P. 1
Bai Tap Toan Ma Tran

Bai Tap Toan Ma Tran

|Views: 5,412|Likes:
Published by thongpl

More info:

Published by: thongpl on Mar 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/25/2015

pdf

text

original

ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

BÀI TẬP CHƯƠNG II.

TÍNH TOÁN TRÊN MA TRẬN

1. Cho các ma trận
2 0 1
0 1 2
1 1 0
A
⎡ ⎤
⎢ ⎥
=
⎢ ⎥
⎢ ⎥ −
⎣ ⎦

1 0 1 1
1 1 2 0
1 1 3 1
B

⎡ ⎤
⎢ ⎥
= −
⎢ ⎥
⎢ ⎥ −
⎣ ⎦
.
a. Tính các ma trận , , ( )
t t t
AB B A B A A − .
b. Tính ( ) f A với
2
( ) 2 f x x x = − + .
2. Cho
cos sin
sin cos
A
α
α α
α α
− ⎡ ⎤
=
⎢ ⎥
⎣ ⎦
.
a. Chứng minh , ( )
n
n
A A A A A
α β α β α α +
= = .
b. Tính
2005
3 1 1 1
,
1 1
1 3
n
⎡ ⎤
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥

− ⎣ ⎦ ⎢ ⎥
⎣ ⎦

3. Tìm ma trận
2
( ) X M ∈ sao cho AX XA = với:
a.
1 1
0 1
A
⎡ ⎤
=
⎢ ⎥
⎣ ⎦
b.
1 2
1 1
A
⎡ ⎤
=
⎢ ⎥
− −
⎣ ⎦

4. Tìm ma trận
2
( ) X M ∈ sao cho
2
1 0
2
6 3
X X
− ⎡ ⎤
− =
⎢ ⎥
⎣ ⎦
.
5. Cho ma trận
a b
A
c d
⎡ ⎤
=
⎢ ⎥
⎣ ⎦
.
a. Chứng minh A là nghiệm của
2
( ) ( ) f x x a d x ad bc = − + + − .
b. Chứng minh nếu 0
k
k A ∃ ∈ = thì
2
0 A =
6. Giả sử ma trận ( )
n
A M ∈ thỏa
2
( ) ( ) 0
n
X M X A ∀ ∈ = .
Chứng minh 0 A = .

7. Cho hai ma trận , ( )
n
A B M ∈ sao cho AB BA = . Chứng minh :
a.
2 2
( )( ) A B A B A B − = − +
b.
2 2 2
( ) 2 A B A AB B + = + +
8. Tính:
a.
1 1
1 1
n
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎣ ⎦
b.
1 1
1 3
n
⎡ ⎤
⎢ ⎥

⎣ ⎦
c.
0 1 0
0 1 0
0 0 0
n
⎡ ⎤
⎢ ⎥

⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
ĐỊNH THỨC

9. Tính các định thức:
a.
2 1
3 1 −
,
13547 13647
28423 28523


b.
0 1 2
2 2 0
1 0 3,
246 427 327
1014 543 443
342 721 621 −
,
1 1
1 0
1 0 1
i i
i
i
+

c.
3 0 1 1
1 3 0 1
1 1 3 0
0 1 1 3
,
1 2 3 4
2 1 4 3
3 4 1 2
4 3 2 1
− −
− −
− −


d.
2
2
2
1
1
1
ε ε
ε ε
ε ε
,
2
2
1 1 1
1
1
ε ε
ε ε
với ε là căn bậc 3 khác 1 của đơn vị.
10. Không khai triển định thức, hãy tìm hệ số của
4
x và
2
x trong đa thức

2 1 2
1 1 1
( )
3 2 1
1 1 1
x x
x
f x
x
x

= .

11. Biết 1020 là bội của 17. Không khai triển định thức, hãy chứng minh

0 2 0 1
4 5 0 1
5 5 2 0
4 4 5 0
là bội của 17.
12. Chứng minh:
a.
1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3
2
a b b c c a a b c
a b b c c a a b c
a b b c c a a b c
+ + +
+ + + =
+ + +


ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
b.
2 2 2 2
2 2 2 2
2 2 2 2
2 2 2 2
( 1) ( 2) ( 3)
( 1) ( 2) ( 3)
0
( 1) ( 2) ( 3)
( 1) ( 2) ( 3)
a a a a
b b b b
c c c c
d d d d
+ + +
+ + +
=
+ + +
+ + +


13. Tính định thức cấp tổng quát:
a.
1 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 3 2 2
2 2 2 1 2
2 2 2 2
n
n

b.
1 2 3 1
1 3 3 1
1 2 5 1
1 2 3 2 3
1 2 3 1 2 1
n n
n n
n n
n n
n n
− −

c.
1
2
3
1 n
n
a x x x x
x a x x x
x x a x x
x x x a x
x x x x a

d.
x y y y y
z x y y y
z z x y y
z z z x y
z z z z x

(cấp n)

14. Giải phương trình:
a.
2 3
1
1 1 1 1
0
1 2 4 8
1 3 9 27
x x x
= b.
2
5 100
1 1 2
0 0 1 0
0
1 2
0 0 1
x x x
x
x x x
x x
− +

=

+

ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
c.
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 2 1 1
0
1 1 1 1 1
1 1 1 1
x
x
n x
n x


=
− −

HẠNG MA TRẬN – MA TRẬN KHẢ NGHỊCH

15. Tìm hạng của ma trận:
a.
1 3 4 5 2
0 1 3 4 6
3 5 2 3 4
2 3 5 6 4
− ⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
− − − −
⎢ ⎥

⎣ ⎦
b.
3 1 3 2 5
5 3 2 3 4
1 3 5 0 7
7 5 1 4 1
− ⎡ ⎤
⎢ ⎥

⎢ ⎥

⎢ ⎥

⎣ ⎦

c.
2 0 3 1
1 2 2 3
3 2 5 4
5 2 8 5

⎡ ⎤
⎢ ⎥
− −
⎢ ⎥
− −
⎢ ⎥
− −
⎣ ⎦
d.
1 1 2
2 1 5
1 10 6 1
a
a

⎡ ⎤
⎢ ⎥

⎢ ⎥

⎣ ⎦
e.
3 1 1 4
4 10 1
1 7 17 3
2 2 4 3
a
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

f.
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
m
m
m
m
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

16. Cho ma trận

2
3 2 3
1 0 2 3
2 1 3
5 3 3 7
m
m
A
m m
m m
⎡ ⎤
⎢ ⎥

= ⎢ ⎥

⎢ ⎥
⎢ ⎥ +
⎣ ⎦
. Tìm m sao cho
a.
2 1 1 1
1 3 1 1
1 1 4 1
1 1 1 5
1 2 3 4
1 1 1 1
rankA rank
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥ =
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

b.
1 0 0 1 4
0 1 0 2 5
0 0 1 3 6
1 2 3 14 32
4 5 6 32 77
rankA rank
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
c.
0 4 10 1
4 8 18 7
10 18 40 17
1 7 17 3
rankA rank
⎡ ⎤
⎢ ⎥
=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦


17. Tìm hạng của ma trận:
a.
1
1
1
1
a a a a
a a a a
a a a a
a a a a
+
⎡ ⎤
⎢ ⎥
+
⎢ ⎥
⎢ ⎥
+
⎢ ⎥
+ ⎢ ⎥
⎣ ⎦

(cấp n)
b.
0 0
0 0
0 0
0 0
a b
a b
b a
b a
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

(cấp 2n)

18. Tìm ma trận đảo của:
a.
1 2
2 2
⎡ ⎤
⎢ ⎥

⎣ ⎦
b.
2 0 0
1 1 0
2 1 1
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
− −
⎣ ⎦
c.
1 0 3
2 1 1
3 2 2
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

d.
0 1 1 1
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 0
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦
e.
2 1 0 0
3 2 0 0
1 1 3 4
2 1 2 3
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥

⎣ ⎦


19. Tìm ma trận đảo của ma trận cấp n:
a.
1 1 1
0 1 1
0 0 1
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

b.
1 1 1
1 1 1
1 1 1
a
a
a
+
⎡ ⎤
⎢ ⎥
+
⎢ ⎥
⎢ ⎥
+
⎣ ⎦

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->