P. 1
N. 3833/2010

N. 3833/2010

|Views: 699|Likes:
Published by Klagoudis
Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης.
Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης.

More info:

Published by: Klagoudis on Mar 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2010

pdf

text

original

NOMO Σ ΥΠ'ΑΡΙΘ .

3833/2010 Αθήνα , 11 Μαρτίου 2010
Αρ . Φύλλου 40 -15 Μαρτου 2010
Προ!τα!α τ"# $%&'()# ο'(ο&ο*α# - +,$-ο&τα *.τρα -'α τ"&
α&τ'*$τ/,'!" τ"# 0"*ο!'ο&ο*'()# (ρ!"# .
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομ τον ακ!"ουθο ν!μο #ου $ή%&' ( )ου"ή *
ΚΕ+ΑΛΑΙΟ Α,
Μ+1ΡΑ 2ΙΑ 13 Μ+Ι4Σ3 145 63Μ7ΣΙ757ΜΙ845 +99+ΙΜΜΑ145 8ΑΙ
+ΙΣ763ΜΑ1Ι83 Π79Ι1Ι83 +17ΥΣ 2010
:ρ%ρο 1
Μ$;!" α,ο0ο</& !το& $υρύτ$ρο 0"*=!'ο το*.α
1- Τα ./οδα #αρ0'τα'(1 του Προ.δρου τ(1 Δ(μοκρατία1 , !#21
καθορί3οντα& 'το 0ρθρο 1 #αρ - 2 του ν - 5>5/1?@@
1
4 +ΕΚ 56 Α 7, καθ81
κα& του Προ.δρου τ(1 Κυ9.ρν('(1 , του Προ.δρου τ(1 )ου"ή1 , του
Αντ&#ρο.δρου τ(1 Κυ9.ρν('(1 , τ2ν :#ουρ;8ν κα& τ2ν :%υ#ουρ;8ν ,
!#21 καθορί3οντα& μ τ(ν αρ&θ - @0025/1?2?/5.>.1?@?
2
α#!%α'( του
:#ουρ;ο< Ο&κονομ&κ8ν , #ου κυρ8θ(κ μ το 0ρθρο 66 του ν - 12=>?1>52
@
4 +ΕΚ =@ Α 7, μ&8νοντα& κατ0 #ο'ο'τ! δ8δκα το&1 κατ! 412A7-
1
5.5>5 τ"# 18/18.3.1?@@ AΦ+8-Α'/85B.Π$ρ (α%ορ'!*ού τ"# <ορ"-α# του
Προ.0ρου τ"# C"*ο(ρατα#.
Αρθρον 1--1- Η #ρο1 τον Πρ!δρον τ(1 Δ(μοκρατία1 #αρBομ.ν( μ(ν&αία Bορ(;ία
ορί3τα& ί'( #ρο1 το ττρα#"0'&ον τ2ν κατ0 το 0ρθρον C@ #αρ- 1 του
Συντ0;ματο1 α#ο"α98ν τ2ν )ου"υτ8ν-
2
@0025/1?2?/5.>.1?@? Dυρ/%"($ E$ το Fρ%ρο 55 του & . 124?/1?82 A Φ+8
43 /Α BG
Ορί3ουμ α#! 1(1 Ιουνίου 1>D> τα ./οδα #αρα'τ0'21 τα ανα%ρ!μνα 'το
0ρθρο C του $(%ί'ματο1 τ(1 1@?15 +9ρουαρίου 1>D6 ' #ο'ο'τ0 #ί τ(1
κ0'τοτ )ου"υτ&κή1 α#ο3(μ&8'21 21 /ή1* 1- Ε&1 τα μ."( του :#ουρ;&κο<
Συμ9ου"ίου #ου .Bουν τ(ν &δ&!τ(τα του )ου"υτο<* α7 Ε&1 τον Πρ!δρον τ(1
Κυ9ρνή'21 κα& &1 τον Πρ!δρον τ(1 )ου"ή1 ' =0A- 97 Ε&1 τον Αντ&#ρ!δρον
τ(1 Κυ9ρνή'21 ' @0A- ;7 Ε&1 του1 :#ουρ;ο<1, του1 :%υ#ουρ;ο<1 ' 20A-
2- Ε&1 τα μ."( του :#ουρ;&κο< Συμ9ου"ίου #ου δν .Bουν τ(ν &δ&!τ(τα του
)ου"υτο<, τα #αρα#0ν2 #ο'ο'τ0 μ&2μ.να 'το 1?2- @- Ε&1 τον ΑρB(;! τ(1
μί3ονο1 Αντ&#ο"&τ<'21 κατα90""οντα& τα ./οδα #αρα'τ0'21 του
Αντ&#ρο.δρου τ(1 Κυ9ρνή'21-
@
Ν!μο1 12=> τ(1 6?6-=-52 4+ΕΚ EFG?=@7-- Δ&αρρυθμί'&1 'τ(ν 0μ'( κα& .μμ'(
%ορο"ο;ία μ&'θο"ο;&κ0 θ.ματα κα& 0""1 δ&ατ0/&1- --Αρθρο 66- Κ<ρ2'(
υ#ουρ;&κ8ν α#ο%0'2ν- Κυρ8νοντα& κα& .Bουν &'B< ν!μου ο& ακ!"ουθ1
α#ο%0'&1* Α7 Α#ο τ!τ #ου κδ!θ(κ ( D0026?1>2>?6-C-1>D> α#!%α'( του
:#ουρ;ο< τ2ν Ο&κονομ&κ8ν H#ρί /!δ2ν #αρα'τ0'21 Μ"8ν :#ουρ;&κο<
Συμ9ου"ίουH #ου .B& 21 /ή1*
2- Τα #0'(1 %<'21 #&δ!ματα , α#ο3(μ&8'&1 κα& αμο&9.1 ;ν&κ0 , καθ81
κα& τα μ ο#ο&αδή#οτ 0""( ονομα'ία ορ&3!μνα κα& α#! ο#ο&αδή#οτ
;ν&κή ή &δ&κή δ&0τα/( #ρο9"#!μνα τ2ν "&τουρ;8ν κα& υ#α""ή"2ν
του Δ(μο'ίου , τ2ν Νομ&κ8ν Προ'8#2ν Δ(μο'ίου Δ&καίου 4 Ν - Π -Δ-Δ-7
κα& τ2ν Ορ;αν&'μ8ν Το#&κή1 Αυτοδ&οίκ('(1 4 Ο - Τ - Α -7, τ2ν μ!ν&μ2ν
'τ"B8ν τ2ν Εν!#"2ν Δυν0μ2ν κα& αντ&'τοίB2ν τ(1 Ε""(ν&κή1
Α'τυνομία1 , καθ81 κα& του Πυρο'9'τ&κο< κα& Λ&μν&κο< Σ8ματο1
μ&8νοντα& κατ0 #ο'ο'τ! δ8δκα το&1 κατ! 412A7-
Τα #&δ!ματα τ2ν #αρα;ρ0%2ν Α@ τ2ν 0ρθρ2ν @0 κα& @@ του ν -
3205/2003 4 +ΕΚ 2>D Α 7, !#21 &'B<ουν , μ&8νοντα& κατ0 #ο'ο'τ!
ίκο'& το&1 κατ! 420A7 κα& τα #&δ!ματα τ2ν Iρ&'του;.νν2ν , Π0'Bα κα&
αδία1 μ&8νοντα& κατ0 #ο'ο'τ! τρ&0ντα το&1 κατ! 4@0A7 αντί'το&Bα -
Ο& δ&ατ0/&1 τ(1 #αρα;ρ0%ου αυτή1 %αρμ!3οντα& κα& ;&α το #ρο'2#&κ!
μ 'B.'( ρ;α'ία1 &δ&2τ&κο< δ&καίου του Δ(μο'ίου , τ2ν Ν - Π -Δ-Δ- κα&
τ2ν Ο - Τ - Α -, τ2ν Εν!#"2ν Δυν0μ2ν , τ(1 Ε""(ν&κή1 Α'τυνομία1 κα&
του Πυρο'9'τ&κο< κα& Λ&μν&κο< Σ8ματο1 κα& κατ&'B<ουν J κ0θ ;ν&κή1
ή &δ&κή1 δ&0τα/(1 ή ρήτρα1 ή !ρου 'υ""ο;&κή1 '<μ9α'(1 ρ;α'ία1 ,
δ&α&τ(τ&κή1 α#!%α'(1 ή ατομ&κή1 '<μ9α'(1 ρ;α'ία1 ή 'υμ%2νία1 -
@- Α#! τ( μί2'( τ(1 #ρο(;ο<μν(1 #αρα;ρ0%ου /α&ρο<ντα& τα
#&δ!ματα #ου #ρο9".#οντα& 'τ&1 #αρακ0τ2 δ&ατ0/&1 , !#21 &'B<ουν
κ0θ %ορ0 *
α 7 ο&κο;ν&ακή1 #αροBή1 K 0ρθρο 11 #αρ - 1, @0 κα& @@ #αρ - Α=, @6 #αρ -
Α6, @C κα& @D #αρ - 2 , @5 #αρ - @δ , =0, =1 κα& =2 #αρ - 2 δ , == #αρ - Α6,
=D #αρ - Α =, => #αρ - @ , 61 #αρ - Α2 του ν - @206?200@, 0ρθρο 1C #αρ - 2
του ν - 3432/200> 4 +ΕΚ 1= Α, 7, 0ρθρο 12 #αρ - 2 του ν - 3413/2005
4 +ΕΚ 2D5 Α, 7, 0ρθρο 11 #αρ - 2 του ν - 3450/200> 4 +ΕΚ C= Α,7,
0ρθρο 2C #αρ - 2 του ν - 3585/200@ 4 +ΕΚ 1=5 Α, 7L,
9 7 Bρ!νου υ#(ρ'ία1 4 0ρθρα @0 κα& @@ #αρ - Α 1, @6 #αρ - Α 1, @C κα& @D
#αρ - 2 α , @5 #αρ - @ α , =0, =1 κα& =2 #αρ - 2 α , == #αρ - Α 1, =D #αρ - Α
1, =5 #αρ - 2 α , => #αρ - @ α κα& 61 #αρ - Α 1 του ν - @206?200@, 0ρθρο 1C
ΑΠΟ+ΑΣΗ Ο :ΠΟ:ΡMΟΣ ΤNΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚNΝ HΕBοντα1 υ#!$(* τ&1 δ&ατ0/&1
του 3O P(%ί'ματο1 τ(1 1@?15 +9ρουαρίου 1>D6 H#ρί καταρ;ή'21 τ2ν
&1 του1 9ου"υτ01 ανα;ν2ρ&3ομ.ν2ν ατ"&8ν κα& ρυθμί'21 θμ0τ2ν
ανα%ρομ.ν2ν &1 τα μ."( του :#ουρ;&κο< Συμ9ου"ίου κα& του1 9ου"υτ01H-
Α#ο%α'ί3ουμ* Ορί3ουμ α#! 1(1 Ιουνίου 1>D> τα ./οδα #αρα'τ0'21 τα
ανα%ρ!μνα 'το 0ρθρο C του $(%ί'ματο1 τ(1 1@?15 +9ρουαρίου 1>D6 '
#ο'ο'τ0 #ί τ(1 κ0'τοτ )ου"υτ&κή1 α#ο3(μ&8'21 21 /ή1* 1- Ε&1 τα μ."(
του :#ουρ;&κο< Συμ9ου"ίου #ου .Bουν τ(ν &δ&!τ(τα του )ου"υτο< *α7 Ε&1 τον
Πρ!δρον τ(1 Κυ9ρνή'21 κα& &1 τον Πρ!δρον τ(1 )ου"ή1 ' =0A- 97 Ε&1 τον
Αντ&#ρ!δρον τ(1 Κυ9ρνή'21 ' @0A- ;7 Ε&1 του1 :#ουρ;ο<1, του1
:%υ#ουρ;ο<1 ' 20A-2- Ε&1 τα μ."( του :#ουρ;&κο< Συμ9ου"ίου #ου δν .Bουν
τ(ν &δ&!τ(τα του )ου"υτο<, τα #αρα#0ν2 #ο'ο'τ0 μ&2μ.να 'το 1?2- @- Ε&1
τον ΑρB(;! τ(1 μί3ονο1 Αντ&#ο"&τ<'21 κατα90""οντα& τα ./οδα
#αρα'τ0'21 του Αντ&#ρο.δρου τ(1 Κυ9ρνή'21- Η α#!%α'( αυτή να
δ(μο'&υθί 'τ(ν Ε%(μρίδα τ(1 Κυ9ρνή'21 κα& να κυρ2θί μ Ν!μο-
#αρ - 2 α του ν - @=@2?200C, 0ρθρο 12 #αρ - 2 α του ν - @=1@?2006, 0ρθρο
11 #αρ - 2 α του ν - @=60?200C, 0ρθρο 2C #αρ - 2 α του ν - @656?200D7,
; 7 %(μρ&8ν 4 0ρθρο =6 του ν - @206?200@7,
δ 7 ραδ&ν.ρ;&α1 4 0ρθρο 5 #αρ - Α 1C κα& 0ρθρο @5 #αρ - @ του ν -
@206?200@7,
7 &δ&κή1 α#α'B!"('(1 4 0ρθρο 5 #αρ - Α C #ρ - α, του ν - @206?200@7,
'τ 7 &δ&κ8ν 'υνθ(κ8ν ρ;α'ία1 4 0ρθρο 5 #αρ - Α 11 Qκα& 0ρθρο 61 #αρ-
Α10R του ν - @206?200@7,
3 7 #&κίνδυν(1 ρ;α'ία1 K 0ρθρο D5 του ν - 3421/2005 4 +ΕΚ @02 Α, 7L,
( 7 καταδυτ&κο< K 0ρθρο 2@ #αρ - @ του ν - 3511/200> 4 +ΕΚ 265 Α, 7L,
θ 7 ανα#(ρία1 κα& κ&νδ<νου K 0ρθρο @ #αρ - 2 του ν - 2448/1??> 4 +ΕΚ 2D>
Α, 7 Qκα& 0ρθρο 1 #αρ- 6 του ν- 3554/200@ 4+ΕΚ 50 Α,7-RL,
Προ'θήκ( τ2ν ντ!1 Q R %ρ0'2ν 'τ&1 #αρα;ρ0%ου1 'τ κα& θ μ τ&1
δ&ατ0/&1 τ(1 #αρα;ρ0%ου @ του 0ρθρου >0 του ν-@5=2?2010E +ΕΚ F
65?2@-=-2010
& 7 μτα#τυB&ακ8ν '#ουδ8ν K 0ρθρο 5 #αρ - Α 1, 0ρθρο @0 #αρ - 2, 0ρθρο
@@ #αρ - 2, 0ρθρο @6 #αρ - 2, 0ρθρο @D #αρ - 10, 0ρθρο @> #αρ - 1 9 ,
0ρθρο == #αρ - 2, 0ρθρο =D #αρ - 2, 0ρθρο =5 #αρ - 2 9 , 0ρθρο => #αρ - @
9 του ν - @206?200@, 0ρθρο 11 #αρ - = του ν - @=60?200C 4 +ΕΚ C= Α 7,
0ρθρο 1C #αρ - 5 του ν - @=@2?200C 4 +ΕΚ 1= Α, 7L,
&α 7 α#ο%οίτ2ν Εθν&κή1 ΣBο"ή1 Δ (μ!'&α1 Δ &οίκ('(1 4 0ρθρο 5 #αρ - Α 2
του ν - @206?200@7 κα& α#ο%οίτ2ν Εθν&κή1 ΣBο"ή1 Το#&κή1 Αυτοδ&οίκ('(1
K 0ρθρο 5 #αρ - 2 του ν - 3>@0/2008 4 +ΕΚ 11D Α 7L,
&9 7 κ&νήτρου α#!δο'(1 4 0ρθρο 12 #αρ - 1 κα& =D #αρ - Α @ του ν -
@206?200@7-
Q&;7 &δ&κή1 α#ο3(μί2'(1 4τ(1 #αρ- Α1> του 0ρθρου 5 του ν- @206?200@
κα& τ(1 αρ- 201600D?1=2@?0022?1=-2-1>5> κ-υ-α- 4+ΕΚ 1>> ),7, #ου
κυρ8θ(κ μ το 0ρθρο D #αρ-1 του ν- 1858/1?8? 4+ΕΚ 1=5 Α,7, κα& τ(1
αρ&θμ- 1C=D21?=0@@?12-1-1>52 κ-υ-α- 4+ΕΚ 65 ),7, #ου κυρ8θ(κ μ το
0ρθρο 66 #αρ- S, του ν- 124?/1?82 4+ΕΚ =@ F,7, καθ81 κα& αυ/(μ.ν(1
#&B&ρ('&ακή1 το&μ!τ(τα1 μον0δ2ν, %!'ον #ρο'δ&ορί3τα& ' 8ρ1
νυκτρ&νή1 α#α'B!"('(1 40ρθρο 61 #αρ- Α5 #ρί#τ2'( 9, του ν-
@206?200@7-R
Προ'θήκ( #αρα;ρ0%ου &; μ τ&1 δ&ατ0/&1 τ(1 #αρα;ρ0%ου = του 0ρθρου
>0 του ν- 3842/2010E +ΕΚ F 65?2@-=-2010
=-Στο #ρο'2#&κ! μ 'B.'( ρ;α'ία1 &δ&2τ&κο< δ&καίου τ(1 #αρα;ρ0%ου 2
'το ο#οίο δν %αρμ!3οντα& ο& δ&ατ0/&1 του ν - @206?200@, /α&ρο<ντα&
α#! τ( μί2'( , #ου #ρο9".#τα& 'τ(ν #αρ0;ρα%ο 2, τα #&δ!ματα #ου
'υνδ.οντα& μ τ(ν ο&κο;ν&ακή κατ0'τα'( ή τ(ν υ#(ρ'&ακή /."&/( ,
καθ81 κα& τα 'υνδ!μνα μ το ανθυ;&&ν! ή #&κίνδυνο τ(1 ρ;α'ία1
του1 ή μ το μτα#τυB&ακ! τίτ"ο '#ουδ8ν του1 - Αν 'το αν2τ.ρ2
#ρο'2#&κ! δν κατα90""οντα& #&δ!ματα , α#ο3(μ&8'&1 ή αμο&9.1 κατ0
τ(ν .ννο&α του #ρ8του δα%ίου τ(1 #αρα;ρ0%ου 2 του #αρ!ντο1 , ο&
#0'(1 %<'21 α#οδοB.1 μ&8νοντα& κατ0 #τ0 το&1 κατ! 4DA7-
6- Ο& #0'(1 %<'21 τακτ&κ.1 α#οδοB.1 , #&δ!ματα , α#ο3(μ&8'&1 κα&
αμο&9.1 ;ν&κ0 , καθ81 κα& τα μ ο#ο&αδή#οτ 0""( ονομα'ία ορ&3!μνα
κα& α#! ο#ο&αδή#οτ ;ν&κή ή &δ&κή δ&0τα/( ή ρήτρα ή !ρο 'υ""ο;&κή1
'<μ9α'(1 ρ;α'ία1 , δ&α&τ(τ&κή α#!%α'( ή μ ατομ&κή '<μ9α'( ρ;α'ία1
ή 'υμ%2νία #ρο9"#!μνα τ2ν ρ;α3ομ.ν2ν B2ρί1 /αίρ'( , ' Νομ&κ0
Πρ!'2#α Ιδ&2τ&κο< Δ&καίου 4 Ν - Π - Ι -Δ-7, #ου ανήκουν 'το κρ0το1 Q'
Ν-Π-Δ-Δ- ή ' Ο-Τ-Α-R ή #&Bορ(;ο<ντα& τακτ&κ0 α#! τον Κρατ&κ!
ΠροT#ο"ο;&'μ! Q' #ο'ο'τ! του"0B&'τον 60A του #ροT#ο"ο;&'μο< του1R
=
ή ίνα& δ(μ!'&1 #&B&ρή'&1 κατ0 τ(ν .ννο&α τ2ν #αρα;ρ0%2ν 1, 2 κα&
@ του 0ρθρου 1 του ν - 342?/2005 4 +ΕΚ @1= Α 7, μ&8νοντα& κατ0
#ο'ο'τ! #τ0 το&1 κατ! 4DA7- Τα #&δ!ματα τ2ν Iρ&'του;.νν2ν , Π0'Bα
κα& αδία1 μ&8νοντα& κατ0 τρ&0ντα το&1 κατ! 4@0A7, αντί'το&Bα - Α#!
τ( μί2'( του #ρ8του δα%ίου τ(1 #αρα;ρ0%ου αυτή1 /α&ρο<ντα& τα
#&δ!ματα #ου 'υνδ.οντα& μ τ(ν ο&κο;ν&ακή κατ0'τα'( ή τ(ν
υ#(ρ'&ακή /."&/( , καθ81 κα& τα 'υνδ!μνα μ το ανθυ;&&ν! ή
#&κίνδυνο τ(1 ρ;α'ία1 του1 κα& το μτα#τυB&ακ! τίτ"ο '#ουδ8ν του1 -
Ο& δ&ατ0/&1 τ(1 #αρα;ρ0%ου αυτή1 , καθ81 κα& τ(1 #αρα;ρ0%ου =
κατ&'B<ουν κ0θ ;ν&κή1 ή &δ&κή1 δ&0τα/(1 ή ρήτρα1 ή !ρου 'υ""ο;&κή1
'<μ9α'(1 ρ;α'ία1 , δ&α&τ(τ&κή1 α#!%α'(1 ή ατομ&κή1 '<μ9α'(1
ρ;α'ία1 ή 'υμ%2νία1 -
C-Ο& δ&ατ0/&1 τ(1 #ρο(;ο<μν(1 #αρα;ρ0%ου .Bουν %αρμο;ή κα& ;&α τα
α&ρτ0 !ρ;ανα Ο- Τ - Α -, του1 δ&ο&κ(τ.1 , υ#οδ&ο&κ(τ.1 , #ρο.δρου1 ,
αντ&#ρο.δρου1 τ2ν Ν - Π -Δ-Δ-, του1 #ρο.δρου1 , αντ&#ρο.δρου1 κα& τα
μ."( τ2ν αν/0ρτ(τ2ν δ&ο&κ(τ&κ8ν αρB8ν , καθ81 κα& του1 #ρο.δρου1 ,
αντ&#ρο.δρου1 , δ&υθ<νοντ1 'υμ9ο<"ου1 κα& κτ"'τ&κ0 μ."(
δ&ο&κ(τ&κο< 'υμ9ου"ίου 4Δ- Σ -7 τ2ν Ν - Π - Ι -Δ- #ου ανήκουν 'το κρ0το1
Q' Ν-Π-Δ-Δ- ή ' Ο-Τ-Α-R ή #&Bορ(;ο<ντα& τακτ&κ0 α#! τον Κρατ&κ!
ΠροT#ο"ο;&'μ! Q' #ο'ο'τ! του"0B&'τον 60A του #ροT#ο"ο;&'μο< του1R
=
Προ'θήκ( 'το 0ρθρο 1 #αρ0;ρα%ο& 6 κα& C, 'το 0ρθρο 2 #αρ-2 κα& 'το 0ρθρο @ #αρ-1
του ν- @5@@?2010 μτ0 τ&1 "./&1 Q'το κρ0το1R #ρο'τίθντα& ο& "./&1 Q' Ν-Π-Δ-Δ- ή '
Ο-Τ-Α-R κα& μτ0 τ&1 "./&1 QΚρατ&κ! ΠροT#ο"ο;&'μ!R #ρο'τίθντα& ο& "./&1 Q' #ο'ο'τ!
του"0B&'τον 60A του #ροT#ο"ο;&'μο< του1R μ τ&1 δ&ατ0/&1 τ(1 #αρα;ρ0%ου 6 του
0ρθρου >0 του ν-@5==?2010 E +ΕΚ F 65?2@-=-2010
6
ή ίνα& δ(μ!'&1 #&B&ρή'&1 κατ0 τ(ν .ννο&α τ2ν #αρα;ρ0%2ν 1, 2 κα&
@ του 0ρθρου 1 του ν - @=2>?2006-
D-Ο& #0'(1 %<'21 αμο&9.1 , α#ο3(μ&8'&1 κα& α#ο"α9.1 τ2ν μ"8ν τ2ν
'υ""ο;&κ8ν ορ;0ν2ν δ&οίκ('(1 τ2ν Ν -Π -Δ-Δ- κα& τ2ν μ"8ν Δ- Σ - τ2ν
Ν - Π - Ι -Δ- #ί τ2ν ο#οί2ν %αρμ!3οντα& ο& #αρ0;ρα%ο& 6 κα& C του
0ρθρου αυτο< , μ&8νοντα& κατ0 #ο'ο'τ! #νήντα το&1 κατ! 460A7,
κατ0 #αρ.κκ"&'( κ0θ ;ν&κή1 ή &δ&κή1 δ&0τα/(1 ν!μου ή α#!%α'(1
ο#ο&ουδή#οτ ορ;0νου δ&οίκ('(1 του νομ&κο< #ρο'8#ου -
5- Ο& ρυθμί'&1 τ2ν #αρα;ρ0%2ν 6, C κα& D δν %αρμ!3οντα& 'τ&1
τα&ρί1 #ου υ#0;οντα& 'το Κ%0"α&ο ), του ν - 342?/2005 , %!'ον το
Δ(μ!'&ο ή τα νομ&κ0 #ρ!'2#α τ2ν #αρα;ρ0%2ν 1, 2 κα& @ του 0ρθρου 1
του ίδ&ου ν!μου κατ.Bουν μ!να ή α#! κο&νο< #ο'ο'τ! του μτοB&κο<
κ%α"αίου μ&κρ!τρο του #νήντα το&1 κατ! 460A7, καθ81 κα& 'τ&1
Τρ0#31 -
>- Τα #ο'0 #ου #ροκ<#τουν α#! τ( μί2'( #ου #ρο9".#τα& 'το 0ρθρο
αυτ! κα& αντ&'το&Bο<ν 'το Bρον&κ! δ&0'τ(μα α#! 1-1-2010 μ.Bρ& τ(ν
%αρμο;ή του ν!μου αυτο< #αρακρατο<ντα& α#! τ( μ&'θοδο'ία τ2ν
#!μν2ν τ(1 $ή%&'(1 του ν!μου αυτο< μ(ν8ν 21 /ή1 *
4 α 7 ;&α #ο'0 μ.Bρ& κατ!ν #νήντα υρ8 4160 U 7 %0#α/ ,
4 9 7 ;&α #ο'0 μ.Bρ& τρ&ακ!'&α υρ8 4@00 U 7 ' δ<ο μ(ν&αί1 δ!'&1 ,
4 ; 7 ;&α #ο'0 μ.Bρ& /ακ!'&α υρ8 4C00 U 7 ' τ.''ρ&1 μ(ν&αί1 δ!'&1 ,
4 δ 7 ;&α #ο'0 μ.Bρ& Bί"&α υρ8 41-000 U 7 ' ./& μ(ν&αί1 δ!'&1 κα&
4 7 ;&α #ο'0 0ν2 τ2ν B&"ί2ν υρ8 41-000 U 7 ' οκτ8 μ(ν&αί1 δ!'&1 -
:ρ%ρο 2 Α&/τατο =ρ'ο α,ο0ο</& (α' ,ρ=!%$τ;& α*ο'H/&
1- Ο& #0'(1 %<'21 α#οδοB.1 κα& #ρ!'θτ1 αμο&9.1 ή α#ο"α9.1 #ου
κατα90""οντα& 'του1 "&τουρ;ο<1 ή υ#α""ή"ου1 ή μ&'θ2το<1 μ 'B.'(
ρ;α'ία1 δ(μο'ίου ή &δ&2τ&κο< δ&καίου του Δ(μο'ίου , τ2ν Ν - Π -Δ-Δ- κα&
Ο - Τ - Α -, τ2ν Εν!#"2ν Δυν0μ2ν , τ(1 Ε""(ν&κή1 Α'τυνομία1 , του
Πυρο'9'τ&κο< κα& του Λ&μν&κο< Σ8ματο1 α#α;ορ<τα& να υ#ρ9αίνουν
τ&1 α#οδοB.1 Mν&κο< Mραμματ.α :#ουρ;ίου , !#21 αυτ.1 κ0θ %ορ0
καθορί3οντα& , B2ρί1 να "αμ90ντα& υ#!$( ( ο&κο;ν&ακή #αροBή , τα
#&δ!ματα ορτ8ν κα& αδία1 , καθ81 κα& τα #&δ!ματα τ2ν #αρα;ρ0%2ν
6
Προ'θήκ( 'το 0ρθρο 1 #αρ0;ρα%ο& 6 κα& C, 'το 0ρθρο 2 #αρ-2 κα& 'το 0ρθρο @ #αρ-1
του ν- @5@@?2010 μτ0 τ&1 "./&1 Q'το κρ0το1R #ρο'τίθντα& ο& "./&1 Q' Ν-Π-Δ-Δ- ή '
Ο-Τ-Α-R κα& μτ0 τ&1 "./&1 QΚρατ&κ! ΠροT#ο"ο;&'μ!R #ρο'τίθντα& ο& "./&1 Q' #ο'ο'τ!
του"0B&'τον 60A του #ροT#ο"ο;&'μο< του1R μ τ&1 δ&ατ0/&1 τ(1 #αρα;ρ0%ου 6 του
0ρθρου >0 του ν-@5==?2010 E +ΕΚ F 65?2@-=-2010
D, 5 κα& > του 0ρθρου 12 του ν - @206?200@- Στο αν2τ.ρ2 !ρ&ο δν
'υνυ#ο"ο;ί3τα& το #ίδομα ;&α υ#(ρ'ία 'τ(ν α""οδα#ή , !#21
#ρο9".#τα& α#! τ&1 &'B<ου'1 δ&ατ0/&1 -
2- Ο& δ&ατ0/&1 τ(1 #ρο(;ο<μν(1 #αρα;ρ0%ου .Bουν %αρμο;ή κα& ;&α
τα α&ρτ0 !ρ;ανα Ο - Τ - Α -, του1 δ&ο&κ(τ.1 , υ#οδ&ο&κ(τ.1 , #ρο.δρου1 ,
αντ&#ρο.δρου1 κα& τα μ."( τ2ν 'υ""ο;&κ8ν ορ;0ν2ν δ&οίκ('(1 τ2ν Ν - Π
-Δ-Δ-, του1 #ρο.δρου1 , αντ&#ρο.δρου1 κα& τα μ."( τ2ν αν/0ρτ(τ2ν
δ&ο&κ(τ&κ8ν αρB8ν , του1 #ρο.δρου1 , αντ&#ρο.δρου1 , δ&υθ<νοντ1
'υμ9ο<"ου1 κα& τα μ."( δ&ο&κ(τ&κ8ν 'υμ9ου"ί2ν , καθ81 κα& 'το #0'(1
%<'21 #ρο'2#&κ! τ2ν Ν - Π - Ι -Δ- #ου ανήκουν 'το κρ0το1 Q' Ν-Π-Δ-Δ-
ή ' Ο-Τ-Α-R ή #&Bορ(;ο<ντα& τακτ&κ0 α#! τον Κρατ&κ! ΠροT#ο"ο;&'μ!
Q' #ο'ο'τ! του"0B&'τον 60A του #ροT#ο"ο;&'μο< του1R
C
ή ίνα&
δ(μ!'&1 #&B&ρή'&1 κατ0 τ(ν .ννο&α τ2ν #αρα;ρ0%2ν 1, 2 κα& @ του
0ρθρου 1 του ν - @=2>?2006- Ε/α&ρο<ντα& ο& τα&ρί1 #ου υ#0;οντα& 'το
Κ%0"α&ο ), του ν - @=2>?2006, %!'ον το Δ(μ!'&ο ή τα νομ&κ0 #ρ!'2#α
τ2ν #αρα;ρ0%2ν 2 κα& @ του 0ρθρου 1 του ίδ&ου ν!μου , κατ.Bουν μ!να ή
α#! κο&νο< #ο'ο'τ! του μτοB&κο< κ%α"αίου μ&κρ!τρο του #νήντα το&1
κατ! 460A7, ο& Τρ0#31 , καθ81 κα& ο& τα&ρί1 , 'τ&1 ο#οί1 το Δ
(μ!'&ο , αν κα& #"&ο$(%8ν μ.τοBο1 , δν α'κί τ( δ&οίκ('( κα&
δ&αBίρ&'ή του1 -
@- Μ κο&νή α#!%α'( του :#ουρ;ο< Ο&κονομ&κ8ν κα& του καθG <"(ν
αρμ!δ&ου :#ουρ;ο< #&τρ.#τα& υ#.ρ9α'( του ορίου #ου καθορί3τα&
'τ(ν #αρ0;ρα%ο 1 μ.Bρ& #ο'ο'το< ίκο'& το&1 κατ! 420A7, αν0"ο;α μ
τα &δ&κ0 #ρο'!ντα ή τ&1 &δ&κ.1 'υνθήκ1 α#α'B!"('(1 , 'τον #ρ!δρο
κα& 'τον αντ&#ρ!δρο αν/0ρτ(τ(1 δ&ο&κ(τ&κή1 αρBή1 , 'τον δ&ο&κ(τή κα&
'τον #ρ!δρο Ν - Π -Δ-Δ- κα& μ.Bρ& του δ&#"0'&ου του ορίου τ(1
#αρα;ρ0%ου 1, 'τον #ρ!δρο ή 'τον δ&υθ<νοντα '<μ9ου"ο Ν - Π - Ι -Δ--
=- Α#! το !ρ&ο #ου ορί3τα& 'τ(ν #αρ0;ρα%ο 1 /α&ρο<ντα& *
α 7 ο& δ&κα'τ&κοί "&τουρ;οί κα& το κ<ρ&ο #ρο'2#&κ! του Νομ&κο<
Συμ9ου"ίου του Κρ0του1 4 Ν - Σ - Κ -7, ;&α του1 ο#οίου1 21 αν8τατο !ρ&ο
α#οδοB8ν κα& #ρ!'θτ2ν αμο&98ν ή α#ο"α98ν , ορί3οντα& ο& κ0'τοτ
α#οδοB.1 του Προ.δρου του Αρίου Π0;ου B2ρί1 ο&κο;ν&ακή #αροBή κα&
9 7 ο& &ατροί του Ε - Σ - : -, ;&α του1 ο#οίου1 21 !ρ&ο ορί3τα& το
#ρο9"#!μνο 'το 0ρθρο C #αρ - 1 του ν - 3808/200? 4 +ΕΚ 22D Α 7-
6- Α#! τ(ν .ναρ/( &'B<ο1 του #αρ!ντο1 0ρθρου καταρ;ίτα& κ0θ ;ν&κή
ή &δ&κή δ&0τα/( ή ρήτρα ή !ρο1 'υ""ο;&κή1 '<μ9α'(1 ρ;α'ία1 ,
δ&α&τ(τ&κή1 α#!%α'(1 ή ατομ&κή1 '<μ9α'(1 ρ;α'ία1 ή 'υμ%2νία1 , #ου
C
Προ'θήκ( 'το 0ρθρο 1 #αρ0;ρα%ο& 6 κα& C, 'το 0ρθρο 2 #αρ-2 κα& 'το 0ρθρο @ #αρ-1
του ν- @5@@?2010 μτ0 τ&1 "./&1 Q'το κρ0το1R #ρο'τίθντα& ο& "./&1 Q' Ν-Π-Δ-Δ- ή '
Ο-Τ-Α-R κα& μτ0 τ&1 "./&1 QΚρατ&κ! ΠροT#ο"ο;&'μ!R #ρο'τίθντα& ο& "./&1 Q' #ο'ο'τ!
του"0B&'τον 60A του #ροT#ο"ο;&'μο< του1R μ τ&1 δ&ατ0/&1 τ(1 #αρα;ρ0%ου 6 του
0ρθρου >0 του ν-@5==?2010 E +ΕΚ F 65?2@-=-2010
καθορί3& α#οδοB.1 κα& #ρ!'θτ1 αμο&9.1 ή α#ο"α9.1 #ου υ#ρ9αίνουν
το αν8τατο !ρ&ο #ου ορί3τα& 'τ&1 #ρο(;ο<μν1 #αρα;ρ0%ου1 -
Α#οδοB.1 , #ρ!'θτ1 αμο&9.1 ή α#ο"α9.1 #ου υ#ρ9αίνουν το αν8τατο
!ρ&ο τ2ν δ&ατ0/2ν του 0ρθρου αυτο< ανα#ρο'αρμ!3οντα& αυτοδίκα&α
'το αντί'το&Bο !ρ&ο -
:ρ%ρο 3
+'!ο0"*ατ'() ,ολ'τ'() .του# 2010
1-Α#! τ(ν .ναρ/( &'B<ο1 του #αρ!ντο1 κα& μ.Bρ& @1-12-2010
α#α;ορ<τα& ( 'υνομο"!;('( , καθ81 κα& ( Bορή;('( ή ( κατα9ο"ή , μ
ο#ο&ονδή#οτ τρ!#ο κα& ;&α ο#ο&ονδή#οτ "!;ο , αυ/ή'2ν 'τ&1 κ0θ
ίδου1 , %<'21 κα& ονομα'ία1 α#οδοB.1 τ2ν "&τουρ;8ν , υ#α""ή"2ν κα&
ρ;α3ομ.ν2ν κατ0 τ(ν ίδ&α Bρον&κή #ρίοδο κα& μ ο#ο&αδή#οτ 'B.'(
ρ;α'ία1 'το Δ(μ!'&ο ν ;.ν& , τα Ν - Π -Δ-Δ-, του1 Ο - Τ - Α -, καθ81 κα&
τα Ν - Π - Ι -Δ- #ου ανήκουν 'το κρ0το1 Q' Ν-Π-Δ-Δ- ή ' Ο-Τ-Α-R ή
#&Bορ(;ο<ντα& τακτ&κ0 α#! τον Κρατ&κ! ΠροT#ο"ο;&'μ! Q' #ο'ο'τ!
του"0B&'τον 60A του #ροT#ο"ο;&'μο< του1R
D
κα& 'τ&1 δ(μ!'&1
#&B&ρή'&1 #ου υ#0;οντα& 'το #δίο %αρμο;ή1 τ2ν 0ρθρ2ν 1 #αρ - 6
κα& 2 #αρ - 2, #.ραν τ2ν 'υνο"&κ8ν α#οδοB8ν #ου κατα90""οντα& κατ0
τ( δ(μο'ίυ'( του #αρ!ντο1 , !#21 ο& α#οδοB.1 αυτ.1
ανα#ρο'αρμ!3οντα& μ τ(ν %αρμο;ή τ2ν δ&ατ0/2ν τ2ν 0ρθρ2ν 1 κα&
2-
2-Η α#α;!ρυ'( αυτή *
4 α 7 κα"<#τ& κ0θ 'υνομο"!;('( αυ/ή'2ν #ου ;ίντα& μ ;ν&κή ή
&δ&κή δ&0τα/( ν!μου ή ρήτρα ή !ρο 'υ""ο;&κή1 '<μ9α'(1 ρ;α'ία1 ,
δ&α&τ(τ&κή1 α#!%α'(1 , υ#ουρ;&κή1 α#!%α'(1 ή ο#ο&ουδή#οτ ίδου1
δ&ο&κ(τ&κή1 #ρ0/(1 κανον&'τ&κο< Bαρακτήρα ή μ ατομ&κή '<μ9α'(
ρ;α'ία1 ή 'υμ%2νία ,
4 9 7 &'B<& ;&α !"ου1 του1 ρ;α3ομ.νου1 B2ρί1 /αίρ'( , 'του1 %ορί1
τ(1 #ρο(;ο<μν(1 #αρα;ρ0%ου , #ου 'υνδ.οντα& ίτ μ 'B.'( δ(μο'ίου
δ&καίου ίτ μ '<μ9α'( ή 'B.'( ρ;α'ία1 &δ&2τ&κο< δ&καίου ,
4 ; 7 κα"<#τ& κ0θ ίδου1 α</('( 'τ&1 α#οδοB.1 τ2ν ρ;α3ομ.ν2ν ,
δ("αδή του1 μ&'θο<1 , τα (μρομί'θ&α , τα 2ρομί'θ&α , τα #&δ!ματα , τα
9ο(θήματα ή τ&1 ο#ο&'δή#οτ 0""1 #αροB.1 #ρο1 αυτο<1 4 μ#!νου1 κ"#
-7, κατ0 ο#ο&ονδή#οτ τρ!#ο κα& μ ο#ο&αδή#οτ μορ%ή ή ονομα'ία
#&B&ρίτα& , ίτ μ α</('( υ%&'τ0μν2ν ίτ μ θ.'#&'( ή
'υνομο"!;('( ν.2ν τ.το&2ν α#οδοB8ν ή #αροB8ν -
D
Προ'θήκ( 'το 0ρθρο 1 #αρ0;ρα%ο& 6 κα& C, 'το 0ρθρο 2 #αρ-2 κα& 'το 0ρθρο @ #αρ-1
του ν- @5@@?2010 μτ0 τ&1 "./&1 Q'το κρ0το1R #ρο'τίθντα& ο& "./&1 Q' Ν-Π-Δ-Δ- ή '
Ο-Τ-Α-R κα& μτ0 τ&1 "./&1 QΚρατ&κ! ΠροT#ο"ο;&'μ!R #ρο'τίθντα& ο& "./&1 Q' #ο'ο'τ!
του"0B&'τον 60A του #ροT#ο"ο;&'μο< του1R μ τ&1 δ&ατ0/&1 τ(1 #αρα;ρ0%ου 6 του
0ρθρου >0 του ν-@5==?2010 E +ΕΚ F 65?2@-=-2010
@-Α#! τ&1 ρυθμί'&1 τ2ν #ρο(;ο<μν2ν #αρα;ρ0%2ν /α&ρο<ντα& μ!νο ο&
ήδ( #ρο9"#!μν1 α#! ν!μο , κανον&'τ&κή #ρ0/( , 'υ""ο;&κή '<μ9α'(
ρ;α'ία1 , δ&α&τ(τ&κή α#!%α'( , κατα'τατ&κ! ή κανον&'μ! ρ;α'ία1 ,
αυ/ή'&1 α#οδοB8ν #ου 'υνδ.οντα& μ τ(ν ο&κο;ν&ακή κατ0'τα'( ή τ(
μ&'θο"ο;&κή ή υ#(ρ'&ακή /."&/( τ2ν #ρο'8#2ν #ου ανα%.ροντα& 'τ(ν
#αρ0;ρα%ο 1-
=-Π0'(1 %<'21 α#οδοB.1 #ου κατα90""οντα& κατ0 #αρ09α'( τ2ν
#ρο(;ο<μν2ν δ&ατ0/2ν ανα3(το<ντα& υ#οBρ2τ&κ81 - Μ κο&νή
α#!%α'( του :#ουρ;ο< Ο&κονομ&κ8ν κα& του καθG <"(ν αρμ!δ&ου
:#ουρ;ο< κα& <'τρα α#! ακρ!α'( τ2ν νδ&α%ρομ.ν2ν #α<οντα& α#! τα
καθήκοντ0 του1 ο δ&ο&κ(τή1 ή #ρ!δρο1 , ο δ&υθ<ν2ν '<μ9ου"ο1 κα& τα
μ."( του Δ- Σ - τ2ν %ορ.2ν #ου υ#0;οντα& 'τ&1 ρυθμί'&1 του 0ρθρου
αυτο< , ο& ο#οίο& δν %αρμ!3ουν τ&1 δ&ατ0/&1 του #αρ!ντο1 -
6-Κ0θ δ&0τα/( ν!μου κα& κ0θ δ&0τα/( , !ρο1 ή ρήτρα 'υ""ο;&κή1
'<μ9α'(1 ρ;α'ία1 , δ&α&τ(τ&κή1 α#!%α'(1 , υ#ουρ;&κή1 α#!%α'(1 ή
ο#ο&ουδή#οτ ίδου1 δ&ο&κ(τ&κή1 #ρ0/(1 κανον&'τ&κο< Bαρακτήρα ,
καθ81 κα& κ0θ !ρο1 ατομ&κή1 '<μ9α'(1 ρ;α'ία1 ή 'υμ%2νία #ου
αντίκ&ντα& 'τ&1 δ&ατ0/&1 του #αρ!ντο1 κα& τ2ν #ρο(;ο<μν2ν 0ρθρ2ν
καταρ;ο<ντα& -
Vρθρο =
Ανα#ρο'αρμο;ή Bρ(ματοδ!τ('(1 ΟΑΠ EΔ ΕΗ κα& ΤΑΠ E ΟΤΕ
Η κατ0 το .το1 2010 κα& %/ή1 Bρ(ματοδ!τ('( τ2ν α'%α"&'τ&κ8ν
ταμί2ν ΟΑΠ EΔΕΗ κα& ΤΑΠ E ΟΤΕ #ου #ρο9".#τα& 'το 0ρθρο @= του ν -
2DD@?1>>>
5
4 +ΕΚ 25C Α 7 κα& 2C του ν - 2843/2000
>
4 +ΕΚ 1>D Α, 7 δν
#&τρ.#τα& να υ#ρ9αίν& το #ρο9"#!μνο 'τον #ροT#ο"ο;&'μ! του
.του1 2010 #ο'! , μ&2μ.νο κατ0 #ο'ο'τ! δ.κα το&1 κατ! 410A7-
Τα δ&ο&κ(τ&κ0 'υμ9ο<"&α τ2ν #αρα#0ν2 α'%α"&'τ&κ8ν ταμί2ν
υ#οBρο<ντα& μ.'α ' δκα#.ντ 4167 (μ.ρ1 α#! τ( δ(μο'ίυ'( του
ν!μου αυτο< να #ρο9ο<ν μ α#!%α'ή του1, #ου ;κρίντα& μ κο&νή
α#!%α'( τ2ν :#ουρ;8ν Ερ;α'ία1 κα& Κο&ν2ν&κή1 Α'%0"&'(1 κα&
Ο&κονομ&κ8ν , ' ανα#ρο'αρμο;ή τ2ν #αροB8ν , 8'τ να #ροκ<#τ&
&'ο'κ"&'μ.νο1 #ροT#ο"ο;&'μ!1 -
Αν τα Δ- Σ - δν #ρο9ο<ν 'τ(ν #&ο #0ν2 ν.ρ;&α , ανα#ρο'αρμ!3οντα& ο&
α'%α"&'τ&κ.1 #αροB.1 τ2ν ταμί2ν αυτ8ν μ κο&νή α#!%α'( τ2ν
:#ουρ;8ν Ερ;α'ία1 κα& Κο&ν2ν&κή1 Α'%0"&'(1 κα& Ο&κονομ&κ8ν -
:ρ%ρο 5
5
5=*ο# υ,'αρ'%.2@@3/21.12.1???- Φ+8 Α'28>/22.12.1??? Α,$λ$υ%.ρ;!"
τ"# α-ορF# "λ$(τρ'()# $&.ρ-$'α#-Ρύ%*'!" %$*Fτ;& $&$ρ-$'α()#
,ολ'τ'()# (α' λο',.# 0'ατFI$'#.
Αρθρο @=EΚΕ+ΑΛΑΙΟ SO-Κ:ΡNΣΗ Σ:Μ)ΑΣΗΣ MΕΝ-Ο-Π-?Δ-Ε-Η- E :ΠΟ:ΡMΟ:
ΑΝΑΠΤ:WΗΣ
6- Το Δ(μ!'&ο θα μτα9&903& 'τον Ο-Α-Π-EΔ-Ε-Η #ο'ο'τ! του #ροX!ντο1 α#! τ(
δ&0θ'( μτοB8ν τ(1 Δ-Ε-Η ' τρίτου1, τ(1 τ0/(1 του 20A ;&α το #ρ8το 26A
του μτοB&κο< κ%α"αίου κα& τ(1 τ0/(1 του 16A ;&α το υ#!"ο&#ο-
HΤα αντί'το&Bα Bρ(ματ&κ0 #ο'0 θα 'υν&'το<ν HΕ&δ&κ! Κ%0"α&οH το ο#οίοθα
καταB2ρίτα& κα& θα τ(ρίτα& ' &δ&αίτρο Λο;αρ&α'μ! του ΟΑΠEΔ-Ε-Η-,( δ
κμτ0""υ'ή του θα ;ίντα& μ α#!%α'( του Δ&ο&κ(τ&κο< Συμ9ου"ίου του ΟΑΠE
Δ-Ε-Η- κατ!#&ν &'ή;('(1 &δ&κο< #νδυτ&κο< 'υμ9ο<"ου, μ .;κρ&'( τ2ν
:#ουρ;8ν Ο&κονομ&κ8ν, Αν0#τυ/(1, Ερ;α'ία1 κα& Κο&ν2ν&κ8ν Α'%α"ί'2ν- Η
κατO .το1 α#!δο'( του HΕ&δ&κο< Κ%α"αίουH δ&ατίθτα& #ρο1#ρο1 ανα#"ήρ2'(
τ2ν α#2"&8ν του Κ%α"αίου "!;2 #"(θ2ρ&'μο<, το δ υ#!"ο&#! τ(1, κατ0 το
50A θα α#οτ"ί #!ρο του ΟΑΠEΔ-Ε-Η- κατ0 τ(ν #αρ0;ρα%ο Cτου #αρ!ντο1
ν!μου κα& κατ0 το 20A .'οδο του Ορ;αν&'μο<, το ο#οίο ίτ θα #ρο'τίθτα& 'το
HΕ&δ&κ! Κ%0"α&οH ίτ !#21 θα α#ο%α'ί3& το Δ&ο&κ(τ&κ! Συμ9ο<"&ο του ΟΑΠE
Δ-Ε-Η- μ .;κρ&'( τ2ν 21 0ν2 :#ουρ;8ν-HΠρο'θήκ( μ τ(ν #αρ-2 0ρθρ-2C
Ν-2>1>?2001,+ΕΚ Α 125?26-C-2001-
HΑντί του #ροX!ντο1 δ&0θ'(1, το Δ(μ!'&ο δ<νατα& να μτα9&903& 'τον Ο-Α-Π-
EΔ-Ε-Η- αντί'το&B(1 α/ία1 μτοB.1 τ(1 Δ-Ε-Η- Α-Ε- Μ α#!%α'( του :#ουρ;ο<
Ο&κονομία1 κα& Ο&κονομ&κ8ν καθορί3οντα& ο& ανα;καί1 "#τομ.ρ&1 %αρμο;ή1
τ(1 δ&0τα/(1 αυτή1-HΠρο'θήκ( μ το 0ρθρο 5 του Ν-@0D6?2002,+ΕΚ Α
2>D?6-12-2002-
C- Π!ρο& του Ο-Α-Π-E Δ-Ε-Η- ίνα& α%O ν!1 μν ο& #ρο9"#!μνο& κατ0 τ(ν
&'B<ου'α νομοθ'ία #!ρο& τ(1 Δ-Ε-Η- 21 α'%α"&'τ&κο< %ορ.α του #ρο'2#&κο<
τ(1, α%O τ.ρου δ ο& κατα9ο".1 του Κρ0του1 #ου ;;ρ0%οντα& 'τον κ0'τοτ
Κρατ&κ! ΠροT#ο"ο;&'μ!, !#21 #ρο9".#τα& 'τα 0ρθρα 6 κα& C τ(1 'υμ%2νία1
#ου #ρ&"αμ90ντα& 'τ(ν #αρ0;ρα%ο 12 του 0ρθρου αυτο< καθ81 κα& τα
&δ&κ!τρα .'οδα #ου ανα%.ροντα& 'το 0ρθρο 5 τ(1 #αρα#0ν2 'υμ%2νία1-
>
Ν- 25=@?2000-Αρθρο 2C
1- Η #αρ0;ρα%ο1 1 του 0ρθρου D του ν-226D?1>>= 4+ΕΚ 1>D ΑO7 !#21
αντ&κατα'τ0θ(κ κατO αρBήν α#! το 0ρθρο 11 του ν- 2C=2?1>>5 4+ΕΚ 21C ΑO7
κα& 'τ( 'υν.B&α α#! το 0ρθρο 22 του ν- 2D@1?1>>> 4+ΕΚ 1@5 ΑO7 καταρ;ίτα&-
2. 1α τυ<=& $λλ$**ατα ,ου ,ρο(ύ,του& !το 1α*$ο Α!JFλ'!"# του
Προ!;,'(ού του 71+ α&αλα*HF&ο&τα' α,= το C"*=!'ο.
K(τα(τ" ο'(ο&ο*'() $'!JορF !τα Jυ!'(F ,ρ=!;,α *$ *$-Fλο
$'!=0"*α
1- Ε#&90""τα& .κτακτ( %0#α/ &'%ορ0 #ο'ο'το< .να το&1 κατ! 41A7
#ί του &'οδήματο1 τ2ν %υ'&κ8ν #ρο'8#2ν #ου %ορο"ο;ο<ντα& κατ0 τ&1
δ&ατ0/&1 τ2ν #αρα;ρ0%2ν 1 κα& 2 του 0ρθρου 2 του Κ8δ&κα +ορο"ο;ία1
Ε&'οδήματο1 4 ν - 2238/1??4 7, καθ81 κα& 'το &'!δ(μα 'Bο"03ου'α1
κ"(ρονομ&01 - Ε#ί'(1 'το &'!δ(μα τ2ν %υ'&κ8ν #ρο'8#2ν τα ο#οία
%ορο"ο;ο<ντα& μ 90'( τ&1 δ&ατ0/&1 του 0ρθρου 6 του Y, P(%ί'ματο1
του .του1 1>D6 4 +ΕΚ 2@ Α 7-
@-M&α τ(ν #&9ο"ή τ(1 &'%ορ01 "αμ90ντα& υ#!$( το 'υνο"&κ! καθαρ!
&'!δ(μα , #ρα;ματ&κ! ή τκμαρτ! , %ορο"ο;ο<μνο ή α#α""α''!μνο
του %υ'&κο< #ρο'8#ου ή τ(1 'Bο"03ου'α1 κ"(ρονομ&01 τ2ν δ("8'2ν
%ορο"ο;ία1 &'οδήματο1 του ο&κονομ&κο< .του1 2010, %!'ον αυτ! ίνα&
κατ! B&"&0δ1 υρ8 4100-000 U 7 κα& 0ν2 - M&α τ(ν /<ρ'( του
'υνο"&κο< &'οδήματο1 δν #ρο'μτρ8ντα& τα &'οδήματα τ(1
#αρα;ρ0%ου 1 του 0ρθρου 1= κα& τ(1 #ρί#τ2'(1 ;, τ(1 #αρα;ρ0%ου =
του 0ρθρου =6 του Κ - + - Ε --
=-M&α τον υ#ο"ο;&'μ! , τ( 99αί2'( , τον υ#!Bρο κατα9ο"ή1 τ(1
&'%ορ01 , το Bρ!νο κατα9ο"ή1 τ(1 , καθ81 κα& κ0θ 0""ο 'Bτ&κ! θ.μα
;&α τ(ν .κτακτ( &'%ορ0 του 0ρθρου αυτο< %αρμ!3οντα& ανα"!;21 ο&
δ&ατ0/&1 τ2ν #αρα;ρ0%2ν @ κα& = του 0ρθρου 15 του ν - 3@58/200?
4 +ΕΚ C5 ΑG 7-
6- α - Στο 0ρθρο @> #αρ - 1 του ν - 1>1=?1>>0
10
4 +ΕΚ 1D5 Α 7, !#21
τρο#ο#ο&ήθ(κ κα& &'B<& , μτ0 τ&1 "./&1 Qκα& #αν".;B2νR
#ρο'τίθντα& ο& "./&1 Qκαθ81 κα& ;&α τ(ν .κδο'( τ2ν κατα"ο;&'τ&κ8ν
#ρ0/2ν , τ( 99αί2'( κα& τ(ν #&δί2/( ί'#ρα/(1 τ2ν '!δ2νR -
11
10
Ν-1>1=?1>>0 Z+ΕΚ 1D5?Α-Αρθρο @>-Συνρ;ία ".;Bου κα& #ρο'%υ;.1 κατ0
δ&ο&κ(τ&κ8ν κυρ8'2ν-
H1- Μ α#ο%0'&1 του :#ουρ;ο< Ο&κονομ&κ8ν δ<νατα& να 'υ;κροτο<ντα& &δ&κ0
'υνρ;ία ".;Bου α#! %ορ&ακο<1 υ#α""ή"ου1 ;&α τ( δ&ν.ρ;&α ".;B2ν κα&
#αν".;B2ν Qκαθ81 κα& ;&α τ(ν .κδο'( τ2ν κατα"ο;&'τ&κ8ν #ρ0/2ν , τ(
99αί2'( κα& τ(ν #&δί2/( ί'#ρα/(1 τ2ν '!δ2νR - , μ αρμοδ&!τ(τα ' !"( τ(
B8ρα-
Προ!%)(" τ"# α&;τ.ρ; !$ $'!α-;-'(F JρF!"# *$ τ'# 0'ατFI$'# τ"#
,αρα-ρFJου 5
α
του Fρ%ρου 5 του &.3833/2010-Φ+8 40 Α/15.3.2010
11
Ν-1>1=?1>>0 Z+ΕΚ 1D5?Α-Αρθρο @>-Συνρ;ία ".;Bου κα& #ρο'%υ;.1 κατ0
δ&ο&κ(τ&κ8ν κυρ8'2ν-
H1- Μ α#ο%0'&1 του :#ουρ;ο< Ο&κονομ&κ8ν δ<νατα& να 'υ;κροτο<ντα& &δ&κ0
'υνρ;ία ".;Bου α#! %ορ&ακο<1 υ#α""ή"ου1 ;&α τ( δ&ν.ρ;&α ".;B2ν κα&
#αν".;B2ν Qκαθ81 κα& ;&α τ(ν .κδο'( τ2ν κατα"ο;&'τ&κ8ν #ρ0/2ν , τ(
99αί2'( κα& τ(ν #&δί2/( ί'#ρα/(1 τ2ν '!δ2νR - , μ αρμοδ&!τ(τα ' !"( τ(
B8ρα-
Προ!%)(" τ"# α&;τ.ρ; !$ $'!α-;-'(F JρF!"# *$ τ'# 0'ατFI$'# τ"#
,αρα-ρFJου 5
α
του Fρ%ρου 5 του &.3833/2010-Φ+8 40 Α/15.3.2010
9 - Στο τ."ο1 του #ρ8του δα%ίου τ(1 #αρα;ρ0%ου 2 του 0ρθρου @> του
ν - 1>1=?1>>0, !#21 τρο#ο#ο&ήθ(κ κα& &'B<& , ο& "./&1 Qο& ο#οίο& κατ0
τ( δ&ν.ρ;&α του ".;Bου /ομο&ο<ντα& μ του1 #ροX'ταμ.νου1 τ2ν Δ-
Ο - : - κα& τ2ν #ρ&%ρ&ακ8ν δ&υθ<ν'2ν του Σ -Δ- Ο - Ε - κα& .Bουν τα
αυτ0 δ&κα&8ματα κα& υ#οBρ8'&1 μ αυτο<1R αντ&καθί'ταντα& α#! τ&1
"./&1 κα& #ρο'τίθτα& δ0%&ο 21 /ή1 * Qο& ο#οίο& κατ0 τ( δ&0ρκ&α τ(1
το#οθ.τ('(1 /ομο&ο<ντα& μ του1 #ροX'ταμ.νου1 τ2ν Δ- Ο - : - κα& τ2ν
#ρ&%ρ&ακ8ν δ&υθ<ν'2ν τ(1 :Π - Ε - Ε - ;&α !"1 τ&1 αρμοδ&!τ(τ1 #ου
α%ορο<ν .";Bο, #αν.";Bο , κατα"ο;&'μ! , 99αί2'( κα& #&δί2/( τ(1
ί'#ρα/(1 τ2ν '!δ2ν κα& .Bουν τα αυτ0 δ&κα&8ματα κα& υ#οBρ8'&1 μ
αυτο<1 - Μ α#!%α'( του :#ουρ;ο< Ο&κονομ&κ8ν ρυθμί3τα& κ0θ
ανα;καία "#τομ.ρ&α ;&α τ(ν %αρμο;ή τ2ν δ&ατ0/2ν του 0ρθρου
αυτο< - R
12
8+ΦΑ9ΑΙ7 LM Μ+Ι4Σ3 7ΡΙ45 ΥΠ+Ρ4ΡΙΑ83Σ ΑΠΑΣN793Σ3Σ G
CΑΠΑ545 Μ+1Α8Ι53Σ3Σ 8ΑΙ ΑΜ7ΙL45 ΣΥΜΜ+17N3Σ Σ+
ΣΥ9972Ι8Α 7Ρ2Α5Α
:ρ%ρο >
Μ$;!" ορ;& υ,$ρ;ρ'α()# α,α!<=λ"!"#
1- Το τ.ταρτο δ0%&ο τ(1 #αρα;ρ0%ου 1 του 0ρθρου 1C του ν - @206?200@
αντ&καθί'τατα& 21 /ή1 * QΟ& κατ0 τα 21 0ν2 8ρ1 α#ο;υματ&νή1
υ#ρ2ρ&ακή1 ρ;α'ία1 δν μ#ορί να υ#ρ9αίνουν τ&1 'αρ0ντα 4=07 8ρ1
μ(ν&αί21 αν0 υ#0""("ο - R
2- Η #ρί#τ2'( α, κα& τα δ0%&α #ρ8το κα& δ<τρο τ(1 #ρί#τ2'(1 9,
τ(1 #αρα;ρ0%ου 2 του 0ρθρου 1C του ν - @206?200@ αντ&καθί'ταντα& 21
/ή1 *
12
Ν-1>1=?1>>0 Z+ΕΚ 1D5?Α--Αρθρο @>- Συνρ;ία ".;Bου κα& #ρο'%υ;.1 κατ0
δ&ο&κ(τ&κ8ν κυρ8'2ν- Παρ-2- Προ&'τ0μνο& τ2ν 'υνρ;ί2ν αυτ8ν
το#οθτο<ντα& ο&κονομ&κοί Ε#&θ2ρ(τ.1 ή %ορ&ακοί υ#0""("ο& #ου του1
ανατίθντα& καθήκοντα ο&κονομ&κ8ν Ε#&θ2ρ(τ8ν ή #ου .Bουν δ&ατ".'&
Ε#&θ2ρ(τ.1 ή Προ&'τ0μνο& υ#(ρ'ία1 :#ουρ;ίου Ο&κονομ&κ8ν #&#.δου
Δ&<θυν'(1 ;&α μ&α του"0B&'τον τρ&τία, καθ81 κα& Προ&'τ0μνο& Δ&υθ<ν'2ν ή
Τμ(μ0τ2ν τ(1 Κντρ&κή1 :#(ρ'ία1 του :#ουρ;ίου Ο&κονομ&κ8ν, Oο' ο,οο'
(ατF τ" 0'Fρ($'α τ"# το,ο%.τ"!"# $IοEο'ού&τα' E$ του# ,ροP!ταE.&ου#
τ;& 6. 7 . Υ . (α' τ;& ,$ρ'J$ρ$'α(/& 0'$υ%ύ&!$;& τ"# ΥΠ . +. +. -'α =λ$#
τ'# αρEο0'=τ"τ$# ,ου αJορού& .λ$-<οG $,α&.λ$-<ο G (αταλο-'!E= G
H$Hα;!" (α' $,'0;I" τ"# $!,ραI"# τ;& $!=0;& (α' .<ου& τα αυτF
0'(α'/Eατα (α' υ,ο<ρ$/!$'# E$ αυτού# . Μ$ α,=Jα!" του Υ,ουρ-ού
7'(ο&οE'(/& ρυ%EQ$τα' (F%$ α&α-(αα λ$,τοE.ρ$'α -'α τ"& $JαρEο-)
τ;& 0'ατFI$;& του Fρ%ρου αυτού . R
Α&τ'(ατF!τα!" τ"# α&;τ.ρ; !$ $'!α-;-'(F JρF!"# *$ τ'# 0'ατFI$'# τ"#
,αρα-ρFJου 5H του Fρ%ρου 5 του &.3833/2010-Φ+8 40
Α
/15.3.2010
HΠροX'τ0μνο& τ2ν 'υνρ;ί2ν δ<νατα& να το#οθτο<ντα& κα& ο& #ροX'τ0μνο&
δ&υθ<ν'2ν κα& τμ(μ0τ2ν τ2ν δ(μο'ί2ν ο&κονομ&κ8ν :#(ρ'ί2ν κα& τ2ν
#ρ&%ρ&ακ8ν δ&υθ<ν'2ν του Σ8ματο1 Δί2/(1 Ε;κ"ήματο1 4ΣΔΟΕ7-H

Qα - Ε/ήντα 4C07 8ρ1 μ(ν&αί21 αν0 υ#0""("ο τ2ν Mρα%ί2ν του
Προ.δρου τ(1 Δ (μοκρατία1 , του Προ.δρου κα& Αντ&#ρο.δρου τ(1
Κυ9.ρν('(1 , τ2ν :#ουρ;8ν , τ2ν Ανα#"(ρ2τ8ν :#ουρ;8ν , τ2ν
:%υ#ουρ;8ν , τ(1 Mν&κή1 Mραμματία1 τ(1 Κυ9.ρν('(1 , καθ81 κα& τ2ν
Mρα%ί2ν τ2ν )ου"υτ8ν , τ2ν μ"8ν του Ευρ2#αXκο< Κο&νο9ου"ίου ,
τ2ν Πο"&τ&κ8ν Κομμ0τ2ν κα& του Mρα%ίου Ε#&τρ!#ου 'τ(ν Ευρ2#αXκή
Ε#&τρο#ή ;&α α#ο;υματ&νή α#α'B!"('( - Στ(ν #ρί#τ2'( α#α'B!"('(1
κατ0 τ&1 /α&ρ.'&μ1 (μ.ρ1 κα& νυκτρ&ν.1 8ρ1 , μ#ορί να Bορ(;(θο<ν
μ.Bρ& τρ&0ντα 4@07 8ρ1 ;&α /α&ρ.'&μ1 (μ.ρ1 κα& ίκο'& 4207 8ρ1 ;&α
νυκτρ&νή ρ;α'ία μ.'α 'το !ρ&ο τ2ν /ήντα 4C07 2ρ8ν - 9 - Πνήντα
4607 8ρ1 μ(ν&αί21 αν0 υ#0""("ο τ2ν Mρα%ί2ν τ2ν Mν&κ8ν
Mραμματ.2ν :#ουρ;ί2ν , τ2ν Ε&δ&κ8ν Mραμματ.2ν κα& τ2ν Δ&ο&κ(τ8ν
κα& τ2ν :#οδ&ο&κ(τ8ν τ2ν Α'%α"&'τ&κ8ν Ορ;αν&'μ8ν , ;&α α#ο;υματ&νή
α#α'B!"('( - Στ(ν #ρί#τ2'( α#α'B!"('(1 κατ0 τ&1 /α&ρ.'&μ1 (μ.ρ1
κα& νυκτρ&ν.1 8ρ1 , μ#ορί να Bορ(;(θο<ν μ.Bρ& ίκο'& 4207 8ρ1 ;&α
/α&ρ.'&μ1 (μ.ρ1 κα& δκα#.ντ 4167 8ρ1 ;&α νυκτρ&νή ρ;α'ία μ.'α
'το !ρ&ο τ2ν #νήντα 4607 2ρ8ν - R
@-[ρ&α #ου .Bουν καθορ&'θί ' δ&α%ορτ&κ! <$ο1 α#! αυτ0 #ου
#ρο9".#οντα& 'τ&1 #ρο(;ο<μν1 #αρα;ρ0%ου1 ανα#ρο'αρμ!3οντα& 'τα
!ρ&α αυτ0 -
=-Ο& δ&ατ0/&1 του 0ρθρου 12 #αρ - 6 του ν - N.320@/2003
1@
4 +ΕΚ @02
Α 7 κα& του 0ρθρου 1D #αρ - D του ν - 322>/2004
1=
4 +ΕΚ 2= Α 7 κα& ο&
κατG /ου'&οδ!τ('ή του1 κδοθί'1 α#ο%0'&1 καταρ;ο<ντα& - Ο
αρ&θμ!1 τ2ν 2ρ8ν νυκτρ&νή1 , Κυρ&ακ8ν κα& "ο&#8ν /α&ρ.'&μ2ν
(μρ8ν ρ;α'ία1 ;&α το #ρο'2#&κ! #ου ορί3ουν ο& αν2τ.ρ2 δ&ατ0/&1 ,
καθορί3τα& μ κο&νή α#!%α'( του :#ουρ;ο< Ο&κονομ&κ8ν κα& του καθG
<"(ν αρμ!δ&ου :#ουρ;ο< , κατG /αίρ'( τ2ν δ&ατ0/2ν τ(1 #αρ - 1 του
0ρθρου 1C του ν - @206?200@, !#21 τρο#ο#ο&ίτα& μ τ(ν #αρ - 1 του
0ρθρου αυτο< -
1@
N7Μ7Σ 320@/2003 Φ+8 302/Α/ 24.12.2003-Ρ<θμ&'( θμ0τ2ν Ο"υμ#&ακή1
Προτο&μα'ία1 κα& 0""1 δ&ατ0/&1-
Vρθρο 12-Σ<'τα'( 'το :#ουρ;ίο Ε/2τρ&κ8ν του HΟ"υμ#&ακο< Προ/νίουH κα&
0""1 δ&ατ0/&1\-Παρ-6- Ο #ρ&ορ&'μ!1 τ2ν δκα./& 41C7 2ρ8ν #ου ανα%.ρτα&
'το .κτο δ0%&ο τ(1 #αρα;ρ0%ου 1 του 0ρθρου 1C του ν!μου HΜ&'θο"ο;&κ.1
ρυθμί'&1 "&τουρ;8ν κα& υ#α""ή"2ν του Δ(μο'ίου, Ν-Π-Δ-Δ- κα& Ο-Τ-Α- κ-"#-H δν
&'B<& ;&α το %υ"ακτ&κ! #ρο'2#&κ! κα& το #ρο'2#&κ! καθαρ&!τ(τα1 τ2ν
μου'ί2ν κα& αρBα&ο"ο;&κ8ν B8ρ2ν του :#ουρ;ίου Πο"&τ&'μο<-
1=
57Μ7Σ 322>/2004 Φ+8 24/Α/ 4/4.2.2004-ΠαροBή νομ&κή1 9οήθ&α1 '
#ο"ίτ1 Bαμ("ο< &'οδήματο1 κα& 0""1 δ&ατ0/&1-
Vρθρο 1D-ΚΕ+ΑΛΑΙΟ ΕG-ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑWΕΙΣ-Παρ-D- Μτ0 το .κτο δ0%&ο τ(1
#αρα;ρ0%ου 1 του 0ρθρου 1C του ν- @206?200= 4+ΕΚ 2>D ΑG7 #ρο'τίθτα& ν.ο
δ0%&ο #ου .B& 21 /ή1* HΑ#! τον αν2τ.ρ2 #ρ&ορ&'μ! τ2ν δκα./& 41C7 2ρ8ν
κατ0 μήνα /α&ρο<ντα& τα κατα'τήματα κρ0τ('(1 τ(1 B8ρα1 αρμοδ&!τ(τα1 του
:#ουρ;ίου Δ&κα&ο'<ν(1-H
:ρ%ρο @
Μ$;!" α*ο'H/& -'α !υ**$το<) !$ !υλλο-'(F =ρ-α&α
Το 0ρθρο 1D του ν - @206?200@ αντ&καθί'τατα& 21 /ή1 *
QVρθρο 1D Αμο&9.1 'υ""ο;&κ8ν ορ;0ν2ν
1-Τα κ0θ ίδου1 μ!ν&μα ή #ρο'2ρ&νο< Bαρακτήρα 'υ""ο;&κ0 !ρ;ανα
4 'υμ9ο<"&α , #&τρο#.1 , ομ0δ1 ρ;α'ία1 κ - "# -7 του Δ (μο'ίου , τ2ν
Ν - Π -Δ-Δ- κα& τ2ν Ο - Τ - Α -, τα ο#οία #ρο9".#οντα& α#! τ&1 κ0'τοτ
&'B<ου'1 δ&ατ0/&1 ή 'υν&'τ8ντα& κα& 'υ;κροτο<ντα& μ δ&ο&κ(τ&κ.1
#ρ0/&1 "&τουρ;ο<ν ντ!1 του κανον&κο< 2ραρίου ρ;α'ία1 τ2ν ο&κί2ν
:#(ρ'&8ν ή ' Bρ!νο #ου κα"<#ττα& α#! υ#ρ2ρ&ακή α#α'B!"('( κα&
δν κατα90""τα& καμία #ρ!'θτ( αμο&9ή ή α#ο3(μί2'( 'τα μ."( του1 -
ΚατG /αίρ'( 'του1 &δ&8τ1 E μ."( τ2ν αν2τ.ρ2 'υ""ο;&κ8ν ορ;0ν2ν
καθορί3τα& α#ο3(μί2'( μ α#!%α'( του καθG <"(ν αρμ!δ&ου :#ουρ;ο< ,
( ο#οία δν μ#ορί να υ#ρ9αίν& τα #νήντα 4607 υρ8 αν0 'υνδρία'(
κα& μ.Bρ& #νήντα 4607 'υνδρ&0'&1 τ('ί21 - Ο& αν2τ.ρ2 υ#ουρ;&κ.1
α#ο%0'&1 δν υ#0;οντα& 'τ&1 δ&ατ0/&1 τ(1 #αρα;ρ0%ου @ του 0ρθρου
22 του ν - 23>2/1??5 4 +ΕΚ 2=D Α 7-
2-Σ /α&ρτ&κ.1 #ρ&#τ8'&1 , "!;2 τ(1 &δ&αίτρ(1 '(μα'ία1 του
'υ""ο;&κο< ορ;0νου ;&α τ(ν ο&κονομία τ(1 B8ρα1 ή τ(ν
α#οτ"'ματ&κ!τρ( "&τουρ;ία τ(1 Δ(μ!'&α1 Δ&οίκ('(1 κα& τ(ν
κα"<τρ( /υ#(ρ.τ('( του #ο"ίτ( κα& #ροκ&μ.νου #ρί Ν - Π -Δ-Δ- κα&
Ο - Τ - Α -, μ 90'( το μ.;θο1 , τ( '#ουδα&!τ(τα κα& τα 'το&Bία του
#ροT#ο"ο;&'μο< του1 , #&τρ.#τα& ( "&τουρ;ία του1 κτ!1 του
κανον&κο< 2ραρίου ρ;α'ία1 κα& κτ!1 του Bρ!νου #ου κα"<#ττα& α#!
υ#ρ2ρ&ακή α#α'B!"('( κα& μ#ορί να καθορί3τα& α#ο3(μί2'( κατ0
μήνα ή κατ0 'υνδρία'( μ κο&νή α#!%α'( του :#ουρ;ο< Ο&κονομ&κ8ν κα&
του καθG <"(ν αρμ!δ&ου :#ουρ;ο< -
Η α#ο3(μί2'( αυτή δν μ#ορί να ίνα& κατ0 μήνα , μ;α"<τρ( α#!
ττρακ!'&α 4=007 υρ8 ;&α τον #ρ!δρο κα& τρ&ακ!'&α 4@007 υρ8 ;&α τα
μ."( κα& του1 ;ραμματί1 -
Η αν2τ.ρ2 μ(ν&αία α#ο3(μί2'( κατα90""τα& μ τ(ν #ροT#!θ'(
'υμμτοBή1 ' τ.''ρ&1 4=7 του"0B&'τον 'υνδρ&0'&1 το μήνα - Σ
#ρί#τ2'( 'υμμτοBή1 ' "&;!τρ1 'υνδρ&0'&1 ( α#ο3(μί2'(
#ρ&κ!#ττα& αν0"ο;α- Σ &δ&κ.1 #ρ&#τ8'&1 , κατ0 τ&1 ο#οί1 δν ίνα&
δυνατ!ν να Bορ(;(θί α#ο3(μί2'( κατ0 μήνα , μ#ορί , μ κο&νή α#!%α'(
του :#ουρ;ο< Ο&κονομ&κ8ν κα& του καθ O <"(ν αρμ!δ&ου :#ουρ;ο< , να
καθορ&'θί α#ο3(μί2'( αν0 8ρα , .";Bο ή α/&ο"ο;ο<μνο #ρ!;ραμμα
κ"# -, αν0"ο;α μ τ&1 κατ0 #ρί#τ2'( #ροκ<#του'1 αν0;κ1 - Το
'υνο"&κ! μ(ν&αίο #ο'! τ(1 αν2τ.ρ2 α#ο3(μί2'(1 α#α;ορ<τα& να
υ#ρ9αίν& το !ρ&ο τ(1 κατ0 μήνα α#ο3(μί2'(1 #ου #ρο9".#τα& 'τ(ν
#αρ0;ρα%ο 2 ;&α τα μ."( 'υ""ο;&κ8ν ορ;0ν2ν -
@-Το '<νο"ο τ2ν #ρ!'θτ2ν μ(ν&αί2ν αμο&98ν ή α#ο"α98ν τ2ν
"&τουρ;8ν , υ#α""ή"2ν κα& μ&'θ2τ8ν του Δ(μο'ίου , τ2ν Ο - Τ - Α - κα&
τ2ν 0""2ν νομ&κ8ν #ρο'8#2ν δ(μο'ίου δ&καίου α#! 'υμμτοBή '
μ!ν&μα ή #ρο'2ρ&ν0 'υ""ο;&κ0 !ρ;ανα τ2ν υ#(ρ'&8ν αυτ8ν δν μ#ορί
να υ#ρ9αίν& το ίκο'& #.ντ το&1 κατ! 426A7 τ2ν 'υνο"&κ8ν μ(ν&αί2ν
α#οδοB8ν τ(1 ορ;αν&κή1 του1 θ.'(1 , 'υμ#ρ&"αμ9ανομ.ν(1 κα& τ(1
ανα"ο;ία1 τ2ν #&δομ0τ2ν του 0ρθρου > του ν - @206?200@- Ο& #0'(1
%<'21 αμο&9.1 υ#ο"ο;ί3οντα& κατ0 το μήνα #ρα;ματο#οί('(1 τ(1
αντί'το&B(1 ρ;α'ία1 -
=-Α#! τ&1 #αρα#0ν2 #αρα;ρ0%ου1 /α&ρο<ντα& τα 'υ""ο;&κ0 !ρ;ανα τ(1
Mν&κή1 Mραμματία1 τ(1 Κυ9.ρν('(1 , τ2ν ο#οί2ν ( αμο&9ή καθορί3τα&
μ α#!%α'( του :#ουρ;ο< Ο&κονομ&κ8ν , μτ0 α#! &'ή;('( του Mν&κο<
Mραμματ.α τ(1 Κυ9.ρν('(1 -
6-Ε&δ&κ0 ;&α του1 κ#α&δυτ&κο<1 κα& το "ο&#! #ρο'2#&κ! #ου
α#οδδ&;μ.να 'υμμτ.Bουν καθG ο&ονδή#οτ τρ!#ο 'τ(ν ορ;0ν2'( ,
δ&/α;2;ή κα& υ#ο'τήρ&/( τ2ν ;ν&κ8ν κα& &δ&κ8ν /τ0'2ν ή 0""(1
δ&αδ&κα'ία1 &'α;2;ή1 'τ(ν Αν8τατ( Εκ#αίδυ'( κα& τ(ν .κδο'( τ2ν
α#οτ"'μ0τ2ν #&"ο;ή1 , καθ81 κα& 'τ&1 /τ0'&1 &δ&2τ&κ8ν , Mν&κ8ν
κα& Ε#α;;"ματ&κ8ν Λυκί2ν 4 Ε - ΠΑ - Λ -7 κα& Ε#α;;"ματ&κ8ν ΣBο"8ν
4 Ε - ΠΑΚ -7 κα& 'τ&1 ανα9αθμο"ο;ή'&1 ;ρα#τ8ν δοκ&μί2ν μαθ(τ8ν
Δυτρο90θμ&α1 Εκ#αίδυ'(1 καθορί3τα& α#ο3(μί2'( μ κο&νή α#!%α'(
τ2ν :#ουρ;8ν Ο&κονομ&κ8ν κα& Πα&δία1 , Δ&α )ίου Μ0θ('(1 κα&
Sρ('κυμ0τ2ν - Μ !μο&α α#!%α'( καθορί3τα& %0#α/ αμο&9ή ;&α το
δ&ο&κ(τ&κ! #ρο'2#&κ! του :#ουρ;ίου Πα&δία1 , Δ&α )ίου Μ0θ('(1 κα&
Sρ('κυμ0τ2ν #ου α#οδδ&;μ.να 'υμμτ.B& 'τ&1 αν2τ.ρ2
δ&αδ&κα'ί1
16
-
16
2/550@@/0022/200? -Α#ο3(μί2'( #ρο'2#&κο< ;&α τ(ν #ίδ&/( ;ρα#τ8ν
δοκ&μί2ν Παν""(νί2ν Ε/τ0'2ν-
8?2>?/ΙL/200@ -Iορή;('( %0#α/ αμο&9ή1 'το δ&ο&κ(τ&κ! #ρο'2#&κ! τ2ν
Mν&κ8ν ΑρBί2ν του Κρ0του1-
2/23501/0022/200> -Καθορ&'μ!1 α#ο3(μί2'(1 τ2ν α'Bο"ο<μν2ν 'τ&1
;ρα#τ.1 α#ο"υτήρ&1 /τ0'&1 τ(1 M, τ0/(1 τ2ν (μρή'&2ν Εν&αί2ν Λυκί2ν,
τ(1 Δ, τ0/(1 τ2ν '#ρ&ν8ν Εν&αί2ν Λυκί2ν, του ), κ<κ"ου ]^^ κα& ;ν&κ0 τ2ν
α'Bο"ο<μν2ν μ τ&1 &'&τήρ&1 /τ0'&1 τ2ν &δ&κ8ν κατ(;ορ&8ν κα& τ2ν
δ&αδ&κα'&8ν #&"ο;ή1 τ2ν &'α;ομ.ν2ν 'τ(ν τρ&το90θμ&α κ#αίδυ'( μ τ&1
δ&ατ0/&1 του ν- 2626?1>>D κα& του ν- 2>0>?2001 4+ΕΚ >0 Α,7 κα& του 0ρθρου D
του ν- @266?200= 4+ΕΚ 1@5 τ-Α,7- E[#21 τρο#ο#ο&ήθ(κ μ τ&1
αρ&θμ-2?==D>6?0022?200C +1==5 κα& 2?=>151?0022?200D + 1>00
2/22@55/0022/2004 -Ε#ανακαθορ&'μ!1 α#ο3(μί2'(1 τ2ν α#α'Bο"ουμ.ν2ν 'τ&1
;ρα#τ.1 #ροα;2;&κ.1 κα& α#ο"υτήρ&1 /τ0'&1 τ2ν Εν&αί2ν "υκί2ν
,(μρή'&2ν κα& '#ρ&ν8ν ,του 9 κ<κ"ου ΤΕΕ κ"#
C- Ο& δ&ατ0/&1 τ(1 #αρα;ρ0%ου C του 0ρθρου 1D του ν - 21?0/1??4
1C


4 +ΕΚ 25 Α 7 /ακο"ουθο<ν να &'B<ουν - R
:ρ%ρο 8
9ο',.# *'!%ολο-'(.# ρυ%*!$'#
1-Ο& #ρο9"#!μν1 α#! τα 0ρθρα 5 #αρ0;ρα%ο1 @ δ0%&ο δ<τρο , @0
κα& @@ #αρ - ΑD του ν - @206?200@
1D
ανα#ρο'αρμο;.1 τ2ν ν "!;2
1C
5. 21?0/1??4 AΦ+8 Α' 28B-Σύ!τα!" α&$IFρτ"τ"# αρ<)# -'α τ"& $,'λο-)
,ρο!;,'(ού (α' ρύ%*'!" %$*Fτ;& 0'ο("!"# --Vρθρο 1D- Δ&ν.ρ;&α
δ&α;2ν&'μο< E #ίνακ1 #&τυBία1 Z Δ&ορ&'μ!1-Παρ-C- Μ κο&νή α#!%α'( τ2ν
:#ουρ;8ν Προδρία1 τ(1 Κυ9.ρν('(1 κα& Ο&κονομ&κ8ν, <'τρα α#! &'ή;('( του
Α-Σ-Ε-Π- καθορί3τα& κατ0 #αρ.κκ"&'( τ2ν δ&ατ0/2ν τ2ν ν- 126C?1>52 Hκα& ν-
2=D0?>DH 4αντ&κ- του μ.'α ' HH ν!μου α#! τ(ν #αρ- D του 0ρθρου 2 του Ν-
262D?>D, +ΕΚE20C ΑG7 21 κ0'τοτ &'B<ουν 4κατG α#οκο#ή7 4δ&α;ρ0%τα& ( "./(
α#! τ(ν #αρ- 2 του 0ρθρου 1D του Ν- 2@CD?>6, +ΕΚE2C1 ΑG7 α#ο3(μί2'( 'του1
#ρο.δρου1 μ."( ;ραμματί1 9ο(θο<1 ;ραμματί1 &δ&κο<1 &'(;(τ.1 #&τρο#8ν
κα& ' !"ου1 !'ου1 μτ.Bουν 'τ&1 δ&αδ&κα'ί1 τ2ν δ&α;2ν&'μ8ν- HM&α τα μ."(
Δ-Ε-Π- τ2ν Α-Ε-Ι-, ( "αμ9αν!μν( α#ο3(μί2'(, "!;2 'υμμτοBή1 του1 'τ&1
δ&αδ&κα'ί1 δ&α;2ν&'μ8ν #"(ρ8'21 θ.'2ν κατ0 τον #αρ!ντα ν!μο, υ#0;τα&
'τ&1 /α&ρ.'&1 τ(1 #αρ- 2 του δυτ.ρου 0ρθρου του Ν- 221C?>= 4+ΕΚE5@ ΑG7H7-
1D
5. 3205/03 AΦ+8 2?@ ΑS/23-12-03B .
Μ'!%ολο-'(.# ρυ%*!$'# λ$'τουρ-/& (α' υ,αλλ)λ;& του C"*ο!ουG
5.Π.C.C. (α' 7.1.Α.G *ο&*;& !τ$λ$</& τ;& +&=,λ;& Cυ&F*$;& (α'
α&τ'!το<;& τ"# +λλ"&'()# Α!τυ&ο*α#G του Πυρο!H$!τ'(ού (α'
9'*$&'(ού Σ/*ατο# (α' Fλλ$# !υ&αJ$# 0'ατFI$'#.
:ρ%ρο 8 +,'0=*αταT. @- Ε/2δ&δακτ&κή1 α#α'B!"('(1 κ#α&δυτ&κ8ν
"&τουρ;8ν, #ρ2το90θμ&α1 κα& δυτρο90θμ&α1 κ#αίδυ'(1, ορ&3!μνο '
τρ&ακ!'&α δ<ο υρ8 4@02 C7-
Το #ίδομα αυτ! ανα#ρο'αρμ!3τα& κατG .το1 αυτ!ματα, μ α%τ(ρία τ(ν
1-1-2006, '<μ%2να μ το #ο'ο'τ! του #"(θ2ρ&'μο< του #ρο(;ο<μνου .του1-
:ρ%ρο 30 -+,'0=*αταG ,αρο<.# (α' α,οQ"*'/!$'#
Α- --@- M&α τ(ν ταB<τρ( κα& α#οτ"'ματ&κ!τρ( δ&κ#ραί2'( τ2ν υ#οθ.'2ν,
καθ81 κα& ;&α τ(ν αντ&'τ0θμ&'( δα#αν8ν 'τ&1 ο#οί1 υ#ο90""οντα& κατ0 τ(ν
0'κ('( του "&τουρ;ήματ!1 του1 4δ(μ&ουρ;ία κα& ν(μ.ρ2'( 9&9"&οθήκ(1,
ορ;0ν2'( ;ρα%ίου7, ορ&3!μνο κατ0 9αθμ! 21 /ή1*
6- Π0;&α α#ο3(μί2'(, "!;2 τ2ν &δ&κ8ν 'υνθ(κ8ν #ρο'%ορ01 υ#(ρ'&8ν
4#ο"<2ρ( #αραμονή 'τ(ν .δρα, α#α'B!"('( B2ρί1 2ρ0ρ&ο ρ;α'ία1, κατO οίκον
ρ;α'ία, #ρο'%ορ0 υ#(ρ'&8ν ' #αραμθ!ρ&1 κα& #ρο9"(ματ&κ.1 #ρ&οB.17,
ορ&3!μν( κατ0 9αθμ! 21 /ή1*
HM&α δ&κα'τ&κο<1 "&τουρ;ο<1 α#! το 9αθμ! του Προ.δρου Πρ2τοδ&κ8ν κα&
αντί'το&B2ν μ.Bρ& κα& το 9αθμ! του Προ.δρου Αν2τ0του Δ&κα'τ(ρίου
νν&ακ!'&α #νήντα 4>607 υρ8-
M&α δ&κα'τ&κο<1 "&τουρ;ο<1 α#! το 9αθμ! του Ε&ρ(νοδίκ( ΔO Τ0/(1 μ.Bρ& κα& το
9αθμ! του Ε&'(;(τή του ΣτΕ κα& αντί'το&B2ν #τακ!'&α ννήντα ./& 4D>C7
υρ8-H
Το δ<τρο κα& το τρίτο δ0%&ο τ(1 #αρα;ρ0%ου Α6 αντ&κατα'τ0θ(καν α#!
1-1-2005, μ το 0ρθρο 6D #αρ0;ρα%ο1 @ Ν-@C>1?2005,+ΕΚ Α 1CC? 6-5-2005-
U@. 1α ,ο!F τ;& ,αρα-ρFJ;& 3 (α' 5 α&α,ρο!αρ*=Qο&τα' (ατV .το#
αυτ=*αταG *$ αJ$τ"ρα τ"& 1.1.200?G !ύ*J;&α *$ το ,ο!ο!τ= τ"#
$(F!τοτ$ $'!ο0"*ατ'()# ,ολ'τ'()#.U
Vρθρο @@-Ε#&δ!ματα, #αροB.1 κα& α#ο3(μ&8'&1 Α- \-@- M&α τ(ν ταB<τρ( κα&
α#οτ"'ματ&κ!τρ( δ&κ#ραί2'( τ2ν υ#ο'τ(ρ&3!μν2ν ν8#&ον τ2ν
δ&κα'τ(ρί2ν υ#οθ.'2ν του Δ(μο'ίου κα& Ν-Π-Δ-Δ-, καθ81 κα& ;&α τ(ν
#&δομ0τ2ν καταρ;ο<ντα& κα& το <$ο1 αυτ8ν καθορί3τα& %/ή1 'το
δ&αμορ%2μ.νο κατ0 τ(ν @1-12-200>-
2- Η μ(ν&αία α#ο3(μί2'( #ου #ρο9".#τα& 'το #ρ8το δ0%&ο τ(1
#αρα;ρ0%ου @ του 0ρθρου 65 του ν - 1?43/1??1
15
4 +ΕΚ 60 Α 7 ορί3τα&
%/ή1 'το <$ο1 #ου αυτή .B& δ&αμορ%2θί κατ0 τ(ν @1-12-200>-
Q@- Ο& #ρο'αυ/ή'&1 #ου #ρο9".#τα& να κατα9"(θο<ν μτ0 τ(ν 1-1-2010,
α#! τ&1 δ&ατ0/&1 τ(1 #αρ-2 του 0ρθρου μ!νου τ(1 αρ&θμ-
55>82/10.?. 200? 4+ΕΚ 1>CD ),7 κο&νή1 υ#ουρ;&κή1 α#!%α'(1, τ2ν
#αρα;ρ0%2ν 2 κα& @ του 0ρθρου μ!νου τ(1 αρ&θμ-
2/?24@/ 0022/28.5.200? 4+ΕΚ 1126 ),7 κο&νή1 υ#ουρ;&κή1 α#!%α'(1,
καθ81 κα& τ(1 #αρ- = του 0ρθρου @C του ν- 3@31/2008 4+ΕΚ 2C@ Α,7,
ανα'τ.""οντα& κα& ο Bρ!νο1 κατα9ο"ή1 του1 ανακαθορί3τα& μ κο&νή
α#!%α'( του :#ουρ;ο< Ο&κονομ&κ8ν κα& του κατ0 #ρί#τ2'( αρμ!δ&ου
:#ουρ;ο<-R
αντ&'τ0θμ&'( δα#αν8ν 'τ&1 ο#οί1 υ#ο90""οντα& κατ0 τ(ν 0'κ('( τ2ν
καθ(κ!ντ2ν του1, ορ&3!μνο κατ0 9αθμ! 21 /ή1* Hα- Δ!κ&μο1 Δ&κα'τ&κ!1
Αντ&#ρ!'2#ο1 #ντακ!'&α #νήντα 46607 υρ8- 9- Δ&κα'τ&κ!1 Αντ&#ρ!'2#ο1
#τακ!'&α ο;δ!ντα 4D507 υρ8- ;- Δ&κα'τ&κ!1 Αντ&#ρ!'2#ο1 ΑO Τ0/(1 νν&ακ!'&α
4>007 υρ8- δ- Π0ρδρο1 νν&ακ!'&α #νήντα 4>607 υρ8- - Σ<μ9ου"ο1 Bί"&α
41-0007 υρ8- 'τ- Αντ&#ρ!δρο1 Bί"&α #νήντα 41-0607 υρ8- 3- Πρ!δρο1 Bί"&α
κατ! 41-1007 υρ8-H 6- Π0;&α α#ο3(μί2'(, "!;2 τ(1 #ο"<2ρ(1 #αραμονή1 'τα
δ&κα'τήρ&α, τ(1 α#α'B!"('ή1 του1 B2ρί1 2ρ0ρ&ο ρ;α'ία1, καθ81 κα& τ2ν
&δ&κ8ν 'υνθ(κ8ν #ρο'%ορ01 υ#(ρ'&8ν ' #αραμθ!ρ&1 #ρ&οB.1, ορ&3!μν(
κατ0 9αθμ! 21 /ή1* HΔ&κα'τ&κ!1 Αντ&#ρ!'2#ο1 ΑO Τ0/(1 μ.Bρ& Πρ!δρο
νν&ακ!'&α #νήντα 4>607 υρ8- Δ!κ&μο1 κα& Δ&κα'τ&κ!1 Αντ&#ρ!'2#ο1
#τακ!'&α ννήντα ./& 4D>C7 υρ8-H
AU@. 1α ,ο!F τ;& ,αρα-ρFJ;& 3 (α' 5 α&α,ρο!αρ*=Qο&τα' (ατV .το#
αυτ=*αταG *$ αJ$τ"ρα τ"& 1.1.200?G !ύ*J;&α *$ το ,ο!ο!τ= τ"#
$(F!τοτ$ $'!ο0"*ατ'()# ,ολ'τ'()#.BU
15
5=*ο# 1?43 τ"# 11/11.4.?1. +(!υ-<ρο&'!*=# τ"# ορ-F&;!"# (α'
λ$'τουρ-α# τ"# 0"*=!'α# 0'ο("!"#G α&αHF%*'!" του ,ρο!;,'(ού τ"#
(α' Fλλ$# !υ&αJ$# 0'ατFI$'#. AΑ' 50B. Αρθρο 65 Α#ο'#0'&1 -Παρ-H@- Στου1
υ#α""ή"ου1 #ου '<μ%2να μ τ&1 δ&ατ0/&1 του 0ρθρου C του ν- 15D5?1>>0 4+ΕΚ
@@ ΑG?20E@E>07, του 0ρθρου 2 του ν-15>6?1>>0 4+ΕΚ 11C ΑG?@E>E>07 κα& τ(1
δ<τρ(1 #αρα;ρ0%ου του 0ρθρου @ του ν-15>6? 1>>0 4+ΕΚ 11C ΑG?@->->07, !#21
αυτή αντ&κατα'τ0θ(κ μ το 0ρθρο @> του ν- 1>C5?1>>1 4+ΕΚ 160 ΑG?11-10->17
δ&ατίθντα& ;&α τ( ;ραμματ&ακή /υ#(ρ.τ('( τ2ν 9ου"υτ8ν κα& τ2ν Ε""ήν2ν
9ου"υτ8ν του Ευρ2#αXκο< Κο&νο9ου"ίου, καθ81 κα& 'του1 υ#α""ή"ου1 κα&
α'τυνομ&κο<1 #ου δ&ατίθντα& 'τα ;ρα%ία τ2ν κομμ0τ2ν #ου κ#ρο'2#ο<ντα&
'τ( )ου"ή, κατα90""τα& μ(ν&αί21 α#ο3(μί2'( ;&α οδο&#ορ&κ0 ./οδα ί'( μ το
ήμ&'υ του κατ8τατου ορίου μ(ν&αί2ν α#οδοB8ν #ου #ρο9".#& κ0θ %ορ0 ;&α
του1 κατ!Bου1 α#ο"υτ(ρίου Μ.'(1 Εκ#αίδυ'(1 B2ρί1 #ροT#(ρ'ία ( 'υ""ο;&κή
'<μ9α'( ρ;α'ία1 ή δ&α&τ(τ&κή α#!%α'( ;&α του1 !ρου1 αμο&9ή1 κα& ρ;α'ία1
του #ρο'2#&κο< ;ρα%ίου τ2ν &δ&2τ&κ8ν #&B&ρή'2ν τ(1 B8ρα1- Η αν2τ.ρ2
α#ο3(μί2'( ' ουδμία κρ0τ('( υ#!κ&τα& κα& κατα90""τα& α#! τ(ν (μ.ρα
δ&αθ.'21 κ0θ υ#α""ή"ου κα& #0ντ21 !B& #ρο τ(1 20-@->0- Η 'Bτ&κή δα#0ν(
9αρ<ν& τ(ν υ#(ρ'ία 'τ(ν ο#οία ο υ#0""("ο1 ανήκ& ορ;αν&κ0 κα&
κατα90""τα& μ τ(ν ίδ&α μ&'θο"ο;&κή κατ0'τα'( #ου κατα90""οντα& κα& ο&
0""1 α#οδοB.1H-
Αντ&κατ0'τα'( τ(1 #αρα;ρ0%ου @ του 0ρθρου 5 του ν-@5@@?2010 μ τ&1
δ&ατ0/&1 τ(1 #αρα;ρ0%ου C του 0ρθρου >0 του ν-@5=2?2010 E +ΕΚ F
65?2@-=-2010
1>

@-Ανα'τ.""τα& ( &'B<1 τ2ν δ&ατ0/2ν τ(1 #αρ - 2, του 0ρθρου μ!νου
τ(1 αρ&θμ - 55>82/10.?.200?
20
4 +ΕΚ 1>CD ) 7 κο&νή1 υ#ουρ;&κή1
α#!%α'(1 , καθ81 κα& τ2ν #αρ0;ρα%2ν 2 κα& @ του 0ρθρου μ!νου τ(1
αρ&θμ - 2/?24@/0022/200?
21
4 +ΕΚ 1126 ) 7 κο&νή1 υ#ουρ;&κή1 α#!%α'(1
μ.Bρ& τ&1 @1-12-2010 κα& ο Bρ!νο1 κατα9ο"ή1 τ2ν #ρο9"#!μν2ν
#ρο'αυ/ή'2ν ανακαθορί3τα& μ αντί'το&B1 κο&ν.1 υ#ουρ;&κ.1
α#ο%0'&1 -
=-Το &δ&κ! #ίδομα #ου #ρο9".#τα& 'το 0ρθρο => #αρ - @, #ρί#τ2'( δG
του ν - @206?200@, !#21 αντ&κατα'τ0θ(κ μ τ(ν #αρ - = του 0ρθρου >
1>
Η αντ&κατα'ταθί'α δ&0τα/( ίB 21 ακο"ο<θ21* Q@-Ανα'τ.""τα& ( &'B<1 τ2ν
δ&ατ0/2ν τ(1 #αρ - 2, του 0ρθρου μ!νου τ(1 αρ&θμ - 55>82/10.?.200?

4 +ΕΚ 1>CD ) 7
κο&νή1 υ#ουρ;&κή1 α#!%α'(1 , καθ81 κα& τ2ν #αρ0;ρα%2ν 2 κα& @ του 0ρθρου μ!νου τ(1
αρ&θμ - 2/?24@/0022/200?

4 +ΕΚ 1126 ) 7 κο&νή1 υ#ουρ;&κή1 α#!%α'(1 μ.Bρ& τ&1
@1-12-2010 κα& ο Bρ!νο1 κατα9ο"ή1 τ2ν #ρο9"#!μν2ν #ρο'αυ/ή'2ν ανακαθορί3τα&
μ αντί'το&B1 κο&ν.1 υ#ουρ;&κ.1 α#ο%0'&1 -R
20
Αρ'%*. 55>82 -Φ+8 W 1?>@/10.?.200?
1ρο,ο,ο"!" α,=Jα!"# (αταHολ)# 0'αJορ/& +'0'(/& 9ο-αρ'α!*/& του
Υ,. Α-ροτ'()# Α&F,τυI"# (α' 1ροJ*;&.
2- Iορ(;ο<μ #ί τ2ν κατα9α""ομ.ν2ν Bρ(ματ&κ8ν #ο'8ν τ2ν 21 0ν2
α#ο%0'2ν τρ&0ντα δ<ο 4@27 U α#! 1-10-200>- Κατ!#&ν το<τ2ν τα μ(ν&αία
κατα9α""!μνα Bρ(ματ&κ0 #ο'0 τ(1 #αρ- 2 τ(1 υ#_ αρ&θμ- 60>05?@1-D-2002
κο&νή υ#ουρ;&κή α#!%α'( !#21 αυτή τρο#ο#ο&ήθ(κ κατ0 τ_ αν2τ.ρ2
δ&αμορ%8νοντα& ;&α το .το1 200> 21 /ή1*
Α#! 1-10-200> Α- :#0""("ο& κατ(;ορία1 ΠΕ 660,00 U )- :#0""("ο& κατ(;ορία1 ΤΕ
602,00 U M- :#0""("ο& κατ(;ορία1 ΔΕ =C>,00 U Δ- :#0""("ο& κατ(;ορία1 :Ε
=6=,00 U Ε#ί'(1 Bορ(;ο<μ #ί τ2ν αν2τ.ρ2 Bρ(ματ&κ8ν #ο'8ν* α7 α#!
1-10-2010 @0,00 U, 97 α#! 1-10-2011 @0,00 U, ;7 α#! 1-10-2012 @0,00 U-
21
Αρ&θμ- 2?>2=D?0022?25-6-200> E+ΕΚ ` 1126?10-C-200> -Iορή;('( &δ&κή1
#ρ!'θτ(1 αμο&9ή1-
Παρ-2 κα& @ - Q2- Η #αρο<'α αμο&9ή #ρο.ρBτα& α#! τ(ν α</('( του #ο'ο'το<
@6A τ(1 #αρ- 6 του 0ρθρου 12 του ν- @0D=?2002 ' 60A- Η Bορ(;ο<μν( α</('(
θα #ρα;ματο#ο&(θί ' τρ&1 τή'&1 δ!'&1, ήτο& α#! 1-1-200> ' #ο'ο'τ! α#!
@6A ' =0A, α#! 1-1-2010 ' #ο'ο'τ! α#! =0A ' =6A κα& α#! 1-1-2011 '
#ο'ο'τ! α#! =6A ' 60A- @- Το <$ο1 τ(1 μ(ν&αία1 #ρ!'θτ(1 αμο&9ή1 ορί3τα&
' κατ! 41007 υρ8 αν0 υ#0""("ο α#! 1-1-200>, #ρο'αυ/0ντα& κατ0 κατ!ν
δ.κα τρία 411@7 #&#".ον υρ8 αν0 υ#0""("ο α#! 1-1-2010, κα& #ρο'αυ/0ντα&
#ί'(1 κατ0 κατ!ν ίκο'& #.ντ 41267 #&#".ον υρ8 αν0 υ#0""("ο α#! 1-1-2011
μ /αίρ'( του1 υ#α""ή"ου1 τ(1 #ρί#τ2'(1 Α 47 τ(1 #αρα;ρ0%ου 1 τ(1
#αρο<'α1, ;&α του1 ο#οίου1 το <$ο1 τ(1 τ"υταία1 δ!'(1 τ(1 μ(ν&αία1 αμο&9ή1
ορί3τα& 'τα κατ!ν τρ&0ντα 41@07 υρ8 αν0 υ#0""("ο-R
του ν - 3>@0/2008
22
4 +ΕΚ 11D Α 7, καθορί3τα& %/ή1 'το <$ο1 #ου .B&
δ&αμορ%2θί κατ0 τ(ν .ναρ/( &'B<ο1 του #αρ!ντο1 -
6-Το #ίδομα #ου #ρο9".#τα& 'το 0ρθρο 61 #αρ - 10 του ν - @206?200@,
!#21 #ρο'τ.θ(κ μ τ(ν #αρ - 6 του 0ρθρου > του ν - 3408/2005 4 +ΕΚ
2D2 Α 7 κα& τρο#ο#ο&ήθ(κ μ τ(ν #αρ-@ του 0ρθρου 1 του ν -
3554/200@
23
4 +ΕΚ 50 Α 7 καθορί3τα& %/ή1 'το <$ο1 #ου .B&
δ&αμορ%2θί κατ0 τ(ν .ναρ/( &'B<ο1 του #αρ!ντο1 -
C-Το μ(ν&αίο #ίδομα #ου #ρο9".#τα& 'το 0ρθρο 1C #αρ - = του ν -
31@2/2003
2=
4 +ΕΚ 1>D Α 7 καθορί3τα& 'το <$ο1 #ου .B& δ&αμορ%2θί
κατ0 τ(ν .ναρ/( &'B<ο1 του #αρ!ντο1 -
D-Τα α&ρτ0 !ρ;ανα τ2ν Ο - Τ - Α - #ου ανα%.ροντα& 'τ&1 δ&ατ0/&1 του
0ρθρου 1@> #αρ - 1 του ν - 34>3/200>
25
4 +ΕΚ 11= Α 7 κα& του 0ρθρου 11
22
ΝΟΜΟΣ :Π_ ΑΡΙSa- @CD0 E +ΕΚ F 11D?20-C-2005 -Α</('( 'υντ0/2ν του
Δ(μο'ίου, &'οδ(ματ&κή #ο"&τ&κή .του1 2005 κα& 0""1 δ&ατ0/&1-
Vρθρο >-Ανα#ρο'αρμο;ή #&δομ0τ2ν -Παρ-=- Ο& #ρ&#τ8'&1 ;, κα& δ, τ(1 #αρ- @
του 0ρθρου => του ν- @206?200@ αντ&καθί'ταντα&, α#! 1-1-2005, 21 /ή1* Q;-
Ε&δ&κ! μου'&κ! #ίδομα, ορ&3!μνο ' #τακ!'&α υρ8 4D00 U7- δ- Ε&δ&κ! #ίδομα
;&α τ( δ&υκ!"υν'( α;ορ01, 'υντήρ('(1 κα& #&'κυή1 ορ;0ν2ν, ί'ο μ το
τρ&0ντα το&1 κατ! 4@0A7 του κ0'τοτ 9α'&κο< μ&'θο< του Κορυ%αίου Α,- Το
#ο'! #ου #ροκ<#τ& 'τρο;;υ"ο#ο&ίτα& 'τ(ν #"('&.'τρ( μον0δα υρ8-R

2@
5. 3554/12.4.0@ AΦ+8 80 Α/1>-4-200@B -+'!ο0"*ατ'() ,ολ'τ'() .του#
200@G Jορολο-'(.# (α' Fλλ$# 0'ατFI$'#.
Vρθρο 1-Παρ-@- Ο& #ρ&#τ8'&1 ;, κα& δ, τ(1 #αρ- Α10 του 0ρθρου 61 του ν-
@206?200@ 4+ΕΚ 2>D Α,7, !#21 #ρο'τ.θ(κ μ τ(ν #αρ- 6 του 0ρθρου > του ν-
@=05?2006 4+ΕΚ 2D2 Α,7, αντ&καθί'ταντα& 21 /ή1*Q;- Α#! 1->-200D
κατα90""τα& #ο'! 'αρ0ντα τ''0ρ2ν υρ8 κα& 9δομήντα "#τ8ν 4==,D0 U7-δ-
Α#! 1->-2005 κα& %/ή1, κατα90""τα& #ο'! ί'ο μ το οκτ8 το&1 κατ! 45A7 του
9α'&κο< μ&'θο< του Ανθυ#ο"οBα;ο<, !#21 αυτ!1 θα δ&αμορ%8ντα& μ τ(ν
&'οδ(ματ&κή #ο"&τ&κή κ0'του .του1-R
2=
57Μ7Σ ΑΡΙΘ. 31@2/4.8.2003 AΦ+8 ΑM1?@ >.8.2003B.7ρ-F&;!" (α'
$(!υ-<ρο&'!*=# τ;& Υ,"ρ$!'/& C"*=!'α# Υ-$α# (α' Fλλ$# 0'ατFI$'#.
Vρθρο 1C-Ρ<θμ&'( θμ0τ2ν #ρο'2#&κο< :#(ρ'&8ν Δ(μ!'&α1 :;ία1. Παρ-=- Ο&
&ατροί κα& οδοντίατρο& Δ(μ!'&α1 :;ία1 Ε-Σ- :- #ου υ#(ρτο<ν ' ο#ο&αδή#οτ
Κντρ&κή, Πρ&%ρ&ακή ή ΝομαρB&ακή :#(ρ'ία Δ(μ!'&α1 :;ία1, καθ81 κα& ο&
&ατροί μ &δ&κ!τ(τα ;ν&κή1 Ιατρ&κή1 κα& )&ο#αθο"ο;ία1 #ου υ#(ρτο<ν 'τ(
δ&<θυν'( Κ-Ε-Δ-:- του :#ουρ;ίου :;ία1 κα& Πρ!νο&α1 ή ' δ&<θυν'( Δ(μ!'&α1
:;ία1 Πρ&%.ρ&α1 ή ΝομαρB&ακή1 Αυτοδ&οίκ('(1, "αμ90νουν το '<νο"ο τ2ν
τακτ&κ8ν α#οδοB8ν κα& το '<νο"ο τ2ν #&δομ0τ2ν του αντί'το&Bου 9αθμο< του
κ"0δου Ιατρ8ν Ε-Σ- :-, καθ81 κα& μ(ν&αίο #ίδομα #&%υ"ακή1 ί'ο μ #ο'ο'τ!
=0A του 9α'&κο< του1 μ&'θο<-
26
N. 3463/8.6.06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006): Κύρωση του Κώδι! "#$ω% !ι
Κοι%οτ#τω%
&ρ'ρο 13(-Ειδι# )δ*ι! !ι ρυ'$+σ*ι, !τ) τη% )σηση τω%
!'η-%τω% !ιρ*τώ% ορ.)%ω%/ 0ου 12ου% τη% υ0!33η3ι# ιδι-τητ!
1- Στου1 δ(μ0ρBου1 !"2ν τ2ν Δήμ2ν, 'του1 #ρο.δρου1 τ2ν Κο&νοτήτ2ν 0ν2
τ2ν δ<ο B&"&0δ2ν 42-0007 κατοίκ2ν, 'του1 αντ&δ(μ0ρBου1 κα& #ρο.δρου1
δ(μοτ&κ8ν 'υμ9ου"ί2ν Δήμ2ν #ου ίνα& #ρ2τ<ου'1 νομ8ν ή .Bουν #"(θυ'μ!
0ν2 τ2ν #νήντα B&"&0δ2ν 460-0007 κατοίκ2ν, 'του1 #ρο.δρου1 δ(μοτ&κ8ν
δ&αμρ&'μ0τ2ν, καθ81 κα& 'του1 Προ.δρου1 Συνδ.'μ2ν Ορ;αν&'μ8ν Το#&κή1
Αυτοδ&οίκ('(1, τα μ."( τ2ν ο#οί2ν ίνα& 0ν2 τ2ν δ&ακο'ί2ν B&"&0δ2ν 4200-0007
#αρ - @ του ν - 314>/2003
2>
4 +ΕΚ 126 Α 7 υ#οBρο<ντα& να #&"./ουν
ίτ τ&1 α#οδοB.1 τ(1 ορ;αν&κή1 θ.'(1 α#! τ(ν ο#οία #ρο.ρBοντα& ίτ
τα ./οδα #αρ0'τα'(1 #ου δ&κα&ο<ντα& , μ.'α ' α#οκ"&'τ&κή #ροθ'μία
ίκο'& 4207 (μρ8ν α#! τ( δ(μο'ίυ'( του ν!μου αυτο< - Αν #αρ."θ&
0#ρακτ( ( #ροθ'μία , ( κατα9ο"ή τ2ν α#οδοB8ν τ(1 ορ;αν&κή1 θ.'(1
α#! τ(ν ο#οία #ρο.ρBοντα& δ&ακ!#ττα& -
5-Στα #&δ!ματα κα& α#ο3(μ&8'&1 του 0ρθρου αυτο< %αρμ!3οντα& ο&
#ρ&κο#.1 τ2ν δ&ατ0/2ν του 0ρθρου 1 του #αρ!ντο1 -
:ρ%ρο ?
Cα,F&$# *$τα('&)!$;&
1- Το αν8τατο !ρ&ο τ2ν #&τρ#!μν2ν κατG .το1 κα& κατ0 μήνα (μρ8ν
κτ!1 .δρα1 τ(1 #αρ - @ του 0ρθρου 2 του ν - 2685/ 1999 4 +ΕΚ @6 Α, 7
καθορί3τα& ' /ήντα 4C07 (μ.ρ1 - Η υ#.ρ9α'( του αν2τ.ρ2 ορίου #ου
#ρο9".#τα& α#! τ&1 δ&ατ0/&1 τ(1 ίδ&α1 #αρα;ρ0%ου , δν #&τρ.#τα& να
υ#ρ9αίν& τ&1 ίκο'& 4207 (μ.ρ1 κατG .το1 -
QΕ&δ&κ81 ;&α του1 ";κτ.1 του δυτ.ρου δα%ίου τ(1 #αρ- @ του 0ρθρου
2 του ν- 2>85/ 1??? 4+ΕΚ @6 Α,7 μ κο&νή α#!%α'( τ2ν :#ουρ;8ν
Ο&κονομ&κ8ν κα& Πο"&τ&'μο< κα& Τουρ&'μο< ο& κτ!1 .δρα1 μτακ&νή'&1
κατ_ .το1 #&τρ.#τα& να καθορί3οντα& κα& #.ραν του αν2τ.ρ2 ορίου-R
Προ'θήκ( δα%ίου μ τ&1 δ&ατ0/&1 τ(1 #αρα;ρ0%ου D του 0ρθρου >0 του
ν-@5=2?2010 E+ΕΚ F 65?2@-=-2010
κατοίκ2ν, #ου ίνα& δ(μ!'&ο& υ#0""("ο&, #ρ&"αμ9ανομ.ν2ν κα& !'2ν υ#(ρτο<ν
'τα '8ματα α'%α"ία1
ή ίνα& υ#0""("ο& %ορ.2ν του δ(μ!'&ου τομ.α, !#21 αυτ!1 .B& ορ&οθτ(θί
κατ0 τ(ν ανακήρυ/( τ2ν υ#ο$(%ί2ν, Bορ(;ίτα& α#! τ(ν υ#(ρ'ία τ(1
ορ;αν&κή1 του1 θ.'(1 &δ&κή 0δ&α ;&α !"ο το δ&0'τ(μα #ου α'κο<ν τα
καθήκοντ0 του1- Ο& δ&ατ0/&1 τ(1 #αρα;ρ0%ου αυτή1 %αρμ!3οντα& κα& ;&α του1
δ(μ0ρBου1 #ου ίνα& ανα#"(ρ2τ.1 καθ(;(τ.1 μ.'(1 κ#αίδυ'(1-
Παρατ)ρ"!" XΣτου# α'ρ$τού# τ"# ,αρα-ρFJου 1 του Fρ%ρου 13? του &.
34>3/200> ,$ρ'λα*HF&ο&τα' (α' =!ο' $&α' υ,Fλλ"λο' $,'<$'ρ)!$;&
(ο'&;J$λού# <αρα(τ)ρα $'0'(ού !(ο,ού του &. 10>?/1?80 AΦ+8 1?1 ΑB.
Lλ. τ'# 0'ατFI$'# τ"# ,αρ. του Fρ%ρου 20 του &.3@31/2008-Φ+8
2>3/Α/23.12.2008
2C
5. 314>/03 AΦ+8 Α 125/23-5-03B
7ρ-F&;!" (α' F!("!" του $(λο-'(ού 0'(α'/*ατο# τ;& $τ$ρο0"*οτ/&
(α' Fλλ$# 0'ατFI$'#. Vρθρο 11 Παρ-@- Το δ0%&ο α, τ(1 #αρ- 1 του 0ρθρου 11@
του Π-Δ- @0?1>>C 4+ΕΚ 21 Α,7, !#21 τρο#ο#ο&ήθ(κ κα& &'B<& .κτοτ,
αντ&καθί'τατα& 21 /ή1* H1- Στον Πρ!δρο Εν&αία1 ΝομαρB&ακή1 Αυτοδ&οίκ('(1,
'τον Νομ0ρB(, του1 9ο(θο<1 Νομ0ρB( κα& του1 #0ρBου1, #ου ίνα& δ(μ!'&ο&
υ#0""("ο&, ;&ατροί του Ε-Σ-:-, καθ(;(τ.1 Α-Ε-Ι- κα& Τ-Ε-Ι-, υ#0""("ο& %ορ.2ν του
δ(μ!'&ου τομ.α, !#21 αυτ!1 ορ&οθτίτα& μ τ(ν #αρ- C του 0ρθρου 1 του Ν-
126C?1>52 ή ρ;α3!μνο& κα& δ&κ(;!ρο& μ .μμ&'θ( ντο"ή ' δ(μ!'&1
#&B&ρή'&1, τρ0#31 κα& ορ;αν&'μο<1 κο&νή1 2%."&α1, #ου /ή"θαν ή
/.ρBοντα& του δ(μ!'&ου τομ.α, 'τ&1 Το#&κ.1 Εν8'&1 Δήμ2ν κα& Κο&νοτήτ2ν ή
'τ(ν Κντρ&κή bν2'( Δήμ2ν κα& Κο&νοτήτ2ν Bορ(;ίτα& &δ&κή 0δ&α, μτG
α#οδοB8ν, ;&α !"ο το δ&0'τ(μα #ου α'κο<ν τα καθήκοντ0 του1-H
2-Ο& δ&ατ0/&1 τ(1 #αρ - @ του 0ρθρου C του ν - 2C56? 1>>>, του 0ρθρου
10 του #-δ-.200/1993 4 +ΕΚ D6 Α 7, του 0ρθρου 10 τ(1 αρ&θμ -
2/72000 /0022/4.12.2001 κο&νή1 υ#ουρ;&κή1 α#!%α'(1 4 +ΕΚ 1D02 ) 7,
καθ81 κα& του 0ρθρου 10 τ(1 αρ&θμ- 2/ 66739/ 0022/19.10.2000 κο&νή1
υ#ουρ;&κή1 α#!%α'(1 4 +ΕΚ 1@>= ) 7 καταρ;ο<ντα& -
@-Το !ρ&ο τ2ν #ντακο'ί2ν 46007 B&"&ομ.τρ2ν τ(1 #ρί#τ2'(1 9, τ(1
#αρ - 2Α του 0ρθρου D του ν - 2C56?1>>> μ&8ντα& ' τρ&ακ!'&α 4@007
B&"&!μτρα μ(ν&αί21 -
=-Τα !ρ&α τ2ν κατ!ν ίκο'& 41207 κα& ο;δ!ντα 4507 B&"&ομ.τρ2ν τ(1
#ρί#τ2'(1 α, τ(1 #αρ- 2 του 0ρθρου 5 του ν -2C56?1>>> αυ/0νοντα& '
κατ!ν /ήντα 41C07 κα& κατ!ν ίκο'& 41207 B&"&!μτρα αντί'το&Bα -
6- Ο& #ροT#οθ.'&1 κατα9ο"ή1 τ2ν δα#αν8ν #ου #ρο9".#οντα& α#! τα
0ρθρα C #αρ - 2, 5 #αρ0;ρα%ο& 2 κα& @ κα& > του ν - 2C56?1>>>, καθ81 κα&
το <$ο1 αυτ8ν καθορί3οντα& μ α#!%α'( του :#ουρ;ο< Ο&κονομ&κ8ν
αν0"ο;α μ τ&1 #ρα;ματ&κ.1 αν0;κ1 κα& τ&1 δ&αμορ%ο<μν1 κ0θ %ορ0
'υνθήκ1 -
C-Ο& δ&ατ0/&1 του 0ρθρου > #αρ0;ρα%ο& 2M #ρί#τ2'( ;, κα& @ του ν -
2C56?1>>>, τ2ν 0ρθρ2ν D #αρ0;ρα%ο& Dα , D9 21 #ρο1 τον καθορ&'μ!
του <$ου1 τ(1 κτ!1 .δρα1 α#ο3(μί2'(1 κα& τ2ν /!δ2ν μτακίν('(1
κα& 1D #αρ0;ρα%ο1 C δ0%&ο 9, του ν - 28>0/2000 4 +ΕΚ 261 Α 7
καταρ;ο<ντα& κα& ο& κδοθί'1 κατG /ου'&οδ!τ('( τ2ν αν2τ.ρ2
δ&ατ0/2ν κο&ν.1 υ#ουρ;&κ.1 α#ο%0'&1 /ακο"ουθο<ν να &'B<ουν .21
τ(ν .κδο'( τ(1 #ρο9"#!μν(1 α#! τ(ν #ρο(;ο<μν( #αρ0;ρα%ο
α#!%α'(1 -
D-Το !ρ&ο τ2ν τρ&0ντα 4@07 B&"&ομ.τρ2ν τ(1 #αρ - @ του 0ρθρου 10 του ν -
2C56?1>>> αυ/0ντα& ' #νήντα 4607 B&"&!μτρα -
5-Ο& δ&ατ0/&1 τ(1 #αρ - = του 0ρθρου 11 του ν - 2C56? 1>>>, !#21
#ρο'τ.θ(καν μ τ&1 !μο&1 τ(1 #αρ - 1 του 0ρθρου 61 του &. 3801/ 2009 4
+ΕΚ 1C@ Α 7 καταρ;ο<ντα& -
>-Το !ρ&ο τ2ν #νήντα 4607 B&"&ομ.τρ2ν τ(1 #ρί#τ2'(1 αG τ(1 #αρ - 1
του 0ρθρου 1@ του ν- 2C56?1>>> αυ/0ντα& ' 9δομήντα 4D07 B&"&!μτρα
- Το !ρ&ο τ2ν #νήντα 4607 B&"&ομ.τρ2ν τ2ν #ρ&#τ8'2ν 9, κα& ;, τ(1
ίδ&α1 #αρα;ρ0%ου αυ/0ντα& ' 9δομήντα 4D07 B&"&!μτρα- Το !ρ&ο τ2ν
κατ! 41007 B&"&ομ.τρ2ν τ(1 #ρί#τ2'(1 δ, τ(1 ίδ&α1 #αρα;ρ0%ου
αυ/0ντα& ' κατ!ν #νήντα 41607 B&"&!μτρα -
10- Η #αρ - 2 του 0ρθρου 1@ του ν - 2C56?1>>> αντ&καθί'τατα& 21 /ή1 *
Q 2- Σ !"21 /α&ρτ&κ.1 #ρ&#τ8'&1 κα& ;&α αντ&μτ8#&'( .κτακτ2ν κα&
#&;ου'8ν ανα;κ8ν 4 %ορο"ο;&κοί .";Bο& , 'τ".B2'( #ρ&%ρ&ακ8ν
αρο"&μ.ν2ν κατ0 τ( θρ&νή #ρίοδο 7 μ#ορί να κατα90""τα& (μρή'&α
α#ο3(μί2'( , καθ81 κα& δα#0ν1 δ&ανυκτ.ρυ'(1 , '<μ%2να μ τ&1
δ&ατ0/&1 τ2ν 0ρθρ2ν 5 κα& > του #αρ!ντο1 ν!μου κα& ;&α Bρον&κ!
δ&0'τ(μα .21 9δομήντα 4D07 (μ.ρ1 'υνο"&κ0 κατG .το1 ;&α κ0θ
α#!'#α'( - Ο& (μ.ρ1 αυτ.1 καθορί3οντα& μ κο&νή α#!%α'( του
αρμ!δ&ου :#ουρ;ο< κα& του :#ουρ;ο< Ο&κονομ&κ8ν - R
11-Το !ρ&ο τ2ν κατ! 41007 B&"&ομ.τρ2ν τ2ν #αρα;ρ0%2ν = κα& C του
0ρθρου 1= του ν - 2C56?1>>> αυ/0ντα& ' κατ!ν #νήντα 41607
B&"&!μτρα -
12-Στο τ."ο1 του δ<τρου δα%ίου τ(1 #αρ - D του 0ρθρου 1= του ν -
2C56?1>>>, δ&α;ρ0%τα& ( %ρ0'( Qκα& το τρ&0ντα το&1 κατ! 4@0A7 του
#ο'ο< #ου #ρο9".#τα& 'τ&1 #αρα;ρ0%ου1 =, 6 κα& C του #αρ!ντο1R -
1@-Στο 0ρθρο 1D του ν - 2C56?1>>> #ρο'τίθντα& #αρ0;ρα%ο& C κα& D, 21
/ή1 *
Q C- Το #ο'ο'τ! του #&δ!ματο1 α""οδα#ή1 τ2ν #αρα;ρ0%2ν 2 κα& @
κατα90""τα& μ&2μ.νο , κατ0 #ρί#τ2'( , 21 /ή1 *
α 7 κατ0 ίκο'& το&1 κατ! 420A7, αν #αρ.Bτα& δ2ρ0ν δ&ανυκτ.ρυ'(
α#! %ορ.α 0""ον α#! κίνον 'τον ο#οίον ανήκ& ο μτακ&νο<μνο1 ,
9 7 κατ0 τρ&0ντα το&1 κατ! 4@0A7, ' #ρί#τ2'( #ου #αρ.Bτα& δ2ρ0ν
δ&ανυκτ.ρυ'( κα& (μ&δ&ατρο%ή α#! τον 21 0ν2 %ορ.α ,
; 7 κατ0 'αρ0ντα το&1 κατ! 4=0A7, ' #ρί#τ2'( #ου #αρ.Bτα& δ2ρ0ν
δ&ανυκτ.ρυ'( κα& #"ήρ(1 δ&ατρο%ή α#! τον #ροανα%ρ!μνο %ορ.α ,
D- Το αν2τ.ρ2 #ίδομα α""οδα#ή1 #ρ&κ!#ττα& κατ0 το #ο'! τ(1
α#ο3(μί2'(1 ή αμο&9ή1 #ου τυB!ν κατα90""τα& α#! ο#ο&ονδή#οτ 0""ον
%ορ.α ή #(;ή κατ0 τ(ν κτ."'( υ#(ρ'ία1 'τ(ν α""οδα#ή - R
1=-Στ(ν #ρί#τ2'( 9G τ(1 #αρ - 2 Α του 0ρθρου 21 του ν - 2C56?1>>>,
δ&α;ρ0%τα& ( %ρ0'( Qκα& #&'τρο%ή1R -
16- Η #ρο9"#!μν( α#! τ&1 δ&ατ0/&1 τ(1 #αρ -1 του 0ρθρου D του # - δ -
200?1>>@ 4 +ΕΚ D6 Α 7 α#!'τα'( 0ν2 τ2ν δκα#.ντ 4167 B&"&ομ.τρ2ν ,
καθ81 κα& ( #ρο9"#!μν( α#!'τα'( 0ν2 τ2ν 'αρ0ντα 4=07
B&"&!μτρ2ν , '<μ%2να μ τ&1 δ&ατ0/&1 τ(1 #αρ - 2 του 0ρθρου @ τ(1
αρ&θμ - 2/ 73099/ 0022/19.2.2008 4 +ΕΚ @== ) 7 κο&νή1 α#!%α'(1 τ2ν
:#ουρ;8ν Ε'2τρ&κ8ν κα& Ο&κονομία1 κα& Ο&κονομ&κ8ν , καθορί3τα& '
/ήντα 4C07 B&"&!μτρα 21 #ρο1 τ(ν κατα9ο"ή τ(1 (μρή'&α1
α#ο3(μί2'(1 -
1C- Η #αρ - 1 του 0ρθρου 5 του # - δ - 200?1>>@ αντ&καθί'τατα& 21 /ή1 *
Q 1- Το <$ο1 τ(1 (μρή'&α1 α#ο3(μί2'(1 ;&α κτ."'( υ#(ρ'ία1 κτ!1
.δρα1 καθορί3τα& μ τον &'B<οντα κ0'τοτ ν!μο #ρί κ0"υ$(1 δα#αν8ν
μτακ&νο<μν2ν υ#α""ή"2ν ντ!1 κα& κτ!1 Ε#&κρ0τ&α1 κα&
ανα#ρο'αρμ!3τα& μ α#!%α'( του :#ουρ;ο< Ο&κονομ&κ8ν - R
1D-Το !ρ&ο τ2ν κατ!ν ίκο'& 41207 (μρ8ν του 0ρθρου 2@ του ν -
3613/2007 4 +ΕΚ 2C@ Α 7 κα& τ(1 αρ&θμ - 2/ 14889/ 0022/2.5.2003 4 +ΕΚ C=@
) 7 α#!%α'(1 μ&8ντα& ' /ήντα 4C07 (μ.ρ1 - Το !ρ&ο τ2ν τρ&0ντα 4@07
B&"&ομ.τρ2ν τ(1 #ρο(;ο<μν(1 α#!%α'(1 αυ/0ντα& ' /ήντα 4C07
B&"&!μτρα -
15-Το τ"υταίο δ0%&ο του 0ρθρου 2= του ν - 3536/ 2007 4 +ΕΚ =2 Α 7
τρο#ο#ο&ίτα& 21 /ή1 *
QM&α δ&ανυκτρ<'&1 #ου #ρα;ματο#ο&ο<ντα& ' μτακ&νή'&1 α#! /ήντα
4C07 B&"&!μτρα κα& 0ν2 κατα90""τα& δ&#"0'&α α#ο3(μί2'( α#! τ(ν
#ρο9"#!μν( 'τ(ν αρ&θμ - 2?1=55>?0022?2-6-200@ 4 +ΕΚ C=@ ) 7
α#!%α'( !#21 &'B<& - R
1>- Το 0ρθρο 1 του &.0. 1106/ 1972 4 +ΕΚ 1D Α 7, !#21 τρο#ο#ο&ήθ(κ μ
το 0ρθρο 1 του ν - δ - 2@?1>D@ 4 +ΕΚ 1@1 Α 7, καταρ;ίτα& -
8+ΦΑ9ΑΙ7 2M Π+ΡΙ7ΡΙΣΜ7Σ ΠΡ7Σ93Y+45
:ρ%ρο 10
Α&α!τολ) ,ρο!λ)Z$;& -'α το .το# 2010
1-Κατ0 τ( δ&0ρκ&α του .του1 2010 δν Bορ(;ο<ντα& ;κρί'&1 τ(1
Τρ&μ"ο<1 Ε#&τρο#ή1 τ(1 #αρ - 1 του 0ρθρου 2 τ(1 Π:Σ 33/200> 4 +ΕΚ
250 Α 7, !#21 &'B<& , ;&α τ(ν #"ήρ2'( κν8ν ορ;αν&κ8ν θ.'2ν ή
#ρο'"ή$2ν #ρο'2#&κο< μ 'B.'( ρ;α'ία1 &δ&2τ&κο< δ&καίου αορί'του
Bρ!νου 'του1 %ορί1 του 0ρθρου 1 #αρ - 1 του ν - 3812/200? 4 +ΕΚ 2@= Α
7- M&α το ίδ&ο .το1 , μ τ(ν #&%<"α/( τ(1 #!μν(1 #αρα;ρ0%ου ,
ανα'τ.""οντα& ο& #ρο'"ή$&1 κα& δ&ορ&'μοί του αν2τ.ρ2 #ρο'2#&κο<
τ2ν %ορ.2ν αυτ8ν -
Ε/α&ρο<ντα& ο& τομί1 *
α 7 υ;ία1, #ροκ&μ.νου ;&α &ατρ&κ! κα& νο'("υτ&κ! #ρο'2#&κ! ,
9 7 #α&δία1 , #ροκ&μ.νου ;&α κ#α&δυτ&κ! #ρο'2#&κ! ,
; 7 α'%0"&α1 , #ροκ&μ.νου ;&α .ν'το"ο #ρο'2#&κ! , καθ81 κα&
δ 7 ο υ#οBρ2τ&κ!1 δ&ορ&'μ!1 τ2ν α#ο%οίτ2ν τ(1 ΣBο"ή1 Δ(μ!'&α1
Δ&οίκ('(1 κα& τ(1 ΣBο"ή1 Το#&κή1 Αυτοδ&οίκ('(1 - Ομοί21 /α&ρίτα& το
#ρο'2#&κ! #ου #ρο9".#τα& 'τ&1 #ρ&#τ8'&1 9, .21 κα& κ τ(1 #αρ - 1
του 0ρθρου = τ(1 Π:Σ @@?200C-
2-Ο& #&τυB!ντ1 ' δ&αδ&κα'ί1 #&"ο;ή1 τακτ&κο< #ρο'2#&κο< του Α - Σ -
Ε - Π - κα& τ2ν %ορ.2ν ;&α του1 ο#οίου1 .Bουν κδοθί ορ&'τ&κ0
α#οτ".'ματα μ.Bρ& τ(ν @1-12-200>, δ&ορί3οντα& 'ταδ&ακ0 , 90'& '&ρ01
#&τυBία1 , μ .ναρ/( το 9, /0μ(νο του .του1 2010 κα& ο δ&ορ&'μ!1 !"2ν
!'2ν #ρ&"αμ90νοντα& 'του1 ορ&'τ&κο<1 #ίνακ1 ο"οκ"(ρ8ντα& μ.Bρ&
τ(ν @1-12-2012-
@-Ο δ&ορ&'μ!1 τ2ν #&τυB!ντ2ν ' δ&αδ&κα'ί1 #&"ο;ή1 τακτ&κο<
#ρο'2#&κο< του Α - Σ - Ε - Π - κα& τ2ν %ορ.2ν ,ο& ο#οί1 #ροκ(ρ<Bθ(καν
90'& ;κρ&τ&κ8ν α#ο%0'2ν τ(1 Τρ&μ"ο<1 Ε#&τρο#ή1 τ(1 Π:Σ @@?200C,
.του1 200> ή κα& #ρο;ν.'τρ2ν τ8ν κα& ;&α του1 ο#οίου1 ο& ορ&'τ&κοί
#ίνακ1 α#οτ"'μ0τ2ν θα κδοθο<ν μτ0 τ(ν 1-1-2010, δ&νρ;ίτα&
'ταδ&ακ0 , 90'& '&ρ01 #&τυBία1 , ντ!1 του .του1 2011 κα&
ο"οκ"(ρ8ντα& , μ.Bρ& τ(ν /0ντ"('( τ2ν #ρ&"αμ9ανομ.ν2ν 'του1
ορ&'τ&κο<1 #ίνακ1 κα& #0ντ21 !B& #.ραν τ(1 @1-12-201@- Ε;κρ&τ&κ.1
α#ο%0'&1 τ(1 Τρ&μ"ο<1 Ε#&τρο#ή1 τ(1 Π:Σ @@?200C, !#21 &'B<& , #ου
.Bουν κδοθί μ.Bρ& @1-12-200> κα& ;&α τ&1 ο#οί1 δν .Bουν κδοθί ο&
'Bτ&κ.1 #ροκ(ρ</&1 , #α<ουν να &'B<ουν , μ /αίρ'( !'1 α%ορο<ν
#ρο'2#&κ! #ου υ#0;τα& 'τ&1 ρυθμί'&1 του τρίτου δα%ίου τ(1
#αρα;ρ0%ου 1 του 0ρθρου αυτο< -
=- M&α το δ&ορ&'μ! τ2ν #&τυB!ντ2ν τ2ν #αρα;ρ0%2ν 2 κα& @ δν
%αρμ!3οντα& ο& δ&ατ0/&1 του 0ρθρου 16 του &.3528/200@-
:ρ%ρο 11
Π$ρ'ορ'!*=# ,ρο!λ)Z$;& -'α τα .τ" 2011 .;# (α' 2013
1-Α#! τ(ν 1( Ιανουαρίου 2011 κα& μ.Bρ& τ(ν @1( Δκμ9ρίου 201@, ο
αρ&θμ!1 τ2ν τή'&2ν #ρο'"ή$2ν κα& δ&ορ&'μ8ν του μ!ν&μου #ρο'2#&κο<
κα& του #ρο'2#&κο< μ 'B.'( ρ;α'ία1 αορί'του Bρ!νου 'του1 %ορί1
τ(1 #αρ - 1 του 0ρθρου 1 του ν - @512?200>, δν μ#ορί να ίνα&
μ;α"<τρο1 'υνο"&κ0 α#! το "!;ο .να #ρο1 #.ντ 4 μία #ρ!'"($( αν0
#.ντ α#οB2ρή'&1 7, 'το '<νο"ο τ2ν %ορ.2ν - Ο& α#οB2ρή'&1
υ#ο"ο;ί3οντα& τ(ν @1( Δκμ9ρίου του αμ.'21 #ρο(;ο<μνου .του1 κα&
α%ορο<ν 'το '<νο"ο του .του1 αυτο<- Στον υ#ο"ο;&'μ! του αρ&θμο< του
#ρο1 #ρ!'"($( #ρο'2#&κο< 'το '<νο"ο τ2ν %ορ.2ν , 'υνυ#ο"ο;ί3τα&
κα& ο υ#οBρ2τ&κ!1 δ&ορ&'μ!1 τ2ν α#ο%οίτ2ν τ(1 ΣBο"ή1 Δ(μ!'&α1
Δ&οίκ('(1 κα& τ(1 ΣBο"ή1 Το#&κή1 Αυτοδ&οίκ('(1 , καθ81 κα& ο
υ#οBρ2τ&κ!1 δ&ορ&'μ!1 #ου δ&νρ;ίτα& 90'& &δ&κ8ν δ&ατ0/2ν -
2- Ε&δ&κ0 ;&α το κ#α&δυτ&κ! #ρο'2#&κ! , !"2ν τ2ν 9αθμίδ2ν
κ#αίδυ'(1 , τα Σ8ματα Α'%α"ία1 , το Λ&μν&κ! Σ8μα , καθ81 κα& το
&ατρ&κ! κα& νο'("υτ&κ! #ρο'2#&κ! του τομ.α υ;ία1 , ο "!;ο1 αυτ!1
ορί3τα& ' .να #ρο1 .να 4 μία #ρ!'"($( αν0 μία α#οB8ρ('( 7-
@- Α#! τ( ρ<θμ&'( αυτή /α&ρο<ντα& *
α 7 ο& μτακ"(τοί υ#0""("ο& ,
9 7 το μ( #ο"&τ&κ! #ρο'2#&κ! τ2ν Εν!#"2ν Δυν0μ2ν ,
; 7 ο& #ρο'"ή$&1 &ατρ&κο< κα& νο'("υτ&κο< #ρο'2#&κο< ν.2ν
νο'("υτ&κ8ν μον0δ2ν ,
δ 7 #&τυB!ντ1 του Α - Σ - Ε - Π - κα& τ2ν %ορ.2ν , τ2ν #αρα;ρ0%2ν 2 κα&
@ του #ρο(;ο<μνου 0ρθρου -
=- Αν ;&α ο#ο&αδή#οτ α&τία το '<νο"ο τ2ν #ρο'"ή$2ν ίνα& μ&κρ!τρο
του "!;ου .να #ρο1 #.ντ , μ α#!%α'( του :#ουρ;ο< Ε'2τρ&κ8ν ,
Α#οκ.ντρ2'(1 κα& Η"κτρον&κή1 Δ &ακυ9.ρν('(1 , ο& υ#ο"&#!μν1
θ.'&1 δ&ατ(ρο<ντα& ;&α #"ήρ2'( ' #!μνο .το1 -
6-Ο& κατ0 τ&1 #ρο(;ο<μν1 #αρα;ρ0%ου1 #ρο'"ή$&1 ;κρίνοντα& κατ0
#ρί#τ2'( α#! τ(ν Ττραμ"ή Ε#&τρο#ή τ(1 #αρ - 1 του 0ρθρου 2 τ(1
Π:Σ @@?200C, !#21 &'B<& , μ 90'( τ&1 #ροτρα&!τ(τ1 κα& τ&1 αν0;κ1 ,
!#21 #ροκ<#τουν α#! τον τή'&ο #ρο;ραμματ&'μ! #ρο'"ή$2ν , 'το
'<νο"ο τ2ν %ορ.2ν του 0ρθρου 1 του ν - @512?200>-
C-Μ κο&νή α#!%α'( τ2ν :#ουρ;8ν Ε'2τρ&κ8ν , Α#οκ.ντρ2'(1 κα&
Η"κτρον&κή1 Δ&ακυ9.ρν('(1 κα& Ο&κονομ&κ8ν καθορί3οντα& ο&
#ροτρα&!τ(τ1 κα& τα κρ&τήρ&α ;&α τ(ν κατανομή του #ρο'2#&κο< τ(1
#ρο(;ο<μν(1 #αρα;ρ0%ου - Μ α#!%α'( του :#ουρ;ο< Ε'2τρ&κ8ν ,
Α#οκ.ντρ2'(1 κα& Η"κτρον&κή1 Δ &ακυ9.ρν('(1 καταν.μοντα& ο&
;κρ&θί'1 θ.'&1 αν0 υ#(ρ'ία κα& %ορ.α -
D-Ε;κρί'&1 #ρ!'"($(1 #ρο'2#&κο< μ 'B.'( ρ;α'ία1 &δ&2τ&κο< δ&καίου
ορ&'μ.νου Bρ!νου κα& 'υμ90'&1 μί'θ2'(1 .ρ;ου ;&α το .το1 2010
#ρ&ορί3οντα& κατ0 τρ&0ντα το&1 κατ! 4@0A7, ' 'B.'( μ τ&1
αντί'το&B1 ;κρί'&1 του .του1 200>- Ο #ρ&ορ&'μ!1 αυτ!1 δν &'B<&
;&α #ρο'"ή$&1 #ρο'2#&κο< ορ&'μ.νου Bρ!νου #ου ;ίνοντα& ;&α κ0"υ$(
α#ρ!9"#τ2ν κα& #&;ου'8ν ανα;κ8ν -
5-Α#! τ( δ(μο'ίυ'( του #αρ!ντο1 δν #&τρ.#τα& ( α#!'#α'(
κ#α&δυτ&κο< #ρο'2#&κο< ' θ.'&1 B2ρί1 #"ήρ( κ#α&δυτ&κ0 κα&
δ&δακτ&κ0 καθήκοντα - Μ υθ<ν( του :#ουρ;ο< Πα&δία1 , Δ&α )ίου
Μ0θ('(1 κα& Sρ('κυμ0τ2ν , ο& υ%&'τ0μν1 κατ0 τ(ν .ναρ/( &'B<ο1 του
#αρ!ντο1 α#ο'#0'&1 κ#α&δυτ&κ8ν μ&8νοντα& υ#οBρ2τ&κ0 κατ0
#νήντα το&1 κατ! 460A7, το αρ;!τρο μ.Bρ& τ&1 @0 Αυ;ο<'του 2010-
Ε#ί'(1 α#α;ορ<οντα& 'το '<νο"! του1 ο& α#ο'#0'&1 ' καθήκοντα
δ&0%ορα τ(1 &δ&κ!τ(τ01 του1 του &ατρ&κο< κα& νο'("υτ&κο< #ρο'2#&κο<
, του 'τρατ&2τ&κο< #ρο'2#&κο< , καθ81 κα& του #ρο'2#&κο< τ2ν
Σ2μ0τ2ν Α'%α"ία1 , 'υμ#ρ&"αμ9ανομ.νου κα& αυτο< του Λ&μν&κο<
Σ8ματο1 - Στο νο'("υτ&κ! #ρο'2#&κ! 'υμ#ρ&"αμ90ντα& το τBν&κ!
#ρο'2#&κ! τ2ν νο'("υτ&κ8ν &δρυμ0τ2ν , καθ81 κα& το #ρο'2#&κ! του
Εθν&κο< Κ.ντρου Vμ'(1 )οήθ&α1 4 Ε - Κ - Α - ) -7- ["1 ο& υ#0ρBου'1
κατ0 τ(ν .ναρ/( &'B<ο1 του #αρ!ντο1 α#ο'#0'&1 του #ρο'2#&κο< αυτο<
ανακα"ο<ντα& μ υθ<ν( τ2ν καθG <"(ν αρμ!δ&2ν :#ουρ;8ν , μ.Bρ& @0
Α#ρ&"ίου 2010-
>- Ο& κατ0 ν!μο υ#οBρ2τ&κ.1 μτατ0/&1 'υνοδ<οντα& μ κατ0ρ;('( ή
μτα%ορ0 τ2ν αντί'το&B2ν ορ;αν&κ8ν θ.'2ν -
8+ΦΑ9ΑΙ7 C M
Α5ΑΠΡ7ΣΑΡΜ723 Φ . Π . Α . 8ΑΙ +ΙCΙ845 Φ7Ρ45 8Α1Α5Α94Σ3Σ -
+ΙCΙ87Σ Φ7Ρ7Σ Σ+ +ΙC3 Π79Υ1+9+ΙΑΣ
:ρ%ρο 12 Α&α,ρο!αρ*ο-) Φ . Π . Α .
Τα #ρ8το κα& δ<τρο δ0%&α τ(1 #αρα;ρ0%ου 1 του 0ρθρου 21 του
Κ8δ&κα +!ρου Προ'τ&θ.μν(1 Α/ία1 , ο ο#οίο1 κυρ8θ(κ μ το ν -
285?/2000 4 +ΕΚ 2=5 Α, 7, !#21 τρο#ο#ο&ήθ(κ κα& &'B<& ,
αντ&καθί'ταντα& 21 /ή1 *
QΟ 'υντ"'τή1 του %!ρου #ρο'τ&θ.μν(1 α/ία1 ορί3τα& ' ίκο'& .να
το&1 κατ! 421A7 'τ( %ορο"ο;(τ.α α/ία -
ΚατG /αίρ'( , ;&α τα α;αθ0 κα& τ&1 υ#(ρ'ί1 #ου #ρ&"αμ90νοντα& 'το
Παρ0ρτ(μα ΙΙΙ του #αρ!ντο1 , ο 'υντ"'τή1 του %!ρου ορί3τα& ' δ.κα
το&1 κατ! 410A7- R
:ρ%ρο 13
+'0'(=# J=ρο# (ατα&Fλ;!"# !τα ,ροP=&τα (α,&ού
1- Ο& δ&ατ0/&1 του δ<τρου δα%ίου τ(1 #αρα;ρ0%ου 1 του 0ρθρου >D
του ν - 2?>0/2001 4 +ΕΚ 2C6 Α 7, !#21 τρο#ο#ο&ήθ(κ κα& &'B<& ,
αντ&καθί'ταντα& 21 ακο"ο<θ21 *
QΣτ(ν τ&μή αυτή ο 'υντ"'τή1 του &δ&κο< %!ρου καταν0"2'(1 4 Ε - + -
Κ -7 ορί3τα& ' #ο'ο'τ! C6A μ "0B&'το #ο'! ί'#ρα/(1 τα D5 υρ8
αν0 1-000 τ'&;0ρα - R
2- Ο& δ&ατ0/&1 τ(1 #ρί#τ2'(1 9, τ(1 #αρα;ρ0%ου 1 του 0ρθρου >D του
ν - 2>C0?2001, !#21 τρο#ο#ο&ήθ(κ κα& &'B<& , αντ&καθί'ταντα& 21
/ή1 *
Q9 7 ' .ναν ανα"ο;&κ! %!ρο ο 'υντ"'τή1 του ο#οίου ίνα& 65,52@ A κα&
#ροκ<#τ& α#! το κ"0'μα #ου .B& 21 αρ&θμ(τή το ;&ν!μνο του
'υντ"'τή του &δ&κο< %!ρου καταν0"2'(1 #ί τ(ν #".ον 3(το<μν(
τ&μή μίον τον #0;&ο %!ρο κα& #αρονομα'τή τ(ν #".ον 3(το<μν( τ&μή - Ο
ανα"ο;&κ!1 'υντ"'τή1 65,52@A υ#ο"ο;ί3τα& 'τ(ν τ&μή "&αν&κή1
#8"('(1 B&"ί2ν 41-0007 τμαBί2ν τ'&;0ρ2ν 41 %ορο"ο;&κή μον0δα 7 κα&
ίνα& ίδ&ο1 ;&α !"1 τ&1 κατ(;ορί1 τ'&;0ρ2ν - Στα τ'&;0ρα #ου
#2"ο<ντα& ' τ&μή μ&κρ!τρ( α#! τ(ν τ&μή "&αν&κή1 #8"('(1 τ2ν
τ'&;0ρ2ν τ(1 #".ον 3(το<μν(1 κατ(;ορία1 τ&μ8ν , το 'υνο"&κ! #ο'!
του &δ&κο< %!ρου καταν0"2'(1 , #ου υ#ο"ο;ί3τα& '<μ%2να μ τ&1
αν2τ.ρ2 #ρ&#τ8'&1 α, κα& 9, δν μ#ορί να ίνα& κατ8τρο του
9δομήντα #.ντ το&1 κατ! 4D6A7 του 'υνο"&κο< &δ&κο< %!ρου
καταν0"2'(1 #ου #&90""τα& 'τα τ'&;0ρα τ(1 #".ον 3(το<μν(1
κατ(;ορία1 τ&μ8ν - R
@- Ο& δ&ατ0/&1 τ2ν #ρ&#τ8'2ν α, κα& 9, τ(1 #αρα;ρ0%ου 2 του 0ρθρου
>D του ν - 2>C0?2001, !#21 τρο#ο#ο&ήθ(κ κα& &'B<& , αντ&καθί'ταντα&
21 /ή1 *
Qα 7 Στα #ο<ρα ή '&;αρί""ο1 ' #ο'ο'τ! @2A #ί τ(1 κατ0 B&"&!;ραμμο
τ&μή1 "&αν&κή1 #8"('ή1 του1 -
9 7 Στο "#τοκομμ.νο κα#ν! , ο ο#οίο1 #ροορί3τα& ;&α τ(ν κατα'κυή
B&ρο#οί(τ2ν τ'&;0ρ2ν κα& 'τα 0""α κα#ν0 ;&α κ0#ν&'μα , ' #ο'ο'τ!
CDA #ί τ(1 κατ0 B&"&!;ραμμο τ&μή1 "&αν&κή1 #8"('ή1 του1 - R
:ρ%ρο 14
+'0'(=# J=ρο# (ατα&Fλ;!"# α'%υλ'()# αλ(ο=λ"#
1- Η #αρ0;ρα%ο1 2 του 0ρθρου 51 του ν - 2?>0/2001 4 +ΕΚ 2C6 ΑG 7,
!#21 τρο#ο#ο&ήθ(κ κα& &'B<& , αντ&καθί'τατα& 21 /ή1 *
Q 2- Ο 'υντ"'τή1 του &δ&κο< %!ρου καταν0"2'(1 α&θυ"&κή1 α"κο!"(1
καθορί3τα& ' Bί"&α οκτακ!'&α ο;δ!ντα τ.''ρα 41-55=7 υρ8 , αν0
κατ!"&τρο 0νυδρ(1 α&θυ"&κή1 α"κο!"(1 - R
2- Ο& δ&ατ0/&1 του #ρ8του κα& δ<τρου δα%ίου τ(1 #αρα;ρ0%ου @ του
0ρθρου 51, !#21 τρο#ο#ο&ήθ(καν κα& &'B<ουν , αντ&καθί'ταντα& 21 /ή1 *
QΕ%αρμ!3τα& μ&2μ.νο1 κατ0 #νήντα το&1 κατ! 460A7 ο 'υντ"'τή1
&δ&κο< %!ρου καταν0"2'(1 α&θυ"&κή1 α"κο!"(1 , .ναντ& του &'B<οντο1
κανον&κο< 'υντ"'τή ;&α τ(ν α&θυ"&κή α"κο!"( #ου #ροορί3τα& ;&α τ(ν
#αρα'κυή ο<3ου ή #ου #ρ&.Bτα& 'το τ'ί#ουρο κα& τ(ν τ'&κουδ&0 - Ο
μ&2μ.νο1 αυτ!1 'υντ"'τή1 καθορί3τα& ' νν&ακ!'&α 'αρ0ντα δ<ο
4>=27 υρ8 , αν0 κατ!"&τρο 0νυδρ(1 α&θυ"&κή1 α"κο!"(1 - R
@- Ο& δ&ατ0/&1 τ(1 #αρα;ρ0%ου 2 του 0ρθρου 5D του ν - 2>C0?2001, !#21
τρο#ο#ο&ήθ(κ κα& &'B<& , αντ&καθί'ταντα& 21 /ή1 *
Q 2- Ο %!ρο1 αυτ!1 ορί3τα& ' .να υρ8 κα& ννήντα ./& "#τ0 41,>C7
αν0 9αθμ! cdF]e κατ0 !;κο κα& κατ!"&τρο μ#<ρα1 - R
=- Ο& δ&ατ0/&1 του #ροτ"υταίου δα%ίου τ(1 #αρα;ρ0%ου @ του 0ρθρου
5D του ν - 2>C0?2001, !#21 τρο#ο#ο&ήθ(κ κα& &'B<& , αντ&καθί'ταντα&
21 /ή1 *
QΟ μ&2μ.νο1 αυτ!1 'υντ"'τή1 καθορί3τα& ' ννήντα οκτ8 "#τ0
40,>5 υρ8 7 αν0 9αθμ! cdF]e κατ0 !;κο κα& κατ!"&τρο μ#<ρα1 - R
6- Το 0ρθρο 5> του ν - 2>C0?2001, !#21 τρο#ο#ο&ήθ(κ κα& &'B<& ,
αντ&καθί'τατα& 21 /ή1*
QVρθρο 5>
Συντ"'τ.1 Ε&δ&κο< +!ρου Καταν0"2'(1
Ο 'υντ"'τή1 του &δ&κο< %!ρου καταν0"2'(1 #ου #&90""τα& 'τα
#ροX!ντα του #ρο(;ο<μνου 0ρθρου ορί3τα& ' 9δομήντα οκτ8 4D57
υρ8 αν0 κατ!"&τρο τ"&κο< #ροX!ντο1 , μ /αίρ'( τα #ροX!ντα #ου
ορί3οντα& 'τ&1 #αρα;ρ0%ου1 C κα& D του '(μίου ) του Παραρτήματο1 ΙΙf
του Κανον&'μο< 4 Ε - Κ -7 τ(1 Ε#&τρο#ή1 C0C?200> 4 ΕΕ d 1>@?2=-D-200>7
;&α τα ο#οία ο 'υντ"'τή1 ορί3τα& ' τρ&0ντα νν.α 4@>7 υρ8 αν0
κατ!"&τρο τ"&κο< #ροX!ντο1 - R
:ρ%ρο 15 +'0'(=# J=ρο# (ατα&Fλ;!"# $&$ρ-$'α(/& ,ροP=&τ;&
1- Ο& #ρ&#τ8'&1 α, μ.Bρ& κα& &9, , καθ81 κα& ο& #ρ&#τ8'&1 κα, κα&
κ'τ, του #ίνακα τ(1 #αρα;ρ0%ου 1 του 0ρθρου D@ του ν - 2>C0?2001
4 +ΕΚ 2C6 Α, 7, !#21 τρο#ο#ο&ήθ(κ κα& &'B<& , αντ&καθί'ταντα& 21
ακο"ο<θ21 *
ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΊΑΣ
(Σ.Ο.)
ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΣΕ
ΕΥΡΩ
ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
α) Βενζίνη με μό/uµôo 27101151 kdi 27101159 621 1.000 /ί¡pd
µ) Βενζίνη ¿opίç μό/uµôo
-με dpi0μό ok¡dνίoν μé¿pi kdi
96,5
- με dpi0μό ok¡dνίoν
μεyd/ú¡εpo ¡oν 96.5
27101141 kdi
ΕX27101145
ΕX2710 1145 kdi
2710114S
610 1.000 /ί¡pd
y) Βενζίνη ¿opίç μό/uµôo με ¡ην
¬poo0qkη εiôikoν ¬poo0é¡oν,
¬ou ¬poopίζε¡di νd
¿pηoiμo¬oiη0εί, ¬poo¢épε¡di
προς ¬o/ηoη q kdi
¿pηoiμo¬oiεί¡di oç iooôúνdμo
kdúoiμo dν¡ί ¡ηç μo/uµôoú¿oo
µενζίνηç ¡oν koôikoν ¡ηç Σ.Ο.
2710 11 51 kdi 2711 1159
27101141, 27101145 kdi
27101149
610 1.000 /ί¡pd
ô) Βενζίνη dεpo¬/óνoν 27101131 637 1.000 /ί¡pd
ε) Εiôikό kdúoiμo dεpio0ouμéνoν
¡ú¬ou µενζίνdç
27101170 . 637 1.000 /ί¡pd
o¡) Πε¡pé/dio εoo¡εpikqç
kdúoηç (DÌESEL) που
¿pηoiμo¬oiεί¡di oç kdúoiμo
kiνη¡qpoν
27101941 27101945 kdi
271019 49
382 1.000 /ί¡pd
ζ) Πε¡pé/dio εoo¡εpikqç kdúoηç
(DÌESEL) ¬ou ¿pηoiμo¬oiεί¡di oç
kdúoiμo 0épμdνoηç
27101941 27101945
271019 49
382 Ι.ΟΟΟ/ί¡pd
η) Πε¡pé/dio εoo¡εpikqç
kdúoηç (DÌESEL) ¬ou
¿pηoiμo¬oiεί¡di yid ¿pqoεiç
ó//εç d¬ό du¡éç ¬ou
kd0opίζoν¡di o¡iç ¬dpd¬óνo
¬εpi¬¡ooεiç o¡) kdi ζ)
2710 19 41 2710 19 45
kdi 271019 49
362 Ι.ΟΟΟ/ί¡pd
0) Πε¡pé/dio εÇo¡εpikqç kdúoηç
(FUEL OÌL-Μdζoú¡)
27101961 27101963
27101965 271019 69
19 1 .ΟΟΟ¿i/iόypdμμd
i) Φo¡io¡ikό ¬ε¡pé/dio (kηpoζίνη),
¬ou ¿pηoiμo¬oiεί¡di oç kdúoiμo
kiνη¡qpoν
2710 19 21 kdi 271019
25
410 Ι.ΟΟΟ/ί¡pd
id) Φo¡io¡ikό ¬ε¡pé/dio
(kηpoζίνη), ¬ou ¿pηoiμo¬oiεί¡di
oç kdúoiμo 0épμdνoηç
2710 19 21 kdi 271019
25
410 1 ,ΟΟΟ/ί¡pd
iµ) Φo¡io¡ikό ¬ε¡pé/dio
(kηpoζίνη), ¬ou ¿pηoiμo¬oiεί¡di
yid ó//εç ¿pqoεiç εk¡όç d¬ό du¡éç
¬ou kd0opίζoν¡di o¡iç ¬dpd¬óνo
¬εpi¬¡ooεiç i) kdi id)
2710 19 21 kdi
27101925
410 Ι.ΟΟΟ/ί¡pd
kd) Η/εk¡pikq ενépyεid
- yid ε¬i¿εipημd¡ikq ¿pqoη
- yid μη ε¬i¿εipημd¡ikq
¿pqoη
2716
2,5
5
MWh
MWh
ko¡) Βioν¡qζε/ d¬ό με0u/εo¡épεç
/i¬dpoν oÇéoν, ό¬oç opίζε¡di με
¡ην d¬ό¢doη Α.X.Σ. 334/2004,
¬ou ¿pηoiμo¬oiεί¡di oç kdúoiμo
kiνη¡qpoν, εί¡ε du¡oúoio εί¡ε oε
dνóμiÇη με ¬ε¡pé/dio εoo¡εpikqç
kdúoηç (DÌESEL) ¡ηç ¬dpd¬óνo
Ι ¬εpί¬¡ooηç o¡")
3824 90 99 382 1 ,ΟΟΟ/ί¡pd
2- Η #ρί#τ2'( δ, του #ίνακα τ(1 #αρα;ρ0%ου 2 του 0ρθρου D5 του ν -
2>C0?2001 καταρ;ίτα& -
@-Μτ0 τ(ν #αρ0;ρα%ο D του 0ρθρου D@ του ν - 2>C0?2001 #ρο'τίθτα&
ν.α #αρ0;ρα%ο1 5, 21 ακο"ο<θ21 *
Q 5- M&α τ(ν %αρμο;ή τ2ν δ&ατ0/2ν τ(1 #ρί#τ2'(1 κα, του #ίνακα τ(1
#αρα;ρ0%ου 1 του 0ρθρου D@ του ν - 2C>0?2001 21 Q#&B&ρ(ματ&κή
Bρή'(R νοίτα& ( Bρή'( α#! μία #&Bίρ('( &κανή να "&τουρ;ή'&
αυτ!νομα α#! ορ;αν2τ&κή 0#ο$( , ( ο#οία δ&νρ;ί αν/αρτήτ21 κα&
ο#ουδή#οτ τ(ν #αροBή α;αθ8ν κα& υ#(ρ'&8ν !#ο&ο1 κα& να ίνα& ο
'κο#!1 ή τα α#οτ".'ματα αυτ8ν τ2ν ο&κονομ&κ8ν δρα'τ(ρ&οτήτ2ν - Μ
α#!%α'( του :#ουρ;ο< Ο&κονομ&κ8ν καθορί3οντα& ο& !ρο& κα&
#ροT#οθ.'&1 #ου δ&.#ουν τ( δ&αδ&κα'ία 99αί2'(1 κα& ί'#ρα/(1 του
&δ&κο< %!ρου καταν0"2'(1 τ(1 ("κτρ&κή1 ν.ρ;&α1 , καθ81 κα& κ0θ
0""( ανα;καία "#τομ.ρ&α -
Μ κο&νή α#!%α'( τ2ν :#ουρ;8ν Ο&κονομ&κ8ν κα& Πρ&90""οντο1 ,
Εν.ρ;&α1 κα& Κ"&ματ&κή1 Α""α;ή1 #ρο'δ&ορί3οντα& , τα 'το&Bία #ου
δ&α9&903οντα& α#! του1 δ&ανομί1 ("κτρ&κή1 ν.ρ;&α1 κα& τον
Δ&αB&ρ&'τή Ε""(ν&κο< Συ'τήματο1 Μτα%ορ01 Η"κτρ&κή1 Εν.ρ;&α1 4Δ
ΕΣΜΗΕ ΑΕ 7 'τ(ν αρμ!δ&α υ#(ρ'ία του :#ουρ;ίου Ο&κονομ&κ8ν , καθ81
κα& ( 'υBν!τ(τα κα& ο τρ!#ο1 δ&α9ί9α'ή1 του1 - R
=- Στ(ν #αρ0;ρα%ο 1 του 0ρθρου D5 του ν - 2>C0?2001 #ρο'τίθτα&
#ρί#τ2'( &, 21 ακο"ο<θ21 *
Q& 7 Η ("κτρ&κή ν.ρ;&α #ου #αρ0;τα& κα& Bρ('&μο#ο&ίτα& ;&α &δία
Bρή'( , %!'ον #ρο.ρBτα& α#! α&ο"&κή , ("&ακή , ;2θρμ&κή ,
#α"&ρροXκή ν.ρ;&α κα& ν.ρ;&α κυμ0τ2ν - R
6- Η #αρ0;ρα%ο1 2 του 0ρθρου 10> του ν - 2>C0?2001 αντ&καθί'τατα& 21
ακο"ο<θ21 *
Q 2- Η 99αί2'( κα& ί'#ρα/( του %!ρου νρ;ίτα& μ #αρα'τατ&κ!
.;;ρα%ο , το ο#οίο υ#ο90""τα& α#! τον υ#!Bρο 'τ(ν αρμ!δ&α αρBή κα&
α#! τ(ν (μρομ(νία α#οδοBή1 του α#οτ"ί τίτ"ο υ#.ρ του Δ(μο'ίου - Το
#αρα'τατ&κ! αυτ! καταρτί3τα& μ υθ<ν( του υ#!Bρου κα& το
#ρ&B!μν! του ".;Bτα& κα& #α"(θ<τα& κατ0 τα ορ&3!μνα '
&δ&κ.1 #ρο1 το<το δ&ατ0/&1 - R
C- Μτ0 τ(ν #αρ0;ρα%ο C του 0ρθρου 10> του ν - 2>C0?2001 #ρο'τίθτα&
ν.α #αρ0;ρα%ο1 D, ν8 ( ήδ( υ#0ρBου'α #αρ0;ρα%ο1 D αναρ&θμίτα& '
5-
Q D- Ο &δ&κ!1 %!ρο1 καταν0"2'(1 #ου ανα"ο;ί 'τ(ν ("κτρ&κή ν.ρ;&α
99α&8ντα& κα& &'#ρ0τττα& α#! τ(ν αρμ!δ&α αρBή , 90'& τ2ν
κδ&δ!μν2ν α#! τον δ&ανομ.α ή τον αναδ&ανομ.α %ορο"ο;&κ8ν
'το&Bί2ν #ί τ2ν ο#οί2ν #ρο'δ&ορί3οντα& ( μον0δα μ.τρ('(1κα& ο&
#ο'!τ(τ1 #ου #αραδίδοντα& , το αρ;!τρο μ.Bρ& τ(ν &κο'τή 420 ή 7
(μ.ρα του #!μνου μήνα α#! τ(ν .κδο'( τ2ν αν2τ.ρ2 'Bτ&κ8ν
%ορο"ο;&κ8ν 'το&Bί2ν -
Μ τον &δ&κ! %!ρο καταν0"2'(1 99α&8ντα& κα& &'#ρ0τττα& κατ0 τ(ν
ίδ&α Bρον&κή 'τ&;μή ο %!ρο1 #ρο'τ&θ.μν(1 α/ία1 4 + - Π - Α -7 κα& κ0θ
0""( 'Bτ&κή #&90ρυν'( - ΚατG /αίρ'( #ροκ&μ.νου ;&α τ(ν ("κτρ&κή
ν.ρ;&α ο + - Π - Α - υ#ο"ο;ί3τα& μ τον ο&κίο %ορο"ο;&κ! 'υντ"'τή
#ί του #ο'ο< του &δ&κο< %!ρου καταν0"2'(1 - R
:ρ%ρο 1>
+,'Hολ) $JF,αI J=ρου $, τ;& α,ο%$*Fτ;& ,$τρ$λαου
%.ρ*α&!"#
1- Στα α#οθ.ματα #τρ"αίου '2τρ&κή1 κα<'(1 4 gf^h^d 7 E θ.ρμαν'(1
#ου .B& 'τ(ν κυρ&!τ(τ0 του τ(ν @-@-2010 κ0θ #&τ(δυματία1 , #ου .B&
"09& αρ&θμ! μ(τρ8ου Δ &ακ&ν(τ8ν Πτρ"αίου S.ρμαν'(1 4Δ Ι - ΠΕ -
SΕ -7, τα ο#οία .Bουν τθί ' αν0"2'( κα& .B& #ρα;ματο#ο&(θί (
%υ'&κή του1 ./οδο1 α#! τ&1 %ορο"ο;&κ.1 α#οθήκ1 , α""0 δν .Bουν
δ&ατθί 'τ(ν καταν0"2'( , #&90""τα& %0#α/ %!ρο1 &'!#ο'ο1 μ τ(
δ&α%ορ0 τ2ν %ορο"ο;&κ8ν #&9αρ<ν'2ν #ου %αρμ!3οντα& α#! =-@-2010,
ήτο& του &δ&κο< %!ρου καταν0"2'(1 κα& του %!ρου #ρο'τ&θ.μν(1 α/ία1
4 + - Π - Α -7, κα& τ2ν ήδ( κατα9"(θ.ντ2ν κατ0 τ(ν ./οδ! του1 α#! τ(
%ορο"ο;&κή α#οθήκ( &δ&κο< %!ρου καταν0"2'(1 κα& + - Π - Α--
2- Ο %0#α/ %!ρο1 #&90""τα& 'τα α#οθ.ματα τ(1 #ρο(;ο<μν(1
#αρα;ρ0%ου #ου .B& 'τ(ν κυρ&!τ(τ0 του ο #&τ(δυματία1 Δ Ι - ΠΕ - SΕ -,
τ(ν @-@-2010 ' ;κατα'τ0'&1 του ή ' ;κατα'τ0'&1 τρίτ2ν ,
αν/0ρτ(τα α#! το Bρ!νο "ή/(1 τ(1 δ&αB&ρ&'τ&κή1 του #ρ&!δου ή τ(ν
κατ(;ορία τ2ν 9&9"ί2ν #ου τ(ρί ή τ(ν α#α""α;ή α#! τ(ν τήρ('(
9&9"ί2ν -
@-Σ #ρί#τ2'( #ου ο #&τ(δυματία1 Δ Ι - ΠΕ - SΕ - #ρα;ματο#ο&ί
#2"ή'&1 ' δ&κα&ο<Bου1 Bρή'(1 #τρ"αίου θ.ρμαν'(1 κα& δ&κα&ο<τα&
#&'τρο%ή1 , τ!τ ο ο%&"!μνο1 %0#α/ %!ρο1 'υμ$(%ί3τα& μ τα #ρο1
#&'τρο%ή #ο'0 τ2ν %ορο"ο;&κ8ν #&9αρ<ν'2ν , "!;2 τ(1 /ομοί2'(1
του &δ&κο< %!ρου καταν0"2'(1 του #τρ"αίου '2τρ&κή1 κα<'(1
4 gf^h^d 7 E θ.ρμαν'(1 μ το #τρ."α&ο κίν('(1 , '<μ%2να μ τ&1
δ&ατ0/&1 του 0ρθρου 22 του ν - @C@=?2005 4 +ΕΚ > Α 7-
=-Σ #ρί#τ2'( #ου ο #&τ(δυματία1 Δ Ι - ΠΕ - SΕ - δν #ρα;ματο#ο&ί
#2"ή'&1 ' δ&κα&ο<Bου1 Bρή'(1 #τρ"αίου θ.ρμαν'(1 κα& δν
δ&κα&ο<τα& #&'τρο%ή1 '<μ%2να μ τ&1 δ&ατ0/&1 του 0ρθρου 22 του ν -
3>34/2008 τ!τ ο ο%&"!μνο1 %0#α/ %!ρο1 κατα90""τα& %0#α/ μ
τ(ν υ#ο9ο"ή α#! τον υ#!Bρο δή"2'(1 &1 δ&#"ο<ν 'τ(ν αρμ!δ&α ;&α τ(
%ορο"ο;ία &'οδήματ!1 του Δ(μ!'&α Ο&κονομ&κή :#(ρ'ία 4Δ- Ο - : -7, το
αρ;!τρο μ.Bρ& κα& τ&1 16-=-2010- Το .να αντίτυ#ο τ(1 δή"2'(1 μ
(μρομ(νία #αρα"α9ή1 κα& θ2ρ(μ.νο α#! τον #ροX'τ0μνο τ(1 Δ- Ο - : -
#&'τρ.%τα& 'τον υ#!Bρο - Δ ή"2'( #ου υ#ο90""τα& B2ρί1 τ(ν
ταυτ!Bρον( κατα9ο"ή του ο%&"!μνου %0#α/ %!ρου θ2ρίτα&
α#αρ0δκτ( κα& δν #αρ0;& καν.να .ννομο α#οτ."'μα -
Σ #ρί#τ2'( μ( υ#ο9ο"ή1 δή"2'(1 ή ανακρ&9ο<1 δή"2'(1 ή
κ#ρ!θ'μ(1 δή"2'(1 %αρμ!3οντα& ο& κυρ8'&1 ο& ο#οί1 #ρο9".#οντα&
α#! τ&1 δ&ατ0/&1 του ν - 262@?1>>D 4 +ΕΚ 1D> Α 7, καθ81 κα& ο& κυρ8'&1
τ2ν #ρί "αθρμ#ορία1 δ&ατ0/2ν του ν - 2>C0?2001 %!'ον 'υντρ.B&
#ρί#τ2'( -
M&α τ( δ&αδ&κα'ία 99αί2'(1 %αρμ!3οντα& αν0"ο;α ο& κ0'τοτ
&'B<ου'1 δ&ατ0/&1 του ν- 22@5?1>>= 4 +ΕΚ 161 Α 7-
6-Μ α#!%α'( του :#ουρ;ο< Ο&κονομ&κ8ν καθορί3τα& ο τρ!#ο1
'υμ$(%&'μο< του %0#α/ %!ρου #ί τ2ν α#οθμ0τ2ν μ τα #ρο1
#&'τρο%ή #ο'0 , '<μ%2να μ τ&1 δ&ατ0/&1 του 0ρθρου 22 του ν -
@C@=?2005, ο τ<#ο1 κα& το #ρ&B!μνο τ(1 δή"2'(1 του %0#α/ %!ρου
κα& κ0θ ανα;καία "#τομ.ρ&α ;&α τ(ν %αρμο;ή του #αρ!ντο1 0ρθρου -
Κ0θ 0""( δ&0τα/( , ( ο#οία αντίκ&τα& 'τ&1 δ&ατ0/&1 του #αρ!ντο1
0ρθρου , δν %αρμ!3τα& 'τ&1 #ρ&#τ8'&1 ο& ο#οί1 ρυθμί3οντα& μ τ&1
δ&ατ0/&1 του 0ρθρου αυτο< -
:ρ%ρο 1@
+'0'(=# J=ρο# !$ $0" ,ολυτ$λ$α#
1- Ε#&90""τα& %!ρο1 #ο"υτ"ία1 'τα #&9ατ&κ0 αυτοκίν(τα τ(1
δα'μο"ο;&κή1 κ"0'(1 5D0@ τ(1 Συνδυα'μ.ν(1 Ονοματο"ο;ία1 , καθ81
κα& 'τα αυτοκίν(τα τ<#ου ijjk τ(1 δα'μο"ο;&κή1 κ"0'(1 5D0=, το
#ο'ο'τ! του ο#οίου ορί3τα& ;&α αυτοκίν(τα μ τ&μή Bονδρ&κή1 #8"('(1
α#! τον κατα'κυα'τή οίκο 21 /ή1 *
α 7 α#! 1D-000 υρ8 μ.Bρ& κα& 22-000 υρ8 , #ο'ο'τ! 10A,
9 7 0ν2 τ2ν 22-000 υρ8 μ.Bρ& κα& @0-000 υρ8 , #ο'ο'τ! 20A,
; 7 0ν2 τ2ν @0-000 υρ8 , #ο'ο'τ! @0A-
Ο αν2τ.ρ2 %!ρο1 #&90""τα& #ί τ(1 %ορο"ο;(τ.α1 α/ία1 του 0ρθρου
12C του ν - 2>C0?2001 4 +ΕΚ 2C6 ΑG 7-
2- Προκ&μ.νου ;&α μταB&ρ&'μ.να !μο&α αυτοκίν(τα , το #ο'ο'τ! του
%!ρου καθορί3τα& 21 /ή1 *
α 7 α#! 12-000 υρ8 μ.Bρ& κα& 16-000 υρ8 , #ο'ο'τ! 10A,
9 7 0ν2 τ2ν 16-000 υρ8 μ.Bρ& κα& 20-000 υρ8 , #ο'ο'τ! 20A,
; 7 0ν2 τ2ν 20-000 υρ8 , #ο'ο'τ! @0A-
Ο αν2τ.ρ2 %!ρο1 #&90""τα& #ί τ(1 %ορο"ο;(τ.α1 α/ία1 του 0ρθρου
12C του ν - 2>C0?2001 4 +ΕΚ 2C6 Α, 7-
@-Α#! το %!ρο #ο"υτ"ία1 τ(1 #ρο(;ο<μν(1 #αρα;ρ0%ου /α&ρο<ντα&
τα #&9ατ&κ0 αυτοκίν(τα #ου #ροορί3οντα& να κυκ"ο%ορή'ουν 21
δ(μ!'&α1 Bρή'(1 , καθ81 κα& τα αυτοκ&νο<μνα τροB!'#&τα -
=-Ε#&90""τα& %!ρο1 #ο"υτ"ία1 #ί τ(1 %ορο"ο;(τ.α1 α/ία1 , !#21
αυτή δ&αμορ%8ντα& α#! τα 0ρθρα 1> κα& 20 του ν - 256>?2000 4 +ΕΚ 2=5
Α, 7 ;&α τα νδοκο&νοτ&κ81 α#οκτο<μνα κα& τα &'α;!μνα α#! τρίτ1
B8ρ1 κα& #ί τ(1 τ&μή1 #8"('(1 #ρο + - Π - Α - ;&α τα ;B2ρί21
#αρα;!μνα , 'τα #αρακ0τ2 ίδ( *
6- Ο %!ρο1 #ο"υτ"ία1 ;&α τα #&9ατ&κ0 αυτοκίν(τα αν/0ρτ(τα α#! τ(
B8ρα #ρο."υ'(1 99α&8ντα& κα& &'#ρ0τττα& α#! τ&1 αρμ!δ&1
τ"2ν&ακ.1 αρB.1 #αρ0""("α μ τ(ν ί'#ρα/( του τ."ου1 τα/&ν!μ('(1 -
M&α τα ίδ( τ(1 #αρα;ρ0%ου = #ου #ρο.ρBοντα& α#! τρίτ1 #ρο1 τ(ν
Ευρ2#αXκή bν2'( B8ρ1 , ο %!ρο1 #ο"υτ"ία1 99α&8ντα& κα&
&'#ρ0τττα& α#! τ&1 τ"2ν&ακ.1 αρB.1 κατ0 τ( θ.'( αυτ8ν '
αν0"2'( , ν8 τα #ρορB!μνα α#! 0""α κρ0τ( E μ."( τ(1 Ευρ2#αXκή1
bν2'(1 ή τα ;B2ρί21 #αρα;!μνα , ο %!ρο1 α#οδίδτα& 'τ(ν αρμ!δ&α Δ-
Ο - : - τ(1 .δρα1 του #&τ(δυματία - :#!Bρο1 ;&α τ(ν α#!δο'( του
%!ρου ;&α μν τα ;B2ρί21 #αρα;!μνα ίνα& ο #αρα;2;!1 τ2ν
#ροX!ντ2ν , ;&α δ τα #ρορB!μνα α#! τα "ο&#0 κρ0τ( E μ."( τ(1
Ευρ2#αXκή1 bν2'(1 το #ρ!'2#ο #ου #ρα;ματο#ο&ί τ(ν νδοκο&νοτ&κή
α#!κτ('( -
Μ α#!%α'( του :#ουρ;ο< Ο&κονομ&κ8ν καθορί3οντα& ο Bρ!νο1 , ο τρ!#ο1
, ( δ&αδ&κα'ία κα& κ0θ ανα;καία "#τομ.ρ&α ;&α τ(ν α#!δο'( του %!ρου
αυτο< 'τ&1 Δ- Ο - : --
C- Τα ίδ( τ(1 #αρα;ρ0%ου = #ου #αρα"αμ90νοντα& 21 #ρ8τ1 <"1 ;&α
τ(ν #αρα;2;ή τοίμ2ν #ροX!ντ2ν τ(1 ίδ&α1 #αρα;ρ0%ου ,
α#α""0''οντα& του %!ρου #ο"υτ"ία1 -
Μ α#!%α'( του :#ουρ;ο< Ο&κονομ&κ8ν καθορί3οντα& ο& !ρο& κα&
#ροT#οθ.'&1 κα& κ0θ 0""( ανα;καία "#τομ.ρ&α κα& τα α#α&το<μνα
δ&κα&ο"ο;(τ&κ0 ;&α τ(ν %αρμο;ή του 0ρθρου αυτο< -
8+ΦΑ9ΑΙ7 +M
ΠΡ72ΡΑΜΜΑ1Α ΑΠΑΣN793Σ3Σ 145 Α5+Ρ245 8ΑΙ ΠΑ2Ι7
ΣΥΣ13ΜΑ ΡΥΘΜΙΣ3Σ 7Φ+Ι97Μ+545 +ΙΣΦ7Ρ45
:ρ%ρο 18 Προ-ρF**ατα α,α!<=λ"!"# α&.ρ-;&
1-Μ 'τ!Bο τ(ν κατα#ο".μ('( τ(1 ανρ;ία1 , τ(ν #ρο8θ('( τ(1
α#α'B!"('(1 κα& τ( δ(μ&ουρ;ία ν.2ν θ.'2ν ρ;α'ία1 4 Ν - S - Ε -7, ο Ο -
Α - Ε -Δ- μ#ορί να #&δοτί μ.Bρ& κα& το κατ! το&1 κατ! 4100A7 τ2ν
α'%α"&'τ&κ8ν &'%ορ8ν 4 ρ;οδοτ8ν κα& ρ;α3ομ.ν2ν 7 ;&α
#ρο'"αμ9αν!μνου1 μ&'θ2το<1 ' #&B&ρή'&1 κα& ;ν&κ0 ρ;οδ!τ1 ,
90'& #ρο;ραμμ0τ2ν α#α'B!"('(1 αν.ρ;2ν #ου καταρτί3οντα& μ
α#ο%0'&1 του :#ουρ;ο< Ερ;α'ία1 κα& Κο&ν2ν&κ8ν Α'%α"ί'2ν , μτ0 α#!
;ν8μ( του Δ- Σ - του Ο - Α - Ε -Δ--
2-Μ τ&1 #ρο9"#!μν1 α#! τ(ν #αρ0;ρα%ο 1 του 0ρθρου αυτο<
υ#ουρ;&κ.1 α#ο%0'&1 καθορί3οντα& *
α 7 Ο τρ!#ο1 #&δ!τ('(1 τ2ν α'%α"&'τ&κ8ν &'%ορ8ν , ο ο#οίο1 μ#ορί
να ;ίντα& κα& κατ0 #αρ.κκ"&'( τ2ν δ&ατ0/2ν τ(1 κίμν(1
α'%α"&'τ&κή1 νομοθ'ία1 -
9 7 Το #ο'ο'τ! τ(1 #&δ!τ('(1 τ2ν α'%α"&'τ&κ8ν &'%ορ8ν ;&α του1
#ρο'"αμ9αν!μνου1 μ&'θ2το<1 , ο αν8τατο1 αρ&θμ!1 τ2ν 21 0ν2
#&δοτο<μν2ν μ&'θ2τ8ν αν0 #&Bίρ('( ή ρ;οδ!τ( , ( δ&0ρκ&α τ(1
#&δ!τ('(1 κατ0 τα δ&0%ορα 'τ0δ&α του #ρο;ρ0μματο1 , ο Bρ!νο1 τ(1
μτ0 α#! τ( δ&0ρκ&α τ(1 #&δ!τ('(1 #&θανή1 υ#οBρ2τ&κή1
α#α'B!"('(1 α#! τον ρ;οδ!τ( τ2ν #ρο'"αμ9ανομ.ν2ν κα& (
α#α;!ρυ'( τ(1 α#!"υ'(1 του υ#!"ο&#ου #ρο'2#&κο< -
; 7 Τα 'το&Bία #ου ο& #&B&ρή'&1 κα& ο& ρ;οδ!τ1 υ#ο90""ουν 'τον Ο -
Α - Ε -Δ- ή ? κα& 'τον ο&κίο α'%α"&'τ&κ! %ορ.α , ν !$& τ(1 υ#α;2;ή1
του1 'τα #ρο;ρ0μματα α#α'B!"('(1 του #αρ!ντο1 0ρθρου -
δ 7 Τα !ρ;ανα , τα ο#οία #αρ0""("α μ το Δ- Σ - του Ο - Α - Ε -Δ-, θα
α#ο%α'ί3ουν ;&α τ(ν <#αρ/( ή μ( τ2ν #ροT#οθ.'2ν υ#α;2;ή1 τ2ν
#&B&ρή'2ν κα& ρ;οδοτ8ν 'τ&1 δ&ατ0/&1 του #αρ!ντο1 0ρθρου -
7 Ο& &δ&κ.1 #ρ&#τ8'&1 τ(1 #αρα;ρ0%ου @ του #αρ!ντο1 0ρθρου -
'τ 7 Κ0θ 0""( "#τομ.ρ&α , #ου ίνα& ανα;καία ;&α του1 !ρου1
%αρμο;ή1 τ2ν #ρο;ραμμ0τ2ν κα& τον .";Bο αυτ8ν -
@- Σ &δ&κ.1 #ρ&#τ8'&1 , ίνα& δυνατ!ν τα καταρτ&3!μνα κατ0 τ(
δ&αδ&κα'ία τ(1 #αρα;ρ0%ου 1 #ρο;ρ0μματα α#α'B!"('(1 να α%ορο<ν
#&δ!τ('( μ.Bρ& κα& του κατ! το&1 κατ! 4100A7 τ2ν α'%α"&'τ&κ8ν
&'%ορ8ν 4 ρ;οδοτ8ν κα& ρ;α3ομ.ν2ν 7 ;&α τ( δ&ατήρ('( θ.'2ν '
#&B&ρή'&1 ή ρ;οδ!τ1 -
=- Ε#&B&ρή'&1 κα& ρ;οδ!τ1 #ου .Bουν υ#αBθί 'τα καταρτ&3!μνα
κατ0 τ( δ&αδ&κα'ία αυτο< του 0ρθρου #ρο;ρ0μματα α#α'B!"('(1 κα&
#αρα9αίνουν τ&1 υ#οBρ8'&1 #ου α#ορρ.ουν α#! τ&1 δ&ατ0/&1 τ2ν
#ρο;ραμμ0τ2ν α#α'B!"('(1 ;&α τ(ν #ρ!'"($( , τ( δ&ατήρ('( κα& τ( μ(
α#!"υ'( του υ#!"ο&#ου #ρο'2#&κο< κα& του #ρο'2#&κο< #ου #&δοτίτα&
κα& ;ν&κ0 τ(ν %αρμο;ή του #ρο;ρ0μματο1 , υ#οBρο<ντα& να
κατα90"ουν ο& ίδ&1 τ&1 α'%α"&'τ&κ.1 &'%ορ.1 4 ρ;οδοτ8ν κα&
ρ;α3ομ.ν2ν 7 #ου αντ&'το&Bο<ν 'το υ#!"ο&#ο Bρον&κ! δ&0'τ(μα του
'υνο"&κο< Bρ!νου α#α'B!"('(1 4 #&Bορ(;ο<μν(1 κα& μ( 7 τ2ν μ&'θ2τ8ν
#ου καθορί3& το #ρ!;ραμμα -
Στ(ν #ρί#τ2'( αυτή , ( κατα9ο"ή τ2ν α'%α"&'τ&κ8ν &'%ορ8ν
4 ρ;οδοτ8ν κα& ρ;α3ομ.ν2ν 7 α#! τ&1 #&B&ρή'&1 κα& ρ;οδ!τ1 #ου
.Bουν #αρα9ί τ&1 υ#οBρ8'&1 #ου α#ορρ.ουν α#! τ&1 δ&ατ0/&1 τ2ν
#ρο;ραμμ0τ2ν ;ίντα& '<μ%2να μ τ( νομοθ'ία του ο&κίου
α'%α"&'τ&κο< %ορ.α , ν8 το #ο'! τ(1 δα#0ν(1 #ου κατα9"ήθ(κ α#!
τον Ο - Α - Ε -Δ- αBρ2'τήτ21 ;&α τ&1 21 0ν2 α'%α"&'τ&κ.1 &'%ορ.1
α#οδίδτα& α#! τον ο&κίο α'%α"&'τ&κ! %ορ.α 'τον Ο - Α - Ε -Δ--
6- M&α το #ο'! #ου θα α#οδοθί 'τον Ο - Α - Ε -Δ- α#ο%α'ί3& το δ&ο&κ(τ&κ!
'υμ9ο<"&ο ή τα !ρ;ανα #ου ορί3& ο :#ουρ;!1 Ερ;α'ία1 κα& Κο&ν2ν&κ8ν
Α'%α"ί'2ν , '<μ%2να μ τ( δ&0τα/( τ(1 #αρα;ρ0%ου 2 #ρ - δ, του
#αρ!ντο1 0ρθρου - Κ0θ δ&α%ορ0 #ου τυB!ν #ροκ<$& μτα/< του Ο - Α -
Ε -Δ- κα& του ο&κίου α'%α"&'τ&κο< %ορ.α 21 #ρο1 το <$ο1 του #ο'ο< #ου
#ρ.#& να α#οδοθί 'τον Ο - Α - Ε -Δ- #&"<τα& μ α#!%α'( του :#ουρ;ο<
Ερ;α'ία1 κα& Κο&ν2ν&κ8ν Α'%α"ί'2ν -
Vρθρο 1>
Π0;&ο '<'τ(μα ρ<θμ&'(1 ο%&"!μν2ν &'%ορ8ν
1- Μ α#ο%0'&1 τ2ν αρμ!δ&2ν ορ;0ν2ν τ2ν %ορ.2ν κο&ν2ν&κή1
α'%0"&'(1 , αρμοδ&!τ(τα1 :#ουρ;ίου Ερ;α'ία1 κα& Κο&ν2ν&κή1
Α'%0"&'(1 , #αρ.Bτα& ( υB.ρ&α /!%"('(1 ' μ(ν&αί1 δ!'&1 , τ2ν
καθυ'τρο<μν2ν α'%α"&'τ&κ8ν &'%ορ8ν μτ0 τ2ν #ρ!'θτ2ν τ"8ν
κα& "ο&#8ν #&9αρ<ν'2ν , μτ0 α#! αίτ('( του ο%&".τ( -
Στ&1 ο%&"!μν1 &'%ορ.1 'υμ#ρ&"αμ90νοντα& κα& ο& &'%ορ.1 #ου
&'#ρ0ττοντα& α#! του1 + - Κ - Α - ;&α τρίτου1 -
Ο αρ&θμ!1 τ2ν δ!'2ν καθορί3τα& ' τρ&0ντα ./& 4@C7 μ(ν&αί1 δ!'&1 ,
μ τ(ν #ροT#!θ'( , τ(1 κατα9ο"ή1 α#! τον ο%&".τ( τ2ν τρBου'8ν
&'%ορ8ν - Η μ(ν&αία δ!'( δν μ#ορί να ίνα& μ&κρ!τρ( του #ο'ο< τ2ν
δ&ακο'ί2ν 42007 υρ8 -
Ε0ν ο ο%&".τ(1 αδυνατί να κατα90"& τ(ν #ρο9"#!μν( δ!'( μ.Bρ& κα&
τ.''ρ&1 4=7 'υνB!μνου1 μήν1 ή ./& 4C7 μήν1 ;&α του1 ο%&".τ1 του Ο
- M - Α -, μ#ορί να 'υνBί'& κανον&κ0 τ(ν κατα9ο"ή α#! τον #!μνο
μήνα - Το @C μ(νο #αρατίντα& τ!'ου1 μήν1 !'ο& ίνα& ο& μήν1 τ(1 μ(
κατα9ο"ή1 τ(1 δ!'(1 - Η δυνατ!τ(τα αυτή #αρ.Bτα& μ.Bρ& κα& τρ&1
%ορ.1 κατ0 τ( δ&0ρκ&α τ(1 ρ<θμ&'(1 , μ τ(ν #ροT#!θ'( !τ&
κατα90""οντα& κανον&κ0 ο& δ!'&1 κα& ο& τρ.Bου'1 &'%ορ.1 ;&α οκτ8
457 'υνB!μνου1 μήν1 κ0θ %ορ0- Σ κ0θ #ρί#τ2'( α#αραίτ(τ(
#ροT#!θ'( ίνα& ( κατα9ο"ή α#! τον ο%&".τ( τ2ν δ!'2ν κα& τ2ν
τρBου'8ν &'%ορ8ν -
Σ #ρί#τ2'( μ(Bανο;ρα%&κή1 %αρμο;ή1 'υ'τ(μ0τ2ν υ#ο"ο;&'μο< τ2ν
&'%ορ8ν ' δ&μ(ν&αία 90'( ή /αμ(ν&αία ;&α τον Ο - M - Α -, ( κατα9ο"ή
;ίντα& ' &'!#ο'1 δ&μ(ν&αί1 δ!'&1 ή /αμ(ν&αί1 ;&α τον Ο - M - Α --
2- Ε0ν ο ο%&".τ(1 α#ο".'& ο"οκ"(ρ2τ&κ0 το δ&καί2μα τ(1 τμ(ματ&κή1
/!%"('(1 &'%ορ8ν ' δ!'&1 , δ<νατα& να υ#ο90""& ν.α αίτ('( ;&α
ρ<θμ&'( , μτ0 α#! .να 417 Bρ!νο α#! τ(ν .κδο'( τ(1 #ρ8τ(1 α#!%α'(1 -
Το αρμ!δ&ο !ρ;ανο δ<νατα& να ρυθμί'& κ ν.ου τ&1 ο%&".1 '<μ%2να μ
τ&1 #ροT#οθ.'&1 τ(1 #ρο(;ο<μν(1 #αρα;ρ0%ου -
@- α - Σ #ρί#τ2'( %0#α/ /!%"('(1 τ2ν καθυ'τρο<μν2ν
α'%α"&'τ&κ8ν &'%ορ8ν #αρ.Bτα& .κ#τ2'( 'αρ0ντα το&1 κατ! 4=0A7
#ί τ2ν #ρ!'θτ2ν τ"8ν -
9 - Σ #ρί#τ2'( τμ(ματ&κή1 /!%"('(1 #αρ.Bτα& .κ#τ2'( ίκο'& το&1
κατ! 420A7 #ί τ2ν #ρ!'θτ2ν τ"8ν -
Το #ο'! μί2'(1 τ2ν #ρ!'θτ2ν τ"8ν κα& "ο&#8ν #&9αρ<ν'2ν 'τ(ν
#ρί#τ2'( τμ(ματ&κή1 κατα9ο"ή1 #&μρί3τα& &'!#ο'α ' !"1 τ&1
δ!'&1 -
=-Η μ( μ#ρ!θ'μ( κατα9ο"ή τ2ν δ!'2ν , καθ81 κα& ( μ( κατα9ο"ή τ2ν
τρBου'8ν &'%ορ8ν 'υν#0;τα& τ(ν .κ#τ2'( α#! το δ&καί2μα τ(1
τμ(ματ&κή1 /!%"('(1 τ2ν ο%&"!μν2ν &'%ορ8ν κα& καθ&'τ0 0μ'α
α#α&τ(τ! το '<νο"ο του ο%&"!μνου #ο'ο< - Το ο%&"!μνο #ο'!
υ#ο"ο;ί3τα& '<μ%2να μ τ(ν &'B<ου'α νομοθ'ία κ0θ %ορ.α -
6- Στου1 ο%&".τ1 , #ου υ#0;οντα& 'τ(ν #αρο<'α ρ<θμ&'( κα& τ(ρο<ν
του1 !ρου1 τ(1 ρ<θμ&'(1 αυτή1 , Bορ(;ίτα& 99αί2'( α'%α"&'τ&κή1
ν(μρ!τ(τα1 δ&0ρκ&α1 ν!1 417 μ(ν!1 -
Ε/ακο"ουθο<ν να &'B<ουν ο& δ&ατ0/&1 του 0ρθρου 5 #αρ0;ρα%ο1 6 , του
α - ν - 184>/1?51 4 +ΕΚ 1D> Α, , 21-C-1>617 κα& τ(1 #αρα;ρ0%ου = του
0ρθρου 61 του ν - 2>@>/1??? 4 +ΕΚ 1 Α, , 6-1-1>>>7, !#21 &'B<& -
C-Στ( ρ<θμ&'( αυτή #αρ.Bτα& δυνατ!τ(τα υ#α;2;ή1 κα& !'2ν .Bουν
ρυθμί'& τ&1 ο%&".1 του1 μ 0""1 δ&ατ0/&1 ν!μ2ν ;&α το μ.ρο1 τ(1
ο%&"ή1 #ου δν .B& &'#ραBθί -
D-Σ #ρί#τ2'( #ου υ#ο90""τα& αίτ(μα τμ(ματ&κή1 κατα9ο"ή1
"(/&#ρ!θ'μ2ν &'%ορ8ν α#! * α 7 Ε#&Bίρ('( #ου .B& κ(ρυBθί '
#τ8Bυ'( , αν δν .Bουν α#οδ8'& !"α τα ανα;κα'τ&κ0 ή 0""α μ.τρα
ί'#ρα/(1 #ου &'B<ουν , #&τρ.#τα& ( ρ<θμ&'( -
9 7 Ε#οB&κή #&Bίρ('( , ίνα& δυνατ!ν τα αρμ!δ&α !ρ;ανα να α#ο%α'ί3ουν
τ( ρ<θμ&'( ' μ(ν&αί1 δ!'&1 '<μ%2να μ τα αν2τ.ρ2 ορ&3!μνα , μ τ(
δυνατ!τ(τα αυ/(μ.νου #ο'ο< μ(ν&αία1 δ!'(1 , κατ0 τ( δ&0ρκ&α
"&τουρ;ία1 αυτή1 κα& μ&2μ.νου #ο'ο< μ(ν&αία1 δ!'(1 κατ0 τρ&0ντα
το&1 κατ! 4@0A7 !ταν αυτή δν "&τουρ;ί
5- [#ου α#! τ&1 κίμν1 δ&ατ0/&1 κ0θ α'%α"&'τ&κο< ορ;αν&'μο<
ορί3τα& 21 #ροT#!θ'( ;&α τ(ν .ναρ/( κατα9ο"ή1 '<ντα/(1 (
#ρο(;ο<μν( /!%"('( τ2ν ο%&"8ν , ' #ρί#τ2'( υ#α;2;ή1 του
ο%&".τ( 'τον #αρ!ντα δ&ακανον&'μ! , /ακο"ουθί να &'B<& κα& (
'<ντα/( κατα90""τα& α#! τ(ν 1 ( του #!μνου τ(1 /!%"('(1 μήνα -
> Η '<ντα/( κατα90""τα& α#! τ(ν (μρομ(νία #ου ορί3ουν ο&
κατα'τατ&κ.1 δ&ατ0/&1 , αν το ο%&"!μνο #ο'! δν ίνα& μ;α"<τρο
τ2ν ίκο'& 4207 μ(ν&αί2ν 'υντ0/2ν κατ8τατ2ν ορί2ν , !#21 αυτ0
&'B<ουν κ0θ %ορ0 ;&α καθ.ναν α'%α"&'τ&κ! ορ;αν&'μ! -
10- Τα #ο'0 ο%&"ή1 τ(1 αν2τ.ρ2 #αρα;ρ0%ου #ρο'αυ/(μ.να μ τα
#ρ!'θτα τ."( 'υμ$(%ί3οντα& ή #αρακρατο<ντα& α#! τα #ο'0 τ2ν
'υντ0/2ν ' ί'1 μ(ν&αί1 δ!'&1 #ου δν μ#ορί να ίνα& #ρ&''!τρ1
τ2ν τρ&0ντα ./& 4@C7- Η #ρ8τ( 41 ( 7 δ!'( #αρακρατίτα& α#! τον #ρ8το
μήνα α#ονομή1 τ(1 '<ντα/(1 -
10 Μ α#!%α'( του :#ουρ;ο< Ερ;α'ία1 κα& Κο&ν2ν&κή1 Α'%0"&'(1 , #ου
κδίδτα& μτ0 ;ν8μ( τ2ν Δ &ο&κ(τ&κ8ν Συμ9ου"ί2ν τ2ν αρμ!δ&2ν
Ορ;αν&'μ8ν ρυθμί3τα& κ0θ ανα;καία "#τομ.ρ&α ;&α τ(ν %αρμο;ή
του #αρ!ντο1 -
11- Καταρ;ίτα& κ0θ δ&0τα/( #ου ρυθμί3& αντίθτα τα θ.ματα αυτ0 -
Vρθρο 20 bναρ/( &'B<ο1
1-Η &'B<1 τ2ν δ&ατ0/2ν του 0ρθρου 1 αρBί3& α#! 1-1-2010-
2-Η &'B<1 τ2ν δ&ατ0/2ν τ2ν 0ρθρ2ν 2, C κα& D αρBί3& α#! 1-@-2010-
@- Η &'B<1 τ2ν δ&ατ0/2ν του 0ρθρου 12 αρBί3& α#! 16-@-2010, μ
/αίρ'( τα 9&ομ(Bανο#ο&(μ.να κα#ν&κ0 #ροX!ντα ;&α τα ο#οία ( &'B<1
του αρBί3& α#! =-@-2010-
=-Η &'B<1 τ2ν δ&ατ0/2ν τ2ν 0ρθρ2ν 1@ .21 κα& 1D αρBί3& α#! =-@-2010
μ /αίρ'( τ(ν #ρί#τ2'( κα, του #ίνακα τ(1 #αρ - 1 του 0ρθρου 16, (
&'B<1 του ο#οίου αρBί3& α#! 2-6-2010-
6-Η &'B<1 τ2ν "ο&#8ν δ&ατ0/2ν του ν!μου αυτο< αρBί3& α#! τ(
δ(μο'ίυ'ή του 'τ(ν Ε%(μρίδα τ(1 Κυ9ρνή'21 -
Παρα;;.""ομ τ( δ(μο'ίυ'( του #αρ!ντο1 'τ(ν Ε%(μρίδα τ(1
Κυ9ρνή'21 κα& τ(ν κτ."'ή του 21 ν!μου του Κρ0του1 -
Αθήνα , 11 Μαρτίου 2010

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->