q 1; lUll

v . 01- 0 $1 Ii' ooq>aAll;ouv 1·.Il0eWTOU~ l$IlA!'je; O)(eTiKO eloOOrll.lOTlKI']~ OTo9-

Illl~·

ETm evc.i> 11 OXtOT] oUTfj npoxeuievou ncpt ooq>aAloewe;

Kuplo~ oUVTaE;l1~ oro IKA elvm 1 npoc 2, oe oplOj.Jtva

TOllelo (L(,)IWC; rtpo rnc 1000Do~ TOU v.1902l90) elvOI 1 nooc 8 !'j OK61la Kat lleyaAUT€PIl.

Iuvcnc.ll~, 11€ TIlV KOToerroOT] ouTr'J 0 ovo('5toveI1IlTlK6e:; XOPOKTr'Jpo~ TIl~ KOlVWV!Kr'J<; OOq>0A10T]C: errp€[3Ac.IlVCTQt an6 TIlV oq>eTllpla TOU (1SIlA. TIl XPlllloTO<'56T1lOT]), oq>ou oro vu J.l€TOq>tp€l n6poue; on6 TO oUvOAO OTOU~ OlKOV0J.I1KO 009€vtOTepouc:. TOUe; Il€TO<jltpel orouc OlKOVOlllKO IO)(up6- repouc.

2. Iof3ap6 ('5top9pwTlK6 np6[3ATU.lo €(Vat 11 nOAu<510onoOil TOU OIJ011'jlloToe; ce npWTO<jl0vr'J YIO eupwnaYK!'j xwpo apl91l6 q>optwv, npaYilo nou tX€1 we; OUVOKOAou90 rnv tMell!nl €vlolae; e€Oj.JlKr')~ (360T]e;. TIlV rroxuvouio, rnv a(5lo<j)6V€IO (5IKO{OU, TIlV KOToTJ.IIlOT] TIle; KpOTlKr')e; enorrretoc O€ 5 Ynouovelo, 06lKOlOMYIlTa utJirlM 1'510lKIlTIKO KOOTOe; Kat olSuvol.Ilo eviotou noovpouucnouou.

H napoMIlAIl EE;oAAou aoq>OAIOT] OE noMotie; coecxicnKOUe; q>opele; KOIl~.Il0 <jlOpa Kat vio TIlV [ISla epvcotc npOKaXei TO <jlOIVOIl€VO TWV nOAuouVToE;lotiXwv, nou OnOT€Xe[ noYK601.110 l.I0v0I5IKOTTjTO.

3. H ouvToE;IOMTIlOT] xWPle; 6P10 IlAtKlae;, npoooc yta ooiouevec ol.l6<5ee; EPYO~olltvwv, e[vol rurnxo nopa5elYilo OVTlKOIVWV1K!'je; KOI OVTIOlKOV0I.IIKl'je; voorpornoc ue [309tiToTEe; nopevepvsiec,

To 6P10 IlAlKlae; nou ouvToE;IOl5oTOUVTOI oTJl.lepo 01 1510- eopsc 01.l05e<; EPYO~olltvwv, etvor EKT6e; noovucnxornroc oe oXtOil I.IE TIl [3oPUTilTO TIle; noocespouevnc Epyaolae;. ETm OTO b.111l6010, one Tpone~ec; Kat TOUC; OpYOVlOj.JOUC; KOlvr'Je; Oq>tAelOe;, v.n.5.(')., OTA, l'] ouVmE;loMTIlOT] yto OOOue; tXOUV 1510pl0gel IltXPI 31.12.1982 Kal onoXwpouv I.ItXPI 31.12.1997 vtverci OTO 550 sroc YIO TOUe; oV(5pee;, Kat oro 420 vro Tie; 1l11Ttpee; ue ovr'JAIKo !'J cvtsovo nml5lo, TO 530 eroc ytO TIe; Aomte; oyollee; yuvolKee; evw 0TIe; neprooorepec xwpee; TIle; EOK TO OP10 elver TO 650 eroc, lHjAo(5!'j on6 TO OXeTiKO OTolxelo npOKUm€1 OTi evc.Il TO 6P10 llA1Kloe; OUVToE;IOOOTilOllC: TWV KOIVWV OOcpaA10j.JtVooV TOU IKA nou ortooyoxouvror oe [3opuTepec: epyaolee; elver EVOPIlOviouevc oxeMv IlE TO opm llAtKloc: nou 10XUOUV OTIC; 6AAee; xwpee; TIle; EOK, TO OPIO I1AtK[oe; vic oUVTa~toMTilOll rev (5rlllooloov unaM!'JAOOV Kat rtov UnaAAr')AOOV rev 6EKO, Tpone~wv, v.n.(5.(5., OTA K.A.n. E[VOl noxu lletOOlltvo, Kat OUT6 elvot 1110 KOlVooVlKl'j ol5tK[a. AMo rrepov aUTOU cnorret ouvExelc; nopouc YIO TTj XPllllOTOI56T1lOll nov nopoxwv vto noxu lleyoAo XPOVlKO I5taoTr'JllOTo.

4. H OTpe[3AooT1Kl'j e<jlapj..loyr') TOU 9wj..IoU TIle; oo<P6A10l1e; cvorrnotcc elvm 1110 oAAll o(5uvolllo TOU OOCPOAIOTlKOU 110e:; OUoTr'JIlOTOe:;. H lleYOAll OU~l1Oll TOU 0p19110U rtov OUVTO~IOUXWV cvorrnotoc TO T€AEUTOlo XPOV10 Myw nov I1Elool1tvoov noourtoaeoeev nou 1000uoov, reov nopq.l[36oEOOV Kat TIle; OVEKTlK6T1lTOe:; TWV UytEIOVOlllKWV ertrroonev, 110e:; 00l1YOUV OTO va tXOUI1E TOUe:; neorccoreoouc (26%) OUVTO~IOUXOUe:; ovormptcc oe Mil TIlV KOIV6T1lTO.

5. Flooocro ovonAr')PWOlle:;

Evo oMo 0ll110VTlK6 I1ElOVtKTftl10 rnc EAA11V1Kr')e:; KOIVooVlKr')e; AOcp0A1011e; elver 6Tl unopxouv noMoi OUVTO~IOUXOI ue OUVTO~Ele:; 0ll110VT1KO l1eYOALJH:pEe; ana TOUe:; I1I09oue: nou enciovov orov (5ouAEuov.

To UljJOC; TIle; nOpEXOl1tVlle: 00<j>aAIOT1Kr')e; npocrcotcc elver €nlOlle; OVTIOTpOCPWe:; OVOAOYO npoc rnv em[36puvOll rtov €Pyo~olltvoov. AvT!1l K01VWV1Kr'l AOCPOA1011 VO oVOnAllPWVE1, I1tXPle: evoc 0Pl0J.1tVOU nOOOOTOU TO E100(51')110 nou XOVEI o EpYO~OlleVOe; on6 rnv eovooto TOU, nOAMe: cpopte; TO unEpKOAUmEI. Yrtopyouv 011615ee:; EPYO~Ol1tvwv nou noloV0UV neoioooreosc an6 1500 OUVTo~ele;, xwp[e; va C10<j>tpOUV

EIIHrHTIKH EK9EItt

:fro qtlJlo N6pou "Avop6PfPlIXTfI "''1~ KOlllfAJlfllCljC; At:1fPOJlt111t: KOI 6JJ6:~ IJIJ(1'fd{eu;"

!l<on6e; rou un6 !<pl0l1 VOlloO)(e510u elVOI n OVOj..l6P<!>WOIl TOU oucm'II.10TOC; TIl<; KOlVWV!Kr'Jc: AO<jlOAlO11e; ern XWpa J.10e; ytO TIlV e~OO<jl6AtOT] TIl<; ~~6T1lTOe; TOU oro J.1tAAov.

H j..IOKponp6ge0jl1l npootVYlOT] e[vOl ° uevoc peaAlOTlK~C; rportoc aVTIJl€Tc.IlrnOT]<; evoc npo[3MJ.10Toc; rtou 11 OYTlJ.l€TWntor'! TOU o<jlopO 6Aoue; TOUe; EMl1ve<;.

H oV0Jl6pq>wOT] aU'l1'l crtorexst u$OTft aVOyKI1 victt TO oOq>aA10TlK6 !JO<; oUOT1")Il0 OKoAou(le[ q>uOlKr') rtopelc npoc

TIlV KOTOPpeUor'! TOU. .

To o5ttE;ooo oUT6 onoTEXei KOlvr'J I'5l0n[erroo011 rnc Kuf3epvr'Joewc; Kat TWV nOAITlKc.IlV KOIlJ.1ClTWV KOl TWV ouvl5lKaAlOTlKWV q>optwv, erncnuotverci ono El(5lKoue; El1nElpoYVWl10vec; '\' 6lE9vc.Ilv 0pYOVlOjlc.llV (OOIA, EOK, b..N.T.) aMo KOt [) TO noptouoru TWV El()LKc.IlV Ernrporuov nou txouv ouerr0ge[ KOTa KOlpOU<;.

El()LK6n~pa :

H EntTPOrn'j TOU K09r)YIlToU AyyeMnouAou, 11 onolo EIxe ouerr09Ef KOTO rnv nepfo(5o Tft<; OLKoul1evlKi}<; (5tOKU[3tPVl1- Oll<; TIl<; Xc.llpaC;. e!xe nporetver pl~oonoOTlKo I1tTpa Yla Tft oWTIlplo TOU 8eOl.loU. EnIOlle; TO np60q>OTO nooiopc Tft~ EmOTftIlOVLKt'}e; Ernrpormc; uno rnv npo€(5plo TOU K091lY11TOU <J>mnoAO, 11 ortoto ouveoTr'!9r) on6 I1tA11 nou unt5EI~OV 6AEe:; Ot napaYWYlKtC; 0IlO()Ee;. KaVEI TIe; [51ee:; 1510ntOTc.IlOele:;.

AK61111 etvor TO O<jlopc.llV TIlV KOlVooVIKl'j OOCPOAIOll TI1I')I10 TOU noptouoroc TIle; EmTponr')e:; nouMnouAou Kat 11 on6 17.7.92 EK8€0T] EllnelpoyvwJ.16voov TOU b.1E9voue; N01110110- TlKOU Tat-telou (6NT).

IE napell<jlepEIc; ()tomerrc.lloele: KOTOAr')YEI Kat TO noorouo TWV TPIWV EKnpoownwv TIle; r.I.E.E., 01 onoior onOXWPllO?V ono TIlV EmOTllllov!Kr'J Ernrporm OTO ueoo TWV epvoouov me KOI untf3aA,ov X<.UP1OT6 noprouo.

ME TO v.1902/90 onwe; OUl1nAl1PW9!lKE I1E TO v.1976/91 KOI' '(I0 rtpdrrn q>opa ETt9noav eVlolee; opxte; T600 OTO aO<jlaAIOTIKO 8tllOTa TWV 611JlooIwv YnaM!'JAwv, 600 Kat TWV 'IOOOTtpwV AO<jlOAIOTIKc.IlV 0PYOV10I1WV, geonI09!lK€ Illo JJTIl OtOJ.ll1 IltTPWV TWV onouov 11 110KPOOlKOV0I11Kr') 8ETlKl'j ernrrreon txel !'j511 apXloEl vo 1510ypaq>eTOI.

Me TO nop6v VOlloOXt510 entXElpE[ToIIl (5euTepl1 Kat T€AtKl'J q>00T] rnc e~uylavone; TOU OUOTr'J110TOe:;, 6nooe: OAAooOT€ E[XE OUIlq>wVl1gel KOTO TIl tjJr)q>10ll TOU N.1902/90, KOI OTO nxototo aUTO elxe OUOT09d KOI 11 Erutporm un6 TOV K0811Y11Tr') <J>OKIOAO vtc VO IlEAeTr'JoEI TO AOq>aA10TlK6 OUOTftIlO.

T a (51ap8pwT1KO npo"""lIlOTO rnc EM11VIKr')e: KOlVWVIKl'je:; ao<P6AIOlle; OVOAUOVTOt 01'0 OVWTtpw 11Vl1110veu9tvTo nopt- 0J.10TO Kat EK8toele; an6 EI(5IKtim:PI1 orrnxn YWV[O KOTO rteptrrnocn.

Mnopouv vo (5laKpl90UV we: ev()oyevr'J Kat e~WYEvr'J ue TIlV ncooxc no tePOPX11Oll.

A. EV(50YEvr'J otno

1. H OVTLKOIVWVIKtl Kat OVT10p90AOY1KI'j XPll110T0l'i6T1lOll elver oocpOAwe; TO OOf3aPOT€PO (5tap8pooTlKO np6[3AYlila Kal aVaAUeTOl we; d"l'je; :

o. A(5IKI1 KOTOVOllrl TWV K01VooVlKWV noptov. H OUI1I1ETOxT') TIle: KPOT1K!')e: Emxopr'lYl1Olle; OTO IKA aVT10T01Xe( oc ecceAIOTPO 8%, evco 11 enLXoPr'lYl1Oll rcov epvooortov OTa El(51KO TOIlElo OVTlOTOlXEi oe OO<j>OAIOTPO 15-30%.

". A V0110161l0pq>11 oXtOll EPYOT1Kl'je: -. CPY0I50TIKI'je:; €IOCPOpoe: cvooopuco npoc TO IKA KOI TO OAAO Tousle nou

TIe; OVOAOYCe; Ciacpopte;. viort TO tao<5o TWV 0pyoVlaJ.JlilV TOUe; nooeoxovrci Kuplwe; ono KOIVWVIKOUe; nooouc rl emXOPrlYTlOTl TOU KpaTOUe; rl TOU cpyol56TTJ·

ETm l'l OUVTO~loI50TtKrl K6AUljJr} unep(3o[vcl ouVilBwC; TO 100% TWV onoZ)oxwv ( OC ooiouevec (Sc rrepmrooerc KO! TO 200% ) ycyov6e; nou txel npoKaAtael TIC; l)uOJ.IEvelc; CVTUnwaClC; Kat ClpwvLKte; EnlKplocte; TWV E,lnCIPOYVWIl6vwv TWV l1tcBvwv OpYOVtOJ.lWv. orov TO rroocoro OVOnArlPWOl'le; 0TIe; xwpec; OUTte; KUllo[veTOI lleTO~U 40% Kat 80%. ITO IKA TO nooooro OVOnA1'lPwOl'lC; an6 TTJV Kupla mJVTa~l'l KUllalverru IJE.:TO~U 70-80% Kill orcv unop)(ouv IltAl'l OIKoytvelOC; cp96vel IJ€XPI 100%. Av oro rrooooro oUT6 npooreaet Kot I") tnlKouplK1'l oUVTol;l'l.TOTE TO rtooooro OVOnArlPWOf')e; unep(3alvct TO 100%.

no nc oAAeC; ollo15ce; cpya~olltvwv nou ouvm~lol5oTouVTOl orto TO Elc:Ko TOIlClo (unOMl'lAOI 6EKO.Tpanc~wv K.A.n.), TO nococro ovanA1'lPWOl'le; TOU claol5rlllOTO<; uneo(30ivCl oe KoBe neotrrreon TO 100%. evw unopxouv Kat 0I1615CC; epyo~ol1tvwv nou Myw noMonAliC; OOCPOhlOl'lC; txouv noaa O'UVTO~CWV nou cpBavouv TO 200% Ii KOI smnxsov TWV CV evepveto ono15oxwv.

6. 0 9COllOC; TWV KOTWTOTWV oplwv oro IKA eroi 6nwe; 6("I5101l0Pcpw9el KOTtATl~C ornv KOTOPYl'lOl'l TTJC; apXlie; TTJC: oVllmo15oTLK6TTJTOC:. O'TTlv c~ocp6vl0l'l TWV KIVl'JTPWV YIO 00<paA10T) KOI e15po[wae TT)v c1CJCPOP0610cpuvli.

I1'lllepa TO 70% TWV OUVTO~IOUXWV TOU IKA AOIl(36vouv TO 11510 rtooo oUVTO~I')e; (KOTWTOTO 6pI0). ove~OPTTJTa orto TO xp6vo oacpOMOl'le; Kat TO uljJoe; TWV on060xwv ertl TWV ortokov txouv KOTo(3Mjge[ eioeooec.

H laontl5wOTl cum heITOUPYC[ we; OVTIKIVI')tpo ornv OOCPOAIOTl. enctl5l') 01 cpyo~6llevOl eeooov I5cv txouv KOlllllO WcptAeIO. onooeuvouv va I5l'lAWOOUV TOV noovucnxo Xpovo anOox6Al'lcn'JC; TOUe; KOl TO np0Yl10TlKO UljJoe; TWV ono(5oxwv TOUe;.

7. ITov KOTOhOYO TWV l1elOVeKTTJlloTWV KOI npof3Al'l110TWV TOU oacpoA1OlIKOU , . .IOe; OUOTliI10TOe; e~OIpcnKIi 6tOl'l txel TO np613AI')110 TWV repocruov OUOOWpeul1tvWV )(pcwv(eMcIIlIJOTWV) ono TO' napcA66v. To ouoowpeul1tvo xptoe; TOU IKA, TOU NAT. TOU TAT Kat oMwv AocpaAlenlKWV 0pyovlOllwV arto TO oovcla nou ouVilljJav TO rtoonvouaevo )(POVIO. JnOTeAOuv tva OTlllOVTLK6 np6l3Allf10 Ylo TTJv KO!VWV1KIi \OcpOMOl'l. H Ku13tpVI')OT) ornv noocnoeeio onoMoyl')e; TOU KA ono TO OOVC10 TOU nopcA96vTOe; Kat napa TO 5UOKOAO 5m ''''{lOVO'I1LKa npoj3Al')1l0TO nou OVTIIlCWnl~e! n XWPO. 5t lqJe TO 1991 nooo 181,4 (510. KOI TO 1992 oMo 240,8 510. ntpov TWV ernouov emxoPllyl')oewv, ylO TTJv OVTIllCTWmon TWV TpeXO'UOWV uno)(pcwocwv.

napa TO OTlllaVTIK6 OUT6 nooo TTJe; (510YPOcpl']e;, TO moxomo TOU )(ptoue; TOU IKA oVtPXCTOI oe 455 1510. oro moio nptnct vo noooreaet KOI TO nooo TWV 300 1510.(5PX. mo TOV eotorepuco 6aVCLOI16 rtou tKove TO IKA, uno TO KA- TEAM Kat KAa(5o o09tvclae; KOI 01 TOKOXPCWAUTlKte; JflOXPCWOCt<:; YIO TO 1992 oe 218 (510., noaa TO onolo slvnt IOlJVOTO va KOTal36AeI TO IKA Kat ertn 60 avaYKa08el TO :paTO<; va npol3cl oe vee 1510ypacpl'] )(ptoue; IlC emf3C!puvOl'l 'ou KOIVWVIKOU OUV6AOU Kat TOU KPOTIKOU Flpourtoxovrouou. \ VOAoyce; OlOypOcpte; )(pCWV evivov vic TO NAT KOI oMoue; wcpoNeniKOUe; OPyoVIOllOUe; uljJoue; 99 610. TO croc 1991 at 62,60 (510. TO croc; 1992.

B. E~wyevl'j orne

1. H OLKOVOI1IKl') orcourornro TTJe; I5cKocTlae; TOU 1980. H ,QOIlloTTJTa TTJe; avomu~Tle; TTJe; eMf')vIKl')e; oucovoutoc, ana o 1980 I1tXPI cn'Jl1cpa KOI Tl rmoon TTJe; oIKOVoIlIKlle; paOTT)pIOTTJTOe; l')TOV 0l08TlTJ). 0 ucooc CTJ)OlOe; pu6lloe; U~TlOTlC; TOU AEn OvtPXCTOI DC 1,3%, tVQVTt 6% TTJe; oonvoouevnc 30eTiae; (1950-1980). 0 ap18110e; TWV avtp-

.2

YWV TO 1980 aVilpxcTo oro 4% TWV anooxoAoUlltvwv, TO 1985 OlO 7,8% KOI TO 1991 oro 8,8%~

AUTO tXCI (5uOIlCVl'J cniopoOf') oro AOCPaAIOlIK6 IuO'Tf')J.I0 KOTO Mo TpOnOUe;. Acp' evoc IlCIWVOVTOl TO to06a, acp' srepou au~avouv 01 <5onovce; Myw TTJe; oU~TlJ.ltVl')C; ~I']TTJOf')e; napoxwv Kat emi50J.lOTWV uvepvtcc.

2. H yl')pOVOl'l TOU nAI")9uOllou Kat I'] unoYCVVI')TlKOTTJTO onorexst aMov tvav ooj3ap6 noocvovro TTJ<; KpIOf')C;. H i'5uOllcVl'}<:: (51ll1oypacplKl'J ~#M~I") Kat I'] yl')pOVOl'l TOU nAl']9uOlloU IlC TTJ IlCIOUIlCVI') YCvVI')TlKoTTJTa, (5I")IJIOUPYOUv np606eTO I36Pll O'Tf')V K01VWVIK1'l AocpaMOl'l. XapOKTTJPIOTlKO rtopcl'iclwa C(VOI OTi KaTo TT)v 5eTla 1986-1990 01 aocpaAtOJ.ltvOI TOU IKA rtopsuetvuv oxc<56v ercseoot KOl ana 1.710.000 nou I'JTav TO 1986, aVl'JA9av OE 1.765.000 TO 1990 (OU~I")Of') 116AIe; 3%). eve aVT[enOLXo 01 ouvTa~louxol ana 510.000 oVilA9ov os 637.000 (OU~TJOl'l 25%). To crouc I']ALKlac; 6vw TWV 65 CTWV uncpl'ilnAamoO'Tf')Kov an6 TO 1951 IltXPt cn'Jllcpa KOI npol3MncTOl va etvot urteprpmxcoto TO' 2000.

TtAoe; napaTTJPCITOI 1110 ouvcxrie; IlclwOl'l TTJe; yeVVl')TlKOTTJTOe;. t(5lwe; ana TO 1981 Kal [.IeTO.

MtXPI TO 1980 0 OUVTCheOTlle; vovurornroc rlTOV neptnou orosepoc Kat OVl'JPXETO oe 2,3 nOll5lo avo yuvoiKa, &VW mJllCPwva I1C TO ernonuo enolxeia vtu TTJ (5IOTIlPTJOl'l l1oVO TWV YCVEWV nptnct 0 OUVTCACOTlie; YOVIIlOTf')TOC; va clvat TOUhOXIOlOV 2,1.

Iuvtnela TTJC; llelwOTle; TTJe; YCVVI')TtKoTTJTae; e[vOI 6Tt I") IltOT) ernoio auE;I")Ol'l TOU nA1l6uOlloU TTJC; xwpae; tXCI llClw9cl oe 0,4% nooo TTJv OU~TJOTl TOU usoou opou I3lwOIIlOTTJTae;.

3. Eva oMo ouvacpte; np613AI")I1a (5l']llloupyciTOI ana TO ycyov6e; OTI 01 cpya~6Ilevce; yuvaiKce; y[VOVTOL OAO Kat neoroooreocc. AUT6 cmi5po ornv aocpOAIOl'l (5l1lAcl. 01 yuvaiKce; ~OUV neplOOOTCPO ana TOUe; OVopce; Kat OUVTO~10150TOUVTOl veorrepc. H OU~llOT) OUVcxwe; TOU apl61l0u TWV anaOXOAoulltvwv YUVOlKWV OE ouvoucouo IlC TIC; CUVOIKWrepsc npounoseoe«; ouvTO~loo6TTJOl'le; Kat TO OU~l")lltvo 6pl0 f3lw0lIl6TTJTOe; npo06tTO'UV vto f3C!pl") O'Tf')V KOlVWVIKJ) ooecAIOf'). De; yvwOl6v. 01 yuva[Kee; OUVTO~1060TOUVTOl KOTa 5 tTTJ CVWpiTEPO. 0 (5c ueooc opoc ~wl')e; TWV YUVOlKWV etvrn IlCyaAUTCpOe;. ETOI entpxcTOI tva l3apoe; TOU aocpaAlOTIKOU ouorrumroc KOTO 9 tTTJ. KOI aUT6 acpopa TOV IOIWTlKO roueo.

ITO 151")116010, oro v.n.a.(5. xcn OlO Touelo Tpanc~wv. 6EH.

OTE K.A.n. etxal1c ouvTaf;10(50TllOCle; vuvouceov an6 llAlKloe; 35 erov.

4. AMoC; (5uOllcvl'je; c~wyeVl'Je; nopovovroc eiVOI, l'l K08uentpllOl'l l') KOI nAl'jPl'le; aouvOI1la cE;6cpAllOl'le; TWViUOcpaAtOTlKWV &IOCPOpWV nou npoKahelTOI orto TTJv olKOVOll1KJ) KP[Ol'l· H oucovouucn ouanpoyla TWV emxclpl'jocwv elln06l~cI TTJv CE;OCPAl'lOf') TWV K06uencpouIlcVWV aocpoAIOTIKWV etOcpopwv. To [(510 oullf}O[VCI Kat orov eupuTCPO (51")116010 roueo, Myw TWV CMCIlll10TWV noMwv (5rll.loalwv cmxetpl']ocwv KOI Opvuviopcov.

M6vo oro IKA, vro TO onolo unapXOUV oKp$1'] OlOIXC[O, npoxurrtei OTi 01 Ka6uencpoullcvee; CIOCPOptC; avtpxovTal oe 160 010 .• xwple; va unoAoyl~ovTQI 01 npooauE;l'jocle; Myw Ka6uOlcpriocwe; ornv nAl")pwllri. CK TWV onokov 115 510. ocpclAouv 01 Il5lwTce; KOI 45 (510. i5pX. ° eupuTCpOe; 1'il'l116010e; roueoc. napoMIlAa ue TTJv Ko6uOTtPll0f') ortoooonc eioeopwv unoPxcl KOI I") CIOCPOP0(510CPuyl'). To Ilcy6A0 nooocro TTJe; elocpopoi5lacpuyl')e;, TO onoto C[VOI aVOAOYO TTJe; CPOpO(5lacpuyl')e;, txel apVf')TLKte; crnrrnooerc 0'Tf') )(Pl'lllOTOOOTTJOf') TWV AOcpoAIOlIKWV OpYOVIOIlWV.

5. AMo eve ooj3apo IlClOvtKTTJl1o TOU AOCPOAIOTlKoU Iloe; LuOTlil-laTOe; slvm I") IlCYOAI") oU~I")Ol'l TWV KOIVWVlKWV Kat IOTPIKWV (5anavwv, xwple; 0lKOVOlllK6 ovrlxououo.

H ouveXlie; ouE;I")Of') TWV oanavwv TTJe; KOIVWVLKlic: npooruotoc oe OXtoll ue TO AK066pIOlO EYXWPIO npolov(AEn)

&x&t &~op<pWci£t TO rtooooro OE 27,41% TO eroc 1990, evovn 12.83% TOO tTOU<; 1971.

H IlEyOAIl a~OIl TWV l5anovwv TIle; IOTPIKl'jC;. VOOOKOIlE1ClKt')C; Kat <PClW(lJ(etmI(t')e:; nep(eaAttnle:;, rtopc TIl 5IaTf)pl')0Il TWV vOOllAdwv os XCij.Il1M Enln&oo Kat TIlV &vioxUOl') TWV VOOOK0I.1&1wv !.!tOW TOU KpaTIKoU npoOnoAoytOlloU av€j30- z:ouv IlE Ta)(U puGJl6 to OUVT&A&oTf). I& OIo8&ptc; TIIlte:; 6A&e:; at oon6vE<; nepISaAttnlc;. un&p6mAooulOTl1KOV KOTO to )(poVIK6 &oOTll~a 1980-1990.

Inc; oonovee: TIle: KatVWvoo;C; nooorcotcc ncpv"ollf36vovmr TO oUVOAO TWV oonavwv tWV OpyaVlOllwv KOlvwVlKl'jc; AOq'lOAtOlle; KW TOO KpaTIKoO npOOnoAoytOllOO yta OUVTO~&Ie;. uy&(a KW npOVOIO.

6. H KClKt') aE;lonoll')Ol') tWV on09&1loTIKwv nooortsenn 0I0V 1l0Kptj KotOAoyo TWV o15uv~wv Kat npoJ3Al')IlOTWV. H nAl1Il1l&At')e; aE;lonoli')Ol') TWV on09&1l0TlKWV TWV AOq'laAtOTlKWV OpyoViOllwv KOTO TO npWTO KuplWC; )(p6V1a A&ltoupyloC; TOUe;.OItpl')O& TaU<; <pop&iC; ono 0Il1l0VTIKO eooso. To 6to9tOlllo TWV OpyoViOllwv KaTOTI9&VTat uno)(p&wTlKo OTI1v

.'mE~o TIle; EAAo{')oC; ue ernrosic, Ilt)(PI TO 1985, IlIKPOTEpa

. ,,,,0 nAT)9wptOlloO KOl TWV KOTa9toewv TOllleUTIlP(ou. Me TOUe; v.1902/1990 KOt v. 1976/91 Tt911Kav 01 !36oele; 'Ita rnv onoT&AeOllOTIKWTepll of;lonoll')011 TIlC; neorouoioc TWV AoeoAtOTlKWV OpyoViOllwv.

7. ITOUe; eE;wy&vde: rtcpcvovreq nptn&t vo nooorseocv Kat 01 aA6ytOl&e; aO<paAIOiLKte; napoxte;. H ouvextle; Il&!WOI1 TooV npounoseoecov ouVTof;1056T1lOlle; KOI rtov opteov l')ALKiac;, A6yw nOAITlKWV Kat KOlll.IOTIKWv OKOTlllloTf)TOOV 010 ncoex- 90v. xwple; KalliO aVaAoYIOTlKl'j Il&MTIl Kat napa TIl ouvextl OO~I101l TOU Iltoou oplou ~ool'}e; ernl3Qpuvov ocpOVTaOiO TO aocpaAlOTlK6 ouomuo. XapaKTIlPLOTIK6 napMelYIlO elvot 6T1 TIlV n&plol5o 1981 - 1982 0& i5LOOTlll.la evoc srouc, 01 ouVTof;elC; TOU IKA OUf;l'}9l')KOV urtepucrpo Kat ru KaTWTam 6pla unEpl5lnAaOlOOTllKOV xwple; TIlV aVaAOYl1 &vloXUOIl TOU IKA 1.1& rtopooc.

8. IToue; en$OpuVTlKoue; nooovovrec TtAoe; oUVKomAtYOVTat 11 OOKf}OIl. ~ow TOU aocpaAlOTIKOU eucrrjuoroc, KOlvoovlKT')e;. OLKOV0I.ILKt')e; KOI &9VIK1'lC; nOAITIK1'le; rtov Ku~pvnoeov, IlE TIl ouVTaf;loi5oTT)OIl Xv,,16I5oov ouovcvev KOI OYWVlOIWV e9vlK1'lc; ovrkrrconc, I.IdwOl') rtov oacpaAIOTIKWV EIOCPOPWV rtov efllX&tpl'}oeoov rcov napal.le90plwv neploxwv

\l.,TT)V avayvWpIOl') nxcouonxo« )(p6vou aacpaALOl')e;, xu>pie; KomJ30An TWV ovcxovouoov &IOCPOPWV,TT)V oMytOTll EntKTOOl') TOU geOllou rcov J30ptoov KOI av9UYlelvwv enovy&AI.lOTooV (BAE) nou elxe oov ouvensto TO 38% TOU ouvoxou rev aocpaAlOIltvwv TOU IKA vo unax8d ere BAE KOI TT) aUVTof;loMTT)OIl KOTO nsvre (5) e m cvootreoo xoople; TT)V KaTaJ)oA1'l TOU np609ETOU coecxtorpou vro 6AO TO xp6vo onOOXOAI101le; npiv orto TT)V tVTaf;l1.

f. H KOTomoOll 0I0V eupwnmK6 XWpO

H Kp!OT] TT)e; KOIVOOVLKl'}e; oacpOALOT]C; Sev elvOl 1.16vo eMT)vlK6 npoJ3AT)~o. To tva KpOTOe; l.IeTO TO oMo emonuotvouv TIlV KptOIllOTT)TO KOI OVO~l'JTOUV cnervovrec AUOl').

napa TO YEyov6c; OTi TO ouorrurcro KOIVOOVIKl'}e; aocpOAIOl')C; rtev neptooorepcov KOIVOTlKWV Xwpoov nou AelTOUpyoUV oe anElpwc; nepicoorcpo Op90AOYIKl') !360T], emX£lpl')8r)Kav TOAI.1T)pte; [.IeTaj30Me; npoc eVOPI.IOvlal'} TOUe; ue TIe; ueroJ30M6IJevee; KOIVWVIKOOIKOV0I.IIKte; Kat 15l'JI.IOYPOCPIKtC; ouv- 9l']KCC;.

XOpaKTIlPIOTlKO tl5lwe; ctvor TO nopo5EIYIlOTO Tl')C; f&pl.lavtoc, HVOOlltvou Bcoixctou, faAAloC; KOI loncvloc.

TIC; l'Jl.ltpce; aUTt<; ETllXeIP1'l8l'JK£ PI~IKl'} oval5loPYoVooOT] TOU ITaAlKOU oucrrumroc.

l::.. KOTw8uvacle; TOU NOlloaXE(5lou

ME TO nop6v V0I.I00XtOIO eTllx£tpdTOl 11 eKAoytKW011 TOU OAOU KOlvWVLKoaocpaAlOTIKOU aUoTf)IJOTOC; KOI l'J evcouovron

TOU ue Tie; KOIVooVIKOIKOVOlllKtC; Kal 15l'Jl.loypacpLKtc; ef;£AI~ele; 6Xl cnoortcoucnxe aM6 IJC acpotplKl'} OVTIl.leTWTl1011 IAE.: uoxpcnocseoun npoorrnsn.

H lJoKponp69&OIlI1 nooorrnxn &tVOI OVO'(Kaio nooonoseon yta Tl")V oacpaAl'j ovoorooen TWV rooeev nou tXOUV KOTooTf)oel TO 6AO o0OTIllla OnEATllOTlKO xooplC; OX&Mv &t~ooo.

H I.l£TOpptj9j.ltOT] TOU KOIVooVlKOOOCPaAlOTlKOU OUOIl'}IJOTOC; nou tXct lJeTe~EAtXee{ a& un.op.l I51opBpooTlK6 np6fjhl1lla TT)e; e9vlK1'lc; oIKOVOIllac:;. an0J3Atnct OTI1V KOIVooVlKt') l51K010- oovn KOI TIlV nnorporm TIle; nEpl9wplonolrl0l')e; TIle; Xwpoe; OTI1V Eupoono"iKl'j OIKOVOIllKt') KOlV6Tl')TCl, 11 ortoto nepl9ooplonoll')OT] eo e{VOI cvcncroerrrn cv al5pavl'}ooulJ&.

H payl5o[a ETll5&lvWOI1 TIle; oxtOT]C; aocpaAloIltvoov OUVTO~IOUXWV. TO TPOIJClKTlK6 OUVOAIK6 tAAEwa nou dvOI TO IJEYaAlJTepO TT)e; EupwTll")C; Kat cvnrtoootorteuer TO TplTO TaU OUVOAIKOO 15l'JI.lOOlOVOI.lIKOU EAAEijlIJOTOe;. e{VOI IlEyt8r) rtou I5ev ernrpsnouv nAtov OAlywplo.

Me ~Ol') oxo aUTO nou npoEKTt911Kav, TIC; npOTOOELC:; nou tytVOV Kat TOV KOlVooVlK6 I5100oyo nou oKoAou8r)oe, KOTapT!09l')KE TO un6 KplOl') VOIlOOXEO(OU 1.1& TO onolo eTtlXClpOUVTOI OUO J30OlKte; TOIltC;. npWTOV. T) 1511IJI0upylo Ev6e; vtou OOCPoA10TlKOU ouoTf)I.IOTOe; '(to TOUe; VEooacpaAl~6Ilevouc: I.l£ TT) 9tonl0T] YEVlKWV apXWV KOeOALKne; ecpaPlloYl'le; KOI <'iWTCPOV,TIl etonlOT] l.IeTof3aTlKWV <'iIOTOf;ewv yta TIlV EKAOylKEUOT] TOU unapXOVTOe; ouoTf)lJaTOe;.

Bcoucot o~ovec; nov uoxponocseotaov eTllOlw~ewv TaU NOllOOXE510u elvOl :

1. PI~IKn av~6pcpooOT] TOU OUoTf)Il0TOC; XPl1llaToo6Tl')0l')C:;, vto ooouc eo oocpaAl08ouv yta rtpdrrn cpopO cno 1.1.1993, WOTC va ertcvcxrnocr TOV KOIVooVIK6 oVTono50TIK6 IT)e; XOpaKTf)pa.

EI<'iIK6Tepo yto TIlV Kupla aacpaAlOl') ouVTo~eoov KOI IT)V 00CP0A10l') aa9tvclae; eeon(~&TQl Yla npwTT) cpopo TPlllep1'lc:; XPl'JIlOToMTIlOll TIle; aaq'lOAtOl')e;(Epyo06TT)e;-aocpaAIOIltvoc;Kocroc) oe axtOl') 4/9, 2/9, 3/9.

no rnv oacpoAIOl') enLKouplKl'je; oUVTa~l1C; 9f:cml~eTal 51Ilepl'}e; XPl'Jl.loToMTT)OT] (epyoMTT)e; - aocpaAloIltvoc;) Of: extOl') 1 npoc 1.

flO TO ecponof; 130!']9l'}l.laTO geoni~ETQI XP!,]IlOTOMlT)Ol') onOKAelOTIKO on6 TOUe; aocpaAIOIltvoue;. EntpXETOI alo8r)Tf) OU~I1Ol') TT)e; EIOcpOpae; vto TT)V OOCPOAIOIl Kuplac; oUVTO~T)e; epyoMTIl - aacpaAloIltvou.

II5PU&TOI e1151K6e; hoyaplaal.loe; vic TT)V eviOXUOl') rtov EAAewaTIKWV Tcuekov.

01 KOIVooVIKOt rtopoi • novevouv • OTO enlnel50 TOU 1992 KOI KaTO TO unep!36Mov ueroeeoovtor OTOV &1151K6 hoyaP100ll6, 0 ortotoc Tpocp050T&ITOl KOI on6 6AAa soooo.ErtepXeTot 0I09l')Tf) OU~l'JOT] TT)e; elocpopoe; Yla TT)V aocpaAlOl') KUptOe; oUVTaf;llC; eovooorn - aacpaAlOIltvOU.

2. EKAOYIKEUOVTOI 01 npounoaeoe«; ouVTof;IOOOTl')Ol')e; ,AOI1!36vovToe; un6ttnl rnv ef;tAlf;11 TT)e; 15111.10ypacpIK1'lC; 501.11'le;, xooplC; 61.1ooe; napa~aOl') rtov 15laKpoTlKwV (5eOlleuaeoov TIle; xwpae;.

De; yevlK6e; xovovcc; Tl6CTOI TO 650 eroc Tl')e; I1AlKtoc; ( vro OVOpEe; KOI vuvckcc) Kal 4.500 TlIltpee; epvcotoc (1'l 15eTl'}e; OOcpaAIOl').

A voYVWpl~OVTOI 61Jooe; KOI 6IKOIWI.IOTO np6WPTle; nM)poue; l') np6wPI1C; lJelool.ltVT)C; OUVTO~LOMTT)OT]e; '(10 (510CPOpa npoocorto (J30PIO KOI av8UYI&Lvl'} eovooto, anaox6AIl0l') ce un&pJ)apta enayytAlloTa, I.1I1Ttpee; oVT)AlKwv, noxursxvec),

ewnl~ovTOl aVTIKIVT)Tpa vto rnv nOAhOnA!'] ouVTof;lo66- TT)0l').

3. npOw8e(TOl 11 KOTOpYl1OT] TWV (5IOKplaeoov q>UAOU OTl')V KOIVWVIK1'l oacpaAlOl') ooov ooooo TT)V l1AIK(o e~oi5ou Kat TIe; aUVTo~ele; em~wVTWV, IlE elI5IKl'} IltPll.IVO YIO TIl 9tornOl') (5111l0ypaq>IKWV Klvl'}TPooV.

4. EI<AOYIK£Uf;TOI fl oXtOTl £IO<pOPWV - napoxwv

- Me TIl 9tomOTl euae[a~ avaAoYlK1'l~ ouaxeTIOTl~ xp6vou ao<p6AtOTl~ rtooc rn ouvTa~1060TII<I'} napo)(l'}( 1,714% TOU ouVToE;IIlOU 1ll09oU ovo 300 I)lJtpe~ Epyoo[a~ YIO rnv Kupla oUvToE;Y).

- Me rnv I<OTonOA£lJflOTl TI)~ nOAooo<poAIOY)~ Kat unseeo<pa"'01)~ .

5. ~lEuKoMveTru I"J j3a91J1ala EvapIJ6vI0Tl TWV 601JwV MITOUpytoC; TWV nOAuap[9lJwv OO<paN.cmKWV OUOTl)IJOTWV TIlt:; x6lpoe;:. xwp{C; va elYETOI I) &OO<I)TII<I'} Kill OIKOVOIJIKl') roue OUTOTSMIO.

~1.ItOUpyoUVTat STm. lJaKponp6&OllO 01 rtcounoeeoeic EYKa916pUOfle;: evoc EBvlKoU IuOTl')lJaT~ KOIVWVIKl'j<; Ao<poNOI)e;: nou eo elVOI cnxo, 6Io<povtc; Kat ea 6tem:TOI cno &VIalE.:c; apxt<;.

6. AOIJl3OvETat un 6tJitv 0 eupmepoc; (1)1J6mo<; rouecc, 01 KOIVWVlKOOO<pONOTtKt:e; 15loToE;el<; TOU ortotou eKouyxpov[~ovrm 1<01 IlOKponp6geOllo £vapIJOV(~OVTOI 01'0 vevixorepo nholmo.

To vOlJoOXt610 xwpl~eTat OE neVTE IltPr).

To npdrro Iltpoc:: neptAolJl36vEI £IOOYWYll<tc; 610TaE;£I<; KOI eWOIoAoVtKoU<; npOO510PIOIl0U<;. TO 15eUT£PO Iltpoc; pu9j.1["'<'Ie; YlO TOO<; <>l1lloolou<; unoMI'}AOU<; Kat TO Tplo T&A&UTOlo

,111 neptA~VOUv pu91lIo&l<; YIO roue Epyo~6IlEVOUc; TOU t&wltl(oU rouec, TWV Tpone~wv Kat &mXElpl'}oEWV 1<01 TOU<; auroonooxoJ\OOIJEVOU<;. E~OlpoUVTOI uno TIC; pu91l[O&I<; 01 ayp6Tee;: KOI 01 VQUTlKol 'A.6yw TI)<; tl5lolJop<plo<; TI)<; ooecNOlie;: TOU<;.

Ot J3poxunp6&olJE<; - IJOKponp0geolJe<; pu9IJioel<; TOU vOIJooxel5lou unoooov vc ouvotJito9oUv 01'0 eE;l')<;:

Me TIe:; napellf36oele:; OUTte:;:

c. AnexpeOyeTOI fl <pOAKiOOUOTl WP~WV OUVToE;1060TIKWV npoo1501<lWV (1510n'}PI)0Tl 35&Tia<:;, 35TWV, oocov ouvraE;loooTl)0I)e:; OlKoyeV&IWV I<An.).

13. EnrruYXClV£TOl 01'06101<l'} KOt oe IJEyaAo xpovIK6 13690<; evoouevron TWV 600 OUOTl)lJaTWV (cvertctoenm OUE;I)OTl TIlC; &MXIOTI)C; ui'ir)peoloC; KOI TWV opkov I)AlKloC; nou onOlTOUVTOV YlO ouvrOE;10i50Tl)OY) Kat

y. Ko9lepwv£Tol 11 OUlJpoAI'} T60b TWV unaMTlAwv 000 KOt TWV auvTol;toUXwv OTI) XPfllJOToMTI)OTl TWV ouVToE;ewv, OUIJ130AI'} nou OUVI01'a Ilio nrto TIe:; ruo [3amKtc; opxte:; 01 ono!&c; nptnel vo 151tnouv tva UVlte:; KOI~IW0lJ.10 KOIVWVIKOOO<paN.01'1K6 oUOTl")J..Io.

2. Ot 13aOlKt<; opxte; rrou 15ttnouv TO veo ao<paN.onKo oJ" mila OUV[01'OVTat:

ITflv Ko9ttPWOf1 TI)<; flAIK[Oe; TWV eE;r'JKovTO nevrs (65) &TWV we:; npoOn6geOl) Yla rnv 001(1)01) TOU i5IKOlWIlOT~ YlO ov15pec; Kat yuvaiKee; K09wc; Kat OTI) 9tOntOTl eAOXlOTl)e; unl)peo(oc; TWV <5eKontvn; (15) CTWV. EE;alptoele; unapxouv Yla TOUe:; rtcsovrec. YlO TOUe:; 151KOonKoUC; AeITOUPYoUe:; TO KUPIO npoocoruxo rou N.I. Kporouc Kat roue O1'paTIWTIKoUC; yevlKCI nou cnoxroev 61K0lwIJ0 ue TIe:; lax00uoe~ l51anlE;&Ie:; Kat Yla ooiouevec KQTflYOPU:C; YUVOLKWV.

13. ITI) ouv15po~1'} TWV noounoaeoeov TJAlKloe; Kat eTWV uTlflpeoloe:; vto rn vevson Kat (lOKflOl) TOU 61KOlWJ..IOTO<;.

y. ITI)v aMoyl'} TOU rponou unoxoviouoo TWV ouVToE;ewv. O. ITov neoiooiouo TWV noooerrov nou 15LKatouvTat OUVTa~TJ A6yw SaVOTOU Ko9we:; Kal TWV noounceeocev oUVTaE;IOMTI)ol')e; TOO<;.

e. ITOV ncproprouo TWV eruooportov ovecovornroc 1J6vo vro roue J3aplO cvcrmpouc.

O1'.ITfl OUVOOOfl TWV «orcrrorev opkov 00VTaE;l)~ lJe TO KaTO K£qlaAl')v e8VLKO eloMlllla.

~. ITflV Ko9ttpwOTl rou 8£Op00 TIl~ lJelwlltVl)~ aUvTaE;Il~. I). ITfl 8tOntOTl nsproproucov vro Tl)V anaaXOAI)OI) TWV JUVToE;IOUXWV Kat

8. ITI)v Kata[3oAr'j elOqlopwv en! TOU ouvoxou TWV nOOl)e; <pUOEWe; anoo9Xwv TWV UnaAAr'jAwv.

l. ITO vso aUTO oUOTl")lJa eVTaOOOVTOl Kat 01 UnOMI)AOI TOU Lll)lJoolou nou 1510pl~OVTat 01'0 Lll)1l60l0 on6 1 lcvoooptou 1993.

K. Ot un6MYJAoi nou &oplOTl")Kov noiv an6 rnv 'llJepolJl'Jvla oUTl'j eo eE;OKoAouet)OOUV vo 15ttnoVTat on6 to IJtXPI Or'J~&pO IOXUOV ouvTo~lo15oTIK6 KO&01'W<;, lJe coiouevec neplOplOlJtVI)<; tKTaOl)e; 15lopewTIKt~ napellj3aOele:;.

3. EI6LK6Tepa, IJ€ TIe:; KOt' op8po 151oToE;el~ npof3MnOVTat TO &~r'je;:

'Ap8po 1

Me TO 6pSpo aUTO TOvl~CTQI fl urtojpecmxomm TI)~ ao<pOAtOTle; orouc <popele:; OOqlOAlOTlC; Kal TO Ll'lJ..l6010 ue Tl)V svvoic 6TI e<p60ov naptxeTol onoox6AI)0I) 0 anooxoAouIJ&vo<; oo<p~eTQl UnOxpeWTlKa 01'0 <popeo 0 onotoc AelTouPyel KOI npoj3AtneTOI 11 OOqlOAIOI) Tl)e; OUYKCKPlj.ltVl)e:; KOTl)yoploe; npootorrcov. ETm unol5I)AWVCTOI 0 ('j1)1l6oI0~ xopalnr'Jpoe; me KOIVWVIKr'j<; OO<paAlOTle:;, os oVTi8cOI) ue rnv 115IWTLKl'} ao<poAlOl) nou elvOl npooipenxn.

·Ap9po 2

LlI150VTat 01 evvoroxovucot npo0610PlOIJ01 ooiouevev ME;ewv r'J opwv nou XPl1ollJonOIOUVTQI 01'0 Ke~evo TOU vOIJOOXe15lou. np00151opi~oVTQl nOIO[ elvor 01 <popel~ ooeoAIOI)e:; nou I5ttnoVTat orro TIC; 15tOTaE;cle:; TOU VOlJooxe15iou. KaT' apx6~ uncvovror one; 15loT6E:,el~ TOU vOj.looxe15lou nspov TOU Lll)l.Ioolou we:; nooc TI) ouvToE;IOi'i6T1lOl) TWV (51)Il0olwv unaMl'jAwv YIO TOUe:; onotouc 01 pu8~[ael~ neoropl~OVTQl oe 0PlOIltVO op8pa (3 twe:; 21) TO Touelc l'j 0pYOVlOllOI nou AeITOUPYOUV we:; v.n.15.I5. Kat unoverm OTI)V snonrstc TWV Ynouovskov OIKOVO~IKWV Kat YY£ia~ Flpovomc Kat KOlVWVIKWV AOqloNoewv. AMo Kat TO TOIJe!a,KMl5011'j AOyaplOOllO( nou Xerrouovouv we:; v.n.I.15., 01 uTlflpeolee:; Kat K6ge oMoe:; <poptoe:; oveE;apTr'JTwc; ovoucotcc Kat VOIlIKr'Je; 1J0P<Pr'J<; nou XOPl'lyouv ouvTaE;£Ie:;,nOpoxt~ oo9tvelac; r'J e<p6na~ (30Tl9r'JIJOta, e<p600vl«lToI3OMeTal epyo15oTIKl') ero<popar'J KOlVwvlKou<;n6poue:;.

LlCV unayovrai 0ii<;61aTd~tl.C;TOU VOIlOaxe15lou ro K&<pOAmCl AnOKaTOO1'aOl)e:; eocroexeoorertov (KA<!» ro onola XOpl)Youv ora IJtArj TOUe:; e<ponaE; napoxtc;, Kat 0 Opyavto~6e:; rCWPYlKWV AOqloAloewv, us OPlOJ,JtV8<; eE;alptoeic,

·Ap9po 3

1. Opl~oVTQl 01 noounoseoerc nou npcner va nAnPouVTOl Yla TI) ytVEOI) Kat OOl<TJOfl TOU 151KOlWIJOTO<; an6 TOU~ nOAtTLKou<; unoMr'JAoue:; nou OUVToE;I015oTOUVTat an6 TO Lll)p6mo.

01 npoun09tow~ ourec OUV{01'OV101 OTI) OUlJrtAr'JpwoT) 15eTOU<; nAl'}poue:; npawaTIKl')e; OUVTOE:,IIJI)e:; urmceoicc Kat TOU 650u tTOUe:; Tl)e:; r)AtKla~ vic ov15pee; Kat yuvaiKee:; (ycVIK6e:; xovovcc). H cE:,OllolwOTl TWV noourtoeeoeov av15pwv Kat YUVOLKWV urtovooeuerur ono OUVTOYlJaTIKJ) erurcvn (ap8p. 4 TOU IUVToYllaTO<;) aM6 Kat uno onooooerc TOU I5lKaOTl)plou TWV EupwnaiKwv KOlvOTr'JTWV.

2. EE;Qlptow; eiocvovrcr vio TIe:; yuvoiK£~ nou txouv ovl'}luKa r'J ovkovo nOll5lo (oucovevercxot Xovor), nc yuvaiKe~ ue rotc TOUAOXlO1'OV nau510 (15TJpoYPo<pLKol A6yOl) Kal Yla TOU~ rtosovrec erre &1<16<; urmpcotoc ue 5&Tlo r'J 2,5 ern, OVTI TWV i5tKa nou npoj3MnovToI an6 TO IOXUOV Ka&01'W<;, £IT£ cE;oITloC; 1Tl~ urmoeotoc, oveE,apTr'JTW<; crtov unT)p£mae:; (nap. 1).

3. ria nc et()lKtc:; K01T)yoplec:; unaJ.Jdlhwv (1l11 Ilovlllwv. v~apJ(wv. en6pJ(wv. IOTpWV EIY) eC;oKohoueotiv vc 1000UoUV 0( npoOnoetoElC:; 1T)C:; toerouc 1'1 3£TOUC:; Ii 5l::TOUC:; KOTO n£p[mwOfl uT1T}peolae:; one 9tOete:; curse, Ko9<i>c: KOt rnc Olli.lT1hl'lpwOfle:; TWV crterrcouevev Vlo TOOC:; homouc; unoxAliAOUC:; OUVTO~ijJWV E:TWV. Anam:{TOI 6!Jwc:; Kat Vl' OUTOOC: 11 OUIlnAflpwOfl TOU 650u erouc lTlC; T}A1K10c:; VlO OOKflCII'J TOU OUVTol;loOOTlKOU ()Il(OIWjJOTOC:; (nap. 3).

4. at £I()tKtC; KOlTlyopiec:; unahAl'lhwv nov oVOq>tPOVTOI 010 6p8po 2 TOU KoolKo nOAITlKWV Kat ITpanWTlKWV IUVTO~£WV (unaMl1AOI Pl~Ope{OO IXOAlic::, Cl>tAtKnOl()cunKf)c::

ETOIpe{OC;. lTlC:; AKO(5l1ll[OC:; A9T}vwv, ASwvlo(5oc:; Ixohl'jc:;, KEnE KAn.) E~OKOA0080uv va OUVTO~IOOOlOUVTOl orro TO 6111l6mo lIE TOUe; (5I00C:; OIlWC:; opouc Kat noounoaeoerc nou QVOq>tpoVTOI O1T)V noocvp. 1.

To Irno to)(Utl KOI VlO TOUe:; eKnm(5WTlKoUC:; TWV OVOYVWPIOjltVWV O)(ohe{wv 1T)e:; ahAooortl'jc:; KOSWe:; KOl >flO nc:; hOlnte:; KOlTlYOpleC; EKnOl()EUTlKWV rrou oVOcptpOVTOl 010 op8po 3 TOU ncpcncvco KW()IKO, eeooov OUVTptXOUV 01 npourroaeoeic TOO Irnou 6p8pou Ko8we:; Kat lTlC:; rrepmr. a' rnc nap. 1 TOO 6p8pou aUTOU (5l1A. 15l::Tl'je; urmoeoto Kat TO 650 eroc Tfle:; l1AIK(a~ TOU~.

EnIOfle:; E~aKoAoueouv va ouVTat;lo(5oTouVTOI an6 TO 6111l60lO Kat 01 unaMl1AOl TWV OT A rrou txouv unox8e{ 01T) ouVTa~IOOOlTlCII'J TOU 6111l0o(ou IlEXPI rnv tvap!;l1lTlC; IOXUoe:; TOU vouou ourou Kal lIE nc (5lec; npounoetOtle:; nou npoj3MnOVTat Yla TOUe:; Aomouc; nOAlTlKOUc: unoMI'jAouc:;.

5. 01 (5lKoonKO( AEiTOUPYO{ Kat TO KUP10 npootcmxo TOU NOIlIKOU IUIlPOUAiou TOU Kpcrouc nou OUVTO!;IOOOTOUVTOl J..It nc npoun08tottC; lTlC; nap. 1 TOU KwolKa nOAlTlKWV KOI ITpanwTlKwv IUVTO!;tWV (25l::Tio ern nopalTl'jOtWC;, 20tT[0 ern anoAuoewe:; KAn.) (5tV unoxervror 010 6P10 TlA1Kloe:; TWV 65 eTWV. Av 61lwe; rtoocrrneoov ue 15tTia 8a (5IKOlW80uv Kat aUTO( oUVTOt;l1 ue rn OUllnhl'jPWOfl TOU 650u tTOUe:; rnc l1AIKiae:;. EnlCII'Je; Y10 600ue; crtoxuovror Myw n09r'}OtWe; lIT) Dq>tIAOIlEVlle; O1T)v urmoeotc, cnorrcrrcr KOI yl' OUTOUe; 5eT[0 r'j 2,5 tlTl ern owxI'JIlOTOe;. ovet;opTl'jTwe; bt tTWV av T) n09T}CII'J npo!'}A8t et; OlT[Oe; rnc urmoeotcc. no nc yuvalKee; l51KaonKouc; ue avi')AlKo l'l cvxcvo nOlOIO I'} ue Tp[O nQl(5lo, opl~eTat Tl 20eT[0 aVt!;oPlTlTO on6 rnv T)AIK[a TOUC;. H l510TO!;T) nou npopAtntl rn oUVTa!;IOMlTlCII'J ue 20eTio TWV YUVOlKWV l'l avopwv unaMr'jAwv nou elver Xl'lPOI 1'1 l'ila~tuy-

! J..Il;VOI Kat tXOUV rplo nOl(510, (5cv 10XUCI vto TOUe; 610Pl~0- J..Il;VOUe:; usrc rnv 1 lcvoucplou 1993.

'Ap8po 4

1. ME rtc 610Ta!;ele; TOU ap8pou ourou opl~eTOI Tl urrnpsoto nou e{VOl OUVTOt;41Tl on6 TO 6Tl1l60l0. OAOC; 0 XPOVOC; nou 5tovUeTOl lle UnOMTlAIKl'l 1616lTlTO £IVOI OUVTot;IIlOe;. eoooov KOTOPAT)80UV 01 Oo<paA1OT1KtC; elocpOpte; nou npopAtnOVTat cno TO op8po 15 (nco. 1).

2. Mnopci va ovovvcoprcrcl ouvTal;lIlOe; KOI 0 xp6voe; urmoeotcc nou txel napaoXE8el 010 flrl1l6010, OTOUe; O.T.O. KOl OLO v.n.(5.o .• 11£ onoiocnnore oxtCII'J. 0 Xp6voC; orpoTlWnKnc; urmoeotcc, 0 XP6voC; eKn0l5cunKl'lc; obtloC; IltXPl 5uo tlTl K09<i>C; KOI 0 Xp6voC; lTlC; YOVIKl'lC; MelOe; OVOTpOCPl'le; TWV n0l51WV ceou, 6IlwC;. KOTOPAfj80uv 01 npol3Aen6llevec; on6 TO op8po 17 elOcpoptc;.

Av vro TO XP6vo urmocotoc 010 (5Tl1l60l0 1'1 TO v.n.o.5. tXOUV KOToI3AT)8d elocpoptc; ce aMo eopeo KUPIOC; ocecA10flC;. eo lOXUOCl T) bla(5oX1Kr'j aocp0A1CII'J TWV ap8pwv 10 Kat 11 TOU v. 1405/83 (nap. 2).

3. Opi(OVTOl 01 urrnpeolcc nou bev C!VOl oUvTot;lllec; cno TO 6T)1l60LO KoiTOI tXOUV KOTai3ATl8el eiceoocc. Mrtopel 61lwe; o Xp6voC; OUT6C;. av txouv Kaml3AT)8el C10CPOptC;. va ovoyvwplO8d we; OUVT6~IIlOc; oe onoroonnore oMo cooc-

5

AI0TlK6 opvovtouo ~ nc:; apxtc; rnc i5lol5oxlKl'lc; OO<pOAICll'Je; (nap. 3).

'Ap8po 5

1. Me nc; rnOTO~ElC; TOU 6p8pou aUTOU ahAo(el 0 rportoc ~ TOV onolo unoAoyi~&Tal 11 oUVTa~ll. Flto OUVKf:KP!Iltvo, '(10 va unoAoVlo9d 11 oUVTa~T) eo Al1q>ge1 un6ljJr) a oOq>a,\101toc; 1l1ae6C; Kat 6ho TO tlTl TflC; UT1T}pcalaC;, 000 KOt cv dvat aUTO. rto l<6ge tTOC; OUVTO~IIll")C; liTTrIPcalaC; holJl3QvOVTOl un6ljJr) TO 1,714% TOU 00cpaA101tou Illo90u (rrao, 1 8. 2).

2. AK6!Jl1 op[~eTQl en 0 IlTlV10[0e:; OOq>oJI.t01toc; 111086C; C~eup[OKCTOt cno TO Ttfl,\IKov lTlC; 510lptOewc:; TWV noOflC; q>uoewc:; 1l11vtolwv onoooxwv rtou tAal3e 0 unaMT}hoc; KOTO TO nsvre u:A.WTolo tTfl notv an6 rnv tt;oo6 TOU, XwplC; TO ISWpa eoprov Kat TO cnll>Ollo ai5ctae:;, 1510 TOU 0PI8!lOU TWV 1l11VWV oOq>CWCll'JC; TWV eTWV OUTWV 01 onotot oev unooet vc e(vOl hly6n:pol TWV 40, ov l5e urtoxetrrovror TOU op19110U OUTOU, AOJ..ll36vOVTOl un6ljJr) Kat 01 onoi5oxtc; TWV alltowC; noonvoeuevev lll")vWv, IlEXPI rn OUJ..lnAl'lpwof) roue,

npOKc!Iltvou YlO TOUC; n096VTec; nou i5ev txouv OUllnAl1- PWOet 5l::Tia, eo AT)q>8e! un6ljJr) 0 Iltooe:; 6poc; TWV IlTlvtolwv onoooxwv TOO xp6vou nou txouv oocpaAl09&

Ot on050xtc; 6!Jwc; OUTtC;, nAllV TOU rexeurotou erouc, AalJl3QvoVTol un6ljJr) OU~I'lIlEVce; KOTO TO OvTi01OIXO nooocro OU!;I'lCII'Je; TWV OUVTO!;ewv.

np6KElTOI VlO Cll'JlloVTlKl'l KOlVOTOll[a ue rnv onola ortoq>eUyeTOI T) cpaAKl5eUCII'J TWV oUVTol;ewv nou (0)(00 0il1lf:PO Myw UnOAOVlOJ..l0U ern oUVToE,ll uovo TOU j3aOlKoU IlI090u KOI TOU xpovoEmI5611oToc; Kat 6XI TWV Aomwv em5o!l0Twv, ue onorexcouo T) oUVTO~ll va IlTlV oulll3ali[~tI ue nc onoooxtc; eVEpyc[OC; (nop. 3).

3. rtO rooc TUq>AOUC; Kat rrOpOnAT)Y1KOUe; 1'1 rerpcrtxnvtKOUC;, e~OKoAou80uv va IO)(UOUV Ol lilaTo~elC; TOU 6pSp. 19 TOU v. 1694/87 nou npopAtnouv Tflv anovollil oUvTO~l1e:; TPlOVTO nevre srev, eeocov txouv oUllnAT)PWotl 20eTio (nap. 4).

'Ap8po 6

1. Me nc (5loTot;ele:; TOU op8pou OUTOU npoj3AtneTOl 0 rporroc unoxovtouou TWV OUVTO~EWV TWV n086VTwv slre tE,atTioe; lTle; urrnosotoc etre 6x!.

o rportoc oUT6C; liev olacptpel OUOloanKO on6 tKe[vov nou npopAtneTat ue nc 1000uouoec; 151aTo~Ele;. ETat, 6001 cnoxuovror 'A6yw OVlKOv6TflTac; nou litv oq>e!AeTOl O1T)v urmoeotc, T) oUVTo~li roue unoAoyl~eTol 1300el TWV erev uTtflpeoioc; TOUe; Kat TOU 00CPOA1OTtOU 1l1080u TOUc;(tTfl X 1,714% TOU ooeoxroreou 1l1080u) (nap. 1).

2. 0001 K08iOToVTOI OVIKOVOI et;OlTioc; TflC; uTtflpeoiac;, T) oUVTat;Tl unoAoyi~tTOI l300el TOU nooooroo aVlKov6TflTOC; TOUC; Kat TOU rrooou TflC; oUVTO!;TlC; nou OVaAoycl ce 35l::TI'j npaWOTIKr'j OUVTol;lj..IT) ormoeoto (n.x. OOcpaAlO1toe; 1l1086e; X 1,714% X 35 ern X nooooro OVIKOV6TflTOC;). ETat, onoioc tXEI urtooret oVIKov6TflTO 100% eo (5IKOIoUTOI Tfl oUvTat;T) nou avoAoyel oe 35 XP6vto OUVTOt;41TlC; uT1T)peoioc; . Av T) OVIKOv6TflTO etvor KOTW TOU 50% (5cv noptxcTOI &KolWj..lo oUVTOE,T)C; oVIKov6TflTOe; (nap. 2).

3. AK61lTl opl~eTOl on ov Tl oUVTot;T) nou rtpoxurrrcr an6 TO tTfl uTtflPeo[oc; TOU UrtaMl'l'Aou elvct J.u;yaAuTtPTl rnc oUVToE,ewe; nou rtpoxurrret on6 TO nooocro OVlKov6TflTOC;, 8a KOTopaMeTOl Tl paoel eTWV iJeYaAUTtpTj (nap. 3).

4. ria 600ue; no8aivouv cno TPOIlOKPOTlKtc; evtpyelec; 1'1 on6 urrnoeoto ouE,Tllltvou KIVMvou l'l orro eni8eOfl ueuovoIltvwv croucov 1'1 cno 0).1000 croucov Myw TflC; ll'i16TflTOe;

TOUC;. c~aKOAou90uv va IO)(UOUV 01 OIKC(eC; I5laT('l~el(:: TWV v. 1897/90 xcn 1977191 (nap. 4).

'ApSpo 7

1. Me nc 5IaTo~£lC; TOU ap9pou ourou I5lveTC! T) svvorc 'too crponcmxou Kat opll;OVTat at npOUTloStoele; nou aUT6e; aTlOKTO cSlKalWj.ta aUVTa~I1C;. (nap. 1 KOI 2).

2. na roue mpanw1.!,!<ouc; \ yevlKo 6ev loxuel TO opro nlwdac; TwV 65 erev rtou oplt£nll 010 op9po 1 YIO TOUe; nOAtTIKOUC; UTlaMliAOUC;, A6yw TWV tcSlaLTepoTr'JTwv TOUC:. ecpooov l3tf3alo ano~aKPUVOVTat TWV To~ewv ~ nc; TlpQUn09toetc; TOU ap9poo 26 TOU Kw5IKQ nQALTIKWV Kat ITpanWTlKWV IUVTOf;ewv. (2Sena en! TlapalTr'Joewc;. 1Sena Ii 20eT(0 en! oxouotcc aTlO~OKPUVOTJe; KAn). Av 61lwe; TlC!pQtTll9QUV TlpIV TIlV 2Sena Kat tXQUV OCKaneVToena. T6T£ Sa cSIKatw90UV KQl aUTQ( TIl aUVTa~11 orov OUllnAYlIXOOOUV TO 650 eroc TIle; IlAlKlae; TOUC;. 6nwc: Kat 0'1 nQAITIKQI

UTlaMI1AQI. .

Ot euvoucoreoec 6IoToE;elC; untp TWV ncsovrev 6Xt e~orrlce; TIle; unnpsotcc, 1000UQUV Kal V!' CUTQUe; (Sene TJ 2.5 ern uTlT)peoiac:. aVTI TIle; 10enae; nou loxuei IltXPI Or'J~pa). {·'\'lLOTJC:. IOXUOUV KOI Yla nc yuvolKee; OIpanwTLKOUe; 01 &" .. PyeTIKee; 510ToE;ele; nou LOXUQUV Kat Yla nc; yuvalKec; TlOAITIKQUe; unaMliAouc; nou aTlQKTQUV rnxa{wlJa oWTa~l1e; &q>OOO\l txouv avT')MKo Ii avlKovo TlOl1510 Ii rotc TOUAOXIOIOV TlOl1510. eeooov OUllnAl1PWVOUV 20eTr'J nAtiPI1 npawaTIKTJ OUVTO~llJl"J urmceoto, oveE;apTllTa 61lwe; orro rnv I1ALK{a TQUe;. H 2O&Tla nQU npQI3MneTOl Yla nc yuvalKec; KOI TQUe; Xtipouc; Ii cSlal;eUYlJevQuc; O1'panWnKQUe; ue rpto nOli5u.'l we; npounoge0T) an6KTIlOTJC; CSIKOlwllaTOe; aUvTO~TJe;. 6ev loxuei Yla TQUe; xcrcrcooouevouc on6 1 lavouaplou 1993 KOI ~TO (nap. 3 Kat 4).

'Apepo 8

1. Me nc 610T6~EIe; TOU apSPQU OUTOU opll;eTOl 11 OUVTO~tj.lTJ urmoeotc TWV OIpanwTlKwv. IUYKEKptj.ltVO opll;ET0l6n 6AQe;

o XP6voe; nouI510VUf.:TClU1E OIpanwTlKti t616T1lTa; Ko9<i>e; Kat

o xp6voe; (j)oITllOTJC; 0TIe; nopoYWYLKte; oxoAte; E{VOl OUVTO~llloc; a(j)ou KaTCII3ATJ9oUv .0InpoI3AEnO~V&e;0n6 To. 6p8po 15 clo(j)opte;.ETlIO'T)C; .. ue TIlvil5ta-'RpOOn68EOTj£lvat OUVTol;II-IOe; KOl 0 xp6voe; KOee uTlT)peoia<:; 010 (5TJIlOOtO KOl OIa v.n.6.(). 0 xp6voc; TIle; OIpanwTlKtie; 9T)TE{ae;. 6nou fptXEl neptrrnoon, KaSWc; Kal 0 xp6voc; YCVIK!'te; Melae; d'v .... rpO<Pt'le; nat(5lwv, 6nwe; opll;eTOI Kat Yla TOUe; nOAITIKOUe; UTlaMtiAoue; (nap. 1).

2. EniO'T)e; e~aKQAOUeOUv va avayvwpil;oVTal aU~TJlJtvEe; 01'0 51nAOmO Ii TPtnAamo 01 urmoeotec nou cvceepovrer O'TO apSpo 41 TOU KW()lKa nOAlTIKWV KOl 2TpanWTlKWV IuvTol;ewv (TlT!"JTlKI']e; evtpYElae;. aAe~lmWTlOlwv KAn) ue rnv TlpoOn6eeOTJ KaTCII3oAtie; l)lnAomwv t'l TPlnAOO'lWV eroeoprov. ovrtororrc (nap. 2 KOI 3),

3. Opil;eTal OK61J1"J noise urmoeotsc (5ev eival OUVTO~lIJee; Kat YJ TUXTJ TWV elO(j)opwV nou TUX6v txouv KaTal3ATJSei (nap. 4).

4. 01 npooau~l'}oele; TWV 3/35 Ii 10/50 nou IOXUOUV Or'Jl-lepa Yla ro KaTwTepa opvcvo Kat 0 TUX6V I51T1Aama0lJ6e; TOU xp6vou ce OAAee; neournoocrc, nououv va IO)(UOUV vro TOUe; xorcroooouevouc l-IeTO TTJV 1 lovoucotou 1993.

ApSpo 9

1. Me TIC; I5IOTo~ele; TOU ap9pou ourou opil;eTol ° rportoc onoxovrcuoo TTJ<; oUVTa~'le; TWV OTpaTlWTIKWV KOl elver {OIO<; Ile TOV rpono unoxoviouou TWV ouvTol;cwv TWV nONnKWV

unaMl'JAwv, 6nwe; cvoxunxo ovceeoerm 010 op9po 3 TTJe; tKeeO'T]e; (nco.t-a).

2, Op{l;eTOl QK61l'l 0 rporroc Ile TOV onolo unoAoyil;eTOI 11 aUVTa~YJ TWV 1l09T)TWV napaywYIKWV O)(OAWV, eeooov nMouv e~atTlo<: TIle; uTlTJpeoiae; Ka9we; Kat TWV orocreoueVWV OnAITWV. ouv5teTal ()e 11 aUvToE;t'l TOUe; us TO ~00lK6 111086 ooiouevou KaTa neptrmoon l3a91-10u (nap. 4).

3. AK61-111 i5laTllPoUVTOI at npooau~l'joele; TWV OUVTO~EWV nou npol3AtTlOVTal an6 TO apepo 43 TOU Kw(5lKa vic TOUe; ceporrcoouc, aAe~lmwnOltc; KAn. KaeWe; Kat 0 tportoc nou unoAQyll;oVTOl 01 O'UVTo~elC; TWV TUX6V TU(j)AWV Kat napanATJYLKWV i'J T£TpanAl1YLKWV OIpaTIWTlKWV 6nwe; 1000Uel KOL Or'JlJEpa (nap. 6 KOl 7).

'Apepa 10

1. Me nc 5IaTa~el<: TOU ap9pou OUTOU opil;eTOl 0 roonoc UTlO).OYIOlJOU TIl<: oUVTO~Ile; TWV rrcaovrev. 0 unoAoYl0lJ6C; ylveTOl 6nwc; KOI TWV rrosovrev nOAITlKWV unaAAI'jAwv, orrec avaAUeTOI 010 apepo 4 TT]e; E:KStoewe; (nap. 1-3).

2. ITJ~IWVeTQI enl nAtov on Kat e5w Aalll3ovoVTat un6tjJrJ 01 npQoau~rioele; TOU apep. 43 TOU KWOLKa Kat aK61l0 on CSt0TllPOUVTOl 01 6IaTo~ele;:

a) nou Ka90pil;ouv TIl OXtO'T] TIle; oUVTa~l1<; TOU nae6VTO<; os eIpTJVIKt'l nep!o(:)o e~atTlae; TIle; urmpeotcc OIpanWTlKOU 010 85% TIle; oUVTa~TJe; TOU 01J0lo13691l0U nou enage O£ noxeuo Kat

13) nou opll;ouv TOV rpono unOAOYIOIJOU TWV OUVTa~ewv TWV na96VTWV ~ nc npoOnoetOEle; TWV v. 1897/90 Kat 1977191 (orto TPOIlOKpaTIKte; eveovsiec, aU~TJlltvo Kivl5uvo, em9toEle; aT6IJwv KAn) (nap. 4-6).

'Ap9po 11

1. Me TO apSpo oUT6 eroovovrcr l3omKte; xcivoroulec OIa CStKaloU~vo TIl oUVTOC;TJ ouvTaC;louxoU t'l Sav6VTOe; unaAMAOU npootono.

01. KOlVOTOIl(ee; OUTt<; ouvtorcvroi:

a) ITIl ouVTa~loMTT]O'T]" Kat TOU X!'tpOU oul;Uyou IJE ne; {CSIE<;rtpoOTlOStoEI<; '. nou (:)IKalOUTal KOI TJ Xr'jpa oWTO~TJ, TOUTo<'I;lTloyopeOeTalan6TT] ouvtaYllaTIKr'j enlTavt'l TIle; tOOTTJ'l'Qt;'TwvMo (j)UAWV.

I3lITT] etonlO'T] ncounoseoetov aVIKav6T1lTae;, I1AIKia<; Kat EloOOt'lllotoe;.

Y) neplop[l;oVTOl ro <>IKatOUlleva oUVTO~'1 npQ<jJ~na. ETm otivTaE;TJ Sa OIKOlOUvTal 1-16vo 01 oUl;uyOl KOI ro aVr'JALKa t'l cvkovo rexvo ave~apTr'JTwe; (j)UAOU (oppevo-9!'JAea). Ta IltAI1 TIle; nmptK!'Je; olKoytV€lae; (norepoc - I1TJTtpa - a6tA(j)la) ()ev Sa ()IKOlOUVTal oUVTa~TJ.

2.a) El()1K6Tepa, 0 eml;wv aUl;uyoe; Sa i5u<aIOUTOI TIl otivTa~11 TOU eaV6VTOe; ov £[VOI aVOTlT)pOe; KOl ovkovoc KOTO nooooro 67% Kat avw Kat (5ev tXel elO6oTJIla 30nAomo TOU TJ~POIll09[ou avell5lKwTou eovcrn. Av O'TTJ oUvTal;TJ O'UVTPtXOUV KQl rexvo aVr'JAlKa t'l ovuccvo !'J onouMl;oVTa, TO noocncve nooo aU~OVeTQI xoro 20% vic KOee nOl15I./.

13) Av OCV unopxouv nOllSlo, 0 eml;wv oUl;uyoe; VlO va i51KOlweei aUvTa~11 eo nptnel va txel OUllnATJPWO£1 TO 450 eroc TIle; TJALK[ae; TOU KOTO TO xp6vo TOU SaVOTOU TOU t'l TTJ<; oul;Uyou Kat vo IlTJv txel el060rwa an6 onorconnors rmvn, uevcxureoo TOU 30nAaoiou TOU eKOOlOTe llIJEPOIl{- 0910U avel<>lKwToU spvom. KaTe~a{peO'T] Sa xoprwe{TOl en! 2eTla oUVTa~TJ 0I0V wll;wVTa oU~uyo nou lSev txel ne; npoun09toele; vrc oUVTa~TJ 'A6yw eaVOTOU ceooov TO elo66TJIlO TOU cno onorconnore TlTJvt'l i5ev unePf'o{vel TO 60nAomo TOU eKOOTOTe TJIJEPOIlI09{ou avel5!KwTou epvcrn. METa TTJ Ar'}~11 TIle; 2eT{Oe; KaT~OAAcTOI ern rcoocoo (4) ern TO 25% TIl<; oUVTOC;TJ<; eeooov (5ev txel elO65TJl1a lleYaAU-

Tepa ana TO 3OnAomo lOU &KoOlOn; rUJSPC>llloSlOU aV&l(')(KWTOO epyO-en.

y) Av unopxow nOl(;IO &l<aloUjJSva mNra!;n. all11'l KClta(36M£tOI OlOV tm~wvtCl oUl;uyo av~ap11'rrwe; nhudac;. ecpOOov &:"1 eX&l &lo6&lIlCl ana on0l06"non; TTflYl'l. nou vo un&pf3a{V&l to 3OnAomo tOU I'J.I£POIlloSlou aV&ll'SlKwrou tpYt'1Tn. npooClU~ClV6Il&VO KOla 20% VlCl K09& lSlKOlot:,.!evo_ oUvTa~ natlSl

lS) rlCl -env lSu:JKonfl " ouvtXIOI1 KOlc$oA"c:; me; mNra~l1e; TOO ernl;wVlO<; ~Uyou nou OUVTa~o6otl'l9nK& Ilt rnv &oTa~n me; nponyot:,.!tvnc; m:p{mc.oone;. AOIlfi6V&tOl UTtO~ 11 nAuda noo eX&l I<ClTo TO )(p6vo nou &:V un6pxow nAtov 01 npounoetO&le; ~O&l TWV om){wv auvr~IOOotl'l9nK&.

e) H aWTal;n. novtwe;. nou 6&"1 xopn'{l')erJK& " 15ICIKOTtf)K& KOTa Ta avooTtpoo optl;6Ilevo. xopr\ydTOl " &novaxopnydtot ~Ta -en OI.JlAnAl'IPOOOI1 TOO 650u tTOl.I<; rnc l1).tKloc:. &q>ooov TOT& &:"1 eX&t T&htO&l <'.thA0 YOllo Kat l5&v tX&l 1'0 opt~6IJ&VO &looC5rUla TOO 3Onhocrtoo TOO l'llltPOlJloSloo ov&tl5lKwrou f"""O-en.

\ .. JAv aTO &lo6&lllo 1'OU &m~wvtoc: ~UyOU n&plAOIl~VeTaI Kat mJvTa~fl eno &1<6 TOO &l<alOOlla. !.mopd aUTOc: vo &rnAt!;&t -en CTlrv'TO!;n TOO 9ov6vtoc:. 1-1& TOV ntptopt0J,!6 nOVlOT& TOO 3Onhocrtou TOU nlltPOIltoSlou aV&Il'SlK&UTOU &pya-en.

3. To TtI<VO. OpptVO KOl eT\Aea. &l<OlotNrOt rn olJVTa~n TOO yovtooc:; av 15ev unept!3noClv TO 180 tTO<; Tfle; I1hlKlae; TOU<:. &I<TOe:; ov anooM~oov, On6T& (;lKOlOOvtOI m ollvtCl~1l IltXPI rn C1UJ.Inhl'lpwOI1 TOU 240u srouc me; IlAlKloC; roue.

EnIOfle:; 6lK010UvtOl rn ollvtO~1l 0"1 KOTO TO )(p6vo TOU eov{lTOU TOU yovta nTOV ovlKovo VlO l<6ge eovootc, n 15& aVlKaYOTflTa &nflMt npiv rn o'UllnMpWOfl TOU 1800 tTooe; iIle; nAlKlac; roue 1'1 KaTO TO )(P6vo TWY anou6wy rnc, A v Kaltamoav uercvsvecrepo oylKava. &:v 6LKOlOUvtOl 00- vtoi;n·

Oe; TtKYa vooovroi TO v6j.111JO, VQi.lllJonOlI19tvto. ovoyvwplaStVla. TO q>UOlKO TtKVO 6VOIll1e; j.lI1Ttpae; unaMl')Aou. Ka9Wc;. KCll TO ut08&Tfl9tvta tva TOOAOX1OlO eroc nptv ono TO OOvaTO TOO 9&TOU vovt»:

4. 0 &m~wv oUl,UYOC: unaMl')Aou l5&v (')LKOlouTal oOvta~1l cv 0 OOvaTOe; tnflA9& npiv one rn OUj.Inhl'lpwOIl evoc erouc ~; TO YOJ..lO. tKTOc: ov anoM9nK& cno rnv urmpsotc Myw .apYflOlle; StOlle; Kat 0 YOlJOC: &Ixe T&Aea9&i rtpiv cno rnv anOj.lOKpuvOIl. I') 0 eavaTOC: tm')M& amy urmpsoto I') Il&T6 rnv anOlloKpuvaf) TOU Myw ovuccvornroc, &q>600v 0 YOlloe; T&Ata9l1Kt npw ono rnv cvixnvcmrc ~ arrloe; Tfle; onotoc anolloKpuv9fjK& l'l nt9ave 0 un6Mnhoc:.

AK6J.111 l5ev onorrstnn 11 OUllnhnpWOIl tTOUC;, ov y&wf)9nKe I') vOllllJOnOII')9nKC J.I& TO YOIlO nm5( l'l 11 xl')po T&h&! oe KOToOTaOll CYKUIl0oOvne;. Av np6KS!TOl Yla OUVTO~IOUXO, 0 £m~wv oOZ;uyo<; &KOIoUTOI rn ollvtO~11 TOU OUVTO~IOUXOU cq> ooo« 0 Y0J.lOC: elX£ Tel\£o9£[ 600 TouMXIOlOV tTfl npiv ana TO 90VOTO TOU OUVTo~IOUXOU. &KT6e; cv ono TO Y0J.lO Y&vvt)9fjK& l'l VQi.lllJonoll'l9l'lK& nalb[ 1'\ '1 xi'}po T&h&1 0& xorcorccn CYKUIlOoUVIl~.

'Ap8po 12

1. To nooo rnc oUvto~l')~ nou &Mlll3avc I') eo &l5IKOIOUTO vc M~l 0 9avwv OUvtQ~IOUXOC; 1'1 unOAAl')hoe;, cvrtororro, cno onoroonnore arria,' onorsxet TIl 136011 unohOYICJI.IOU lOU rrooou Tfl<; oOVTa~ll~ noo l5LKaloUTm 11 OlKOytV&IO lOU Kal Op(l,&lOl OE: nooooro oun)~ w~ et:T)~:

riO TOV &ml,wvTo oUl;uyo 0& noooOT6 50% TOU nooou auTi)e;. ria K08& nmol m:: noooerr6 25%, Av np6KclTOl Vlo nat61 nou £IVa! opq>ov6 Kal an6 TOU<; 600 yovele;, TO nooo0T6 (')mAorn6l,nm, £KT6<; av (5LKQIOlITOl oUVTO~l1 Kat an6 TOUe; OUO YOVf::[C; (nap 1),

1

2. nepalttpw opIl,tTal on I5tv 91yovtol 01 l510TOE;&lC; TWV v6Ilwv 1897/00 Kat 19n 191 nou np0{3Mnow &oq>optTIK6 UTtaAOyt0}l6 TWV OlKaytV&lOKWV OUvtO~tWV TWV na96vtwv ano Tpoj.IOKpOn;c:; l'j ana UTTflP&alee; ouE,lllltvou I<lvMvoo I') ano OTOIlo. Myw Tfle:; 1&6i1lTOe; TOO<; we; unaMl')Awv l'l ~loUxWV (nap. 2).

3. EnlOlle; ~QKohoueOOv vc IOXUOUV or 6toTof:;ele:; nou ouvUouv nc; OUVToE,&le; TooV OlKoyeVtlwV TWV Olponc.uTIKWV nou nt9a[vouv ~atnae; me; UTTflP&aiae; at elPnVlKl'l neplo(')o. ~ nc; avnOlOl}(ee; OUVloE,&le; TWV oLKoyeVtlwv TWV noxeIJIKWV auvraE,loUxwv (nap. 3).

'Apepo 13

Me nc &0l01;&lC; oUTte; npoJ3MnOvtOl TO e~I')c;:

a) Onou anandTal l'l aVlKovomTO TWV nOAlTIKWV UTtahhl'lhwv l'j IltAouc:: TflC; OlKoyevdoe; roue I') TWV ~wv OlKoyeV&Iae; OlpanwllKoU Y&VlKO. we; npoOn69&OT] an6Km- 0Ile; 6lKalWjlaTOC; oOvta!;l1<: " eml5Qi.lOTwv (n.x. aVLKov6TflTa ltKvoo VIa nc; IlI1Ttpec; TtpoKellJtvou vo nopouv Tfl alivTaE,1l IJE.: 20tTfa r'J aVlKav6mTa unaMl')hou VIa va 6LKatw9&( alivTa~ na96VTOC; ~atTlae; me; uTTflpecrtoc;), oll11'l Ka9opl~tTat eno rnv AVWTOill ITpaToU yY&IOVQi.l1Kf) EnLTponfl. 6nwe; IOXUS! Kat af)~pa.

rlCI roue I&ouc; TOUC:: crporuonxouc 11 aVlKaVOTflTQ eo ~wveTOI ana nc OlKdee; EmTpontc; KOTO neptrrreon (AIYE VIa TO ITPOTO :l1pOC;. ANYE VIa TO nOAelllK6 NOUTlKO. M YE VIa rnv nOAeIlIKf) Asconcotc Khn.) (nap. 1).

13) nOptxtTol npOOO~I101l OTT) oOvto~111l6vo 0"1 unopXouv nat5to nou dval oyalla KOt avf)AIKo 1'1 ovkovo VIa K09& epvcoto Kat l5&v nctovoov oOVTa!;!"} cno ortoiovonrtore q>opta. H npoooUE,I101l OVtpXE:Tat OlO 8% rnc 13a0lKf)c; mNra~'1e; VIa TO npdrro n0l51, 10% VlO TO 6tUTepo Kot 12% VlO K69& tva orto TplTO KCll ovw. H npooouE,nOll aUtl'l51vtTOI 1l0VD OlOV tva yovta, ov Kat Ol 600 &lvOl OUVTaE,loUXOl Ii un6MllhOl TOO LlnllocrtOO l\ oAAoo q>opta KUplae; ooq>6AlOlle;. rlO Tfl oUl;uyo &:v XOPl1ydTOl npoooU~nOll.

y) naptxeTOI npOOWmKO KOI OJ.l&Taj3!I3aOlO tnl60iJa uovo 0& ooouc KoetOlovtal on6hUTO ov6Ttf)pdl (~ nooooro 800/0 KOI 6.vw) K09Wc; Kat 0& ooooc auvrO~i()l50TotNTat I36O&t &TWV UT1l1PccrtOC; Kat &lval naVT&hWc; ttKphol. To nooe TOO em156IJOTOC: OUToU OVtPX£TOt aTO 1/4 TOU ueoou 1l11V10(00 KOTO Ktq>ahl')V OKa9apiOToo &9V1KOU rtpoiovroc nou IOXU&1 KaTO TO tTOC: 1991. npooou~av61l£vo KOTO TO nooooro 0U!;1l0llC; TWV 0UVT6~&wv. ono rnv IlllepolJllvio outl'I KOIIJ&TO.

AK61J11 VIa rnv nopoxl'! TOU tmMIJOTOe; OUTOU nptn&! 01 avwTtpw avoTTflPol vo TthOW 0& KOTOOlOOll rtou onorret OW&xi'} &n$hSt¥n, oourtcpcoroon KOI nepmoillOll 6Mou noooonoo (nap. 2).

5) Opll,&TOI I1lltpolll1via &vnhIK[wOllC; TWV nat(;lwv (nap. 4).

'Ap9po 14

1. M& nc 5tOTt'l~&IC:; aUTte; opl~ovtOl ro KQTWTaTa KOI cverorc 6pl0 OUvto!;twv Kal &115IKWn:pa:

a) I& 1<09& ntplmwOll ouvta~louxou ono 1l)10 b1KoIWJla.

TO noaa Tfle; alivTa~lle; l5£v unooet va e[vOl KOTtlnCpO Tfle; aUvToc,T)e; nou npOKUT1T&l orro TO KaTO TO tToe; 1991 ueoo IlT)Vlolo KaTO Keq>ahl')v OK06oPlOlO &9VIK6 npoiov npooou~av61l&vo IlC TO nooooro auc,Ilrn,e; TWV OWTOE,£wV KOI npawaToo')c; UT1flpecrtoc:; l5£KontVT& (15) cnov. (nap. 1). To 61'10 Ollwe; OUTO OCV 9a IOXU&1 0& ncptrrrtoon nou 0 OUVTa~loUXoc; naptX&1 onolO61'1nOT& epyao!a KOI hC1tll36v£1 ollvtoc,l1 1360&1. TWV &TWV uTtf)p&o!ae; TOU KOI 6XI alivTa~T] aVlKov6Tfll0C:;.

1. Me nc 1510TaE;el~ TOU dpSpou OUTOO puS~il';oVTQl Stpor.a KOTaj30AI')~ 151l1AIi~ oUvTa~'1~ Ii oUVTa~'1~ KQI ~laeoU KOew~ KOt nepioptouot OTI'Jv an(0)(6AI1011 OUVTQ~IOOXWV. Et151K6TEpa:

a} nap~tv€t 0 Kov6vo~ T'1c; IlI1 KaTof3oM~ Mo ouvre~ewv uno TO .t.111l6mo. KaTE~afpe011 6J.!w~ entTptneTat I'J KOTof3oM IltXPI Mo TO noM ouvT6~ewv orov np6K&lTaI Via 0p<j>av6 cno (5U0 vovelc; r'J Via O'UVTO~W:: ono TI~ onotsc 11 ilia elva! npoownlKl'J I') nOAellll<1') r'J ncsovroc tE;orrtoc:; T'1C:: unnoeotcc, etre OTOUe; ana 1&0 iSlKalwlla OUVTaE;IOOXOUC; errs OTOUe; ono Il£Taf3If3a011.

To aepolOlJa 61l~ TWV Mo ourev O'UvT6~ewv,l5£v Ilnopei vc unep{3a[Vtl TO oUVOAO TOU OO<j>aAIOTtoU ~laeou T'1~ lleVaAOTepl1~, onou 11 oUVTa~11 OT'1pil';tTat at &lO<j>opt~. I') T'1 oUvTa~11 nou aVnOTOl)(e! oe 01l0!6{3a91l0 nou <j>tp&! aVIKav6T1'JTO 100%.

f3} .t.!aTI'JpOOVTOt 01 neploplOj.lO{ T'1e:: KaTa(30Mc:; Illa~ uevo OOvTo~I1C::, at neotrrreon nou one T'1v t~ol5o TOU unaAAl')Aou crro T'1v [l5la urmoeoto vevvwvTOI neprooorepo TOU svec I51KOlwIl01O oUVToE;I1~. To 11510 10000ei KOI ov uno TO MVOTO ouvTa~IOOxoU cnoppeouv neorocoreoc TOU evoc c3IKQIWJ.IOTO oOVTa~I1C:: unsp TWV olKoyevelwv TOUe:: errs an6 TO tT'1 u"I'lpeo[oc:: TOU ouvTaE;loOxoU elTe one no9J'lIJo TOU, at eIPTlv1K1') Ii nOAe1l1K1i neplol5o (nap. 2 KOI 3).

2. Ie rteotrmcon on(0)(6MJ011C:: O'UvToE;IOOXOU rMoet erev u"I'lPEcrioc::, OTO (5111l6010 r'J IOlwTlK6 rouse I'l nou elVOl

Me nc; I5laTo~&lC; TOU op9pou OUTOO: OUToonOOXOAoOllevoc:;, J.Ie eE;afpe011 OUTOOC; nou A~rMVOUV

a) KOOtePOUTOt a Kav6voc; Tl'JC:: J.ItIWJ.ltVI'JC; oUVTO~TlC:: J.IerO 10 KOTWTaTO 6pl0 oUvTa~I')~, ntplopl~eTOl 11 KaTaj3aAAOJ.ltVI'J

6sJ~ TI1 CJUlmAi')pw011 TOU 600u tTOUC; Tl'JC; TJAlKlac; KOI oUVTO~Tl KOTa TO 1/3 TOU nooou oumc (noo.e).

opll;eTat TO nooooro KOTO TO onolo 1l&IOOTOt auTi'). El61KO 3. nepOlrtpw opl~eTOI TO OUVTOE;1J.10 TOU xp6vou Karo TOV

'(to nc; yuvalK&c; 1.1& OVl')AtKO i') cvkovo nOl15lo, Tl J.IeIWJ.ltVll onoio onOOXOAEITat 0 O'UVToE;IOUX0C:: etre aTOV t&wTlK6

oUvTaE;l1 opxll;el cno TI1 OUllrni')pw011 TOU 500u tTOUC:: (nop. roueo EITe OTOV I5Tl~6mo Kat npooau!;ovei T'1 oUVTaE;'1 TOU

1). .t.'1~ocriou, eeooov O'UvTptxel neotrmoor; (n.x. on(0)(6AI'}011

13> OpIl;OVTOI 01 npoOn09toelC:: KaTo(30Ar'Jc:: Tl'JC:: oUVTO~I1C:: aTO .t.1'}1l6mo i') v.n.15.15.).

orooc unaMl'jAouc:; YEVIKO nou onoxwpouv T'1C; uTlI')peolac; 0 xp6voc:; oUT6~ elvOI O'UVToE;lJloe; ov ovoOTaAe( I')

"PI\! ana TI1 ou~rnl')pw011 TOU 650lJ .~TOIJc::Tl'JC:; TjAIK10C:JltTO KOTo{30Ai') Tl'JC:: oUVTa~l'}C:; KOI KOTaj3AI')900v ot npof3"'en6J.!evtc:;

6jJ~anaTl1ou~nMpw0111&::ToO~ npaY~onKT)C::;C1lJvToE;lJll1C:; EIO<j>Optc:;. Av Oev OVOOTQA&II'} oUVToE;Tl, 0 xp6voc:; Oev &lvOI

uTlIlP&crioc:; KOOWC; Kat 0 rponoe uno"'oYIOj.IoOTI'JC:; OOVTtl!;I'}C:;' O'UVTO~4JOC:;. 01 I5t npol3Mn6lJEvec:; eIQ<j>opt.C:;, KOTc:$6MovTat

.. aumc:;· ...• KOVOVlKO T600. on6 TOV onoO)(oAoO~evo 600 KOt one TOV

y) Onwc::. qY(;l~W9mW.PJOiQpepQ,J,nAr1VQPIOlJtvwv . "cpyoMTI'J TOU (nap.5).

ef;atpcoewv Kciel~pOOTat w~ yevLKOC::'Kov6vac::q ouvrouo- 4. AK6J.!n npoJ3MneTOI unoxptWOTj TOU O'UVTO~loOxOU va

-,0Tl ovl)pwv Kat YUVOIKWV, j.I£TO TI'J OUllrnl')pw011 TOU I5I')"'OOCI OTI'JV urmpeoto ouvToE;ewv TOU f.l\. KpoTouc:; rnv

",......,0 erouc TI1<; I1AlKloc:;. fta T'1 O'U~nAi')pw011 Tl'JC:; nAlKlac:; onaox6A11011 KaSWc:; Kat Ko9E nAYjpo<j>opla '(to To/noa6 TWV

aumc:; 90 '\OIJI36V£Tat un6$') 11 I1IlEPOlll1viO ytVVl')011<; TOU ono15oxwv K.An., ue onE:iAi') ovaoTo"'l')c:; TI'J<; oOvTa~Yj~ en!

unoAAr'jAou. I'l. onou ouTi') 6ev ano~lKvocTal, I'} 31 6eKEI-I- 15w6EK6J.!l1vO.

f3pfou TOU tTOUC:; nou ytvVl')9I')Ke. To 1610 10XOCI Kat orov I'} 5. TtAoc:; Opil';ETOI on 01 naponovw neploplOj.lol Oev

OUVTOf;11 KOTOf3<lMeTat evwp{Tepa (yuvolK&c:; ue aVl')JuKa IO)(UOUV YIO nc npoownlKt<; I') nOAelJtKtc:; Ii O'UVTO~ClC:;

nmOta Ii 1-1& rotc nOll5lo KAn.) I'l OTI'Jv rreplrmoon T'1C:; noaovrev E!;arrla<; T'1C:; urmoeotcc.

~elWlltVllC:: oUvTaE;l1C:: (nap. 3).

a) EIO:lyOVTal eE;mptoEIC::; an6 TO 6P10 I1A1Kloc:; TWV 65 CTWV. OTIC:; neomreocrc nou 0 unOAArjAoc; onoxucrcn 'A.6yw KOTOpYTJ01"JC:; !<An. 9t011C:; (oxouoic tE;050C:;), Ka8wc; KOI OE KOTl1yopl£~ f3apt~ cvcrmoov (TU<.pAWV, naparnrWlKwv - TETPOnATlYIKWV Kat noox6VTWV ono J.IEOOYEIOKi') cvouno) (nap. 4).

e) Optz;eTOl an Tl OOVTO~n apxf~EI vo KOTaj3CiMETOI cno rnv enouevn Tl'JC:; AI'jE;nc:; TWV an050Xwv eveovetcc, 01 onotsc nououv Ile TTl AtlO11 T'1C:; unaAAl1'A.lKI'Jc; oxtoewc:; r'J T'1v crrocrrocrclo TOU OTPOTIWTlKOO r'J TO BovaTO TOU UnaAAr'JAOU, KaTapYOUIJtvwv TWV TPIIJr'JVWV onoooxwv r'J ouvToE;ewv.

EnIOTlC;. opt~eTOI on6 n6TE KOTo136MeTat Tl oUVTO!;1') onc:; OIl<oytVEItc:; Ko8wC; KOI 0 xp6voc:; KoraJ3o'A.l')c:; TWV eruooucnov (cvuccvornrcc I'l oucoveveroxc) (nap. 5).

13) KaT' ef;ofpe011 OV 0 ouvTaE;IOuxoc:; OIKOIOOTOI oUvToE;n na06vToc:; eE;alT(ac:; T'1C:; uTl1"JpcoiaC:;. TO nooo Tl'JC; oUvToE;l'j~ TOU &v urtopel va C(VOI KaTWTCpo TOU rrooou TI1C:: oUVTa~l1C; nou npOKunTCI an6 TO KOTO Tl'JV nponyoO~eVll rtepirrnoon e0vtK6 npoi6v Kat npO~OTIKl")C; OUVTO!;lJlTlC:; urmoeotcc tlKoOl (20) eTWV (nap. 2).

y) To nooo Tl'JC:; OIKOYCVEtOKI'jC; oUvTa~l1C:: O&V j.lnopd va eivot KOTcin&po TOU 80% TOU nooou TWV npoTlyoul.ltvwv neplTlTwoewv (nap. 1-3).

2. ITO xcrercro oUVTa~nc:; Oev nepiAopt3ovOVTOI TO emo6jJoTa oVlKav6T1'JTaC; KOawc; Kat TO OtKOYCVCIOKO (nap. 4).

3. To nooo Tl'JC; 1.1l1vlo!ac; oUvTaE;l')C:; Oev unooet vc unepj3afVtl TOV OO<j>aAtOTtO 1.11086. oOTC TO TeTparnOOlO TOU KOTO TO eroc 1991 1Jl:00u IlTJVlalou KOTO K£<j>aAi')V oK090PIOTOU &8v1K00 noorevroc cvcnooccopoouevou J.1& nc &KOOTOTe OUE;l'jO&I~ TWV O'UVToE;&Wv. ITov aO<j>aAlOTto 1.11086, npoK~tVOU Via 600uC; A~rMVOUV npooouE;l'}oel~ Myw nTl1nKwv, KOToiSuTIKWV !<An. e~al-li')vwv OVW TWV 28, ncoon9&TOt Kot TO 116 TWV OX£TlKWV eml5olJoTWV (nap. 5).

4. Oc; rtpoc TO MpolOlJO TWV no011C; <j>OOEWC:; ouVToE;ewv. l' \'«I>V Kat enlKouplKWV rtou 15IK000llToi KoBe ouvTa!;IOOxoc:; ', ~J.a<oAou900v va IOXUoUV rc apia rtou Op(~OVTOI one T'1v nap. 4 TOU ap9pou 55 TOU KW6lKa nOAITlKWV KOI ITpoTlwtlKWV IuvTof;cwv (nap. 6).

'Ap9po 15

'Ap8po 16

'Ap9po 17

1. Me TIC:; iSlaTo~EIC; TOU dp9pou OUTOll puOlJil';oVTat 9tpaTa TWV aO<j>aAIOTIKWV &lo<j>opwv, ovayvwplO11C; UTl1"JPCOlWV KOI noAAonAl')C:; a 0<j>0A1011C:;. IUVKEKplJltVO op(~eTol on 6ACX 01 1510pl~6J.!evol Un6MI'}AOI an6 1-1-93 Kat IJ&TO unoXPtoUVTOI OT'1V KaTaj3oAI') J,l'lvlolac:; eto<j>opac:; nou OVl:pX£Tat aTO nooocro rtou 10)(0&1 VIa TOUC:; aOq>aAIOJ,ltvouc; OTI'JV KOIVl') KUPIO aOlp0A10ll TOU IKA.

H EIO<j>OpO eo En$6METOI snl TWV no011~ q>Ucrewc:; an050Xwv TWV unaAAr'J'A.wv (EmM~oTo Stoewc;. ef;OJ.1OAW- 011C:;. unepwploKI')c:; OIJotf3r'Je;, OIJot&3i')c:; one arnrportec, ~- 1300'\10, ooomooxo KAn.). H elo<j>op6 90 tn$6METOl Kat OTa owpa eoPTWV Kat aTO En{(50IJO aoelac:;.

E~alPoWTat !lOVO 0( tKTClKTe~ napoxt~ KOIVWVU<oU xapOKn')pa (cm50llaTa TOKeToU, e~Mwv Kll5e[a~. em561lClTa ~a~ ava11llp(a<: KAn.) (nap. 1).

2. H l5!a CIO(popO e~Tat Kat Vla TTlV avayvWptOll onOla05i')non~ U11l1~olaC; rtou txel napaoxegei OlO llllllOOO. OT~ OTA Ii aMa v.n.5.6., Vla TTl OTpanwTIJ<I'i uTIllpeola iWlP<l>TOO Kat &q>tC5pou. TOU )(P2VOU &KnatMuTlKIic: a5eloc; jJtJ(Pl 600 erov K09Wc; KOt Vla TO )(pOVO vovu<f)c; 65cloC; OV(lTPOCJlI'lc: nat&wv nou XOPllVelTat OTO~ vovelc;.

H avayvWptOll TWV U11llpeOlWV IJnopel va ylV&1 onon:51'lnora IJ& npal;11 TIle: apll65lac: l5IWSuvOI"JC: OUVTO~ewV TOO

r.A. KpaTOU<:; O<:rrepa ana alTTlOl"J TOU unaM!'JAOU Katlle nc 1. Mc nc &QTO~C!e; TOU apSpou ouroo:

an05oxtc: TOU xpovou uno~oAI'lc: TTl<; aITllOl"JC:. ITTlv npa~ a) ylVOVTClt &opSwTIKtc; napell~OCtC; one ()!aT6~elC; TOU

avaQ>tpeTOI 0 avayvwpl~6llevoc; )(p6voC;. TO 1"1000 rrou v. 1902190. 6nwe; TpononotJi8I"JKE Ile nc 6Il0lec; TOU v. 19761

npentl va KaT0t3AI1gel. l<a9Wc; KOl 0 rportoc nAI1PWIlIic; TOU 91. TOOO OTa tTTl U11T}pemac; nou crrcrrouvrci Vla TTl

(eQ>ona!; j.lt tKmWOll 10% l'J IJ& 500elC;). ge1J&Mw0l"J 5tKruWIJaTOC; OWT6~&we; TWV IlI1TtpWV Ill: OVOlla

Av Vla I<onola an6 nc napanovw uTIllpeoleC; txow f) avMtKa nru&o KOI TWV eyy6IJwv YUVOIKWV 600 KOl CJTT}V

K(lTOpA1lgel eloQ>opte; 0& OAAO 0PVOVl0ll6 KUPIOC; aOQ>cwOlle;, IlAtl<la ouVTal;l056TTlOl1e; TWV unaMt)Awv V&VU<o (rod)v TWV

eo &cpopj.l009oUv 01 &aTa~ele; TTlC; l5lolSoxlK!'Je; OOcpaAIOl1e; Kat VUVOIKWV OlpanWTlKWV Kat lSlKaOTlKWV vtc nc onotec MV

5&v eo KOT0t3All90uv etoQ>optc; OlO llllIJOOtO. H urmpsoto lOXUOUV apia I1A1Klac;).

r oun') eo unoAoVloge1 OUVTa~ljJll KaTo TOV xcvoviouo TIle; (3) Ka8tepwveTOt 0 ge0ll0c; me OUVTO~lOMTYJOYJC; TWV

oUvTo~lle; oUllcpwva IlE nc apxtc; TTlC; &alSoXIK!'JC; oOcpaAIOl1e;, unaMl'}Awv nplv cno TYJ OUllnAl']PWOl1 TWV opkov YJAlKlaC;.

Il'l anarroulltVfle; TIle; EKooOl1C: eIOtKt)e; avayvwplonKt)c: aMu IlE IlEIWJ.ltvy) oUVTat;Y), Kat

np6~Y)c;. To 1510 IOXUel Kal Vla nc uT'lYjpeolec; OOWV V) elooveTat 0 geOllOc; TYJC: ouvTO~t056TYJOl1C;.KaTo nQPtK-

J.leTaKlvoUvTru orro TOV 151wTlK6 roueo OlO 11I1J.10mO Kat KAIOYJ TWV K&ljJtVWV <>laTol;ewv ue TIl OUIJnAt)PWOl1 15eToUC;

cvnorpoec, 01 ortotec ncoouv vo avayvwpl~ovTQI OTO urmoeotcc Kat TOU 650u tTOUC; TYJC; T)AlKlaC;.

LlT)1l00l0 ue TO op9pa 1-6 TOU v, 1405/83. TO onotc 5ev 2. Iho ouyKeKpll..ltva Il 15eTia rtou IOXUel VIa ne; IlI1TEpeC:

txouv eQ>apll0Yl'l vm TOUe; uncvopevouc OlO v6Il0 aUTO 11& nat5to xm nc tYYQJ1ee; yuvalKec; KaTOxupwveTal VIa 6oee;

(nap. 3 KOl 4). TYJv OUIJnAY)pWvouv IltJ(Pl 31 LleKe!1~plou 1992. ria 6oe~

AK61lT) TigeVTOl neorooiouot oTYJv noMonAl'] ompaAloy) KOI 4twc: OUllnAT)pWvouv TYJ 15eTia cno 1f}e; lavouaplou 1993

op~eTOI on. av tvae; UnOAAI1AOe; veVlKo. oocpaA[~eTat. A6vw Kat IlETO aun') Oul;OVETal KaTo tva el;oJlT)vo Vla Kage tToc;

TYJe; 1516T1lTOe; TOU (torpoc, llT)xaVlKOc;, K.A.nJ Via TOV {510 Ilt)(pl TYJ OUllnAl']PWOYJ 17.5 ertev rnv 31 LleKell(3plou 1997.

)(povo urmpsotoc t) Via rteorcoorspec anooxoAl']oele; Kat oe IuvenWc;. 01 aVWTCpw yuvalKee; rtou tXOUV <>IOptoe&! 1\

OAAO. nAIlV TOU Llllll0mou. cpopta Kuplac; aocpaAIOYJC; (TIA V. xcrcrovet IltXPI TYJv 31 lleKelll3plou 1982 eo npenei,

TIMELlE K.An.). ocpelAel vo emAt~el oe rroio cpopta Sa npossuievou va gelleAlooouv 5IKaiwIla oUVTa~f}e;, va txouv

aocpaAloTel (LlT)IJOOlO 1\ TYJe; IlSI6TYJTae:; TOU). Tou 51veTOI OlJlJrU.'1Pooel 15.5 tTYJ I..It)(pl TYJv 31-12-1993. 16 tTTl IJtJ(Pl

nOllTwC; T) 5uvaTOTYJTa vc oOQ>aAtOTe{ KOI OTO lSeuTepo TYJv31 ... 12 ..... 1994• 16.5eTYJ I..ItXPI TYJv 31-12-1995. 17 tTYJ

cpopto. eo en$apuvge1 6Ilwe;0 [5Ioc;. VIO TYJ 5e(m:Pl'l -.I.,I~J(PlmV 3J-12 ..... 19~.K(lI. 17.5tTYJ IJt)(pl TYJv 31-12-1997. aocpaAloy). Ile oAe~ ne; eloQ>opte;notl npol3AtnovTolOTOV ...•... ·E;lgt;r(l17,5 tTYJ Vlane; avwTtpw yuvalKec; <>ev aul;avoOIKClo qiopta 51lA.Katne; OTOlllKte;ToUKOl TOU EPVol'56T1lVTati-KOIonOXWpoOl/()!loie5I']noTe ue TIl OUIJnAl']~ TWV TOU Kat TOU Llrll.lomou (nap. 5). cTwvauTwv Kat TOU a\fTlOTOIXou oplou I1AIK[ae;. rto nc Aomtc; yuvalKec; (OV0Ill:e;. lSla~eUlltvee;. 1\ xnpee; xwple; n0l5t0) Ka9Wc; Kat Vla 6o~> 15t0pil;OVTat n KaTaTaOOOVTaI cno 1 lovouaplou 1~ J<ljIIll:TO. 5ev elveTat Y) lOXUoooa 25eOO.

EnIOl1C; 5ev0{vsTOl Y) 25eT{a rrou tOXUet Via TOU~ ovl>pee; vevu<o citt~Op(OTYJKOV npiv TYJv 1 lavouaplou 1983 ciTe usrc (nap6~.1 & 2).

3. Oe; nooc TTlV I1AlKla ouvTa~IOMTYJoy)~. auT!') aU~OvtTat W~ e~I']e;:

To 420 eroc llAIKIa<; nou IOXUe1 Vla TIe; vuvolKee; lJe ov!')AlKO

t) cvxovo nmi5lo 1'} oylKavo oU~uyo. au~oVeTat Ola51aKQ KOTa tva e~QlJl1vo VlO Kage sroc uerc TYJv 1 lavouap{ou 1993 IltJ(Pl TTl oUllnAJiPWOYJ TYJC: I1AlKlae; TWV 44 ertov KOI 6 unvov TYJv 31 LleKe~plou 1997. IuvenWc; ooec yuvalxee:; txouv npooAI1cp9d I..ItJ(Pl TYJv 31 LleKcll!3P{oU 1982 KOl txouv OUl..lnAy)pooCl(KaToxupooel) 15ena J.lt)(pl 31.12.1992 OUVTa~IOOOTOUVTQl jle TYJ OUIJnAr'JpwOl"J TOU 420u tTO~ TYJe; I1AlKloe; TOUe:;, ooec M MV TYJv txouv OUllnAy)pwoel J.lt)(pt TYJv cverrepco rUJl:p0J.lllv[a Sa nptm:1 va OUllnAIlPWVOUV TO 42,5 eroc TYJe; y)AIK[Oe; TO~ IJtXPI TYJv 31-12-1993, TO 430 eroc IltXPl TYJV 31-12-1994. TO 43,5 eroc I..ItXPI TYJv 31-12-1995. TO 440 croc IJtXPI rnv 31-12-1996 KOl TO 44,5 eroc IltXPI TYJv 31-12-1997. H UnaAAI1AOe; 61..1we:; Sa OKOAOUge1 TO ooio I1A1KIoe; nou npol3Atm;TOI KOTel TO XP6vo KOTa TOV onoto OUllnAtlPWvel 6eKancvToeTio cnorconnore onoxwpr')OCI. n.X. vuvotcc rtou OUlJnAIlPWVCl beKonCVTOi:Tio TO 1993 Sa OKOAou9et TYJV I1AlK[O TWV 42,5 CTWV, 6.v oullnAllpWvcl

Ap9po 18

Me nc 5loTo~ele; TOU ap9pou OUTOU Op{~CTat 11 tKTaOll ecpaplJoYl'le:; TWV 51OTo~ewv TWV nponvoouevov op9pwv 1-15. El5lK6Tepa:

1. 01 ('jIOTOf,CIC; ourcc 10XUOUV VIa 600~ 1510p[~OVTOl we; TaKTlKo[ unaAAl1Aol I'] KaToToooOVTOl we:; OTPOTIWTlKO{ cno 1 tovouoplou 1993 Kat J-ICTO. IuvcnWc; av tvoe; unOAAIlAoc:; unnoercl we; OUIJ~OlOUXOe:; norv orto TY)V noooncvo llllEpounvto KOl I..ICTO rnv 1 Iovouoplou 1993 uovuionomaet Sa unax9cI OTIC:; bIOTOf,CI<; TOU V61lOU OUTOU. EnIOYJe; 6001 OTpaTIWTtKO[ UlTIlpeTOUV we; tcpe6pol !'J ~AovTte;, 5ev Sa unax90uv one lSIOT6.~CI<; curse, eKT6e; ov I..ICTO)I£vtoTepa uovuiortomaouv, onere Sa unaXeouv ono TYJv I1lltpo TYJe; uovuiortomonc TOU<:;. 01 ncoonove ea aocpaA(~oVTQl OTO~ OIKC[OUe:; Q>opele; (iKA. TIA K.A.n. ovoxovo ue TYJV CIOIK6TT)TO TOUe;) (nap. 1-2).

2. Ot ('jIOT6.~CIC; nou oltnouv TIl OUVTO~1066T1lOT) TWV BOUAeUTWV Kat TWV Lllll..I0PXwv Kat npot5pwv KOIVOTl'jTWV (5ev SiYOVTal. 0001 61lwe; cnoxrnoouv TIC; rtcportovco IOI6T1lTCe; VLO rtpdrrn eooo orro 1 lcvouoptou 1993 KOI ucro eo unaXeouv OTO 6P10 T)A1K[O<; KOI TIC; KpaTl'joel<; TOU vouou OUT00. To [1510 eo 10XUOCl KOI vro nc OIKOytvCltc; TOUe;, 01 onotcc eo OKOAou80uv TIC; npoun09tocle; TWV 0lKOVCVC1WV TWV xomcov nOAlTIKWV unaMr')Awv (nap. 3).

9

• 3. Opil;ETOl on Via TO AOtna 9tj.laTa nou 15ev pu9J1~OVTOl IlE TO VOIlO aUT6. eo el;OKOAou90uv va IOXUOW 01 01K&lee; &aTol;el<; T-QU KW5tKa nOAITlKWV Kat ITpanWTlKWV IUVTOI;€WV (nap. 4).

4. EnlOT)<; opil;eTat on Ol lSlaTo!;€Ie; TWV ap9pwv ourov (1-15) €cpQPllCX:OVTOl aVaAova Kat Vla TO~ unaMl'}Ao~ TWV O.T.A. Kat TWV 6AAwv v.n.li.5. nou &tnovTOl cno <>111J0- OloOnaMf)AlKo ouVTa~loooTIK6 KageOTWc; (nap. 5).

'Ap9po 19

exortevmerto TO 1995 eo aKOAou9cI TTJV 11AIKfa TWV 43.5 ;;TooV KATt.

EIl5IKQ Yta nc yuvalKce:; nou txouv TtPOOAIlCP9£1 IltXPl 31 fleK&IJ~p[ou 1982 Kat txouv aVT')AlKa TJ cvkcvc nmola TJ avlKavo oUl;uyo Ko9Wc:; Kat Via ooec txouv avalla nOlOU] J'! &Ival tVVQJ.Iee; Sa IO)(U&! TO 6Pl0 IlluKlac; TWV 42.5-44.5 CTWV r'I TO m:VT1lKo0T6 TplTO (53) tTOC:;, KaTa neotrrrtocn, eeocov CJUV.TTAYlPc.iloOUV l5eKanevTaena Ilt)(P1 31 LlCKCIlI3P(oU 1997, eo aTtaneiTOl 61lW<:; TJ OUIlTtAl'jpwOI1 MKa errnunou (17,5) eToov uTtflpeo(ac; npoxeursvou vo 9CIlCAIWOOUV C5lKalwj.la ativTaQlc;.

Ot yuvalKec; ourec l511AOOl'j, nap6neo 9q.lCAIWOOUV OOcoiwllO ativToE;llC; lleTa rnv 1-1-1998, ocv So unaxBotN OTa apia TWV 50 Kat 58 CTWV, oAM eo nopouelvouv OTa aplo TWV 42,5 Iltxpt 44.5 Kat 53, KOTO neptrrnoon,

nepatTE:pw 11 IlAlKlo ouVTal;loMTIlOTJe:; TWV AOlTtooV VUVQlKooV Ka9Wc:; Kat TWV ovopwv.nou B&JlCA1WVOUV oo<:aiwllO oUVTa~llC; jJ&TO TIlV 1 lovoucptou 1998 T} npooAolll3ovoVTol ono 1 tovoecptou 1983 twe; 31 LlCK&lll3plou 1992 (580 eroc r'j 600 tToc; oVT!OTatxa) aul;ovcTOI OTOOIOKO urro 1 lovouoplou 1998 Kat jJ&TO KOTO tva el;6jJllvo Via K6ge eroc IltXPI TIl OUIlTTAr'jpWOI1 TOU 600u tTOUe:; TTJe:; IlAIKlae; Via nc vuvaIKee; (~.TOU 650u tToue; TIle; IlAlKlae; Via TOUe; ovl5pcc:; npoxei- 1-'",.00 vc &VapIlOVIOToUV ue TO optc nou IOXUOUV OTO IKA, o 15& unCiAAYlAoc; eo QKoAouBei TO opto TJAIKloe; rrou rtpof3MncTOl KOTO TO )(p6vo nou 9CIlCAIwvei TO olKo[wlla VIa oUvial;l1. cnoreonrrore Kat ov onoxwpJ'!oel n.x. unMAllAoe:; nou gell&A1WVel OIKOiwllO oUVTa~l']e; TO 1998 (25cna) eo OKOAoueei TO ooio TWV 58,5 eTWV TTJe; l']A1Klae; VIO nc:; yuvaiKee:; Kat TO 60.5 TTJe; IlAlKloC; Via TOUe; ovopee; KAn.

4. Me ne:; I5taTof;ete; TIle; nap. 4 K091epWVeTQI Kat Via TOUe; 1')1511 urmceroovrec unaMJ'!Aoue;, ovopee; Kat vuvaiKec;, nou BqJ&Atoovouv I5tKaiwlla otNTof;llC; IlCTO TTJv 1 lovouaplou 1998 I") IJ&IWJltVl) oUvroE;l").

E1151K6T&pa 01 vuvalKec; IlTtOPOUV vo Ml30uv IlClwIltVl") oUvroE;1") acpou OUIJTTATJpWOOUV TO 550 eroc TTJe:; IlAlKlac; TOUC; Kat at ovl5p&e; TO 600 tTOC;. I'} f,lc[woI1 oe OUV(OTaTat Kal 0TIe; Mo nCplTtToooeu::, OTO 1/200 TOU nooou TTJe; oUVTa~l']C; Via KM& J.n'lva.nouunoAe!rtetoldrt6· TTJvtvapf;1l KaTaI3oAI')e; TTJe; IltXPI TIle:; oujJnAnpwOI)e; TIle:; KaTo neolmtoon T]AIK[ae; ouvraE;loMTTJOI'}e;· .

=EmOij(fYla·C>C1~~s~g9lJ'II.peooATjcPei(~Hq.my.l.JayOl.lO"". pIou 1983KQt:001lfiA'l8<iJvouvTPiOK-oVroneVTaeTI'J npovuoTIK(I,ouvTa~1Il1l uTtl']pcma,rl oUVTaf;1l prropel vo KaTaI3A119c[ C I'}PI'}. eeocov at vuvalKCe; txouv OUlJnAl']PWOCI TO neVTIlKOOT6 6yljoo (580) eroc TTJe; I")AIK[ae:: TOUe; 01 5e ov5pce; TO eE;IlKoOT6 (600). ria TTJ oullnAJ'!pwOTJ TTJe:: rpioxovronevroenoc Aall~6voVTOI un6tln1 Kal at noourmoeotcc nou avavvwp[~OVTOl ouvT6E;lIlee; 11& nc i5laTot;cle; TOU ap9pou 1 TOU v. 1405/1983 Ka9We; KOI or npooaut;!'Jocle; ue TPIQKOOTO

neurrro l'j J.I& n&vTT)KoOTO. .

KaT' aUT6v TOV rporro KaToxupwVCTat 11 rprcxovrortevruerto (35cna) Via Moue; TOUe; urmoerouvrsc or)f,lepa urroxAr)AOUC:;.

6. ME TIe:: 6IaTat;ele; TTJe; rtop. 5 op!l;CTOl on, ue cl;alpcOTJ nc vuvaIKcc; rtou txouv aVail a nmOta !'J elver tyyaf,lCC;, ro errro (7) )(p6vla nou IOXUOUV we; ct;alpeOTJ uno ro 6pla TlAIK[ac; Via rnv KaTaf30ATJ TIle; oUVTO~I")e:: (+7) , aut;6voVTOl Via ooouc 9cllcAlWVOUV iSlKalwlla oUvTat;lle; IlETO TTJv 1 lovouoplou 1998, KaTO tva et;0Il11vo Via Koge croc an6 1 lovouoplou 1998 Kat ucrc f,ltXPI TTJ OUllnA!'JpW011 IStKO (10) erdrv (+ 10). H aut;IlOfl 61lwe; Sa nopouetve: OTO OPIO nou loxuet KOl6 TO eroc nou 0 UnaAAT)AOe; 9CIlCAIWVCI I5IKo[wlla oUVTat;T)e:: n·x. av tvae.; unQAAT]AOe; OUf,JnAT)pWVEI 25eTI'J auvTat;lll11 urrnpeoto TO 1998, 9a aKOAou8ci rc +7,5 tTTJ. av 9qlCAIWVCI oIKa[Wf,la TO 2000 80 aKoAou9cI TO 8,5 tTTJ K.Art. onorconnore Kat av anoxwpl'jocl (nap. 5).

10

6. Mc TTJ I5IOTat;l'] TTJe; nap. 6 OUf,JnA11PWVCTOI I") olKeia oloTa~l'] TOU KWOlKa Kat nepiAalll3ovcTOI OTT)V et;alpcOTJ TWV opkov T]AlKiac; Via KaTaI3oA!'J TTJe.; oUVTOt;T)e; Kat TO KUPIO npoownlKo TOU NOIlIKOU IUlll3ouAlou TOU Kpnrouc, TO onolo ct;olletWVCTat KaTO 1l10B6 13081J6. opm I")AIK[a<:: Ttapallovl')e; OTT)v urmoeotc Kat Aatntc:; noounoeeoeic IJC roue OlKaOTlKOUe; AeITOUpvoue;.

7. Me TIe; 151aTot;ete; TTJe; napavp6cpou aunic; CTtlcptpeTat TOJlJ'! OTO IOXUOV ouVTat;lo15oTlKo I5IKato ue TTJv KaettpWOTJ artOKTTJOTJe; I5IK00WlJaTOc.; Kal oe xelvouc rtou ncoorrouvrm ue 15 tTTJ OUVTOt;IIlI")c.; uTtl']peotae; acpou of,lwe; oullnAllPWOOUV TO 650 sroc TTJe; I'}AlKlae; TOUe;, 01 OVopce; Kat TO e~l']KOOT6 (60) at yuvalKec;.

H pUelllOTJ aUT!') anol3olvcl oe 6cpCAOe; 6Xl 1l0VO TOU UrtaMl'jAOU 0 onotoe 15ev cIllBuIlC[ va OTaololSpolltiocl OTT)V urnjpeotc, aMo Kat 0& 6cpcAoe; TOU LlT)llootou, acpoU aUTO eo "anaMavei" an6 unaAAnAoue; nou I5cv txouv TO cnorroeuevo tvl5lacptpov Yla TTJv eovootc TOUe; xwp[e; 6jJcOTJ cTtl136puvOTJ ono TTJv KaTal3oAI') IlloBou l'j oUvTaE;l']e;.

H otNTat;1'} novTW<:; autl') urtopel va Kaml3Al")9c! KOI rtprv an6 TTJ oullnAl'}pWOTJ TOU 650u I'} 600u srouc TTJe; IlAIKlae.; ecv 0 UnOAA'lAOe; KaTaOTe( ovlxcvoc KaTo rrococro 67% Kat OVW, COV <5c ano!3looocl rtprv crto TTJv rtcpcncvoi I'}AIKla. lleml3$o~cTal af,ltowe; OTT)v OIKOVtVCIO TOU. To IltTPO, Via Mvouc; [OTJe; IlCTaxeIpIOTJC;, eo TUX!;! tcpapf,loyl')c:; Kat OE xetvouc nou tXOUV I'}OT] et;tA9cI an6 TTJV urmoeoto Mvw napaltl')ocwe; Kat OUYKeVTpwvoUV TIe; cncrroouevec rtpounoseoeic.

8. Me TTJ I'5I0Tat;1l TTJe; nap. 8 Opi~CTQI TO aplloOIO opvovo Via TTJ Olan[OTWOTJ TTJe; aVlKaVOTTJTae.; TWV unnMl'}Awv KOI TWV lleAWV TTJe.; oucoveveloc TOUe;.

'ApBpo 20

Mt nc iStaTot;cle; TOU op8pou ourou Op[~OVTQl TO et;l'je;: 1. TIB£VTOl npoOn09tocle; cloooi)llaToc; VIa TTJ ouvrcaoMTTJOTJ TWV avollwv tVl")AiKwv 8uyaTtpwv. nhl")V TWV cvxcvev KaTo noooorc 67% Kat OVW. MCTTJV loxubuoa vouoseoic 01 OVaIlCe; BuyaTtpee; OIKalouvTOl oUvTat;l']an6 TOUe; vovt[e; TOlJ<\ K(ll f,lCTQ .TTJv eVl")AIKlwOTJ ToUe; .IlC 1J6V1") npoun09i(Jl") TTJv avallla, xwp[e;' VO Aalll36vCTat· unoljJl'j T] ungpt;l")aAAWV TUX6V CIOOOIWOTWV.

Encl15l'j TO IltTPO aUT6 Kp[VETOI KOIVWVlKOMIKO KOI 15COOJltvou en Via ne; 9uyaTtpce:: TWV rtPOOAallf3avolltvwv OTO Lll")1l6mo IlCTO TTJv 1 tcvouoplou 1983, I'5cv KClTQ~Tal otNTot;1l Il£TO TTJv eVl")AIK[wor) TOUe:: (ct;Of,lo[wOTJ IlC TO opoevo rexvo), nporslveror 6nwc; resouv nepioprouot KOI Via oosc crtoxrouv C5lKruWf,Ja oUVTal;l")e; f,JCTO TTJv tvapt;1'} IOXUOC; TOU V61J0U ourou, Ko9we; Kat Via TTJ OUVtXIOTJ KaTal3oAtie; TTJe; otNTaf;I")C;, Via ooec !'J151l OUVTa~loC5oTOUVTal.

To [1)10 Ba IOXUO£1 Kat Via nc ola~cUYf,ltv£e; 9uyaTtpce:: rtou I5lKOIw8I']Kav oUvTal;1l C[TC nptv cno TTJV tvapt;1l IOXUoe; TOU v. 165411986, ue TOV ortolo Tt8l']Kav m:plopIOlJO[ clool5l'jllaTOC; Kat I")AIK[ae; Via TTJ ouvTaf;IOMTTJor) TOUe;, t[TC IlCTO.

o neplopI0f,l6e; rtou TlBeTOI c[VQI vo f,l'lv tXOUV clo60llf,Ja an6 KOee Ttl'JYl'l nATJV TTJe; oUVTaf;l'}e; KUplOe; KG! enlKoupudlC; nou va unepl3o[vcI TO 4Onhomo TOU T]llcpolJ[oBlou avet(5(KCUTOU epvcrn, 6nwc; aUTO eo loxuei K09c cpopo. H unapt;T] TOU etOOoTJf,laTOe; eo anoOclKvucTOI an6 TTJ <jl0POAOVlKTJ I5!'JAWOTJ TOU npOIlVOUf,lCVOU TTJe; ouvTaf;IOMTTJOTJe; srouc KOI nooxeuievo« Via nc l'jOI") OUVTa~lol5oTOUf,JCVCe; an6 TTJ CPOPOAOVtKI'} 5~AwOTJ TOU erouc 1992 nou ceooc clool5!'JllaTa TOU erouc 1991.

rtO TTJ ouvrofrooornon TWV oVl")AIKWV I'5cv rmorrsrrci I") noounoscon clool5l'jf.lOTOe;. Via TTJ ouvtXtOTJ 6f,Jwe; KOTaI3oAtie;, TTJe; oUvTa~r'te; TOUe; KQI IlCTO TTJv CVI")A1K[WOTJ, eo nptnet va

11

npOOl<~(OOOV ~ TflC; aw6&ac; l111~ooac: OIKOVOIlI- ITflV n&p(ml.OOTl all'n'l 0 C1UVia~loUXOC; nou &pya~&TOl.

K1'Ic: YT1l1peolac; (110Y) on 5&v txouv unof36,\£l 5flAf.OOT) 1'1 KaTaJ36,U£1 nc ~n~evee: &IOq>Optc:. aUT6c; Kat 0

0& neplmwor) un<$>AI'lc:. aVTlypaq>o TOO OX&TlKoU eKKaeo- epyoMTflC: . TOO. unoAOYI~~evec: OTO 15mMOIo. Av ~~

PIOTIKoU OTJllet~aTOC; an6 rnv ono{a va npOKUmet TO TUXOV tXet avaOTelAet Tfl KaTaf30M rnc oUvta~llC: 01 &lOq>optc:; 15&v

eto65fllla. &nAaOl~OVial.

Ot fl5fl OWTq~o15oToU~vec: evMu<ec:; av~&c: euyaTtpee: 0 xpovoc: 0& KOee neplmwOfl. noVi~, elvat C1UViaf;~oc;.

Kaew<; Kat at &a~etJYl.ltvee: • eo nptnet Iltoa OTO npdrro onoo aUTO npof3Mn&TOI.

15l!lflvo KOee tTOO<;. apxflc:; yevO!ltVTJe: orto TO eroc 1993. nepalTtpw OP~OViat at unoxp&Woet<; TOO anaoxo~~t-

vo npOOKOIl~OW OTIC: aw65tec: &wOOVOetc:; tOO r.A.KpO- voe C1UViol;loUXOU Vla 5I'l~ TflC: OnooxoAllOfle: OTI'lV

TOO<;. ru OTOIXela noo anOOeIKWoov ro &loool'l~aTa TOUe: YTtflpeolo IUVia~ewv TOU rAK KCll 01 C1Uvtnetee: orto mv

i510n. &aq>op&TlKa eo 15tClKomeTal 11 KOTaj3oAn Tfle: oUViCl~nc:; napQA&t4WI TIle: 15~c: fJ mv napoxfl avClKp$Wv nAnP<>-

TOO<;. q>OPIWV (napA).

Mnop&l, noViU><;. I'J oUVia~fl vo enavClKaTaj3Al'Jeel. oq>oU 5. AK~I'J ~eTQI on 01 l5taTa~etc: TWV nopcvp. 2 TOU

ro npOOK~(oouv eK TWV OOTtpwV. apGpou 15 nou n~noov rnv ovayvWptOl'J ue e~ayopQ

AKOIlI'J ~&Tat on I1MKla KaTa rnv onola gewpoUVTat on K09& uTtflpeolae: nou napaoxt9l'JK& ~ onoioonrtore oxtOl'J

&VI1~U<IWVOViat TO rexvc, appeva Kat 9I')Aeo.&1vat TO i5tKOTO OTO 11111l000, TOO<; OTA Kat TO MAo v.n.5.15, TflC: orpcne-

0'11500 (180) tTOC:. Iln tOXuoUOflC: TIle: OX&TlK1'!c: ()t(:no~ne: TIle: TlKflc: uTtflpeolae;. TOU xpovou &KnOtl'>&UTlKne: a15elae; IltXPl

ngp.6 TOU Qpepou 53 TOU KW&Ka nOAITlKWV Kat ITpanw- Illo 15tena Kat TOO )(p6vou yoVtKflc: M&loe: ovcrpoenc

If.», IUVia~&WV ono TIlV tvapf;n IOXUoc; TOU vouou aUToU nat5twv. eq>apll~OViOl Kal vic ocoee urmpsrouv TIlV

xfupfe; ~U><; va elYOVial ouvTof;ete; nou txouv Ji(')11 xopnvn9&1 31.12.1992. eq> oao» eelle~lwvouv 15IKaiwIla oUvTal;l1C: ~Ta

IltXPl TO Etl(00T0 (200) tTOC: (nap. 1). TIlV 1.1.1998. npOK~VOO va evoPlloVl09d OTO 0fl1Jel0

2. Me ne; (')lcnaE;ete; TIle; nap. 3 opl~eTat on 0& OA.oue:; aUTO, TO n<lAato oucmUiO J.I& TO veo. H EIOq>OpO ~ayopQC:

TOUe:; unaM1'!Aouc; nou ouViaE;tooOTOUViOI nne TO 61'WOoto eo UnOAO~&TOI OTO noo00T6 KpOTIlOl'Je; nou 1000Uet KaTO

(noAITIKoUc;. crpcnerucouc, 5lKaOTlKoUc;. BOUA1'!<;, £15u<wv TO XP6vo unol3oAf!e; TIle; ormonc yto ovaYVWpIOl'J TWV

KaTllyopIWV, 511llooloue; ~£ITOUPYoUc; KAn) nou txouv 610- UTtflP&OIWV outev Kaew<; KOt OTIC:; anoooxtc:; ent TWV onokev

pune[ ~tXPl 30 I£m&~l3plou 1990. en$<lAAeTOt ono 1 £V&PveITal 11 KpaTllOfl yta oUVTO~11 KOTa TOV ((SIO Xp6vo. Av

lovouoplou 1993 KpOTIlOl1 yta oUVio~11 nou OVtPX£TOI O£ 'ItO Konola cno ne; unnoeotec aUTte; txouv KOTal3~l1e&1

nooOOT6 3% en! TWV onoooxwv 1360£1 TWV onokov KOVO- eloq>optc:; 0& MAo opvaVl0lJ6 Kuplae; ooq>MtOl'Je:; 0 unMAI'l-

v~eTOI 11 oUViaE;11 Kat OTO 5wpa sopnov KOt enl15o~o a5£(ae: Aoc; onaAMOO£TOI TIle; e~oyopOC; KOt 0 Xp6voc; elVOl

(f3a0lK6e; 1l1096e;. xpOVow((50IJa, enl501lo wMKIIlI1e; ti no- OUViOE;tIlOe; uno TO l1rlllomo.

~ueTOUe; unf}peola<;. AT A Kat Ol yeVlKte; auf;tioEle; Il&TO TIlV Av ~WC:; tX&t &opt09&1 Il£TO TIlV 1.1.1983 &q>apll~OViat

1 lovouoptou 1991 nou KOTapyi')9!lKe 11 ATM. 0& nooooro Ol (510Ta~&te; Tfle; nap. 3 TOU opepou 15 (5I'lAal5Ji eo tOXOOet

5% one 1 lavouaplou 1994. Kat uno 1-1-1995 Kat IJ&TO OTO 11 KOlvi') 5a50XIKJi aoq>~IOI'J. XWPlc:; w$6:pUVOI'J TOO unaA-

nooOOTO nou eo IOXti&1 K68£ q>apa VIO TOUC; aoq>aA10IltVOUe:; AJiAOU nou tX£1 KaTaj36M&1 TIe; £lo<poptC; &IT£ 11 uTtflpeola

OTIlV Kupla KOIvfI ooq>MIOfl TOU IKA. TOU tX£Lnapaoxe&1 OTO 611116010 etre OTOV t(5lwnKo TOilOO

rta 600uc; eVEPvdTOI· nOll KpOTIlOl'J'(b.llf..lOpXOUe;-npo~=. (nap.5).

(5Pouc; KOIvoT1'!Twv)(')ev eo· ylVet 11 KPOTflOll QUTI'} EKT6e; av 6. 0P!Z;&TOl on 0 xp6voc; YOlJtl(tic:; M&lae:; OVOTpO<Pnc:; TWV dVOl J.llKp6T&P'1 on6TEavartpooapIl6~eTat cn(l[(5l011.0ClOOTa, ... nal~l<bv JJOl.)npo{3Atn£TOL Kat vio TOUe; 5111looloue; unaAAnH KpQTIlOfl Entf3tJMeTOI npOKe~tl/oucvaunax9oUv .. oJO-},ouc; {V: 148"3/84 Kat n.<5. 193/88) ElvOl OUVTaE;IIlOC: ono TO

o·~o 6AOI OltmQXJ\fJ~OI· OTIlV ··[15ropETtlxeipIOl'J Kat vo AI1Il000(nop.6).

llPI1gei 0 Tpon6c:; unoxovtouou TIle:; oUVTO~l1e;Il&Tpla".. 7. M&. TtC; napaypQq>ooc; 7. 8, 9, Kat 10 OnAOUOTeuOViat

KOeJTO neurrro (35/35) (nap.2). ypaq>&toKpaTIKte; &a(5IKaolee;. ooov oq>opO TO un~~va

3. Av~ovn KpOTIlOl'J eml3<lAAeTOI uno 1 lavouaplou 1993 vio C1UVTO~I015oTflOTJ 5lKalo~ovnTlKa KOI TOV rpono £lonpO-

KOI os 6AEe; TIC:; C1UVToE;ele; Kat XOPl1yl£c; nou KaTaj3(lMf;1 TO ~&~ IllKponoowv uno KOTaAOYIOlJoUe; KOI etl'itK6Tepa:

61111000 (e~Olpoolltvwv TWV noootomxov C1UVTOE;&wv n TWV a) 6&v OnotTEITOI 11 un0f3oAJi TOU mOTonOl11T1Kou ytVVTJOI'Je:;

ouvTof;ewv TWV nosovtev e~ atnac:; TIle:; urtnoeotoc n TWV TWV unaAAJiAwv. Eq>OOOV TO tTOC; ytVVTJane:; TOUe; cvovpc-

nOAq_HKWV KOi. TWV &~OIlOIOUlltvwv IJ£ ourec), KAIllaKwveTOI q>eTatOTO mOTOnOlT]TlKO urmpeoioxev IlETal3oAWv.

61JU><; ovoxovo 11& TO nooo TIle; oUViaE;ne; 0& nooooro 1% (3) Ta mOTOnOlI1T1KO OIKoYEV&laKtie:; KOTOOTaOl'Je; onou 15&v

VIO ouvToE;ele; ti TIll'Jlla OUVTO~EWV t~ 100.000 OPOXIlWV. un6pxouv ernonpo OTOIXE(a OTOUe; OIK£(OUe; I>JiIlOUC: fJ

oe nooooro 2% VIO TO TIltillO OUVTa~lle; orto 100.001 twe:; KOlv6T1lTee:; Yla rnv tKi5OOl't TOUC:;. unopouv vo eK5150ViOl

200.000 l'ipaXllwV, 0& nooooro 3% Via TO TIltilla OUVTOt,lle; Kat 1360EI svooxou f3e[3alwoe~ 1)uo uopnxxov evwmov

uno 200.001 - 300.000 5pOXIlWV. 0& nooocro 4% Yla TO C1Ulll3oAOlOVPOq>OU KOI 6Xt uovov sveruov £tpl1vOOlKou. on~

Tlltilla oUVTO~Ile; one 300.001 - 400.000 15paXIlWV KOI oe unorrslrot OT1IlEpCl.

nooooro 5% vic TO TIll'llla olIVTaf,l1e; OVW TWV 400.000 'I) Flooo KOTaAOytOllWV IltXPt 30.000 15paXlJwv unooouv

5paXllwv. vo nopoxpcrouvror an6 TIl olNTof,ll. eecoov npotPxoViOI

H KPOTT)Ol'} stvor npooeprvn KOI 11 KOTOpvnOll TIle; 90 vlvet uno axp&WoTi')Twe; KOTaj3Alleeloo oDvTOf,ll l'J eml56jJaTa.

ue npo£l5ptK6 610TOVIlO (nap. 3). 5) Flvovrca 5eKTO cvrtvooco l'J qxotoovrtvpoeo l5IKOIOAO-

4. Pu91l1~oVTOI 9tllo1a onooxoxnonc TWV OUVTOf,louxwv vnTIKWV oUVTaf,006TT)0I'Je;. eq>ooov slvoi emKupwlltva KOt

ctrs ono i510 5u<alWj.la errs one lleTaj3lf3aOl'J Kat 6pi~eTOI on, one 51KIly6pouc:;. 01 onotoi txouv 5tKalWj.la emKUpf.OOT)e;

uv aV<lAol3ouv onoroonnore epvuoto Ii elver ouroonooxo- ovnVpOq>wv (nap.7-10).

,)..OUI1&VOI Kat TO a9pOlOllO TOU aKa96ploTOU nooou TT)e; 8. Opi~eTat on ot I)laTof,ele; TOU Op9pou aUToU Kat TOU

OlJVTOC,ll<; Kat TWV oKa86pl01WV IlI1VIOlwv anoooxwv l'J TOU noonvoeuevou £'<poPIl~OVTOl ovoxovo KOI vio TOUe; UTtM-

eloootil-l0T6<; TOU<; vsvxo, 6nwe; aUT6 nooxurrret an6 TIlV Al1AOUe; l'J OUVTOC,loUXOU<; TWV OT A Kat TWV MAwv NnM

<jl0POAOVIKJ'j roue I5l'JAWOll. unep[3alvel TO 6OnMOIo 10U nou I5ltnoVTat ono (511IlOOloUnaAATjAIK6 OUVTOC,IOOOTIK6 KO-

e~'.60101e llllepolll09iou avel5IKeuTou eovcrn, II ouvTOf,ll geoTWc;. EITe 01 ouvTo~el<; TOU<; f3apuvouv 10 l:IllllOotO errs

TOU<; n£plopi~&TQl KOTO TO 1/3. iliou<; eopctc. Ko9we; Kat OTOUe; unaAAl'JAoue; Ii ouViaf,louxoue; TWV O!iSllPOOPOllWV nou iSltnov10l ono nc iSlaTof,ele;

OU n.6. 850/80 (nap. 9).H KP01110Tj 6~w<; I'lI1 SI(')1K1'l sl0<pop6 a 600u<; unaMTiAou<; Ii ouVTol;loUXOUC; iSsv ouvTol;IOOOJuvrOt orto TO 1111~OOto, eo nspttpxsTal oro <popea JVTal;toiS61110l'J<; TOUC;. EVW 60wv OUVTO~l060TOtiVTQI one ) 611~6Oto, n Kp01110TJ Ti l'l SIOqlOPO So nspttpxsTOI oro TlI.lOOtO (nop.t t).

9. Me nc 5IOTOE;sle; 111e; napayp6<pou 12 PUOI-lI~STQI TO ovroE;1I10 111C; npoOnT)psoioe; nou s(xav 01 un<iMl'lAOI TWV rU.l6Otwv VOOOKOI1s[wV as OAAa VOOTjAWTlKO 15pul-laTO OlVU><p&AOUC; XapaKTI')po, nptv 111 iSl'll-loOionolrtol'j TOU<;, l't S qlopeic; nou unOYOVTav TO liSpul-laTO OUTO nptv y{VOUV TJ~601a.

!l"}~&lWV£TOl on ue nOYla (5LoTa~l'l (v.3691/57), npo~M&TOI on, orov tva vOOTjAeUTIK6 {15pu~o KOlVU><pSAOUC; apol<TI')pa lSl')l1oOl.onOII1Ssi, 6AO<; 0 )(p6voC; nou S[XE TO ,OOl"}C; <pUOSWC; npoownIK6 oro [(5pUllo aUT6, gewpE{TOt rpOWOTIKJ'j OUVToE;lI1l1 urmoeoto, IJE rnv npoOn69sOll on eo 'UllnATJPc.i>osl TPISTI') urmoeoto uovuiou unaMJiAou oro )TJIJOOlOnOlTllleVO !lSpulJa.

A v 61lwC; tvac; UnOAATJAOC; TOU I(')PUlJOTOe; ourou s[Xc ip?,linT)psola as 0AA0 vOOTjAeuTlK6 l(')pulJa rtpiv aUT6 )~;\ \onoI119sl. tXEI Y{VSl lSSKT6 6n 11 noourmoeotc auTl') if-V' o;;iVOI OUVT6E;ij.lI1. EnIOTj<; OIJ<PlO!3I1TE;[TOl TO OUVTO~IIJO :pouTll"}peoiac; unaMJiAwv nou UTll"}PSTOUOOV 0& uTll")peolec; ou Epu9pou lTOupou (ato9110U<; npWTWV ~0119S1WV, as rspl<p&pElaKO TOU VOOOI<0IJS[O K.An) Kal 01 onO{OI IJETOKlvl'))rjKav Kat eVTOXenKOV ore VOO1<0IJ£[O Mnevoxeio Kat ,000Al1nlSlo BouAa<; we; 1l6vlIJ01 Un6MI1AOl ourov, IJ&TO TOV J10XWPI01J6 TWV IlSpulJOTWV OUTWV an6 TOV EpuOp6 ITaup6 01 111v unaywyI') TOUe; oro E.I.Y.

ME; 111V npOT&lv61J&Vl") l5loTa~11 otoovror 01 alJ<P$OA!&e; :UTte; Kat OP~&TQl PI1TO 6TI Kat 01 npourmpeotec aUTte; £lvat luvTof,IIJ&e; an6 TO 11111J60l0, AalJl3ovOVTat 6£ un6ljJrj Kal vro 11 i3a91J0AOYIKI'j Kat 1JI090hOYIKJi ef,thl~11 TWV unaMl')hwv ,UTWV (ncp.tz).

10. Ef,OIJOIWVOVTat ot ncounoaeoeic IlS TIe; onotec nOKTOUV iStKaiwpa OOVTaf,I1e;' 01 e<pcl5pol af,IWIlOTIKol Il& UTt<; TWV 1J0vijJwv af,lwIlOTtKWV.

Iho OUYK&Kpij.ltva, &VW 01 1J6Vij.lOI af,lwlJanKol ljlKQlOUVTal UVTOf,TJ, 0& n&plmwOll na8l'jIJOTOe; nou 6ev Oql&lAeTOI O1T}V I1T)peoio, &OV txouv OUlJnATJpWoel lSeKO&n; unT)peoia, I') snl noAUoewe;k6yw optou TJhlK[Oe; I'J ort6Ta~I1<;, oeou OUllnATJ':' WO""'NO£KoneVToetio, vro TOUe; e<ptlSpoue; af,IWlJanKOUe; rr Tat oe K0ge neplnTWOTJ eecoomevrceno, Tl")V enola iSV OUl.lnATJpWVOUV nOVTOTe, 01 noeovrec I'J 01 cnoxuouevoi .6yw oplou TJAlKla<; Ii 01 ortorccoouevor.

To al111lJa 111<; ef,oIlIWOTJ<; ixcvonoierrcr KOT6mv enoveifJlllltvwv nporccscov TOU Ynoupyelou E9vlKlie; A~uva<;. Ipo06llSeTOll5e Kat OValSp0I.lIK6111Ta 01T} l'iIOTaf,fJ npoxsuisOU vo KdM<p80UVl\0l neplnTWOSIe; nou e1xav TUX6v nc llS<; npcUr-to8toele; Kat bev bIKOIW811KaV OUVTQ~l1 xorc 111v nccroorsto IOU<; (nap. 13).

11. Me Tie; oloTof,ele; 111<; ncpovpoeou 14 TponOnotOUVTOI OTa tva ~tpoc; 01 5IOTa~£I<; TOU op8pou 6 TOU V61J0U 976/91 nou npol3Mnouv 111V enavst,tTaOTj an6 ellSlKte; lSptqlepetaKte; uyelovo~lKte; cnrrponec TWV cvevrorev :8vLKI'j<; Avnorocnc rtou txouv OtoKOlw8e[ ovaTll")plKI'j 00- TOt,TJ lJe rrc l'ilaTof,el<; TOU v, 1543/1985 Ka8w~ Kat TWV »xoveveuov 60wv an6 ourouc OKoTwenKav I'j £KTCAt01T}KOV

sf,OqJovi01T}Kav K.An. TWV OUVTat,eWV nou npol3AtnovTOI .rto TO V.1863/89 (e~<puhlwv ovvxpouceov) KOl TWV noaolWV xcro rn l'ilopKela 111e; bIKTaTopla<;.

nlO 0UYKeKpIlJtva. e~OIpoUvTat an6 111v ovorspco enove- 2100Tj. 6001 txouv sf,eTao8e1 1500 <popte; an6 nc nporro- 68i1ls~ :.JySIOVOIlIKte; srurponec, tn080v Kala rn i51QpKSI0 f]C; ounoctcc TOU<; oc crocroncoc OUYKtvTpWOTje; TWV PXwv KOTOXI')<;, txouv unsp!3e[ TO et,'1Koor6 6y500 (680)

12

eroc 111e; TJAtKlo<; TOU<; (ovlSpee; Kat yuvalKec;). or olKoytvel£e; ooev &KTeMo9fjKov Ji et,a<pOV[01T}Kav Ii nteovav on6 KOKOUx!&e; KaTO 111'1 nsplolSo 111~ KaToxlie; Ii TWV q.t<pUAtOnoAej.ilKwv ouyKpoUo£WV nou enOKOAOUenOOV iltXPI 111 M~I'} TOU q.t<pUA(OU noMlJou seocov oxe~OVTat ue 111 0p00I1 TOUe; O1T}v nspllSo ouTI').

Av at naponovw KQ111yop!&e; txouv ef,&TQ08el ana nc el()lKec; OUTtC; snrrponec, 01 YVWl-!aTeUOete; TWV ernrportev OUTWV 6ev eo hTJ<p800v un6ljJrj KOI TJ oUVTOf.l1 eo ef,OKoAouSl')o&t va KOTal36MsTat 6nwc; txel Kavovl09d ~ 111 yvw~QTeUOTJ 111<; TlpWToI3681Jaac; uyelovo~IKJie; enrrpormc. Eav 61JwC; 11 oDVTof.l1 ex&t Ko80plo8el ue 111 vee yvwlJon:UOll TWV ellSlKwv nspl<pepetOKWv uyelovolllKWV eruroonev, T6T& eo enavaKaSopl08e[ ue ~Oll 111 yvw~oTeUOTJ Tl")C; nperro~9~loe; ernrpormc 1-1& 111V onoto c(xe npwToKa80pl08e1, oov va ~l1v &[X& IJEOOhal3IiO&t TJ enove~tTaOil (ncp.t-t).

12. AVTlKo81ataVTOl or l'iloTOt,Ele; 111e; napayp6<pou 7 TOU op8pou 6 TOU '1.1976/91 c.i>crre: va KaAU<p80Uv Kat 01 !301180[ ypalllJo.Ttwv TWV ellSlKwv UYC10VO~IKWV nepl<pcpeloKWV ernrponev nou evw npo!3MnovTal an6 nc xoivec unoupYlKte; cnoecoetc, ('iev e[xav npo~A£<p8£( an6 nc 5IaTof,ele; 111e; napayp. 7. ue onorexeouo va yeWl")80uv OIJ<p$oh!&c:; we; npoc Tl")V VOIlIIJ6Tl")Ta (')IOPl~OU TOUe; Kat TIlV 0110$1') roue (rtop.f S).

13. Me n<; lSlo.To~EIe; 111e; nap. 16 pu81l{l;&TOI ,0 8tlla 111e; avayvwpIOTj<; we; urmpeotoc vo~oPXou Ii aVanATJPWTOU vO~Opxou TOU unoxotnou Tl")e; 9T]Te{o.e; TWV V0l.lapxwv Ii OVanATJpWTwV vo~oPXwv nou anoMenKov ue TOV v.1235/82.

De; yvwat6v, 11& TOV avwTtpw v6~0 KOTapYli9T]Ke: 0 8e~6e; TWV en! 8T]Ts{a VOlloPXWV nou [OXU& ~expl ,6T&, Kat 6001 urmpsrouoov 8ewpli8l1K£ on tATJf,e 11 9T]Tela roue Kal anoM9T]Kov.

Me 111 6IoTaf,I'}111e; nap. 4 TOU Op8pou 13 TOU {lSIOU V61J0U opI~6TOV on 'v6~0<; nou eo eK1508e{ OOIJ<pwva ue nc lSloTof,sle; TOU Op8pou 73 TOU rUVTOWOTO<; 80 pue~{oel ouvTaf,loboTIKQ 8t~OTO TWV crtoucspovouevev vQIJ<lPXWV xmuvcnsnporrtov vo~apxwv·.

TtToia 61-1we; 6IoTOf,I'} 6ev eKlS69T]K& ~tXPI Ol'JlJepa. um')PX& 6~wC;.61QTOE;q oe npoeKAoYIK6 VOpoax~§loT()u1989 nou TOKTono!Ouoe . Toet~o IJ£ Tl")1I0VdyVwptdij Tdu UnoAolnou ~t )(PI Tr]A.I'jf,11 TTJe;8r)Telae;Toue; Xp6v()u (j)<; .... urtrjptma~' VOIJOpXou·l')' avahAl1PWTOU VOIlOPXOUl1ono[o6pwe; ~v ljJrj<p[o9T]Ke Myw 51aAUOll<; Tl")e; Bouhli<; rov Mo'io TOU 1989.

To 01<0n6 aUT6 Snt5IWK&t 11 nporeivouevn OtQT05~ ~ rnv anoia 8ewpelToi we; urmoeoic VOIJOpXTJ l'I avaTtAI'}pwTJi VOIJOpXTJ Kat TO unoxomo lSlOO1T}IJO IJtXPI 111v KavovlKli hlif,ll 111e; 9T]Tslae; TOU<;.

nO. 600u<; an6 TOU<; napan6vw VOIJOPXe<; Ii aVanAllpwTt~ vOIlQpxee; I)ev OU~nAI1PWVOUV 6eKaetia one; atoel~ aUlte; ue Tl")v' OVOYVWpIO'r} TOU unoxomou TIl~9T]T£lo<; TOI.I<;, naptxeTOI ntpav TOU )(p6vou 9T]Teioe; Kat nAa~aTIK6e; XP6vo<;. T600e; 600<; unoxetnenn VIa TIl oullnAlipwOTj 111e; (')eKaetiQ(;,8ewpoU~evoe; YIO K68e ouvsneio we; xp6voe; npaYlJaTlKl'I<; uT1l")peoiae; OE etOl") VOIlOPXl1 Ii avanATJpwTJi VOIlOpXTJ. rtpoxeuievou va lSIKatweouv Kat ourot oDVTot,I'}. lS09tVToe; 6Tl e[vOI 13t13a10 on eo avaV&WV6TaV l"} 9T]T£la roue lleTO 111 A1'1f,I'} TIl<;·

AK6IJTJ opl~eTat on 0 xp6voe; aUT6e; ovayvwp~&TOl we; xP6voe; ao<paAIOl1e; KOl ora WIKOUPIKO ropeic IJ& Ko.Taj3oAI') TWV SIO<p0PWV an6 TO lSl11l60lO (nap. 16).

'Ap8po 21

Me nc lSlaTo~SIe; TOU op8pou ourou npol3MneTat I'} ouvTaf,loo61110l") an6 TO llfJIJ6mo TWV ao<paAl~tvwv oro TAKE npoocorucv KaOw<; Kat 11 unaywYli roue O1T}V nepteaAljJrj TOU llfJIlOO[OU.

Onwc; dvol YVIJXJTO uno TO 1945 TO AI'U.lOcno I3apUvE:TOI j.IS 1TJV ~.uoaoOOoio TOOV IWlPIKWV TI1C; EKlWlolac; TI1C; EMoooC; ~tooo TOU Aoyapto~ou 'K~OlOV npoC; ilArlproIli)v TOU Eq>TllleptOKoU K).i)pou·. at K).nPIKO! 01l00<:: napa TOV &1~oc:nOVOJlU<O aUTO ~o Il& TO ATlIlOcnO IltXpt ai)1J&P(l 1)&" KOTtO'Tl') OOvOTO" vc 0lNT0!;lo&>TI1800v ono aUTO, napa TO yeyov6c: on I'J6I1 at IlTlTponoNn;e;. OUVTO!;to150TOlivTot ono auTO.

ITI1v OVUIl&TWmOl1 TOU etlloTOC; ourou &mI5tWKOUV 01 npaT&tv~evec:; C510TO!;&Le; Kaewc:; Kat OTI')" unayeuyi) TOUe; O'TI')V UY&lOVOIltKi) nepl9M$1 TaU ATlllooiou.

ITl~wVE:TQt on ai)1J&P(l at K).nPIKO(. evw txouv unax9el OTO ~.IloeoMVlO TOU v. 1505/1984 Kat A~(36VOUV TOV fl5to 1l1a96 Il& TOUe; l5Tlllooiouc; nOhlTIKoUC; unaMJiAouc; nou txouv TO 1l5t0 tTT) u"l1p£oIoe; Kat TO ll5to TUnlKO noooovrc, or OlNTO~&le; TOUe; nou KOTO(36MoVTOI cno TO TAKE, unoAeInoVTOI nov av'TIOTOIXeu" auvTO~&(j)V nov (5TlIl0oleuv unaAhl'jAOOV eneli5i) TO TQj.IS{O TOUe;, Myeu tAAeI$1e; nopeov •. I)&v TOUe; txel XOPTlyl'joet TO ov'TIOT01XO nooOOTO TI1C:; AT A aMo o~IiO'elC:; oUllq>oova !.IE: nc olKovolllKtc:; TOU l5UVQTOTTlTec;.

EIi5IKOT&pQ, !.Ie nc nooreivouevec PUeIlIO'E:le: npo~MnOVTal TO &~J'}e::

1. Ano 1 lovoooplou 1993 01 ouVToE;elC; rev ouVTaE;louxeuv Kat oO'q>aAl~tveuv !.ItXpt 31-12-1992 OTO TAKE Kat oO'euv eo cnoxmoouv TI1V ti5tOTl1TO rev npooernov nou aoq>oN~OVTav OTO Ta~elo aUTO, lleTo TI1v Tl!.lepo!.lllvio ourn, ~apuvouv TO Al'1IlOOlO Kat KaTa(36MovTCll ana aUTO (rtop. 1 ).

2. 01 OO!.paAl~tVOI TOU Touetou KOTO rnv 31-12-1992, ooc; nooc nc npounoseoc«; ouVTa~loMTI1Ol1e;, TO 6pla TlhIKloc;, TO XPOVO ooq>OAIOl1C; Khn. eo eE;oKoAou90Uv vo l5ttnOVTat ono TI1v vouoseoto TOU TAKE nou IOXU&I TI1v oveuTtpro nueoounvtc.

En[Ol1C; Ba e~aKoAou90uv vc KOTO(36Mouv TI1V eloq>opa rrou KOTt~aAAaV OTO TAKE, 11 onolo VlO ooouc noooxnq>anKOV uero TI1v 1 Tl OKTeuj3plou 1990, slvor ourn nou npol3AtneTOl ytaTOuc; l510pt~OlJtvoue;aTl6 TT)v [i5la Ililepounvlo OTO Arllloc:n0l5I1A.5,7fi%;Ba eE;olJOIeu9e1 l5e one 1 lovoooP[OO ·1995 lJeTl1VnKIOOTfjOrj TillV· i5nlJooieuv unaMr'}hcuv (nop.2)

3;OOOl'$qGIilOK'tt!oaUV TT)Vli516T11TOTOtJ npoownou nou eo Ob<pcW~ovTav0T6TAKE J.leTO TIlv+-t-1993, IDc;npoe; ne; OVWTtPID npoun09toele; ouvTo~loi56TIlOl1e; 9a l5ltnoVTat ana nc exoorors loxuouoee; i5laToE;w:; YlO TOUe; i5lllJooioue; nONnKOUe; unaMl'jAoue; nAllV TOU optou IlhlKlae; TIDV KAllpIKWV TO onoto eo elvot TO ej3i50IJIlKOOT6 (700) ovrt TOU e~IlKOOTOU neurrrou (650u) nou eo loxuel vro TOUe; AOlTlOUe; UnaAhl'jAou~(nop. 3).

4. 01 ouvT6~ete; TWV ouvToE;IOUXIDV SaavonpooopJ.l0oSOUV otxoscv an6 TO r AKpaTOUe; IlC i30011 TO svtolo Illo90MYl0 TIDV c5rwoolIDv nOAITlKWV unaMl'jAwv KOl TOV unoxoviouo OAIDV TIDV ouvTtlE;eIDv ue TPIOKOOTO nsurrro (v, 1505/1984 1<01 1694/1987) KOI 11 TUX6v c5to(j>opa (au~nOll) 90 TOU~ KaTaj3AnSeI oe rpe«; £Tl'jOlee; Moele; IDe: e~l'j~:

a) TO 30% orto 1-1-1993,13) TO oMo 30% on6 1-1-1994 Kat y) TO oMo 40% an6 1-1-1995. To eruooucro noponAlly[ae; KOl TeTpanAl1y(ae; TIDV OOq>OAIOIJtVIDV Kat OUVTa~IOUXWV TOU T AK E on6 1-1-1993 90 KOTol36MoVTat ono TO KOlVWVIKO noovocuacrc TOU Ynouovelou Yy£loe; Flpovoice Kat KOtVWVlKWV AO(j>aAlm:IDV KOTO TO lOXUOVTO YIO TOUe; c5nlJoo[oue: unaMl'jAoue; Kat OUVTO~IOUXOU~ KOeW~ Kat nc oucoveverec TOUe;.

5. LTO e~l'j~ 01 cvcrrepco OUvTO~ete; eo oU~OVOVTQl 6nw~ KOI 01 OUVTO~et<~ TIDV i5rllJoolwv nOAlTlKWV unaMr'jAwv KO! 80 naptxovTOI TO Il5ta IJC TOUe; nOAITtKOU~ OUVTO~IOUXOUe; eml56lJaTO orxoveveroxdiv 130pwv KOl ue Tl~ IOte~ Ile OUTOUC; npounoStoel~ (nap. 5).

13

6. En!Ol1e; orto 1-1-1993 01 aoq>aAlOlJtVOt Kat OUVToE;loUXOI TOU TAKE eo unoyoVTOI OTI')v YyelovolJlKl'l nepi9a).$1 TOU Ill'lI.1oo1ou (nap. 6).

7. To TAKE j.lSTOVOIJO~eTOl oe 'TAMEIO npONOIAI OPOOAO:OY E<IIHMEPIAKOY KI\HPOY EIV\AllOr: 5tenouevo on6 TIl vouoseotc nou IOXUel VIa TOV OIlj.iSplv6 KMc50 Apwyl'j~. 0 OKon6c: TaU vtou TOIJ£lou eo dvat 11 Xopl'jYllOl1 ·eq><mo~· POI19i)lloToe; OTOU<; aO<j)aAlOJ.jtvoue; TOU (nap. 7).

8. I\~V&TOt np6VOlO c.ilOTe TO nAeOVa~OV npoawnIK6 TOU TAKE va auv&X(O&I Onp6OKOTlTO TIl OTac5106po1J{a TOU. j.IS TTl j.lSTaq>opQ TOU OTO r &v1K6 1\0YlOTl'jptO TOU KpaTOU~ VIa TIlV OVTtj.lSTWmOTl TOU tpyou TI1e; ovanpoaoPJ.loyi)~ rev OlNTo~eoov K01 TIle; np6a$£TI1e; epyaolae; nou eo avOKUtpet l'j os OMo ooq>aNC1TU<O T ouetc avOAoyo J,.I& TOV apt9IJ6 TOUe:

KOt TIC:; uq>lOT6j.!Svec:; OVOYKee; Kat nOVTID<; ee opyaVIKt~ $tO€lC:; IJ& TI1V ovayvc.i>ptOTJ TIle; npouTlllpeola<; rooc OTO TAKE 00<:: u"l1p£oIae:; nou napaoxt9T)K£ ViC KoBe ouvtn€la (OlNTO~IIJIl. ~oeIlOAOYIKl'j KAn. eE;tAlE;T') OTO llll1J6cno n OTa oMa TOlJelo.

ITO npoO'IDnIK6 aUT6 l5lveTOl enlOl1C:: n i5uvoT6TIlTO va entM~&l av eo ouveX[O'&1 va uncverei OTO 1l5t0 KaB£OTWc; enlKoup!KiJe; aOq>OAIOl1e; Kat npovotoc l'j av ea unoX8e1 OTa ovnoroixc rouetc TIle; vtoe:; TOU etOIle; (nap. 8).

9. H nepiouoic TWV KOTOPYOUlJtvwv KMoov TOU TAKE KlVllTl'j Kat aK[VIlTIl, eKTOe; TWV tepWV napeKKhIloleuv K01 eE;wKKAncnwv KOeWe; K01 TO m'lOl1~ q>uoewc; tooi5a-n6pOl TIDV tl5lIDv Khooov nepLtpxovTOl ono 1-1-1993 OTO AnIJ6mo, ID<; Ka90AIKou TOU i5toMXou (nap. 9).

10. Me KOtvtc:; onoq>ooete: TIDV Ynoupywv OtKOVQJlIKWV Kat yye[a~ np6VOlae; KOI KotvwvlKwv Aoq>aNoeIDv unoooev vo pu9IlIOTOUv AeTlTOlltpete~ TIDV 9E1JOTeuV nou rux6v eo cvoxupouv on6 TIlV eq>aplJoyi) TIDV l510TaE;ewv TWV noonyoulltvwv napaypa(j)IDv.(nap. 10).

11. Op{~eTQI on ylO KoBe StlJa nou i5ev pu91JI~eTQl lJe TIe; 1510TOE;ElI:~ ourec, 90 eq>apIl6~oVTOl Ol l5taToE;elC:; TOU KWl5tKO nONTlKWV Kat ITpaTlIDTlKWv LuvToE;ewv TOU a.v. 599/1968 Kat TOU v.l5. 326/69. at apIJ0i5t6TIlTee; reAOe; TOU A.I. TOU TAKE nou txouv OXtOl1 ue TIlVOOq>OAtOll Kat TIl OUVTaE;toi56Tr'J0Il TIDV noooenev TIle; nap. 1 ana 1-1-1993 eo OOKOWTOI an6 TOV Ynoupy6 TwvO!KoVOlllKWV, TTlC:; & uyt€lOVOJ,.lIKr'le; nepI9a).$1C; ana TOV Ynoupy6 yye[ac:;. np6- voice KOI KOlVIDVlKWV Aoq>oh!o£wv (nap. 11).

12. H cruvgeOl1 Kal 11 OUYKp6TIlOl1 TOU 1l.I. TOU TOJlelou Flpovolcc Op90i56E;ou Eq>nlJeplaKou Khl'jpou EAMl5oc; Ka90- pl~eTOI ue ortocoor; TOU Ynoupyou yyelae; Ilpovoicc xm KOlVWVIKWV Aoq>aNoewv (nap 12).

'Ap9po 22

Me Tie; i5IOToE;ele; TOU 6p9pou aUTOU Ka90p{~oVTat Ot eloq>Opte; nou KOTaj36MoVTOl oe 6AOUe; TOUe; q>ope(e; Kuptae; aoq>OAIOll<: ono TOUe; veouc OOq>OAIOIJtVOUC:. Ot €Ioq>opte; oUTtC; stvoi 30% Via TOUe; 1J109wTOUC:; (6,67% Yla TOUe; epya~6IJevou<:, 13,33% epyoMTIle; Kat 10% TO KpcITOC;) en! TOU OUV6AOU TWV ano(5oxwv TWV aoq>oAIOlJtvWV. 01 OUToonaoxoAoullevOI vro rnv KaToj3ohl'j TWV e!Gq>opwv Ba KaTOTOOOOVTat ot: aoq>oAlC1TU<te; KOTllyoplee; nou eo Kaeopto9ow ue n.ll .. H Il11VIO{O etoeopo eo npoxnrrrer ono TO nooo TIle; enthewtVlle; OO(j>aAtOTlKl'je; xnrnvoploc; en[ TO ouvohlK6 nooooro 30% nou eo KOTa(36AMTat Via TOUe; Illo(3unoUc;, TO ortolo eo j30puvel KOTO 20% TOUe; aoq>aAtOlJtvouc; Kat KaTO 10% TO Kpcroo.

H ercoooc TOU KpaTOUe; i5ev eo unoAoyl~eTal ern anol5oxwv neoov TOU I5lTlAoolou TOU KOTO TO eroc 1991 ucooc IJIlVlaiOU KOTa Keq>Ml'jv AEn ovcnooocouoouevou !.I£ TO nococro au~r'joewc; TIDV OUVT6~£wv TWV 15T')lJoaiIDv

unaNu;Awv. To OUVOAlK6 nooocro 3()01o elvcn TO onOlTOU~VO, oUll<PWVO ue OVOAOYIOTlKte:; lleMTee:; YlO TT) )(PllIlOTO- 56TT)0ll TWV OUVTa!;ewv AOIl~VOlltvwv un6tjJrJ TWV nooun09taewv 0UVT0~056TT}0lle:;. TWV ~111.10Vpa<j)lKWV ~50l.ltvwv Kat TWV En~puvoewv TaU nopeM6VTO<;.

H EIO<POpa TaU Kp(:n0u<;geon!l;ETOI YlO npWTT) <j)opa VIO TOUe:; veouc OO<j)aNOIltVOUe:; Via TT)V KUPIO oO<j)aJuOll Kat Yla TT}V aO<j)aJuOll 009tVE10e:;.

o rponoc cm65ooT}e:; TT)e:; KpoTOO']e:; Elo<j)opae:; eo Ko90PI- 09&1 ~ an6q>aOfJ TWV Ynoupvwv E9vlKl')e:; OlKOVOI1[ae:;, OIKOVOJ.IIKcA>v Kat YVdoe:;.np6volac:; Kat KotVWVlKWV Ao<poAloeev.

'Ap9po 23

no TT} ouVTa~oMTT)OfJ 1.1& I.IIKp6repa 6pla llJuKloc:; nou npo~MnerOl on6 TO 6pSpo 24 TOU VOIlOOXE5!ou VIa TOU<; uncvouevouc 010 ~pta I(QI ovSUYt&tv6 enayytAI.IOTO oUll<provo IlE nc 51aT6~EIe:; TWV <j)optwv So KaTO~TQl np609ETT} elo<j)op6 3,60% Tl ortolo Sa ~puvel KOTO 2,20% TOV oO<j)aJuOlltvo KOl 1,4% TOV epv056TT).

EnIOlle:; VIa TOUe; anaaxoAoullevouc:; ere un6yel&C; oroec ,JeraMelwv - JuyvtTwpuxelwv KOI ere unoSaMomec; cpyooi£<; l(09w<; Kat 0& opuxelo, OTo9110Ue:; napavwyI')c; KOI 5IKwa TT}<; l\EH. So Koral36AAeToI npoose m E:10<j)Opa 7,5% 11 onoto eo ~PUV&l KOTa 5% TOV epv056TT) Kat 2,5% TOV epya~6~vO,Myw TT}<; OUVToE;loMTT}Olle; TWV noooertev OUTWV oe I1IKp6TepO 6p10 TJAlKIoe; Kat uno TO ~pta KOI avSUYt&lva enayytAl.lara. AK61lTl eo KaTO~TQI orro oprouevec emxelPr'jerele:; elo<j)op6 enOYYEAI.I0nKOU KIVMvou 1 % Ylan 01 EPyaoi£c;, nou 5tel;6yOVTOl o· OUTt<; 6nw<; npoOOtOpl~OVTQI uno TO t3.5. 473/1961, StTOW ere KlvOuvo TTJ ~wr'j I') TT}v uyeia TWV epya~olltvwV.

To nooonove nocooro eo KaTa~Tat ecno KOt ov 01 anaOXOAOUl1eVOI 0TIe; OXCTlKte:; epyooi£<; oO<j)OM~OVTQ( DE tva 116vo KMoo TOU <j)opta oO<j)CWOTJC;.

Ot np60geTEC; EIO<j)opte; TOU opSpou OUTOU ~V eo AO~VOVTQl un64n1 Yla TOV unoAoYI0J.l6 TT)C;KpanKr'jc; clo<j)opac;.

'Ap9po 24

Me nc 5IaTol;tfc; ~T6u· 6pSpouoiifou:"Ci90pll;ovTal 01 "uno9toele:; ouVTai;loooT!')oew<; Myw Yr'!paTO<;· (XP6voC; ,",._ ...,CWOTJC; KOl TJAlK[a) TWV vtwv OO<j)OAIOIltvwv cno TOUe:; <j)opel<; KupLae; aO<j)6JuOTJe;. 01 yeVlKte; noounoacoerc elver iotee; Yla ov5pec; Kat yuvalKec;,evw ylVOVTOI 5Ia<j)oponOIr'jDEIC; uno nc yevlKtc; npoun09tome; oe el;OIp&TlKtC; neptrrrtooerc OUVTol;1050T!')DEW<;. Ot npoOnoStoele; IOXUOUV Via 6AOUC; Joue;aO<j)aJuOlltvoue:;, AOJ.I~VETo! oe IltplJ.Iva Yla np6wp1l ouVTaf;IOMTT)Oll IltXPI Kat 5 xp6vla vwpln:pa·· an6 TO KOVOVlK6 opto T}AlKla<;.

Oc; vevixo 6p10 IlAlKlac; op[~eTOI TO 650 eroc '{IO ovopec; Kat vuvclxec.O )(p6vo<; oO<j)oJuOTJe; opl~eTa ere 15 tTT} I') 4.500 T}lltpee:;, oe 1.110 AOVU<Tl ol1A. &6pKeia TOU aO<j)oAIOTIKOU l3iou.

nOpaMTJAO noptxeTal l5uvOT6TT)TO np6WPTJe; ouVTof;lol5oT!')OEW<; <5T}A. Ilt)(P1 KOI 5 )(p6vlo vootrepo an6 TO KOTO rteplrrrcoon opro TJAIK[ae:; ue lle1wOTJ TT)e:; nAr'jpoue:; oUVTaf;l1e; KOTO 1/200 vio KoBe ~r'jVO nou Ae[nEI one TO KaVOVlK6 6pIO IlJuKlae; (6% TO )(p6vo).

Oe:; npoun68EOTJ OTT)v ncptrmoon cum n8eToI 0 noooecTO<; OO<j)ONOTlK6c; ocOll6c; 5TJA. ono TI') OUVOAIKr') cnorrouj.lEVT} nAr')pTJ aO<j)OJuOll r') tTT) or 750 Ililtpec; n 2,5 em va txouv noovacrorromaet ueoo OTT)V rexeuroto npiv an6 TTJV uno(3oAr') TT)e; alTT)OTJ~ ouvTQ~lo06TT)OTJe; nevrocrtc.

14

rto TOUe; uncvouevooc OE I3apta Kat av8uytelva enayytAuoro npol3MneTaL ouVTa~lo06TT)OTJ 010 600 tTOe:; Kat 1.1& XP6va oO<j)oJuOTJ~ 15 eTwv, cno TOV orrolo 10 tTTJ 010 ncpcnovco EnayytAI.IOTo.

Ot ncocncve npoOn09tow; ouvTaf;I006T1')OI')e:; Ylo TOUe:; onaoxoAou~voue; DE ~pto KOI av9UYIeivo enayytAlloTo op!l;ETOI on eo IOXUOUV Kat '(IO 6Aee:; TIe:; EIl5IKtC; KOTT)vopl£e:; EnoyyeAI.IOTwV nou aO<j)oAl~oVTOI 010 IKA VIO nc 0- nol£C;,oUj.I<j)wvo J.lE nc IOXUOUO£e; 5IaT<1l;ele;,KOTel TT) 1511110- o1eUOTJ TOU vouou OTT)V E<j)TJlleploo TT)e; Ku~pvl')DEwe:; npol3MnoVTol EUvo'iKOT&pa oprc IlAIKIoe; an6 TO IOXUOVTa '{IO TOUe; AOlnOUe:; aO<j)oNOJ.ItVOUe:; 11£ OVT[OTOlXO XP6vo oO<j)6JuOTJe; (rtoootomxo oEponoplKwv emxelpl')oEwv, npoownlK6 OAullmaKr')e:; Aeponoploc, olKoMI1Ol, npoownlK6 Ko8apI6TT)TD<; OT A, TJ80noI0[. xopeuTtc; K.An).

no TOue:; onaoxoAoOlJevouc; OE unovciec erose I.I&TOAAeiwv -JuYVITwpuxelwv Kat uno9aMoOlEe; epyaofee; KOS<.i>c:; Kat DE OPUXEIa, ora91l0Ue:; napaywYr'!e; Kat blKwa TT)e; .£I.EH, TO opto I1JuK[ae; Op[~ETOI Ilelwlltvo Vla nAr'jPTJ oUVTa~TJ ISTJA. TO 550 eroc Kat OUVOAlK6c:; xP6voe; aO<j)QAIOTJe; 4.500 11llCpwV on6 nc orrolec 3.000 TJlltpee:; oe unoveiec oroec lleTaAAc[wv - NyvtTWPUXe[wv K.An. Kat Via IlEIWJ.ltVT) TO 500.

rIa ne; IlTJTtpee; IlE avl')NKQ nOl<5ta r'J ovkovo YIO KMe I310nopIOTlKI') eovcoto op[~eTal TO 550 tTOe:; YIO nAl')pT} oUVToE;11 Kat TO 500 YIO 1l£:IWIl{;IIll, xpavoe; oe OO<j)elNOTJS 20 ETWV r'j 6.000 11llepwv.

AK61l11 AOIl~veTol uepurvn YlO TT)V nOAUTeKVT) unreoc nou txel Tp[a Kat OVW nOI&el. rt' ourn TO vsvuco opio T)AIK[Oe; eo I.I&lwVeToI KOTel Tp[O tTT) YIO K68e nOlIS! Kat IltXPl TOU 500u erouc, TTJv OXETlKr'j em136puvOI') TWV <j)optwv Sa TT)v avoA6t3e1 0 KPOTIK6c:; npoOnoAo'{lOJ.l6c:;.

'ApBpo 25

Me TIe:; I5loT6t;Et~ TOU 6pSpou OUTOU Opi~OVTOl or npounoStoEle; ouvTaf;loMTT)OTJe:; Myw uvorrnplcc. H ouvrcaoMTT)OTJ ylVETOI 1360el TOU XP6vou aO<j)oAIOTJe; KOI ceoocv KPl90uv avoTtTJpOl oUllcpU)VO pe .. Ti>OXCTIKte; • ISlaTat;elS nou IOXUOWcYIO TO I~A, ... 0.· xp6v()e;ag<j)6AI.OTJe:; . Yla Ta crouo vtas'I']AiK[ac::apxl~el(l!1o 300 Ilptpee; (21() tTOe:;TT)e; TJAIK[OC;) Kat <j)96vel npoo~unK6 TIe; 1.500 ·Ill-ltpee; l.Ie.TI')v aU~IlOTJ TT)e; T}AlK[ae;.

ria ro l.I&yoAUTeplle:;TJJuidae; 6Tolla·ocro\IT6~1110<; xp6voe; E[VOI 1.500 TJlltpe~, .an6iiC; ~ft?l£e:;' 6OOTJlltpee; TT)v TeAeUTo[o sene. Av un6pxel OUVO}..lK6e:; Xp6voC;/\15 erev r'J 4.500 TJl1epwv ~v cnorrerror np60<j)OTOe; aOqJaAl0TIK6e:; ~0J.I6c:;.

H olan{OTwOTJ TT)~ avaTtTJploc; ylveTOl an6 TIe:; YyelOVOIJlKte:; EmTponte; TWV <j)optwv, 01 onotec onoemvovrcr Kat Yla TT)V &n[OPOOTJ . Tl')e; .. Tt68T}OTJe; OTT)V ·OdKI101];TcQt!.~ouvl')ew<; r'j nopCj.I<j)epoue; enayytAl.loTO<;.

'Ap9po 26

ME TI~ 1510Tof;ele; TOU 6pepou aUTOU KaSopil;oVTal 01 npoun08toelC; ouvTa~IOO6T1')OI')C; Mvw eovonxou oruxI'JllaTO<; r'J aruxI'JlloToe; eKT6c:; epvooioc;. Ie neptrmoon epvonKou aruxDl.laTO<; '1 ouVTat;loI56T1')OTJ vlvcror tOTW Kat 1.I10e:; T}lltpa~ oO<j)QJuOTJ·

To [&0 oulll3alVEI Kat ue TIC; enoyyeAI.IOTIKte; o09tvetee:;.

ITT)v neplrmoon 61lwe; cum Bn npertet TJ a09tvelo va ocpelA.eTal oe eovcotcc I') enayytAI.IOTa nou Opl~OVTOl ono TOV KOVOVI0J.I6 a09tvEloe:; TOU I.K.A Kat va txel &avuge! one; epyaofec; r'l enayytAI.IOTa OUTO 0 Xp6vo<; nou op[~eTOI (]TOV noocncvoi KaVoVl0J.l6.

ria TI') ouvTat;lo06TT)OTJ Myw OruXrlIlOTO<; EKT6c:; epyaolae; o Xp6vo<; nou onorrerrcr slvci 0 1-1106<; Xp6vcx:; nou

• npof3MI1&Tc.u Ylo TIl OWTO~IOO6T1lOl'J 'll.6yw ovannp{ac; an6 KOlvn vOOo.

'ApSpo 27

Me nc &OTO~C; TOO Qp9poo aUTOO K09op{l;0VTc.u Ol npoOnoatO&lC; OWTo~OO6T1lOl'Je:; Myw eov{noo on6 cpop&!C; KUPWC:; oCI'Cp('WOI1C::. Ot npoOnoatO&lC:; aUTte:; dvc.u Ol I&ec; IA& nc npoOnoOtO&lC:; OWTa~OOol1'lO&W<; A6yoo QVonnp(ac;. 0& m:p[mWOl1 eoVOToo aa<paJuOlJtvoo. Ie n&p{mWOl1 eaVOTOO OUVTO~OOXOO. vtvtTOl IA&T~ TIle:; cruvTa~c; ore &- 1<00OO}{O np6awno }{WP{C; eT&pa np00n6&Ol'}.

Dc:; ~ m &Kc.uOO}{a np6owno vtVOVTc.u OI'JlAavm<tc:; &ocpoponoo')aEtC; an6 Ta lO}{UoVTO.

KaT' C!p}{OC; &KOlOOXOl dVOl 0 eavwv aol;uyoc:; 1.1& nc; 1&Ee,: npoUnOetO&I<; ov1)pec; KOl yuvaIKEc:: KClI rc nc.u&o. Af')Aol')l'l anOKAdov.c.u .a !.!tMl me ncnpoo'}c; OIKOytVElOe:.

01 npoOnoetO&lC:: Yla TOV &m~wvCl ao~uyo dvat va t}{Et T}MKla l.I&yaALm:pT} TWV 45 &TWV ov l')ev un6pxoov nm&o,

lKT6c: nv dvat avlKavoc:; 1.1& nococre avannp{ae:; 67% Km ClVW. Inc:: nepmT6x:relc:: OUTte: Kat O1TlV n&p{mWOl1 nou un6pxoov nat&o, we: np60geTll npOOn6geOl'J Tl8eTOI n 1.111 unapl;T} ueoou I.IIlVloiOO EtOOOyWOTOC:; j.ieyaAUTe:pOU TOO 3Onhaotoo TOU I1lle:p~lo9lou OVEll')(l(WTOO EPyoTll. AOIlI36- verca IltplIlva <i>aTe ov 0 em~wv oO~uyoc:; t'>ev &KatOUTaI aUvTal;n va nalpVEl TO nooooro aUvTal;ne:; TOO eoV6VTOC:; yla l')uo xp6V1Cl. &cp' 6aov Z)ev tX&l ueoo Ilnvlaio &lo6l5rll.la nou va unep~!V&l TO 6OnAomo TOO nIlEPQlJl08!ou aV&lZ){KWTOO EPYOTll. ITIl cruvtX&lO Kat YlO reoceoc em Xopnye[Tat TO 25% TIle: aUvTa~ne:; ee'ooov bev eX&I 0 &m~WV ueco l1T}vlalo ew6<>nlla nou va unePl3afvEl TO 3OnAomo TOO T}l1epolllo9tou aV&lblKeUTou epyoTll·

Av eVT}ALKIWSoUV TO nat1510 I'l ncooer 11 ovcrmoto TOU em~WVTOC:; aul;Oyou, 11 auVtXIOI'J Ii &QKonJ't TIle; OUVTol;lfJ<>ol1'lOflC; el;opToTat orto TIlV T}ALKtO KOTa TO xp6vo TIle: eVT!ALKIWaewc; TWV nat&wv Ii ncoon TIle: ovonTJploC; Kal ono TIlV unopl;n·· n 1.111· . !.!taw Ill1vloloo eIOOOnIJOTOe:; nou vo unepC3alvtl To3QnAOmO 1'otJ nIlEPQlJloGIOO. ovtt5IKwTou epyaTll, rl6VTWS ov OCV Xopllvn9T}Ke oOVTO~n, XOf:>l1ydTOl Yla np<.i)lT}(j)~nE;novaxopl1ycl1'atIlE TIl O\JiJnAlljxoorJ1'OO ~-tT~tl1C;TJM<[ae:; ov15ev tTeMo8T} 6AAoc:; ytllloe: KQl

ill un6pX£lptaolJl1vLo[O&to6l5l1l-1a nou vo untp~{v&I TO 3Onhomo TOO n.c.e. Av 0 eTTl~wv aol;uyoc:; AOIlt36vEI aUvTol;n cno [&0 5IKo(Wl-la. unooet vo emAtl;&l TIl oUvTol;11 TOU eoV6VlOC; ue TOV nsproorouo TOU &l0001'II.10TOC; nou TigeToi napan6vw.

ria vc XOP'lvn8e1 orov em~wvTo aol;uyo oOvTaf;TJ eo nptnel va txel lleooAaMO&l ono .TOV TtAEOfl TOO YOIlOU Ilt}{pt TOU eovoTOu.xP0vtK6 I)lo01Tllla evoc tTOO~ ce neptrrnoon 9ovOTOU aoqHlAloptvou Kat I)uo eTWV OE neplrrroon eovOTOO OUVTa~IOOXOu.

Aev unorretror 11 nop06oc:; TOO noocncve XPOVIKOU &acrrnlJaTOC; ov 0 OOVOTOC:; ocp&!AEtal OE oruxnlJa n KaTo rnv 1516pK&la TOO YOJAOO yevvn9flKe Ii VOIJII,.IOnoIJi9flKe natl5[ Ii 11 xtlpa KOTO TOV XP6vo TOO Bovorou TeAe[ ce KOTocrraOll eYKullooUVTJc;.

T a nml5to I)LKOIOOVTOl TIl aUvTOl;l1 TOU Bovovroc yovta ov E!vm 6yallO Kat ovnALKa n oveccvo vio K6ge f3tonoplOTlKIi covcoto. Av onooM~oov II ouvrcaoeorncn noocreiveror Ilt)(pt TOU 240u tTOUe: TIle: llALK[Oe;.

'Ap8po 28

Me TIC; I5IQT6~w:; TOU op6pou OUTOll Op[~ETOl nrntc: anoi5oxtc:, nooxeursvoo nep{ IJI09wnilV I') nOlte: OOCPaAtOTlKtC; Kamyopiec;. nooseuievou nept ouroonccroxouaevev 90 AOlJl3ovOVTOl un6lJnl Yla TOV urroxoviouo TIle: oOvTof;TJc;.

15

no TC>U<; Ilto9wTOOc:: eo AOIlI36veTc.u un61Jn1 TO oUvOAO TW\I anOOoXt:AlV TIle: T&A&UTaiae: nplV an6 rnv unol3oAI') TIle: oITllCTl"l<: Settae: XWP{C:: l5Wpa eoorev Kat eml561.1aTo a&lo<;. Ot anOOoxtc; YtO K08e tTOC:; n>u,v TWV anoooxwv TOO TclwTaioo tTC>U<;. ea AOIlI36voVTat avanpOOapJAoo!J&veC; KOTO TO noeoere OIJ~oewc: TWV ouVT6~ewv. To oU01'T}l-Ia aUTO unoAoVlopOO TIle: auvraf;l'JC: e{vOl nop6l.l0l0 1.1& aUTO nou eeopoOel1'l9T}Ke VIa TO IKA IJ& TO 6p9p0 30 TOO N.1002!90 onw<: oVTlKoTacrr69flKe IA& TO 6p9p0 13 "Coo N.1916191.

n.o TC>U<; oUToonaaxOAOOJ!&VOUC: enEl51'l l')ev un6pxoov onOOoxte: eo AQI.$Q\lOVTOl un6linl Yla TOV unOAOYlopO TIle:; oOVTa~c; ot aacpa)...lOTLKtc; KaTllyop!ec; Kat TO av'rlcrrOlxa noOO nou eo Ka8optcrroov 1.1& rI.~. AM6 ot aocpaAtOTLKte; KOTllYop!eC; noo KaT~AI')er,KOV ElOCPoptC; K09' 6>u, TIl &6pK&ta TOO aocpaAtOTlKOO 13100. To oU01TlIJO aUTO 10XUet ftl5TJ ora TClIA&la TESE, TAE, TIA Kat Kp{veTOl OKOnll.lO va eneKTa8d 0& OAa rc TCIlJtio aUToonaaxOAoolltvoov E:n&t&') e!vat nspuroorepo aVTOnOOOTlKO.

'ApSpo 29

Me nc (XaT6~&le:; TOO 6p9pou aUTOU Ka9op!~eTal 0 rponoe; unOAOYlOPOO TIle; oOVTa~l'Je: oro TalJe!a KUplae: aocp6AtOfle:.

na TOUe:; IJlo9wTOOc:: KOl oUToonaoxoAoollevooC; XOPl'JytiTOl noooore 1,714% TWV IlTJV10lwv OUVT6~l!lwV onoooXwv n rev noeev rev OocpaAlOTlKWV KaTllyoplwv VIa K6ge t"Coc:; aocp6AlCTl"le; XWP{C; ne:ptOpt0lJ6.

TI8eTOl w<: O\lW101'O opto oOVtaf;l1e: nou XOPf')Yoov ot cpopcle; KUplae: aCI'Cp('WOI'JC; TO rerocnxccro TOU KOTO TO tTOC:; 1991 ueoou I.InVloioo KOTa KecpaAtlV AErI a\lanpooapJAOOIJtVO.

To n006 TIle: oOVTa~TJC; Myw ovanTJP[OC; eo unoAovtc:eTOl I' KOTO TO avw, eo ef;opTOTOI 61lW<: KOt orto TO 13081.16 me: ,I.'.· ovannp{oe:. Me nooOOT6 ovanTJploe: 80% 90 XOPTJytiTOl i nAnpl'J<: oOVTa~, IJE nooOOT6 67% TO 3/4 KOI I-Ie nooOOT6 50% TO 1/2.

M 0 OOCPaAloptVOC:; unJ'tx9T} oro ~pta ,Kat av~v6 enayytAllaTa n anaaxoAl')9T}KE: o&un6yelEC:"crrotc; IJ£TaAAelwv- J..tVVITWPUXdwVKClI uno8aA6oOl£C:' epyaoleC;KOI.t)'g'" opux&ia, . OT08l.l00c:: napayooV!'lc; KQl l')(I(TUO me: ~EH aAM ocvauvTof;IOOOl1'l8r)K& IJ£ nc oxenKtc; 610TOl;ElC;, 5LKQloUtCll npooau~TJOI'J 01Tl oOvta~fJ TOU VIa nc lllltpec; nou KOT~- 9T}KoV noocserec elocpoptC; KOTO 20%.

j p{~~~~:~K~:T;~~l~;~~~ ~~~; 1~V~~~ f

KOI TO ueoo unvinlo KE:TO Ke<paA!,)v AErI TO tTOC:; 1991 avanpooGplloolJ&VO.

EnIOl'J~ Beon(~eTOtKatii>TE:po n006 aUvTOl;TJC; A6yw eovcTIKOO aWxtllJOTO<; TO onoto eo &lvat aUT6 nou npOKlmm 1-1& 20 ern aocp0A10l'}C; KQl TO KOTO TO OVWTtpW elo6()TJIJO.

'ApBpo 30

M& nc 15laT6~&le: TOU 6pBpoo OUTOU Ko90p{~OVTOl ot npooouf;JiO&lc; nou eo XopllYOOVTOt OTIC; OUVT6f;&lc;. Ot npooOUl;noelC; OUTtC; &lvOI TO enll5olJo TWV nOli5lwv KClI TJ npOOOU~IlOfl Myw onoMTOU cvcrmotoc.

To nooOOT6 TOU emi56IlOTOC:; e[vm VIa TO npWTO nmZ){ 8%, Ylo TO OCUT&pO nOtiSl 10%, vto TO TplTO Kat n6vw(xwplc; neprociouo) 12%. 0 unoAoYl0lJ6C; y{veTOl en! TOO 112 TOU ueoou Il'lVlO{OO KOTO Kecpa)..Jiv AErI TOU tTouc; 1991 cvonpoooppoouevou.

Av KOI Ot ('juo vovclc C{VOI OUVTa~tOUXot TO e:n(6Q1Jo nov TtKVooV KOTopaMetal orov eve voven KOT6mv 5'1A<l.xJeWc:; TOOC;. Av l')ev unopaMouv 6JiAooOl'} eo TO nolpvouv Kat 01 1500 KOTO T6 1')1J1OU cxooroc.

f\X>Un6&:.0Tl xoprrYnot:~ TOU emMllaTOC; T&KVWV neeTO! va IlTlV noipvoov oUvTat;1l Kat va dvOl aYOIla.avnAlKa. vc IlTlV epyO~OVTOl n va dVOl avtKava Yla K6ge eovcoto Kat vc 1111 A~VOOV oUvtot;ll.

rta TIlV on6AUTI"J avonnPlo 11 npoO'a~l1OTl op!~eTOl oe 25% TOO KOm TO ovwTtpw €!O'cX)fIIlCITO<;.

'ApSpo 31

ME; TIe; l5«nCU;ett; TOO 6p8pou OUToU Ko8op!l;eTat TO' nooo Tf'!<; ruvro~l')<; TWV OO<QloUXWV IlEAWV clKcyevelac; eoV6VTOC; OlNTQt;loU)(OU n o~~VOU. na TCV em~WVTa c:ruz;uyo TO' OO<Cl.loU~vC nooo dvOl TO SOCk TIle; oovnl~QC; nou eMllf3ave o 90VWv xoopic; npooout;r)OetC; Kat TIle: oovTat;l1e: nou 90 el5!xCl.loUTO 0 eovwv OO'q>aAI~VCC; ov dxe KPtgei OVO"llPoe: jJ£' nocooro 80% (nAl'lPI1e: oUVTot;l1).

no KCtae n061 TO 1100'00'10 dva! 25% xwple; nq::>LopIO'IlO overcrou ootou, Av TO nat6! dval opq>av6 Kat uno TOUt; Mo yovdc::; TO napanovw rtooocro l5mAamO~&Tal. T tAoe; 9&an!l;uol KOTWTaTO 6Pto oUVTat;l1C; A6yw 9oVOTOU 110U elval

80% TOU xcrerrerou oplou oUvTat;l1C; yr)paToc;.

'Ap8po 32

Me TIC; 151aTot;etc; TOU ap9pou OUTOU pue,.II~OVTat 01 OO'q>aAIO'TlKtC; &lO'q>optC; TWV &nlKouplKwv rouekov Yla TOUe; vtoue; aOq>aA10J.,ltVOUe;.no TOUe: Ilt08WTOUc:; TO ouvoAIK6 Qoq>aAlmpo Op!l;&Tal 0& 6% KOTovtJ.l&Tal KOTO TIl OXtO'l"J 1 nooc 1. ~T)A. nocoorc 3% eo rropW&1 TOV 00'q>aA10J.ltVO Kat noO'oOTO 3% TOV epyol50Tll.

no roue oUToonoOXOAOUIl&VOue; Tl &10'q>0p6 enlO'l"Jt; opl~eTOl oe 6% Kat eo unoAov!l;eTOl srn TOU nooou TIlt; ooq>aAIO'TIKnc: KOTllyoploC; nou 90 emAeyel orro TOV coeoAt~VO.

e&onl~eTat unoXPEWO'I"J TOU ~l1llootou YlO TIlV KOTaj3oAr) epyol5oTIKf!c; etO'q>opOC; 3% oro enlKouplKo rouetc TWV anaoxoAouj.!tvwv oro ~111l6mo. EnIO'l"Je; geon[~&TQl np60geTIl tlOq>OpO YlO TOUC; anOOXOAOlJ~VOUe; oro popto Kat av9UYletvo &noyytAllaTa 2% (1.25% oClq>aA~O'Iltyoe; K.m 0.75% epyol56T1le: Kat YIO TOUe; anooxoAoullevOUe; at un6Y&I£e; oroec J.l&TaAAelwv· K.A.n. 3% (1 % ·aO'q>aALOi1evoc;.

2% epyoo6T1lC;).· .. ". . .;...... .....

TtAoe; oPl~&Tat on unoxPeW(TI'ITOU epyoo6T1l uliapXet YlO TT(.:JTaj30'\n epyoooTIKI'j~tioij)bpa~ 0'& tva eooeo emi(olJi:>U<ne; ooq>aAtOTl<:; TOO epyo~oJ.ll;vou.

'Ap9po 33

Me ne; l5tOTot;ete; TOU 6p9pou ourou Koeopf~oVTat 01 npoOnoStoetC;O'IJVTot;tOOotT'Joe~ ono q>opeie; enlKouplKf!e; lO'q>aA10'l"Je; YlO roue vtouC;d6q>aAtoJ.ltvoue;. 01 ncouncseJete; OUvTo~lo(5otT'Joe~ on6 q>opde; enlKouplKr)e; aocpaAlO'I"Je; \6yw yr)POTOC;. ovo"llpioe; n eovOToU elvQl ot [(5I£e; ue nc lpoun09toetc; nou Op!l;OVTOl Yla TIl OUVToE;too6T1lOl"J one ;>opelC; KUPIOC; OOq>aAIOTlc;.

Jl5tec; etvor Kat Ol OUvTat;lJ.lec; onoooxte; peO'&t TWV onokov mOAoyl~eTol Tl oUVTOt;T).

'ApSpo 34

Mc nc I5laT6E;€!e; TOU apSpou OUTOU l(QeOp[~eTQ! TO nooo ;UvTot;l1e; rrou eo XOP11yeITat one roue q>opeie; cnlKouplKf!e; :ocpaAtO'l"Jc; OTOue; OOq>aAIO'lltVOue; Ko9We; KOt 0 rponoc noAoYIOJ.lOU TIle; auvTO~T)C;,

To nooortcvcc nooo Op[~&TOl oe 20% TWV OUvTa~lJ.lWv

16

anoooxc.i>v TWV 00q>aA10'TlKWV KOTllYOptWV YlO xp6vo aoq>aA10'l"Je; 35 eTWV Ii 10.500 T)llepWv.

na xp6vo ooq>aAtO'l"Jc: ~eYaAUTcpo n IllKpOTepO TWV 35 eTwv TO napanovw nocooro out;aveTat Ii jJ£tWVCTat KOTO 1/35 '(to K0ge eroc,

ecan!l;eTol KOTWT&pO 6Pt0 el1lKOUplKne; ooVToE;l1c; Myw ovoi111Ploe; nou elVOl TO nooo rtou npoKunTel J.l& x.p6vo oocpaAtO'1le; 15 eTwv. EniOTle; Scan!l;eTOl KOTWTOTO 6pt0 cnlKoupIKr)e; oUVToE;T)e; A6yw cpyaTIKou OTUxflIlOTOe; nou dvOl TO noo6 nou npOKUI1T&l ue 20 sm aO'cpaAtO'1le;.

no TOV UnOAOYl0J.l6 TIle; el1lKouplKlie; oUVTO~1l<: Myw 9oVOTOU &q>ap1l6~oVTot aVaAoyo TO 600 IOXUOUV Ylo rnv KuPta oUVTo~l1 Myw 9oVOTOU.

'Ap9po 35

M& ne; l5taTot;ete; TOU 6p8pou OUTOU KOeOp!~OVTat 01 oO'q>aAtO'TlKtc; etoq>optC; nou 90 KaTa~oVTOl erooc q>opdc; aoq>aAtO'l"Je; a08ev&loe; cno TOUe; vtoue; oO'q>aAtOJ.ltvoue;. H ouvoAIKl'! &toq>op6 YlO TOUe; ~toewTOue; Opl~&Tal oe 11,45% en! TWV ono(5oxwv TOUe;. cno rnv onoto nooooro 2.55% rropuvet TOUe; aoq>aMaJ.ltvoue;. Kat rtooooro 5,10% roue epyoMn:e; KOt rtoooore 3.80 TO Kp6TOC;.

no roue aUToonaOXO'\OUIl&VOUe; 11 eloq>op6 11,45% eo ~apuvet TOUe:; {(510ue; KaTo nooooro 7.65% Kat KOTO rrooooro 3.80% TO Kparoc.

ea unoAoy!l;CTQt &n[ TIle; oO'q>aAIO'TlKr)e; KaTllyoplae; nou 90 cnl)..cyel ytO rnv KOTOPO'\!') TIlC; Ctoq>op6c; TIle; Kuptae; OO'q>aAtOlle;.

H etoq>op6 TOU KPOTouc; 90 unoAoyl~eTol en! nooou nou l5ev 90 uneppa!vet TO I5tnMOlO TOU KOTO TO eroc 1991 ueoou Il11Vtalou KOTO KEq>aAnV AEn cvortpoccpuoopevou, Av 010 q>opta a08tv&tae; anoOXOAOUIl&VWV I5cv '\€!Toupy&1 KA6I50c:; napoxwv oe Xp!')110 TO noO'o0T6 etocpop6e; ea &ivaI 6.75% YlO roue aO'q>aAIOJ.ltvoue; Kat 3.40 TOU Kp6TOue;.

no rnv nep[8aAtJIrJ TWV 1511llootwv unnAAfI,\wv 11 etoq>0p6 nou eo TOue;~Opuvtl opl~eTat 0& 2.55% (ClO'q>Op6 aoq>a,\t-

ouevou IKA)~ .. . .

T tMc:; l1~pq,()¥(]C1<p6,\IO'I"Je; o09tvelOe; TWV OUVTOt;loUXWV op!l;tTat 4!~.en{ TWVOUv-rof,~CJJv rtou rroPuv&t rooc 1l51ouc; Kot6% nouJ)apuv&tTO <popto OUVTO~lo§QTIlOl"Je;(KUptO

:~,VJa~ll).-· ~ ~~----~"'-_;:~-~---,.~ .,

'Ap9po 36

Me nc 5toToE;ete; TOU apSpou OUTOU Ko90p!l;OVTOl 01 napoxte; aoetvetOe; Kat J.l1lTpOTIlTOe; nou 90 XOP11YOUv 01 q>opeie; aO'q>MtOTlc: aa9tv&tac:;mouc; ·vtoue; aoq>aAIOJ.ltvoue;. Ot napoxte;.OuTte; So dval ot npOpA&n6j.ltVec; an6 TIe; loxuouO'ec; 51aToE;ete; TWV q>optwv.· etbTIl~tTdl" 6j.lwc; Kat KOTWT&P11 npoorcoio TIle; o09tvelae;. 01 q>op&ie; nou eo txouv TIe; !51£e; npounoetoele; &toq>OpWv ue TO IKA oq>elAouv vo XOP11YoOV nc 115tee; TouA6XlOTOV os UtVo<: Kat tKTaO'l"J nopoxte; ue aUT6.

'Ap9po 37

Me nc lilOTOt;et<; TOU apepou aUTOU Kaeopl~eTat 11 etoq>0p6 aoq>aAlO'l"Je; YlO eq>onat; Pon9I"Jllo moue; q>opde; nocvoioc TWV vtwv o O'q>aAloJ.ltVWV. H OUVOAIKn eloq>0p6 Op!l;&TOl 0& 4% vto roue nopanovw q>optic; Kat eo rroPUVet onoMetOTlKO TOUe; aO'cpaAlO}Jtvouc;. 0 unOAoYlO).JOc; TIle; etoq>op6e; yta Toue; OUToonOOXOAoUJ.ltvouc; eo ylveTOl ern me aoq>aAIO'TIKr)e; KOT1lYOp[oC; nou eo emA&yd one TOV aocpaAlOJ.ltvO.

'Ap9po 38

M& nc 6toTa~et~ TOU 6p9pou OUToU Ka80pll;OVTat 01 npoUno9taet~ Xopl1vr'laeta><; TOU &<p6na~ 130119l11l0TO~. TO ~ Kat 0 rpcnoc unohOYlOlloU TI'}~ napom~ oU'Tl')~.

Q npounoetaet~ xopl1vr'laeta><; TOO &<p6no~ fk>1l9l11l0TO~ OpU;OVTat or [i5~ IJ& nc npoonoetaet<:; TOU cpopta KUptOC; aocpaA10llC: OTO\l onotov unaYETat 0 aacpa)..IOlltv~, 01 )(POVlKt~ npoOno9tm:u:: TOO KUptOO cpopta cnorrouvrcr Kat ee neplrrneon 9aVQTOU TOO aacpahtOlJ&voo. 0 rponoc unoAOYlOlloU TOO &<pano~ fk>1l9l'II.1aT~ Kot TO UtiJoc; eo Ko9Opta90w 1.1& an6cpoOil TWV Ynoupyoov E9voo)C; 01l<0VOl.I(oC;. 01l<0V0Il1l<oo\l Kat Yyda~,np6vOta~ Kat KOIVWVlKciw AacpaMo&Wv. ooreoc cne aVaAOYlOToo1 lJeAtTl'}.

Av 15&V un6pxouv Ol npounoeto&lC; Ylo xoPI')YI1C111 &<pana~ fk>1l9l11l0TO~ smcrrptcpoVTat 01 &lC1(popt~ ooCPahtOlltvou sVT6KWC; us snn6Klo TO TO &KOOTon: IOXUoV YlO nc KOTaetO&l~ XPllllaTlKooV 6ta9EoliJwv TWV cpoptwv K01VWvoo)C; aocpaA1C1l1C; OTIlV Tpancl;a Tl'}C; EU6i5~.

'Ap9po 39

ME nc i5LoTo!;elC; TOU ap9pou ouroo Ka91EpooveTOl vic TOO~ veouc aocpahlOlltvouC; 11 apxl') on K6.ge aocpaAlOlltvoC; eo tX&I ilia unOxpeWTlKf) aocpaAlC1l1 Yla Koge xcrnvopto napoxI'J~ (Kupla OUVTO!;Il, en1l<00p1l<f) oUVTa!;ll, napoxt~ ao9tvdoc:, nopoxtc; npovotoc). ETen av an6 nC:; IOXUOUOtc:; I5IQTo!;&lC:; npo(3MntTOI Tl aocpaAlC1l1 svoc npootonou vro rnv 11510 11516TTlTa Ii anaox6AIlC1l1 (YlaTpo[, 1511<I1y6pOI, IJIlxav1I<01 K.A.n.) OE neorooerepouc cpopde; nou xoprwoUv TTlC: [15lae; KaTTlyopiae; napoxtc: T6TE 11 unoXP&WTlK!'J oOCPaAlC1l1 ylVETat oe tva 1.16vo eooec KaT' emAovr'l TOU aocpaAlO'l.ltvou xcrornv 15T)AWOeWe; nou eo uno(36AAtTQl orouc tpyoo6Tee; Kat TOUe; q>opde;. H Of)AWC1I1 aU'Tl') 15tv eo unopel va OvoKA1lge[ npiv cno TTlV naptAwC1I1 errro tTWV. Oc; q>optoe; YIO TTlV cq>opl.lovr'l TWV oxenKwv 15laTo~cwv AOy[~tTQI Kat TO ~1l1.l6- oro.

Avtvonp60wno npaVjJoTOnOid 15loq>opec:; QnaoxoMo&le; nou oev oUl.lnimouv XPOV1I<O KOI Ylo nc anooxoAI')0elS oUTtc:; npo(3MneTOl 11 OOq>MIC1l1 at neoioocreoouc q>ope[c:;, eo ooq>aA[~eTQl unoxpswnKo ce svo !.I6VO q>OptoKOT'emAovr'l

. -~'!QUKaT6I1lv l5IlAooewe; nou 9ciunoJ36AA,tTOl OTOUC; 01l<e!OUC; q>opdc; Kat roue cpyoMTec; Koge cpopo nou eo aVaAollf36- verot erepo anaox6ArlC1l1.

H ISI')AwC1I1 corn lSev eo urropet va ovaKhll9e1 npiv on6

TI1v naptAeUC1l1 crrro tTWV. .

Kat OTIC; 15uo nopcrtovui neplnTWoS1C; unocct 0 evlSlaq>epOllevoc; va oO<j>aAlogel npoOlpeTIKO Kal oe oUo eooeo one nc 15loTo!;elC; TOU onotounoopxsncroi n aoq>MIOT'j TOU, unojpeouror 0IlWC; OTflY rteotrrrcoon ourn 0Tl1v KOTa(3oAri TOU ouvoxou TWY E10q>OPWV ooq>aAIO!.ltvou, epvooorn, Kp01'OuC;.

'Ap9po 40

Me TIC; 1510TO!;E1C:; TOU op9pou OUTOU npoo1510p[~eTQl 0 XP6voC; OOq>0A10f)C;.

Oc:; )(pevoc:; OOq>OAIC1I1C:; 9e:wpdTOl 0 XP6voc:; TTlC; npcvuoTlK!'Jc:; onoox6hll0f)C:; KOI 0 Xp6voc:; OTPOTlWT1Kric:; 9nTeloc:;, YOVIK!'JC:; o15eioc:;, OYOTpoq>!'Jc:; nOl151wv, 0 )(p6voc:; em15oTTlOf)C:; h6yw ovepvtoc Kal IltXPI 200 Illltpec:; TTlV tsxsurolo 10etlo, o )(povo em156TTlOT)C:; A6yw ooscveloc KOI IltXPI 200 TJlltpec; rnv rsxcurctc 10&T[O,O Xp6voC; eKnol15e:UTtKTie; o15e!oc:; oveu ono~oxwv KOI ~tXPI 2 ertov, 0 xp6voe; KOHl TOV ortolov 0 OOq>aAIOlltvOC:; tA~ oUVTO!;1l ovcrrnptoc 0 onotoc ouvunohoyll;eTol YIO TTl 8q.te:hlwC1I1 OUVTO!;IOOOTlKOU ~IKOlWIlOTOC:; h6yw YripOTOC:;. AUOl XPOVOI ~cv unohOY[~OVTOI.

17

H OVOYVWpIOil 1<01 ~oyopo TTlC; OTpanwTtKI'j~ 9i1TeloC; ylVE;TOI OIJI.lcpWVO 1lE: nc O)(eTIKtc; iStoToE;&lC:; TOU v. 1358/1983. rto TI1v ovaYVWpIC1l1 61lw~ eo KOTO~Alleel emnMov Kat fI &lOcpopQ TOU KpQTOU<;. no TO Xp6vo emMTTlOT)C; KOI owtoC;lol56T1'}OI'lC: Myw ovonnploe; Bev KOTaf36AAeTat ~oy0p6.

H &KnOlI)WTlKl') oB&lo &E;oyopQ~eTat f360T) TWV onoZio)(wv TOO &vBloq>~tYou KOTO rnv unof30AI') TTlC:: a{TTlC1l1C; KOI TOU OUV6AOO TWV etacpopc.i>v OOcpa)..IOj.Itvou, epyoo6T11, KpQTOUC:; Kat fl ~ayopQ J3apUv&l TOV OOcpa)..IOj.ItyO. 0 )(p6I1o~ YOVOO)C:; oooa~ OVOTpocptie; natBIWv avoyvwp{~eTol oUl.ICPwvo IlS TO 6p9po 6 TOU v.1483/1984 KOI eE;oyopal;eTOl f36C111 TOU nooOOTOU &locpopOC:; TOO OtKelOO q>opto OOq>aAIOIJ&VOU, Epyol56T11, KpQTOU<; Kat TOO 2511Aoafou TOU I1I.1Ep0llla9(OU OV&l5lKWTOU EpyaTl1 Kat IOXUEI KOTO TI1V unofk>AI') TTlC; oiTTlC1l1C:; ovayvwp(aeta><;.

'ApSpo 41

Me nc I5l0ToE;etc:; TOU op9pou aUTOU eeOTIl~sTOI yevoo) apm oUIJcpwvo Il£ TI1V onola av epyol;STOI 0 owtaE;toUXoc; Myw vr'lpaT~ f) ovol1l1plac:; I') eovcnou neptopll;eTOl 11 XOPllYOUl.ltVTJ oUVToE;n KOTa TO 1/3, ue TTlV enl<pu}..aC;11 TO unoxonto nooe TI1C:; oUVTO~Il<: va IlIlY unoxemercr TaU KOTWTOTOU oP(ou oUVTo!;I1C;.

o OUVTO!;IOUX~ ovaTlTlplac; unopel va epyal;eToI, av TO nooOOT6 TTlC:; OVonnp{ac; TOU eivat IllKp6TEpO TOU 80%, 61JWC; (Sell I1nopel vo Kepl5I~&I nepicoorepc on6 TO !.II06 I') TO 1/4 TOO nooou nou Kepl5!l;E1 UYIr')c:;, ov txel Kplge! I1S nooOOT6 ovonnP(o~ 50% l'l 67% ovtlOT01Xo, 1510cpopeTlKa i510K6meTat Il ouvTO!;loo6T11C111.

ria TOY anooxo}..oti!Jevo OUVTO!;IOUXO KOTO(36AAoVTO.I 01 E10CPOptc:; epyol56T11 Kat ompaAlOIJtvou KaVOVlKa 0 XpOVOC; onooXOAIlC1l1C; (Sev AQIlf36veTol un6ljJrJ vio npooau~IlC1l1 TI1~ oUVTO~T)C; ours YlO oUToTehr'l OUVTO!;10156TTlC1l1 cno 6Mo q>opto, elq6c; ov ylVet oVQO'ToAl') .TTl<: oUVTO~I1C;.

Av . oowt0s1oUX0C:; nouavaJ..0J.ll36v£l epyoafo l5ev TO 15IlAoosl. OTOq>OptO TOU,OVQOTtMeJ:iltn cnJVTa§n VlQ 12

I.Il')veC;. .. . . -- -

Me nc 1510TO!;E1C:; TOU 6pepou oUToupuOiJi~ETC1I~npOOlpenKri OUVtXIOf) TTlC:; aoq>OAIC1I1C:;.

Ot npo(jn09toEl~ YlQ TTlV npocipenxn ouvtXIC1I1 TTlC:; OOq>aAIC1I1C:; nou tlgeVToI elYol vo tXEI npcvpcrorromoer 0 ev15laq>ep6Ilev~ 1.500 1'1Iltpec:; ooq>aAIC1I1C:;, one nc ortotec

.300 Tl'}V TeAel[fglgriPty •. ongTr)\funof30hl') TI1C; oITl'}C1I1C:; neVToeTla,Va ~1lT!')o&l TTl ouvtXIOl1 TTlc:;oaqiOXfOl1<;evr6e; tTOUC:; on6 TTl 15tOKOnri TTlC; aoq>aAIOTtOC:; onoox6AIlC1l1C;, va Illl }..0Il(3ovel oUVTO§1l on6 eopso KUPIOC:; OOq>OAIC1I1C:; KOI va IlIlV elvot cvcrmooc KaTo rnv uno(3ohl') TTlC:; aiTl1C111C: KOTO nooooro 67% Kat aVW.

ria rnv npoatpenKl'l Ooq>OAtC1l1 KOTa(36AAcTOI on6 TOV ev(5loq>ep6Ilevo T} eroeope aoq>aAlOIltvou, epyoMTTl, Kp6- TOUC; ern TWV onoooxwv nou elxel KOTO TTl 15lOKOnri TTlC; onooxOAIlC1l1C:;. Av tX&I 3.000 Il!.ltpec:; OOq>OAIC1I1C:; unopet vo ~1lT!')oEl TTlV KOToTa!;r'I TOU OTflV olltoWC:; everson KMC1I1 I') xcrnvooto.

H Ko9uOTtPTJOT) KOTof30hl')c:; TWV eloq>opwv XPOVIKOU 1510oTl')lloTOC:; neoov TWV 6 I1IlVWV ouvenoverci TTl i5laypaq>1'J TOU 1510oTl')lloTOC:; ourou. H Ko8uOTtPll0T) KOTaf30hr']c:; eroeopwv ntpov TOU tTOUC; ouvencvcror TTlV anwAela TOU I5IKOIW~OTOC:; npoatpeTtKl'jc; ouVtXIOT)C:; TTlC:; OOq>OAIC1I1C;.

npOotpeTlKTi ouvtXIOT) TTlC:; aoq>0A1C1l1C: unopel va ylvEI KOI oe q>opdc:; enlKoupIKl'jc:; OOq>OAIOIlC:; e:q>OPIlO~olltvwv oVaA6- ywc:; TWV OVWTtpW.

Me nc I5laTa~€I~ TOU c'J.p9pou OUTOU vtvovror pu91l!o€l<:; O')(CTlKQ j1€ nc OOq>aAIO'TlKte; CIOq>Opte; TWV EII5IKWV Tall€lw\;, Tpan&l;wv, AEH, OTE. HIAn.

Opil;crOl on 11 €!aq>op6 yla rnv KUPIO aUvTO~Il, nxnv AEH ,90 dVOl ana 1.1.1995 Yla TOV aoq>aAlCJj1tvo 11% Kat Yla TOV f:Pyol56T1l 22% ono 1.1.1993.

o OOq>aAICJj1tvoe; 90 KOTO(36ACI rnv aul;llOTJ OTo15taKO oe

Me nc I5laTaE;etc; TOU ap9pou OUToU vIV€Tal OTa(5laKI') rpto )(p6vla. MeYaAUT&pa noooorc cE;oKoAou90uv va 1-

eu9uyp6j1j11CJY) TIle: 10000Uouoae: etoq>opac; Yla TOUe; l')lSll O')(Uouv.

aaq>aAtCJj1tvoue; moue; q>opcle; KUptOC; OOq>aAIOTJC; npoC; TIl no TIl AEH Ko90pil;oVTOl 01 CIOq>OptC; OOq>aAlCJj1tVWV Yla

eeanl~6j1eVTJ j1e nc &aTaE;clC; TOU TptTOU j1tpoue; YIO TOUe: ohoue; roue; KAo(5oue: ooq>CWOTJC;. En[OTJC; Kaeopi~eTOl II

vsouc OOq>aAlCJj1tVOUC;. EII5IKon:po vtvovor 01 oKoAou9cC; tKTOOTJ KaAUtIn1c: cAAeljlllOTWv TWV Etl5lKWV Touekov. Ka90-

pU9j.!IOEtC;: p[~OVTOI 01 npoi.in09tocle: ouvT~lol5oT!')acwc; TWV urtovo-

n, Aul;6vCTOI 11 EIOq>op6 VIO TOV KMl50 aUVTO~Ile; OTO IKA j1tvwv OTa flapta Kal av9uylclva ertovvexucro TIlC; L'.EH

~(ml 2,75% ouvoAlKo I')TOI KaTa 0,92% oe I3Opoc; TWV Ka9w<:; Kat TWV anaO')(oAoulltvwv oe opuxda, OT091l0uC;

IJqlaAtCJj1tvwv KOI 1,83% ete; j36poC; TWV epyol5oTwv, ana nopavwYlie: Kal C5IKTUa.

1.1.1993 wClTe TJ OUVOA.IKI') EIOqlOp6 va C510j10pq>wgel OE 20010 TtAOC; opi~eTal on 01 EIOq>Opte; epvooortov Via TOV KAMo

I')TOt 6,67% Yla TOV aOqlaAICJj1tvo Kat 13,33% YIO TOV aoetvElac; TWV EII5IKWV Touekov oev Elo uncpl3aivcI TO 6,25%.

cpy0C50Tll. Mc nc 1510Ta~clC; TOU ap9pou OUTOU TI9cVTaI evictee apxte;

13. rlveTol ClTol5laKl') npooapj1oyl') TIle: €!oq>opq~ aoq>aAl- YIO TO O')(ct'u<a 9tj1OTO TWV Ell5tKWV Touekev.

ousvou Kat Epy0150Tll ClTO AOtnO TOj1ela j1t09WTWV npoc ouT!') TtAoC; KOTapYOUVTOI 01 I5IOTaE;etc; TOU apElpou 47 TOU

TOU IKA onwc: TCAIKO C5laj1Dp<PwvCTOt aUj1q>wva ue ro v.1469/1984 j1€ nc orrotsc naptXCTat l5uVOToTllTO OTOUC;

avwTtpw oe neotrrrocn nou TJ j1la I') II 0AA11 etaq>opo clvot j1109wTOUe; TIlC; L'.EH 01 onololl510pi~ovTat revlKoi rpoj1j1oTciC;

j1u<pon:Pll. Yrtouovekov AIOtKllTtC; l') YnoclOIKllTtC; ATJj100iwv Opvovi-

H npooapj1oy!') 90 ylvet OC 3 ern, opxlic; vevouevnc ana OJlWV Kat TIlC; L'.EH, va Aal-lf3avouv nc ano(5oxtc; TOU

1.1.1993.Tuxov j1eVaAUtf:PTJ Ctocpop6 90 c~aKoAoued va overrcrou j1109oAoVtKOU KAlllaKlou TIlC; L'.EH Kat vo ouvuno-

IOXUet. AoVi~ouv TO )(pOVO onaOXOATJOTJC; one; noocncveo 9tOCIC;,

no roue aUToonaOXOAOUj1eVOUe; Op[~CTat on TJ KaTWT€P'l we; )(povo aocpaA{OCwe; OTTJ L'.EH.

unvicto elocpopa l5ev unopet vc clval IlIKPOTCPT) ana TO nooo ElclKoTepa:

nou npoxurrrer Ile j36CJY} TO nooo0T6200/o 1S91~9)~aTa TO IUIlq>wvolle TO opElpo 47 TOU v.1469/84, 01 I5laTo~elC;

eroc 1991 ueoo Ill1vlaloKQTa Kecpa.Anv~EnoVOT1pOOapIlO- TWV ndpavp. 2, 3 Kat 4 TOU c'J.pElpou 39 TOU Kovovtouou

ouevo. MtKp6Tepa noaa npertet va avanpoOQPll0090Uvpc KOTaCTT60cwc; npOowntKou L'.EH (KKn-L'.EH), ecpapll~ovTOl

roto )(p6vla ClTa15101<o an6 1.1.1993... ..... •.....•.•....• . KalOTouc; l.lIof)wTOUe: TIle; L'.EH rrou ... ronoeernenscv r'j

AK6j111 opl~eTal.6nol unOAAIlAoITWV\l~rt15.5.:noU·tlvOl ... TonoScTouVTOl,.clTe j1e avoSsOTJ ... Ka9T)K6VTwv . elTclle caOqlaAloj.itvoi ClTO IKA j1C TIe; YEVtKtc;rnOTO~elC; ... ~_g.~9Ta- c1510PIO}J6, UOTepa. cno napa1mOT)JOUC;,o£ ... 8tOTl reVlKOU

f3dMouv KQl aUTO! .... TIlV elocpop6 nou eeonl~eTaJ ·IlC.TO rpaj1llaTta YnouPvelou. J'} OAAwv t.iUlooiwv. YrtT)PCQlWv9.

'"'O')(t15lo KaEfu>e::;KatTllV eloqlopa rtou tX€1 8eonlo9tlllcoe StOTJ .610IKTJT!') !'J Ynol5loIKT)T!') TIle; L'.EH !'JOpyaVlOJ.lWv· ... c

0.190211990 VIa roue; I5TJj1ooioue; unaAhI')AoUe;. nou cvceeoovror OTO op8po 9 TOU v.1232/l~2, 6nwe;

EnIOTJe; npoj3AtneTal on T) emj36puvOTJ ono I1clwoelC; auElevnKo epl1T)VsUTIlKe Ile TO op8po 1 nopovo. 6 TOU

elaql0pwv IKA nou txouv Seonlof)el VIa I5locpopee; KaTllYO- v.1256/1982.

pice::; cnlxelpl')ocwv. 90 anol5l15cTOI K0ge eroc ono TO ETm KaT' eq>aplloYli TIle; clOTaf;'le; auT!')e; j1lof)wTOI TIle;

Yrtoepvelo OIKOVOIlIKWV, AEH nOV rorroaernenxcv I') ronoserouvrca one; nooovoee-

TtAoe;I1 ... (?!1.QJ.Hcmmc; nap.6 TOU c'J.p8pou OUTOU OToxeuel oouevec 9toelC;, uerc TIl ME;T)TIle; 9T)Te!ae;TOUe; I') TIlV~C

OTTJVaU~I1OTJTWV ca6l5wv TOU OAEA KOI J.laA1OTa TOU KAMou onotOvl5J'}noTc rporro nouon OOKI1OTJe; TWV Ka9T)K6vTwv TOUC;.

avepvlac;, 0 onotoc elvoi xrn 0 rteoioooreoo eAAelJ.lllanK6c; flAllV TIle; neplmwOTJC; TtAeOYJC; cno OUTOUC; a~16nolVYje;

KAol5oe; TOU OPVavICJj1ou. np6~I1e::;, cnavtpxovTOl aUToctKolwe; OTO TOI<TIKO npoceruxo TIle; Emxclpl1OTJe; - TIle; OXtOYJC; cPvaoiae; TOUe; 8ewpouJ.ltVT)e; we; 1lT)i5tnoTe I5laKondoac; -KOI eVTaoooVTOI ClTO cvororo , . noaoxovuco KAljlOKIO e~eAI~ewe; (T) TIle; KOTllvoplac; r - ITeAtXl1 revtKwv 9toewv TOU, IO')(U ouoioonxoo v61.10U txoVTOe; Kovovrouou KaToOTaOYJC; npOOWrtlKOU (KKn) 6EH, l5'lAal5r'j OTO ovdrrcro KAljlOKIO TIle; Illo90AOY1KI']C; KA~aKae; TIle; ~EH, OTO ortolo unopouv vo cp8aoouv, aUllCj)WVO I-Is TOV KKn/L'.EH, uovov muXIOUXOI AEI.

H pu81ltOTJ auT!') TIle; aUTol5lKatl1C; tVTa~T)e; OTO avwTaTo u.«. TIle; tepaPxlac; OTTJ L'.EH. oncoc €PIlT]VeUTTJKe KOI ecpapll6~eTOI xoroovelror vto TO j1tAAov viort oe nollie; rteomrooctc naptx€! OKPWC; noovoutoxn lleTaxs{ptOTJ OTOUe; 1l108WTOUe; TIle; ~EH. nou txouv urmoerncer OTIC; nooovocpcp8s1osC; etoetc;. apKcToi an6 TOUe; ortolouc MV dVOl

'Ap9po 43

Me nc I5taT6f;ete; TOU ap8pou curoo Ka90pt~sTOI 11 tKTOOTJ Ecpapll0yl')e; TWV &aToE;ewv TOU rplrou j1tpoue; TOU VOI.lOoxe15lou.

01 rnaTol;ele; TOU rotrou j1tpouc: (qp8pa 22 twe; 43) txouv ecpapj1oyl') VIa roue vtoue; ana 1.1.1993 Kat IlSTO, aocpaA.loj1tvoue;.

flo TO aocpaAlCJTtKo Kat OUVTQ~1050TlKO 9tllaTa nou (5ev pu9j.!l~ovrOl uno TO rorro IltpoC; 90 txouv eq>apl-loyl') 01 yevtKtc; 1(01 et(51Kte; I5IClTol;ele; TWV cpop&WV.

'Ap9po 44

'ApElpo 45

Me TIe; I5laTo~ete; TOU 6p9pou aUToU Opl~CTat 11 noocsern eloqlop6 Via TO j3apta xm avEluyletv6 enayyt~OTa nou eo elvcn 1,40% Via TOV epvooorn Kat 2,20% Via TOV aocpaAlouevo Kat Via TOUe; cncoxoxoouevouc oe un6yelee; OTotC; lleTaAAdwv -AIVVITWPUXe!WV Ka9we; Kat oe uTlo9aA6omee; epvaoiec; nou eiVOI 2,50% VIQ TOV aocpaAlCJj1tvo Kal 5% vto TOV epvol56T1l. EnlCJY}e; opl~eTat nooosem eloq>op6 l3aptwv Kal avEluVletvwv cnayycAlloTWV OTO IKA- TE:AM 0.75% epv066T1l Kat 1,25% oceoxrouevou Kat Via TOUe; cncovoAOUlJevouc; oe unoveiec erose j1eTaAAe{wv-Alvvnwpuxdwv Ka8we; Kat un08aAoomec; eovootsc 1% Via TOUC; aoq>aAIOI-It-

18

VOUe; KOl 2% Via TOUe; €Pvoo6Tee;, vta TOV [1510 rno novo rouec,

TtAoe; VIVCTOIl5lappU9j.!IOTJ TWV CtOTO~ewv vto rnv eloq>op6 enayye~anKou KIVl5Uvou rrou lO')(UCI Via TO IKA.

'Ap8po 46

KllToXOl muX(OU AEI, ue ouveneic va 6rU.IlOUpVC[TOI orouc un~ ~aewTOO<: - noMoI cno roue ortotouc Cup{OKOVTat crow apXli !l oro Il€ao TTl~ uTlllPCOl.oKl')~ roue crro<5I00pOil[O~ Kat noMa eo unoooeccv vo npooq>tpOUV OK6~11 O'TTJV EmX$l1Ol1 - voorpomo KO OUv91iK&~ TtTOlCe; nou <5uoxepa(voov TTl" enovtVTO~T'J Kat npoOOPIlOv!l TOUe; oro KAij,Lo Kat aTO UTtT'JPtOl.oK6 nep$lJ..Uov TTle; opVOVLK!le; TOUe; 9tO'T'Je;, EVc.i> rtapOMT)AO rtMtneTol TO ntp! (51Ka{ou ola9!1~o KOI &(lTapOacreTat TJ UTlllp€Ol.OK!'l Ta~11 OTTJV Emxc[pI1O'T'J.

'Ap9po 47

19

unoAoVl~6 TTle; oUVTol;l1e; Kat 6Xl Vla TTl BCIl€A{WO'T'J OUVTO~IOOOTlKOO &Katc.i>lloToe;.

a. Oe; npoc rooc avayvwp~6Il€voue; XP6vou<; tOXUouv TO opl~6~vo VIa TOU<; veoaacpaAl~6~voue;. Et(5LKa VIa TOUe; Il€XPt 31.12.1992 np~MnOVTOI Kat TO e!;rie;: H ('jlaT!'lpT)O'T'J TWV &oTol;ewv nou np~Mnow mv avaYVWPlOTj TOU xp6vou t6vlKl'}<; cvrtorconc Kat TTlV OVOYVWpLOTj ere cpopele; EnlKOUPLK!'lC; <.iaq>lW0T)c; TOU xp6vou nou I5lavuSnKE oe cpope(C; KUplac: aacpOAtOT)c; Kat Il€XPl TTl gell€AiwOT) TOU OUVTO~lOOOTlKOO &Kotc.i>llClToe;. OAOI 01 aAAOl XPOVOI KOTOPVOOVTat on6 1.1.1994.

Xp6VOl nou txouv avaYVWPlage[ KCll cl;avopaa9EI Il€XPl 31.12.1993 one Toue; KCLTQPVOOll€voue;, gewpoUvTat tYKUPOl.

'Ap9po 48

Me nc (5toTal;etC; TOO ap9pou OUTOO Y!VOVTol pu9lJ1ocle; Via TO awTal;~o xpOVO nou cnorretroi VIa TTl ouvToE;IOOOTTlOl1 urto cpopelc; KUpIOe; aacpOAIOTJc;, nAT'Jv IKA, we; eE;ne;:

a. 0 auvTaf;~oe; xpOVOC; 15 CTWV nou np~MneTol cno

nc &oTol;eu:; TWV cpoptwv Yla TTl ouVTOf;IOO6TTlO'T'J yuvaLKc.i.lV Me nc I5larol;elC; TOU ap9pou aUTOU vtveroi pu9j.uO'T'J TWV

rtou txouv unaxgel O'TTJv aocpaAtOl1 IJ.tXPI 31.12.1982 Kat opkov T)Audae; VIa KUpIO aUvTal;l1 v!lpaToe; TWV Il€XPl

OUJlnAT)pWVOUV TO OUVTol;~o xpOVO ~tXPI 31.12.1997, 31.12.1992oaqxWO'Iltvwv.

Oul;aVeTOI crrO(5tOKO ova 6 ll!'Jvec; K69t eroc cno 1.1.1993 Et(5LKOU:pa:

Il€XPt 31.12.1997 Yla oosc <'.iev txauv OU~nAllPWael rnv a. ITO IKA ono 1.1.1998 TO ooio llAtKiae; TWV OWTol;lO-

15cTlo Il€XPI 31.12.1992. (50TOOIl€VWV ov5pc.i>v Jle nc; 510TOl;ete; nepI35cTloe; aul;oveTOI

ETm T) OUVOAlKJi npoaoul;llOfl TOU xpovou rtou eo ylv&1 ano to 580 oro 600 , IlE TTl" npooSl'jKll 6 lll"Jvwv KOSe eroc

elvc:.u 2,5 tTTl y' aUTte; nou OUllrtAflPWVOW rnv 15cTio nrto Kat xcropvouvrcr 01 &mol;Cle; VIa xop!'JYl1O'T'J llelwllt';Vl1e;

1.1.1993 Kat IlETO. oUvTOl;Ile; oe ovopec; Kat yuvolKee; TTlC; KaTTlVop(oc; aUT!'le;.

(3. Ine; nepmTwaelC; nou npol3MneTal orro nc; xcrcorc- rllJ..lCIWVeTal on VlO roue ov<5pec; oacpaAl~evoue; ono

TlKee; I5laTa~ele; xp6voe; J..lLKp6Tepoc; TWV 15 erev, orto TTlV 1.1.1983 Kat J..leTO TO OpIO flAIK(ac; txel aul;1lge( ue TO

tvopl;1l to)(Uoe; TOU v61l0U ortorrslrm Xp6voC; 15 ertov. v.1902I1990 010600 eroc,

V. rta TOUe; ov<5pee; nou txouv unaxge( OTTJV ampOAIO'T'J 13. Op~eTat on Ot npoOn09taele; ouvTal;lo<5oT!'loewe; lOU

Il€XPt 31.12.1962 KO! OUlirtAllPWVOUV TO OUVTO~~O XP6vo op9pou 9 TOU v.1976/1991 6nwc; rportonotouvrm, eo txouv

ano 1.1.1998 Kat J..leTO Kat Yla ooooc uncvovroi OTTJv ecpaPJlov!l Kat VIa roue oacpaAtO'lltvouC; TWV T ouekev

QO<POAIOTl orto 1.1.1983 Il€XPI 31.12.1992 0 ouvTol;IJlOe; IUVTol;Ewc; Kat EnLKoupIK!'Je; AO<poAfaewe; npOOWTlIKOO

xp6voe; (5ev unopet va etvor IlLKpOTepOe; TWV 25 eTWV. r.r.o., AaqxlA.(erewc; npoawnLKou nepl<pepelaKoU revu<ou

<5. ria nc yuvolKee; nou txow unaxgel OTTJV ao<poAIO'T'J NOOOKOll€iou'O EYArrEA,rMor, KOI AocpaAloewc; npo-

Il€XPI 31.12.1982 Kat OUllnAT)PWVOUV TO OUVToE;1Il0 on6 TO awnLKoU AoqxlA.IOTlKr')e; ETatpe(ac; 'H E8NIKH'.

KOTaOlaTlKO XP6vo one 1.1.1998 KOl Il€TO Ka96>c; Kat TO ria .. TTl.OUVTal;toMlT)0fl61lwe; TWV avwTtp(j) .. pe .. TTl

OUVTol;lIJ.O XPOVO nou olOllopcpwveTOl TTlV 31.12.1997 YIO nc oUllrtA"'PWOTl 7emrtAtovTou OUVToE;lIlou xp6vou erev, OTTJv

xcrnvootec TWV yuvaLKwv rnc nep. a Kat TO XP6vo TTlC; rtep. neplnTWO'T'J nOUJtpo,{3MnovTol neplaa6Tepol XP6vOI OUVTa-

13 KOI yla ooec unoYOVTOI OTTJV aocp0A1O'T'J crto 1.1.1983IltXPI ~10b6Tl1®e;,QnQt'~e:[TalKOI T)OlJfinA",PWO'I] TOU avTlcrrOlXou

31.12.t992, 0 ouvTot;~oe; Xp6voe; Qut;oveTOI cno 1.1.1998 ootou r)ALKiae;: .... . ,,'. . .

cWO 6 Jlnvee;Ko9& eroc J..l£XPI OUI-lr1AT)pw.ae4>s.25 ~tc.iJV .. no ..... Y ..• 'Lo6PlO .. T)Au<las T(A)v ... 4?,eTwv .. nOllnpol3MneToL am'!

hC;.lll1lepec; ue ovnALKa· natolO ll·npoooul;nO'T'J opX(~el orte TO op9po 9 Touv.1976/1991¥la~:n~yuvolKee; IlCavr')MKO

1.1.2002. nat&o K.A. rt. aut;ovelat crto 1.1.1993 avo 6 Ilnvee; Koge

E. Arro ne; noooncvo pu91-1laele; et;mpoUVlQl or aocpaAI- tTOC; IltXPI 31.12.1997.01 yuvalKee; TTle; KaTflyop(ae; ouT!'le;

ousvou TOU IKA, 01 ao<paAlolltvOI TWV eopetov aocpOAIO'T'JC; 6TOV OUlirtAllPWaOW TO OUVTO~1Il0 XP6vo TWV 15 ertov ri

rtpoccoruxou Tunou Kal or uncvouevor ore [3apta Kat 20 erev ~<pwva us nc KOTacrraTlKte; olalol;elC; KOTOXU-

av9UYI£lva enayytAJ..laTa Kal 01 anaoxoAoulievOI ce opuxela, pWVOUV TO octo l1ALKlae; nou eo tXOUV Kala TTl aUllrtAl)pwO'T'J

0I00pOUe; napoYWv!le; Kat· <5IKTUO TTle; 6EH. TOUOUVlOE;q.Jou OUToOXPovOV.

OI.KaTap'yOUVTOI 01 i5lOlot;ele; TuN Et<5IKwv Topekov npo- H peVaAuT£Pll npooaut;flOlTTTlC; llAIK[ae; rtou eo y1V€t e[vol

oomecou Tpane~wv,OTE, 6EH, HIAn nou npol3Mnouv 2,5 ern VI' aUTte; nou ~rtAllPWVOW TO ouvTol;q.JO XP6vo

ouvTat;loooTTlOfl noooeonev ue elolKtc; rtoounoseoerc (<5101- rnv 31.12.1997.

KI1Tte; K.A.n.) orto 24.8.1992. O. Ta opro I1AlKlae; ootov txouv OOcpaAla9ct Il€XPI

~. ria roue epya~6Ilevoue; ouvTal;louxoUe; 0 xp6voe; 31.12.1982 Kat OUlirtAllPWVOUV TO OUVTot;IIlO XP6vo ono

ouvTOt;loo6TTlO'T'Je; orto TO IKA elvci 5.100 lwtpee; Kat 'lAIK(a 1.1.1998 KOI Il€lO Ka96>c; KOI ooev ao<paA[~oVTal a116

TO 600 eroc vro TOUe; ovl5pee; KOllO 550 vto nc yuvalKee; 1.1.1983IltXPI 31.12.1992 au~ovOVTat uno 1.1.1998 avo 6

KOI vto pelwlltVll auvTat;'l 4.500 T)lltpee; Kat T)AlKla 65 srov. Illivee; KoBe tToe; IltXPI TO 650 eroc Via TOUe; ovl5pee;, TO

rta oUVTat,fl A6yw ovcrmotoc onorrouvrot 3.000 lllltp8~. 01 600 sroc yla nc Aotnte; YUVO(Kee; Kat TO 500 croc vio nc

nopcmcvei Xp6vOl oUt;OVOVTOI one 1.1.1998 avo 6 Illivee; IlT)Ttpee; ue avr')AIKa K.A.n. nClll5lo.

K0ge tToe; ptXPI OUllllAT)PWOCW~ 6.000, 4.800 Kat 3.600 e. ria rooc OOcpaAl~tvOU~ TWV el151Kwv rouckcv nou

Il~PWV aVT(oTOlXO. uncvovrci ore [3apta KOI avSUYlelv6. enayytAllata, rtAllV

01 noponove I5laToE,ele; c<papIl6~ovlOl KOI vto TOUe; t-.EH, TO opm IlALKlae; ouE,6vovTal orto 1.1.1998 avo 6 ll!'Jvee;

AomoUe; oooclc npoxeuievou vto OUVTOE,IOi56TTlO'T'J Myw K6ge sroc Il€XPI TOU 600u srouc vro TOUe; 6.v<'.ipe~, TOU 550u

YliPOTO~ KOI T)AIKla 65 eTWV Kal vto TTl ouvrcuooomon Myw crouc Via TIe; vuvalKee;.

cvorrrjplcc. ria TOUe; anaoxoAOUlJeVOue; oe un6YClCe; oroec xo: oe

l'J. 0 unoxovrouoc ouvTot;lj.lOU Xp6vou urxporepou TWV 6 unosoxcooisc ecvcotec IOXUOUV TO opio llALKiae; TWV

PI1VWV w~ nAr')pee; croc urtooel va ylvel uovo vic TOV onaoxoAoull€vwv os unoveicc erose lJeTaM8Iwv-AIYVITWPUXc[wv aOqxlA.IO'lltvwv TOU IKA.

na TOUe:; avwTtpw ro 3/4 TOU ouvT6~IIlOU XP6vou nptm:1 va tXtl I5lovu9z1 OIa avnoTOlxa tnoyyt/4JOTa.

OI.AuE;ov&TOI 0 xpovoe; TWV 7 ernnxeov &TWV vto lTJ ouvTaE;lol56Tl'jO'Tl xwple; OPIO T)1uKlae:; KaTO 3 tTT} oraolaKo ana 1.1.1998 ova 6 Ilnvee:; K09z eroc Yla TOUe; ovl5pee; KOI nC; yuvaiKte; WI nc onotec 0 ouvToE;ijJoe; xp6voe; tlvat 25 tTl'j. OTOV OUllnAflPwG£1 T) 7eno KOI T) npooouE;T}OT) KaTO lTJ oulll1:AI'lPwor'} TOU ouvToE;IIlOU xpovou. unooet vc ylvE:1 auvro~lol56TT)O'Tl Il£ TO xp6vo nou eo tXtl I5I000opq>wGel.

~.- To apIa T}Ati<10e; 11:0U npo(3MnoVTOt ana nc xcrcoroTlKte; &aToE;£Ie; TWV q>optwv aoq>CWOT)e; npOOWTTlKOU Turtou ou~avovTOl ana 1.1.1998 ava 6 Ilr'lvee; Koge sroc IltXPI TO 650 eroc YIO roue; avl5pee;. TO 600 VIa nc homte; yuvaiKeC; Kat TO 500 Yla nc IlI1Ttpee; Il£ avr'}Ati<a K.h.n. nOll5lo. Av ana ne; 151aToE;elC; TWV rtooortcve TOIlElwv npof3MnETOI T) oWTa~loMTT)O'Tl IlT}Ttpwv lIE avr'}Ati<a K.h.n. nOli5lo XwplC; 6ptO I1AtKlae; unorretror TO 420 eroc TO enola auE;overal ana 1.1.1993 ava 6 Ill')vee; K6.9z eroc IltXPI TOU 50u erouc, LTT}V m::p(TTTWOJ1 nou npo!3MntTOl n xopl')YilOJ1 IlEIWlAtVT}e; oUvTa~l1e; lAC 1l£IWlJtvo OPIO l1AlKlae; au~oveTOl IltXPI lTJ

OUllnArlPWO'Tl TOU 600u tToUC; Yla roue 6v(Spee; KOI TOU 550u Me nc I5loT6~e:le:; TOU op9pou ourou ViVOVTOl pu91110tle:;

VIa nc yuvaIKee;. eo XOPl1Ve:ITW (')e llelWIJtVT) OlIVTaE;l1 OXt11KO 11£ TO rrooo TT}e:; ouvraE;l1e:; TWV l')I5TJ Ooq>ohtOl1tvWV.

TO 6pla aUTO eo unoxetnovrm TWV KOVOVIKWV oplwv. 0 unohoYIOJ.l0C; TT}e:; OlIVTO~T)e:; So vlverm 1300£1 TWV

11. Onou ana nc KOTOOT011Kte; CSIOTo~ele; TWV q>optwv IOXUOUOWV CSIOTO~tWV. Opi~tTat I5E on TO nooo (')eV 60

oo<pcwOT)e; ,.1I09WTWV npo!3MnovTOllleyoMTEpo opm flAlKioe:; unopsl vo um:p!30{VEI TO 80% TWV oUVToE;ll1uN ano(50Xwv

TWV OPI~Ol1tvwv OTo6Q~R,Q?UTQEl;oKOhou90uv vc 10XUOUV. VIO 35 em OOq>OAIOT)e:; OUTE TO rsrocrtxcoro TOU KOTO TO

Onou npol3Atn£TOI OUYiTo~lol56lTJOT) ue- 35 tTTJ ooq>6hIOTJe; tToe; 1991 ueeou I1TJV1010u KOTO KEq>aAr'jV AEn cvcnpooop-

xwpie:; OpIO flAlKloe:;, l5ialTJpeiTOI VIa ooouc txouv unax9El IlOOJ.ltvOU.

OTT}v OOq>6AIO'Tl I1tXPI31.12.1983. no TOUe; I1ETtnEITo no 600ue; nopouevouv ornv urmoeoto TO noaa rnc

cnorrsrrcr TO 600 roue; ovl5pec; KOt to 580 eroc OUVTO~I1e; eo npooauE;overol KaTo 1/50 (2/100) VIa K0ge

YIO ne; yuvalKee;. ernnxeov eroc,

geoni<ETal T} J.I£lwlltVT} ouvTol;I066TTJOT) Yla 600ue; txouv Av 0 OUVTO~IOUXOe:; 61KOlOUTOl IltlwlltVT} ouvTa!;T} ea

OUl..lTlAl1pOOtl TO 600 tTOe:; 01 6vl5pee; Kat TO 550 01 yuvaiKte:; IJtlWVOVTOl cvrtcroryo Kat to KaTWTaTa OPLa OUVTol;TJe; nou

I1E 1l£lwOTJ TIle:; oUVTol;T}e:; KaTO 11200 Yla K09t Ill']va rtou TOU XOPilYoUVTal 11& e~a[ptOTJ rnv neplTTTwOTJ ne:; IlI1Ttpee;

heinEI ana TO KaVOVLK6 opro TJAtKlae;. Kat Tthoe; Op[~ETOI on IlE ovr'}Ati<o fi'lI('jIO aoq>aAIOJ.Itvee; TOU IKA nou OIKOIOUVTOl

one; nEpmTwoele; oTal5laK!'Je; OUl;l1011e; TOU ooiou l1hLK{ae; 01 IlEIWlJtVT} oUvTa~T).

ao<pahtolJtvOI 9a0'S()A()Ue9YVT06pI0 TJALKlae; . nou 10XUtl 0tonKtTOl Yla npwTTJ q>opo 11 xopl')YilOTJnpooaul;I1OTJe;

KaTo TIl.oullnAl')pwOl1oTOI.lOUVTO~!lloU xp6vou. . ... OTooe;aOq>aAiOl1tvoue;tou IKA nouKo9JoTO\lIClI OUVTa~l()u-:

e, Fla Toue;auiToqnaaxohoullsvoue;·av ta6ptClT})\lKlae;XOI on61.1.1993KOII1&TO Ol onotoi txouv)(poVo cto<pOAtOTJe;

nou npo(3MnovTOl an6 Ta KOTOOtct11Kodvatl:1!KP6TtpqTOU OVWiTWV 4.500 TJIlEPWV.

650u yla TOUe; ovl5pEc;r.Iou6Qouyta. ne; . Aomte; VlJ',(qiK~c:; Av 0 09<pa)..IOJ.Itvo<; (SIKOlOUTOl TO KOTwTora6pm oUvTol;l1e;

KOtTOU 500u Ylan~_Ilt)Ttp~e; ue aV1'JAtKO K;A.n.flOI()IQ·oo AaPf36vetrrpooou~T}OT) 10/0 Via Ko9E 3OOn~fpee;tmnMov

aU~Ct).lovTal .. an6 J .. 1 ,·199l3qyg§gOvee; K08E eroc IltXPI TWV TWV 4.5()0 ngl.J,90 .lJn()AciYKtTolerirT()U~5nAaolou .. TOU

nIl ;:ovw opkcv. MEYaAUTepa opla T}ALKlae:; t~QKOAou80uv TtKllapTOu TJIltpOlllo910u unoAoYlOJ.lOU Tl'j<;aOvTo~I1e;;Av

KCi'rtOXUouv. npo(3MneTat 11 ouvTaE;lol56TTJOTJ IJt llelwlltvo AalJf36vel oUVTol;T} lleYaAUTtpT} TWV KaTWTOTWV op{wv

6PlO l1AlKlae; ptXPI Kat 5 tTTJ lIe cvrtororm llelWOT) TWV TJ KOTO ro avwttpw npooaul;i)<JTj XOPllYEiTaiov TO KOTWTOTO

auvTO~EWV Via TOUe; 6vi5pte; nou oUllnhl'lpwvouv TO 600 ooio OUvTa~TJe; Kat TJ npooaul;TJOTJ elver peYaAumpa TOU

eroc Kat Vlo ne:; ywaiKee:; TO 550 eroc. AKOIlT} npo(3MrreTOl 0PYOVIKOU nooou rrou I5IKatOUTat. H pu91llOTJauTl') emf36A-

TJ ouvral;tol56TTJO'Tl lIE 35 t111 dOq>OAIOTJ<; OTO 600 croc VIa AeTat YlaTi I1t TO IOXUovoU0lTJpa ourotrrou txouv 4.500

TOUe; ovl5pte; Kat 010 580 ttoc;ttct<:Vfone:; yuvOiKee;CI<T6<: ·1)ptpEe; . ClO<JlOAIOTJ<; Kat aUTO! nou txouv.oi<Oj..ll·lK0I10.OOO

ov npoI3MnovTat·j:ieyM(JTtPQOplO·aft6T(:lKOTao'<lTIK6~Av T}lltpee:; avOAOYO Kd[l1E-t\1\l~KX6oflrialPvouv TO 11510 noco

npol3MnETol ouvTal;tol5olTJOTJ 1l11TtpWV IlE avr'}AlKa K.A.n. OUVTa~TJe;. IlE orrorexeoun vo IlTJV un6pxtl tvl5lClq>tpOV vic

nal(5lo xwple:; OPIO ll,\LKlae:; cnorretrcs TO 420 sroc. rnv aoq>OAIOTJ·

To opro aUT6 ou~oveTOl ono 1.1.1993 avo 6 IlI']Vte; K09E Tt'\oe:; Op!~tTOI on one; ntpmTwotle; nou npol3MntTat

eroc IJtXPl TO 500 tTO<;. cno TO KOTaOT011KO TWV q>optwv Kupme; Kat tnLKOupIKl'Je;

l. Tt'\oe; TO opro TJAtKIoe; TWV ouvTol;lol5oToullevwv ono aoq>QAIOTJe; 11 xopl')YI1OTJ oUVTa~l1e; OTO 8l')hea TtKVO seve-

TOV or A oVOOq>CWOTWV IltlWVtTat cno TO 680 croc oro VTWV aoq>aAlOlltvwv l') ouvTol;lOUXWV Kat peTO TTJV tVT}ht-

650 YIO tvoPIlOVIO'Tl IlE TO VtVLKO opro OUVTO~IOMTTJOTJe;. I({WOTJ l') TO 240 eroc lTJ<; l1'\IK{ae; ecooov onouM~ouv, TJ OlJVTO~11 cvoorsxxcro: ov txouv ueoo unviolo eloo151'1110 ana

'Apsoo 49 ollie; tKT6e; me oUvTa~TJe; TTT}vte; nou va unEPf3alv~1 TO

, 40nMoto TOU EKOOTOT~ TJJ.1epo~1l08{ou avtll5iKeuTOU tPy01Tj.

Mt rtc I5laTO!;tle:; TOU op8pou OUTOU Y!VOVTOI. PU9J.1{Otl<; l\~ riO TO ,\Oyo aUTO 8a npOOKOIJ{~tTOI K08t croc ernxuocooxenKO ue lTJ ouvTal;l0(56lTJOTJ Mvw uvcrrrjplcc; TWV IltXPI \ uevo ovrtvooeo TOU eKKaeoplonKou OTJJ.1eIWllaTo<; TOO eopou rnv 31.12.)992 ao<paAlolltvWV. Ko90p(~tTOI on YlO lTJ \ tlOo(5r'lI..l0TOe; TOU noonvoouevou tTOU<; vro lTJ C5lan{orWOTJ )(Opl')YT)OTJ ouvTal';TJe; Mvw OVOTTT}p{oe; onorrsrror nooooro I TOU tI00(5r')J.10TO~.

20

ava11TJplae; 50% TOUAOXIOTOV Kat on 0 rrtvoxnc ovorrnpuov rtou npo(3MntTat ana TOV v.1902/1990 (op8po 27) VIO TO IKA eo 10XUOEI KOl Yla oxouc TOU<; aMoue; <popt(e; ooq>CWOTJC;, OUllntptAOIJ!3avolltvou Kat TOU orA.

'Ap9po 50

Me nc i510ToE;tle; TOU 6p9pou ourou V(VOVTOI PU81l(OEte; Yla nc OUVTaE;ijJcC; onoooxtc; TWV ng).twv aoq>aAtOJ.ltvwv.

OPi<CTaI 6n l5cv m:ptAall(3ovovTOI one; OUVTO~ijJeC; crro- 15oxte; TWV aoq>aAIOJ.Itvwv TOU IKA Kat TWV oMwv TaJ.1t(wv rn ~ eoPTWV Kat TO Enli50lla a6elae; KOI on aUTO eo ylvtl oroCSIOKCI oe 10 xp6vta. AUT6 Y(VCTat VIOT! XOPl1YOUVTOI oUTore'\we:; 5wpa tOPTWV Kat erncoucrc al5e!oe; KOI 0 ouvurroxovrouoc TOUe; one; OUVTO!;ijJEe; onol5oxte; txel we; anoT&AeOIlQ va XOPl1y00VTffi ('juo q>opte; nopoxte; i'5WpWV Kat erneoucroc ol5e(ae;.

'Ap9po 51

'Ap9po 52

Me nc ~IOTO~&lC; TOU Qp9pou OUTOU PU8!l(~OV1'01 01 £tocpoptc; TWV cpoptwv £mKotJPOO'l<:: OacpQAlC1r}C; '(to TOO<; l'I~11 ooqxWC1j.!tvoue:;.

To nooocro &lOCP0p6c:; OTOUC:; cpopdc; £mKOUptKl'je; oacpQAl~ lllaGWTCi)v ~v IJnopcl vc &lVat IJlKP6Tepo TOU 3% '{lO TOV aocpaAt(1lJtvo KOt TOU 3% '(to TOV epyoo6Tfl· EmC1r}e; cne 1.1. 1995 11 oxtC1r} &locp0p6c:; oaqx:W(1IJtvou KOt epyoM111 9a nptn&l vc &lVat 1 npoe 1 '{lQ TOV npOO~IOPI(1lJ6 me OXtC1r}c:; eo }.nCP900v un6tiJr1 K01 01 &locpopte; eOv ~v unoAo~oV1'at O£ nococro em TWV anoooxwv TWV oeecMOIJtVWV.

Av U'Ilapxouv 15tacpoponOlr')o&l<; one TO QVWTtpw eo ylvow 01 KOT6Mrt}.CC:; npoOOPIJOVtc:;. rto TOO<; oUToonoO)(okolJlJevOU<; 11 &lOcpopO ~ev IJnopel va &lVQI IJtKP6Tepl1 Qn6 1.1.1995 one TO nooe noo npOKUnT&I IJ£ 136C1r} TO rtococro 6% Kat

(l tToc; 31.12.1991 ueoo I.1l1vlo(o KOTO KecpaAliv AEn .. ..wonpoooplJoOjltvo.

Me nc ~laTO~&lC; TOU ap9pou OUTOU Ko90p{~OV1'01 01 npoono9toele; auvTaf;I~TflC1f1e; ono cpopelc:; EnLKoupOO'Jc: oocpMtC1r}C; I'}oll OOcpaAlOjltvwv Kat or C1WTa~ljleC; onoooxtc; Via TOV unoAoVl(1lJ6 Tfle; aUvTO~IlC;·

Ot npoun09to&lC; auvTO~l~TflC1r}C; Myw vl'JPOTOC;. eve"I1P(ac; Kat 90VOTOU &lVOI 01 (otec:; IJc TOU eooec KUplOC; OOcpaA1C1r}e; OTOV onoto un6.yovTOt or OOcpaAI(1IJtVOl. E~OlPOUvTOl 01 <popdC; enLKouplKr')C; OOcpaAlC1r}e; rtou XOPIlVOUv aUvToE,n oe unOKoTOOToC1f1 I<UplOC; aUvToE,ne;·

Av unapxouv noxxot cpope(e; eo 1000UOOUV Ol noounoseoe«; Ka9cv6c; ono OUTOUc; vro K0ge KOTflVOp(o OOcpaAICJl..ltvWV. EnlC1r}e; TO OPl~6i.IE:VO yto nc; OUVTOE,ljlCC; onoo8X~S OTOUC; cpopdC; KUplOe; oocpCWC1r}e;. IOXUOIJV KOt .. VlaT()o5~op~lc: &mKOUPLKI'}e; OOq>QAIC1r}e;. 01 ~aToE,&lC; TWV cpoptwv-EmKou:":

PlKT'\c;aocpaAlC1r}e; O)(eTlKO IJc nc; np()On09to~lC; ouvTa~I06(h TT'\oewe; vtwv -KOmVOpiWV oOCPQ}"t(1lJtvw,,".1'I aOcpaAl~tvwv

ncploxwV eE,OKOAOu9o1ivvQ 1000UOUV. ..-_ .

21

TOOTOC1f1 KUpiOC; aocpOMC1r}e; ono T6T£ nou eo OIJI.InAnpw9o(Jv at npOtJn09tO&lC; C1UVTQ~I066t11C1r}e; TOU KUPIOU <popta aoq>6- AIC1r}C: OTOV· onoto unavovTOl at OOcpaAl(1IJtVOI.

npol3MneTOl npoooUE,l1C1r} 111e; emKOUptKf}e; oWTOE,llc; KOTO 1150 Via 1<08& tToc; UTlIlpeotoe; En! nMov TWV 35 ETWV Kat jldWOfl TWV l<aTWtOTWV op(WV oUvToE;llC; ornv nep{nTWOTJ rtou 0 aocpaAtC1j.!tvoc; ~OIOUTat 1J&IWjltVll oUvTal;n.

'Ap9po 55

Me nc l51aTo~&lC; TOU ap9pou aUTOU Kaeop~eTat I'J EIOCP0p6 OTOlI<; cpop&lC; ClocpOMC1r}C; aoetv&toc; Yla roue I'}l>., aocpaAlC1j.!tVOlI<;.

H &locpopO '{lQ TOO<; IJlo9wTOUe; ~&V J..Inopcl vc clvat tJli<p6T&p11 TOU 5,10% 'flo TOV epVo06Tfl Kat TOU 2.55% '(ta TOV OocpaAlC1j.!tVO. MtKP6T&po nOOOOTa ovonpoOaplJ~OVTat OTO&QKa oe TP(O &111 cm6 1.1.1993.

H &locp0p6 OTOlI<; cpopclc:; OOqx'.l.),lC1r}C:; oaetV&loc:; ourocncO)(oAoUtJevwv eo K09optOT&l 11& on6cpoC1r} TWV Ynoupvwv E9vLKf}e; OLKovoll{OC:;, OLKOVQlJLKWV Kat YV&{oe; np6voIOC:; Kat KOIVWVLKWV Aoq>ahloewv. naV1'we; l>&V eo pnopet va clvat IJIi<p6Tepl1 ana TO n006 nou npoKUnT&1 ue 136C1r} TO nooooro 7,65% Kat TO KOTa TO sroc 1991 Iltoo tJl1Vla(o KOTO K&q>aIJ)V AEnovonpoooplJOOtJtvo. Kat one (')uo noponovc.u neomreOete; TO OPlC1TlK6 nooooro I'} n006 &IO<pOpOe; eo Ka90plaSd tJ& cnoccon TWV YnouPVwv E9vLKf}e:; OtKOVOtJtoc;, OLKOVQlJIKc.i.lV KOt Yy&loe:;, np6vOloe:; Kat KOIVc.uVLKWV AocpaAloEWV, UOT&po no OVaAOytonKf} Il&MTfl Kat VV<i!tJ11 TWV fl.I. K09& eooeo Kal TOU IKA.

H KpOTflC1r} 1 % OTOO<; IJlo9otic; Kat OUVTO~&IC; rev 5ntJoafoov unaMf}}.oov Kat TWV C1WTO~loUXooV TOU 5111.1ootou Yla rnv YV&lOVOIJLKf) nepleaAt!Jtl. OU~OVCTOI one 1.1.1993 KOTO 0.80% Kat orto 1.1.1994 KOTO 0,75% WOTC VO cp90o&l 0& 2.55% (6nwe;· TWV OOCPaAl(1lJtVWV TOU IKA).

'Ap6po 56

M&ii~61(1"(6~ttC;TOU6p9poo oUTouopl~oVTOl 01 rtpou·no9tooC:;VIOTllVXoPI'lVI'JOT)·.&<WnaE,l3oTJ9f}tJoToc;. Ot Jnout;(Jt;lt; e!vcit 01 1(')1&C; IJ&' TOV q>6pta KUPIOC; OOCPaA10flC; mov ono[oVIJ'llOVOVTatOlOOq>aAI(1IJ&VOI. Av 5&v unopxouv 01 npourto6tott«::yt0Tfl x6pI'}Vl'JC1r}&cponc~ !3on9f}IJOToc;. CnlOTptCPOVTOI OTOV OOq>aA1CJl..ltVO 01 &IOCPOptC; TOU. cVT6Kwe; 11& T6KO 5% TO tJ106 nou 10)(00 K0ge cpopa VIO nc KOT09tooe; roineumotou

Me TIC; (510TO~&lC; TOU ap9pou CUTOU Ko90pl~CTQI TO nooo TIle; oUVTOC,11C; nou eo xoprwoUv 01 cpopclC; &nLKOUpiKf}e; aocpaAlC1r}C; OTOUe; I'}15TJ OOcpaAIC1j.!tVOue;.

To nooo TIle; oUvTOE,I')C; 90 Ko90plaG&l· ue on6<poOfl TWV YrtOlJpywv'E9vlKftC;0tKovoVloe;, Qu<ovoPLKwv,Vvcloe;. np6- voice Kat KOlVWVlKWV. Aocpo}.(ocwv, UOTCPO uno OVaAOYI':' c:mxl'} IlcMTIl Kat ue 136C1r} TO vee ('icl5olltvo TOU vOj.loO)(wlou. Erot unopet vc OVOKo9opI09d TO nooo TIle; XOPI1VOUj.lEVf1e; KOI KOlapaAA6j.1tVf1e; oUvTOl;nC;.

nOVTwe; orto 1.1.98 TO nooo 111C; XOPI')VOUIlCVf1e; oUvmE,nc; uno cpopcle; &nlKOUptKf}e; OOq>aAlC1r}e; ('icv unooet vo unep- 130{v&I TO 20% TWV TOKTlKWV anoooxwv, 1'1 TWV ouvTOE,l}IooV anoooxwv ov etvor IJcvoMrrepce; &CP' 600v VIO TOV oixelo q>opta npol3Mn&Tat epvol5onKr') ClOCPOpa I'} KOlVWVLK6e; noooc 1'1 QUll CnlXOPI'}Vl'JOfl TOU eovooorn CKT6e; ov 11 0lKOV0l11KI'} KOTOOTOC1r} TOU <popto ernrpenei rn xopl'1Yl1C1r} IJ&YaAUTtpOU nococrou. Av XOPllVOUvTat neprooorepec TIlC; j.llae; &'IlLKOUpIKte; OUVToE,Cle; at en! nMov OUVTOE,Cle; 15cv eo urtopouv vo uncp!3alvouv Ko9c ilia TO 15% rtov lOKTlKWV ortooortov 1'1 rtov ouvTOE,I}IWV ono('ioxwv av elver IJ£VaAUtepee orto TTlV we; ovco XPOVOAOY(O Kat IJC nc OUTtc; ncoonoeeoeic, CKT~ OV I') OLKOVOlJlKI'1 KOTOOTOCJT) TOU eooec crurperte: TTl XOPr'}V11C1r} j.lCVaAUTCPOU nocoorou,

01 rtoportovco neproprouot IO)(UOUV Via TOUe; cpopclC; KOlVooVIKr')C; ao<pMIOT]C; nou XOPllVOUV oUVTOC,11 oc unOKO-

·Ap6po5Z.

MiTIC;~IOToc,&le; TaU 6pepou OUTOU vtvovroi pu91JIO&lC; VIO Tie; C10CPOptC; OTOUe; (j>opclC; OO<pMICJT)e; np6V010C; rev unaMl'}Awv TWV Tpon~wv EBvLKI'}e;, EMa~oe; Kat KrnucnKI'le;. AypOTlKI'}e;, ETBA, 10vLKf}c; - 1\0LKf}e; Kat EpnopLKf}c;, L1EH. OTE, HIAn, Aoq>aAIOTLKQe; ETatpcloC; 'E9NIKHI Kat Via TO nooo TOU ecponaE, !30119f}j.lOToc; TWV 115lwv. Opl~CTat on 11 C10CPOpa epvoMTl1 eo IJCIWVCTat KOTO 1/10 YIO K09& eroc uno 1.1.1993 KOlIJCTO Kill eo npo<m9CTOI OTTlV &lOCP0p6 TOU KUP10U cpopta aocp6AIOflC;,nAllV TOU KAol5ou npovoicc TOU T 0IJ&(OU AOcpaAloewc; Flpootcruxou EIJnOPtKI'j<: T pant~nc; rtou eo IJCTOcptPCTOI 010 Tcuelo EnLKouplKI'}e; AocpaAloewc; npOOWnlKOU rnc rtopcncve Tpon~oe;.

Av unapxcl Katv6 aO(j>aAlOTpO VIa TOV KAMo np6vola<:

Kat QUoue; KM50uC; eo ylv&I I5l0XWP10ll6e; ue Ynoupyoo'} Anoeoon. AK6fj11 op[~£Tal VIO 10 ncoonove o n TO OVWTOTO cq>onoE, 1301'l811110 Sev unopst vo uncp(3o[VCI vro 35 e m ao<pMI01l<: TO nooo rov 10 CK01.I5PX. npo13Aw6IJcvo ern nAtov nooo I1ClWVCTOl OTol5laKo orto 1.1.1993 KOTO TO 1/6 vic KOeC eroc.

\_.--~\

To napanovw oVWToTO no06 ~nop£1 va ovonpooap~6- ~£Tat ~ YnouPYIKil on6<poOTJ ue TO rtooooro oul;lioewe:; TWV OUVTol;ewv TWV l1ru.loo(wv unaAAl')Awv.

no xp6vo ~Kp6Tepo l') ~YaAlh'epo TWV 35 eTwv TO napanovw nooo ou~oveTat oVOAOYo ~ TO tTTJ ooq>CWOTJe:;.

'ApSpo 58

Me n~ lSloTOl;£l~ TOU 6pepou OUToU Ko60pU;&Tol 11 tKTOOTJ &q>apJ.loyl')~ TWV &oTO~&WV TOU T&TOPTOU ~tpou~ TOU vOj..IOO)(&lSlou.

at (5IOTa~lC:; TOU T&T6pTOU ~pouc;(6pepa 44 twe:; 60) txow &q>ap~oYl'l 'Ita TOU~ ~XPL 31.12.1992 oocpaN.~vou~. no TO OOq>aA.lOTIKO KOt OUVTol;IOOOTlKO StllOTO nou <5&v PU~~OVTat cno TO TtTapTO ~po~ eo &~OKOAOU9l')oouv VO &q>apJ.l6~OVTOt 01 Y&VlKt~ l') &1(5IKt~ 1510Tol;el<; TWV q>optWV. I

'Apepo 59

Me rtc 15loTa~el<; TaU ap9pou aUTOU Y(VETal IlCP1Kl') Kat

mal5lOKl') ~&TOq>OpO KOlVWVIKWV n6pwv TWV cpoptwv Kupla~ ~ \ CntKOUP1Klic:; aoq>cwOTJe; oe EIC5LK6 J\oyapla0ll6 vro TTJv t1i'loxuOTJ eAA£II4'OTlKWV q>optwv KaS6l<; Kat OTaC51aKIi ueroq>opo TWV KOIVWVLKWV norxov TWV cpoptwv noovorcc OTOV ((510 J\oyapla0lJ6.

:LTO T~[a KUPloc:; KOl EnLKouplKlie:; Aoq>OAtOTJe:; 0 KOIVWVLK6c:; rropoc eo OTogeponOlIlge1 oro UtIJOe:; TOU KOlVWVlKOU n6pou nou &lonpaxOrrKt TO eroc 1991 Kal TO tntnMov nooo nou So &UmpOn&TOI eo ono15IC5&TOl OTOV EIC5LK6 J\oyaplo0lJ6. 01 KOIVWVLKO[ n6pOI TWV Touekov np6V010e:; Il&TO oxrceno, lS11A. uno 1.1.2001 KOl Il&TO eo OnOT&AOUV nopouc TOU EIC5IKOU J\oyaplaOlJOu.

ITO ~TOl;u eo V[V&TOl OTalSiaKIi ~(wOTJ TWV KOIVWVLKWV n6pwv TWV T ~Iwv npovo[oe:; ~& TTJ ~TOCPOpQ on6 1.1.1993 TOU 1/8 TWV etenpcrrouevov KOlVWVLKWV nooov '110 K09& tTOq J.,ltXPI. J11v Tlopon6vw XPOVOAOV[O . .M& cncecon TOU Ynoupyou Yy&tae:;;np6vOlaq Koll<0IVWVIKWV AocpaMoewv. eo

KoS()pl(]~~1 0 TP6n()qelonpo~I1~OTl6 TOV Ell5iK6J\oyaplG0Il6 tlllvKolVWVtKWV n6pwv nou n&pltpxoVTOI o' OUT6v Kat K09& 6Mrl axtTOO) M;nTOj..ItpeIO.

Oi. KOIVWVLKoI· ROpel nou -unevevro; OTIe:; napan6vw :>U9J.,llm:Ie:; m:piAOJ..lI36vOVTQl OTOV OX&TlK6 rnvoxo nou napa:r(P~"'<lI.OnIVOKa~· aUTO~ . eo unopet va ··l5lopetilv6Tat:-1l£ aC.JOTl T(j)VYT!Q.tJp'lWV OLKOVO~LKWV Yy&lae:; npovOIae:; Kal KOtvwvtKfuv Aoq>ahloewv.

'Ap9po 60

Me nc oIOTol;ele:; TOU apepou aUTOU 9&onl~eTQl np609&TTJ ~II5LKTJ elC1q>op6 TWV ouVTaE;lOuxwv(nA!,)v or A KOl NAT) Via rr)v £vicrxudr) TWV aoq>aA.lonKwv TOU<; cpoptwv Kuplae:; Kat ;ntKOUPLKlie:; aocpCWOT)C:;.

H elOq>Opa avtpX&Tal Via nooo Ii TJllillo oUvTOE;l1e:; ~tXPI 100.000 I5PX. oe 1% Via TIlTJllo oUVTal;l1e:; on6 100.001 JltXPI ~OO.OOO lSpX. oe 2<'10 Via TJlliJla oUVTol;l1e:; on6 200.001 ~XPI ~00.000 lSpX. 0& 3%, Yla TJlTJJla oUvTOE;TJe:; an6 300.001 IltXPI :00.000 (5PX. oe 4% Kat 'Ito TO nmuo oUVTol;l1e:; an6 400.001 ot OVW 5%.

H eiooooo cm~Tol one KUptee:; KOl emKouplKte:; ruvTol;ele:; rtcooxocrerroi on6 TTJ oUVTol;TJ KOl nepltpxcTOl TOUq oocetouc cpope{e;.

H J..lil;1l KOT<$OAliq TTJq eloq>opoe:; eo KO€lOPIOSeI ue n.Lt H J..r'jl;11 ouTJi <Sev unooel va opl09e1 rtptv an6 TTJv aptAeuOTJ & rrrcertcc.

22

'Ap8po 61

Me nc 5IaTO~&lq TOU ap9pou OUTOU econi~eTat ClOq>OpQ Yla TTJv ovnaerornon TWY eAA£lJlJlOTWV TIle; KOlvwVlKlie; ooq>CWOTJq, wc:; el;liq:

a) Eq>~ 10% eni TWV KaTaTc9&l~vwv OTT)v Tp6ii£(a TTJ~ EMMoq fj(iAA0 nlOTWTIK6 Il5pUlla XPTJJlOTlKWV 5laee~wv KqJO TT]v 31.12. 1991 KaOO~ KOt enl TTJq KOTO TTJv 31.12.1991 aE;lac; TWV xpewypaq>wv TWV cpoptwv KOlVWVLKr'je:; aoq>OAJOTJ~ untp TWV orrokev txouv 9&omogel KOIVWVlKO{ nQeot. ~9>~~TeJ..~y TO ~_!~(TfOV Twv&O~ on6 eloq>optc:;.

~pQirforr-5% Em TWY XOPTJYOUJltvwv an6 cpopele:; aoq>OAJ011e:; np6volae:; eq>ano~ I3OI']9TJJlclTwv.

01 napon6vw &IOq>Opt~ KO.I KpaTJioele:; nepltpxoVTOl ceo l\oyapia0ll6 AMTJAeYYIir)e:; ¢loptwv KOlYWVLKlic; AocpOAJOT)<:.

'Ap8po 62

Me nc C'iloToE;el<: TOU opOpou OUTOU Ka90pi~&TO.I 11 el;avopQ TOU npOI1VOU~vou TTJ~ tVTa~l1~ OTO I3apta KOI OV€luyteIVO &noYYt~oTO Xp6vou Onaox6ATJOTJe:;. Me nq IOXUoUoee:; C'ilOT6E;&Ie:; nsot l3aptwv Kal OV9uytelvWV &navy&~clTWV TOU IKA Via TOUe:; unovouevouc 0TIe:; I5laT6~ele:; OUTt~ KOial36J..AeTal np609&TTJ CIOCPOpO 3,60% (1,40 epyol56T1le:;, 2,20% 0 oocpaN.~voe:;) A6yw TWV &UVo"iKWV npoOn09toewv OUVTO~loI56TJioewe:;. H &IOq>OpQ KOTOI36AA&Tat an6 TTJv tVTO~11 eovoouov Ii £llSLKOTliTwV ore l3apta KOI av€luytelVO enovyt~aTo. Av 61lWC:; 0 aoq>aAtOlJtvoe:; Kat npiv on6 TTJv tVTa~TJ cnocxoxetro OTa Il5la enavyt~oTa 0 npOllVou~vOe:; oUT6e:; Xp6voe:; unoAov[~eTol Via TTJ ouvTOl;IOMTTJOT) Xwple:; va tX&1 KOToI3A119&[ TO np609eTo aocpOAlOTpO.

H &~oyopo TOU npo11yoUJl&VOU XP6vou oUllcpwva JlE ne:; 151oTal;ele:; TOU apepou OUTOU, Sa V[VeTO! ue OOCPOAJOTpO 3,60% KOI TO 25nAarno TOU TJJl&POlllOS[OU ovell5lKeUTou epyoTTJ Kal· eo l3apuv&1 TOV aocpaAlOlltvO. H· &l;CxpA11OT) TOU nOOOUTTJe;· &E;oVopa~ eo y(veTol e(T&eq>anO~ elre oe60 JlTJVIOleC; Moele:; Jl& napaKp6Tfjm, TOU·· nooou' Ko9&MOT)e:; on6 TTJv oUVToE;TJ·

r:~OYopo . ~ KOTO!36Mouv KOI 01. oUToonooxoAoUJ.,l&VOl, 01 ... onotoi C1uVTa~106oTouVTalon0 q>opto Kuploe:;aoq>6AtOT)e; j.llo9wTWV .. JlE :n~ OloTa~elqnep{l3aptwv Kat OV9uytelVWV . &nayye~6tili'\i'(tCl;xPOVo onaox6ATJOTJe:; .rt0.~ ... ~vtxet ....

KOTaI3A118e[ np609e'FT)tIO(j)OpQ;····· . -c~···;j·",;~;:ffi1~\1;·\-;;..;;;;·; .

'Ap9po 63

Me ·ll(F·~tOTa&elc:TOU ap€lpou·· OUTOU KOStepWVeTO.I unoXptu.>OT) .npoOK6JltOT)e:; .l3el3alwOTJe;·aoq>aAIOT1.KJic:; eVTJ~pwTrJ;;':

TOe; '110 TTJ €leWpI)OTJ an6 ne; L\111l6rnee:; OLKovOllLKte:; Y"TJp&olee:; (Eq>oplee:;) TOU Ynoupyelou OiKOVO!1LKWVCPOpOAOVIKWV 13$).Jwv KOI OTolxe!wv entxoPTJYlioewv Kat &ntTTJocullonwv. To IltTPO anol3Mnel OTTJv (51&UK6AUVOT) elonpcl;TJe:; TWV oq>eiAo~vwv OOCP0AtOTlKWV eloq>opwV. 01 I3e(3atwoe«; €la txouv IOXU evoc tTOU~.

En!OTJq naptX&Tot <5uvaT6TTJTa XP11JlaTo(5oTJioewc:; on6 nLOTWnKO lC5pUjlaTa Xwp[q TTJV npoOK61llOT) I3eI3a[WOT)e:; oocpaAlOTlKlie:; EVT)~p6TTJTae; IKA, &q>600v TO oUVOAO XPI']ucrooornoecoc KOToTe9&! on6 TO ntOTWTlK6 l15puJla untp TOU IKA vro AOyapi00ll6 TaU XPTJ!JaT060Toullevou.

'Ap8po 64

Me nc i510T('.l~&le:; TOU apepou OUTOU op[~eTol 6n TO JlI1TpWO OOCPoAlOlltVWV,TWV ouVTol;lOUXWV Kat EPVo150TWV TWV CPOpetov KOlVWVtKf)e:; OOq>OMOT)e:; eo TTJpelTOl JlTJXovoypaq>lKa

Me nc &aToE;eu:; TOO Qpepoo ourou ~Il;erat YI XOPl'lvnOll 5Wpwv eoorev nooxa Kat Xpunouvtwwv orouc ouvre/?'1j;IJxouc; TWV cpoptwv K01VWVlJ(I'lC; aocp6)uOY'lC:; Kat roue \ 150TotJt,l£voue:; Myw aoSev&(CI.<;.

H )(OPJ'tvnOY'l rev napanovw 56.lpwv npCi.WOTonol&{rat oUt.tqx;>vo ve nc 5lToE;etc:; TOU v.C5.4Sn/1965 n~'lv 6!lwe: y\O TfI xoPJ'tvnOY'l cnorretroi K6ge cpope I'J t5KOCll'l oxeUKJ'tc; Ynoupyu<J'tC; crrocconc. Me nc: &oTol;&l<; TOU op9poo ourou Kaeopl~oVTQL 01 oooi KCI.lOI npoOno9toel<;KCl9<i!SKCl.t I'J )(pOvoAoyla XoPJ'tYI'JOY'l<; Kat TO nooc TWV &i>pwv ot 116V1J.111 1300T'j. H xoPtiYI'JOY'l TWV OO>pwv ()ev el;opTOTal nMov an6 mv olKOVOIllKJ't 5UVCl.T6T1'JTCI. TWV q>optwv 6nw<;¥tv6Tav IJ€ nc: IOXUouoe<; &Cl.TOSelC;, 01 ortotse, eorooo ()ev eq>apl16- l:oVTCI.l nOVToTe.

To nooo TOU 5c.i>p00 TWV OUVTOl;tollXwv eo e(vOl yta ro XplOToUyewa 100 IJ€ ilia oUVTa!;I'J Kat Y\O TO nooxa 100 IJ€ 111m; oUVTal;T]. To 00lp0 TWV erneoroeusvev Myw a0gevelae;

avtpxeTOl oe 25 T]IJ€PliOlo emMI10To aogevelac; yto to Me nc 61aTo~elC; TOO 6p9pou auTOU pu9j..1[~eTOt YI ortc-

XplOToUyevvo KOt 13 yto TO noOXo eq>609V unopxell'lMpl']<; OX6AIl0ll TWV OUVTOStOOXWVTOU l1eTaf3aUKoo ora510u.

emi56T1'JOY'l. rta IJ€PlKJ't ~mMTIlOTlX()PllyeITaltvanlJ€pnOl.QAV 0 ouvral;looxo<; Yl'lpaTOC; i'I aval1l'Jp[ac; i'I eoVOTOO enli5ol1a o0geve(ac; VIa KOBe 9· llP£pe" ... emMTIlOY'l.C;. H·epyO~&Tat Kat I'J oIivTOE;1'] KOI of an050xt<;. unep(3alvouv

XoptiYT]OY'l TOU 6c.i>pou j..Inoe£! V0vtV~Tal KalOI"l6ri£.pl006- 6OnA00l0 TOO T]lJ€poj..lloSlou aV&I15!KeuTou &PyoTI'J TO nooo

. TepaUe; q>op&IS cno TOOe; onolouc;ytYE;TgFou¥Tai;t0i56mQ1). Trlc:ouvraE;TJe;neplopll;eTat KOTO TO 1/3;

.. T ol)wpo .' onaM600&Tm an6 nC;Kpaii'jg~S"~[l~e .•. Tphwv =:: '·0· oUVtaI;IODxo~· Myw aVQIlflp!ac;· pnepe[ va epyo~Tat ~ .}<: XaPTOO!'JPOUKQl 'nc; KpaTr')Oetc; ¥to aocpCiNo:ltKtc; aMo val1t1vKepi5!l;etav6AoyaKOIIJ€0l'O (3a6p6 TTJC; .i:.>=,popt<:; &KT6<:; ov npoJjMnoVTOI J(pamo£lc; o.rt6nC;aval1Tjplac;· TOO, nEptoo6repa9n660a Kep()t~et we: UVttic: iSlOT6l;el<:; TWV cpoptWV. &pya~6IJ€voc::. AAAu.i><; avaortAA,eTa.1 f] mivTa;Il·. rta TOV

epya~6iJ€vo ouTol;lOOxO KaTof36MoVTat ot elocpopt<:; KMoou ouVTal;fl<:; oro 5111MOIo eKT6~ ov avoenoMll TI'J oUvTol;ll. O )(p6voC; anaox6A1lOY'l<:; AoI1f36V&TOI un61jJ1) y\a rnv Oll~IlOll TOO nooou TTJC; OUVTO~fl~1'J .TTJv ouVTa~1056Tl10Y'l one 6Mo q>qpto. Ko9tepw"E:TaIUnoXPEWOIl TououVToE;I()UXOU ¥to EVIll1tPWOll TOU cpopeo OUVTol;loMTl'JOQ~ ot: ri&pinTWOl'l OVaAl'J~wc:; epvootoc, AMIW<:; ovocntMeTOI T] oUvta~1l ¥to 12 j..Il'Ive<:;.

TtAo~, xcropvouvrcr ot 5IQT6~el<:; f360EI TWV onouov avaortAheTOI 11 OUVTa~l1 TWV onooxoAouj..Itvwv OUVTO~IOUXWV TOO IKA nou ouvTal;lO()omBllKaV IlE TTJ ()IOTO~11 nepI 35&na<:;.

~~VO ue TO optl;6j..I&va j..I& on6<j)aOY'l TOO Ynoupywv Yy&(o~. np6vOtQ~ Kat KOlVWVlJ(WV AocpaMoewv.

EnlOY'l<:; O~&Tat on OTI'J f&voo'j fpcll.lj.JOT&{a KOlVWVlJ(WV Aocpa)Joewv eo Tl'jpdTat Il1'lXOVoypacplKQ E9V1J(o f&VlJ(6 MrrrpWo aOcpaMOJjtvwv,OUVTO~IOOXWV KOt epYOOOTWV OAll<:

TIle:: )(c.i>pac; Kat on OAOI Ol ooq>aAtOJjtVOI, 01 ouvral;lOOXot Kat epyoo6Tf;~ eo ecpOOIOoeow IJ€ lOY apt6p6 TOO Y&VlKOO Il1'lTpWou. H eyypaq>ti ore Il1'lTPOO TWV aocpcWOJjtvwv Kat epyo&>TWV TWV q>optwv eo ylV&TQl l3{laet 61'lAWoew<; (5eAnoo onoypaq>l'l<:;) 0 wno<:; TOU onotce eo Ka90ploe&t ue onO<paOY'l TOO Ynoupyoo yy&la~, npOVOlO~ Kat KOlVWVlJ(WV AoqlQAioewv.

'Ap9po 66

Me nc 5lOTosel<:; TOU 6p9pou aUToo· KOeOp!~eTQI 11 BloBlKaoio Kat TI'J<:; au~tio&wc:: TWV nopoxw\I;

. Of ... au~l']ow~ ·'TWV·· nopoxwv . se ylvoVTdfl-le YnouPYlKI't cnoeoon cvcxovo IJ€ TTJv OlKOVOlllKr'I OOVOT6T1'JTO TWV cpoptwv KOI &VT6<:; TWV nAato!wv TI'J<:; elo0511llanKI')<:; no AtTlKti<:;. 01 510TOI;£I<; TOU v, 1902/1990 yto T11C:: aul;l'to&wC; TWV oUVTo;ewv TOU IKA Kal TWV EI51KWV T QlJ€lwv eo e!;oKoAoU- 8i}oouv vo IOXUOOV (aUSl1OY'l ue TO nooocro aUI;I1OY'lC; TWV onol)oxwv TWV 51'1I1Oo!wv unaMI'JAwv).

'Ap9po 67

ME: n~ OIOT01;&I<:; TOU op9pou OUTOU OUVtorOTOl 0TI'J r EVIKD fpa11l10Te(0 TWV K01VWV!KWV Ao<paAloewv EI('j1K6C; 1\0YOP10- 0116<:; AMIlA&VVlnl<:; <l>optwv KOlvwV!KliC;AocpOAI0Y'l<:;.IKon6<:; TOU AOYOPIOOIlOU E:IVal 11 oucovouuoi ev!O)(uOT] eAhelj..lj..lanKwV TOI1£{WV.

Eoooo TOU AOYOPIOj..lOU eo ortorsxcoouv Olj..l&TOCPE:p6Il£VOI KOIVWVIKO{ nopoi crto TO Touelo KUPIOC:: KOI EmKoupIKr'Jc::

Ao<.pcAtOT]C:: Kat np6VOlac:: Ko9wc; Kat 11 cql' ono!; EIOqlOpQ 10% oro 6109tOlj..lo KOI TO )(P£wypocpo TWV cpoptwv nou txouv KOIVWVIKOU<:; nooouc.

23

Ot 6pot AetToupyla~ TOO AOYaptOOj..lOU eo Ka9optoeoUv pe an6<j)aOll TOO Ynoupyoo Yye:lac::, np6VOlac:; Kat KOlVWVlJ(WV AocpaA!m:wv.

'Apepo 68

Me nc 6t(lTO~el<: TOU 6p9p0u OUTOU Kaeopl~&Tbl on oe neplmWOY) &mf3apUv~ &q>e~tic:: q>optwv KotVWvoo'j<; 0- ocp6)uOll<:; IJ€ j..ItTpa KOlVWVlJ(I't~ nOAtUKTJ~, 01 cpopet<:; aUTo( eo emxopllYOOVTOI ana TOV KpaUKO npoOnoAoYI0j..I6 j..I& TO nooo TTJC:: en$6puvO'l1C::. TO onolo eo npoo&opIl;eTOI ue aVaAoy\OUKTJ peMTfI. IKonoc:; T11<:; 510TO;'1<: aum<:; elval "10 &VtOXu9el 11 oVTanOOoUK6TTJTO TWV cpoptwv KOIVWVlKi\<:; aocp6)uanc::·

'Ap9po 69

ME: nc &aT6~et<; TOO 6p9pou curou pu9pll:oVTat 9tl1om &a50XlKJ')<:; aocpOAtOY'l<:;.

Opil;eTm on ov TO 6pt0 IlAlKloc:; ouVTol;loMTTJOY'l~ TOU OUj..IIJ€TtxoVTO<; q>opta &(vm I-l&YaAUTepo TOU cnovepovroc 11 OlJI.Ij..I£TOxn eo XopllYI'J9&i us TTJ OUjlrW'}pwOY) TOO IJ€YClMTepou aUTOU oplou IlAlKlac::. EniOY'l<:; orcv TO 6pto I'lAlKIaC; ouvral;loMTTJane; TOO anOvtl10VTOC; cpopta etvoi I1lKPOrepo TOO oolou TlMK[a<:; ouvra~loMTTJOll<:; TWV unayoj..ltvwv oro f3apta KOI av9Uytelv6 enayythjJara TOU IKA 11 XopJ')vnOY'l TTJ<:; OUjlIJ€TOxn<:; y(V&TOl us TTJV OUj..lrW'}pWOY'l TWV napan6vw ookov. H an6&>OY'l TTJC:: emf36puvOll<: an6 TOV OUj..lj..l&TtxoVTa cpopta ylveTol KOTO TOV )(p6vo Xopt)vnOY'lC:: TI'J<:; OUj..Ij..IETOxn<:.

'Ap9po 70

'Ap6po 71

ME nc ISIOTO~&I<:; TOO op6pou OUTOU 9Eonl~ETQl unOXPEWOIl KOTOpnO&WC:; OVaAoytOTtKWV j..I&M:TWV.

Ot OVaAOytOUKt<:; IJ€MT&<:; nou npo~MnovTol an6 TO VOIlOO)(tlSlO eo nptnet va Kampno90uv eVT6<; tTOUC; cno tvoP~11 IO)(UOC; TOU.

AVoAOytOTlKtC; Il£MTE:C; eo KOTopn~ovTOl K09E nsvrs tTTJ opxnc:: vevouevnc one 1.1.1993 0XETIKO j..I& TTJv 6An nopeio TOU eopeo.

Ot IlEMTe<; curse 60 unof36AAovTOl uno TOV Ynoupy6 orov np6elSpo TTJ<:; BooAr')<;.

EnlOT)C; aVaAOYLCTru<tc; lleMTec; eo KaTOpli~oVTQI Keee cpopO nou ~nn:iTOi lleT~oAl'j TWV )(PIlJ..laToi56mOT)C; Kat napoxwv.

'Ap9po 72

ME nc 5LOTo~elC; TOU 6p9pou ourou KaeOp[~ovTal 51061- Kaof£c; Yla rnv 15I£UK6AuvOT) e(onpa~nc; Ka9uOTepouIltvwv CIOq>OPWV cpoptoov KOlVWVlKr')C; aocpcwOT)~.

KaT apX6C; OP~Tat on 01 Ka9uorepouIlEvec; CIOCPOptC; TooV cpoptoov KOlvwVlKr')~ aoq>CWOT)~ eo eronpnrrovrca KOTa nc &oTof;EIC; TOU Kt:i>&Ka Elcmpo~cwc; llT'Jlloolwv E06l5wv. srre J.JtOW TooV uTll1peouiw TWV cpoptwv. erre Iltow T 0J..lE[WV rov cpoptoov.

lliNoTO! vn avali9ETOL I'l e[onpa~n KOI 0& llrll.l60la T OJ..Ie(o uOTepa one an6cpaOl"J TWV Ynoupywv OIl<OVOIlIKWV Kat Yydac:.np6vOLa~ Kat KOIVWV1KWV AocpaAloewv.

npoj3MneTOI n npOVQlJloKl'j KaTOTaf;T'J TWV cnorrnceev TWV cpoptwv KOlVWVlKr')C; aocpcwOl"J<: OTOUC; nAelOmpIOOJ..lOUC; 0Tll1I 311 9tOl"J TWV noovouuov IlETO nc cncrrnoeic one f.j,09ouC;.

,'fftAOC:. npoj3MneTol KaToj3oAl'j TOU nooou Yla TO onolo '''',(IV£. KaTOTal;n 0& nh£tOTnPla0J..l6 av&l;6pmm av 00Kl'j8nKE uvcxortn, IA£. uno)(ptwOI"J emOTPocpl'jC; Tn~ (510CPOPOC; os m;p{mwOI"J J..I£,Tappu91l10ew~ TOU nlVOKO J..I& TeAeo1151K11 onocpaon·

'Ap9po 73

Me nc; 5IaT6f;el<: TOU 6p9pou OUTOU K091epwveTOI T] ouvunoypocpl'j one TOV Ynoupy6 Yyeloc;. flpovomc; Kat KOlVWVIKWV AOcpaAlOEWV rev KOVOVIOTIKWV npol;eoov J..II'.: nc onotsc Puelll~oVTOI OOCPaAlOTIKO KOI OUVTO~10i50TIKO Stllo (5nJ.l0olwv unaMl'jAwv Kat vcunxev, Ko9t:i>e; Kat 9tJ..lom np60geTll<: aocpCWOl"Je; OTpOnWTIKWv KOI VOUTIKWV Kat TOU MCTOXIKOU Talleioo nOMTlKWV YnaAAl'jAwv. H ouvunoypocpfj en$OM&TOI Ylo TIlV (5100CPCWOl"J Tl1e; Ev6mTOC; Tne; KOIVWVIKOOOcpaAiOTIKr')C; noMTIKl'jC;.

'Ap9po 74

Me nc 6IaTol;ele; TOU 6p9pou OUTOU ylVETol OUOTOOT) TOU E9vu<.ou IUIJ!30u,)Jou KotvwvlKr')C; Aacp6Aeloc; nou ae auyKpO~ 'if 'on6 CKnpoawnouc; TT]C; Kuj3&pvr')o&wc; Kat TWV IlcpcyW'(l.KWV Tol;eoov. TO onoto eo tXEt wC; 0I<0n6 vo YVWj.l0(50T€l 0& atlloTa KotVWVlKooacpaAiOTIKl'j<: nOAITIKl'jC;.np6KEITOI YIO vto 9&0J..I6 KOTO TO nooruno aMwv XwpWV KOI 15iwC; Tne; faAMae; onou 0 ge0J..l6e; OUT6C; txel 150Klj.loa9&i Kat tXEI onOO<i>o&1 SenKO onoT&MOJ..IOTO.

Me rn 130l'j9&la TOO IUlJl3ouAlou OUTOU &Anl~&TQl6neo o09oliV OtnMov aWOTte; MO&Ie; OTO j.l&yOAO npoI3Al'jj.lOTO TnC: KOlvoovlKl'l<: oaq>CWOI"Je;.

'Ap9po 75

ME TIe; 6IaTOI;&Ie; TOU 6p9pou OUTOU npol3Mn&TOI 11 Il£Taj3If3aOl"J OTOUe; cpopele; KOlvwVIKl'je; aocpoAIOT)e; rnc o~lwOI"J<: ano~T]j.l{wOI"JC; TWV aacpaAlOJ..Itvwv TOUe; l'j TWV lleAwv Tn<: oixoveveloc Myw ~nj.llae; rrou TOUe; evevero ouvsnetc a09Evelae;. uvnrtnplcc l'j eoV6TOU TOU unojpeou OE I5I0TPocpl') KOI vio TO nooo vio TO onolo 0 cpoptae; aocpCWOT)e; uno)(p&OUTOI oe OOCPOAIOTIKt<; napoxt<; OTO I5IKOIouxo anol;rU.llooOl"JC:.

01 ncocrtcvo pu91J10EI<; 10XUOUV vro TO IKAoullCPwva IJ& TO ap9po 10 nap. 5 TOU v.5.4104/1960 Kat TO 13.6.226/1973 KOI ertexrstvovrcr oe 6AOUe; TOUe; cpop&le; KOIVWVII<l')e; eeoc~10Tl~·

24

nap6AAI1AO eeon[~oVTOl uno)(pEwoele; YIO TOUe; aocpNOIJtvouc, TO VOOI"JAeUTIKO Ii5j:)UlJaTa, TnV TpOXO[O Kat TOUe; aocpaAiOTte; VIa evnJ.JtPWOll Kat YVWOTonolr]OI"J TWV eveoyelwv TOUe; OXenKa IJE: m aTUXlilJaTa Kat npoj3Mn€TOl TO anapMeKTO Tn~ OX€TIKi'l~ aywYI'l~ ono~l1lJlwOI"J~ av Ov txow VIVEt 01 oxeTIKt~ YVWOTonOli'loEl~, EnIOl"J~ opl~eTOI nevroeTli~ nopoypacpl'j TWV a~IWO€WV TWV eooeev KOTa TWV OOcpaAtOTWV, Av OC KaTa TWV aocpaAlOTWV OUVTptxow Kat illo ncooenc Yla an~IJIWOT) Kat TO 00cpaAiOT\K6 nooo OCV enapK&( Yla rnv lKavonolr]OI"J 6AWV, TO 00cpaAt0TIK6 noaa 5toli8eTal e~oAOKAl'jpou VIO TnV uccvonolnor; TWV cpoptWV.

TtAOt:; opl~&TOl on l'J a~IWOT) TWV cpoptwv KaTa TWV OOcpaAiOTWV napOJ..ItVEt Kat 6TOV TO 00cpaAI0TIK6 11006 KaT~Al'j9l1Ke os aMo npootono 0& €KTtAEOI"J 5u<OcmKl'jC; an6q>aOT)C:; 1'1 on6 ayvota TWV cnorrnosov TWV cpoptwv,

'Ap9p076

Me nc I5laTo~el~ TOU 6p9pou OUTOU Opl~&TOI on eo J..Inopcl va 151l5&TO[ OTO IKA TO j.ll')vo lleKtlJj3plo Kaee tTOUC; npoKoTaj3oAl'j j.lt)(pl 25 1510. I5paXllwv. tVOVTl TnC; KponKI'Ic; Emxelpl']OT)e; TOU ertousvou tTOUe;. tV&KO TOU &T&POXPOVIOIJou TWV &Ionpo~ewv Kat ilAllPWlJtllV TOU lJilv6~ lleKelJPplou. 01 elocpOpte; erortpcrrovrcr TOV enousvo lJl')va Kat 01 rtAI1PWllt~ TOU lovouaplou ylVOVTat TOV lleKtlJi3PIO.

'ApSpo 77

Me ne; i5loTO~&Ie; TOU 6p9pou ourou naptX&TOI el;ouotoMmOl"J Yla rnv tVTo~ll ps n.ll. cpoptwv noooaernc oocp6AIOT)e; Kat ao8tvelOe; OTOU~ CPOPE:(~ Kupla~ aocpcwOl1C; OTOUe; onotouc UTl(lVOVTOI 01 aocpaAlOJ..Itvol TWV napanQvw cpoptwv.

EniOl"Je; naptxeTat el;ouotol56TnOl"J vro tVTa~11 cpoptwv os aMoue; OJ.lOEIQI')e; <popEI~ ... TtAOC:; . naptxeTat El;oucnOO6TnOl1 ytOOUYXWVEUOT]oTO IKA - TEAM cpoptw.'(remKouplKl')~ 00- cpoMOI"Je; .. nouC'iEvJlnopow.va.)(oPllYOOvLOol5uVOlJI1 oUvTO~11 ue TO IKA - TEAM l') crouc.ortotouc 11 oxtOl"JOUVTO~loUXWV l') OOcpaAlOJ..ItVWV elvat IlIKp6tepll TOU 1 11p0C; 2.

'Ap9p078

Me nc 5tQTQ~&Ie; TOU 6p9poo OUToU Ka9op~eTOI 11 (510(511<0010 VlO nc eVT6~el~ nou npol3MneTtd\ an6 TO rtoonvoeuevo ap9po. 01 ox&nKtc:; pu9j.lloele; eo neplAT]cpeoOv OTO ox&nKQ n.ll.nou eo eK50S00v Via TI~ &VTQ~Ete;. 01 &vTol;&Ie; eo ylvouv 0& .1(5toIT&pOUC; KM(5ou<j V.SOIKOVOJ.lLKl') Kot OOcpaAIOTIKl'j omoTtAEia.

'ApSpo 79

Me nc (5taTQ~ele; TOU 6p9pou ourou naptX£TOt &l;ouotoMTnOT) Yla rn oUOToOl1 pe n.Ll. OUTOTEAOUc; eooeo oocpCWOl"Je; TOU noooemxou KmJ..l0TIKl'le; Tpone~a~ Tne; EMOI5oC;. To npoownlKo aUT6 aocpaAl~&Tat ol')llEpo 010 TOJ..Ido TOU noootcrnxou Tn<; Tpont~llC; EMol5oe;. 0 15I0xwp10ll6e; En$6M£TOI Vlolill Tpdn&~a TnC:; EMMa~ ~cpwva IJ& KOIVOTLKOUe; KovovlOIJoU~ So neplopl09&l 1l0VO 0& eKl5onKtc:; epvootec. Me TO oxeTLKo n.ll eo PUSIJIOTOOv 6Aa TO OXETIKO Il& rn AeIToupylo TOU vtou eooeo StlloTO.

'ApSpo 80

Me nc I5laTo~el<; TOU 6p9pou ourou KOeOp~oVTat 01 ouveneisc; Tne; Ill'l uno(3ohl')c; IT]e; YVWIJT]e; TOU ll.I. TWV cpoptwv nou npoj3MneTat cno ne; 5LoT6.~el~ TOU vOJ.lOOX&-

6{00 yta TIl t\ITal;11 ~oov. Av 6&v unoj3Al18d '1 vvcilin1 e\IT6<; IJl1V~ ani> Ton: nou eo ~'1T1l9€l eYYPoqlW<;. 11 tKOOOl'l rev axCTtKWV n.A. ytV&TW xrop(e; TIle; VV~11 rev qloptoov.

'Ap9po 81

Me n<; 6tatol;~<; tOO 6p9pou OUToU OWtC1TW\lTW Stooc:; reVIKwv AtruSU\lTwv. onou 6&v unQp)(OUV C1T0lJ<; cpopdc:; nee t)(OUV opyaVIKt<; etooc; npOOoomKOO QVoo Too\l 200 KW 000 touAOXlC1TOV AtWOOva&t<;,

Ot y&VlKo( &wewTtc; eo &~O\ITat OIJJ.tqloova J.I& 600 ~eTal ano nc 10000ooee; &atol;et<; (op9po 78 v1892 11900).

Ot ye\lu(o( 5truSU\lTtC; eo OlJI..Il3OAouv OTIlv anotcl&OJ.IaTtKOT&P11 M:1Toupyta Tooll AOcpaAlOTtKWV OpyaVlOJ.lWII,

'Ap9po 82

Me nc &aTof;et<; TOU ap9pou OUTOO npoj3MncTat 0 opIOJ.lOe; OO\ITOVlC1TWV Atoli<:l')OI'le:: C1T00c: cpopde; KOIIIooVIKI')e:: aocpQ).lOl1e:: nou t)(OUV oPyoVIKtc; StOete:: npoaoomKoU 'JI.ty6- Tepee; an6 200. Ta npOOO\ITo. Ol Gp~O&OTl')T&C: Kat ro 'JI.omo ax&TtKO etJ!aTa opll;o\ITal KaT avaAoyta Tooll optl;ojJtvoov ano TO op9po 12 TOO 11.1586/1986. 01 OOVTOVlC1Ttc:; AlolKl')OI1<; sc l3ol')~aoov ernv KaA.UT&P11 on6i5oOl'l TCI>V U11l1P&OlWII.

'Apepo 83

Me nc 5taTOl;et<; TOU apepou OUToU OOVlC1TW\lTat C1TOUC:; <l>opd<; Kuptae:; AacpQA.IOl')e:; urmpeotsc Touetou, MTJxavoypaqlTJOl')C:;. Em9&wPIl0l')e:; Kat NO~IK1') Ynl')p&o1a. cv 6&v unap)(OW. H unapl;11 TCI>V U11I1P&OlWV ourev KpIV&TOl cnooorrnrn yto Tl')V KaA.UT&PIl M:tTOupylo TCI>V cpoptCl>V KOIVooVlK1')c:; OOqlQA.IOl')<;.

H opyOVooOl')TWVUtTI1~Otwv OUTWV eo ylVet J.I& n.A. nou _ ea·· &l<60ed~& _ •..• TipOTOQ1j,[CI>VY noupywv. npoe5plac:; Tl')e:

KuptpVl'lOl')C:;. OIk.(jVQ!.ItKWV.Koruydoc:;.np6vOlae;KOI KOlVoovtKWvAaq>a'JI.loeCl>v,,·_.

:Ap8poM

.. Me 11C;5toToG&IS JOuop9PQU _ aUJolt .•. npopMneTOI fl OOC1TtyaOl'l Kal 0 OOVTOVIC1J.IOC; TCI>V m:plqlep&IOKWV urmoeO1WV rev AOqlaA.IOTtKWVOPYOVIC1J.IWV nou A&ITOOpYOtiv one t5pec; rtov VOIJWv.

OnC!><; 'JI.etTOUPYOUv Ol'JlJepo 01 n&plq>&p&IOKtc; U11l1P&01&C:; CSe" yIV&TOLOUT£_OooOT!"J &l;umlPtTl')Ofl TooYOOq>aA.IC1J.Itvwv . 0(jn~rioPQKQAQDOl]qr'IK.OI.OOVIOllI0J.l6e:; T!J.)V &PYOOlWV. TWV u11I1pemwv.M& Tl') OOC1TtyOO!'] (J£ evioto xWpO 6'Awv _ rev U11I1peOlWV KQl TO OOVTOVIC1J.I6 TIlC; <5pOOl')e; TOUC:; ono ap~6i5lo 6pyovo So unopl;&1 KaA.tiT&Pl') 'AelToupylo nov Unl')P&OlWV. IUOTtyOO!'] unooet vo y(vel KOl KeVTplKWV YTiIlP&OlWV TWV qlOptCl>V.

'ApSpo 85

M& nc <510TOl;et<~ TOU opSpou ourou y(VOVTat pue~(o£le; ax&nKO IJ& ne; anOOnOO&Ie; npOOWntKOU oopetov KOIVooVlKt'!e; a Oq>QA.I O!'] c.

Opi~&TQI on 01 orroortoocrc nou txouv ylvEI f,ltXPl af'lf,l&pa nlpovrtn Kat unojpsouvror 01 crtooncoacvrcc vo erucrpeuiouv OTIC; urmoeotsc TOUe; &VT6e; <5tio J.lIlVWV.

25

EmOfle; on Ol VOjJapX&C; 5&v eo urtopouv vo j(OVOUV anocmoOetC:; npOOOOmKOO ~oov KOlVooVlKyte; aoq>6,\tOfl<: 0& ~<: UTll')P&oI&e:; Tl')e:; neptcp&pela<: TOOe:; Kat on 0& OOaKT&<: n&ptmwoetc:; 0 Ynoupy6<; Yydoc:; np6VOlac:; Kat KOlVCI>VlKWV aoq>aA(oewv eo ~.lTiopd va cnoorre unaMyt'Aoue:; q>optoov KOlVooVIKI')<: aoq>Q'Jl.10fl<: 0& QAAOlJ<; qlopd<: KOIVooVIKI')C; o0q>6- MO!']<: Kat OTT) revoo'j rpaJ!J!oT&la KOIVooVlKWV Aoq>a'A(oewv.

H J.lla80OOola rev .,ynaAMlACI>v nou eo onoonevror eo ~et roue:; cpopde; C1T0lJ<; onotoec ytV&Tat YJ cncencon.

Me ne l)loTa~et<: TOO ap9pou aUTOU OP~&TOI On Ol cpopdC; KOlvoovtKf'le; oO(j)Q'Jl.tOl')C; eo unooocv vo ouverrrow ~0etC; J.I& QAAoue:; qlopdC; KOlVoovoo'je:; oOqXWOl')C; rtou lSlaStTow Tl')V KaTaMi')'A11 opyaVOOOl') yta Tl')V &l<T&A&Ofl. us ~O$yt.&ocp6poov &pyamwv. Ol axeTtKtc; OOJ!l3QOEI<: eo &YKP(VOVTOI one TOV unoupy6 Yydac;. np6VOlac; KOl KOIVooVlKWV AOqlaA.loewv.

'ApOpo 87

Me nc &aTa~etc:; TOO 6pepou ouroe np0{3MneTOl 11 &q>Gpl!oYl'l OTOl..'<; ArnpahiOTtKOtic:; OpyaVlOl1o(;(; &VIa!OU 11.0- ytOTtKoti OX&6lou.

To St~aTa aUTO eo pu9J!la8oov IJ& n.A. uoreoo cno npoTaO!'] rtev Ynoupywv EOvuo'}c:; OIKOVOI .. lloe; Kat yydac:;. np6VOlae; Kat KOlVWVlKWV Aoq>aA.loeoov.

H aVOYKYJ Eql0PI10Yl'le:; eviotou AoytOTtKoti axe5lou dvol npOqlovt')e; 15&501J&VOO On l') AOytOTlK'f') rev aOq>aA.tOTlKWV opyaVIOJ.lWII ylveTOl KaTO iSloq>6pouc:; rponouc OvQf..oya us nc KaTOOTOTlKte; &oTol;etC; nov qloptCl>V.

'Ap9po 88

M& nc:; 5IaT6~ete; TOU apepou OUToU npo{3MneTat en 0 TaKTIK6e; KOTaOTaA. TtK6e:; tM:yxoe; TWV AOq>aA.IOTlKWV. OpyaVlOJ.lwv8Cl· &ev&pydTat an6 TO EAeYKTtK6 Iuvt5pto. EKTOKTO<: tA&YX0C; eo &&v&pydTQlan6Tl')~lEti9uvOflEmeewPl')O!']e:; TIle; r &vtK1')<: r POJ!lJoTdoc:; K OIVooVlKWV Aoq><.xAlotoov,~loxeIP10TtK6<:tAeyxoC;. 8<;I15l£vepYElJTQl Koge tToc; ORO TOUe; 0pKooTOUc:; e'AeYKTtSJ<OL at Q)(&l:IKt<:; £K9t0£i<: eo UnO~OVTQl OTOV np6eiSp() TIl<:BouM<: •

...... HlIl1ap~n'-n&plo(J()Ttpoo\I&MYXooVKp(Vf}TaraVayKaloYla Tl')V KQAUT&PI1 .. 5lQ(Jcp6AtOl'1· .mc;·OjJ.MI'I~;i~~~HTooV AOcpaA.IOTlKWV OpyaVlC1J.lwv, 11 onoto txei~Te:p6C1T'.s~OtddTa .... 0&1<;. E~Q'JI.'Aoo Kat Ol'JJ.I&pa GpK&To{ Opvovrouol &MyxOVTOI KOI ono rc 000 napon6voo opyava.

'ApSpo 89

Mene; 5IaTO~&I<: TOO. 6pSpou aUTOIJnp0{3MneTor TJ KaTopnOfl TOU noounoxoviouo« rtov AOqlaA.IOTtKWV OpyaVIOJ.IWV eVT6e; TOU 6eK&IJJ3plou TOU np0l')yoUI1&VOU OlKOVOIJ!KOU tTOUe:; Kal TJ un0{3oAI'I OTOV Yrtoupvo Yyelac:;.np6vOlae; KOI KOIVWVlKWV AOcpaAloewv yta tYKPIO!'] IJtXPI Tt'JI.o<; 6&K&I1J3plou TOU noonvouievou tTOUC:;.

H 9tOntO!'] nov np09&0J.I1Wv ourcov KplvETal cncoctrnrn aq>' evoc Via vo ylV&TOI fl rtocvuorortomon nov oonavwv Kal &lonp6~ewv 1360el &YK&I<Pl~tVOU npoUno'AoYIOJ.lOU. aq>'&TtpOU vro va un6pxouv tYKOlpa rc cnooorrnro OTOIXda npoc 51'1I1001&UO!']. EniO!']<; 0 100'Aoyt0J.l6e; Kal ono'AoVlOJ.lO<; TWV q>optwv eo KaTopTll;oVTOI IJtXPI TO flt'!va Anpl'Alo TOU enouevou erouc KOI Sa uno~oVTal OTOV Ynouovo fltXPI TthouC; louvlou TOU enouevou tTOU<;.

H napQ)\E;llPrl KOT6pnC1T}~ KOt unopoM)~ TOU rtpourroxovt~OU KOllaOAOYI~oU KOt anoAOYI~OU EVT6C; TIle; nopan6vw npoge~10c; ouvenevero, TIl M)l;1'] TIl~ 9rjTEla~ TOU fl.I. I'] onoto Kat 15&v Ilnope! vc avavewS£I.

'Ap9po 90

M& nc &cn6l;£lC; TOU 6p9pou ourou 9E~0geTE[Tat 0 KotvooVIK~ npoOnoAoYI~~. o onotoc EKC5[15eTOI XWPIC; VOIl09&TIK!'J np~A&lPrl. Twpa eo &KC5Il5&Tat K09& tTO~ Kat eo UnO~TQl orov np6eC5po TIle; BouM)e;.

'ApSpa 91

Me rtc &clT6~&te; TOU 6pElpou ourou npol3Mm.!Tal I'] oucrcon Y'IlI1pemwv EVT&A.AOlJtvwv El;6l5wv 0& q>op£le; KOlVooVIK!'JC; 00q>6N0f]C; I') OE 01J6l5eC; q>optwv. H oUOTOC1T} eo y[V£l Il£ n.LVTO lJe TO orrolc eo KOSOPIa9&! KOt opy6vWOf] KOt urEMXOOOI'] TooV UJlf]P&OlWV aUTWv.

'Ap9po 92

r

\.& TIl l5t6TOl;11 TOU 6p9pou OUTOU op[~ETat on KOTopy£lTOI K.6l3e 6AA!1 &6TO~11 TIle; KOlvwvlKooaq>OAlOTlKI')e; vOIJ09&oloC;. oVO!;6P1'l1TO ono TOV Tp6no StOOLor') TIl<;. nou puelJ~el &aq>opeTIK6 TO 9tIJOTO nou PU9IJ~oVTOI IJ& nc l5toT6l;ete; TOU VOIJOoxc(5{OU.

'Ap9po 93

Op~&TOt I') tvap~TJ IOXUoc; TOU Nouou.

AUT~ &{VOI ° oxonoc KOI TO n&pltx61J&VO TOU vOlJoOX&I5lou KOt nopaKaAOUIJ& VO TO nEp!f36AeTe IJ& rnv $1q>O ooc,

Ael'}va 31 AuyOUOTOU 1992

01 vnoveroi

npOELlPIAI THI KYBEPNHIHI E9NIKHI AMYNHI KAI fllKAIOIYNHI

I. KOYBEMI I.BAPBlTIIOTHI

EIOTEPIKON N. KAEITOI

E9NIKHI OIKONOMIAI KAt OIKONOMIKON

I. MANOI

EPrAIIAI

A. KMATZAKOI

EMnOPIKHI NAYTIAIAI A. nAY I\ILlHI

EMnOPIOY

I. nAMIOKPAHAI

o vevnov=ror yrEIAI npONOIAI KAI KOINONIKON AIc!)MIIEON

fl. IIOY<l>AI

KENTPIKH NOMonAPAIKEYAHIKH EniTPOnH

Iuvel5ploOl1 op191J6c; 102 TIle; 2 IEnTClJj3pIou 1992, wpa •. 00 IJ.IJ.

!uvcl5ploac TO TlJJilla fl' TIle; KtVTPIKJic; NouortopcoxeucTTlKJic; Ernrpormc Kat napeuptElTJKaV 01 r. Bohn')e;: Ertlruioc .vnrtoocoooc Apelou noyou, A. <l>apIlOKlle;, OUIJPOUAOe; rnspcretcc, I. TQj.$IOKOe;. OUIl130UAoe; E.I. (CIOllYTJn')e;), fl.

KovMAT)e;, ceponcvtrnc, fl. Ilnrturterportouxoc, vouixoc oUlJpouho~ TOU KpOTOUe; (CIOllYTJn')e;). X. K6TOIq>ac;, Cq>tTIle; lJ..ll. (&tOf]YTJTl')e;) KOI X. nOAITIle;, C5IKlly6poe; (CIOf]YTJn')e;) KOt enEl;cpYOOTf]KE oxtl5lo V61J0U TWV Yrrouovekov EElvtKI'}C; OlKOVOIJ[ac;, OlKOVOlJlKWV KOI YYE[ae;, Ilpovomc Kat KOlVWVlKWV Aaq>aAlocwv 1.1& TtTAO 'Aval16pq>wOf] TIle; KOtVwvtK1'!e; aoq>aAIOf]C; KOt ill&e; 151aTol;cle;'.

rpOIJIloTtac; 0 I. KOTOIWVTjC:;.

nap&Upt9rjKov &nIOf]C; 01 €Knp60wnOl TWV unouovev X.

NTotioKOC:;, P. Kourooourou Kat N. rlawaKonoUAou.

H EntTpon1'! &ne:~cpy6aTIlK€ TO OXt1510 V6110U KOI I5I&TUneos nc Ei;l')c:; napoTIlPl')O&Ie;:

A' r&VlKtC; napoTIlPl'joe:tc:;

1. To VOIJOOXtl5lo nptnEl vo unovpooet an6 6AOUC:; TOUC:; unoupyooc:; nou dVOl apJ.lMlOl KaTO nc 1510TOl;€lC:; TOU.

2. napoTIlpdTat on TO KCqJEVO €(5oq>lwv l5ev ypOq>&TOI 0Tf] OUVtX£lO, aAM apXI~El on6 vto oTtxo, wC; va l1ilv anOTEAE:[ OUVtXClO TIl~ [i5loe; ncpcvpccou Kat Eq>IOTOTat il npooo)(l'J YIO TIC; I5lop9WaEIe; KOTO rnv K090poypoQlY'l TOU v0J.looxcl5lou.

3. 'Onou cvceeoovrcr 0pI9110( vo ypoq>ouv nporc OAOypoq>w<; Kat I1€TO OE rtcoevseon aplElIlI']T1KW~.

4. 'Ortou yIVE:TOI OUVTlJllOll TtTAWV va ovcvoceertn, uovo KOTO rnv npwTIl uveto, nMpTJC:; 0 T{TAOC:; KOl OE noptvSEC1T} TO apXIKO ypOl1110Ta.

5, rtVETOI XP1'!Of] KEq>a.A.aiwv YP0J.lIlClTWV OTO KE:qJe:VO, xwplc:; vo noener, A.X. MEPOI npOTO K.An., KE<l>AMIO, KOIVWVlKl')~ Aaq>aAlOTJC:;, Tal1clo, KMi5Ol, I\oyaplo~ot, lJ.11- 1l0olWV YnaAAl')Awv, IUVTO~E:Ie;, lllll..l6010 Touelo, OpvcviOIJwv T OnlK1'!c:; AUT0(510IKl')OEw~ K.An ..

6. 'Ortou ovaq>tpovTOI v61..101 KOI i5lOTOYllOTa vo Ti9CTat oe ncoevseon, 1J6vo KOTO TIlV npecm uvelo, 0 opl8j.J6c:; TOU q>UAAou TIle; Eq>. Kul3. A.X. n.l5. 1041/1979 (A. 292).

7. 'Onou OTO KEqJ&VO I5Ev ypOq>OVTOl oMKAllP€~ 01 .A.t~E(e; KOTO TIlV KOElapOypoq>l') vo vpoeouv oMKATlPcC;.

8. KOTO TIlV KoElapoypaq>1'! TOU vOl1ooX&l5iou vc npooexEld

T) 01J010110pq>io TOU KElIJtvOU 0Tf] XPI'JOllTwv KOTahljl;€wv -we; KO( -ewc::.

9. 'Ortou OTO KEqJEVO TOU VOl1ooX&olou npopMri£TOI Et06151111011 Ennponl'} OUVI01'O v(lop[~f:~~I~vrip6KEITat '(Ig TO npOYllOTlK6 1'! TO TEKI10PT6 £106151')110.

S' El6lKtc:; TIapaTIlpnoEt~ .

1. ITOV TtTAO TOU VOIlOOXe:6iou I1ETO TIl M~ll: '~E~' vc npoOTeS£I 11 MI;Il: ·ouvoq>£Ie;·.

2. ITO 6pSpo 2, nap. 3 T) EntTP0n1'! eoover on TJ pOOlJlC1T} nptnEI va oul1nAT)pwSd I1E np613AEljJT) YIO TOV rpono npOO(5tOPlOlJOU TOU Mtoou MTJvlolou KOTO K&q>aA1'! AEn Kat OUVlOTO TIlV Eftave:l;tTOC1T}

3. 0 TtTA()~ TOU llWTE:POU Mtpoue; vo olorunwSd: 'IuVToC;EIC:; 15T)lJoolwv unaAA1'!Awv nou 15t0P~OVTOl I1ETO rnv 1-1-1993'.

4. ITO 6pElpo 3:

a) ITIlv nap. 3, 01'0 TtAoe;, oVTI TIle:: TEAdac:; vo TeElEI K61l1..l0 Kat va npooTc9d TO KEIIJ€VO: 'w<; npoc TIlV llAlK(O OUVTOl;lol56TIlOf]C:;, TIle; OUVTol;lol56TIlC1T}C; Myw na9Jil1oTOC:; K09ti>c:: Kat TIl OUVTo~loI56TIlOTJ TWV YUVatKWV I1c avl'jAlKo 1'! cvkcvo nml5to I'] IJE tpto (3) TouMXIOTOV nor 1510' .

13) ITIlv nap. 6:

00) ITO npWTo EMq>lO OTOUe; oTixouc:; 5-7 vo onahetcp9E( TO KEIIJCVO: 'Ko9w~ .... OUTOU: Kat va noocreaet OTO TtAOC:; I'] CPPOOTJ: 'TOU ncpovroc op9pou:

(313) ITO I5cUTcpo ei56q>tO OTOV npWTO oTtxo vc anaAElq>ElEI TJ Ml;TJ: "KOI", OTOV TplTO O1'Ixo cvn TIle; M~TJe;: 'nou' va TEEld 11 Ml;TJ: 'E:q>600v' KOt OTOV nsurrro oTtxo cvrt TIlC:; MC;TJ~: 'ecp6oov" vo TcEld T) M~TJ: "KOI'.