Sei sulla pagina 1di 2

{ t::t}'#,{?.1\3rftx 5l t31t"h"T#.t*fA t &{3 t ,frT{\hjlk &'"{l{} &LFu &.'Pg. AYY.?4{-.lF^,f!to{:L-{:}T?

"
Sinada lvtari;r (ihicule;rsa Nr, JT I Bue urcati 4"40?l .?:+l 39.5t1 f**nprilfsanp.nr
tlZ37f!
,W
1(','ti1.,..t.:..,: ,:-iitr'i'."i;iitt.:i'.;;'.1,t: 'zi,r,;,i;...t1;. a ?.,)?, i' .. .... .',, .l ,r.
:i;', t:.rt.';1;;i't'tXjit;'llltl',;r .. ,,. : ..,
',-. .to;;: i':.,,!"11t;,r. T1,,L4f.ill ttl', lN
/'"K\
tutu*\l
\'."::"ty

Ex. 3 din 3
Nr. 306 din 15.03.2010
*-:---*
.i--' ,- l: . rl'
-;l

Catre Ministerul Justitiei )',,.,, /6 U/


,'!

'-/''
-.-"'.-.-.
Dlui. Gatatin Predoiu, ministrul justitiei

Catre Administratia Nationala a Penitenciarelor


Dlui. loan Bala, director general

Stimate domnule ministru


Stimate domnule director general

Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a


Penitenciarelor (FSANP), luand act de proiectul de modificare a
Legii nr. 27512006, aflat in procedura de adoptare la Senatul
Romaniei, solicita modificarea acestuia in sensul eliminarii
alin. (21 de la art.74^2 din proiectul mentionat.
Art. 74^2 lntroducerea de bunuri si obiecte interzise in
penitenciar
(1) lntroducerea in
penitenciar de bunuri si obiecte
intezise a se afla in posesia persoanelor private de
libertate se pedepsesfe cu inchisoare de la o luna la
doi ani sau cu amenda.
(2) Fapta pevazuta la alin. 1, daca a fosf savarsita de
catre personalul sistemului administratiei
penitenciare, se pedepseste cu inchisoare de la 2
Ia 10 ani.
ln sustinerea solicitarii noastre va invederam ca dispozitiile
in Codul Penal fiind
incriminate deja infractiuni savarsite de functionarii publici (eg
Titlul 6 Capitolul l).
$:*sfit-rATrA SrNr{{ATffiLOR DtN AnMrNlSTI\AT1A NATI#NALA A pf,fqtTH$}{XARfiL*f{
Strada Mada tihicuieasa Nr. ;ff 0Zf76l Bucure,sli +-{0?l.241.39.-5t) fsrnp@fsanp.ro

In Codul Penal sunt definite clar infractiunile pentru care


personalul din penitenciare, in exercitarea atributiilor de serviciu,
poate avea calitatea de subiect activ al infractiunii (eg. abuz in
serviciu, neglijenta in serviciu, favorizarea infractorului etc),
precum si incadrareajuridica a respectivelor fapte.
Consideram deasemenea ca alin. (1) este criticabil in ceea ce
priveste limitele pedepsei, daca avem in vedere ca obiectele
interzise pot fi droguri, substante interzise, arme sau munitii.
Fata de cele mai sus mentionate va rugam sa intreprindeti
demersurile necesare in sensul eliminarii alin. (2) de la art. 74^2
din proiectul mentionat si sa aveti in vedere reformularea alin.
(1)

Cu deosebita consideratie,

Sorin Dumitrascu
Presedinte
Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a