MAHKAMAH RENDAH  Mahkamah rendah tidak boleh menjatuhkan hukuman mati.

 Mahkamah rendah juga tidak boleh mendengar kes-kes rayuan.

 Mahkamah rendah terbahagi 3: 1.Mahkamah sesyen 2.Mahkamah majistret 3.Mahkamah penghulu

AKTA MAHKAMAH RENDAH 1948

 Hakim Mahkamah Sesyen

- Dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas syor Hakim Besar (seksyen 59 AMR). - Kelayakan: Anggota Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan Persekutuan.  Majistret

(a)

Majistret Kelas Pertama ex officio

* Orang-orang yang dinyatakan dalam Jadual Keempat AMR. Ini termasuklah: Setiausaha Kerajaan Negeri dan Penolong-Penolongnya. Ketua Pendaftar, Timbalannya, Penolong Kanan Pendaftar, Penolong Pendaftar dan Pendaftar Mahkamah Tinggi dan Persekutuan. Pegawai-Pegawai Daerah dan Penolongnya dan dll. (Seksyen 77 AMR)

(b)

Majistret Kelas Pertama

* orang-orang dari Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan yang dilantik, oleh Yang di-Pertuan Agong, atas syor Hakim Besar (bagi Wilayah Persekutuan), dan oleh Pihak Berkuasa Negeri, atas syor Hakim Besar (bagi Negeri-Negeri). (Seksyen 78 dan 78A AMR)

(c)

Majistret Kelas Kedua

*Bagi Wilayah Persekutuan, Yang di-Pertuan Agong boleh melantik manamana orang yang layak dan sesuai. *Bagi Negeri-Negeri, Pihak Berkuasa Negeri boleh lantik mana-mana orang yang layak dan sesuai

(Seksyen 79 AMR)

MAHKAMAH SESYEN
*Mahkamah rendah yang paling tinggi di bawah jagaan Yang Dipertua. *Bidang kuasanya jenayahnya meliputi semua kesalahan selain kesalahan yang boleh dihukum bunuh. *Di dalam perkara-perkara sivil,ia mempunyai bidang kuasa apabila jumlah nilai yang dituntut tidak melebihi RM 10,000. *Perkara2 tentang probet dan pentadbiran harta, penceraian, kebankrapan dan

harta-harta tak alih lazimnya terkeluar daripada bidang kuasanya, tetapi ada terdapat pengecualian: - Misalnya ,sekiranya dalam sebarang tindakan sebelum itu, hakmilik tentang mana-mana harta tak alih menjadi persoalan, mahkamah ini boleh membicarakan sekiranya semua pihak berkenaan bersetuju.

Bidang kuasa
 Berkuasa untuk mengeluarkan waran dan saman yang ditandatangani Hakim Mahkamah Sesyen atau Pendaftar Mahkamah Rendah.  Kuasa di Mahkamah Sesyen dijalankan oleh seorang hakim yang dilantik oleh Yang Di-pertuan agong.  Rayuan kes jenayah dibuat dalam tempoh 10 hari  Kes sivil selama 14 hari jika pihak defenden tidak puas hati terhadap keputusan mahkamah.

Bidang kuasa sivil
 Memeriksa rekod kes sivil yang dikeluarkan Mahkamah Majistret  Mengendali dan mendengar kes sivil yang melibatkan bayaran tidak melebihi RM250,000.  Jika jumlah bayaran atau wang yang terlibat dalam kes sivil melebihi RM250,000 permohonan perlu dibuat secara bertulis untuk menendalikan perbicaraan.  Berkuasa membicarakan kes seperti rumah \, harta yang nilainya tidak melebihi RM96,000 atau sewa harta yang terlibat tidak melebihi RM96,000 setahun atau RM8,000 sebulan.  Di beri kuasa memberi keputusan melibatkan pemberian ganti rugi.

Bidang kuasa jenayah
 Berkuasa membicarakan semua kes jenayah tetapi tidak berkuasa menjatuhkan hukuman mati.  Boleh membicarakan kes jenayah sebelum dibawa ke Mahkamah Tinggi jika mempunyai bukti kukuh tentang kes tersebut.  Hakim Mahkamah Sesyen Seorang

* Bidangkuasa tidak terhad semua tindakan/guaman kemalangan kenderaan, tuan-rumah dan penyewa, dan distres. * Semua tindakan/guaman sivil yang amaun pertikaian tidak lebih RM250,000 (atau lebih jika kedua -dua pihak bersetuju secara bertulis) (Seksyen 65 AMR) kecuali dalam hal-hal berikut: - berhubung harta tak alih (kecuali untuk dapat balik & hakmilik) - dengan persetujuan (Seksyen 70 & 71 AMR) spesifik/pembatalan kontrak

- pelaksanaan - injunksi

- pembatalan/pembetulan surat-cara - dekri penetapan - pemberian/pembatalan pemberian perwakilan harta pusaka/pentadbiran

* Semua kesalahan yang lain daripada kesalahan yang boleh dihukum mati. (Seksyen 63 AMR)

* Menghukum semua jenis hukuman kecuali hukuman mati.

 Keahlian Untuk Perbicaraan
*Bidang Kuasa(Sidang) (a) Sivil

(b) Jenayah *Sivil -persoalan kesahtarafan -persoalan penjagaan kanak-kanak (kecuali ada undang-undang lain benarkan) -pengesahan/pembubaran perkahwinan (kecuali ada undang-undang lain benarkan)

MAHKAMAH MAJISTRET
 Majistret Kelas Pertama

* Apa-apa tindakan/guaman di mana amaun pertikaian/nilai hal itu tidak lebih RM25,000. Rayuan dari Mahkamah Penghulu.

Semua kesalahan yang tempoh penjara maksimum yang dinyatakan dalam undang-undang, tidak lebih 10 tahun penjara atau dengan denda.

· Kesalahan-kesalahan (rompakan dan pecah-rumah malam).

di bawah seksyen 392 dan 457 Kanun Kesiksaan

· Mendengar rayuan keputusan Mahkamah Penghulu.

Bidang kuasa jenayah:

Boleh menghukum tidak lebih: - 5 tahun penjara - denda RM10,000 -sebat 12 kali (atau gabungan hukuman-hukuman itu) -apa-apa hukuman yang undang-undang lain benarkan) #Bidang kuasa sivil * Berkuasa mengendalikan kes yang tidak melibatkan tuntutan lebih daripada RM25,000 * Melibatkan tuntutan harta yang tidak melebihi RM25000 * Mengeluarkan writ atau waran bagi mendapatkan sewa yang jumlahnya tidak melebihi saman pemula. * berkuasa menjalankan kes rayuan sivil dari Mahkamah Penghulu.

 Majistret Kelas Kedua
* Boleh mendengar kes-kes guaman/tindakan menuntut hutang tidak lebih RM3,000 (dengan atau tanpa bunga). * Membicarakan kesalahan- kesalahan di mana tempoh penjara tidak lebih 12 bulan atau denda.

 Bidang kuasa jenayah
1. Berkuasa menjatuhkan hukuman terhadap pesalah tidak melebihi 6 bulan. 2. Hukuman terhadap pesalah yang dikenakan lebih rendah berbanding Mahkamah Majistret Kelas 1. 3. Hukuman penjara kurang dari 1 tahun atau denda maksimum sebanyak RM 10,000.

 Bidang kuasa sivil
1. Melibatkan tuntutan tidak melebihi RM3000 termasuk faedah ataupun tidak

2. (Kaedah Mahkamah Tinggi, Akta 92

MAHKAMAH PENGHULU
 Mahkamah pada peringkat yang paling rendah.  Di sidangi oleh penghulu yang dilantik oleh Kerajaan Negeri bagi sesuatu mukim.  Ia berkuasa untuk membicarakan kes-kes sivil yang tidak melebihi nilai RM 50 dan hanya boleh mendenda tidak melebihi daripada RM 25.  Di dalam kes jenayah, seseorang yang dituduh boleh memilih supaya dibicarakan oleh mahkamah majistret. *Suatu rayuan ulangbicara atas keputusan Mahkamah Penghulu boleh dibuat kepada Mahkamah Majistret Kelas satu.

Seorang Majistret * Boleh mendengar kes tuntutan hutang tidak lebih RM55,000 (dengan/tanpa bunga). * Bagi kesalahan-kesalahan kecil dalam senarai kuasanya, dan denda sehingga RM25. Seorang Majistret

* Boleh mendengar kes tuntutan hutang tidak lebih RM55,000 (dengan/tanpa bunga). * Bagi kesalahan-kesalahan kecil dalam senarai kuasanya, dan denda sehingga RM25.

 Bidang kuasa sivil
* Melibatkan tuntutan tidak melebihi RM50.00 tentang sesuatu kawasan.

Bidang kuasa jenayah
* Melibatkan tuntutan tidak melebihi RM25.00.