Sei sulla pagina 1di 3
INSPECTORATUL IN CONSTRUCTH AL JUDETULUL.... LVL. Ec. ihe! Subsemnatui(!) af in calitaus de reprezeatant = : Cut af ‘om ‘municipiud ae cu— CTO nn = sediui) comuna saul suads... tclefonitnx... BUC, seria ”, 60d numeric personal ilar al Autoizaiai de cofstutre/desfinfare snteaee cod postal... ‘mis pentru execiitarea hus: de consti pifind consvie/eeinpea conseurior aupenajtiilort’), Adhe Ta cunostins& Ca ia-data det. suiorzate pentru mobile raurusipiul oragul 0d Postal anne SAC Cartea funcina ig2 bunulul imobil i sau ne. cadastral ‘Anexc, in copie dovada hit cote de0,1% din vloarea lueririlorautorizate, in furmitate eu prevederila Legii nr, 50/1981, republcat. | Semaine.) |<. Bs. Data. ‘vind comipletarea formelarui sg a personnel ice, sar al reprezeotanolui persoaneijuriice - incl ee 5s joriice). ee ee ‘capacitates i calegorin de lucriti din, p aullrizafie (denumirea Juerk ‘rebuilt anunjatd cu minim 10 zile Tnainte, jor juricics. rise | co Tagtiinjvea prvi aceperea exccuticiuerislorautorizate se anexeaui I autorizaiia de a @ , Tirol nutorize fel este oblignt si pdsteze pe sanier un exemplar al aceseiIngtinjri, ou numa! gi data a f Inregisttvii In Lnspectoracul de Stat td Construcfi 3 Nonauntaren datet fncepprit uericilor de consiruclii autorizaie, cXtre Inspectoratul de Statin sci, s snncjiovenzS eu ameada de 1000 de le couform prevedeilor art. 26 alin 1s} 2 tg din Leger nr. 50/1992, ae care; INSPECTORATUL REGIONAL IN’ CONSTRUCTII SUD-| INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTH ... Poi prezona’vinalntim spre avzare Pogramulpenty conto cali ferric rab leze plore peru atte cconstructi eivlle, industriale gl agricole Js ctumuf,podu, tule, pls dave, anspor pe cab construct hidrotehnice | + instolafi aferente constructor afient obiectivului de investi BMW a socicrremimesnes | Hi He ' Proiectant.. i i Execulant.... i { Beneficiarfnvesttordiiginte de investitor / beneficiar / administrator Avand tn vedere preveerie Log 10/1886, at. 21, alin.d), se numegte diriginte de ‘Am luat la cunogtinfé gi sunt deacord cu prevederile prezentel decizii