Sei sulla pagina 1di 1
Probleme concentratiile solutiilor *: Ce cone Yareo solutie de NaOH ce confine 2 moll NaOH dizolvati in 600 g apa? 2) Ce cantitate de KOH este necesard pentru prepararea a 250 a solutie 14 %? 3) 28 g KUH reactoneaza cu 500 g soiutie HSO.. Gaicuian conc % A soludis! de acial 4) Prin dizotvarea a 10,1 a KNOs in apa se obtin 200 mi. solutie. Ce cu are solutia obtinuta? 5} Peste 200 g solutie HNO; de conc 18% se adauga 100 g ap&. Ce conc % are solutia final? 6) Se amestaca 125 g solulie CaCl cu cone 18 % cu 175 g solutie CaCl cu cone 10 %. Calculati cone % final’ a solutiei obtinute. 7) Ce concentrate procentuala are solutia obtinuta prin dizolvarea a 30 g de zahér in 200 9 solulie de zahar de conc 10%? 8) Ce masé de NaOH trebuie s4 se adauge peste 300 g sol de o=10 % pentru a aduce solutia ta conc de 20 %? 9) Pesto 200 g solutie HCI de conc 18,25 % se adaug o solutie de Ca(OH), de concentratie 20 % pana la neutralizarea completa a HCI. Calculali masa de solutie de baz’ necesar& si cantitate de sare obtinuta 10) Ce volum de sol de H,SOx de conc 0,6 M este necesar pentru a reactiona cu 400 g solutie NaOH 20 %? 11) 50 ml solutie de BaCl; 0,5 M reactioneaz’ cu 25 mL solutie Ne-SO.x Calculati cu a solutiei de Na2SOx. 12) 30 mL solutie HNO; reactioneaza ou 18 g Mg. Se cere: a} ay a solutiel de HNOs ) volumul de gaz degajat mésurat fa 27 °C si 2 atm ©) oy a Solutiel finale de sare rezuttaté 13) Se amesteca 50 mL solutie H2SO, 0,5 M cu 150 mL solutie H2SO, 2 M. Se cere: a) Oy 8 solutic’ finale b) ce volum de solutie de NaOH 0,6 M reactioneaz cu 50 ml. de sotutie final de HSO« 14) Ce cantitate de solutie de CuSO, 10 % este necesara pentru a reactiona cu 25 mL solutie NaOH 2M? 15) Se amestecd 30 mL sol NaC! 0,2 M cu 50 mL sol NaCI 0,8 M si 20 mL ap’. Ce cu are sol finala, ‘si cantitate de sol de AgNO; 20 % reactioneazA cu solutia final de NaCI? 16) Ce volum de Hz (masurat fa 27°C si 1 atm} se degajé din reactia a 13 g zinc cu o solufie de HCI. Ce volum de solutie de HCI de concentratie 2 M este necesar? 47) Pentru sinteza NH s-au folosit 1,12 dm* Nz m&surafi la 0°C si 2 atm. Calculali volumul de Hz necesar masurat la 27°C si 3 atm. 16) 30 9 de Mg de puritate 80 % reactioneaza cu o solutie de HINOs 1,5M. Calculati volumul de reactie. lutie de acid necesar si volumul de gaz (c.n.) obtinut tie. 19} 200 q de carbonat de calcu reactioneaz& cu o solutie de HC! 4M si se degaié 17,92 L COz (cn). Se cere: a) calculati puritatea carbonatului de calciu b) determinati volumul de solutie de HC! necesar 20) Ce volum de aer (cu 20 % Q2 - % de volum) este necesar pentru arderea carbonului $i formarea a 1000 m* CO2 masurat la 2 atm gi 17 °C? 21) Prin reactia a 398,5 L Cl msurat la 1,8 alm si 400 °C cu H: se obfine HCI. Se cere: a) volumul de Ch (c.n.) b) masa de Hz necesar ©) 68 concentrafie molaré are solutia rezultata prin dizolvarea HCI obtinut in 20 L de apa? 22) Care este masa molaré a unui gaz sind cB 11,2 L cin acest gaz céntéresc 19,12.9 a 27 °C si 5 aim?