Sei sulla pagina 1di 2

ALEMANY BIBLIOGRAFIA CURS 2015-16

nivells
mtode, llibre de text
1r (A1)

Menschen A1 (Hueber)
Kursbuch
Isbn: 978-3-19-101901-3
Arbeitsbuch
Isbn: 978-3-19-111901-0
2n (A2)
Menschen A2 (Hueber)
Kursbuch
Isbn:

978-3-19-101902-0

Arbeitsbuch
Isbn:

978-3-19-111902-7

3r intermedi (B1)
Studio d B1 (Cornelsen)
Kurs- und bungsbuch
Isbn: 978-3-464-20719-2
Sprachtraining
Isbn: 978-3-464-20720-8
4rt
Sicher! B2/1 (Hueber)
Isbn: 978-3-19-501207-2
5 avanat (B2)

LECTURES:

Sicher! B2/2 (Hueber)


Isbn: 978-3-19-701207-0

Per determinar