Sei sulla pagina 1di 3
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA |, Nr. 768/22.X.2014 3 Incontinuare, Cutea reine f alatcondiile de elgbltate cl gi impedimentele constitijonale pen af ales in funclia de Progadinto al Romaniei sunt prevazute expres limita in onsite in Legea nr. 370/2004 De asemenea, Curtea reine ca, potrivt art. 28 din Legea rn, 370/2004,.Nu pot candida persoanele care, la data depuneni Candidatuni, mu Indeplinose conde prevazute la art. 37 din Consttuia Romanie repubiicata, pontru a fi alese (..)- Aispeztileconstutionale mentionatestablndc& Au crept do 4 f alesi cetafeni cu drept de vot care indeplinesc condi, prevazute in aticoll 16 alineatu (3), daca ni lo este intrzisd 4as0cieres in partde poltice, potrivtaricoluti 40 alneatl (3) in acelasi timp, Curt reine ca, potrivit art. 27 din Legea 3701/2008, propunere de candidaiura cuprin precizarea ca, incazul candidaluui a functia de Presedinte al Romani, sunt Indeplinte condilile prevacvie de lege pentru a candida Propunerea do candidaturs esto insojita do declaralia de Acceptare a candidaturi sci, serinata i datata de candidat, {4 priv la indepiniea condor provazute de lege pent candida, prntre care si ea privind catateniaromang,astel cum rezulta din art. 16 alin. (3) din Constitute, potrivit caruia “Functile si domntaie publice, eve sau miltare, pot ocupate, ondifile leg de persoarele care a cotafonia romana si dlomictlinfaré"s cea prvin respectarea impediment ce ‘sociere in paride poltice, aatfel cum cezuls din at. 40 alin. 3) din Leges fundamentala, care stableste cnt pot face parte din partie police (.), membri acti a armate” Sub acest aspecl,Curtea constatac® alegatile formulate de autor vizeazé,inrealate, mosfcarea si completaea legislate privindatbufiie Cui Constiujonale si alegerea Presesintlu Roméniel, cea ce excedeazé competentel instantel de contencios constitutional, astfel cum este stabilta prin Constitutle, art. 37 $i 38 din Legea nr. 47/1992 $i Legea rr, 370/204, Distinct de aceasta, Curtea refine ca, potrivit art. 29 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, In termen de cel mult 48 de ore de la depunerea candidaturilor la functia de Pregedinte al Roméniei, Biroul Electoral Central decide In sensul inregistrari sau respingeri Inregistrarii acestora, Prevederile art. 31 alin. (1) din aceeasi lege dau dreptul candidajlor, partidelor poltice, organizatilor cetaenilor apartinand minortajlor nationale, aliantelor police, aliantelor electorale si alegatorilor de a contesta nregistrarea sau respingerea—Inregistrari ccandidaturilor. Contestatile pot fi formulate in cel mult de 24 de ore de Ia expirarea termenului prevazut de att. 29 alin. (2) din aceeasi lege. Biroul Electoral Central a decis inregistrarea candidaturii domnului Kelemen Hunor, pe data de 24.09.2014, a domnulu Zsolt Sziagyl, pe data de 24.08.2014, a domnuiul Klaus-Wlerner lohannis, pe data de 22.09.2014, a domnului Teodor-Viorel Melescanu, pe data de 24.09.2014, a domnului Victor-Vierel Ponta, pe data de 18.09.2014, a domnului Calin-Constantin- ‘Anton Popescu-Taricsanu, pe data de 24.09.2014, sia doamnei Monica-Luisa Macovei, pe data de 22.09.2014, aceste ccandidaturi rmandnd definitive. ‘Sub acest aspect, Curtea constata cA prezenta contestaje, depusd si inregistratd la Curtea Constitujionala pe data de 21 octombrie 2014, a fost intredusa cu depasirea termenului prevazut de Legea nr. 370/2004 Pentru considerentele arate, in temeiul an, 146 It.) din Constituye, al art. 1 alin (1) lit. 8.2) al art. 37 gi 38 din Legea rv. 47/1992, precum si al art. 31 alin. (1) si (2) din Legea ne. 370/2004, cu unanimitate de votun, CURTEA CONSTITUTIONALA in numete legit HOTARASTE Respinge contestatia formulaté de domnul Gheorghe Funar privind inregistrarea candidaturlor domnilor Kelemen Hunor, Zsolt Szilgyi, Kiaus-Werner lohannis, Teador- Viorel Melescanu, Victor.Viorel Ponta gi Calin-Constantin-Anton Popescu-Tariceants ‘sia doamnei Monica-Luisa Macovei la alegerie pentru Pragedintele Romani din anul 2014. Hotararea este definitiv’, se comunica Biroului Electoral Central i se publicd in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea | PRESEDINTELE CURT CONSTITUTIONALE ‘AUGUSTIN ZEGREAN Magistrat-asistent, Simina Popescu ORDONANTE SI HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIE! GUVERNUL ROMANIE! ORDONANTA DE URGENTA \d aprobarea Programului de stimulare a cumparar pri le autoturisme noi vind in vedere necesitatea respectari angajamentelor asumate tn acorduile incheiate cu orgarizaile internationale, pentru evitarearisculu atari tintelor, se impun, In regim de urgen|a, deblocarea procesulu de erediare si aciltarea accesulul persoanelor fice lafinantare, aspect ce presupune implomentarea de masuri antcriza de Guvernul Romanioi pentru susfinerea Sectoarelor economice priritare Pentru c@ flips unor masuri urgente de stimulare a consumului cresterea economicé poate fiafectata iar unele sectoare din economie, cum arf construcile de maging servile, ar fi semnificat atectate de condiile economico-financiare, se impun deblocarea procesului de crediiare si dinamizarea acivitii cu efecte asupra cresteii economice si impact pozitiv in privnta locurilor de munca 4 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA |, Nr. 768/22.X.2014 Prin adoptarea prezentului act normati se doreste implementarea unui mecanism de garantare care va conduce la iversicarea paletei de produso de crocite auto la costu infrioare color practicate la momantul actual, avand In vedere gradul ridicat de colateraizare @ unui credit pentru achizitia de autoturisme in comparatie cu un credit de consum pentru nevoi personale {ara garanti materiale. ‘in vedorea mentinori unor perspoctive incurajatoaro in cooa co priveste roluarea cresteri consumului prin asigurarea ‘uportululsistemului barcar in cadrul unei ofete specifice de inantare dedicate persoanelorfizice, adaptata cere poteniale ‘avand In vedere necesitatea crear unui cadru favorabil pentru adoptarea si pentru pregalirea implementaristategiel nafionale pentru compeitvtate 20142020, care plaseaza industria auto si componente pritre sectoarele economice priotitare, find unuldintre cele 10 sectoare de vitor, lipsa uneioterte de finanjare adeovate persoanelorfzice pentru sectorul auto afecteaza cresterea consumului popula, gradu de utiizare a capactajior de productic existente ale producatorior de autoturisme si componente, precum si volumul ‘omerlului si servicilor specializate pentru autovehicule. Acest factor reprezinta contributor important laformarea valoni adaugate din economi si care nu benefciaza de suport! sistemului Bancar Into oferta specfica de fnantare dedicata persoanclor ice, proportional cu cererea potential Considerand ca Se impune luarea unor masur urgente tn vederea atrageri de fonduri in activa de producte exstente ale producatorior do autoturisme si componente care produc valoare adaugata si cu impact pozt la nivel macrocconomic, se impune adoptarea prezentului act normatv, care s@ vizeze accesul persoanelor fzice la credite destinate achizitonarii de ‘uloturisme nai Iniruc toate aceste aspectevizeaza interesul public gi constiue situai de urgent si extraordinare a carorreglementare nu poate fl aniznati, ‘in temeiul a mpunand adoptarea de masui inieviate pe calea urdonantel de urgent, 118 alin, (4) din Constitutia Romani, republicata, Guvernul Romaniei adopt prezenta ordonanta de urgenta. ‘Aa. 1, —(1) Se aprobai Programul de stimulare a cumpeiai de autolurisme noi, denumit in continuare Programul, ca program guvernamental care are ca obieetv faciitarea acoasull Persoanelor fizice la achizija unui autoturism nou prin contractarea de credite garantate de stat. (2) Prn Program persoanele fizice pot achizitiona un singur autoturism ‘Att. 2. — In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenil si expresille de mai jos au urmatoarele semnificati a) auloturism nau — se intelege autovehiculul — bun nou definit conform prevederilor art. 3 pct. 2 din Ordonanta Guvernului_ nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificarle si completarile ulterioare, produs in spatiul intracomunitar sau provenit din import, care indeplineste cel putin cerinfole minime ale standardulul EURO 5, achiziionat de la persoane juridice care au ca obiect de actvitate vanzarea aulovehiculelor si al carui pret de achiztie nu depageste suma dde 50.000 lei, la care se adaugé TVA, dupa caz; b) beneficiarul Programului este persoana fizica ce Indeplineste cumulativ urmstoarele condi 1. la data solicitéri creditulul garantet, declaré pe propria raspundere ca nu a mai detinut In proprietate un autoturism — bun nou; 2. nu Inregistreaza obliga de plata restante la bugetul ‘general consolidat; 3. nu inregistreaza restanfe la plata altor credite bancare: ©) credit — linia de credit pe care institutia de credit sau institut fnanciara nebancard o pune la dispozitia beneficiarul ‘cu respectarea narmelor interme propri gin baza unui contract, de credit 4) contract de garantare — contractul Inchgiat Intro beneficiarul Programului, institutia de credit sau institutia financiara nebancara si Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderie Mici si Milocii — S.A., denumit in continuare F.N.G.C.L.M.M.. prin care statul, prin Ministerul Finantelor Publice — F.N.G.C.LMM., se obliga s& geranteze ‘reditul acordat de insitulia de credit sau de insttuia financiara nebancara gi beneficlarul igi asuma obligafia sa ramburseze stalului sumele datorate ca urmare a executarii garaniei de catre institutia de creit sau de institujiafinanciara nebancara, in ‘cazul producert risculi de credit; ) garant — statul, prin Ministerul Finantelor Publice — FNGCLMM, 1) procent garantat — partea din credit care este accperité de garantia de stat, exprimata in valoare procentuala. Procentul