Sei sulla pagina 1di 14

TEMA

TARIKH
TAHUN
TAJUK
MASA
STANDARD
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF

KESELAMATAN
1 APRIL 2015
4 BESTARI
BANJIR
10.15-11.15 pagi
1.3.3 mendengar, memahami dan memberikan respons dengan
menyampaikan pesanan yang betul mengikut urutan.
Pada akhir pengajaran, murid dapat :
i.

Menyampaikan pesanan dengan betul mengikut urutan

ii.

berdasarkan bahan yang didengar daripada pita rakaman.


Menyampaikan pesanan yang betul mengikut urutan

berdasarkan kad yang diberi.


Ilmu : Kajian tempatan

PENGISIAN
KURIKULUM

Nilai : Berhati-hati, patuh, bekerjasama


EMK : TMK

SISTEM BAHASA
BAHAN BANTU
BELAJAR
PENILAIAN
PENGAJARAN
DAN
PEMBELAJARAN
REFLEKSI

KB

: Menjana idea, menyusun atur

BCB

: Mendengar dengan berkesan, mencatat nota, mengingat

TKP : interpersonal
Tatabahasa : Ayat Majmuk
Kad gambar, kad pesanan, pita rakaman dan lembaran kerja
Murid dapat menyampaikan pesanan yang betul mengikut urutan tentang
bahan yang didengar daripada pita rakaman

AKTIVITI

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Lihat dan ceritakan


1. Murid melihat gambar yang
ditunjukkan dengan teliti
2. Murid menceritakan suasana
dalam gambar.
Rumah dan banguan telah
ditenggelami air
- Penduduk berpindah ke
tempat yang lebih selamat
- Murid menyatakan langkahlagkah menjaga
keselamatan jika berlaku
banjir.
- Murid menyatakan kesan
banjir
Kerugian
Terpaksa meminjam jika
tiada simpanan
Kemusnahan

Ilmu : Kajian Tempatan

KB : menjana idea

Nilai : Berhati-hati

TKP: interpersonal

Mendengar dan menyebut pesanan


1. murid dibahagikan kepada 4
kumpulan.
2. Guru memperdengarkan
rakaman petikan berita tentang
banjir.
3. Setiap ahli dalam kumpulan
dikehendaki mencatat pesanan
yang didengar melalui rakaman
tersebut.
4. Setiap kumpulan akan
berbincang tentang pesanan
yang telah dicatat.
5. Kedua kumpulan akan
menyampaikan pesanan yang
didengar kepada rakan
sekelas.

Nilai : patuh
EMK : TMK

Lampiran 1
BBB: Kad gambar

BCB : mendengar
dengan teliti, mencatat
nota
Lampiran 1
BBB : radio

Bermain permainan bahasa Telefon


Karat
1. Murid dibahagikan kepada 4
kumpulan.
2. Setiap kumpulan memilih kad
pesanan dan membaca secara
senyap
3. Menyampaikan pesanan
kepada salah seorang ahli
kumpulan
4. Seterunya murid tersebut
menyampaikan pesanan yang
serupa kepada rakan dalam
kumpulan sehingga semua ahli
menerima pesanan tersebut.
5. Ahli kumpulan yang terakhir
akan melaporkan pesanan itu
di hadapan kelas.

Penilaian
1. Murid menyampaikan pesanan
yang telah didengar dan ditulis
pada lembaran kerja dengan
jelas mengikut urutan yang
betul.

Nilai : bekerjasama

BCB : mengingat

EMK : kreativiti

TKP : interpersonal
Lampiran 3

Lampiran 4

Pemulihan
1. Murid menyusun pesanan
yang
diberi mengikut urutan
yang betul kemudian
menyampaikan
maklumat kepada rakan
sekelas

KB : Menyusun atur

Pengayaan

KB : menjana idea

1. Murid diminta menyampaikan


pesanan untuk menjaga
keselamatan diri berdasarkan
gambar yang diberi kepada

Lampiran 6

Lampiran 5

Kad Gambar

rakan
sekelas.

TEMA
TAHUN
TARIKH
TAJUK
MASA
STANDARD
PEMBELAJARAN

OBJEKTIF

PENGISIAN
KURIKULUM

SISTEM BAHASA
BAHAN BANTU
BELAJAR
PENILAIAN
PENGAJARAN
DAN
PEMBELAJARAN
REFLEKSI

KEMASYARAKATAN
4 BESTARI
15 APRIL 2015
BUDI BAHASA BUDAYA KITA
10.15-11.15 pagi
1.4.2

berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata gelaran


yang sesuai dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.

Pada akhir pengajaran, murid dapat :


i.
berbual tentang amalan berbudi bahasa menggunakan
kata gelaran yang sesuai dalam situasi tidak formal
secara bertatasusila.
Ilmu
Nilai
EMK
KB
BCB
TKP

:
:
:
:
:
:

Pendidikan Sivik
berbudi bahasa, hormat menghormati, berjimat cermat
TMK
kreativiti dan inovasi
menghubung kait, menjana idea
verbal linguistik

Tatabahasa : kata sendi nama

Petikan, kad gambar, video, lembaran kerja.

Murid dapat menyatakan kata gelaran yang sesuai berdasarkan


gambar yang diberikan.

AKTIVITI
Bersoal jawab
1. Murid menonton tayangan
video/Melihat gambar yang
dipaparkan.
2. Murid diminta mencatat
gelaran yang didengar dan
ditonton daripada watak
melalui tayangan video
tersebut.
3. Guru bersoal jawab
berdasarkan video yang
ditonton atau gambar
yang dilihat

Berlakon
1. Murid dibahagikan
kepada beberapa
kumpulan.
2.

Setiap kumpulan diminta


berbincang untuk
melakonkan semula
watak berdasarkan video
yang ditonton pada awal
pembelajaran.
3. Setiap kumpulan diminta
berlakon berdasarkan
video yang ditonton
menggunakan kata
gelaran yang sesuai di
hadapan kelas mengikut
kreativiti masing-masing.

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Ilmu : Pendidikan
Moral

KP : Verbal
Linguistik

Nilai : Menghormati

Lampiran 1

EMK : TMK

Slaid Video

Nilai: Bekerjasama
EMK:
Kreativiti dan inovasi

KB : Menghubung
Kait
Lampiran 1

Perbincangan
1.
2.

Murid dibahagikan kepada


beberapa kumpulan.
Setiap kumpulan diminta
berbincang untuk
melakonkan watak-watak
berdasarkan kad situasi
secara main peranan.

Nilai: Bekerjasama
Berjimat-cermat
Elemen :
Simpanan dan
Pelaburan

KB : Menjan Idea
KMD : Membuat
Ramalan
Lampiran 2
Kad Situasi

EMK : Celik Kewangan

3.

Setiap murid dalam


kumpulan diminta berbual
menggunakan kata
gelaran yang sesuai
mengikut watak yang
diberi.
Dialog contoh :
Puan Yati : Encik, bagaimanakah
cara untuk membuka
akaun untuk anak
saya sebagai
persediaan
pendidikannya
pada masa hadapan?
En.Linggam : Puan perlu mengisi
Borang yang lengkap
Tentang butir diri
anak puan.

Penilaian
1. Murid diminta berbual
berdasarkan situasi yang
terdapat dalam gambar
menggunakan kata
gelaran
yang sesuai.

Nilai: Kerjasama

TKP : Verbal Linguistik


Lampiran 3
Kad Gambar

Pemulihan
1. Murid melakonkan watak
berpandukan petikan dialog
yang disediakan.

Pengayaan
1. Murid berbual secara
Berpasangan berdasarkan
gambar dengan menggunakan
kata gelaran yang sesuai
secara bertatasusila.
2. Murid membina dialog
menggunakan kata
gelaran yang diberi

TKP : Verbal Linguistik


Lampiran 5
Lampiran 6

TEMA

KEMASYARAKATAN

TARIKH

8 APRIL 2015

TAHUN

4 BESTARI

TAJUK

DARI DAN DARIPADA MATO

MASA

10.15-11.15 pagi

STANDARD
PEMBELAJARAN

4.1.1 menyebut dan memahami lirik lagu melalui nyanyian


dan gerak laku

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran, murid dapat :


i.
menyebut lirik lagu MATO dengan betul melalui
nyanyian secara didik hibur.
ii.
Menyatakan fungsi kata sendi nama dari dan
daripada yang terdapat dalam lirik lagu yang
dinyanyikan.

PENGISIAN KURIKULUM

Ilmu : Pendidikan Muzik


Nilai : berdisiplin, kerjasama, berjimat-cermat
EMK : TMK

KB
: kreativiti dan inovasi
BCB : kinestetik, mendengar dengan berkesan
TKP : verbal linguistik, meramal dan menganalisis
SIS TEM BAHASA

Tatabahasa : kata sendi nama dari dan daripada

BAHAN BANTU BELAJAR

Lirik lagu MATO, computer riba, LCD, pembesar suara

PENILAIAN PENGAJARAN
DAN PEMBELAJARAN

Murid dapat menyatakan fungsi kata sendi nama dari dan


daripada berdasarkan lirik lagu yang dinyanyikan

REFLEKSI

AKTIVITI

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Mendengar dan menyebut lirik


Ilmu : Dunia Muzik
1. Murid mendengar lagu yang
dirakam
2. Murik membaca lirik lagu yang
dipaparkan melalui tayangan
video/

BCB : mendengar
dengan berkesan

Nilai : Berdisiplin, patuh


Lampiran 1
EMK : TMK

Menyanyi
1. Murid menyanyikan lagu
mengikut lirik dan melodi yang
didengar dengan bimbingan
guru.

Nilai : Kerjasama
EMK : Kreativiti dan
inovasi

BCB : kinestetik

2. Murid menyanyi secara kelas


dan aktiviti latih tubi nyanyian
berulang-ulang kali dijalankan
supaya murid dapat menghafal
lirik lagu tersebut.

Memahami Lirik dan Berbincang


1. Secara berkumpulan, murid
berbincang tentang fungsi kata
sendi nama dari dan
daripada yang terdapat
dalam lirik lagu tersebut.
2. Wakil kumpulan akan
melaporkan hasil
perbincangan di hadapan
kelas.
3. Guru memberi penerangan
tentang fungsi kata sendi
nama dari dan daripada
yang terdapat dalam lirik lagu
tersebut.
4. Bersoal jawab tentang contoh
perkataan lain yang
menggunakan kata sendi
nama dari dan
daripadaselain daripada di
dalam lirik lagu MATO.

Kuiz Berkumpulan
1. Murid dikehendaki
menyanyikan rangkap lagu
MATO yang berkaitan dengan
soalan kuiz.
2. Murid menggunakan komputer
riba untuk mendapatkan
nombor soalan kuiz.
3. Murid berbincang berkaitan
soalan.
4. Menyanyi lagu MATO terlebih
dahulu supaya mereka dapat

Nilai : kerjasama

KMD

Menjangka akibat

EMK : TMK

BBB : Komputer riba,


LCD, video
TKP : menghubung kait

Nilai : Kerjasama
EMK : TMK (slaid MS
Power Point)

KB : menjana idea

menjawab soalan kuiz


tersebut.
5. Menjawab soalan kuiz dengan
mengklik pada slaid MS Power
Point.
6. Markah diberi sebanyak 10
markah diberi sekiranya
rangkap nyanyian bertepatan
dengan soalan dan 10 markah
lagi jika jawapan yang
diberikan betul. Markah penuh
adalah sebanyak 20 markah
bagi setiap soalan.

Kuiz Individu
1. Kuiz antara individu bertujuan
pengukuhan dan mengesan
tahap hafalan lirik lagu MATO
dan pemahaman dalam kata
sendi nama dari dan
daripada
2. Murid menyanyikan rangkap
berkaitan dengan soalan.
3. Menjawab soalan kuiz.
4. Markah diberi sebanyak 10
markah diberi sekiranya
rangkap nyanyian bertepatan
dengan soalan dan 10 markah
lagi jika jawapan yang
diberikan betul. Markah penuh
adalah sebanyak 20 markah
bagi setiap soalan.

Penilaian
1. Murid menjawab soalan
lembaran kerja.
2. Murid menyanyi rangkap
berkaitan dengan soalan
sebelum menjawab.

Nilai : Berani, jati diri

BBB : komputer riba,


slaid MS Power Point
TKP : verbal linguistik

BBB : Lembaran kerja


kata sendi nama dari
dan daripada

Pemulihan
1. Murid diminta menghafal lirik
lagu MATO supaya mereka
dapat memahami fungsi kata
sendi nama dari dan
daripada

TEMA

KESIHATAN

TARIKH

20 APRIL 2015

TAHUN

4 BESTARI

KB : menjana idea

TAJUK

DEMAM DENGGI WABAK MEMBUNUH

MASA

10.15-11.15 pagi

STANDARD
PEMBELAJARAN

2.4.3

membaca dan memahami maklumat yang tersirat dan tersurat


dengan tepat daripada pelbagai bahan untuk membuat
penilaian dengan betul.

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran, murid dapat :


i.
Menyatakan maklumat yang tersurat dengan tepat daripada
teks yang dibaca
ii.
Menulis maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat
dengan mengisi borang grafik daripada petikan teks yang
disediakan

PENGISIAN
KURIKULUM

Ilmu
Nilai
EMK
KB
BCB
TKP

SIS TEM BAHASA

Sebutan dan intonasi


Kosa Kata: Metamorfosis, pupa, sifon, larva

BAHAN BANTU
BELAJAR
PENILAIAN
PENGAJARAN
DAN
PEMBELAJARAN
REFLEKSI

Lampiran petikan, lembaran kerja

:
:
:
:
:
:

Sains, Pendidikan Kesihatan, Celik Kewangan


Kebersihan
Kreativiti dan Inovasi
Menyusun Atur,
Mencatat Nota, Bacaan Intensif
Verbal Linguistik

Murid dapat menyatakan maklumat dengan tepat daripada teks


yang
dibaca.

AKTIVITI

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Membaca petikan
1. Murid membaca petikan
secara
senyap.
2. Murid membaca teks secara
mekanis dengan sebutan dan
intonasi yang betul secara
individu, berkumpulan dan
kelas.
3. Guru dan murid berbincang
tentang petikan yang dibaca.
- punca demam denggi
- tanda-tanda deman denggi
- langkah pencegahan
- kos rawatan

Ilmu: Sains dan


Pendidikan

BCB Bacaan Intensif


TKP Verbal Linguistik

Kesihatan
Lampiran 1
Nilai: Cermat,
Kerjasama
Ilmu: Celik Kewangan

Membaca dan mencatat


maklumat
Nilai : Bekerjasama

Lampiran 2

1. Dalam kumpulan murid


mencatat maklumat
dengan
betul berdasarkan
petikan.
2. Murid mencatat hasil
perbincangan pada
lembaran
kerja (lakaran grafik)
yang
disediakan.

Penilaian
1. Murid membaca dan
menyatakan maklumat
berdasarkan gambar
rajah yang
diberi.
2. Murid menyusun
pernyataan
tentang kitaran hidup

EMK :
Kreativiti dan Inovasi
Nilai : Kerjasama, Berani

KB : Menyusun Atur
BCB : Mencatat
Lampiran 3

nyamuk
mengikut urutan.

Pemulihan
1. Murid melengkapkan ayat
dengan perkataan yang
betul
berdasarkan petikan.

Pengayaan
1. Murid menjawab soalan
pemahaman yang diberi.

Lampiran 4

Nilai : Teliti

Lampiran 5