Sei sulla pagina 1di 1
Npootacia vat, aAAG... Na otapatiooupe Kat Tig PATOLOTIKES APOKAT GELS To va vouiBow ot nodites aspakeis péoa om piKpr touc Kowvavia, efvat aya86 Kat propel va Touc to napéxouv 01 apyB.ot wopetc, o KaBEvac ot0 pétpo nou tou avahoyel. To aioBnua cope Dein¢ awgopd dhouc Tous notes viéMoUG Kat UN. KaTOiKoUG GUTOU Tou vnatou. ‘Dtav aptopEvol Evo- ~owv ka Snytoupyodv npoPAryara kat cE auto Tow yeyovdt0« undpxer KivBuvoG «cbppaeng” ye- Tad B60 mheupsiy, Sev Sixaiodvear o1 apyddwot opetc. ctouc onofouc anevBivovtar ot nodttEC la va npostateusowv, va «vintouv tag xeipacy. Tedeutaia, fipBe oto pws tng Snpootstntac, eva Bediio Ténov tou ISyehodc LypBoudiou tou EMAA. oto onoto avaygéperat én «pa8rirpie¢ tou ‘Auseiou, oMAG Kat tou Fupvagiou éxouv Sextet Tapevox?ricei¢ ané adhodanoc apapiKric KaTa- yeynig nau Zouv oto vai pag Mu\foape ue tov npéeBpo tou ISyehouc Evy. BAoxdkn kai pag avépepe dt aneu8ivenke ‘touc exnpocdinouc Taw TomiKéy apKKV Kal GUTS ort, undpxe: évtaon Kat 80 undpeet ovtiBpaon Kat dAot waplZoupe 1 auppatver dtav anogi GiZouv ot noditeG, va «ndpouv to voy10 ota xé- pia touc». nw eine enionc, otéxo bev fav va SnyroupynBei véa évtacn, cAAG vo extovaiGet n unépxousa. Notkides avnidpdcetg H emtotoAf - avaxoivaon tev paBntey tou EMMA NpoKdheae, dng Atav avaulevéevo noinihec ovtibpdoec, Mpctov. 568nKe n euKapla o€ 5 awpépoug va exypécouy peau blog ta patoioTiKG Tous owaLaBALaTa Kai aNedEs Evavtioy Tuv o1- KovoMIKtiv PetavagTéby Tou Ténou: «Oa tous EEa- avicoupe...». unripEav Suwc Kat vngdAtec and- Whetc. yia évtoFn omnv Kowavia pac auTaW Tew av8piinuv Kat opal cUUBiwon paZi touc, nou euTUxtd¢ rhoay o1 neptondtepes, ZWuwpuva Ye tic NAnpowoptec, ot KaBnyntéc tou EMAA. ouzrimoav to Bépa pe Toug paBntéc Kat npoond8nonv va tous eEnyriaowy dun Eevogo- Pia 8a npénei va anoBAnGet Kat va Souv pe dio dn autos tous avBpsinoug nou BogBnkav mn xeipa pag yla pla KaAUTepN Zw Yndoxet Sen oxéipn. va yivowy npoBohéc tatvidy UE oUKovoL- Ko petavdotes, KaBtic oto EMAA gottowv noh- Ad noida adMoBanwiv otKoyevetci. TEA Ndoucag Anootasets and thy ovaxoivwon tev paSntv tou EMA, ntipe pe avaKotvwar tou 1 FEA Né- ougac, ain onota toviZet «To napaKara KEijievo Exel we aTéxo Thy evavti- won Kal thy anogtaaionoingn tou Auxefou pos and inv pataiotikod nepiexopévou Snyooteuan Tiou npayyaronainve to EMAA otic 25 beBpou- apiou 2010 To @kiBepé otny Floptavi npayyatxétnta dev elvat to KUa olkovopIKtiV UetavaoTéy, aNd ot veopaoiwnkés avevripic nov eKippdzovean and Eva -apkeTd peyaho- Tpripa ing veoAaing, Této10u eiGouc/ ABous t5ée¢ anotehowv oluvd Ev6G Kal- voupiou peaiwva! »Elvat npowavéc, niw¢ 0 okandc Tou t8fou Tou KEIPevoUu, aAAG Kat TuWv OX6AWY MOU 10 aKOhOU- Bodv (blog). civat n patatotiKn nponaydvba. El- vat Aunnpé Kat KataKpitéo, véot év8puanot va uio- Beto tétotou efdouc cnapxawpevec andpetcl> Ero Anpotixé LupBouhto To ouykeKpipévo Gita éBece oto Anpou- 6 ZupBodAo o entkeipalric tng perongiag A. Kovtéc, StaBéZovtag thy emtatohA — cvaKoiver- on uw yaniv tou EMAA. O MpdeBpoc tou Zeb aTOC K. ApKdc. OUUPEpIZéuevoc. driac efne. thy gywvia tev naidis, €5w0e 1 Adyo ct Anpop- x0, 0 onoo¢ eike ota xépia tou u¢ avaKowdozic Kat tay 600 oxodelwv. End, eine 0 k. Bhaxo- yidwnc, 60 eipda0v éxoupe 50 emioTohéc ek 5i- apéipou avtiBetec. éxoupe npéBANya. Zin ouvé- XEI0 OVEMEE. GT ENIKOIVGNOE YE TO AlouKNTA Tou Aotuvopika THApatog K. MnoZikn Kat uci tnoay 10 Bépo kat onpelwooe: «Aev npénet va yei- voupe aB.éipopot. Av dviuc undpxet napevéxAn- onva tm ctoyotivoupe Kat av npOxertat via ék- ‘ppaan paraioyoU va Th oTOYaTHooUpE enfonc> Ero nAaioto auté. o Afwapxoc npdtewve kat gyio- ve anoSekt6, va yivet Gyieoa owvavinan ékw Taw ‘Opxdov Tou vnotot Kai va avteTamtotel n KaTé- ‘tagn ye tov kahUtepo Buvaré tpdno yta éAouc,