Sei sulla pagina 1di 11

Adoracion Total

n j

b
w
nw

4
4 b

bb

bb
n
b

Dios

? bb w

b
& b

al

za

w
w

re


n
b
n

13

w
w

bb
&

6 w
w

&4

b
&b

? bb
w

? bb

? bb 44

b
&b

b4 w
&b 4 w

4 b b b
b
4

Piano

w
w
6 w
4

mis

? bb

bb
&

17

b
b
&

21

Pues

mi

? bb w

b
&b
? bb

w
w
w

b #

bb
& w
w

? bb

b
b
&
? bb

b b
b
b

yu

ne

da

tes

j
n
n
b
b

vi

n b b

w
w

de

nn

25

mon

b
b
n

w
w

w
w

los

? bb w
w

bb
& w
w

jos

? bb

j
w
w
e

ti

w
J

bb mf
& w
w

29

w
? bb w

Paz

tu

:;
b
b
&
? bb

bb
&
33

n
la

? bb

? bb

pes

mi

b
& b
f

? bb

das

w
w

bw
w

w
w

bb

b
b

fuer

en

n n
n

tad

bw
w

n
n

#
#

E - res

brin

37

me

tem

b
n

& b n b
b

? bb n b

bb
&

bb

b b
b b

zay va - lor

w
w
w

bb
&

41

mi

E - res

?b
b

vi

45

? bb

mi

can

b
b
&

? bb

poco a poco decresc.

bb
& w
w

toe

can-cion

le

vo

en

? bb

b
&b

do

? bb

ra

j
w
w
nw

cion

b n

b b

b
n

w
w

b b
b b
j
b

49

w
w

day


& b n
3
? bb n jn b


J

bb
&

j
b

w
w

####
#

####
#
####
#
####
#

####
& #
53

5
mp

w
w

Dios

al

? #### w
#

za

####
& #
j

? ####

#

####
& #
57

? ####
#

re

w
w

los

mon

61

Pues

? #### w
#

####
& #

? #### w
# w
w

mi

#
a

j n
#
#
n


n
n
#

#### 3

& #

? ####

####
& # w
w

mis

jos

w
w

tes

n #
n
J

yu

da

#
J
#
n

vi

#j

####
& # w
w

65

ne

? ####
#

3
####
& #

? ####
#

w
w

de - e

#### mf
& # w
w

69

w
#
? ## # w
#

? ####
#

####
& #
? ####
#

####
& #

n
3

? ####

me

#
#

n
n

das

tu

71

brin

Paz

####
& #

ti

en

####
& #

73

? ####
#

la

####
& #

tem

77

? ####
#

####%
& #

? ####
#

####
& #
81

? ####
#

pes

nw
w

nw
w

nn

fuer

mi

mi vi

n n
J

zay va - lor

nj

#### #
& # #
? #### j #
# #

nn

n
n

E res

w
w

nn

E - res

nw
w

tad

#
#

n#
# n
? ####
# #

####%
& #

w
w
w

day can-cion

n
n
j
n

85
%
#### %

& #

? ####
#

#### % %
& #

? ####
#

####
& # w
w
89

do

? ####
#

####
& #

poco a poco decresc.

mi

can - toe

(2da vez)

w
w

ra

#
# j

? ####
#

####
& #

le

? ####
# w
w

n
n

en

D.S. al Coda

j n
n

n# nn

vo

cion

nw
w

w
w

men

mp

2da y 3ra vez a la coda

? ####
# #

coda
93
unis.
#### mp
& #

cion

men,

n
n

n n

####
& #

97

? ####
#

####
& #
? ####
#

unis.

men

men

men,

n
n

nw
n

nw
n

? #### n
#

####
& # n
n

? ####
#

104
####
& # n

men,

####
& # n

? ####
#

men

n
n

men

men

n
n

men

men,

j n
n

men,

? #### w
#

####
& #
w
100

men,

mf

10

#### w
& # n
107

men

#
? ## #

####
& #

n
n

U
w
w

2da vez Final

n
n

n
n

U
w
w

2da vez Final

2da vez FinalJ

U
w
w
w
w

U
w
w

E - res

? ####
#

####
& # n
n n
? ####
#

men

men.

n
? ####
# n

n

111

nw

men

####
& #

molto rit. e cresc.

mi

fuer

####
& #
114

? ####
#

####
& #
? ####
#

####
& #
117

? ####
#

####
& #
? ####
#

w
w
w

zay

mi

vi

>

j
n n
>

j
#

day

j
n

D.S.S. al coda(al nal)

va - lor

11

res

#
>
j
#
>

can - cion

j
n

n
n n