Sei sulla pagina 1di 1

ACT ADITIONAL Nr .... /........................

La contractul individual de munca incheiat si inregistrat sub nr.


in registrul general de evidenta a salariatilor.

In conformitate cu continutul contractului individual de munca, cu prevederile regulamentului


intern al companiei, aprobate de conducerea societatii si cu legislatia muncii se emite urmatorul
act aditional:
I. Partile actului aditional
Angajator persoana juridica...................................................................... cu sediul
in .......................................... inregistrata la registrul comertului din ................................ sub nr.
......................................,
cod
fiscal
..........................................,
reprezentata
legal
prin ................................................................. in calitate de administrator,
Si
Salariatul

domnul/doamna
..............................................................,
CNP ......................................... , inregistrat in Registrul general de evidenta a salariatilor, prin
contract nr ....../ din data de ............................
Se incheie prezentul act aditional la contract individual de munca, pentru
prelungirea duratei contractului de munca,
de la data de............................. la data de ..........................

ANGAJATOR,

SALARIAT,