Sei sulla pagina 1di 97
Giao tri - Sutter cAC DAU CAN BAN CUA AM NHAC Cac am hiéu cho biét c6 7 gid tri cha nét 1a: TRON. g TRANG DEN J MOGs} MOC DOI__s MOCBA__s Sv MécBON__ } bang mét nhjp c6 4 phach (nét den). bing phan niia d&u TRON. bang phan nia dau TRANG. bang phan nia dau DEN. bing phan nita MOC. bing phan ntta MOC DOT. bang phan nita MOC BA. Ciing c6 7 dau hiéu dé nghi hay dau lang duge biét 1a: Dau lang trdn = nghi lau bang gid tri mét dau tron. Dau lang trang =m Dau lang den z Dau lang méc i Dau King méc déi Dau lang mécba¢ Dau lang méc bon J Ciing con c6 6 ding nghi 2 du lang tron vA 6 dig nghi 4 dau lang tron. Dau cham dat sau nét nao thi né cé nifa gid tri cla nét dé; chang han nhu dau trdn chim __ bing ba dau trang; déu tréng cham bing ba dau den; nghi ldu bang gid tri mét déu tring. nghi lau bing gid tr mét dau den. nghi lau bang gid tri mét dau méc. nghi Tu bang gid tri mist dau mée doi, nghi lau bang gid tri mét dau méc ba. nghi lau bang gid tri mét dau méec bon. dau den cham bang ba du méc; va ed4c dau cham khac cing tong tu. C6 nhitng nhém ba va sdu not, biéu thi bdi 3 va 6, ngudi ta goi 1a lién ba va lién sau. Lién ba e6 gid tri bang 2 nét va lién sdu-cé gid tri bang 4 nét, Not. nhac c6 7 tén 1a: DO (ngay xua nét DO goi la UT), RE, MI, FA, SOL, LA, SI. Nhitng nét nay khong cimg cao dé, tit DO dén RE 1A mét cung, RE dén MI la m6t cung, MI dén Fa 1a mita cung, FA dén SOL 1A mét cung, SOL dén LA 1a m@t cung, LA dén SI 1A iét cung, SI dén DO 1a nita cung. C6 8 loai khéa: khéa Sol 6, khéa DOB va khéa Fa % Nguti ta dat khéa nhac trén cde dong ké nhac khdc nhau dé xéc dinh tén cia nét trén cdc dong ké nhac tuong ting. Pan Guitare danh 6 khéa Sol trén dong ké thir hai. MI FASOLIA S! DO RE Bil FA SOL 1A SE D0 RE Mi FA SOLIA Si DO RE MI C6 3 dau héa: dau thang ,, ddu gidng, ddu hoan , . Dau thang nang nét nhac lén nia cung. Dau gidng ha nét nhac xudng uita cung; va dau hoan dem nét nhac tré vé trang thdi ty nhién trudge khi thang hoac gidng. i Khi cdc d&u héa nay dat 6 sau khéa nhac, cdc nét trén dong hoac khe nhac c6 dau hoa déu bién déi, nguéi ta goi dé 1a déu héa ty nhién; ngoai ra, con cé dau héa bat thudng truéc nét nhac, né cé gid tri bién déi tit n6t dé cho dén hét 6 nhip. D: dau gi hang kép , nang nét nhac lén aia cung cia nét c6 ddu thing, va ng kép ,, dé gidm nét nhac e6 dau gidng xuéng ntia cung. Ching ta cé thé dat dén 7 d&u thang hoac 7 dau gidng 6 dau khéa nhac. Dau thang dau tién trén nét Fa, dau thit hai trén nét Do, dau thit ba trén not Sol, dau thit tu trén nét Re, diu thi nam trén nét La, dau thi sdu trén not Mi, dau thi bay trén nét Si. Dau gidng dau tién dat trén nét Si, dau thi hai trén nét Mi, d&u thi ba trén nét La, déu thi tu trén nét Re, ddu thit nam trén nét Sol, d&u thir sdu trén nét Do, déu thir bay trén nét Fa. Ngudi ta goi Cung, la day co ban, dua yao dé ngudi ta thiét lap mét bai hat, va tinh chat cia cung ngudi ta goi la Thue. Cé hai dang Thite: truéng va thi. Cung co ban 1a dang trudng, cung tuong quan vdi né é qudng 3 xudng 1A dang thi, va cd hai chiu chung anh hudng cia dau héa 6 dau khoa nhac. Neu@i ta nhan biét cung qua ede dau héa 6 dau khéa nhac. Néu khong cé dau gi d dau khéa nhac, thi 46 1a cung Do trudng hoae cung La thi. Néu khi c6 mét dau thang ¢ dau khdéa thi cung dé la Sol truéng hode Mi thi. Hai dau thang 1a cung Re truéng hoae Si thi; ba dau thang la cung La trudng hode Fa , thi; bon déu thang 1a cung Mi trudng hoae Do ; thi; nam dau thing la cung Si truéng hodc Sol ; thi; sau dau thang 1A cung Fa , truéng hoac Re , thi; bay dau thang 1a cung Do , trudng hod La , thi. Khi c6 mét dau gidng 6 ddu khéda, ngudi ta goi dé 1A cung Fa truéng hoac cung Re thif; hai du gidng, lA cung Si trudng hoe cung Sol thi; ba ddu gidng, 1a cung Mi, truéng hodc cung Do thi; bén dau gidng, la cung La , truéng hoac cung Fa thi; nam déu gidng, 1A cung Re , truéng hoac cung Si , thf; sdu da&u giang, la cung Sol , truéng hodc cung Mi , thi; bay déu ging, 1a cung Do 5 trudng hoac cung La, thi; Hé biét duge bai nhac 6 dang trudng hay dang thi, chting ta nhin vao 4m bac thit 7 ciia Am giai xem 1a dau thang, hay dau hoan ,. Vi du: Trong 4m giai La, am bfc thif 7 14 nét Sol. Néu Am bac thif 7 cd bién déi thi dé 1a cung tht, néu khong bién déi, dé la cung truéng. Neudi ta goi 6 nhip 1a su phan chia cdc thi (phach), O nhip duge gi¢i han trong 2 dugng vach nhip. G6 loai 6 nhip 4 thi C, cé loai 6 nhip 3 thi e , vA loai 6 nhip 2 thi ¢. Trong 6 nhip cia nhip 4 thi, mdi thi cé gid trj bang mGt ndt den. CA 6 nhip cé gid tri bing 4 nét den, ho’c mOt nét trdn, hodc hai nét trdng, hoae tam nét méc.,, Trong 6 nhip-ciia nhip 3 thi, mdi thi cé gid tri bing mét nét den; va 6 hip 2 thi, mdi thi cé gia tri bang mot nét trang. C6 hai loai nhip don, dé 1a: nhip 2/4 1A nhip e6 2 thi, mdi thi eé gia tri bang mot not den; nhip 3/8 1a nhip 3 thi, méi thi ed gid tri bang mét nét mdc. C6 3 nhip kép, dé lA: nhip 12/8, géc 1A nhip 4 thi, vA mdi thi cé gid tri bang mot nét den cham, hoac 6 nhip ed gid tri bang 4 nét den cham. Nhip 9/8, géc 1a nhip 3 thi, vA mdi thi cd gid tri bang mét nét den chéim. Nhip 6/8, géc la nhip 2 thi, va mdi thi cé gid tri bang m6t nét den cham, Khi ching ta danh nhip bang tay hoac chan can biét: Véi nhip 4 thi, ngudi ta danh uhip dau xuéng dat, nhjp thit hai qua phai, nhjp thi ba qua trai, va nhjp thi tu lén trén. t V6i nhip 3 thi, nguéi ta danh nhip dau xudng dat, nhip thit hai qua phai, nhip thi ba lén trén. Am bée ch4m hay nhanh ma ngudi ta dat 6 céc 6 nhip goi la Nhip dé va duge biéu thi bang cdc chi tiéng Y nhu sau: Grave .... Largo assai .. Largo Adagio Larghetto . Andante sostenuto Moderato .. Maestoso .. Andante Allegretto . Allegro Vivace Presto .... Cham Cham via Cham vita Hoi nhanh That nhanh Linh hoat That nhanh Dudng cong nim trén cdc nét duge dién cimg mét giong rung. Negudi ta goi dao phdch 14 mét dang ngoai 1é ctia viée phan chia thi tu gitia phéch manh va phach yéu. Dau cham luu ~ dat trén nét hodc d&u lang dé dién lau tiy y. Dau tai doan ‘| dimg cé déu hai cham). ‘VE, 14p lai doan nhac gitta hai dau t4i doan (hai vach Not nhé > 1a dau lay ngdn, khong co gid tri trugng dé, nhimg né lay bot truéng d6 cia nét dig sau va lién két voi not dé. Nguoi ta ding nhiéu ky hiéu dé thay déi cudng dé cia bai nhac: , Piano tiéng ¥ duge dich: Nhe gt Pianissimo Rat nhe | my Mezzo forte Manh vita t Forte Manh ria Fortissimo Rdt manh fn Sforzato Cuong nghi Crese. Crescendo Ring Rinforzando fain hb nian Smorz. Smorzando Dimin. Diminuendo Bat ldn CACH CAM DAN GUITARE VA CACH DAT TAY Khong nén ngdi cao qua eting nhu thap qu4, khéng dé cao trén nguc hoae dé ha trén dau géi. Neguéi ta thuéng tua dan trén didi trai, hoi dwa cdn dan lén trén, Dat chan trai lén mé6t cdi ghé nhé cé chiéu cao khoang 14 - 18cm. Cach cém dan ca dan éng Cach cam dan cia nt Ban tay trdi tua vao can dan chd phim dau tién bang 2 ngén cdi va ngén tré. Ngon cai cam dan khong phai cd dinh 6 mt ché nhung né phai luét duge trén cdn dan. G vai phuong php, cdc tée gid cém tuyét déi hoc vién ding ngén cdi cia tay trai bam canh dan doi dién véi cdc ngén khdc, trén day s6 6 va di khi trén day thé 5. Am nhac rat thi vi, né giau chat hda 4m, vA bon ngén khéng di thdi gian dé dién loi nhac va cac not tram 6 cung bac khac nhau, chinh vi vay, ding ngén cdi 1a can thiét. Vi tri cdim dan etia tay trai Caich chan ca phim dan Cach ch4n nita phim dan Canh tay phai tua trén canh cia thing dan hudng ban tay thang dig mat thing dan guitare, thang dimg véi dudng thdng ché con ngua cilia dan; ban tay tya nhe trén ngén wt, nam é canh day Mi (day sé 1), Canh tay phai tya trén eanh eda thing dan Thye hién hgp am rai véi mét ngén Thue hién hop am rai véi 2 ngén Thye hién hgp 4m rai véi ba ngon Thyc hién hgp 4m rai véi bon ngén Chuan bj danh hop Am Két thie viée dinh hgp am Khi can dainh kiéu hoa am, ngudi ta ding ngén tay ban tay trai nhan rat nhe trén day, tay phai danh day dan, va buéng ngén tay 6 ban tay trai ra ngay l@p tac. Am thanh lie nay nhw tiéng chuéng ngan nho nhe. Chun bj danh kiéu hoa am Ng6u tay edi ca ban tay phai dimg dé dénh cdc day s6 6, 5, va 4; ba day con lai thay déi tuong tng véi cde ngén khde, Ngén dp dt khong ding dé danh hgp am. Dé danh hgp Am dén quing 6, quang 8, ngudi ta dimg ngén tré va gitta cho day sé 5 va s6 4; ngén cai cho day sé 3 va s6 2. Vi du: Nato Nga Naso Nein Nein Nase cite sit sim Cén luu ¥ khi dainh dan, ngdn edi chia ban tay phai dua lén truée so véi cdc ngén khac, va ban tay dimg dua cao hay ha thap ra phia sau. CACH LEN DAY DAN Lén day dan dya vao think gide 1a chinh. Nguéi ta lan gidy thit 5 Ja day La theo cdi La mau; dé 1A mt dung cy bang thép, eg dé rung tring tan sé cia nét La. Ngodi ra, ching ta cd thé lay theo m§t dung cu khde cé tan sf trang y¢i nét La cing dye, Bam vao phim 5 cia day 6, ching ta danh duce nét Re; ding am Re nay dé canh lai da&y dan sd 4 (day Re). Bim vao phim 5 eta day 4, ching ta dduh duge nét Sol; ding 4m Sol nay dé canh Jai day dan sé 3 (day Sol). Bam vao phim 4 ctla ddy 3, ching ta dinh duge udt dang dm Si nay dé canh lai day dan sé 2 (day Si). Bam vao phim 5 cia day 2, ching ta ddnh duge not Mi; ding fim Mi nay dé canh lai day dan sé 1 (day Mi). Day sd 6 cting la day Mi nhing thap hon m@t bat dg, ching ta co thé dimg day Mi sé 1 dé canh day 6. é Nhae vidét cho Guitare dimg bé khéa chudn, thuéng viét d khéa Sol. Ching han, edc day budng cia dan Guitare tuong tmg vai cdc nét: : Pays DS D4 D3 p2 DI _—SSS cd Mi La Re Sol: Si MY Nhang day buéng, nghia 1A cde ngén tay tréi khong edn bam, duge ky higu bing mét diu.o nhé ban canh nét, Vi dy: 86 0 nhé phia trén nét Mi, cho biét dé 1a day buéng, = Sé 0 nhé phia trén nét Si, cho biét dé la day budng. ih = Sé 0 uhé canh nét Sol, cho biét dé 1a day buéng. SS S86 0 nhé canh nét Re, cho biét dé lA day budng. i S800 nhé canh nét La, cho biét dé la day buéng. == Sé 0 nhé canh nGt Mi, cho biét dé lA day buéng. ae CAC NOT CO BAN Cac nét trén dan Guitare duge the hién bai day buéng va cae phim dan. Vi tri caic mét duge thé hién qua 4 phim dan dau tién goi la vi tri phim thaip. Cae. nét eo ban G4 phim dan dau tién la: _ Day thit sdu: s° os Mi Fa Sol Day bing Pion Phin 3 = Day thit nam: Sau nét Sol & phim thit ba cua day thi sau, tigp theo 1A udét La (day buéng) & day thi 5. > e ‘La Si BG Day hong Pim 2 Phim _ Day thit tee: Sau nét Bé 6 phim thi ba cia day tht nam, tiép theo la nét Re (day budng).¢ day thé 4. _ Ré ‘Mi Fa Day ining Phim 2 Phim — Day thit ba: Sau uét Fa ¢ phim thi ba cia day. thi tu, tiép theo 1A nét Sol (day buéng) @ day thi 3. Sol La Dey bedag Phim 2 — Day thit hai: Sau nét La d phim thi 2 cia day thit ba, tiép theo 14 ndt Si (ay budng) ¢ day thi 2. Si Bb Ré lady bang Matin Piha a _ Day the nhat: Sau nét Ré G phim thi 8 cia day tint hai, tiép theo IA nét Mi (day buéng) 6 day thé 1. Mi Fa Sol Day ining = Phim) hin Trén cay dan Guitare, hai phim lién Hiép nhau, each nhau utia cung. Hinh vé sau, cho ching ta thay day di vi tri cdc nét 6 phim 1 dén phim 4 trén cay dan Guitare. 6 nhip dau danh cho ede nét trén day budng, 6 nhip 1 danh cho ede nét trén phim sé 1,8 nhip 2 danh cho cde nét trén phim 8 2, 6 nhip 3 danh cho edie ndt trén phim sé 3,6 nhip 4 danh cho cdc nét trén phim a6 4. CAC NOT MG RONG Ngoai thé béim co ban tiv phim 1 dé phim 4, cdc phim din Guitare con tiép tuc dén phim 12. G méi day cd thé dién ta duge it ubat 1A 13 nt (mde net day bung va 12 nét trén phim dan). Nhu vdy, ¥di 6 day dan, ching ta ed thé dian ta duoc it nhat 1A 78 kiéu nét (cde ndt ed thé trimg cao dé). Ti not thap nhat 1a nét Mi (day buéng thi 6) dén nét cao nhat Mi (cach 3 bat dG) cho phép dién mt thang 4m réng va phong phi. Vi tri ede nét @ phim dan Guitare: 6 nhjp ddu tuong ting vdi vi tri day budng, Cac 6 nhip ti thet hai tré di, tufong ting véi ede vj tri trén phim din. Mi phim din céch nhau nia cong. AM GIAI CUA THE THU NHAT Nhiing con sé dé chi ngén tay etia ban tay trai, va vi tri cdc phim dan. Nhiing nét trong (day buéng) duge ghi bing sd 0, ngén trd sé 1, ngén gitta sé 2, ngon dp ut 86 3, va ngén Ut sé 4. S35 Phim 5 Ngon 4 sae Daysé6 = Day 5 Day 4 Day 3 Day 2 Day 1 BAI TAP DANH DE HOC VA DOC TOT CAC NOT 6 THE THU NHAT AM GIAI ees == = gare t wees sg Léi dan: Cac con sé dé bidu thi cho cfc ngén tay cia ban tay trai, va cde ngén tay cia ban tay phai duge biéu thi bing cde ky ty sau: p = ngén cdi (viét tit tit chit pouce); i = ngén tro (viet tat ti chit index); m = ngén gitta (vist tht tit chit médius); a = ngén dp ut (viét t&t tit chit annulaire). AM GIAI LEN VA XUONG VOI CAC DAU GIANG BAI TAP DANH BE HOC VA DOC CAC NOT V6I DAU THANG & GIANG CACH DANH CAC HGP AM Cé nhiing hgp am 4, 5, va 6 nét. Hop dm 4 nét thi danh véi 4 ngén tay. Vi du: _Hgp am 5 nét, dénh voi 4 ngén tay; nhung luét ngén cai trén 2 day dau, va céc nét khdc cia 3'ngén con lai. Vi du: * Hop am 6 nét, danh luét ngén cdi trén 8 day dau, va cdc nét khde cia 3 ngén con lai. Vi du: C6 e4ch danh hgp 4m nhanh hon, cdc not o6 thé duge danh chung cing mot hic. CHAN HOP AM Newvi ta goi chan hop am 1a ding mét ngén tay cla ban tay trai dé chan 1én hai hodc nhiéu nét. Vi du: CACH DANH HOP AM ROI Trén dan Guitare, cé nhiing 1éi danh hop 4m roi 3 nét, 4, 6, 8, 9, 12 va 16 nét; véi 3 hay 4.ngén. Véi mdi loai hop 4m twong ting, cé mét bai tap nhé dé luyén ng6n cho tay trdi va tay phdi quen vdi hop 4m rai, Trong khi choi nhac trén dan Guitare, néu_chting ta gap nét tram nhung khong 6 day buéng, bam ngén tay trén day cho hét rdi mdi buéng dé trénh eam tiéng, dé 1A déu cdn dé gitt duge am thanh caa nét nhac va trinh tiéng rung day buéng. HGP AM ROI 3 NOT SS = 3 8 SSS Pp HOP AM ROI 4 NOT 3 ae a Pan ET a - 4 4a HOP AM ROL 6 NOT Ge a gag =p = <3 HOP AM ROI 8 NOT 1.2 a2 HOP AM ROI 4 NOT HGP AM ROI 6 NOT aaa SE a oe ou LE Oo a o— aot HOP AM ROI CO NOT DOI HOP AM ROI C6 NOT DOI 4 pe A Pee ee p a HOP AM ROI 8 NOT cAC HOP AM ROI Dé tap luyén véi nhiing bai trode HOP AM ROI3 NOT z P HOP AM ROI 6 NOT = 2S el HOP AM ROI 8 NOT HOP AM ROI4 NOT i i P Bp HOP AM ROI'8 NOT P P HOP AM ROICO NOT CAP ¥ z ae #F aS = 5 Méi nhac cy cé mét giong khde nhau: trén Guitare c6 thé choi nhiéu gigng, nhung tét nhat la é thé trudng va thi, Re truéng va tht, Mi trudng va “thi, Do, Dol, Fa. Nhiing giong khae khé hon, bay gid ching ta the higén cic Am giai, hgp am qua eéc bai tap nn voi nhig giong thudng ding. AM GIAI, HOP AM, BAI TAP VA NHUNG DOAN KHAC GIONG RAT THONG DUNG 6 THe BAM THU NHAT Bute 9: = = CA nt trdm c6 vach nét quay xudng déu phai danh bing ng6n tay cAi- ofa ban tay phai. i? pimi@invio Dis Am giai DO : = Se ee eS € ie = Valse Vals Andante 8 oS ew r = Am giai Sol Hop dm va Bai tap cia SOL Valse Vals 4 q Andantino B aft Ct fo) im a q “a 7 a Poco Allégretto Am giai Ré trudng. Trong hgp-fm va bai tap an phim. tay tri dé bam ck Poco’ Allegretto , A 7 RONDO - Poco Allegretto % ce af) as 4 4 ) mm) | *y | Tee Fe Poet ect ti tea Sled ta OT 9 Soe Per Pe Pe © PF gee TRE F a a ers wh - aa + a 4 = a 1} 1h And" grazioso Gamme en bd Escala de La eemimMim fut p eee fone r- 13 Gamme en MZ Eseala de wr Hop am.va Bai tap cia MI ose are re a aris sea ease ae Sere g f—K 4 Er Ae ae Allegretto — af ar F 2 r Tear 3 : 3 2 ie] co ete 14 ite "4 wy t Gamme en FA Escala de ra Hop dm va Bai tp cla FA Poco Allegretto Andante 17 ft i Ri? 35. 7 fr EN Py wes 4] PO PT op CP ey THe GET rR pit # Be. Zé menor ‘Gamme en = set oe a scale do greets Higp am va : bai tap eda La the ae 43 ? e eo iat p= os A E T + a mi a Th ¥ ae at A ai Wie i ay a — he [ye Ss tt ae aes 1 pes aS rota Andantino P Gamme en af mineur Bseala de AT menor Hop am va Bai tap cia MI thet mpi Valse Vals 21 Gamme en ke minear di Eseala de 2 AB mener z 7: Hep am va Bai tap cia RE thi ini mpim Allegretto ~ a ae —- = - 7 CAC BAL TAP TEP THEO DE TAP QUEN VGI THE BAM THU NHAT es grazioso 4 cos FTP fe 28 = rte 7 eat rer : = = =} = Sane ar a ely Epa 2 i Pr ger rT 7 r ppt ah aes apr) ve J 227d! graziaso % mf ah =. fi aes | he = = 25 AIL? graziose All" grazioso Poco Allegretto & ag) ia , Andante BL = Fa =! t Paco Allegratin Poco Allegretto sa Pes aft Larghetto a ee ec AT a ae oP oF o $3 re et pa And" grazioso Andantino Hoa i5 of Peso HET phan thi nhat Ghi chit: Gée bai tép tiép con trong phan thit hai. EM HAY NGU DI ay 12,2004 Nhge TRINH CONG SON YO TAHAN sogm cho Guitar “hie arrangement © 2004by EASTE RN MISIC. a rightereserved “II = I ‘melody in harmonics 7 2 7 Oo melody in harmonics Ries ulit Hoat cam VO 1A HAN soan eho Tay ban odin Andantino pate o 2 [4 IL. if = 2 pel y 4 NF ‘This Ateangentent Copyriht ABUTky LIAM VOLTA, all:ighicroneved, teintvd in Singapore MUA HONG ApL+, 2004 Nhae TRINH CONG SGN VO TAHAN son cho Guitar Nhe nhing —- wed we2 wz wed mc2 “hie arrangement © 2004by EASTE RN MISIC. a rightereserved we2 3 42 24 - Ba fi 2 1 ~~ all wc2 wC2 C2 wc2 MUA HONG (ROSY EASY VERSIGN Music by TRINH CONG SON Arranged by VO TA HAN Allegretto ‘This Arrangement Copyiighi © 1989 by EASTERN MUSIC, All righus sescrved Printed ta Singapore, NANG THUY TINH (SUNSHINE IN YOUR EYES) Music by TRINH CONG SGN Arranged by VO'TA HAN rte ope = =a TT =f ass ‘This Arrangement Copyright © 1990 by EASTERN MUSIC, All rights roserved. Printed in Singapore. NOI VONG TAY LON ag 18, 004 Nhge TRINH CONG SON YO TAHAN sogm cho Guitar Nhipahang a} al) o a fF : z “Thi arrangement © 2604by EASTE RN MBLC. arightereserved ROMEO and JULIET Transcribed for guitar by NINO ROTA HAN VO-TA Andante ay