Sei sulla pagina 1di 20

Gara poetica

Oliena (1952)
Poetas:
Barore Tucone (Buddus) Remundu Piras (Villanova Monteleone)

Temi:
1 tema: Atene e Roma
2 tema:

Piras
Iscltami Pacficu e aferra
su tema chi 'enit como comintzadu;
a mie a cantare m'ana dadu
de s'Europa antiga una Perra;
in cuddu tema j'aimis lotadu,
e como nos an dadu un'A, un'ERRA;
s'ERRA est mia e cheret narrer Roma
chi a sa pala mia est grande soma.
Tucone
Tando che amus cantadu sa crema
de cussu primu tema chi amus fatu;
daghi amus conclusu su sistema
acconde un'aterunu tantu adatu
e a mie bessidu mi est pro tema
un'A, chi tiat cherrer narrer 'atu;
per si naro 'atu, non lu crne
e invece de 'atu, naro Atene.
Piras
Roma est una tzitade divina
de su Mediterrneu padrona;
naschida est in-d-una bella zona
in d-unu centru 'e sa terra latina;
at tentu veramente sa corona
de s'Europa intrea est sa reina;
antigu ponte fit de potestade
in nobilesa e in civilidade.
Tucone
Atene ch'est in-d-una zona anzena
ma per est fundada da' unu deu;
cantu s'istria de issa est piena

altzet a d-ogni mente su recreu;


issa at vividu tranchiglia e serena
e cunfinante a su bell'Aureu;
non s'ischit cand'est 'istada fundada,
s'ischit solu chi s'est immortalada.
Piras
Custa divina fiza de su Ltziu
naran chi Troja li tt esser mama;
posca chi l'an derruta a fogu e lama
e chi nd'an sos Ellenos fatu istrtziu;
tando sa zente andat in s'isptziu
e fin in chirca de gloria e fama;
de sos primatos nde 'tin sa froma
firman in Ltziu e forman a Roma.
Tucone
Giove giamat a S'Olimpu divinu
deos e deas a su parlamentu,
ca at de narrer ch'in custu terrinu
an de bi piatzare fundamentu;
onzunu 'oghet sa proa continu
deos e deas s'issoro portentu:
e dimustret sa sua potestade
pro dare lumen a custa tzitade.
Piras
Roma dae cussu tempus lontanu,
apenas s'est pesada linda ereta,
at su fiumen a portada 'e manu,
chi bi est s'unda serpegiante e neta;
e li dan unu nmen 'e profeta
chi est Tiberis, su deus paganu;
prosighinde in s'antigu costmene
adoraian pro deu unu fimene.
Tucone
Giove at beneitu su terrinu,
sos divinos bessin a balentia
pro fagher custu lmen genuinu
e crschere s'ativa fantasia;
Netunu inventat su caddu marinu,
Atena invece at criadu s'olia;
cunfirmat ch'at criadu pis bene
pro cussu tenet su nmen d'Atene.
Piras
Rmolo e Remo fin sos fundadores
consultos sos arspices in pse,
acc dae mesanote a sas trese
ponen tantos puzones boladores;
a Romolo 'oladu an dighi astores

invece a Remo nd'an boladu sese;


cando Rmolo at postu cussa soma
si cheret mere e ponet nome a Roma.
Tucone
Acc sos prmos suos abitantes
chi naschen in Atene virtuosos
e si faghen abistos dominantes,
si faghen ricos e ispiritosos;
a totu sos fenomenos cuntemplantes
s'adatan a chircare premurosos:
in sas mentes alteras ogni die
e ogni arte an inventadu inie.
Piras
Rmolo apenas padronu est 'istadu,
si format un'intrea tziviltade
subitamente leat un'aradu
e tratzat su pianu 'e sa tzitade;
e-i su sulcu eternu at tratzadu
de sa nschida sua e nobiltade:
e tratzadu su sulcu at nadu gai:
sulcu profundu, non cancellas mai!
Tucone
A custa prima greca riunione
aian totu profundu intelletu;
si an fatu una religione
e formadu unu bellu dialetu;
resultat un'eternu campione
ca curregidu an dogni difetu,
mama 'e tantas limbas europeas
creatrice de totu sas bideas.
Piras
Apena edificadu an sas divinas
costruziones a manca e a dresta,
pveros incontrndesi 'e femnas
ca fit unu desertu, una foresta;
si ponen tando a fagher una festa
e-a inie 'enzesin sas Sabinas:
faghen sos ballos e si nde las furan
e da' issas isposas si procuran.
Tucone
T'ammentas de Atene astutziosa
essende rafinende sos talentos;
analizende 'e natura ogni cosa
nominadu at trintaduos bentos;
naran su mundu fatu a nebulosa
divisu l'an in bator elementos;

inie sos ispertos e sintzeros


isfrutan de natura sos misteros.
Piras
Apenas chi sas fminas an tentu
acc creschet e benit populosa;
tando cominzat su cumbatimentu
cun s'arte militare virtuosa;
acc chi Roma in continu aumentu
dminat zente, terra e ogni cosa;
paret ch'in artifitzios s'ispargat
e-a d-ogn'ala su cunfine allargat.
Tucone
Paret chi tenzat distinta natura
sa zente ateniesa in vigoria;
si an fatu una prpria architetura
msica an cumpostu e poeisa;
si connoschen sos mastros de figura
sos architetos puru foravia;
insumma, in sa tzitade est cumpresa
cantu in su mundu s'agatat de bellesa.
Piras
Bido in tztade sa lughe d'Andrea
chi ch'est inie su ch'at fatu imbrogliu;
acc chi li 'enzeit sa bidea
e frigan su grande Campidogliu;
passat in Roma Giustssia che dea
de sa tzitade su perenne orgogliu;
sas bonas lezes an bogadu fora
chi finas nois, tenimus ancora.
Tucone
Atene at inventadu sas Preturas,
e inventadu at sas Cunciliasciones,
sos Tribunales chin sas istruturas;
sun oradores sas menzus persones
e chin pagu aviu de agiunturas
risoltu an sas mazores chistiones;
fatu an sas lezes in totu adatadas
chi si sun in su mundu propagadas.
Piras
Benit Porsenna unu re furisteri
e a Roma agiummai isse invadeit;
tando Mzio Scvola b'andeit
pro 'ochire su re meraviglieri;
per su colpu 'e catza isbaglieit
e che ponet sa manu in su brajeri;
b'at coragiu e nimu 'e leone
e-i sa manu si faghet a carvone.

Tucone
Cantu inventeit in filosofia
su prs antigu chi si at connotu,
fit Scrate ch'abertu at cussa via
chi su cmpitu ch'at istrridu , est notu;
sa sua pis mazore teoria
est s'mine a connoscher iss'etotu;
si at su problema postu adatu
e-i su restu a isse ponet fatu.
Piras
S'idet calare Brenno dae su monte
pro invader a Roma cun turmentu;
e Ortziu l'obligat in su ponte,
si ponet solu cun tantu ardimentu;
at sas armas in manu e parat fronte,
unu nd'afrontat unu regimentu;
est bisonzu chi l'idas e lu proes
chi Roma est sa mama 'e sos eroes.
Tucone
Scrate est istadu avelenadu
l'an dadu sa cicuta velenosa;
ma s'idet puru chi l'an oltragiadu
c'an connotu una mente valorosa ;
acc chi a crepacoro tando at nadu:
S'mine est sa Mesura de ogni cosa!
E in filosofia nd'est emersu
e da' issu analizan s'universu.
Piras
Brenno famosu isteit e arziliu
e cheret oro pro fagher retiru;
ca sa bilantza est falsa pro ammiru
e subra sa bilanza b'est s'istillu;
tando de Roma su grande Camillu,
narat a totu, e contra a su vampiru
armat sos frades cun teru coro,
nende: Gherra cun ferru e lassa s'oro?
Tucone
Pitgora su gniu profundu
ch'at inventadu a immaginasciones
totugantas sas operatziones
ch'invasu at totu cantu su mundu;
totu a base de numeratziones
e nde chirchemus teru segundu;
est in sos suos cmpitos sovrana
istruinde sa zente italiana.
Piras
Dagh'est de tantos logos invasore,

bennidu est soprafatu a cust'Istadu;


chi mandeit de Roma su Senadu
sos suos invioibiles litores;
e l'agatan cun boes e aradu
su capu 'e sos romanos gherradores;
lassat sos boes e curret cun glria
Cincinnato e alanzat sa vitria.
Tucone
Poi 'e totu cussos est Platone
ch'abertu at vista a su mundu ideale;
che nd'atit a sa sua letzione
finas Roma totu in generale;
at custu grande mastru e campione
ogni grande Eroe e Generale;
no at teru apogiu e si amparat
e da' issu s'educat e s'imparat.
Piras
Roma de sas tzitades europeas
est sa chi tenet de pius mertos;
issa at propagadu sas bideas
subra de lezes suas e diritos;
issa at catzadu sas monzas e deas
e at tzivilizadu in tantos sitos;
cun s'architetura e cun pontes,
cun istradones perforende rnontes.
Tucone
A torrare a filosfica sdia
cantos issos sun totu in cumpagnia;
in Atene fundan sa poesia
fatu an sa buclica cummdia;
e consultadu ana s'energia
fatu an s'pica e-i sa tragdia:
e ancora an fatu sa grammtica
totugantu an issos postu in prtica.
Piras
Roma daghi at difesu su diritu
ca persuasu an in paghe e gherra,
lean sas armas, dminan sa terra
e lezes e costumes an iscritu;
alzat da-e s'istretu 'e Gibilterra
finas a sas piramides d'Egitu;
si che setzin de sa vitria in gropa
sa prima dominante de s'Europa.
Tucone
Eo pensende Atene, tantu godo
chi parzo de torrare in gioventura;
sa poesia 'e s'antigu Esido

chi dedicheit a s'agricoltura;


at nadu: Agricoltore, eo ti lodo
comente ssere in semenadura,
dadu t'at sa natura totugantas
pis varias semenzas e piantas.
Piras
Sas letziones da-e su Pasbiu
partin cun binchidora frenesia
e naran: sa vitria est sa mia!
Gherran chena tintinnu e chena dbiu;
in sos confines de sa Romania
ti an fatu su ponte in su Danbiu;
e cussa zona la dminat totu
padrona est de su mundu connotu!
Tucone
Eo in cussu versu lu numro
ch'est de totu su mundu sa ventana;
poi de Esido e de Omero
ch'at descritu sa Gherra Troiana,
onz'teru poeta cunsidero
ma custa est cummdia soberana:
totu sos sentimentos de su sinu
mustrat de cussa gherr'in su terrinu.
Piras
Pro illustrare sa tzitade dea
amus unu cantore poderosu;
Virgliu romanu virtuosu
su ch'at cantadu su famosu Enea;
gi la 'ides de s'mine s'idea
su valore e coragiu portentosu;
s'arte, sa poesia in issu bundat
e un'poca noa issu nde fundat.
Tucone
Eo connosco su grecu inventore
chi at custas notssias difusas;
nmenasi Apollo condutore
de Giove fizu cun sas noe Musas;
inue est totugantu su primore
ue sunu sas Grssias inclusas;
ue b'at mentovadu sas Sirenas
a lumen tentu bellas e amenas.
Piras
Nara, chie descriet sa tempesta
pis bene 'e Virgliu immortale?
Chie intonat mritu morale
in sas grssias suas e in festa,
in su amenu cntigu immortale

cntigu a su sonu 'e sa foresta:


e b'est de su pastore su monlogo
s'astru de su poeta su telogo.
Tucone
Pro cantu pastorale est cantu meu
pro chi da' Grecos l'ana postu manu;
e in sa Magna Grecia de unu deu
l'ana difusu cussu bonu arcanu;
unu poeta, giamadu Tirteu,
prima 'e Cristos, ft Sicilianu;
aiat in Siclia domicliu
a dopia rejone de Virgliu.
Piras
A Virgliu lssalu in sa coa
e-i sas musas ch'an fat'acuistos
e pensa chi dae prima 'e nascher Cristos
afaca a profetas dad at proa
cand'at nadu cun versos canoristos
chi fit tempus chi s'era si rinnoa:
chena narrer chi at profetizadu
e chi bi l'at su tempus trasformadu.
Tucone
Virgliu fit solu setant'annos
nschidu da-e prima 'e su Messia;
ma Tirteu prs de seschentos annos
ch'at ispartu sa sua poesia;
de su tempus futuru sos ingannos
s'Iscola Istica lu at postu a ghia;
e s Virgliu at cussu registradu
da-e cussu filsofu at copiadu!
Piras
Virgliu su mere, su profeta,
est s'artista profundu e umanista;
issu tantos misteros at in vista
issu est su mastru de s'arte perfeta;
su ch'at bidu printzpiu e pianeta
de Roma sa futura concuista
chi teviat leare a Ipocrene
totu su mundu e b'est cumpresu Atene.
Tucone
A l'ischis sa funtana de Ipocrene
l'at fata a calche su caddu Pegsu
e-d-est inventzione de Atene
su cantaralzu sou 'e su Parnasu:
ancora d'Elicona, rifleti 'ene,
totu sas musas ch'an totue evasu;

issas nd'ana su nmen de diritu


e d-ognuna at su cmpitu infnitu.
Piras
Istricos poetas in latinu
cantan de gherra cun arte e finesa;
prima sa nobiltade 'e su terrinu
che induet su ppulu a s'impresa
de sa conchista, e tando at su divinu
coragiu 'e s'inaltzare in fieresa;
e da-e cussu sos gherreris suos
ana chircadu sos terrinos tuos.
Tucone
Gi b'amus a torrare a sos monarcas
a bider sos iscetros e coronas;
an postu cussos Grecos in sas barcas
e invasu ti an totu sas zonas;
sos chi an fguradu sas Gorgonas
ti ana inventadu -sas tres Parcas;
an iscritu su venturu destinu:
godire su ch'est suta su terrinu.
Piras
Cussas sun inventivas totu malas
de brulla e bufonia, ma de badas;
at Roma tera cosa, teras galas
chi bene positivu sun 'istadas;
tue tenias barcas pienadas
Roma invece conchistat cun sas alas;
pro no ch'andare in sa gherrera zona
e pro restare sempre in Roma 'ona.
Tucone
A Roma no la antes ne turmentes
mancari cun sos bellos patacones;
e sas lezes de su tempus presente
nde sun bnnidas da' grecas persones;
b'aiat puru sete Sapientes
chi modernadu an sas natziones
e nd'este a d-ognunu intradu in coro
s'infallbile leze sacra issoro.
Piras
Sos Sapientes tuos fronte a mie
sun zentighedda 'e pagu cunsideru;
no sunu che-i cuddos chi s'Imperu
an fatu pro ti dominare a tie;
e poi cando an bidu sa die
de leze giusta e rdine austeru
in totu s'universu t'an difusu
'ue a totu sa zente fit in usu.

Tucone
Su die ch'as a tenner sa rejone
deo m'ap'a catzare su bonete;
per rifleti, s'antgu Chilone
chi custu fit unu 'e cuddos sete,
Perandro, Clebulo e Solone
e Biante e Pitaco cun Talete;
custos s chi si cntana portentos
e mai si cancellan sos talentos.
Piras
Sa sapiente e dota persone
de glria l'ammito chi la frezes;
per fnas de fronte a Cicerone
custos tuos fin mines erezes;
Roma at tentu ps bellas lezes,
sas lezes de sa dominatzione;
las at difusas e totu at dispostu,
sas lezs tuas a un'ala at postu.
Tucone
Tue mi ses bantende a Cicerone
ca fit grand'oradore 'e valentia
e Marco Tullio umpare a Dione
elocunsia pura e poesia;
ma sa retrica a perfetzione
l'at imparadu su grecu Tisa;
totu a bassu su tou Romanu,
est de sos Gregos mile iscolanu!
Piras
Acc sa salda lama de Uria
chi deo pro ridculu la leo;
ma Roma at de diritu s'energia
a forza cando cherzo mil'mpreo;
no as a narrer ch'in s'istrategia
as superadu a Mrio e Pompeo?
Tentu as sas tericas butegas
ma nara s o no as istrategas.
Tucone
Ello proite mi leas in giru
a mi narrer chi so inferiore;
osserva chi Atene at sacru ammiru
chi ch'est altzada in s'Asia Minore;
da-e Prsia leadu ch'at a Ciru,
in Africa b'at totu unu setore;
e populadu at sa Greca Magna
de Itlia, Frantza e de Ispagna.
Piras
Ai cussos iscultzos Persianos

an binchidu una olta sa disputa;


m'apenas sun bennidos sos Romanos
pvera Grecia, comente l'an giuta!
Cando agatadu an sos Ispartanos
de su domniu 'e Roma andan a suta;
da-e sas rivas de sa zente Inia
diventada est de Roma una colnia!
Tucone
Ap'imparadu a narrer babbu e mama
est roba mia sa limba, finas, tasta;
siat in alfabeto o in programa
est roba greca e ti naro basta;
infatis finas s'alfabeto trama
dae Atene at leadu sa pasta
e da-e s'alfa finas a sa fine
est totu fatu dae su grecu omne.
Piras
S'alfabeto chi tenes est mischinu
eo lu riformesi a sinnu sanu;
l'apo fatu in vocbulu latinu
pro l'aer deo a portada 'e manu;
apo su calendriu romanu
ch'ancor'est biu in totu su terrinu;
su mundu sind'est bnnidu cun megus
e-a tie ti at lassadu assegus.
Tucone
Un'arrognsia cun faeddu carcu
no nde cancellat cuntzetos ne suntos;
totu s'istruin da' su meu imbarcu
chi at sos sensos e usos agiuntos;
osserva s'est su meu Aristarcu
ch'at inventadu vrgolas e puntos;
chin sos acentos a d-ogni eretu
issos l'an e non tue su profetu.
Piras
Tue as de sos puntos sa cucagna
e-a sos puntos pero ses restadu;
'eo invece m'apo acuistadu
de glria sa fama pis magna;
mira a Gilio Csare ch'at dadu
lughe a s'Europa e Gran Bretagna
e dominadu at unu mundu intreu,
tue no as Imperu che-i su meu.
Tucone
Faghe una cosa, s'Imperu covreca
so istracu 'e t'esser iscurtende;
rifleti semper chi ses imparende

da-e sa limba mia chi est sa greca;


a su sordadu li pagan sa deca
li naran deca, in grecu faeddende;
coment'e deca su grecu l'imparas
e lgica ch'est grecu no lu naras!
Piras
Deo naro ch'as neghe adiritura
tue ses cun sa limba serpentina;
deo apo una limba chi est latina
difusa in d-onzi terra a dismisura;
sa limba tua est limba miserina
de Grecia ti an serradu ogni cresura;
de cantu est iscritu sacru e bellu
est de sa limba mia su modellu.
Tucone
Ello proite naras telegrama,
a bisu pagu l'ischis ch'est su meu;
e cando tue naras etograma
da' sa Grecia est bnnidu a recreu;
e naras gi l'ischis chilograma
cussu no t'est pipidu dae Deu;
lu tratat sempre ogn'sser istruidu
faeddu chi dae Grecia nd'est benndu.
Piras
Tue las chircas custas malmurinas
de cosas chi ti cheres profitare;
ma nara, libros sacros e dotrinas
chi dignas sun de lezer in s'altare
no sun iscritas in eras latinas
peruas chi sun un'esemplare;
e totu, sa dotrina de Gesusu
in sacra limba mia s'est difusu.
Tucone
A sa zega a sa zega ti preferes
s'insigna de s'impronta mia agatas;
mancari neghes tocat chi l'ischeres
chi dae sa limba mia sunu fatas;
osserva cando atiki, si lu neres,
atiki est meu 'nnidu dae katas;
fatu a l'iscrier, a chie no l'ischiat,
Kristos Kapa in Grecu si naiat.
Piras
Sa lege apostolica umana
cherio ischire da-e chie ch'ada
a bdere poite l'an giamada
Catlica-Apostlica-Romana;
poite est oe tantu venerada

e aterradu at sa lege pagana


de ogni religione e idioma
ca sa sacra origine est de Roma.
Tucone
Mira chi faghes bene si suspendes
permiti s'atza, chi su giustu nas;
'eo non ceo in su chi bi pretendes
pro chi sun giustas sentnsias mias;
Kyrie Eleison narrer intendes
cando cantas sas santas litanias;
ma est su veru Deus de amore
ca Kyrie cheret narrer O Signore.
Piras
Tue cheres su Cristeleis
e ti do unu bculu 'e mercede;
deo tota sa dutrina ti do
Roma de Grecos veros est erede;
in Roma Santu Pedru ti lu pr
de su Summu Pontfice at sa sede;
tue lezes no as che-i sa mia
tue su Kyrie bi tenes ebbia!
Tucone
A Santu Pedru tenedilu a proste
tantu est dispensadu ja l'ischias;
e Pulu de Tarsu chi l'acoste
pro chi apat leadu cussas vias
e cando intendes narrer Pentecoste
no t'abizas sun perulas mias;
custu Pente ti lu fato cumparrer
mira chi sun chimbanta cheret narrer.
Piras
Tue bene cun sa limba ti frobis
cun calchi frasighedda chi an contadu,
do in sa limba mia Pacem vobis;
no isco si ti ses asseguradu
chi est unu latinu meditadu
ancora su solenne Ora pro nobis;
tue ch'as solu calchi cuscuga
pero sa religione est tota mia.
Tucone
Tue a sa religione ti afibia
chi no est roba tua, est de Deu;
pero prima 'e t'astringher cussa tibia
b'est 'istadu su dialetu meu;
su Grecu fatu in su limbazu ebreu
est perula mia a narrer Bibia;

cando faeddas de biblioteca


teves ischire ch'est in limba greca.
Piras
Bbia est lmba greca et est ebreu
ja chi mi as custu solu lassadu;
ma Roma est cudda ch'at ereditadu
perulas e mssimas de Deu;
e finamentas issu at esaltadu
pro sede sua su terrinu meu;
e da-e Roma partit ogni cosa
sa religione sacra e luminosa.
Tucone
Ti pones fatza ma no ses acanta
proite no ses capu 'e sa partida;
ischis chi fini sos Grecos setanta
ch'an sa Bbia Ebrea traduida;
prima fin issos poi l'an agianta,
ello in Roma l'ana decidida!
in Roma l'asa e ti la mantene
ma pero nd'est bennda dae Atene.
Piras
Grecos Ebreos sa Bbia an iscritu
e da' issos dapoi si est difusa;
l'at tradota onzunu che peritu
si at cantadu de prosa o de musa;
pero Roma nd'at tentu su mertu
chi sa sacra dotrina l'at inclusa;
l'at tenta pretziosa e nd'est erede
inie sa dotrina at sacra sede.
Tucone
Simmai at sa dotrina pagana
chi totu fit invenzione mia;
como at sa dotrina cristiana
ma 'ennida da' un'tera genia;
sa chi asa mantene frisca e sana
pro chi fundada sil'at issa ebbia;
e tue no ses bonu e lu riproa,
semper a paragone la mentoa.
Piras
Poveritu, s'in cara ti lu 'eto:
no ses, ne cristanu ne paganu;
adoras religione 'e Maometo
como tue ses unu Musulmanu;
e carchi patriarca pis lontanu
in tempu 'e sos Ebreos ti l'atzeto;
pero 'eo so sacru e apo achistos
ca tenzo su Vicriu de Cristos.

Tucone
A Maometo l'adoran in Turchia
ma de Grecia a it'est chi nde naras?
Sos Gregos tenen sas virtudes raras
an iscientzias de ogni zenia;
e da-e sos divinos si nd'imparas
finamentas in s'arte 'e sa magia;
inue ti nde servis oe in die
teves ischire est bnnida da' inie.
Piras
Da-e Babele est bnnida a puntinu
poi chel'at sighidu in cussa via;
nara, si tue cun sa gherra mia,
che-i s'istadu itlicu latinu,
tenes unu Tomasu d'Aquinu
ch'est tantu bile in teologia;
discoidadu at sos antigos pecos
e beneminde 'e pensadores grecos.
Tucone
Ello si tue as sa teologia
tantu ti cheres dare sa rejone;
no est bennda da' sa filosofia
de Aristtele chi est Macedone?
Sa Macednia puru fit sa mia
ca vasta ft sa dominazione.
A lu 'ides chi nde ses iscolanu
imparas dae su mastru ch'est sovranu.
Piras
Platone e Aristtele est 'istadu
ch'at pensadu su tou catechismu
e at in cussu tempus comintzadu
cun su sou mschinu dualismu;
inue totugantu est toilismu
poi su carru si l'est arenadu;
no est motivu ma nde so certu
finas su chelu deo t'apo abertu.
Tucone
Calma collega, e lssala cuss'ira
a pag'a pagu analizamus totu;
si b'est su fundu saldu osserva e mira
t'at a tocare e ammiter in votu;
ch'est arrivadu a su motore in motu
est totu cosa mia e lu ammira:
sa mente pis alta e pis perfeta
tocadu at ogni cima e ogni veta!
Piras
Custos filosficos Grecianos

pro coglionella tua ja los leo


ca pensaian sos regnos sovranos;
format s'astronomia Tolomeo
benit s'Italianu Galileo
ch'at onoradu sos italianos;
daghi s'astronomia an postu in tudda
su nadu issoro no balet a nudda.
Tucone
Unu diciu ch'at nadu Tolomeo
daghi at nadu sa terra chi moviat,
est nadu da' sos Gregos naro deo
ca finas Telemco lu naraiat
e nd'est de su sistema 'e Galileo
e nde ft Galileo su ch'ischiat;
cussa ja ti la torro a repitire
como rifleti ja podes ischire.
Piras
Innanti onzi antigu a chelu mirat
'idende de sos astros ogni mole;
infatis creden chi giret su sole
e girende ogn'astru si nde tirat;
ma Galileo at finas cussa prole,
at iscobertu chi sa terra girat;
acc unu sugetu consultadu
ch'unu sistema at rivoluzionadu.
Tucone
Cussu narrer lu ts a sos erticos
chi a l'ischire nde sun pagu prticos;
ma no as sos ispritos profticos
chi an tocadu totu cussos tticos;
cant'istricos chi fn e patticos
sos periteos e-i sos analticos;
ognunu at 'ideadu ja si mirat
an afirmadu chi sa terra girat.
Piras
Nara proite finas sos Ebreos
nelzesin chi su sole an gi frimadu
cando sos tuos an tradotu e dadu
sa Bibia a sos ppulos intreos;
proite no an sa parte iscopiadu?
Ca comente ai cuddos fin babeos.
Pro iscoberrer totu cun recreu
bi cheret Galileo chi est su meu.
Tucone
E daghi as ischiavos e testardos
e 'istados esseran solu sete
mancari chi t'isculte e ti rispete

at sempre a sos Gregos riguardos;


cando invasu t'an sos Longobardos
Zenone imbiesit a Narsete;
otantaduos annos an dipesu
e puru a Roma tua an difesu.
Piras
Roma ja s'est difesa da-e issa
cun ericos fzos e legiones;
ma tue ses 'istada sutamissa
da-e cussos potentes che leones;
e poi cun sos annos sa promissa
bolada ja si ch'est cun ss puzones;
da chi tota sa glria fit molta
a cantare de totu ti ses polta.
Tucone
Sa fortuna trapassat sa magagna
e cambiat domniu a sa zente;
cand' 'enzein da' poi a dare lagna
Roma tua torrada est a niente;
parte a s'Irlanda e parte a sa Bretagna
bi colpeit s'Imperu 'e Oriente;
e-a ti lu narrer, ja l'as cumpresu
chi t'ana tando sos Gregos difesu.
Piras
S'Imperu Orientale, sa latina
Roma, l'at fatu e issa I'at fundada;
tue ses de sa zente pis meschina
msica artifissiosa venerada;
Roma da ch'at perddu cun s'ispada
tando tucada s'est cun sa dotrina;
da chi ch'est cun s'ispada ruta a fundu
cun sa Rughe at leadu fama in mundu.
Tucone
Sa Rughe lssala a Deus Divinu
chi de Roma no 'intrat in rejones;
si calch'pera bella che at in sinu
tota est fata da-e gregas persones;
medievale fit su Bizantinu
chi ancora lassadu at atziones;
e-i su mtodo meu de s'atza issoro
ti est tocadu e nde faghes tesoro.
Piras
Ma su clero apostlicu romanu
semper ispartu at sas alas divinas;
e sos missionarios lontanu
sun inie e in terras vicinas;
a sa tzitade de su Vaticanu

benin sas missiones pellegrinas


domandende perdonu a tota fua
ma no bi 'enin a sa Greca tua.
Tucone
Semper bind'at benzende a Grecia mia
e de sos usos suos ti consola;
sos movimentos de ogni zenia
tocat chi los impares in iscola;
no solu su ch'ispada at, devia,
e tue a bortas rue a bortas bola;
com'est bennida un'epoca contraria
e restat una mia tributaria
Piras
Semper apo a esser pis manna
a tie e-a s'istranza nassione;
pro cumplimentu abertu an sa janna
e de ossu ti an dadu un'ucone;
ma non bi sese in sa parte manna
o chi che siat in calchi cuzone;
ca tue semper un'ucone domandas
e coment'andat su entu ja b'andas.
Tucone
Bides ch'a tie dadu t'an adossu
ca fisti tue chi tenias culpa;
che fist alzende e ses ruta in su fossu
cretende 'e 'ider meda e fisi tulpa;
a mie as dadu unu bicul'e ossu
tue no tenes ne ossu e ne pulpa
e-i sos ossos mios ti los miras
mirndelos pianghes e suspiras.
Piras
Deo si apo prdidu una gherra
a perder e a bincher est costadu;
ma intantu gherrende ap'isfidadu
America, Austrlia e Inghilterra;
e apo mesu mundu cattigadu
e nd'apo calecunu iscutu a terra;
finas tue ses ruta che una rana,
ti ses salvada ca salvadu t'ana.
Tucone
Setzi ca ti do parte 'e sa rejone
e puru in s'ama ti che ses contadu;
ca 'nchidu sa gherra an a cumone
chena connoscher, male aventuradu,
ti ses a sa Germnia afiancadu
e-a su lupu mannu 'e su Giapone;

a s'Amrica mi so aunidu
ca su 'e fagher 'eo l'ap'ischidu.
Piras
Tue fst chieta e umiliada
e suta suta 'enis in profundu;
s'Itlia fit de Giapone alleada
e de Germnia, pensabei a fundu;
rvoluzionadu at mesu mundu
e la timian s'itlica ispada;
a tie non t'at dadu mancu acontu
ca sese roba tenta in pagu contu.
Tucone
De pagu contu no, e no lu nias
tantu ischis s'arcanu e tinde cuas
proite imprveras sas prdidas mias
e no as bidu sas prdidas tuas?
Tue ti 'antas solu 'e cando inchias
e no lu cheres a narrer chi ruas;
et 'eo puru apo ps e cabitza
e cando isto ruta e cando ritza.
Piras
S'Italia no nias chi est distruta
est binta pero mai no est doma;
tue ses da' ognunu a befe juta
chie ti jughet, ti jughet pro soma;
ma semper amada e rispetada est Roma
ca est sa lughe eterna in d-ogni gruta;
tue ses ruza e tropu bisonzosa,
ma in Roma ch'at semper calchi cosa.
Tucone
In Roma ja bi est sa lughe alluta
e gi est risplendente sa lumera;
c'a distntzia sa lughe ch'est giuta
'ides sa terra, su mare, s'ara;
e no cheres a narrer chi est ruta
bae e chirca, bae a frontiera;
e pro ischire bene sas imbnias
anda a ti visitare sas colnias.
Piras
Si a bortas colnias s'at perdidu
a mie semper fama mi acumpanzat,
che unu cando jogat atrividu
chi oe perdet e crs lu alanzat;
ma tue ses unu cane frundidu
chi ti ferit ognunu chi t'aganzat;
imbimbiliadu tue restas gai
proite no perdes e no binches mai.

Tucone
Balanzos e a bortas perdimentu
suzzedit a d-ognuna nassione;
ca tantas vitrias apo tentu
e nde faghet s'istria rejone;
ancora so chin bonu sentimentu
e calculada da' ogni persone;
e m'ammitin vitrias e prammas
non che tue proibidu 'e sas armas.