Sei sulla pagina 1di 12

AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU

~I PUBLIC/TATE IMOBILIARA

INTRARE
IE$IRE

:!J!Z91;'{)9

Nr

Ziua ..Q.~..Luna
AGt:NTIA

..!..'......................

..J1...

Anul.IJJ.Q:!..

NATIONAlA

Uf.
C.\lJ.\STKl!
~I
rUUl.ICIT"1''':
IMUIIII.IAK.:\

Nr.1513/111109.11.2009

Directia de Cadastru

Oficiile de Cadastru ~i Publicitate Imobiliara

Catre:

In atentia:

Doamnei/Domnului Director

Spre ~tiint3: Doamnei/Domnului Inginer ~ef

Urmarea solicitarilor transmise de catre oficiile teritoriale cu privire la modul de


receptie a planurilor

parcelare rezultate In urma contractelor de prestari servicii

IIRealizare planuri parcelare", va transmitem anexat precizari cu privire la modul de


aplicare a prevederilor Ordinului Directorului General al Agentiei Nationale de Cadastru
~i Publicitate

Imobiliara

nr. 415/2009

pentru

completarea

Regulamentului

privind

continutul ~i modul de intocmire a documentatiilor

cadastrale in vederea inscrierii in

cartea fun cia ra, aprobat prin Ordinul directorului

general

al Agentiei

Nationale

de

Cadastru ~i Publicitate Imobiliara nr. 634/2006 cu completarile ~i modificarile ulterioare.


Mentionam ca aceste prevederi au caracter de reglementare ~i sunt obligatorii pentru
oficiile teritoriale, acestea se vor aplica ~i In cazul planurilor parcelare noi, Intocmite la
solicitarea autoritatilor publice locale, centrale sau a persoanelor interesate, la receptia
planurilor parcelare vechi, existente In arhiva OCPI.
Cu deosebita consideratie,

ERAL

Intoemit: Catalina

Nlc;LCfL,

r.

ex. 2/DClData

intocmirii:09.11.2009

ANCPI/Str. Splaiul Independenlei r.'. 202A, etaj 1, sector 6, Cod po~tal 060022, Bucure~ti. ROMANIA
Telefon: (+4021) 317 73 39; Fax: (+4021) 316 52 24; e-mail: office@ancpLro; www.anr ,Lro

AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU'


51'flUBLICITATE lMOBILlARA
INTRARE
Cj
---Nr......................................

3J... 5'~

IESIRE
Ziua ~~.~ luna

Anexa la adresa ANCPI nr.

.U

~
Anul

.~Q.

I09.11.2009

Proeedura de reeeptie a planurilor pareelare si atribuire numere


eadastrale
Capitolul 1. Plan parcelar nou, intocmit la solicitarea autoritatilor publice locale,
centrale sau a persoanelor interesate

1. Cererea de receptie ~i alocare numar cadastral, va fi completata conform


modelului (anexa 1 la prezenta procedura);
2. La documentatia cadastrala se va ata~a 0 singura cerere pentru receptia planului
parcelar, Tn baza careia se vor efectua toate operatiunile cadastrale necesare
receptiei planului parcelar ~i alocariilrepozitionarii/ numerelor cadastrale;
3. Tn RGI se va acorda cate un numar de Tnregistrare pentru fiecare imobil din
planul parcelar, fi~ier .cpxml ata~at, iar numerele de Tnregistrare aferente se vor
trece Tntabelul de pe cere rea de receptie;
4. cererile privind atribuirea numerelor cadastrale se vor Tnregistra pe flux de prima
Tnregistrare, codul 2.1.2 , tarif "0 lei";
5. Numerele de Tnregistrare acordate la pct.3, reprezinta cereri legate, fiind alocate
aceluia~i inspector;
6. Cererea de receptie pentru planul parcelar va fi Tnsotita de fi~iere .cpxml pentru
fiecare imobil asupra caruia se vor efectua operatiuni cadastrale;
7. Dupa intrarea cererilor pe flux, inspectorul va efectua urmatoarele verificari
grafice ~i textuale:
grafic: se va verifica daca nu exista suprapuneri ale imobilului cu restul
imobilelor existente Tn baza de date veche sau cu cele din baza de date
e-Terra; Tntre imobilele supuse receptiei se vor
respecta regulile
topologice;
textual: se va verifica corectitudinea informatiilor din tabelul de mi~care
parcelara utilizand aplicatia DDAPT,
8. Tn cazul suprapunerilor virtua{e se va face repozitionare conform Ordinului
634/2006, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
9. Tn cazul suprapunerilor reale nu se vor receptiona imobilele afectate de
suprapunere ~i se va proceda conform adresei ANCPI 327402/29.09.2009;
10. Tn cazul imobilelor afectate de suprapunere, se va emite referat de completare,
iar dupa expirarea termenului mentionat Tn referat se va emite referat de
respingere;
11. Numere cadastrale se vor aloca doar imobilelor neafectate de suprapuneri, aflate
la prima Tnregistrare;
12. Numerele cadastrale alocate se vor Tnscrie pe planul parcelar (anexa 1 Ordinul
415/2009) ~i Tncoloana 5 din tabelul parcelar (anexa 2 din Ordinul 415/2009);
13. Pentru fiecare imobil care prime~te numar cadastral se va emite un referat de
admitere (fara mentiunea valabilitatii numerelor cadastrale) Tn2 exemplare;

14. Tn tabelul parcelar (anexa 2 din Ordinul 415/2009), Tn dreptul imobilelor care nu
se receplioneaza din cauza motivelor expuse la punctul 9, Tn coloana 5 se va
menliona "respins";
15. La exemplarul documentaliei cadastrale care se va arhiva la OCPI, se vor ata~a
toate referatele de admitere ~i de respingere emise, alaturi de dovada
comunicarii catre primarie ~i camera notarilor publici, Tn care se menlioneaza ca
s-a efectuat receplia planului parcelar (model comunicare Tn anexa 2 la prezenta
procedura);
16. Planul parcelar receplionat ~i tabelul parcelar aferent se vor transmite la serviciul
arhiva ~i informatica, Tn vederea arhivarii ~i pentru ca numerele cadastrale
atribuite imobilelor din planul parcelar sa fie menlionate Tn titlurile de proprietate
prin intermediul aplicaliei DDAPT.
Capitolul 2. Plan parcelar vechi, existent in arhiva O.C.P.1.
1. Se identifica planurile parcelare din arhiva OCPI;
2. Daca au fost identificate Tn arhiva O.C.P.I.-urilor planuri parcelare pentru care se
pot aplica prevederile art.215 (Ordinul 415/2009), dar nu au viza primariei, oficiul
teritorial poate declan~a procedura de receplie ~i atribuire a numerelor
cadastra Ie pe planul parcelar, dupa oblinerea vizei primariei;
3. Directorul OCPI declan~eaza procedura menlionata la art.216 (Ordinul
415/2009), doar Tnsitualia Tncare planul parcelar poate fi integral recePlionat, iar
Tn urma recePliei toate imobilele componente vor fi integrate Tn planul cadastral
de carte funciara;
4. OCPI Tntocme~te dosarul tehnic;
5. OCPI va reedita planul parcelar existent Tn arhiva, Tn vederea completarii lui
conform anexei 1 din Ordinul 415/2009 ~i va Tntocmi tabelul parcelar (anexa 2 din
Ordinul 415/2009);
6. Cererea de receplie (model anexa 1 la prezenta procedura) se Tntocme~te din
oficiu ~i va fi semnata de catre directorul O.C.P.I.;
7. La documentalia cadastrala se va ata~a 0 singura cerere pentru receplia planului
parcelar, Tn baza careia se vor efectua toate operaliunile cadastrale necesare
recePliei planului parcelar ~i alocariilrepozilionariil numerelor cadastrale;
8. Tn RGI se va acorda cate un numar de Tnregistrare pentru fiecare imobil din
planul parcelar, fi~ier .cpxml ata~at, iar numerele de Tnregistrare aferente se vor
trece Tntabelul de pe cererea de recePlie;
9. Cererile privind atribuirea numerelor cadastrale se vor Tnregistra pe flux de prima
Tnregistrare, codul 2.1.2 , tarif "0 lei";
10. Numerele de Tnregistrare acordate la pct.3, reprezinta cereri legate, fiind alocate
aceluia~i inspector;
11. Cererea de receplie pentru planul parcelar va fi Tnsolita de fi~iere .cpxml pentru
fiecare imobil asupra caruia se vor efectua operaliuni cadastrale;
12. Dupa intrarea cererilor pe flux, inspectorul va efectua urmatoarele verificari
grafice ~i textuale:

grafic: se va verifica daca nu exista suprapuneri ale imobilului cu restul


imobilelor existente Tnbaza de date veche sau cu cele din baza de date eTerra;
textual: se va verifica corectitudinea informatiilor din tabelul de mi~care
parcelara utilizand aplicatia DDAPT,
13. In cazul suprapunerilor se ~a proceda conform Ordinului 634/2006, cu
modificarile ~i completarile ulterioare;
14. Numerele cadastrale alocate se vor Tnscrie pe planul parcelar (anexa 1 Ordinul
415/2009) ~i Tncoloana 5 din tabelul parcelar (anexa 2 din Ordinul 415/2009);
15. Pentru fiecare imobil care prime~te numar cadastral se va emite un referat de
admitere (fara mentiunea valabilitatii numerelor cadastrale) Tn2 exemplare;
16. La exemplarul documentatiei cad astra Ie care se va arhiva la OCPI, se vor ata~a
toate referatele de admitere, alaturi de dovada comunicarii catre primarie ~i
camera notarilor publici, Tncare se mentioneaza ca s-a efectuat receptia planului
parcelar (model comunicare Tnanexa 2 la prezenta procedura);
17. Planul parcelar receptionat ~i tabelul parcelar aferent se vor transmite la serviciul
arhiva ~i informatica, Tn vederea arhivarii ~i pentru ca numerele cadastrale
atribuite imobilelor din planul parcelar sa fie mentionate Tn titlurile de proprietate
prin intermediul aplicatiei DDAPT.
Capitolul 3. Dispozitii finale
1. Dupa receptia planului parcelar ~i atribuirea numerelor cadastrale OCPI va
Tntreprinde:
a. anunta primaria/camera notarilor publici prin comunicare scrisa (vezi
model anexa 2),
b. afi~eaza la registratura OCPI/BCPI Iista planurilor parcelare receptionate;
c. informeaza persoanele autorizate cu privire la planurile parcelare
reception ate cu alocare de numere cadastrale, pentru evitarea Tntocmirii
de documentatii
cadastrale
de prima Tnregistrare pe acelea~i
amplasamente.
2. Copiile planului parcelar ~i tabelului parcelar vor fi transmise la registratura
OCPI/BCPI Tn vederea identificarii imobilelor Tn cazul cererilor de Tnscriere Tn
cartea funciara;
3. Proprietarii imobilelor care doresc Tnscrierea Tncartea funciara se vor prezenta la
BCPI-ul arondat, pentru a solicita Tnscrierea imobilului Tn cartea funciara. La
cererea tip de Tnscriere se va ata~a 0 copie legalizata a actului de proprietate;
4. Pentru parcelele din titlurile de prorrietate, pentru care exista numere cadastrale,
se vor aplica prevederile art. 211 alin. (2) din Ordinul 415/2009. Cererea de
Tnscriere Tn cartea funciara va fi Tntocmita din oficiu, va fi semnata de directorul
O.C.P.1. ~i se va Tnregistra pe codul 2.1.3. pe fluxul de Tnfiintare carte funciara,
tarif 0 lei;
5. Dupa Tnscrierea imobilului Tn cartea funciara, conform pct. 4 din capitolul 3.
Dispozitii finale, titlul de proprietate Tnoriginal, Tncheierea de admitere ~i extrasul
de carte funciara de informare vor fi transmise la primarie, Tn vederea eliberarii
acestora catre proprietar.

"GENTIA NATIONALA DE CAD"STRU


$"PUBLICITATE IMOBILIARA
INTRARE
----

Nr

IE$IRE
Ziu. ~
luna

~J(~ 5~9

.JJ

Anul

~9? ..

ANEXA 1
(model cerere receptie plan parcelar)
CATRE
OFICIUL DE CADASTRU ~I PUBLICITATE IMOBILIARA

CERERE DE RECEPTIE PLAN PARCELAR


Subsemnatul( a)
domiciliat(a)
legitimat(a)

in

localitatea

str.

cu CI/BI seria

....................................

nr

, CNP

, e-mail:

............

, tel./fax

, prin

, va rog sa dispuneti

cadastrale pentru tarlaua

nr

PFAIP JAlmandatarul

receptia

planului

situata in UAT

parcelar

~i atribuirea

numerelor

OBIECTUL RECEPTIEI II constituie receptia planului parcelar:


o

existent in arhiva OCPI

la solicitarea autoritatilor publice locale/centrale

la solicitarea persoanelor interesate

Nr. Crt.

Nr. Parcela

Prezenta cereri este insotita de

DATA ..(ziua)

.I.(luna)

Cod serviciu(atribuire
nr.cad .Irepozition are/actual iza re
date cadastrale)

Nr. de inregistrare din RGI

fi~iere cpxml

.1(anul)

SEMNATURA

AGENT/A NATIONALA. DE CADASTRU


~I PUBLICITATE IMOBILIARA
'~~~~E

Nr

2r6.~.Tj.~,,

Ziua "O~ ..Luna

(l...

Anulo2Du0.

Anexa 2
(model instiintare primarie)
ANTET OCPI __
Nr. Inregistrare/data

Catre Primaria
in atentia:

(UAT)

Comisiei locale de aplicare a legilor fondului funciar

Spre ~tiinta: Camerei Notarilor Publici

(UAT)

Va informam ca Tn data

Oficiul de Cadastru ~i Publicitate Imobiliara

.............. a receplionat planul parcelar pentru tarlaua

parcelele

~i s-au alocat numere cadastrale imobilelor componente.


Va transmitem ata~at planul parcelar receplionat cu numere cadastrale ~i tabelul
parcelar, Tn copie, Tn format analogic ~i format digital, Tn vederea utilizarii planului
parcelar Tnactivitalile curente ale primarieL
Beneficiile acestor operaliuni cadastrale sunt urmatoarele:

diminuarea substanliala a costurilor aferente Tnscrierii Tncartea funciara;

f1uidizarea procesului de emitere a titlurilor de proprietate.

in vederea

inscrierii

in cartea funciara

prezenta la Biroul de Cadastru ~i Publicitate


copii legalizate ale inscrisurilor

doveditoare

a imobilelor,
Imobiliara

ale dreptului

proprietarii

se pot

avand asupra lor


de proprietate.

Va rugam sa Tntreprindeli demersurile necesare informarii persoanelor interesate


referitor la Tnscrierea Tncartea funciara.
Cu deosebita consideralie,

DIRECTOR,
.................. (numele si prenumele)

.................. (semniJfura si sfampila)