Sei sulla pagina 1di 3

1

SMKTAMANINDAH
73000TAMPIN
N.SEMBILAN

1.MANUALKEBERSIHANDAN
KESIHATAN

Definisi

TatacaraKunselor/Guru
*Kenalpastisebarangsituasi,aktiviti,
peralatansertatempatataukawasan
yangbahaya.

Merupakankeselamatandankesihatan
fizikal,mentaldanemosipelajar
menjalankansemuaaktivitidisekolah.

*Bertindaksegerajika

kesihatanpelajar.

TatacaraMurid

*Andaperlulaporkanjika,

*Sentiasamenyediakanlangkah
langkahkeselamatansebelum,semasa
danselepasPJK,sukandan
kokurikulum.

PELAKSANAANPOLISI

KEBERSIHANDANKESIHATAN

SMKTI

DISEDIAKANOLEH:
UNITHEM

(http://myhemsmti.blogspot.com)

i.pelajarsakit
ii.pelajarcedera

i.berlakukecemasan
ii.berlakumasalahberhubung

iii.pelajarmengalamikeracunan

*Menyimpanrekod,datakesihatan
pelajar.

*Andaperlumempunyaipengetahuan
danmematuhiperaturankeselamatan
kesihatanyangdisediakan.

*Sentiasabekerjasamadengan
JabatanKesihatan.

*Mengikutiprogramkesihatan
sekolah.
*Menjalanipemeriksaankesihatan
darisemasakesemasa.

*Mengadakanceramah/kempen
MingguKesihatan.
*Memberibimbingandankaunseling
kepadapelajarbermasalah(kesihatan
&sikap).

*Andaperlumenghargaikesihatandiri
sertameningkatkantarafkesihatan
dankeselamatansekolah.

2.MANUALKESELAMATAN
KERACUNAN

Definisi
Mengawaldanmengujudkansituasi
selamatbagipelajardarisegi
pemakanan.

TatacaraMurid
*Muridmemastikanmakananyang
dimakandalamkeadaanbaik.
*Muridhendaklahmelaporkansegera
sekiranyaberlakukeracunan.
*Laporkankepadaguru/kaunselor
apabilakeracunanberlakudanjenis
makananyang
dimakan.
*Minumbanyakairmasak
*Rehatkandiridibilikrawatan.
*Jikasakitberlarutan,laporkan
kepadagurubertugasdandapatkan
rawatandihospital.
*Patuhinasihatdoktor.

TatacaraKaunselor/Guru
*Kaunselor/guruhendaklah
memaklumkandanmengingatipelajar
supayasentiasamengamalkan
pemakananyangbetul.
*Kaunselor/guruhendaklah
memastikantahapkebersihandan
kualitimakananyangdisediakanuntuk
pelajarmemuaskanataudalam
keadaanmemuaskan.
*Apabilaberlakukeracunan,
kaunselor/guruhendaklah
mendapatkanmaklumatdaripada

CartaAliranTatacaraApabilaBerlaku
KeracunandiSekolah

*Kaunselor/guruhendaklah
melaporkankejadiankepadapihak
pentadbir/hubungigurubertugas.

bertugas

Siasatpuncakejadian
Hubungipihakpentadbir/guru
bertugas

Ya

Rehatkandiri
Tidak
Minumbanyakairmasak

Laporkankepadaguru

*Kaunselor/guruhendaklahmenyiasat
puncakejadiansamaadadaripada
pihakkantin/didewanmakan/diluar
sekolah.

Keracunan

Hubungipihakpentadbir/guru
bertugas

pelajar.

KELUARGAPRIHATIN
MASYARAKATSEPAKAT
SEKOLAHSELAMAT.

Dapatkanrawatandihospital

Tamat

3.MANUALKESELAMATANAPABILA

*Sekiranyapenyakitberlarutan,
dapatkankebenaranpihak
pentadbir/gurubertugasuntuk
rawatanselanjutnyadihospital.

Definisi

Merupakanlangkahlangkah
keselamatanyangseharusnyadiambil
semasamenghadapikecemasan(sakit)
samaadadarisegifizikal,mentaldan
emosisemasadsekolah.

TatacaraKaunselor/Guru

*Kaunselor/guruhendaklah
menyimpandanmengemaskinirekod
kesihatanpelajar.

*Kaunselor/guruhendaklah
mengenalpastipelajartersebut
dikecualikandaripadaaktivitiberat
sepertiPJKdanaktivitiaktivitilaindi
sekolah.

BERLAKUKECEMASAN(SAKIT)

TatacaraMurid
*Pelajarhendaklahmemastikantahap
kesihatanmerekamemuaskan.
*Pelajarhendaklahmengelakkandiri
daripadasebarangpuncagangguan
kepadakesihatanfizikal,mentaldan
emosi.
*Sekiranyaberlakukecemasan(sakit)
,pelajarhendaklahmelaporkan
kepadagurubertugas.
*Sebelummendapatrawatandari
hospital,dapatkanrawatan
awal/rawatansegerauntuk
mengurangkankesakitanseperti
minyakangindanubatpenahansakit.
*Rehatkandiridibilikrawatan.

*Kaunselor/guruhendaklah
memastikantahapkesihatanpelajar
memuaskan.

*Kaunselor/guruhendaklah
mengenalpastipelajaryang
berpenyakitdanmengambilrawatan
kepadapelajarsupayapenyakittidak
merebakkepadaoranglain.
*Kaunselor/guruhendaklahmemberi
rawatanawal/rawatankecemasan
kepadapihakpelajarsebelumpelajar
menerimarawatandaripadapihak
sekolah.

CartaAliranTatacaraApabila
Kecemasan(Sakit)

Kecemasan(Sakit)

Laporkankepadaguru
bertugas

Kenalpastipenyakit
Dapatkanmaklumat
daripelajar

Ya

Rawatanawal/kecemasan
Tidak
Rehatkandiridibilikrawatan

Hubungipihakpentadbir
/gurubertugas

Dapatkanrawatandoktor
dihospital
Ikutnasihatdoktor