Sei sulla pagina 1di 13

Seminarski rad iz predmeta:

Multimedija

Naslov rada:
Adobe Photoshop
Program za obradu slika

Student:

, Maj 2014.

Sadraj:
1. Uvod u Adobe Photoshop
2. O Photoshopu
2.1. Izgled
2.2. Nova slika
2.2.1. Veliina slike
2.2.2. Rezolucija
2.2.3. Boja za pozadinu
2.2.4. Menjanje veliine ve postojeeg platna
2.2.5. Otvaranje ve postojee datoteke
2.2.6. Spremanje datoteke
3. Alati Photoshopa
3.1. Alati za selektovanje ( Selection Tools )
3.2. Alati putanja, teksta i likova ( Path, Text and Shape Tools )
3.3. Alati za slikanje (Painting tools )
3.4. Alati za prikaz Viewing Tools )
3.5. Ostali alati
4. Filteri i boje
5. Primeri
6. Zakljuak
7. Literatura

2
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
8
9
10

1. Uvod u Adobe Photoshop


Ve odavno vai da fotografija nije gotova pritiskom na okida, nego da se tek od onda
stvara. Prije 10-ak godina samo su retki primetili da je veina naslova u revijama, plakatima i
prospektima posve neto drugo od onoga to pokazuje realni svet i ono to je fotograf predao
uredniku. Danas se za svaku udnu fotografiju misli da je digitalno obraena.
Adobe Photoshop je program koji slui za ureivanije, ali i stvaranje slika. Photoshop je
profesionalan alat idealan za video profesionalce, korisnike koji dizajniraju sadraj za razliite
medije, web-dizajnere, dizajnere interaktivnih sadraja, fotografe Za razvoj i izdanje
Photoshopa zasluna je od amerika firma Adobe System. U februaru 1990. godine izala je
prva verzija ovog programa i to samo na Mac OS platformi. Korisnici Windowsa su tek s
verzijom Photoshop 2.5, koja je izala u januaru 1992. godine, dobili pristup ovom programu.
U Photoshopu se najee obrauju slike sa digitalnog fotoaparata ili skenera, slike koje smo
preuzeli s Interneta ili fotografija sa CD-a, USB-a
Jedan od minusa ovakvog programa je to to je prezahtevan- obrada slika trai dosta
prostora pa se preporuuje barem 1GB slobodne radne memorije, dobra grafika kartica i
kvalitetan monitor.
Cilj ovog seminarskog je blie objasniti mogunosti Photoshopa. Poto je potrebno dosta
vremena kako bismo objasnili sve njegove mogunosti, pokuala sam ukratko prikazati neke
najvanije njegove opcije.

Slika 1. Primer fotografije obraene u Photoshopu

2. O Photoshopu
2.1.

Izgled

Radna povrina Photoshopa:


1) Traka glavnog menija (The Menu Bar)- nalazi se ispod naslova ekrana ili trake
(The Title Bar) i funkcionie poput menija koje susreemo u gotovo svim Windows
programima. Sastoji se od: File (datoteka), Edit (uredi), Image (slika), Layer (sloj),
Select (selektovanje), Filter (filteri), View (pogled), Window (prozor) i Help (pomo).
2) Prozor dokumenta (The Document Window)-tu se pojavljuju svi otvoreni
dokumenti i nalazi se na sredini ekrana
3) Alatni okvir (The Toolbox)- nalazi na levoj strani ekrana i sadri alate koji mogu
pomoi pri ureenju grafikih materijala
4) Traka menija s opcijama (The Options Bar)- za svaki alat imamo odgovarajui
meni sa opcijama ispod glavnog imenija na vrhu ekrana
5) Plutajue palete (The Floating Pallets)- nalaze se uvek iznad prozora dokumenta
kao da plutaju. Imaju opcije za kontrolu (Control Button) kako bismo ih mogli
minimizirati ili zatvoriti, te ih moemo poveati ili smanjiti
6) Traka stanja (The Status Bar)- pokazuje nam koji alat trenutno koristimo, trenutni
postotak poveanja nae slike i u tekstualnom obliku objanjava funkciju alata koji
nam je trenutno odabran. Na ikoni malog crnog trougla moemo levim klikom mia
proveriti neke postavke naeg celog dokumenta kao na primer dimenziju, profil i
veliinu dokumenta. Nalazi se pri dnu ekrana.
Traka glavnog izbornika (main menu)

Traka glavnog izbornika s


opcijama (The options Bar)

Plutajue palete

Prozor dokumenta

Alatni okvir

Traka stanja

Slika 2. Radna povrina Photoshopa


2.2.

Nova slika

File New . Otvorie se okvir za dijalog


New. U polje Name upiite ime nove
datoteke - na primjer, Slika, a moete ga i
ostaviti prazno (vidi slika 3.)

Slika 3. Otvaranje nove datoteke


2.2.1. Veliina slike
Veliinu slike ete najlake izabrati iz liste Preset. Iz liste Preset izaberete opciju Custom, a
zatim unesete dimenzije za koje se odluite.
2.2.2. Rezolucija
Rezolucija slike je vana zato to odreuje njen kvalitet. Odabir je u opciji ''Resolution''
2.2.3. Boja za pozadinu
5

U listi Background Contens moe se izabrati vrsta podloge na kojoj se pravi slika. Moe se
izabrati da bude bela, transparentna ili u nekoj boji.
2.2.4. Menjanje veliine ve postojeeg platna
Postavite kursor mia u donji desni ugao prozora pa pritisnite i povucite. Prozor se poveava,
ali veliina platna ostaje ista. Poto otvorite novu datoteku, veliinu platna moete promeniti
samo ako izaberete Image Canvas Size.
2.2.5.
Otvaranje ve postojee datoteke
Postojeu datoteku otvaramo naredbama File > Open. Nakon toga otvara se dijaloki okvir.
Izabrana se datoteka otvara dvostrukim klikom ili pritiskom na opciju Open.
2.2.6.
Spremanje datoteke
Za spremanje dokumenta postoje 4 naredbe:
Save za spremanje trenutnog stanja u datoteku s kojom radimo
Save as za spremanje dokumenata kao nove datoteke. Nastavljamo rad s tom novom
datotekom dok je starija verzija spremljena.
Save as a copy sprema se kopija datoteke. Nastavljamo s radom na originalnoj datoteci,
ali ne i na kopiji.
Save for Web- spremanje slike za Web

3. Alati Photoshopa

Slika 4. Izbor za alate

3.1. Alati za selektovanje (Selection Tools)


Marquee tools za selektovanje dela slike. Rectangular:
kvadrat/pravougaonik, Eliptical: krunica. Single Row i Single
Column Marquee tool selektuju se samo jedno-pikselni red ili
kolona.
Move tool -za
pomeranje
selekcije, delove
slike ili Layera na
slici.

Lasso tools - Koristi se za pravljenje selekcije "slobodnom rukom".


Polygonal Lasso tool - Kreiranje selekcije kliktanjem miem
pomou kratkih linija. Magnetic Lasso Tool - Kreiranje selekcije na
slikama koje nemaju puno nijanse palete boja i puno krivih ivica.
Nakon odabira ovog alata i prvog klika na poetak selekcije,
pomeramo vrh uzdu ivica objekta koji elimo selektovati.

Magic Wand tool


"arobni
3.2.

Alati putanja, teksta i likova (Path, Text and Shape Tools)

Horizontal/Verti
cal Type Tool - za
pisanje
horizontalnog/
vertikalnog
teksta.
Horizontal/Verti
cal Type Mask
Tool - za pisanje
horizontalnog/ver
tikalnog teksta u
obliku selekcije

3.3. Alati za slikanje (Painting tools)

Healing Brush tools - za ispravljanje nesavrenstva na slikama poput


ogrebotina i sl. Healing brush uzima "okoli" u obzir.
Patch Tool slui za krpljenje delova izabiranim uzorkom. Red Eye
Tool uklanja crvenilo u oima.
7

Brush tool crta sa mekim i laganim rubovima. Pencil tool ima otre i
tane rubove. Color Replacement tool slui za menjanje tona i
varijacije boje slici bez da gubite detalje.
Clone Stamp tool slui za dupliranje odreenih delova slike.
History Brush tool - vraa delove originalne slike koje smo obrisali
na mestu koje prelazimo s njime. Art History Brush- slikanje raznim
potezima etke i promena slike u stil nekog umetnikog pravca.
Eraser Tool- ''gumica za brisanje''. Background Eraser tool - za
brisanje pozadine slike Magic eraser tool - brie sve sa slike nakon
prvog klika na odreenu boju uz odreenu toleranciju.
Gradient tool slui za stvaranje postepenog prelaza boja, tj gradacije.
Paint Bucket Tool - za bojenje selektovane povrine na slici. Prvo
odredimo boju kojom emo bojiti a potom selektujemo odreenu
povrinu, pa klik na selektovano podruje.
Blur/ Sharpen/ Smudge Tool zamuivanje/ izotravanje/
razmazivanje slike (boje).
Dodge Tool - za osvjetljavanje delova slike Burn Tool - za
zatamnjivanje delova slike. Sponge Tool - Saturate i Desaturate.
Dodavanje boja i oduzimanje boja tj. put ka crno-beloj slici.
3.4.

Alati za prikaz (Viewing Tools)

Notes Tool - za
dodavanje
tekstnih beleki u
crteu,
slici,
fotografiji.
Audio
3.5.

Eyedropper Tool - za selektovanje odreene boje na slici


( Foreground Color). Color Sampler Tool-postavlja 4 take a
informacije o RGB/CMYK vrednostima moete videti u INFO prozoru
Photoshopa. Prosena boja se bira u podmeniju. Measure Tool - slui
za merenje udaljenosti od bilo take A do take B.

Ostali alati

4. Filteri i boje
Pomou filtera se u Photoshop-u mogu dobiti svi oni specijalni efekti, zadivljujua
dizajnerska ostvarenja, prekrasni radovi. Rad s filterima se pretvara u isto eksperimentiranje,
isprobavanje kombinacija raznih filtera.. Svaka grupa filtera obavlja slinu funkciju, a neki su
i u dosta toga slini. Photoshop sadri 12 grupa filtera i dodatnu grupu "Others" u kojoj se
prave sopstveni filteri. Grupe filtera su:

Pixelate
(color
halftone,
crystallize
, facet,
fragment,
mezzotint,
mosaic
pointillize)

Render
(3D

Artistic
( Colored
pencil, cutout,
dry brush,
film grain,
fresco, neon
glow, paint
daubs,palette
knife, plastic
wrap, poster
edges, rough
pastels,
smudge stick,
sponge,
underpainting,
watercolor)
Blur ( blur i
blur more,
gaussian blur,
motion blur,
radial blur,
smart blur)

Brush
Strokes
(accented
edges, angled
strokes,

Modeli boja opisuju razliite naine predstavljanja boja na papiru i na ekranu raunara.
Postoje sledei modeli boja:

RGB (Red, Green, Blue - crvena, zelena, plava)-monitori, TV

CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black - plava, magenta, uta, crna)-printeri

HSB (Hue, Saturation, Brightness - ton, zasitamljenje, svetlost)

CIE Lab- Photoshop ga koristi pri prevoenju boja jednog modela u drugi

5. Primjeri
9

primer 1. Menjanje filtera

Slika 5. Originalna
fotografija

Slika 7. ''stara
fotografija''

Slika 6. Slika iz
60-tih

Slika 8. ''jesen''
slika

Filteri su neto to svi poetnici odmah otkriju. No, sa njima ne treba preterivati i valja ih
koristiti racionalno. U protivnom e dobiveni efekt izgledati jeftino i nee nikoga
impresionirati.
Originalnoj fotografiji (vidi slika 5.) daemo blending option soft light. Zatim emo oduzeti
boju: image/adjustment/desaturate, dodati zrno: filter /artistic / grain i dodati sepia ton:
image /adjustment/ photofilter / sepia. Dobijeni efekt podsea na stare color fotografije iz
ezdesetih (vidi slika 6.). Moemo umesto blending option soft light odabrati lighten, ime
emo dobiti efekt starih crno belih fotografija iz doba naih deda (vidi slika 7.) ili moemo
odabrati blending option/ hue pa dobiti jo jedan primer ''jesen'' fotografije. (vidi slika 8.)
primer 2. Retuiranje - kako se pomladiti bez plastinih operacija

Slika 9. Originalna fotografija

Slika 10. Patch Toolobiljeavanje

Slika 11. Fotografija nakon


obrade u Photoshopu

Kada se malo bolje zagledajte u ovu sliku moete vidjeti ''kesice'' ispod oiju koje su rezultat
predugog sjdenja za kompjuterom u duvanskom dimu, lo ten i oiljci. (vidi slika 9.)
Uzmite alatku Patch Tool. Pritisnite tipku J na tastaturi da je odaberete ili kliknite na palete sa
alatima. Obeleimo deo koji elimo ''popraviti''. Kliknemo na sredinu obeleenog podruja i
povuemo ga na deo koe koji nam se ini najistiji i koji je po boji i svetlini najsliniji
obeleenom podruju. (vidi slika 10.) Na delu koji smo prethodno obeleili pojavljuje se
''zaglaena'' koa. To ponekad ne bude savreno ureeno pa moemo uzeti Clone Stamp Tool
i to jo bolje popraviti. Zatim ponovno ponavljajmo postupak dok ne doemo od eljenog
rezultata. (vidi slika 11.)

6. Zakljuak
10

Adobe Photoshop je program za ureivanje digitalnih fotografija, objavljen od strane firme


Adobe Systems Incorporated . Trenutno je na tritu njegova verzija CS6 (Creative Suite 6)
koja je pokrenuta 12. decembra 2013. godine. Svakako moemo tvrditi da je bezkonkurentan
program i standard za rastersku grafiku, a to potvruje i injenica da se njime koristi vie od
90% profesionalaca.
Veliki je izazov priviknuti se na njegovo okruenje, ali nakon to usvojite osnove, u
manipulaciji fotografijama nema granice. Pored podrke za rastersku grafiku, Photoshop
sadri i deliminu podrku za rad sa vektorskom grafikom.
Ovim seminarskim radom dala sam na uvid osnovne funkcije i alate Photoshopa, a vie od
toga mogue je dobiti jedino dugotrajnim prouavanjem i vebanjem jer se radi o sloenom
programu. U kratkim crtama opisano je radno okruenje Photoshopa, njegovi alati sa nekoliko
primera obraenih u verziji CS3. Tako moete videti kako je mogue stopiti dvije fotografije
u jednu ili retuirati fotografiju. Photoshop prua mogunost obnavljanja starih i oteenih
fotografija, menjanje pozadine, spajanje pokidanih, stvaranje prigodnih plakata ili pak
uklanjanje nepotrebnih detalja sa fotografije i bezbroj drugih mogunosti, s toga istraivanju
granica nema.

Slika 10. Fotografije koje nisu obraene u Photoshopu

11

7. Literatura

1. C. Rose, Nauite Adobe Photoshop CS2 za 24 sata, MI d.o.o., Zagreb, 2006.


2. K. Vlai, Adobe Photoshop u 10 koraka, KristalPrint, Zagreb, 1999.

3. Nemo vjerovat.com, http://www.nemosvjerovat.com/zanimljivo.asp?ID=21,


Najmonije slike obraene u Photoshopu, 7.12.2010.
4. Propaganda, bb-news.com, 28.11.2010., http://www.bh-news.com/index.php?
option=com_content&view=article&id=8652:photoshop-katastrofefoto&catid=5:zanimljivosti&Itemid=7 , Photoshop katastrofe, 20.12.2010.
5. Corangar, http://www.citrus-dizajn.com/tutorijali/8/ , Osnove Photoshopa,
27.10.2010.
6. Matt Doyle, Beginner Tutorial, 4. lipanja 2010., http://translate.google.hr/translate?
hl=hr&langpair=en|hr&u=http://www.elated.com/articles/cat/photoshop/, Upoznajte
Photoshop Toolbox, 20.12.2010.
7. Znanje.org, http://www.znanje.org/knjige/computer/photoshop/03/ , Osnove rada u
programu Adobe Photoshop CS, 20.12.2010.
8. Weberica, http://www.kroativ.net/photoshop/ureivanje-fotografije-photoshopu-zapoetnike/ , Ureivanje fotografija u photoshopu za poetnike, 20.12.2010.
9. Nemo vjerovat.com, http://www.nemosvjerovat.com/zanimljivo.asp?ID=14, 12
Nevjerojatnih fotografija za koje neete vjerovati da nisu obraene u Photoshop-u ,
20.12.2010.
10.
www.ic.ims.hr, http://www.ic.ims.hr/faq/photoshop/photoshop_CS_alati.html,
Photoshop CS Tools,version 8.0., 20.12.2010.
11.
http://www.youtube.com/watch?v=cHJuarnCvJE&feature=relmfu , De-Aging
in Photoshop, 20.12.2010.
12.
http://www.youtube.com/watch?v=O3J1hM9PTjw&feature=related, Spajanje 2
slike u jednu, 20.12.2010.
13.

http://free-bj.t-com.hr/arm/photoshop.pdf , 20.12.2010.

12

13