Sei sulla pagina 1di 2

em eiY

cKkjx G K Gg Ave`yi ivvK


n em, ZvgvK eiY Kivi Rb
cwZ eQiB cnjv dvyb
Drme gZ DV evvjx,
fvi bv nZB Zib-ZiYxiv
njy` iOi evnvix cvkvK
QzU Avm igbvi eUg~j,
Mvb Mvb gyLwiZ Ki Zzj
mg AvKvk-evZvm|
n em, ZvgvK eiY Kivi RbB mw`b
Ac~eic muvR ZiY-ZiYxiv
Kcvj co njy` wUc, AuvwLZ jvMvq Kvjv
KvRj,
nvZ co ikgx Pzwo, cvq Szjvq SzgKvevRi&
Luvcvq uR ivOv cjvk, bvK kil dzj
Mjvq co ejxi gvjv, Avj&Z iO ivOvq VvU,
evmx iOi kvox co
cKwZZ jvMvq Ac~e`vj|
n em, Zvgvi fvMgb
cKwZ I muvR Abe`ic,
dzj-dzj be c-cje
fi DV e-ivwR, mKj Kzeb,
n em, Zvgvi GK wPjZ is
e`wjq `q cKwZi Pnviv
gvbe gbI co Gi cfve,
Pi LiZvc wKQyUv weZv njI
wZ bB ZvZ Kvb |
ZLb dzj dzUzK Avi bv dzUzK, n em

Zey Zzwg evi evi Avme G evsjvq


Zzwg h meviB wcq, meviB eiY|