Sei sulla pagina 1di 5
& A>. Pa St. Mba Costichascu ne. 6, lay, RO-700895 telefon: +40 232-215410, 215411 fax: +40.232-212741 contact@anavialro www.aoaital eo as ~ |S APARAPAL #aA. 14ST 1 10 IUN, 2015 Asociatia nalaa _ de Apa Canal lasi - ARSACIS grin fe lasi, Str. — Nr. to Tasi a 14 Seerlar— = oe [isco ae Ce (ae a alte 7 ras S stig &\( Municipiul Pascani a he teal ee ¢ ! tore J! Pagcani, Str. Stefan cel Mare, Nr. 16, Jud. lasi ou Peek af i Cu In atenfia:~ Domnului Paul Benesch, Director executiv ARSACIS od J dect Referitor ; Dela Domnului Dumitru Pantazi, Primar al Municipiul a Feta wi ee x tes Raspuns ARSACIS nr. 398/08.06.2015 Ia waa "upserse ae 22513/05.06.2015, emisa in vederea punerii in executare si executari in — concret a notificarii nr. 15858/232.04.2015 privind incetarea comes Prin reziliere pentru neindeplinirea obligatillor decurgand din Contractul de delegare a gestiunii servicilor publice de alimentare cu apa si de _// canalizare incheiat la 12.05.2009 inte ARSACIS si operatorul SC APAVITAL SA Iasi SC APAVITAL SA cu sediul in lasi, Str. Mihail Costachescu nr. 6, judetul Iasi, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J22/1/1991, avand cod fiscal RO1959768, reprezentata legal prin dr. ing. lon Toma — Director General Subscrisa, SC Apavital SA, cu sediul in lasi, Str. Mihail Costachescu nr. 6, avand cod unic de inregistrare J22/1/1991, atribut fiscal R1959768 si cont bancar nr. RO47RZBR0000060003107233 deschis la Raiffeisen Bank S.A. - Agentia Iasi, Precuum si urmatoarele coordonate de contact: e-mail: contact@apavital.ro, tel SE Ana. ta “on © ab 0232.215.410, fax. 0232.212 741, reprezentata legal prin dr. ing. lon Toma — Director general, vazand adresa Dvs. nr. 398/08.08.2015, comunicata subscrisei la aceeasi data si inregistrata sub nr. 22682, va comunicam urmatoarele: Dupa cum insasi Dvs. relevati, conform art. 62 pct. 1, par 2, cu retinerea Corespunzatoare a art, 63 pct. 2 din Contractul de delegare inregistrat la ARSACIS Sub nr. 48/14.07.2009, denumit in cele ce urmeaza “Contractul de delegare urma unei astfel de incetari a Contractului de delegare, Partile vor desemn: actionand rezonabil, in termen de 10 (zece) zile de la data notificarii incetarii, un auditor independent sau, in situatia in care nu se poate ajunge la un acord privind un auditor acceptabil, un auditor va fi desemnat de catre Presedintele Camerei Auditorilor din Romania, in scopul de a stabili o Suma in caz de Incetare Inainte de Termen care sa fie aplicabila.” Asemenea, subliniem ca potrivit aceluiasi Contract, art. 63 pet. 2, operatorul are un rept in a dispune incetarea contractului prin reziliere: “Contractul de delegare poate inceta in cazul nerespectarii obligatillor contractuale de catre Autoritatea deleganta, prin reziliere de catre Operator, cu plata de despagubiri in sarcina Autoritati delegante. Operatorul va avea dreptul (dar nu obligatia) sa rezilieze prezentul Contract in caz de incalcare importanta, de catre Autoritatea deleganta, a oricareia din obligatile sale, asumate in baza prezentului Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligatilor Operatorului, in baza prezentului Contract. in cazul in care Operatorul are dreptul sa rezilieze prezentul Contract, se va aplica mutatis mutandis procedura prevazuta in cotract." |n acest context, constatam, in primul rand, ca termenul de 10 zile despre care face vorbire art. 63 pet. 2 din Contractul de delegare s-a implinit la data de 04.05.2015 - wn apavitalco comtact@apavitalro 2S calculat pe zile libere, de la data la care Notificarea privind rezilierea contractului v-a fost comunicata, respectiv de la data de 23.04 2015. 'nal doilea rand, constatam in acelasi context ca subscrisa niciun moment, si cu atat mal putin oficial ori in cadrul discutilor ce s-au purtat intre parti, de care v-ati prevalat, nu am revenit asupra masurii de incetare a contractului, niciun inscris si niciun fapt Juridic al subscrisei neindreptatind a aprecia posibiltatea opuneriii vreunei conditii de 3 care’ indeplinire este tinuta inceperea curgerii termenului prevazut de art. 62 pct. 2 din Contractul de delegare, de la data la care notificarea privind incetarea contractului v-a fost comunicata. In fine, conditionarea inceperii curgerii termenului pentru desemnarea unui auditor nu Poate fi opusa nici macar prin prisma discutillor purtate ulterior intre parti, astfel cum au fost ele consemnate in procesele-verbale la care faceti trimitere. Ba dimpotriva, daca este sa ne raportam la procesul-verbal incheiat la data de 27.04.2015, mai Precis la concluzia consemnata in finalul actului: “se stabileste ca dupa incheierea prezeniei sedinte sa se continue discutii intre reprezentantii_mun. Pascani, reprezentantii SC Apavital SA si Directorul Executiv ARSACIS, cu privire la proiectele de HCL, in vederea realizarii unei medien’, remarcam ca nu a existat nicio piedica Pentru punerea in executare a obligatiei instituite de art. 62 pct. 2 din Contractul de delegare inauntrul termenului prevazut / pana cel tarziu la data de 04.06.2015, cand termenul de 10 zile, pana la care trebuia desemnat de comun acord un auditor sau, in caz contrar, solicitata nominalizarea auditorului de catre Presedintele Camerei Auditorilor din Romania, s-a implinit. De altfel, actiunea de reziliere / denuntare unilaterala implica manifestarea unilaterala de vointa a celui caruia i-a fost recunoscut un atare drept, nefiind conditionata asadar de manifestarea acordului celeilalte parti contractante' (spre facilitarea intelegerii __NCC. Comentariu pe articole, FLA, Balas (.., Edtura CH. Beck, Bucuresti, 2012: “Incetarea raportul contractual in cozu denuntariunilaterale este rezultatul vointei numai a uneia dintre partile contractante, in conditle reglementate de lege sau de contract.” “Declaratia de rezolutiune/reviliere este un act unilateral de vointa, supus comunicaril.” ww apavialro contact @apavitalro 3/5 efectului demersului nostru, prin comparare, reliefam demisia*) pentru a putea Cpune, la acest moment, prematuritatea si / sau vreo opozitie in incetarea contractului, mai cu seama ca subscrisa nu am revenit asupra deciziei de incetare a contractului prin reziliere, astfel cum v-a fost supusa atentiei prin notificarea nr. 15858/23.04.2015, nemaivorbind ca dreptul de reziliere si desemnare a auditorului nu are cum fi sinu este supus “acordului AGA ARSACIS" - sinfagma care de ailtfel nu S@ regaseste niciunde in continutul Contractului de delegare, singur act ce poate fi opus subscrisei din perspectiva drepturiior si obligatior reciproce, stiut find ca ‘eguille de organizare si functionare ale ARSACIS nu pot fi opuse subscrisei si cu atat mai putin in executarea Contractului de delegare (de ele find tinute exclusiv membrii asociati) Prematuritatea nu poate fi opusa cu cat, pana la aceasta data, cele ce au fost Promise de Municipiul Pascani, si in baza carora va argumentati opozitia pentru Prematuritate, s-au soldat nu cu o nereusita, nu cu doua nereusite, ci cu trei nereusite ll, in sensul ca proiectele de hotarari au fost respinse consecvent de catre consilierl locali ai Municipiului Pascani (spre certificare: rezultatul sedintei din data de 11 mai 2015, astfel cum a fost consemnat in procesul-verbal incheiat de Consiliul Local al Municipiului Pascani, la acea data, rezultatul sedintei din data de 24 aprilie 2015, astfel cum a fost consemnat in procesul-verbal incheiat de Consiliul Local al Municipiului Pascani, la acea data, precum si rezultatul sedintei din data de 31 martie 2015, astfel cum a fost consemnat in procesul-verbal incheiat de Consiliul Local al Municipiului Pascani, la acea data). In atare conditi, si in realitate, Ovs. pretindeti a Proroga obligatile si promisiunile Municipiului Pascani sine die, ori un atare demers nu numai ca este inacceptabil - neexistand de altfel niciun motiv care sa * “Acordul de vointa a solariatului care, rita notificare scrsa, comunica angojatoruulincetarea contractului individual de munca, dupa implinirea unui termen de preaviz. Angojatorul este obligat sa inregistreze demsia solariatul, Refuzul ongajatorulu dea inregistra demisia da dreptul salariatului de a face dovada acesteis prin Orie mijloace de proba. Solariatul are dreptul de a mu motiva demisia.Contractul individual de munca ineetenvy {2 data expirai termenului de preaviz sau la data renunféri totale ori partole de catre angojator le termencl respect. Solaratul poate demisiona fara preavi daca angajatoru nu is indeplineste obligate asumate prin contractu! individual de munca.” www apavitalo contact @apavitaro 4s indreptateasca a aprecia ca finalitatea demersului din data de 15 iunie 2015 va fi altul decat cel de pana acum - , dar nici nu este de natura a lipsi de efecte juridice rezultatul negativ al sedintelor Consiliului Local al Municipiului Pascani reliefate, fiind de facto insasi dovada imposibiltatii opunerii vreunei opoziti Pe considerente ce tin de prematuritatea demersului nostru in desemnarea auditorului. In esenta, dincolo de toate asertiunile juridice formulate ori care pot fi formulate si care prezinta mai mult sau mai putin interes, deosebit de relevant este faptul ca Dvs. ‘mu puteti si nu sunteti indreptatati (i) sa opuneti prematuritatea, in lipsa revocari explicite de catre subscrisa a masurii rezilierii contractului si in lumina imposibiltati Prorogarii sine die a unei situatii care ne prejudiciaza, respectiv in lumina constantului refuz explicit si manifest al Municipiului Pascani (ii) sa nu dati curs obligatiel asumate contractual, in sensul art. 62 pet. 2, fiindca aceasta ar atrage evident raspunderea, (ii) sa conditionati acordul de aprobarea AGA ARSACIS in lipsa stipulatiei contractuale, (iv) sa acceptati / sa nu acceptati rezilierea 'n speranta ca veti aprecia justetea celor reliefate, va rugam sa va pronuntati prin admiterea / respingerea auditorului propus, in caz contrar urmand a aprecia, just Spunem noi, ca nu veti actiona in sensul obligatiilor contractuale asumate, socotind asadar in aceasta opinie a fi in ipoteza neintrunirii acordului in desemnarea auditorului propus, situatie care ne indreptatatste a intreprinde demersurile necesare catre Presedintele Camerei Auditorilor din Romania spre scopul desemnarii unui auditor care sa determine suma de plata, corelativa culpei Autoritatii delegante, si nu numai aceasta Cu deosebita consideratie, dr. ing. Ign TOMA a 1] Je NITACS Director General /° \ © pAVITAL cir AON989798 | wow apavialio contact@apavitara 5/5