Sei sulla pagina 1di 4

ST.

ANDARD

RE'JUEIICA9OCIAIFil
ROMANIA

coNsu.rut, NATToNAL
PENTIIi' $TIlNTA
$I TETINOLOGIE.
INSTI?UTUI, BOMAN
DE
STANDARDIZ.ANE

DE STAT

STAS 4908-85

ENITIE OFICIAI,A

CTVILT;, TNDUSTRIAL]: $I AGnOZOOT]rHNlCrt

cLiI}IRt

aRrr ;r vorutflD C0NVENTT0NALE

262i !r:

Non industrial, induslrial and agricultrrral buildinBs


.
coN\'llN't' foN.{ I. .1P.EI S A N D
.
\-()j. trilI; s

Constmctions civilrs inclusttielles et


agrieoles
AIRI;S IIT \rOJ,t]\lES
CON\:ENTIONNELES

Inlocuiegtc :
sTAS 1908-r9
Clasilicarea allanuncrlcl
G05

npourlu.tenS4anlrn rparxaancrfire
IIrne If arpoilooTesHllq()cl{I,le

VCJIOBIIbIE
IIJIOUTAAIII,I
'
oEbElltl'I
,'\*
: Q.rr

lrc
'(d

1 GF]NERALITATI

rel
th
N
t-

1.I.
L
I

Obiett gi rlomeniu de aplieare

h'ezentul stantlard stabileqte presoriptiile pentru determinare.a a,riilor gi volumelor


eonTentionale ale c:l5dirilor civile, intlustriale $i agrozootehnice necesare stabilirii indibilor
tehnico-econonlici ai ptoiectelor acestor clf,diri.
- ln ln[clcsul prezcntului stauderd termemrl.de arie arr acclaglnfeles cu ccl <Ie supraia[d,
OIiSEli\ATlij
i:liiiirct in docnnrcutelc tehnico-normative in vigoare.

El)

1.1.1 l)etermina,rea. a,riilor pentru modul de ealcul al indicilor de ocupare a trenului se va


face cottforrn STAS 7468-80.

,13
k

a)

I.1.2
Pentru ealculul tiito" qi volumelor se vor considera dimensinnile tlin deseneleproieotului olf,,clirii respective intoemite in conformitate eu STAS 1434-83; calculul a,riilor qi volumelor se ta face el ajutoml formulelor eorespunzdtoa,refigurilor geometrice respectiYe. Figurile ge.ometrirreeare a,u o formd, neregulatd, sc descompun in figrrri geometrice simple.
Prevederile generale

L.2

Ariile se exprimS, in metri pd,trali, cu o zeoima,lSial volumele in metri cubit f5,r6 zeei-

cl

U)
o

u
rc

d
OJ
k

ma,l[,.

2 Pn, scRrPTrr PENTRU DETERMTNAREAARrrLOn $r YOLU}IErrOB


2.t
Prescrip{iile pentru tleterminarea ariilor qi rrolumelor eonrentiona,le ale el5,dirilor civile
gi industriale se dau in tabel.

G)
f)

punct

L
C,

| **o +;1t r""

I st-tor I

coniinut qi prescriplii de determinarea ariilor gi volumelor

2.2 Arii delinite rle elementele de oonslruelii


?.2.1

Aria
bonstruitS,

a"

Alia sec{.iuniiorizontale a elSdirii, la cota + 01000a partrului, m5,surat5,pe eonturul exterior a'l pere{,ilor.
ln aria constnrit[, nu intri, :
- rezalidurile cu a;'ia lnai rnictr,de 0,4 me $i ni$ele cu a,ria
mai lnare de 0r4 m2:
- treptele exterioare qi te anele neacoperite;

()
rf)

Irl
|i
Fl

F.
trl
E
A
bb
(t

INSTIIUTULCENTRALNE C$RCETARE
PROIECTARE
Sl DIRECTIVARE
lN coNsTRucTlt
Inatiiutul da Proiectore

Aprobat de:
ROMAN DE STANDARDIZARE
I'-{STITUTUL

. B d . l l i e P i n t i l i en r . 5 B U C U R E I T I
Tele-r

tl-tt2

CNST

Data intrlrll b vlgorre

1985{6-0r

conllnuaretabcl
I

*"*L"

l'si*mrOonfinnt

gi prescriplii de determinarc a ariilor 6i volumelor

- ariile curtilor intorioa,re,alo aur$ilorexterioare de lumin[


sau dr aooes(denumite tn. mod.oruent crrfi engleze4ti)
mai mui de 4 m2.
Pentnr construofiilo subtprano ryisubsoluri a,rir aonstruiH
so mlaoe,rt b cota finitd a pa,rdosaliiqi se csnsiderd a,ris
seofiunii orizontale puprinsl ln conturul exterior al perefilor,
itrGltsiv grosime* zidului de pnrtecfie a izolafioi. ln cazul
oonrtrrrc$ioiamplamte pe teren in 1nnt6, aria omstrucfiei
sea*lculeazl, inplane orizontale in tropte, funefie do teren
I
Accp

po apertemont

rSuma
p[r{i din s0prafofele

qi balcoanelor Brecum gi a cotei


r oomnne ale cllldirilor (spill6-

torii, usoitorii, canlrtsc{,rii inclusiv anexelepentru coleeta,reagunoaielor, ca,.qa


liftului etc.) la c&reBeadaugl suprofafa aferont{ocupatfl de perefii interiori gi exteriori ai apartamentului. In cazullncdlzirii cu combustibil solid se adaugi
aforentfl sobelor qi cazanelor de baie.
Aria secf,iuaii
a, clldirii ln nivelul respectiv

mitati

de cbnturul slu erterior.

OBSERVATIE

Podul nu se considerd etai. cu exc.eplia nrnrrsardelor.

Arirn nivelului se mfuoard la 1m deasupra partloselii finite.


ln a,ria nivelului se cuprind gi ariile nivelurilor intermed.irare
gau a;nexeinterioa,re sau exterioare eum nlnt:
- a,riile teraselor ciraulabitre pentau difenite funcliuni;
- ariile baloobnelor interioa,ro (tn cazul teatrolor, cinematogrofelor, aulelor sau ale altor sili similare);
- ariile subpanftilor;
- a,riile ba,lcoanelor gi logiilor;
- a,riile portioelor de ciroulafie gi gangurilor de treoero
drcl apesta nu au inilfimea mai ma,re declt a unui
'etaj,
se.consideri,afenentenurnai primului nivel derervit ;
- a'ria coritloa,relor exterioare i
- aria scd,rilor exterioare d.eacces tntre niveluri, int$, tn
oaloulul a,fiei nivelului d.eservit ;
- a,ria lncdperilor cu in5,lfime liberd rnai mare de 1,80 m (de
exemplu subsol, incd,penilemotoa,relor de asoensorrpompe etc. pdr$i iegite gi lnchise pentru iluminatul subsolurilor, incilperi la mansmde etc.);
- a,riil rampolor erterioa,re gi a soirilor ds aoceg de la
magazii, depozito etc.;
- a,ria .aferenti luca,nrelor ln cazul manasrdelor daal
h > 1,80 m.
ln arira nivelului nu se cuprind:
- copertinele cu suprafele mai mioi de 4 m2 gi ailincimea
mai miof,, de 2 m, profilcle onramenta,le ryi conriqele;
- lnvelitoa,rele, tenasele necircul*bile (rezultate din rehagere) de peste nivelul imediat inferior;
- golurile mai ma,ri de 4 me, fieca,reln pa,rte numai la eurfi
de lumin[ qi curli englezegti.
- ariile prevlzute la pot. 2.2.L, alineatul 2;
- aria, aferenti lucamelor hr cazul mansardelor, dacd
' inf,$imea este rnsi mie6 de 1180 m.
La clildirilg cu excepfir loouinefelor, qa;ro au porliuni au
numir diferit de nivehrri seu cu niveluri denivelate
de fndltimi qale sau diferite, deeervito de o aceegi
acar5,,nrunfi,ml de niveluri d casei scfuii se determinl
conform fig. 1, 2 gi 3.

{ -/3t '

Fig. 3

qt*inrmrc tabcl

j**-

Conl,inut gi pnrscriplii de deterniuarea ariilor qi volurntrlor

Suma ariilor proiecfiilor orizontale ale socliunilor pere|ilor, panourilor gi stilpilor exteriori qi interiori gi coUurilor

2.2.4 | Arie perefilor I Ar",

ORSERVATIFI - (lotete de dimensioirarestnt cele dlrt planurttc-ac


ansarnbluconform STAS 1434-83.

Aria pere{ilor so determini pe b*za grosimii ziu'd,rilor.


La calculul ariei perefilor, nu se iau ln considoril,re
perefii amovibili c&renu intrerup oontinuitatea pardoselilor.

2.2.6 | Aria util5,

Aria de*f6qurat6 mai pufin aria perelilor

I A*

Suma tnturor ariilor utile ale incdperilor diu apartament


(camere de locuit, bd,i, WC. bucf,tdrii, spafii de depozitare
gi ilb oiroulafie din interionrl apartamentului). Nu secupinrd
aria logiilor qi balcoanelor, pragurile golwilor de ugi ale troeerilor cu desohideri pinl la 1,00 m, niqele de radiatoa,re'
precum qi suprafefele ocupate d.e sobe gi c4pane dg baie
(clte 0,50 m2 pentru fiecare sob6^gie.azturr
de baie) ln eazul
in care inc5lzirea se face cu sobo. In cazul locuinlelor duplex
rampa mai pufin palierele nu Be c-rfprind in suprafafa utilfl

2.2.6 | eria util[ a' I A,o,


apa,rtamentului

a aparta,mentului
2.2,7

Aria loouibill

pe

Suma ariilor dostiirate pentiu locuit (eamera de zi, d.ormitoarele)

-t

OBSERYATIE - Aria pcntru loeuit nu poate fi considerat{ aria (guprafata) locativl (termen $peciflcat tn teSislatie).

Surna a,riilor tuturor nivelurilor

adl

2.2.8
2.2.9

Apo

_l
Aria desfdgu-

rat6
(la locuinte)

Ao,

Aa:

I
I

Aa, :

|'A,r"

Ad * a,ria subsohrlui

2.8 Volume dctinite de elemente de eonstnrofii


2.3.1

Yolumul
nivelului

V*o

Volumul obfinut din produsul tlintre a,ria nivelului qi tnil'


timea lui.
lnS,ltimea nivelului se m5soa,r6l
- pontru un nivel curent' lnt're felele_f4ttg alelardoseiilor inferioare gi euperioare, ca,rs tlelimiteaz[ nivelul
Buperiorrespectiv;
__ _
- peitm ultimul nivel, la clfidirile cx pod' _lntre--fala
. finitil a p*rdoseUi qi fala superioar{ a umpluturii sau
gi Podului' duPd,oaz;
pa,rd.oselii
- |entru pod.ul utilizat, inbe fafa finit{, a pardoselii qi
Conturul oxterior al lnvelitorii;
- pentru ultimul nivel, la ollldirile fld, podr -intr-e fata
iinitn a pa,rd.oseliigi conturul exterior al lnvelitorii.

Sum* volumelor nivelurilor


2.4 Arii rlolinite de luncliuni la elldiri industriale gi civile

2.3.2 | Volumul total | 7r

Suma ariilor utile d.estinateprocesuluitehnologic principal.


Suma a,riilor utile destinate tohnologiilor ajut[toare proce'
sului tohnologieprinoipal. Exomplu d'eAn'n: a,riadestinatl
atetierului de intnetrinere utilaje.
Nu fao pa'r.ted.in a,ria auxiliardr An"ni
- aepoiitele ea,reservencproceneletehnologice de trans'
mattu-izarer-$Bo11ordgfuu.
' fofma,re (termenta,re,
"-tgr)
tleclimatisa,re' lmpiedio[
specia,le
sau carefrin insta,lafii
Droocsoie alteraro, orCazdmedii septioe eic.j-

conlirunarelobtl

Punct

Arii
sau volurne

Simlnl

Corrfinut ryipregerip{,ii d,edeterminare a ariilor ;i volurnelor


-

dgpozite interope.rafionale pentru produclie nete.r:minirt5,.


Ariile ittclicate la rilineatul prtcedent fac pirrte rlin arit de
productie, C.,r,
2.4.3

Aria, d.e
circula!'ie

Aria anexd,

Arrr"

Auo

Aria de circulrr{ie euprinde:


- Buma ariilol rvindfa,gurilor holurilor, coridoarelor,
scd,rilor' ;i asir-\nsoa'rclorcle folosin{i cornunSl
- $rma ariilor din interiorul clirdirilor destinate liniilor
CF (delimitate cle galrlulite) qi a cdilor carosabile amenajate exclusiv circulat iei rle camioane, electlomotoare
etc.
ln aria <le circulafie nu se cuprind i
* seS,rilepin6, la, 1 m l6lime qi pasarelele neinchise de
pere{i i
- culoarelerde circulalie intre utilaje qi baneurile de lucru
qi suprafefele rle deservire a utilajelor ,5ia bancurilor tle
Iucru.
_
,
Suina ariilor utile ce nu fac parte din:
arrr+ao,,+4,.r,"

Ariile sililor cle vinza,re, consumalie, ariile spa$iilr-rrpentrlr


Aria necesturitI Ao
"o* rezervla"de m*rfuri gi aria auxiliard, (ateliere de retug, ,;i caeomercial{,
bin[, de probd,,eamere de audifii, r'izionare ;i depauare pentm RTV), buof,,t5,rii,camere de prepara,re,laboratoare, cI,mi,ri, oficiu, sprilf,,torde vase, spafii pentru receptia ryiexped.ifia mtrfurilor, vestiare)

3:

o
I

rd

u
L

G}

t61
-lao

EI
lO

ao

r,j
d

|.

,.(ll
-F,
tlt
6

lr>

Responsabilulproidctului : ICCPDC
Institulul dc prolectare pentru constructil tipizate
Arh. Franehc trclttrt
Redactat final: Iuslltutul llom{l de $tlrudarillzarc
lng. Pauln Sttrncscu

(.ol-tbomtocri:
- Inspcctoratul Ctnt'ral de Slat Ptttru Invesli[ii - Consl.ruelii
* (iomitetul pcntm Problemele Consiliilor Populare
-- lnstitutul Proicet Bucrtreiti
-- Institul.ul de Ccrcetarc :;i Proiectarc pentru Sistematlzare, Locuinte li Gosppdfiric Comunald
- Institutul rle Construclii - Buctraqli

7
qr

a
tC
(J

t-.
k

Standardrrl a fost r:laborat inilial tn 1955 qi revizuit tn 1961, 1972, gi 1979