Sei sulla pagina 1di 14
DECLARATIE Subsemnatul,Cretu Ion, detinind functia de Primar al comunei Rizeni, declar, pe propria raspundere, ca impreuna cu membrii familiei am urmatoarele venituri si proprietati obtinute, incepind cu 31 decembrie 2012 si pina la 31 decembrie 2012: I. Venituri Tipul venitului Marimea venitului 1. Venitul obtinut la locul de munca de baza 50580,95 lei 2. Venitul obtinut din activitatea pedagogica 3. Venitul obtinut din activitatea stiintifica 4. Venitul obtinut din activitatea de creatie 5. Venitul obtinut din depuneri la institutiile financiare, inclusiv peste hotare 6. Venitul obtinut din valori mobiliare si cote de participare in capitalul agentilor economici II, Bunuri imobile Tipul si denumirea Sediul proprietatii (adresa) Suprafata (m/p) Valoarea (in lei) Loturi de pamint: 1. 265 631 lei 20084600 2. 15043 lei. 100 3. 400 000 te: 400 Case de locuit. 1. 373 643 lei 175,21 2. 272 000 lei 42,7 Apartamente: A 2. Vile: Le 2. Garaje os 2. Alta avere imobila: 1. 2. IIT, Bunuri mobile Tipul si marca Tipul proprietatii Locul inregistrarii Autoturisme: L.Honda Civie 2 Camioane: 1. 2. Remorei: a Vehicule motorizate: a 2. Masini agricole: a 2. Transport naval: cy 2. Transport aerian: a a Alte bunuri mobile: 5 ae IV. Angajamentele financiare Obligatiile fata de: Suma (in lei) 1. Institutia financiara 30 000 lei 2. Compania de asigurare 3. Persoana fizica 4, Alte organizatii, persoane V. Cota-parte a valorilor mobiliare, inclusiv a membrilor familiei, in capitalul agentilor economici Denumirea intreprinderii Sediul, adresa juridica Tipul de activitate Pretul valorilor mobiliare Venitul anual Prezenta declaratie constituie act public si raspund, conform legislatiei, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al informatiilor si datelor care se contin in ea. Data Semnatura 04 februarie Nota: Proprietarii de bunuri comune depun o singura declaratie, ceilalti facind referinta la aceasta declaratie. Anexa nr. 1 DECLARATIE CU PRIVIRE LA VENITURI $I PROPRIETATE Subsemnatul / Subsemnata , __Creju_ Ion, detinind (numele, prenumele, numérul de identificare) Functia de primar in cadrul primariei Razeni__din data de 23.06.2011, ales/numit prin _decizia_Consiliuluicomunal ni_nr.1/1_ di 2011,declar pe proprie raspundere ci jimpreuna cu sotia/sotul si persoanele aflate la intretinerea mea (sumele, prenumele, anul nasterii, numarul de identificare) am urmatoarele venituri realizate incepind cu 01 ianuarie 2013 gi pind la 31 decembrie 2013 si urmatoarele proprieta{i detinute la momentul declar: I. VENITURI Nota Se vor dectara inclusiv veniturile provenite din strinatate Cine a realizat | Sursa Servieiul prestat/obiectul generator | Venitul | venitul venitului de venit incasat (1-Venitul obtinut ia locul de mune de baz (1. Titular [crew Ton salariu Primaria Rézeni 71056,3 1.2.Soy/sofie salariu S.C Rizinteleom SRL 36000,00 1.3. Copit 1.4, Persoane aflate la intrejinere 2. Venitul obfinut din activitatea didactick 11. Titular 1.2, SoW/sofie 1.3. Copit 3. Venitul obfinut din activitatea stiin{ifica si de creatie L. Titular 1.2. So¥/sotie 1.3. Copii