Sei sulla pagina 1di 26

Kalendar i godinjak poljoprivrednih radova

Calendario e annuario dei lavori agricoli

Protekla je godina za poljoprivrednike bila izuzetno teka i zahtjev-

Lanno che ci lasciamo alle spalle stato particolarmente difficile

na. Ne znam da li je tee bilo vinogradarima ili maslinarima. Vre-

ed esigente per gli agricoltori: non so se sia stato peggiore per i

menske prilike okarakteriziralo je izuzetno kino vrijeme. Najgore

vitivinocoltori o per gli olivicoltori. Le condizioni climatiche sono


state tutte allinsegna del tempo piovoso e la cosa peggiore stata

je bilo provoditi pravovremenu i uinkovitu zatitu. Usred ljeta se

scegliere i termini adatti per proteggere puntualmente ed effica-

pojavila peronospora na bobicama groa to je za nae prilike

cemente le colture. Nel bel mezzo dellestate sugli acini duva

vrlo rijetka pojava. Maslinari su se pak dobro drali sve do polovice


rujna. Naime, vlano i toplo vrijeme pogodovalo je intenzivnijim

comparsa la peronospora, fenomeno questo particolarmente raro


dalle nostre parti. Gli olivicoltori hanno tenuto il passo fino a
met settembre, ma poi il tempo umido e caldo stato il com-

zarazama bolesti i tetnika. Bili smo svjedoci izuzetno velike zaraze

plice ideale di infezioni, malattie e parassiti. Siamo stati testimoni

maslinine muhe. Ipak nam je pred sam kraj godine prispjela jedna

di enormi attacchi della mosca delloliva. Per fortuna verso la fine

vrlo ugodna vijest. Povjerenstvo Ministarstva poljoprivrede RH,

dellanno ci pervenuta una buona notizia. L11 novembre 2014


la Commissione preposta del Ministero dellagricoltura della RC,

11.11.2014. razmotrilo je Specifikaciju oznake izvornosti istarskog

avendo prima analizzato la Specifica varietale per il marchio di ori-

maslinovog ulja i uz male dorade dalo pozitivno miljenje. Speci-

gine protetta dellolio istriano, ha espresso un parere positivo, sug-

fikaciju potpisuje Klaster istarskih maslinara tako da je svim pro-

gerendo solo alcune piccole modifiche. La Specifica porta la firma

izvoaima maslinovog ulja u Istri omogueno dobivanje Oznake

del Cluster degli olivicoltori istriani, il che permette a tutti i produttori di olio doliva della nostra regione di ottenere il Marchio

izvornosti, naravno uz ispunjavanje uvjeta Specifikacije. Do kraja

di origine, naturalmente rispondendo ai requisiti prescritti dalla

2014. slijedi objava u Narodnim novinama. Rok za eventualne albe

stessa Specifica. Entro la fine del 2014 il documento sar pubbli-

je 90 dana od objave. Nakon toga u roku od est mjeseci pokrenuti e se postupak registracije na nivou Europske unije. Nadamo se

cato sulla Gazzetta ufficiale, per poi lasciar trascorrere il termine


di tre mesi utile ad inoltrare eventuali ricorsi e successivamente,
entro un ulteriore termine di sei mesi, sar avviata la procedura di

da e se u toku 2015. ostvariti dugo oekivana Oznaka izvornosti

registrazione a livello di Unione europea. Speriamo che il 2015 sia

istarskog maslinovog ulja kao kruna svih dosadanjih aktivnosti u

lanno di concretizzazione del tanto atteso Marchio di origine pro-

cilju razvoja maslinarstva Istarske upanije.

Urednitvo svima Vama eli uspjenu 2015.godinu!

tetta dellolio doliva istriano, per coronare tutti i passi fatti finora
nello sviluppo dellolivicoltura della Regione dellIstria.
La redazione augura a tutti voi un 2015 coronato dal successo!
Izdava Editore
Udruga - Associazione Agroturist Vodnjan - Dignano
Urednik - Redattore
Franko Ragu
Suradnici - Collaboratori:
Radovi u masliniku / Lavori nelloliveto
Franko Ragu
Radovi u podrumu i vinogradu / Lavori in cantina e nel vigneto
Sergio Bile
Ljekovito bilje / Piante officinali
doc. dr. sc. Ivanka uti
Gastro
LF catering
Sveci / Santi
Marijan Jeleni
Prijevod i lektura / Traduzione e revisioni dei testi
Atinianum d.o.o
Fotografije / Fotografie
Danilo Dragosavac, Alen Kalebi,
LF catering, Marijan Jeleni, Anto Babi,
Oblikovanje / Design
Mod d.o.o.
Priprema za tisak
Dina Dragosavac
Tisak / Stampa
Tiskara Nova Galiana
Pokrovitelj / Patrocinatore
Grad Vodnjan - Citt di Dignano

Sijeanj
Gennaio
Antonak

1 /G
2 P/V
3 S/S
4 N/D
5 P/L
6 U/M
7 S/M
8 /G
9 P/V
10 S/S
11 N/D
12 P/L
13 U/M
14 S/M
15 /G
16 P/V
17 S/S
18 N/D
19 P/L
20 U/M
21 S/M
22 /G
23 P/V
24 S/S
25 N/D
26 P/L
27 U/M
28 S/M
29 /G
30 P/V
31 S/S

NOVA GODINA
Capodanno
Bazilije V., Grgur Nazijanski
Ime Isusovo, Genoveva
2. NED. PO BOIU
Anela F. Dafroza
Telesfor, Gaudencije
BOGOJAVLJENJE
(Sv. Tri kralja) Epifania
Rajmund P., Rajko, Lucijan
BDM brze pomoi, Severin
Julijan, ivko
Agaton, Dobroslav, Grgur X.
KRTENJE ISUSOVO
Honorat, Neven
Ernest, Tatjana
Hilarije, Veronika
Feliks, Sreko, Malahija
Sv. Pavao pustinjak, Stoija
Marcel, Oton, Mislav
Antun opat, Vojmil, Lavoslav
2. NED. U GOD.
Priska, Liberata, Biserka
Mario, Kanut, Ljiljana
Fabijan i Sebastijan
Agneza, Janja, Nea
Sv. Vinko akon i mu., Irena
Emerencijana, Ema, Vjera
Franjo Saleki, Bogoslav
3. NED. U GOD.
Obra. Sv. Pavla apostola
Timotej i Tit, Bogoljub
Angela Merici
Toma Akvinski, Tomislav
Valerije, Konstancije
Martina, Gordana, Darinka
Ivan Bosco, Marcela

2015.

Udruga - Associazione

Maslinik
Masline su u fazi mirovanja. Ukoliko to vremenski uvjeti dozvoljavaju moemo obaviti: gnojidbu mineralnim NPK gnojivima i/ili organskim gnojivima, zimsku zatitu protiv
bolesti i tetnika, rezidbu u cilju pomlaivanja odnosno regeneracija starih stabala. Ako
nije obavljena filtracija, po potrebi vrimo pretakanje maslinovog ulja sa taloga. Redovito, tokom godine pratiti savjete strunjaka i edukativna predavanja. Vie moete doznati na www.agroturist-vodnjan.hr, www.vodnjan.hr, www.savjetodavna.hr

Vinograd / Podrum
Vinograd: duboka zimska obrada tla; osnovna gnojidba organskim
gnojivima te mineralnim gnojivima NPK formulacija 7-14-21 ili
10-20-30 temeljem dobivenih rezultata analize tla u pedolokom
laboratoriju; radovi na postavljanju i popravcima armature i kolja;
pripreme tla za sadnju loze; rezidba loze i uklanjanje odrezane
rozgve iz vinograda te unitavanje paljenjem; prilikom rezidbe
voditi brigu o optereenosti pupova, obzirom da poveani urod
znai niu kvalitetu groa; skidanje stare kore s panjeva i provedba
zimskog prskanja 5% otopinom modre galice ili mineralnim
uljima, npr. crvenim. Podrum: paziti na higijenu prostora i
pribora; kolovanje vina tijekom dozrijevanja postupcima njege
(dopunjavati uestalo otpranjene drvene bave i druge vinske
spremnike u kojima moemo uvati vino i u atmosferi inertnih
plinova); stabilizacija bistrenjem i filtracijama; izlaganje niskim
temperaturama radi uklanjanja nestabilnih tartarata; kontrolirano
mijeanje na talogu kvasaca, ako je vino sur lie; pratiti sadraj
sumpornog dioksida i korigirati ga po potrebi; u sluaju pojava
mana ili bolesti konzultirati enologa.

Ljekovito bilje
Kopriva (Urtica dioica L.)
Opis vrste: Kopriva je viegodinja zeljasta biljka iliastog korijena i razgranate mree horizontalnih podzemnih stabljika (rizoma). Nadzemna je stabljika uspravna, etverobridna i dosee
visinu do 2 m. Listovi su izdueno srcoliki, nazubljena ruba, nasuprotni, prekriveni mekim, kratkim arnim dlaicama (aoke), koje
biljci slue kao obrana od neprijatelja. Cvjetovi su jednospolni,
skupljeni u metliaste cvatove u pazucima listova. Dvodomna je
biljna vrsta pa postoje muke i enske biljke. Cvate u dugom razdoblju od kraja proljea do jeseni; oprauje se vjetrom pa stvara
mnogo peludi, koja je za neke ljude alergena. Pripada porodici
kopriva (Urticaceae). Mogunosti upotrebe: Iako je jedna od
najpoznatijih korovnih biljaka, isto je tako utilitarna vrsta, jer se
moe upotrebljavati u razliite svrhe. U ljekarnitvu se koriste koprivin list i korijen (Urticae folium et radix) kod bolesti mokranog mjehura (diuretik), za sniavanje eera u krvi, protiv proljeva
(adstringent) te kao sredstvo protiv anemije. U pukoj medicini,
pored ostalog, bievanje koprivom koristi se protiv reume. U
kozmetikoj industriji kopriva je baza preparatima za jaanje korijena kose i protiv peruti. U tekstilnoj industriji predstavlja izvor
vlakana i boje. U prehrambenoj industriji koristi se kao izvor prirodne zelene boje za bojanje proizvoda (klorofil, aditiv E-140). U
kulinarstvu se koristi svjea, za pripremu krem juha, variva, riota,
savijaa. Vrijeme sakupljanja: Kopriva se za konzumaciju bere
prvenstveno u proljee, dok su mladi izbojci jo jedri i mekani,
visoki oko 30 cm. Za suenje i pripremu droge (list i vrni izbojci)
biljke se kose u fazi cvatnje i sue (do 50 C). Korijen se vadi
ujesen, isti od nadzemnih i oteenih dijelova, pere i sui (60 C).

Gastro
Raviolon od heljdinog brana punjen umanjom i skutom
Za nadjev raviolona izmijeati umanjak, skutu, sol i groice.
Od brana, vode jaja i soli izmijesiti tijesto za raviole, razvui i
na tijesto poloiti linjake od pripremljenog nadjeva. Preklopiti
ostatkom tijesta i odrezati veim obruem. Rubove raviolona
pritisnuti vilicom. Raviolon kuhati u vruoj vodi. Od temeljca,
maslaca i repova sitno sjeckanog mladog luka pripremiti juhu,
poloiti kuhani raviolon, dekorirati suhim groicama i jestivim
mauhicama.

Lijek neumjerenosti
Sveti Bazilije Veliki i crkveni nauitelj roen je u Turskoj oko 329. Tri su
mu sina biskupi i kerka monahinja. Studirao je filozofiju u Carigradu i
Ateni. Skroman je i godinu dana jede samo travu i pije vodu. Studentima
preporua tjelesnu uzdrljivosti, poniznost i da se klone svijeta. Obraa
svog profesora, studente i pogane. U vrijeme krtenja na Jordanu ugleda
bijelu golubicu. Nakon smrti je biskupa u Cezareji posveen za biskupa.
Krivovjerni ga car Valent progoni. Pokuava predobiti na krivovjerje. Kad
ne uspijeva, podmee mu lijepu udovicu. Ali se razboli i trai Bazilijevu
pomo. Bazilija nije slomio, ali zato uhiti 80 sveenika i biskupa, nakrca
na lau i zapali. Car se, oajan izgubljenom bitkom i sam zapalio. Bazilije
moli i pie itave noi. Organizira monaki ivot. Sv. Grgur kae: Nitko
kao on nije tumaio Sveto pismo. Umro je u 50. godini 379. Od njega se
u Vodnjanu uva neraspadnuti prst. Blagdan mu je 2. sijenja.

Vodnjan - Dignano

Oliveto
Gli olivi sono in fase di stallo. Condizioni meteorologiche permettendo, possiamo dedicarci:
alla concimazione a base di concimi minerali NPK e/o organici; alla protezione invernale contro malattie e parassiti, alla potatura di ringiovanimento o rigenerazione di vecchi alberi. Se
non abbiamo sottoposto lolio alla filtrazione, lo travasiamo quando necessario per eliminarne la morchia. Seguire regolarmente durante tutto lanno i consigli degli esperti del settore
e le conferenze tematiche. Per saperne di pi consultare i siti www.agroturist-vodnjan.hr ,
www.vodnjan.hr , www.savjetodavna.hr

Vigneto / Cantina
Vigneto: scasso (lavorazione invernale) del terreno; concimazione
di base con concimi organici e minerali NPK, nel rispetto della formula 7-14-21 oppure 10-20-30, a seconda dei risultati delle analisi
del suolo di un laboratorio pedologico; interventi di posa in opera e
di riparazione dellarmatura e dei pali; preparazione del terreno per
la messa a dimora di viti; potatura della vite e rimozione dei rami
tagliati, che poi bruceremo lontano dalla vigna; durante la potatura
considerare il numero di gemme, tenendo sempre presente che un
raccolto abbondante significa un livello di qualit inferiore delluva;
rimozione della vecchia corteccia dai ceppi e irrorazione invernale
con soluzione al 5% di solfato di rame o oli minerali, per es. rosso.
Cantina: fare sempre attenzione alligiene del vano e degli arnesi;
affinamento del vino durante la maturazione mediante vari interventi
(riempimento regolare di botti di legno e di altri contenitori in cui
custodiamo il vino anche in atmosfera a gas inerti); stabilizzazione
mediante chiarificazione e filtrazione; tenuta a basse temperature
per rimuovere i tartrati volubili; mescolatura controllata su sedimento di lieviti, se il vino sur lie; verificare il contenuto di diossido di
zolfo e correggerlo se necessario; in caso di comparsa di difetti o
malattie, consultare un enologo.

Piante officinali
Ortica (Urtica dioica L.)
Descrizione della specie: Lortica unerbacea perenne, con radice
filamentosa e sottile, che forma una rete orizzontale di rizomi. Il fusto
della parte aerea eretto, a sezione quadrata e raggiunge laltezza di
2 m. Le foglie sono cuoriformi alla base ma con apice acuto, margine
dentellato, alterne, ricoperte da peli urticanti, che servono alla pianta
per difendersi dai nemici. I fiori sono unisessuali, riuniti in piccole spighe nelle ascelle fogliari. una pianta dioica e pertanto ci sono piante
femmine e piante maschi. Fiorisce per un lungo periodo, dalla fine della
primavera allautunno; limpollinazione avviene con il vento e pertanto
si forma molto polline, allergico per gli uomini.Appartiene alla famiglia
delle Urticaceae. Usi: Essendo una delle pi comuni piante spontanee,
apprezzata anche per i suoi molteplici impieghi. Nellindustria farmaceutica vengono usate le foglie e la radice (Urticae folium et radix)
per disturbi alla vescica urinaria (diuretico), per ridurre lo zucchero
nel sangue, contro diarree e anemia. Nella medicina popolare, accanto
ai restanti usi, le fruste di ortica son conosciute per contrastare i
reumatismi. Nellindustria cosmetica lortica alla base di prodotti per
rinforzare la radice dei capelli e per combattere la forfora. Nellindustria tessile una preziosa fonte di fibre e di colore. Nellindustria
alimentare viene usata come pigmento verde naturale per colorare
prodotti (clorofilla, additivo E-140). In cucina si pu usare fresca per
preparare brodi vellutati, contorni, risotti e strudel. Periodo di raccolta: Lortica va prevalentemente raccolta in primavera, quando i getti
sono giovani e freschi, alti circa 30 cm. Per essiccare la pianta (foglie e
cime) va falciata durante il periodo di fioritura ed essiccata (alla temp.
massima di 50 C). La radice va estratta in autunno, pulita e liberata
dalle parti danneggiate, lavata ed essiccata (60 C).

Gastro
Raviolone di farina di grano saraceno, farcito con
tuorlo duovo e ricotta
Per la farcitura del grosso raviolo vanno mescolati assieme il tuorlo
duovo, la ricotta, un po di sale e uvetta. Fare limpasto per il raviolone
mescolando farina, acqua, uova e sale. Spianarlo e con lausilio del cucchiaio appoggiarvi sopra il ripieno. Coprire con altro impasto e tagliare
con un grande anello. I bordi del raviolone vanno chiusi schiacciandoli
con una forchetta. Il raviolone va poi cotto in acqua bollente. Con un
brodo di base gi preparato, al quale vanno aggiunti del burro e foglie
di scalogno tagliate a pezzetti, si crea il brodino nel quale riporre il
raviolone. Decorare il piatto con uvetta passa e violette commestibili.

Un rimedio contro la smoderatezza


San Basilio il Grande, erudito ecclesiastico, nasce in Turchia circa nellanno
329. Ha tre figli vescovi e una figlia monaca. Studia filosofia a Costantinopoli
e ad Atene. modesto e per un anno intero mangia solo erba e beve acqua.
Consiglia ai giovani allievi di essere fisicamente resistenti, umili e di evitare la
mondanit. Converte il suo professore, molti studenti e pagani. Durante una
crociera lungo il Giordano nota una colomba bianca. Deceduto il vescovo
di Cesarea, ne prende il posto. Limperatore eretico Valente lo perseguita
e tenta di conquistarlo con leresia. Non riuscendovi, gli presenta una bella
vedova, ma si ammala e chiede aiuto a Basilio, che non si fa piegare. Limperatore pertanto cattura ottanta preti e vescovi, li fa salire su una nave che
poi incendia. Limperatore disperato per aver perso lo scontro, si d fuoco.
Basilio prega e scrive per notti intere. Organizza la vita monacale. San Gregorio dice: Nessuno ha interpretato la Santa Scrittura come lui. Muore a
cinquantanni nel 379. A Dignano custodiamo un dito incorrotto del santo.
Lo ricordiamo il 2 gennaio.

Deset godina za mlado maslinovo ulje


I dieci anni dellolio doliva novello
Zaokruena obljetnica, jedna dekada uprizorenja Dana mladog
maslinovog ulja u Vodnjanu. Prije
deset godina, 2005. godine, na placi su postavljena dva atora jedan
vei sa tandovima i kuhinjom Scavolini kakvu bi nali u malo imunijem domainstvu, i drugi manji,
nasuprot veem na Grisi, za govornike i mjeoviti zbor Zajednice
Talijana iz Vodnjana koji je pratio
otvorenje te prve fete mladog
maslinovog ulja. Sav sadraj te godine stao bi u jednu petinu ovogodinjih desetih po redu Dana mladog maslinovog ulja. Tonije stao
bi u prostor ovogodinje kuhinje.
U ovih deset godina Vodnjantina se prometnula u maslinarski
raj. Izmeu ostalog i odravanjem
DMMUa. Danas je upravo ekstra
djeviansko maslinovo ulje s ovog teritorija dobro
dolo na trpezu Europe. Ope poznato je da svake
godine u prestinoj publikaciji Flos olei najmanje dvoje
a ponekad i vie vodnjanskih maslinara osvaja titule
top 20 u svijetu. S toga ne udi odluka organizatora
da ovogodinja manifestacija zablista europski to se
odraavalo i na licima posjetitelja koji nisu krili zadovoljstvo posjetom.
Grad Vodnjan za sada se prema svijetu prepoznaje po
bogatstvu sakralne batine, akcijama ouvanja ruralne
batine i svemu povezanom za ekstra djeviansko maslinovo ulje. To su fakti a guti su guti. Bilo je interesantno gledati bezbrojna parkirana auta, ljude koji su
ak od Konzuma pjeaili do atora a dolazili od svuda.
Po rijeima organizatora u atoru je bilo devedeset
izlagaa s vie od 200 uzoraka maslinovog ulja, zatim su
tu bili izlagai vina, rakija, pruta i suhomesnatih proizvoda, sireva, proizvoda na bazi tartufa, aromatinih
sapuna, proizvoda od lavande, rukotvorina od maslinovog drva, izlagai poljoprivredne mehanizacije. Meunarodni aspekt manifestacije dali su izlagai iz Italije,
Bosne i Hercegovine, Slovenije, Crne Gore i Srbije.
Boica Rukavina pomonica ministra poljoprivrede,
Boris Cota, predsjednik Savjeta za gospodarstvo Ureda hrvatskog predsjednika, istarski upan Valtera Flego
i gradonaelnik Klaudio Vitasovi zajedno su, kako to
prilii svearskoj prilici, odrezali prvu fetu slavljenike torte. U svojim su govorima vie manje bili usmjereni na pojanjenje svrhe ovakve manifestacije koja
svojim sadrajem i namjenom pridonosi poveanju potronje maslinovog ulja, koja je opet generator poveane proizvodnje. Ono to bi bilo najbitnije za maslinara
je spoznaja da je u poodmakloj fazi postupak zatite
ulja kroz sustav kvalitete zemljopisnih oznaka. Tako u
postupku registracije i zatite na EU razini imamo i
istarsko ekstradjeviansko maslinovo ulje. Uskoro e
ono kao i istarski prut u konanici dobiti oznaku zatiene izvornosti. Nadajmo se samo da se ekstra djevianskom maslinovom ulju ne dogodi problem kao sa
zatitom izvornosti vina od terana.
Organizator manifestacije je Grad Vodnjan, a suorganizatori su Udruga Agroturist, vodnjanska Turistika
zajednica i Poljoprivredna zadruga Olivis. Pokrovitelji
su ministarstva poljoprivrede i turizma te Hrvatska
turistika zajednica, Istarska upanija i Ured hrvatskog
predsjednika.

Lanniversario tondo, una decade di


presentazioni nellambito delle Giornate dellolio doliva novello di Dignano. Dieci anni fa, correva lanno 2005,
in piazza erano stati montati due
tendoni, uno pi grande con banchi
e cucina Scavolini modello presente
solo nelle case pi ricche, e il secondo, minore, di fronte sulla Grisa, per i
discorsi e per il coro misto della Comunit degli Italiani di Dignano che fa
da sottofondo allinaugurazione della
prima festa dellolio novello. Tutti i
contenuti di allora occuperebbero un
quinto delle Giornate di questanno,
alla loro decima edizione: per essere
pi precisi, occuperebbero lo spazio
che questanno stato attribuito alla
cucina.
Nei dieci anni alle nostre spalle il Dignanese si imposto come paradiso dellolivicoltura, tra le altre cose,
anche per lorganizzazione delle
GOON. Oggi proprio lolio proveniente dal nostro territorio ad essere presente sulle tavole dEuropa. ormai noto che ogni anno nella prestigiosa
pubblicazione intitolata Flos olei ci siano almeno due, e a
volte anche pi, olivicoltori dignanesi che si guadagnano un
posto tra i top 20 al mondo. Pertanto non ci sorprende
la decisione presa dagli organizzatori di far splendere di
spirito europeo la manifestazione di questanno, il che si
riflesso pure sui volti dei visitatori, che non hanno nascosto
la soddisfazione di essere presenti.
Attualmente la Citt di Dignano conosciuta nel mondo
per la ricchezza del patrimonio sacro, per le azioni di conservazione del patrimonio rurale e per tutto quanto va collegato allolio doliva. Questi sono fatti, i gusti sono gusti.
stato interessante osservare le innumerevoli automobili
parcheggiate, le persone arrivare a piedi nel tendone addirittura dal Konzum, provenienti da tantissimi luoghi. Secondo lorganizzatore, il tendone ha ospitato novanta espositori con pi di duecento campioni di olio doliva, seguiti dai
produttori di vino, grappe, prosciutto, insaccati, formaggi,
prodotti a base di tartufo, saponette aromatiche, prodotti
di lavanda, manufatti di legno dolivo, espositori di meccanizzazione agricola. A dare un carattere internazionale alla
manifestazione sono stati gli espositori provenienti dallItalia, dalla Bosnia ed Erzegovina, dalla Slovenia, dal Montenegro e dalla Serbia.
Boica Rukavina, vice ministro dellagricoltura, Boris Cota,
presidente del Consiglio per leconomica dellUfficio del
presidente della Repubblica, Valter Flego, presidente della
Regione e il sindaco Klaudio Vitasovi hanno tagliato tutti assieme, com dobbligo in queste occasioni ufficiali, la
torta di compleanno. I loro discorsi sono stati pi o meno
incentrati sui motivi e sugli obiettivi di una manifestazione
di questo tipo, la quale per contenuto e intenzioni contribuisce allaumento del consumo di olio doliva, che a sua
volta d nuova alla produzione. Ma la cosa pi importante
per lolivicoltore locale, che sia in dirittura darrivo la procedura di tutela con lassegnazione del marchio di origine
geografica dellolio croato, che ne garantisce la qualit:
in fase di registrazione e di tutela a livello europeo anche
lolio extra vergine doliva istriano. Ben presto anchesso,
come gi avvenuto con il prosciutto, otterr il marchio che
ne tutela la provenienza. Speriamo solo che durante tale
percorso lolio extra vergine non incontri gli ostacoli che
ha avuto il vino terrano con il marchio di provenienza.
Lorganizzatore dellevento la Citt di Dignano, che viene
coadiuvata dallAssociazione Agroturist, dalla locale Comunit turistica e dalla Cooperativa agricola Dignano. I
patrocinatori sono stati i ministeri dellagricoltura e del turismo, lEnte turistico nazionale, la Regione Istria e lUfficio
del presidente croato.
Autor/Autore: Danilo Dragosavac

Veljaa
Febbraio
Sian

1 N/D
2 P/L
3 U/M
4 S/M
5 /G
6 P/V
7 S/S
8 N/D
9 P/L
10 U/M
11 S/M
12 /G
13 P/V
14 S/S
15 N/D
16 P/L
17 U/M
18 S/M
19 /G
20 P/V
21 S/S
22 N/D
23 P/L
24 U/M
25 S/M
26 /G
27 P/V
28 S/S

4. NED. U GOD.
Brigita, Miroslav, Sever
PRIKAZANJE GOSPODINOVO
SVIJENICA, Marijan
Sv. Bla, Sv. Vlaho, Tripun
Andrija Corsini, Ivana
Agata, Dobrila, Jagoda, Silvan
Pavao Miki i dr., Doroteja
Bl. Pio IX. papa, Rikard
5. NED. U GOD.
Jeronim Emilijani, Jerko
Sv. Skolastika, Apolonija
Bl. Alojzije Stepinac
Gospa Lurdska, Mirjana
Eulalija, Zvonimir

2015.

Udruga - Associazione

Maslinik
U drugoj plovici mjeseca zapoinjemo sa gnojidbom duinim gnojivima. Koristimo UREA-u
u koliini od 1-2 kg ili KAN 27% od 2-4 kg po
rodnom stablu. Koliina gnojiva ovisi o bujnosti i veliini i kondiciji stabla. Nakon toga obavezna je obrada tla i unos gnojiva dublji sloj
zemlje. Nastavljamo sa regeneracijom starih
stabala, a krajem mjeseca moemo zapoeti sa
rezidbom na rod. Zatitu provodimo po porebi, kao u sijenju. Ukoliko vremenski uvjeti dozvoljavaju moemo zapoeti sadnju mladih maslina na prethodno pripremljena sadna mjesta
(vidi radove u studenom i prosincu).

Vinograd / Podrum
Vinograd: jo samo u ovom mjesecu moemo provoditi osnovnu gnojidbu organskim
gnojivima te mineralnim gnojivima NPK formulacija 7-14-21 ili 10-20-30 temeljem dobivenih rezultata analize tla u pedolokom laboratoriju te zimsku duboku obradu tla;
vinogradi koji su najesen duboko izorani, preorati malim plugovima; rezanje brandusa
i povrinskih ilica; radovi na postavljanju i popravcima armature i kolja; pripreme tla
za sadnju loze; rezidba loze i uklanjanje odrezane rozgve iz vinograda te unitavanje
paljenjem (prilikom rezidbe voditi brigu o optereenosti pupova, obzirom da poveani
urod znai niu kvalitetu groa); skidanje stare kore s panjeva i provedba zimskog
prskanja 5% otopinom modre galice ili mineralnim uljima, npr. crvenim; sadnja vinove
loze. Podrum: paziti na higijenu prostora i pribora; kolovanje vina tijekom dozrijevanja postupcima njege (provesti drugi pretok vina, dopunjavati uestalo otpranjene
drvene bave, i druge vinske spremnike u kojima moemo uvati vino i u atmosferi
inertnih plinova); stabilizacija bistrenjem i filtracijama; izlaganje niskim temperaturama
radi uklanjanja nestabilnih tartarata; kontrolirano mijeanje na talogu kvasaca, ako
je vino sur lie; pratiti sadraj sumpornog dioksida i korigirati ga po potrebi; u sluaju
pojava mana ili bolesti konzultirati enologa.

Ljekovito bilje
Maslaak (Taraxacum officinale Weber)

Katarina Ricci, Kristina


Sv. Valentin, Zdravko
6. NED. U GOD.
Klaudije Colomb, Vitomir
Julijana, Onezim, Miljenko
7 utem. Reda Slugu BDM
ISTA SRIJEDA
PEPELNICA (post i nemrs)
Konrad, Ratko, Blago
Eleuterije, Leon, Lav, Lea
Petar Damiani, Damir
1. KORIZ. NED. (ista)
Katedra Sv. Petra
Polikarp, Grozdan, Romana
Montan, Goran, Modest
Viktorin (kvatre)
Aleksandar, Sandra, Branimir
Donat Zadarski, Gabriel od
alosne Gospe (kvatre)
Roman, Teofil (kvatre)

Opis vrste: Maslaak je zeljasta trajnica s dobro razvijenim, mesnatim, vretenastim korijenom iz kojeg raste rozeta krupnih, duguljastih, glatkih listova, priljubljenih uz tlo. Iz sredita rozete razvija se
cvjetna stabljika visoka do 30 cm, glatka, okruglog presjeka i uplja.
Na njenu vrhu razvija se glaviasti cvat zlatno ute boje, sastavljen
od velikog broja jeziastih cvjetova. Dnevno otvaranje i zatvaranje
cvjetova ovise o intenzitetu svjetlosti i vremenskim prilikama. Cvate meu prvim biljkama u proljee. Poslije cvatnje na cvjetitu ostaju plodovi (roke) u obliku svilenkasto dlakave kugle koju raznosi
vjetar. Biljka proizvede od 3 do 8 tisua roki, to maslaak ini vrlo
prodornom biljnom vrstom. Pripada porodici glavoika jezinjaa
(Cichoriaceae). Mogunosti upotrebe: Maslaak ne treba smatrati korovom, jer se za ishranu (ljudi, ivotinje) i za lijeenje mogu
koristiti njegov korijen, list (Taraxaci radix cum herba) i cvijet. U
obliku razliitih pripravaka (sirup, sok, vino, vodeni pripravak, med)
moe se upotrebljavati za lijeenje mnogih zdravstvenih tegoba (jetra, bubrezi, probavni organi, koa, miii, zglobovi). Ljekoviti su i
korijen i nadzemni dio biljke. Mladi tvrdi cvjetni pupoljci kisele se u
octu i koriste kao zamjena za kapare. Medonosna je biljka. Vrijeme sakupljanja: Lie maslaka za prehranu bere se prije cvatnje
rano u proljee, dok se za suenje bere tijekom cijelog ljeta. Korijen
se vadi tijekom jeseni, oisti od nadzemnih dijelova, opere te sui na
suncu ili toplom mjestu.

Gastro
Crvene lazanje s kozicama
Od brana, jaja, soli i vode umijesiti tijesto, izvaljati na tanko
i izrezati na lazanje. Staviti kuhati u vruu vodu i sol. Kozice
popriti na maslinovom ulju da zarumene. U posebnoj tavi
iskuhati ciklu i sok od cikle uz dodatak zaina po osobnom
izboru. U reducirani sok od cikle dodati lazanje i kozice,
izmijeati i dekorirati vanilinim tapiem i salviom.

Otac siroadi
Jeronim se Emilijani, sin senatora iz Venecije, posvetio vojnikoj
karijeri. G. 1511. mijenja u venecijskom ratu bolesnog brata na
rijeci Piavi. Nakon poraza, zarobljen je i zatoen u nepoznatom
kraju. Zavjetova se Majci Bojoj napustiti povran ivot kakvim
je do tada ivio. Gotovo se na udesan nain oslobodi i nastavi
boriti do 1529. Onda se vrati u Veneciju i ispunja svoj zavjet
Majci Bojoj. U vrijeme je ratovanja vidio mnogo siroadi iji
su oevi poginuli. Skuplja ih u svojoj kui u Veneciji i oinski ui
zanat. Na savjet svetog Gaetana od Thiena i kardinala Carafe,
budueg pape Pavla IV., putuje Italijom i osniva sirotita za djecu bez roditelja. U Bergamu utemeljuje Drubu slugu siromaha,
poznatu kao Duba otaca Somaska. U vrijeme kuge 1537. zarazi
se posluujui bolesnike i umre iste godine 8. veljae. Svetim je
proglaen 1767. Blagdan mu je 8. veljae.

Vodnjan - Dignano

Oliveto
Nella seconda met del mese avviamo la concimazione con prodotti a base di azoto. Usiamo
UREA (1-2 k), oppure KAN 27% (2-4 kg) per albero produttivo. La quantit di concime dipende
dalla rigogliosit, dalle dimensioni e dalle condizioni di salute dellalbero. Conclusa la concimazione, va obbligatoriamente lavorato il terreno,
integrandolo in profondit con concime. Proseguiamo a rigenerare i vecchi olivi e verso la fine
del mese possiamo anche iniziare con la potatura
di produzione. Condizioni del tempo permettendo, possiamo anche iniziare a piantare i giovani
alberelli di olivo, nelle buche preparate in precedenza (vedi lavori in novembre e dicembre).

Vigneto / Cantina
Vigneto: possiamo sfruttare solamente ancora questo mese sia per la concimazione
di base con concimi organici e minerali NPK 7-14-21 o 10-20-30, a seconda dei
risultati dellanalisi del suolo fatte da un laboratorio pedologico, sia per la scassatura
del terreno; le vigne che sono state arate profondamente (scassate) in autunno, ora
vanno lavorate con aratri pi piccoli; taglio delle radici superficiali; lavori di posa in
opera e di riparazione di armature e tutori (pali); preparazione del terreno per la
messa a dimora di nuove viti; potatura della vite e rimozione dei rami tagliati, che poi
bruceremo lontano dalla vigna (durante la potatura considerare il numero di gemme,
tenendo sempre presente che un raccolto abbondante significa un livello di qualit
inferiore delluva); rimozione della vecchia corteccia dai ceppi e irrorazione invernale
con soluzione al 5% di solfato di rame o oli minerali, per es. rosso; messa a dimora
di giovani viti. Cantina: fare sempre attenzione alligiene del vano e degli attrezzi;
affinamento del vino durante la maturazione (secondo travaso, costante riempimento
di botti di legno e di altri contenitori di vino nei quali lo possiamo custodire anche
in atmosfera a gas inerti); stabilizzazione mediante chiarificazione e filtrazione; tenuta
a basse temperature per rimuovere i tartrati volubili; mescolatura controllata su
sedimento di lieviti, se il vino sur lie; verificare il contenuto di diossido di zolfo e
correggerlo se necessario; in caso di comparsa di difetti o malattie, consultare un
enologo.

Piante officinali
Tarassaco (Taraxacum officinale Weber)
Descrizione della pianta: Il tarassaco una pianta erbacea perenne,
con radice particolarmente sviluppata, carnosa, a fittone, dalla quale si diparte una rosetta di foglie basali, allungate e lisce. Dal cuore della rosetta
cresce il fusto glabro che porta alla sommit il fiore, alto fino a 30 cm, liscio, tubolare e cavo. In cima si sviluppa uninfiorescenza tondeggiante di
colore giallo, composta da tanti piccoli fiori a riccio. Lapertura e la chiusura giornaliera dei fiori dipendono dallintensit della luce e dalle condizioni meteorologiche. tra le prime piante a fiorire in primavera. Finita
la fioritura, sul capolino (infiorescenza) rimane un seme, sotto forma di
gambo con dei filetti lanuginosi bianchi, che viene trasportato dal vento.
Una pianta produce tra i tre e gli ottomila semi, il che permette alla pianta di inseminarsi anche in luoghi molto lontani. Appartiene alla famiglia
delle Cichoriaceae. Usi: Il tarassaco non va assolutamente considerato
unerbaccia, perch nellalimentazione (umana e animale) e nella cura di
vari disturbi si sfruttano la radice, la foglia (Taraxaci radix cum herba) e il
fiore. Preparato in svariati modi (sciroppo, succo, vino, miele, ecc.) viene
usato per contrastare moltissimi disturbi (fegato, reni, apparato digestivo,
pelle, muscoli, articolazioni). Hanno propriet medicinali sia la radice che
la parte aerea della pianta. Le giovani gemme si conservano sottaceto
e sostituiscono il cappero. una pianta mellifera. Periodo di raccolta:
Le foglie di tarassaco da usare in cucina vanno raccolte allinizio della
primavera, prima della fioritura, mentre quelle da essiccare si possono
raccogliere durante tutta lestate. La radice va estratta in autunno, liberata dalla parte aerea, lavata ed essiccata al sole o in luogo caldo.

Gastro
Lasagne rosse ai gamberetti
Con farina, uova, sale e acqua facciamo limpasto, che va poi
spianato sottile e tagliato a lasagne. Mettere a cuocere in acqua
bollente gi salata. I gamberetti vanno rosolati in olio doliva
fino a farli diventare rossi. In una pentola a parte far cuocere la
rapa rossa e il suo succo, aggiungendo spezie a piacere. Unire
le lasagne e i gamberetti al succo ridotto di rapa, mescolare e
decorare con una stanghetta di vaniglia e salvia.

Il padre degli orfani


Girolamo Emiliani, figlio di un senatore di Venezia, si dedica alla carriera
militare. Nel 1511 sostituisce il fratello ammalato sul fronte del fiume
Piave. Dopo la sconfitta, viene fatto prigioniero e rinchiuso in luogo sconosciuto. Con i voti promette alla Madonna di abbandonare la vita superficiale vissuta fino ad allora: si libera quasi miracolosamente e ritorna
a combattere fino al 1529. Fa ritorno a Venezia, onorando i voti espressi
alla Madonna. Durante gli anni di guerra vede moltissimi orfani di padri
uccisi. Li accoglie nella sua casa veneziana, insegnando loro un mestiere,
come un vero padre. Su consiglio di San Gaetano da Thiene e del cardinale Carafa, futuro papa Paolo IV, gira per lItalia e fonda orfanatrofi per
bimbi senza genitori.Apre a Bergamo la Compagnia dei Servi dei Poveri,
nota con il nome di Ordine dei padri Somaschi.Allepoca della peste, nel
1537, si ammala curando gli ammalati e muore l8 febbraio dello stesso
anno.Viene eletto santo nel 1767. La sua giornata ricorre l8 febbraio.

Meunarodni karakter 10. DMMU-a


Carattere internazionale delle X GOON
Italija
O uestvovanju Opine Manzano iz Italije na DMMU-a
ve smo pisali no vrijedi neke injenice ponoviti. Grad
Vodnjan i Opina Manzano surauju od 2005. godine.
Prijateljska suradnja se temelji, prvenstveno, na prisustvovanju na manifestacijama u organizaciji Grada
Vodnjana tako i Opine Manzano. Na Danima mladog
maslinovog ulja Opina Manzano ima svoj tand gdje
prezentira i promovira posebnosti i proizvode Manzana. Vodnjantina prezentira svoja ulja, poljoprivredne
proizvode i turistike posebnosti na manifestacijama u
Manzanu: Olio e dintorni i Festa della sedia (Manzano je u svijetu poznat po proizvodnji stolica). Zajedniki su, 2008. godine, pokrenuli inicijativu za osnivanje
Ceste maslinovih ulja koja bi povezala Manzano i Vodnjan zajedno sa 15 gradova i opina Italije, Slovenije i
Istre. Suradnja se temelji i na kulturnoj razmjeni te na
suradnji umirovljenika Vodnjana i Manzana.

Crna Gora
Boo alti, dolazi iz Crne Gore, iz grada Bara grada masline, grada koji u svojoj kotlini ima oko 180 tisua maslinovih stabala, grad koji je prepoznatljiv po
maslini i koji zori s maslinom. Na sajam je doao preko prijatelja Franka Ragua. U razgovoru je estitao
organizatoru na tako krasnoj i izuzetno dobro osmiljenoj manifestaciji, jer u njoj nije samo degustacija
maslinovih ulja nego i prezentacija kulturnih dobara
Grada Vodnjana i okolice, i prezentacija gastro ponude raznih jela s ovih predjela.
U mnogome se razlikuje manifestacija ovdje ili kod njih,
oni idueg vikenda nakon DMMUa organiziraju veliku
manifestaciju pod imenom Maslinijada Bar koja je etiri godine starija od vodnjanske, kao i od Maslina u
Splitu i Nonjaka u Zadru. Na sajmu je izloio specijalitet alta, - crna maslina u vie stoljetnom umaku
koji je tajna njegove obitelji. Zatim nekoliko nizova njihove kvalitetne suhe smokve i neto malo maslinovog
ulja. Poalio se na napad maslinove muhe to mu je ove
godine, naalost, gotovo unitila rod. U njegovih 54 godine, ne pamti takav napad, odjednom na brzinu.
Na kraju s tipinim osmijehom na licu kakvog su ga
mogli ljudi zatei na njegovom tandu veli kako ovdje
dolazi s velikim gutom, ve etvrtu godinu i nada se
da e i dalje dolaziti.

Bosna i Hercegovina
Slavko Ramljak, dolazi iz apljine, iz Bosne i Hercegovine, predstavlja tvrtku i uljaru Ramljak. Svoj je radni vijek odsluio u privatnom biznisu, koji se bavi opskrbom
poljoprivrednih proizvoaa repromaterijalom. Toga
mu je bilo dosta pa je krenuo u maslinarstvo, napravio
malu obiteljsku uljaru Olio Mio, 500 kg/h zasadivi
svojih petsto maslina. Braa mu takoer imaju oko 500
maslina, ukupno 1000. Inae, u Hercegovini je maslina
postala popularna. Ne zna tonu koliinu, ali posaeno
je jako puno mladih maslina. Ima maslinika od dvije ili
tri tisue komada, ima jedan od 6000, naravno onih od
100 do 200 posaenih stabala ima mnogo. Osim toga,
svaka okunica ima bar po jedno stablo masline.

Italia
Avevamo gi scrio della presenza alle GOON del
Comune di Manzano, Italia, ma vale la pena riparlare di
alcuni fa. La Ci di Dignano e il Comune di Manzano
collaborano dal 2005. un rapporto di collaborazione
parcolarmente amichevole, incentrato soprauo
sulla partecipazione alle varie manifestazioni
organizzate dalle due localit. In occasione delle
Giornate dellolio doliva novello il Comune di
Manzano ha la propria bancarella per presentare i
propri oli, i prodo agricoli del luogo e le peculiarit
dei due maggiori appuntamen del luogo: Olio e
dintorni e Festa della sedia (Manzano famosa nel
mondo per la produzione di sedie). Assieme nel 2008
hanno avviato liniziava di creazione delle Strade
dellolio doliva come forma dincontro di Manzano e
Dignano con altre quindici ci e comuni dellItalia,
della Slovenia e dellIstria. La collaborazione si fonda
pure sullo scambio culturale e sulla collaborazione dei
pensiona di Dignano e Manzano.

Montenegro
Boo alti arriva dal Montenegro, dalla localit di Bar, citt
dellolivo, citt che nella sua vallata ha circa centottantamila alberi dolivo, citt riconosciuta grazie allolivo, la quale
matura assieme ai suoi olivi. Sono arrivato alla fiera grazie
al mio amico Franko Ragu - dice. Durante il colloquio si
congratulato con lorganizzatore per una manifestazione
cos bella e pensata in maniera eccezionale, visto che non
si concentra solo sulla degustazione dellolio, ma presenta pure il patrimonio culturale della citt di Dignano e dei
dintorni, non tralasciando nemmeno lofferta gastronomica
incentrata sui piatti di queste terre.
molto diversa dalla loro grande manifestazione, in calendario
il fine settimana successivo alle GOON, intitolata Maslinijada
Bar, quattro anni pi vecchia di quella dignanese e altrettanto
della spalatina Maslina e della Nonjak di Zara. Alla nostra
fiera ha esposto la specialit alta olive nere in un sughetto
pi che centenario per ricetta familiare, naturalmente tenuta
in gran segreto. Poi alcune collane di fichi secchi e un po di
olio doliva. Si lamentato dellattacco della mosca olearia, che
questanno purtroppo gli ha quasi rovinato lintero raccolto.
Nei suoi 54 anni di vita, non ricorda un attacco simile, istantaneo, veloce.
Alla fine, con il solito sorriso stampato sulle labbra che i visitatori hanno sempre incontrato fermandosi alla sua bancarella,
dice di venire qua da noi con immenso piacere, gi il quarto
anno consecutivo e che spera di parteciparvi ancora.

Bosnia ed Erzegovina
Slavko Ramljak di apljina, Bosnia ed Erzegovina, rappresentante della ditta e frantoio Ramljak. Ha trascorso la sua
vita lavorativa nel settore privato, fornendo vario materiale di
lavoro ai produttori agricoli: si stufato e ha deciso di dedicarsi allolivicoltura, aprendo un piccolo frantoio familiare
Olio Mio, 500 kg/h, e mettendo a dimora cinquecento olivi.
I fratelli ne posseggono altrettanti, per un totale di mille alberi.
Ricordiamo che lolivo diventato molto famoso in Erzegovina. Non sa lattuale numero esatto di piante, ma afferma che i
giovani olivi piantati sono moltissimi. Esistono oliveti di due
tremila alberi, ce n uno di addirittura seimila e naturalmente
sono numerosi gli oliveti di cento duecento piante. Inoltre,
ogni cortile ha almeno un albero di olivo.
Autor/Autore: Danilo Dragosavac

Oujak
Marzo
Mara

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

N/D
P/L
U/M
S/M
/G
P/V
S/S
N/D
P/L
U/M
S/M
/G
P/V
S/S
N/D
P/L
U/M
S/M
/G
P/V
S/S
N/D
P/L
U/M
S/M
/G
P/V
S/S
N/D
P/L
U/M

2. KORIZ. NED. (Paista)


Albin, Hadrijan
Lucije, edomil, Iskra, Ines
Kunigunda, Marin, Kamilo
Kazimir, Eugen, Natko
Euzebije, Teofil
Marcijan, Viktor, Zvjezdana
Perpetua i Felicita, Rua
3. KORIZ. NED. (Bezimena)
Ivan od Boga
Franciska Rimska, Franka
Emil, Makarije, 40 muenika
Firmin, Tvrtko, Kandid, Blanka
Teofan, Bernard, Maksimilijan
Rozalija, Patricija
Matilda, Miljana, Borka
4. KORIZ. NED. (Sredoposna)
Longin, Veljko
Agapit, Smiljan, Hrvoje
Sv. Patrik, Domagoj, Hrvatin
iril Jeruzalemski, Cvjetan
Sv. Josip, zarunik BDM
Niceta, Dionizije
Serapion, Vesna
5. KORIZ. NED. (Gluha)
Oktavijan, Jaroslav
Oton, Pelagije, Turibije
Latin, Katarina vedska
NAJAVLJENJE GOSPODINOVO
BLAGOVIJEST, Maja
Montan i Maksima, Emanuel
Lidija, Rupert, Lada
Priska, Sonja, Polion
CVIJETNICA, Jona,
Bertold, Eustazije
Kvirin, Viktor, Vlatko
Benjamin, Amos, Ljubomir

2015.

Udruga - Associazione

Maslinik
Nastavljamo sa gnojidbom duinim gnojivima. Vremenski
uvjeti trebali bi biti sve povoljniji za obavljanje rezidbe maslina na rod. Struka je preporua redovito svake godine.
Nakon toga moemo krenuti u proljetnu zatitu protiv bolesti i tetnika. Posebno obratiti panju na infekcije paunovim okom. U uredu udruge Agroturist moete obaviti
provjeru listova na infekciju. Savjeti strunjaka e vam u
mnogome pomoi. Idealno je vrijeme za sadnju maslina.

Vinograd / Podrum
Vinograd: sadnja loza; rezanje brandusa i povrinskih
ilica; radovi na postavljanju i popravcima armature i
kolja; pripreme tla za sadnju loze; rezidba loze i uklanjanje
odrezane rozgve iz vinograda te unitavanje paljenjem
(prilikom rezidbe voditi brigu o optereenosti pupova,
obzirom da poveani urod znai niu kvalitetu groa);
skidanje stare kore s panjeva i provedba zimskog prskanja
5% otopinom modre galice ili mineralnim uljima, npr.
crvenim; proljetna prihrana duinim gnojivima, npr. UREA.
Podrum: paziti na higijenu prostora i pribora; kolovanje
vina tijekom dozrijevanja postupcima njege (uestalo
dopunjavati otpranjene drvene bave, i druge vinske
spremnike u kojima moemo uvati vino i u atmosferi
inertnih plinova); stabilizacija bistrenjem i filtracijama;
izlaganje niskim temperaturama radi uklanjanja nestabilnih
tartarata; kontrolirano mijeanje na talogu kvasaca, ako je
vino sur lie; pratiti sadraj sumpornog dioksida i korigirati
ga po potrebi; u sluaju pojava mana ili bolesti konzultirati
enologa.

Ljekovito bilje
Otrolisna paroga ili paroina (Asparagus acutifolius L.)
Opis vrste: Vrlo razgranjene stabljike ove grmolike trajnice visine
su do 1 m i izbijaju iz podzemnih gomoljia. Glavni ogranci nose
vrste, trnovite ljuske. Listovi su nezamjetni - maleni, koasti i
ljuskasti, a u njihovim se pazucima razvijaju lani listii, filokladiji.
Oni su zailjeni, linearni i kruti, po desetak njih je skupljeno u
otre uperke. Cvjetovi su mirisavi, maleni, zvjezdasti, jednospolni,
pojedinani ili u parovima, a biljke su dvodomne (odvojene muke
i enske). Plod je crna boba s jednom - dvije tvrde, crne sjemenke.
Pripadnost porodici paroga (Asparagaceae) ili ljiljana (Liliaceae)
jo je u diskusiji. Mogunosti upotrebe: paroga predstavlja
pravu delikatesnu namirnicu, ali i proljetni ista organizma. Moe
se koristiti kuhana na pari ili u vodi i zainjena raznim umacima,
jajima, sirom ili u obliku krem juhe. S farmakolokog aspekta ima
znaaj zbog diuretikog djelovanja i utjecaja na snienje krvnog
tlaka. Vrijeme sakupljanja: U rano proljee beru se mladi
izdanci visine dvadesetak centimetara, koji izbijaju meu starim,
bodljikavim stabljikama (paroina). Dobro je koristiti rukavice
jer stara paroina dobro moe izgrebati kou. Nije zatiena
vrsta i ne treba dozvola za sakupljanje od strane Ministarstva
zatite okolia i prirode.

Gastro

Vodnjan - Dignano

Oliveto
Continuiamo la concimazione con prodotti a base di azoto. Ora le
condizioni meteorologiche dovrebbero essere ottimali per dedicarci alla potatura di produzione. Gli esperti consigliano di farla regolarmente, ogni anno. Possiamo ora iniziare la protezione primaverile contro malattie e parassiti, prestando particolare attenzione
alle infezioni dellocchio di pavone. Presso la sede dellAgroturist
verifichiamo gli eventuali casi di infezione mediante il controllo
delle foglie: i consigli di un esperto vi saranno di grande aiuto.
il periodo ideale per la messa a dimora di giovani piante di olivo.

Vigneto / Cantina
Vigneto:messa a dimora di viti;taglio delle radici superficiali;
lavori di posa in opera e di riparazione di armature e pali
tutori; preparazione del terreno per la messa a dimora
di nuove viti; potatura della vite e rimozione dei rami
tagliati, che poi bruceremo lontano dalla vigna (durante la
potatura considerare il numero di gemme, tenendo sempre
presente che un raccolto abbondante significa un livello di
qualit inferiore delluva); rimozione della vecchia corteccia
dai ceppi e irrorazione invernale con soluzione al 5% di
solfato di rame o oli minerali, per es. rosso; nutrimento
primaverile con concimi a base di azoto, come p es. UREA.
Cantina: fare sempre attenzione alligiene del vano e
degli attrezzi; affinamento del vino durante la maturazione
(secondo travaso, costante riempimento di botti di legno e
di altri contenitori di vino nei quali lo possiamo custodire
anche in atmosfera a gas inerti); stabilizzazione mediante
chiarificazione e filtrazione, tenuta a basse temperature
per rimuovere i tartrati volubili; mescolatura controllata su
sedimento di lieviti, se il vino sur lie; seguire il contenuto
di diossido di zolfo e correggerlo se necessario; in caso di
comparsa di difetti o malattie, consultare un enologo.

Piante officinali
Asparago spinoso, asparagina (Asparagus acutifolius L.)
Descrizione della specie: I fusti di questa pianta perenne
formante cespugli pungenti, sono particolarmente sviluppati e
raggiungono laltezza di un metro, crescendo dal rizoma sotterraneo. I fusti principali portano squame pungenti, che in verit
sono foglie minute, quasi invisibili, nelle cui ascelle si sviluppano i
cladofilli, costituiti da strutture piccole, aghiformi con punta acuminata, solide, riunite a gruppi di una decina di unit in mazzetti
pungenti. I fiori sono piccoli, odorosi, a forma di stella, unisessuali,
singoli o in coppia e dioici (maschili e femminili distinti). Il frutto
una piccola bacca nerastra, con uno o due semi solidi anchessi
neri. La sua appartenenza alla famiglia degli asparagi (Asparagaceae) o dei gigli (Liliaceae) ancora oggetto di discussione. Uso:
Lasparago unautentica prelibatezza e un depuratore primaverile dellorganismo. Lo possiamo consumare cotto al vapore o in
acqua e condito con varie salsine, con uova, formaggio o come
crema. Dal punto di vista farmacologico importante perch ha
propriet diuretiche e partecipa alla riduzione della pressione
arteriosa. Periodo di raccolta: Ad inizio primavera si raccolgono i giovani fusti, o turioni, alti circa una ventina di centimetri,
che crescono tra i vecchi rami spinosi (asparagina). consigliabile usare i guanti perch la pianta graffia la pelle. Non una variet protetta e pertanto per raccoglierla non va richiesto alcun
permesso al Ministero della tutela ambientale e della natura.

Gastro

Tagliata od straqula s glaziranom kapulom na


tikvicama u kremi od palente

Tagliata di straculo con cipolla glassata su zucchine in


crema di polenta

Dobro sazrelu malu ruu (straqulo) izrezati na tanke rezance i pustiti da se aklimatiziraju na sobnu temperaturu.
Ljubiastu i mladu kapulu glazirati u tavi na jabunom octu i
eeru. Tikvice narezati na ploke i pofuriti na pari. Palentu
iskuhati da bude rijetka uz dodatak sitno rezanog rumarina. Meso servirati u zdjelici a glaziranu kapulu na tikvicama
prelivenim kremom od palente.

Lo straculo ben maturo va tagliato a piccole tagliatelle e lasciato


acclimatare a temperatura ambiente. Glassare una cipolla rossa giovane in padella con aceto di mele e zucchero. Tagliare le
zucchine a fette i passarle al vapore. La polenta va cotta mantenendola abbastanza liquida, con laggiunta di un po di rosmarino
tagliato a piccoli pezzi. La carne va servita in una scodellina bassa
e la cipolla glassata appoggiata sulle zucchine gi coperte con la
crema di polenta.

Uzor djeci i mladima


Jedan je od najmlaih svetaca Dominik Savio. Roen je u
1842. u Rivi kod Chierija. U sedmoj godini na dan prve
priesti odluuje: esto se ispovijedati, svetkovati blagdane, prijateljevati s Isusom i Marijom, umrijeti a ne grijeiti.
U svemu je uzor. upnik ga preda Don Boscu u Torinu i
ree: U vaoj kui moete teko imati nekoga tko bi ga
nadvisio sposobnostima i pobonou. Dominik svugdje
pomae, brine se za bolesne uenike, miri zavaene, prati
u grad i uva vrnjake. Sa etrnaest godina osniva Drutvo
Bezgrijene. Obuzet je eljom za svetou. Umro 9. oujka
1857. Don Bosco je opisao njegov ivot. Prealosnom Don
Boscu ukaza se i pokae kako se nalazi u nebeskoj srei.
Papa Pijo XII., 12. lipnja 1954. proglasio ga svetim. Milijuni
su po Dominikovu primjer prevladali djeje i mladenake
tekoe i postali uzorni ljudi. Blagdan je 9. oujka.

Lesempio per bambini e giovani


Domenico Savio uno dei santi pi giovani in assoluto. Nasce nel
1842 a Riva di Chieri. Al settimo anno det, in occasione della
prima Comunione decide di confessarsi spesso, di osservare le
feste, di unirsi a Ges e alla Madonna e di morire senza peccare.
un esempio in tutto. Il parroco lo consegna a Don Bosco di
Torino dicendogli: Nella vostra dimora difficilmente troverete
qualcuno che lo possa superare per qualit e fede. Domenico
aiuta tutti, cura gli allievi ammalati, pacifica gli arrabbiati, accompagna i coetanei in citt e li sorveglia. A quattordici anni fonda
lOrdine degli Innocenti, perch immenso il suo desiderio di
impeccabilit. Muore il 9 marzo 1857. Don Bosco descrive la sua
vita e quando viene sopraffatto dal dolore, gli compare il santo
dicendogli di trovarsi nella felicit celeste. Il 12 giugno 1954 papa
Pio XII lo fa santo. Sono milioni le persone che prendendolo
ad esempio, hanno superato le difficolt della crescita e giovanili,
diventando uomini esemplari. Lo festeggiamo il 9 marzo.

I mi u Hercegovini imamo svoju manifestaciju Plodovi


Mediterana koja se odrava u Stolcu, na kojoj su se
pojavili Vodnjanci, Franko Ragu i Vilim Vodnik. Tako
su se upoznali, obili maslinike i uljare, postali prijatelji i tako smo pozvani u Vodnjan. Njemu je prvi put ali
ostale kolege na tandu koji su iz Stolca i Mostara ovdje su ve par godina.
Cilj dolaska mu je bio vidjeti to se u Istri radi, jer je
Istra napravila jedan brand s maslinarstvom i ekstra
djevianskim maslinovim uljem. On i kolege ele slijediti taj nain i nauiti neto, a tu su pristigli kako bi
usporedili svoja ulja, iako im ova godina nije ba za usporeivanje, jer su i oni imali problem s maslinovom
muhom i klimatskim uvjetima. Obzirom na uvjete ulja
nisu toliko dobra, a na je cilj da nam ulja budu to kvalitetnija.

Slovenija
Duan Moljk maslinar iz Slovenije, koji djeluje na relaciji
Kopar Izola Piran na 10. DMMUa doao je prvi put.
S maslinarima iz Istre jako dobro surauje, tako kad
su na proljee bili u Vodnjanu dobili su od Grada Vodnjana poziv da budu gosti ovogodinje najvee Istarske manifestacije posveene ekstra djevianskom maslinovom ulju. Iako kako navodi da je prvi put prisutan
veli da njegovi prijatelji iz Drutva oljkarjev Slovenske
Istre sa sjeditem u Kopru su tu ve par godina.
Prisustvovanje na ovakvoj manifestaciji njemu znai
mnogo jer najprije smo svi mi Istrijani, bilo da smo iz
talijanskog, slovenskog ili hrvatskog dijela Istre, te da su
ovakvi dogaaji pogodni za razvijanje meusobne suradnje, naroito u razmjeni iskustava i postignutih rezultata na svim podrujima, a ne samo u maslinarstvu.

Srbija

Anche noi in Erzegovina abbiamo la nostra manifestazione


Plodovi Mediterana /I frutti del Mediterraneo/, che ha luogo a Stolac, e alla quale si sono presentati anche i dignanesi
Franko Ragu e Vilim Vodnik. Abbiamo fatto conoscenza, un
giro negli oliveti e nei frantoi, siamo diventati amici e ci hanno
invitato a Dignano. Per lui la prima volta, ma gli altri colleghi
presenti alla bancarella di Stolac e Mostar, vi partecipano gi da
un paio danni.
La visita aveva come obiettivo vedere che cosa si sta facendo
in Istria, visto che la regione ha creato un autentico brand con
lolivicoltura e lolio doliva extra vergine. Lui e i colleghi desiderano seguirne i passi e imparare qualcosa e vi presenziano
anche per fare un confronto tra gli oli locali e quelli prodotti
da loro, pur non essendo questa annata ideale per confrontarli,
perch anche loro hanno avuto vari problemi con la mosca e
con le condizioni climatiche. Considerando le condizioni, gli
oli non sono buonissimi, ma il loro obiettivo di produrre un
prodotto di qualit quanto migliore.

Slovenia
Duan Moljk olivicoltore della Slovenia, lavora tra Capodistria,
Isola e Pirano, ed la prima volta che partecipa alle GOON.
Ha ottimi rapporti di collaborazione con gli olivicoltori istriani e la scorsa primavera durante una visita a Dignano, lui e i
colleghi sono stati invitati dalla Citt come ospiti alla maggiore
manifestazione istriana dedicata allolio extra vergine di oliva.
Anche se per lui la prima volta a Dignano, ci dice che i suoi
amici della societ Drutvo oljkarjev Slovenske Istre con
sede a Capodistria, vi presenziano gi da un paio di anni.
Per lui significa molto essere presenti ad una manifestazione
di questo tipo, perch innanzitutto si e tutti istriani, a prescindere se provenienti dalla parte italiana, da quella slovena o
dallarea croata dellIstria, ma anche per il fatto che eventi di
questo genere sono ideali per instaurare e rafforzare rapporti
di collaborazione, soprattutto nello scambio di esperienze e di
risultati ottenuti in svariati rami, non solo in quello olivicolo.

Serbia

Prije tri etiri godine, kad su imali festival Srpske


rakije u Beogradu, elnici Grada Vodnjana bili su njihovi gosti, nakon ega su dobili poziv da sudjeluju na
DMMUa. Ovdje su ve tri godine gdje ele prezentirati
vone rakije iz Srbije. Kad su prvi put doli u Vodnjan
nisu imali nikakva oekivanja jer nisu znali gdje dolaze,
ali gostoprimstvo je bilo visoko, te je time po njima
veza izmeu Hrvatske i Srbije postala neraskidiva, granice su samo neka barijera ili politika. Tim vie to se
ukazala potreba za njihovim proizvodima. Nae rakije
- kako pria Ivan Uroevi, vlasnik Tok d.o.o. iz Beograda - u ljudima prizivaju neku nostalgiju, da li kroz
nekadanji ivot, kroz rodbinu ili neku drugu vezu sa
Srbijom, stoga su pozitivno reagirali na nae proizvode.

Tre, quattro anni fa, in occasione del festival della Grappa serba di Belgrado, i rappresentanti della Citt di Dignano erano
loro ospiti, e poi arrivato linvito a partecipare alle GOON.
il terzo anno che vi partecipano, presentando distillati di frutta
prodotti in Serbia.Arrivando per la prima volta a Dignano, non
avevano alcuna aspettativa perch non sapevano dove stavano
arrivando, ma lospitalit stata tale da rendere inscindibile il
rapporto tra Croazia e Serbia. I confini sono solo una barriera,
o un modo di fare politica. E poi, anche comparsa lesigenza
di avere in loco prodotti di questo tipo. Le nostre acquaviti
ci racconta Ivan Uroevi, titolare della Tok S.r.l. di Belgrado
accendono nelle persone una specie di nostalgia, forse per la
vita di un tempo, per la parentela, o per altro rapporto con la
Serbia e pertanto reagiscono positivamente ai nostri prodotti.

Za nas je boravak u Istri egzotian jer mi u Srbiji nemamo masline, zato se potrudimo doi barem jedan dan
ranije. Dugaak je put, stoga ostanemo i dan kasnije
pa na povratku odemo do Rovinja, uglavnom obiemo Istru, ak i do Trsta ili Gorice. Na boravak ovdje
upisan je u godinji plan. Probali smo maslinova ulja i
tome smo pristupili kao potpuni laici, iako nam nije
posve strano. Ovdje sam od razliitih proizvoaa nauio jako puno, iskreni su, iako kao potroa na kraju
ja dajem konaan sud, bez obzira na prie koje sluam.

Per noi il soggiorno istriano un evento esotico, perch in


Serbia non abbiamo olivi e pertanto tentiamo sempre di arrivare qui con almeno un giorno di anticipo. un viaggio lungo
e perci rimaniamo anche un giorno dopo la manifestazione,
facendo un giro fino a Rovigno, visitando lIstria e arrivando
addirittura fino a Trieste o Gorizia. Il nostro soggiorno qui da
voi fa parte del nostro piano annuale. Abbiamo assaggiato gli
oli doliva, con un approccio da autentici laici, pur non essendo
per noi del tutto sconosciuto. Qui ho imparato moltissimo da
vari produttori, sono sinceri, pur essendo io consumatore a
dare lultimo giudizio, a prescindere dalle storie che ascolto.

Bitno je saznati koje karakteristike kvalitetno maslinovo ulje treba posjedovati, a ostalo su nijanse. Mislili
smo da su ona ulja koja kupujemo u Srbiji dobra, meutim ovdje smo shvatili kako su ona u odnosu na ova
ulja koja smo probali jako loa.

importante sapere quali sono le caratteristiche che un olio


doliva di qualit debba possedere, tutto il resto sono sfumature. Pensavamo che gli oli doliva che acquistiamo in Serbia
fossero buoni, ma qui abbiamo capito che rispetto agli oli che
abbiamo assaggiato, i nostri sono pessimi.
Autor/Autore: Danilo Dragosavac

Travanj
Aprile
Avril

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

S/M
/G
P/V
S/S
N/D
P/L
U/M
S/M
/G
P/V
S/S
N/D
P/L
U/M
S/M
/G
P/V
S/S
N/D
P/L
U/M
S/M
/G
P/V
S/S
N/D
P/L
U/M
S/M
/G

Hugo, Teodora, Anastazije


VELIKI ETVRTAK
Franjo Paulski, Dragoljub
VELIKI PETAK
(post i nemrs)
VELIKA SUBOTA
Izidor biskup, Strahimir
USKRS (Vazam)
Pasqua
USKRSNI PONEDJELJAK
Pasquetta
Ivan de la Salle, Herman
Dionizije, Alemka
Marija Kleofina, Demetrije
Ezekijel, Apolonije, Sunica
Stanislav, Stana, Radmila
2. USKRSNA NED.
Ned. Bojeg milosra
Martin I. papa, Ida, Justin
Valerijan, Tiburcije, Maksim
Krescencije, Anastazija
Josip Benedikt Labre
Rudolf, Robert, imun
Apolonije, Eleuterije
3. USKRSNA NED.
Konrad, Ema, Rastislav
Marcijan, Teotim, Vilim
Anzelmo, Goran
Soter i Kajo, Teodor
Sv. Juraj, uro, urica
Fidelis, Vjera, Vjeran

2015.

Udruga - Associazione

Maslinik
Nastavljamo sa opisanim radovima u proteklom mjesecu. Po potrebi ponoviti proljetnu gnojidbu i zatitu.
Plitka obrada tla u cilju suzbijanja korova ili konja gdje
su maslinici zatravnjeni. U sluaju na nismo zadovoljni
rodnou pojedinih stabala, moemo ih precijepti. Travanj i svibanj su najpovoljniji. Preporua se u razdoblju
od punog do mladog mjeseca. Postoje razne tehnike cijepljenja, navrtanja ili kalemljenja maslina. Posavjetovati
se sa osobama koje imaju iskustva.

Vinograd / Podrum
Vinograd: rezanje brandusa i povrinskih ilica; radovi na
postavljanju i popravcima armature i kolja; rezidba loze i uklanjanje
odrezane rozgve iz vinograda te unitavanje paljenjem (prilikom
rezidbe voditi brigu o optereenosti pupova, obzirom da poveani
urod znai niu kvalitetu groa); proljetna prihrana tla duinim
gnojivima, npr. UREA; sadnja loze; vezivanje; unutar redna obrada
tla radi unitavanja korova, za to se mogu koristiti i herbicidi;
kod ranih sorti kod kojih krene vegetacija krenuti s programima
zatite protiv pepelnice, crne pjegavosti, peronospore, grinja i
pipa. Podrum: paziti na higijenu prostora i pribora; kolovanje
vina tijekom dozrijevanja postupcima njege (uestalo dopunjavati
otpranjene drvene bave, i druge vinske spremnike u kojima
moemo uvati vino i u atmosferi inertnih plinova); stabilizacija
bistrenjem i filtracijama; pratiti sadraj sumpornog dioksida i
korigirati ga po potrebi; punjenje vina u boce, nakon provedenih
metoda stabilizacije pri emu valja obratiti pozornost na izbor
plutenih epova, ako se ne koriste krunasti ili silikonski zatvarai; u
sluaju pojava mana ili bolesti konzultirati enologa.

Ljekovito bilje
Motar, matar ili ulac (Crithmum maritimum L.)
Opis vrste: Motar je trajna zeljasta biljka snana rasta, uspravne ili
pridignute debele i glatke stabljike, koja je u gornjem dijelu razgranata i visoka do 0,5 m. Listovi su asimetrino razdijeljeni, mesnati,
vrsti, soni, sjajni, plavozelene boje i slankasto aromatini. titasti
cvatovi javljaju se od srpnja do rujna. Plodovi su sitni kalavci s dva
jednosjemena plodia, okruena plutastim slojem, koji im omoguuje
rasprostiranje morskim putem. Pripada porodici titarki (Apiaceae).
Mogunosti upotrebe: I motar se za jelo koristi jo od pretpovijesnog doba, a naziva se i sirotinjskom parogom. Kod nas se tradicionalno koristi kao prilog jelima (kao kapar i parga), na leo, za salate i
umake te konzerviran u octu ili ulju. Zbog visokog sadraja eterinog
ulja, jelo od sirovih, prokuhanih ili ak i ukiseljenih listova i stabljika
ima snaan, nekima prilino neugodan okus, koji se djelomino moe
ublaiti suenjem listova tijekom nekoliko dana jer tada ishlapi vei
dio eterinih ulja. Biljka ima slabo diuretino djelovanje, a u narodnoj
se medicini koristi za lijeenje tegoba urinarnog trakta i bubrega, kod
eluanih problema te za detoksikaciju organizma. Vrijeme sakupljanja: Najblaeg je okusa u drugoj polovici proljea, kada se bere
cijeli zeleni dio biljke, dok se kasnije u godini, zbog intenzivnijeg okusa, preporuuje samo berba listia.

Gastro
Polpetine od divljai u perzemoladi od zainskog bilja s
raviolima sa sirom
Fino mljeveno meso divljai (rebra bez kosti ili vrat) zainiti solju i paprom
te popriti na maslinovom ulju. Od brana, vode, jaja i soli umijesiti tijesto,
napuniti svjeim kravljim sirom i pripraviti raviole. Raviole iskuhati u vruoj
vodi. Poprene polpetine uvaljati u fino mljevenu zainsku smjesu i zapriti
kratko u penici na 250 C.Tanko narezane fete od pruta poloiti na papir
za peenje i kratko staviti u penicu na 280 C. Servirati polpetine na raviolima uz ips od pruta.

upnik svijeta
Sv. Marko ev., Maroje
4. USKRSNA NED.
Dobri pastir, Kleto
Ozana Kotorska, Jakov Zadr.
Petar Chanel, Euzebije
Katarina Sijenska, Kata
Pio V. papa, Josip Cottolengo

Najslavniji je papa Ivan Pavao II. roen u Poljskoj 18.V.1920. Papom


je izabran 16.X.1978., ne Talijan nakon 456 godina. Obiao je
rimske upe, 129 zemalja, Hrvatsku tri puta, preao 2,5 miljuna
km. Proglasio 1338 blaenika i 482 sveca. Govorio osam jezika,
pozdravljao na 60. Pripisuje mu se pad komunizma i Berlinskog zida.
Pred pohod Poljskoj kola obavijest: On je na neprijatelj, narod
klie: Hoemo Boga! G. 1981. ranjen je s etiri metka. G. 1989.
Mihael Gorbaov kae: ast mi je razgovarati sa najviim moralnim
autoritetom svijeta. Njegove su poruke: Otvorite vrata Kristu!,
Ne bojte se! obile svijet. Bori se za ovjekovo dostojanstvo,
okuplja mnotva i mlade. Umro je 2. IV. 2005. Na ispraaju, 4 milijuna
ljudi trai subito santo. Svetim je proglaen 27. IV. 2014. pred 150
kardinala, 1000 nad/biskupa, 6000 sveenika, 24 dravnika, 120
dravnih izaslanstava, 2259 novinara. Zatitnik je obitelji i mladih.
Blagan je 2. travnja.

Vodnjan - Dignano

Oliveto
Si d seguito ai lavori descritti nel mese precedente. Se
necessario, ripetere la concimazione e la protezione primaverili. Va lavorato il terreno in superficie per combattere le erbacce, oppure falciata lerba in quegli oliveti che
hanno il manto erboso. Se non siamo soddisfatti della
produzione di singoli alberi, possiamo innestarli. I mesi di
aprile e maggio sono ideali e consigliamo di farlo nel periodo compreso tra la luna piena e la luna nuova. Esistono
varie tecniche di innesto degli olivi. Chiedere consiglio a
persone di provata esperienza.

Vigneto / Cantina
Vigneto: rimozione delle radici superficiali; lavori di posa in opera e di
riparazione di armature e pali tutori; potatura della vite e rimozione dei
rami tagliati, che poi bruceremo lontano dalla vigna (durante la potatura
considerare il numero di gemme, tenendo sempre presente che un
raccolto abbondante significa un livello di qualit inferiore delluva);
nutrimento primaverile con concimi a base di azoto, come p es. UREA;
messa a dimora di giovani viti; legatura; lavorazione del terreno interna
ai filari, in modo da contrastare le erbacce, per le quali si possono usare
anche erbicidi; nelle variet precoci che hanno gi iniziato il processo
vegetativo, avviare i programmi di protezione contro fumaggine,
escoriosi, peronospora, rogna e oziorinco (sansarin).Cantina: fare
sempre attenzione alligiene del vano e degli attrezzi; affinamento del
vino durante la maturazione, applicando i procedimenti adatti (costante
riempimento di botti di legno e di altri contenitori di vino nei quali
lo possiamo custodire anche in atmosfera a gas inerti); stabilizzazione
mediante chiarificazione e filtrazione; controllare il contenuto di
diossido di zolfo e correggerlo se necessario; imbottigliamento del
vino dopo aver concluso la stabilizzazione, in questa fase si deve fare
attenzione alla scelta dei tappi di sughero, se non si usano tappi a
corona o di silicone; in caso di comparsa di difetti o malattie, consultare
un enologo.

Piante officinali
Finocchio marino (Crithmum maritimum L.)
Descrizione della specie: Il finocchio marino una pianta erbacea perenne, di forte crescita, con fusto eretto, grosso e liscio, il quale si dirama
nella parte superiore, raggiungendo unaltezza di 0,5 m. Le foglie asimmetriche, carnose, solide, succulente e lucide, hanno un colore verde-bluastro
e un forte aroma salmastro. Le infiorescenze appuntite compaiono da
luglio a settembre. I frutti minuti di forma ovoidale sono formati da due
acheni, avvolti da uno strato di sughero che permette loro di spostarsi
anche via mare. Appartiene alla famiglia delle Apiaceae. Utilizzo: Anche
il finocchio marino viene usato in cucina sin dalla preistoria e pertanto
prende il nome di asparago dei poveri. Qui da noi viene tradizionalmente
usato come contorno (alla pari del cappero e dellasparago), cotto in bianco, condito in insalate e sughetti, nonch conservato sottaceto o sottolio.
Considerandone lalto contenuto di olio essenziale, le pietanze preparate
con le foglie e il fusto crudi, cotti o anche sottaceto, avranno un sapore forte, per alcuni addirittura poco piacevole, il quale pu venire parzialmente
neutralizzato facendo essiccare le foglie per alcuni giorni, per permettere
alla gran parte dellolio eterico di evaporare. La pianta ha un debole potere diuretico e nella medicina popolare viene usato per curare disturbi al
tratto urinario e ai reni, problemi allo stomaco e per la disintossicazione
dellorganismo. Periodo di raccolta: La pianta ha il sapore meno intenso
nella seconda met della primavera, periodo in cui va raccolta lintera parte
verde. Pi tardi durante lanno, considerandone lintenso sapore, si consiglia di raccoglierne solo le foglioline.

Gastro
Polpettine di selvaggina in miscuglio di erbe aromatiche con
ravioli al formaggio
La carne di selvaggina (costole disossate o collo) tagliata minutamente va
condita con sale e pepe e fritta in olio di oliva. Fare limpasto con farina,
acqua, uova e sale, farcirlo con formaggio vaccino fresco e fare i ravioli
che poi vanno cotti in acqua bollente. Le polpettine fritte vanno passate
nel miscuglio di erbe tritate finemente e cotte brevemente in forno a
250C. Sistemare le sottili fette di prosciutto crudo su della carta da
forno e metterle brevemente in forno a 280C. Servire le polpettine sui
ravioli accanto alle fettine croccanti (come patatine) di prosciutto.

Il parroco del mondo


Il papa pi famoso in assoluto, Giovanni Paolo II, nato il 18 maggio 1920
in Polonia ed eletto papa il 16 ottobre 1978, un non italiano dopo 456
anni. Ha girato in tutte le parrocchie romane, in centoventinove paesi, ha
visitato la Croazia per tre volte, ha percorso 2,5 milioni di chilometri. Ha
nominato milletrecentotrentotto beati e quattrocentoottantadue santi.
Parlava otto lingue e salutava i presenti in sessanta. Gli si attribuisce il
crollo del comunismo e del Muro di Berlino. Allatto delloccupazione
della Polonia, vigeva il proclama: Lui un nostro nemico, ma il popolo
gridava: Vogliamo Dio! Nel 1981 viene ferito da quattro proiettili. Nel
1989 Mihael Gorbaov dice: un onore per me parlare con la massima autorit spirituale del mondo. I suoi messaggi: Aprite le porte a
Cristo!, Non abbiate paura! fanno il giro del mondo. Si batte per la
dignit umana, raccoglie attorno a s la folla e una moltitudine di giovani.
Muore il 2 aprile 2005.Al suo funerale quattro milioni di persone gridano
Subito santo.Viene nominato santo il 27 aprile 2014, dinanzi a centocinquanta cardinali, mille vescovi, seimila preti, ventiquattro capi di stato,
centoventi delegazioni statali, duemiladuecentocinquantanove giornalisti.
il protettore della famiglia e dei giovani. Lo ricordiamo il 2 aprile.

10. DMMU - A koje maslinovo ulje???


X GOON: Ma quale olio doliva???
Ideja zaeta prole godine, s uspjehom je nastavljena i ove:
u sklopu sajma 10. dani mladog maslinovog ulja (Vodnjan,
14.16.11.2014.), u subotu 15. studenog, odrana je radionica pod nazivom A koje maslinovo ulje? Tako se tom prilikom okupilo aroliko drutvo eno-gastro-oil eksperata koji
su imali za cilj pronai idealan par izmeu svakog od etiri
ponuena jela s nekim od est razliitih vrsta mladog maslinovog ulja s podruja Vodnjantine. Ponuena jela bila su:
salata od morskih plodova, pageti aglio, olio i peperoncino,
tagliata od bokarina i okoladni desert pod nazivom spuva od okolade. Ulja, mlada iz ovogodinje berbe: bua, karbonaca, iolera, bijelica, rozinjola i jedna kupaa razliitih
sorti. Sva jela, znalaki i bez pretjeranih zaina pripravio je
chef Robert Peri, a lijepi i inspirativni zadatak sljubljivanja
preuzeli su na sebe: Franko Luke, gastro-publicist iz Pule,
Pino Kuhar, nastavnik kuharstva iz minja, Denis Ivoevi,
direktor upanijske TZ, Giorgio Clai, vinar iz Krasice, Vesna
Marangon senzorski ocjenjiva maslinovog ulja iz Rovinja, te
Claudio Ipa iz Ipi i Livio Cossara iz Vodnjana, renomirani
maslinari i uljari.
Prvo jelo bila je salata od morskih plodova.Ve je u poetku
bilo dogovoreno da sva jela koja dolaze na kuanje budu
minimalno termiki tretirana i sa to manje zaina kako bi
maslinovo ulje dolo to vie do izraaja. Unato tomu: dvije-tri vrste hladnih koljki i kozica, zajedno s, kratko propeenim, trakicama lignje pokazale su snaan, morski, karakter
pa se najvei broj ocjenjivaa opredijelio za bjelicu, ija se
umjerena gorina, od svih ponuenih ulja, najbolje slagala
sa slanou morskih plodova, te je tako, u ustima, ostavljala
primamljiv, skladan okus koji se, k tomu, i dugo zadravao.
Kod drugog jela, opet je za pratnju odabrana bjelica. Robert
Peri je na zagrijanom sjemenskom ulju spojio enjak i peperoncino, i tim, valjda, najjednostavnijim umakom na svijetu, uz dodatak malo nasjeckanog svjeeg perina, prelio pagete skuhane al dente. Ocjenjivai su na takve neutralne
pagete dodavali razna mlada maslinova ulja, traei u njima
ona svojstva, koja e skladno povezati pagete s enjakom
i peperoncinom. Iskristalizirala su se dva stava: oni koji ele
u ustima zadrati sklad svih sastojaka glasali su za kupau raznih sorti mladog maslinova ulja; oni koji su, u okusu,
zaeljeli ouvati pikantnost peperoncina, odabrali su slinu
pikantnost koju im je, od svih ponuenih ulja, mogla dati jedino istarska bjelica. Ovi potonji su i prevladali, pa je bjelica
osvojila i ovu etvrtinu. Nakon toga uslijedila je tagliata
od tri godine starog istarskog goveda - bokarina, peena
medium rare, u presjeku ujednaene roza boje, meka i puna
mesnih sokova. Tagliata je pred iri dola bez ikakvih zaina,
dakle i bez soli i bez papra, ali je bila toliko dobro odleana
i toliko dobro pripravljena da su rijetki posegli za bilo kakvim dodacima. Ista se stvar desila i pri odabiru maslinova
ulja. Sono, podatno meso, perfektno pripravljeno trailo
je samo potvrdu. Gotovo jednoglasno odabrana je kupaa
raznih sorti skladno i uravnoteeno ulje u kojemu, unato
mladosti, nita ne stri. Ulje je mesu samo potvrdilo sonost. Pravi zavrni touch!
Slatko na kraju! Njena ali istovremeno i mona slastica
spuva od okolade, kako je Maestro choccolatier Peri
nadahnuto nazvao svoj okoladni tris, pripravljen od 70% i
50% crne okolade, sastojao se od okoladne kreme, suhih
okoladnih keksi i okoladnih keksi punjenih bademom. Gotovo je svaki lan ovog okoladnog trija mogao imati svoju
pratnju u drugom maslinovom ulju ali se iri opredijelio za
ioleru, ulje od stare i rijetke domae sorte, kojeg odlikuje
umjereni miris, lagana gorina i izuzetna trajnost okusa.

Lidea nata lanno scorso ha avuto seguito e successo anche


questanno: nellambito delle X Giornate dellolio doliva
novello (Dignano, 14 16 novembre 2014), sabato 15 novembre ha avuto luogo il laboratorio intitolato Ma quale
olio doliva? Per loccasione si formata uneterogenea
compagnia di esperti eno-gastro-oil, che hanno avuto
come compito quello di individuare la coppia ideale tra i
quattro piatti offerti e i sei diversi tipi di olio doliva novello
prodotti nel Dignanese. Le pietanze offerte sono state: insalata di frutti di mare, spaghetti olio aglio e peperoncino, tagliata di boscarin e un dolce denominato spugna di cioccolato.
Gli oli novelli di questa annata sono stati: busa, carbonera,
zizzolera, bianchera, rossignola e un plurivarietale. Tutte le
specialit, preparate senza esagerare nelluso di spezie, sono
state cotte dallo chef Robert Peri, e il bel compito, ricco di
ispirazione, di abbinamento stato affidato a Franko Luke,
gastro-giornalista di Pola, Pino Kuhar, insegnante di cucina
di Gimino, Denis Ivoevi, direttore dellEnte turistico regionale, Giorgio Clai, vinicoltore di Crassiza, Vesna Marangon assaggiatrice sensoriale di olio doliva di Rovigno, Claudio Ipa di Ipi e Livio Cossara di Dignano, noti olivicoltori
e produttori di olio.
Il primo piatto stato linsalata di frutti di mare. Gi prima
si era concordato che tutte le pietanze preparate per lassaggio venissero trattate termicamente in misura minima
e condite con meno spezie per permettere allolio doliva
di esprimersi al meglio. Nonostante ci, due, tre tipi di bivalvi e i gamberetti, preparati assieme a nastri di calamaro
appena scottati, erano contraddistinti da un forte sapore
di mare e pertanto il maggior numero degli assaggiatori ha
scelto la bianchera come olio ideale, la cui moderata nota
amara si sposa meglio con il sapore salmastro dei frutti di
mare, lasciando in bocca un piacevole e armonico sentore,
particolarmente duraturo. Anche per il secondo piatto
stata scelta la bianchera: Robert Peri ha aggiunto allolio
di semi precedentemente riscaldato dellaglio e del peperoncino e a questo che probabilmente il sughetto pi
semplice del mondo, ha aggiunto un po di prezzemolo fresco tritato per condire gli spaghetti cotti al dente. La giuria
ha condito il piatto di spaghetti abbastanza neutri con
vari oli, tentando di identificare quale si sposasse meglio,
mantenendo un equilibrio con gli spaghetti allaglio e peperoncino. Le posizioni prese sono state due: di coloro che
desideravano mantenere in bocca un sapore equilibrato di
tutti gli ingredienti, la cui scelta andata allolio misto, di
pi variet e di quelli invece che hanno voluto mantenere la
nota piccante del peperoncino, i quali hanno scelto unulteriore nota piccante, offerta tra i vari oli solo dalla bianchera
istriana. prevalso il voto di questi ultimi e perci la bianchera si guadagnata anche questo secondo quarto di
gara. Si proseguito poi con la tagliata di bue boscarin di tre
anni, cotta medium rare, di colore rosa uniforme, morbida
e molto succosa. La tagliata stata servita alla giuria senza
alcuna spezia e anche senza sale e pepe, ma si trattava di un
pezzo di carne maturato bene e preparato alla perfezione
tanto da non spingere nessuno o quasi a cercare sul tavolo
condimenti da aggiungere al piatto. Lo stesso comportamento si avuto nella scelta dellolio doliva. Carne succosa, morbida, preparata alla perfezione: si attendeva solo
una conferma. Quasi allunanimit stato scelto il mix di
diverse variet doliva che nonostante la giovane et non ha
alcuna nota stonata. Lolio ha semplicemente confermato la
succosit della carne: autentico tocco finale!
E per finire, il dolce! Delicato e al contempo potente, il
dolce spugna di cioccolato, chiamato dal maestro cioccolatiere il mio tris di cioccolata, stato preparato con
cioccolato fondente al 50 e al 70 per cento, mettendo assieme crema di cioccolato, biscottini secchi al cioccolato
e biscotti al cioccolato farciti con le mandorle. Quasi ogni
singolo ingrediente del dolce poteva venire abbinato ad un
olio, ma la giuria ha scelto la zizzolera, antica e rara variet
autoctona, contraddistinta da un delicato profumo, da una
leggera nota amara e da uneccezionale costanza e permanenza di gusto.
Autor/Autore: Franko Luke

Svibanj
Maggio
Maj

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

P/V
S/S
N/D
P/L
U/M
S/M
/G
P/V
S/S
N/D
P/L
U/M
S/M
/G
P/V
S/S
N/D
P/L
U/M
S/M
/G
P/V
S/S
N/D
P/L
U/M
S/M
/G
P/V
S/S
N/D

PRAZNIK RADA
Festa dei lavoratori
Atanazije, Eugen, Boris
5. USKRSNA NED.
Sv. Filip i Jakov ap., Mladen
Bl. Julijan iz B., Cvijeta
Peregrin, Maksim, Anelko
Dominik Savio, Nedjeljko
Sv. Dujam, Duje, Duka
Marija Posrednica, Bratoljub
Pahomije, Mirna
6. USKRSNA NED.
Bl. Ivan Merz, Gosp. Trsatska
Franjo Hieronim
Sv. Leopold Mandi
Gospa Fatimska, Servacije
SPASOVO - UZAAE GOSP.
Sv. Matija apostol
Izidor seljak, Sofija, Sonja
Ivan Nepomuk, Nenad
7. USKRSNA NED.
Paskal, Pako, Bruno
Ivan I. papa, Venancije
Celestin, Rajko, Ivan
Bernardin Sijenski
Andrija Bobola, Dubravka
Helena, Renata, Jagoda
Deziderije, eljko, Nadan
DUHOVI, Marija
Pomonica, Vinko, Suzana
BDM Majka Crkve
Filip Neri, Zdenko
Augustin Cant. (kvatre)
German, Vilim, Velimir
Maksim, Ervin (kvatre)
Ivana Arka (kvatre)
PRESVETO TROJSTVO
Pohod BDM

2015.

Udruga - Associazione

Maslinik
Jedna od najosjetljivijih fenofaza masline je cvatnja. Treba posvetiti punu panju
zbog alternativne rodnosti koja ovisi od vie inbenika. Na neke maslinar ne moe
utjecati kao to je morfologija biljke i klima. Meutim, struka dokazuje da maslinar moe redovitim, pravovremenim i uinkovitim provoenjem propisanih agrotehnikih mjera bar donekle umanjiti tetnost ove prirodne pojave. Preporua se
obaviti prihranu folijarnim duinim gnojivima sa naglaenim postotkom Bora (B),
u cilju boljeg zametanja plodova. Pratiti pojavu tetnika poput maslininog moljca,
maslininog svrdlaa, jasminovog moljca i drugih, te prisutnost infekcije paunovim
okom. Po potrebi obaviti zatitu. Potraiti savjet strune savjetodavne slube.

Vinograd / Podrum
Vinograd: unutar redna obrada tla radi unitavanja korova, za to se mogu
koristiti i herbicidi; programi zatite protiv pepelnice, crne pjegavosti,
peronospore, grinja i pipa, groanog moljca te cigaraa; pred cvatnju
izvriti prorjeivanje lisne mase zalamanjem zaperaka iz pazuka lista,
skraivanjem do visine prvog lista, kako bismo sprijeili izbijanje novog
zaperka na istom mjestu, to se dogaa ako ih samo kidamo; folijarnim
gnojivima dodavati mikroelemente, naroito Bor; kod posaenih loza
voditi brigu o sadraju vlage u tlu i po potrebi navodnjavati. Podrum:
paziti na higijenu prostora i pribora te na temperaturu (idealna je 12-14C
te vlanost od oko 75-80%); vina izgrauju tercijarni buke dozrijevanja
(vrlo su osjetljiva na kisik iz zraka); kolovanje vina tijekom dozrijevanja
postupcima njege (uestalo dopunjavati otpranjene drvene bave,
i druge vinske spremnike u kojima moemo uvati vino i u atmosferi
inertnih plinova); stabilizacija bistrenjem i filtracijama; pratiti sadraj
sumpornog dioksida i korigirati ga po potrebi; punjenje vina u boce,
nakon provedenih metoda stabilizacije pri emu valja obratiti pozornost
na izbor plutenih epova, ako se ne koriste krunasti ili silikonski zatvarai;
u sluaju pojava mana ili bolesti konzultirati enologa.

Ljekovito bilje
Kadulja ili alfija (Salvia officinalis L.)
Opis vrste: Kadulja je viegodinja polugrmolika biljka visine do
0,5 m, intenzivnog mirisa. Stabljika je razgranata, etverobridna, zeljasta, pri bazi odrvenjela. Listovi su lancetasti, iljastog vrha, prilino
vrsti i debeli, dobro vidljivih ilica, obrasli dlaicama, sivkasto-zelene boje, smjeteni na stabljici unakrsno nasuprotno. Cvjetovi su
dvousnati, svijetlo-ljubiasti, skupljeni u klasolike cvatove smjetene
u pazucima vrnih listova, medonosni. Ovisno o nadmorskoj visini, cvate od svibnja do srpnja. Plod je kalavac s etiri okruglasta
oraia tamnosmee boje; sjeme klija tek od druge godine starosti. Pripada porodici usnjaa (Lamiaceae). Mogunosti upotrebe:
Kadulja je kao ljekovita biljka poznata jo od antikih vremena, a
danas njena dokazana ljekovita, antiseptika, antioksidativna i zainska svojstva opravdavaju njenu upotrebu u farmaceutskoj (pripravci
za njegu usne upljine), kozmetikoj (sredstva za njegu koe, zubi,
kose) i prehrambenoj industriji (zain i konzervans). Suhi list kadulje (Salviae folium) upotrebljava se kao adstringent, antiflogistik i
antiseptik. Svjei ili suhi listovi rabe se i u kulinarstvu. Svakodnevna
konzumacija u obliku aja ne preporua se zbog visokog sadraja
tujona. Kadulja zauzima vano mjesto u oblikovanju pejzaa, a kao
medonosna biljka ima znaajnu ulogu i u pelarstvu. Vrijeme sakupljanja: Za destilaciju eterinog ulja kosi se u fazi votane zriobe
sjemena, na visinu 10 cm iznad tla. Za proizvodnju suhog lista kosi
se prije cvatnje, a sui se na temperaturi do 40 C.

Gastro
Carpaccio od palamide na zapeenom melonu
i jagodama
Svjeu palamidu tanko narezati na fetine. Melon oistiti i
narezati na komadie, popriti na maslinovom ulju zajedno
s jagodama. Emulziju od maslinovog ulja i melona pripremiti
na nain da melon zapeemo u tavi, ispasiramo tapnim mikserom i protisnemo, dodamo maslinovog ulja i dobro izmijeamo. Serviramo palamidu uz popreni melon i jagode uz
emulziju od melona i maslinovog ulja. Zainimo sa krupnom
soli prema elji.

Osloboditeljica domovine
Jeanne dArc sa 17 godina preuzima vojsku, osloboa
Francusku koju Engleska napada 100 godina. Jeanna je roena
je 6. sijenja 1412. u Domremyju. Do 13. godine ivi kao obino
dijete, odlikuje se pobonou i ljubavlju prema soromasima.
U ukazanjima svetog Mihovila, sv. Katarine i sv. Margarete, joj
je reeno da u ime nebeskog kralja osobodi Francusku od
okupatora. Dozvolom kralja, odueevljava vojnike, oslobaa
Orlans. Kod Pariza je ranjena. Nakon nekoliko izvojevanih
pobjeda uhiena je i 1431. kao 21-godinja spaljena na lomai
kao vjetica u Rouenu grlei Isusov kri. Poput Krista od
svih ostavljena. Pepeo su njena tjela bacili u rijeku Seinu. Tek
1849. nakon to je uenjak Quicherat objavio pet svezaka
njena ivotopisa, postala je zanimljiva. Ta je neobina djevojka
1909. proglaena blaenom, a 1920. svetom. Uzor je svim
domoljubima. Blagdan joj je 30. svibnja.

Vodnjan - Dignano

Oliveto
Una delle fenofasi pi sensibili dellolivo quella la fioritura. In questo senso va prestata
particolare attenzione al fenomeno della produttivit alternativa che dipende da pi
fattori. Lolivicoltore non pu intervenire su alcuni di essi, come ad esempio sulla morfologia delle piante e sul clima, ma gli esperti del settore hanno gi dimostrato che intervenendo regolarmente, puntualmente ed efficacemente con le dovute misure agrotecniche, si possano ridurre almeno in parte gli effetti nocivi di questo fenomeno naturale. Si
consiglia di nutrire, ovvero di concimare gli alberi per via fogliare, usando prodotti a base
di azoto con accentuata presenza di boro (B), per una migliore germogliazione. Seguire
leventuale comparsa di parassiti quali quelle della tignola, del punteruolo, della margaronia di altri ancora, nonch la presenza di infezioni di occhio di pavone. Quando necessario intervenire per contrastarli. Chiedere consiglio allufficio tecnico di consulenza.

Vigneto / Cantina
Vigneto: lavorazione del terreno interna ai filari, in modo da contrastare
le erbacce, per le quali si possono usare anche erbicidi; programmi di
protezione contro fumaggine, escoriosi, peronospora, rogna, oziorinco e
tignola della vite; prima della fioritura eseguire la sfogliatura, la cimatura e la
sfrondatura per evitare la nuova comparsa di germogli;concimazione fogliare
per fornire alle piante i microelementi di cui abbisognano e soprattutto
boro; controllare il contenuto di umidit nel suolo e se necessario irrigare.
Cantina: curare sempre la pulizia e ligiene del vano e degli attrezzi e
seguire attentamente la temperatura (i valori ideali sono: temperatura 1214C, umidit: circa 75-80%); i vini stanno costruendo il bouquet terziario
(sono molto sensibili allossigeno dellaria); affinamento del vino durante la
maturazione applicando i dovuti procedimenti (costante riempimento di
botti di legno e di altri contenitori di vino nei quali lo possiamo custodire
anche in atmosfera a gas inerti); stabilizzazione mediante chiarificazione
e filtrazione; controllare il contenuto di diossido di zolfo e correggerlo
quando necessario; imbottigliamento del vino, dopo aver concluso i metodi
di stabilizzazione, in questa fase si deve fare attenzione alla scelta dei tappi
di sughero, se non si usano tappi a corona o di silicone; in caso di comparsa
di difetti o malattie, consultare un enologo.

Piante officinali
Salvia, salvia comune, svis (Salvia officinalis L.)
Descrizione della specie: La salvia una pianta pluriennale semiarbustiva, che raggiunge laltezza di 0,5 m. Ha un profumo molto intenso.
Il fusto ramificato, quadrangolare, erbaceo e suffrutice. Le foglie sono
lanceolate, appuntite in cima, relativamente solide e spesse, con nervature visibili, ricoperte di peluria, di colore grigio-verdastro, sistemate una
di fronte allaltra. I fiori asimmetrici di colore viola chiaro, formano infiorescenze a pannocchia, sistemandosi tra le foglioline allapice del fusto.
una pianta mellifera. Dipendentemente dallaltitudine del terreno, fiorisce
da maggio a luglio. Il frutto contiene quattro piccoli semi ovoidali di colore marrone scuro; il seme germoglia solo dopo il secondo anno det.
Appartiene alla famiglia delle Lamiaceae. Utilizzo: La salvia come pianta
officinale era nota gi nellantichit e oggi le sue comprovate propriet
medicinali, antisettiche, antiossidanti e aromatiche ne giustificano luso
nellindustria farmaceutica (prodotti per la cura della cavit orale), della
cosmesi (prodotti per la cura della pelle, dei denti, dei capelli) e in quella
alimentare (spezia e conservante). La foglia secca di salvia (Salviae folium)
viene usata come astringente, antiflogistico e antisettico. Le foglie fresche
o secche si usano in cucina. Luso quotidiano della salvia sotto forma di t
non consigliato, considerandone lalto contenuto di tujone. La salvia ha
anche un ruolo importante nellarchitettura del paesaggio e come pianta
mellifera pure nellapicoltura. Periodo di raccolta: Per la distillazione
dellolio essenziale va falciata nello stadio dei bottoni florali, allaltezza
di 10 cm dal suolo. Per produrre foglie secche la raccolta avviene prima
della fioritura e la pianta va essiccata alla temperatura massima di 40 C.

Gastro
Carpaccio di palamita su melone arrosto e
fragole
Tagliare a fettine la palamita fresca. Pulire il melone, tagliarlo
a pezzetti e rosolarlo in olio doliva assieme alle fragole. Creare unemulsione di olio doliva e melone precedentemente
rosolato in padella, ridotto in poltiglia con lausilio del frullatore ad immersione e schiacciato: mescolare bene olio e
melone. Serviamo la palamita con il melone e le fragole fritti,
aggiungendo lemulsione. Condiamo con sale grosso q.b.

La liberatrice della patria


Giovanna dArco aveva diciassette anni quando prese il comando
dellesercito per liberare la Francia dagli attacchi dellInghilterra che
proseguivano ormai da un secolo. Giovanna nasce il 6 gennaio 1412 a
Domremy. Fino al tredicesimo anno det vive una vita da bambina, si
distingue per la fede e per lamore verso i pi poveri. Nelle apparizioni
di San Michele, di Santa Caterina e di Santa Margherita le viene detto di
liberare la Francia dalloccupatore in nome del Padre dei Cieli.Avendo
ottenuto il permesso dal re, entusiasma i militari e libera Orlans.
Viene ferita presso Parigi e dopo alcune vittorie viene fatta prigioniera
e nel 1431, appena ventunenne, viene bruciata al rogo come una strega:
avviene a Rouen, la giovane abbraccia la croce di Ges e come avvenne
anche con lui, viene abbandonata da tutti. Le sue ceneri sono state
gettate nella Senna. Solo nel 1849, dopo che lo studioso Quicherat
pubblica cinque volumi della sua biografia, il personaggio diventa
interessante. La giovane viene proclamata beata nel 1909 e santa nel
1920. un esempio per tutti i patrioti. La sua giornata il 30 maggio.

20. Smotra
ekstra
djevianskog
maslinovog
ulja Istre i
Kvarnera

Vodnjan 05.04.2014. / Dignano, 5 aprile 2014

Kako ve dugogodinja tradicija zahtjeva, za potrebe naih maslinara i vinara, prva subota u travnju rezervirana
je za Smotru maslinovog ulja. Tako je odrana, 20. Smotra
maslinovog ulja Istre i Kvarnera istovremeno sa 21. Smotrom vina june Istre. Zbog zaokruenog godita od dvije
dekade bila je sveanija. Dlanovi pet govornika udruenih na drci noa zarezali su prvu fetu slavljenike torte
koja se dijelila prisutnima dok su nedaleko na trgu kuhari mijeali fritaju sa istarskom paletom i pancetom. Na
Vodnjanskoj placi i u Zajednici Talijana otvorena je Eko
trnica, bilo je otvoreno 15-tak vinskih kantina i kuaona
maslinovog ulja u cijelom gradu. Gradski muzeji radili su
kao usred sezone. Gosti su mogli obii i Nacionalni kolekcijski i matini nasad koji se nalazi nedaleko Vodnjana,
na povrini od 3,7 Ha sa 1200 mladih stabala domaih i
udomaenih preko stotinu sorata maslina iz cijele Hrvatske. Novost je bila vonja kroz kontrade, volte i uliice
Vodnjana, onako po starinski, na vozu sa tovarima. Djejem veselju nikad kraja, najprije su se slikavali a potom
probali voziti na vozu upregnutom s dva tovara u vlasnitvu Antonia Ostonia. Ta kola su pobijedila u povorci
alegorijskih kola u sklopu 46. Bumbarske fete.

Come ormai esige la tradizione pluriennale, incontrando


le esigenze dei nostri olivicoltori e vitivinocoltori, il primo
sabato del mese di aprile riservato alla Rassegna dellolio doliva. stato cos anche lo scorso aaprile con la XX
edizione della Rassegna dellolio extra vergine doliva dellIstria e del Quarnero, in contemporanea con la XXI Rassegna del vino della Bassa Istria. Visto lanniversario pieno, di
due decadi, lappuntamento olivicolo stato pi ufficiale.
Il programma iniziato con il taglio della torta di compleanno e con la frittata con spalla istriana e pancetta. Nella
piazza centrale di Dignano e nella locale Comunit degli Italiani stato inaugurato il Mercato ecologico, per loccasione hanno aperto le porte una quindicina di cantine vinicole
e di sale di degustazione dellolio doliva della citt. I musei
cittadini sono rimasti aperti come avviene in piena stagione
turistica. I visitatori hanno potuto visitare la Piantagionecollezione e vivaio madre nei dintorni di Dignano, i quali occupano una superficie di 3,7 ha con milleduecento giovani
piante di olivo di pi di un centinaio di variet autoctone e
introdotte dellintera Croazia. Una novit stata il giro sul
carro trainato dagli asini attraverso le contrade, i volti e le
viuzze di Dignano, come si faceva una volta: infinita la gioia
dei bambini che si sono prima fotografati e per poi provare
ad andare sul carro trainato da due asini di propriet del
signor Antonio Ostoni. lo stesso carro che ha vinto la
sfilata dei carri allegorici nellambito della XLVI Festa dei
Bumbari.

U sadraju ozbiljnijeg dijela programa odrana su tri


zanimljiva predavanja. O efikasnosti suzbijanja maslininog svrdlaa govorili su dipl.ing.agr. Edi Drueti i Franko
Ragu, o ekolokom maslinarstvu dipl.ing.agr. Bernardina
Hlevnjak-Pastrovicchio (op.a. netom izabrana nova predsjednica nae udruge Agroturist). Tree je predavanje o
proizvodnji desertnog vina Vin de Rosa, odrao dipl.ing.
agr. Tomislav Plava. Na kraju, u veernjim satima dodjeljivale su se nagrade i priznanja.

Il contenuto della parte pi seria del programma ha offerto tre interessanti conferenze tematiche. Quella sullefficacia dei trattamenti contro il punteruolo delloliva stata presentata dagli ing. agr. Edi Drueti e Franko Ragu; il
tema sullolivicoltura biologica stato illustrato dalla ing.
agr. Bernardina Hlevnjak-Pastrovicchio (N.d.a. appena
eletta presidente della nostra Associazione Agroturist).
La terza conferenza sulla produzione del vino da dessert
Vin de Rosa, stata tenuta dalling. agr. Tomislav Plava. Alla
fine, nelle ore serali sono stati assegnati i premi e i riconoscimenti.

Za smotru maslinovog ulja ovlatena komisija organizatora prikupila je 80 uzorka iz Istre i otoka Paga iz Luna.
Struna ocjenjivanja obavljena su u Institutu za poljoprivredu i turizam u Poreu. O kakvoi govorio je predsjednik komisije, maslinovih ulja dr.sc. Marin Krapac. Rezultati 20. smotre ulja su impozantni, naime u kategoriju
ekstra djevianskih ulo je 98% uzoraka od ega 39 zlata.
Najbolje ocjenjeno maslinovo ulje predstavila je obitelj
Biasiol Maurizio, Biserka i Lorenzo iz Vodnjana. Njihova
je monosortna bua osvojila 91 bod. Isto toliko je dobila
i mjeavina obitelji Dubinko Zdenko iz oblinjih Bala, a
tree je mjesto osvojio OPG Manzin Luciano iz Vodnjana
sa monosortnom rosinjolom. U top deset najboljih sa
zericom slabijim ocjenama dalje slijede: OPG Flego, OPG
Stipani Lorena, Agroprodukt doo, OPG Chiavalon
Sandi, OPG Pastrovicchio Antonio, OPG Voten Mario
i OPG Dikli Sandi. Zahvaljujui sponzorima ovogodinji uesnici bili su dodatno nagraeni, oni ponajbolji i sa
vie nagrada. Tako je svaki uesnik dobio sadnicu masline
karbonace iz rasadnika Longo, bonsai maslinu donirao je
rasadnik Skink, rasadnik Darko koji je ujedno i dekorirao
itavi ambijent staroga vodnjanskog trga (naravno maslinama) poklonio je desetak viegodinjih sadica Istarske
bjelice i rosinjole.
U ime organizatora Udruge Agroturist tajnik Udruge
Franko Ragu se zahvalio vjernim pokroviteljima: Gradu
Vodnjanu i Istarskoj upanij. Suorganizatorima: TZ Grada
Vodnjana i Poljoprivrednoj zadruzi Vodnjan.

XX Rassegna
dellolio
doliva extra
vergine
dellIstria e
del Quarnero

Per la Rassegna dellolio doliva la commissione preposta


dallorganizzatore ha prelevato ottanta campioni di olio
prodotto in Istria e a Lun, sullisola di Pago. Le valutazioni
professionali sono state curate dallIstituto per lagricoltura
e il turismo di Parenzo. Ha parlato della qualit dellolio
il presidente della commissione, dr.sc. Marin Krapac. I risultati della XX Rassegna sono imponenti: il 98 per cento
dei campioni rientra nella categoria degli extra vergini e di
essi trentanove oli si sono meritati loro. Il migliore olio
extra vergine risultato quello della famiglia Biasiol Maurizio, Biserka e Lorenzo di Dignano. Il loro monovarietale di
busa si meritato novantuno punti. Lo stesso punteggio
stato assegnato al mix della famiglia Dubinko Zdenko della
vicina Valle e il terzo posto andato allAACF Manzin Luciano di Dignano con il monovarietale di rossignola. Nella
top-ten dei migliori, con punteggi solo di pochissimo inferiori, seguono: AACF Flego, AACF Stipani Lorena, Agroprodukt S.r.l., AACF Chiavalon Sandi, AACF Pastrovicchio
Antonio, AACF Voten Mario ed AACF Dikli Sandi. Grazie
agli sponsor questanno i partecipanti hanno ricevuto anche altri premi e quelli migliori diversi. Ogni partecipante
ha ricevuto un alberello di olivo carbonera dal vivaio Longo,
un olivo bonsai stato donato dal vivaio Skink, e il vivaio
Darko, oltre ad aver decorato la vecchia piazza dignanese
(naturalmente con piante di olivo), ha anche dato in dono
una decina di alberi pluriennali di bianchera istriana e di
rossignola.

Najbolje ocijnjeno ulje obitelji Biasiol Maurizio, Biserka i Lorenzo iz Vodnjana / Il migliore olio
quello della famiglia Biasiol Maurizio, Biserka e Lorenzo di Dignano.

A nome dellorganizzatore, Associazione Agroturist, il


segretario Franko Ragu ha ringraziato tutti i fedeli patrocinatori: la Citt di Dignano e la Regione Istria, come pure
i coorganizzatori CT della Citt di Dignano e Coopertiva
agricola Dignano.
Autor/Autore: Agroturist

Lipanj
Giugno
Pomaji

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

P/L
U/M
S/M
/G
P/V
S/S
N/D
P/L
U/M
S/M
/G
P/V
S/S
N/D
P/L
U/M
S/M
/G
P/V
S/S
N/D
P/L
U/M
S/M
/G
P/V
S/S
N/D
P/L
U/M

Justin, Mladen, Teofil


Marcelin i Petar
Karlo Lwanga i drugovi
TIJELOVO
Corpus Domini
Bonifacije, Valerija
Norbert, Neda, Berto
10. NED. U GOD.
Robert, Sabinijan, Radoslav
Medardo, arko, Vilim
Efrem, Ranko
Margareta, Greta, Biserka
Barnaba ap., Borna, Jolanda
PRESVETO SRCE ISUSOVO
Ivan Fakundo
Bezgreno Srce Marijino
Sv. Antun Padovanski
11. NED. U GOD.
Rufin, Elizej
Sv. Vid, Modest i Krescencija
Franjo Regis, Gvido
Adolf, Laura, Bratoljub
Marko i Marcelijan, Ljubomir
Romuald, Rajka, Bogdan
Naum Orhidski, Silverije
12. NED. U GOD.
Alojzije Gonzaga, Vjekoslav
DAN ANTIFAISTIKE BORBE
Giornata della lotta antifascista
Josip Cafasso, Sidonija
Ro. Ivana Krstitelja
DAN DRAVNOSTI
Giornata della statalita croata
Ivan i Pavao, Vigilije, Zoran
iril Aleksandrijski
13. NED. U GOD.
Irenej, Mirko, Smiljan
Sv. Petar i Pavao, Kreimir
Rimski prvomuenici, Kajo

2015.

Udruga - Associazione

Maslinik
U ovom mjesecu zatita maslina je na prvom mjestu. Kljuno razdoblje kada maslinar
treba ee obilaziti vlastiti maslinik. Prikladnim mamcima pratiti prisutnost maslininog moljca, a prisutnost maslininog svrdlaa pratiti entomolokim lovkama, barem jednom tjedno. Pratiti potencijalnu infekciju paunovog oka. Po potrebi prskanje moemo
obaviti u raznim kombinacijama insekticida i fungicida. Istovremeno moemo obaviti i
folijarnu gnojidbu. U tom sluaju u vodu najprije dodajemo folijarno gnojivo, a potom
zatitna sredstva. Plitkom obradom ili maliranjem tlo odravati bez korova.

Vinograd / Podrum
Vinograd: meuredna plitka obrada tla praenjem radi konzerviranja vlage; unutar redna
obrada tla radi unitavanja korova, za to se mogu koristiti i herbicidi; programi zatite
protiv pepelnice, crne pjegavosti, peronospore, sive plijesni, grinja i pipa, groanog;
nakon cvatnje izvriti prorjeivanje lisne mase zalamanjem zaperaka iz pazuka lista,
skraivanjem do visine prvog lista, kako bismo sprijeili izbijanje novog zaperka na istom
mjestu, to se dogaa ako ih samo kidamo; ovisno o uzgojnom obliku, mladice pinciramo
na etiri lista iznad gornjeg grozda odnosno mladice za rod u iduoj godini ne pincirati
ve vezivati uz armaturu i kolje; folijarnim gnojivima dodavati mikroelemente, naroito
Bor; kod posaenih loza voditi brigu o sadraju vlage u tlu i po potrebi navodnjavati.
Podrum: paziti na higijenu prostora i pribora te na temperaturu (idealna je 12-14C te
vlanost od oko 75-80%); vina, ovisno o nainu kako su proizvedena, izgrauju tercijarni
buke dozrijevanja (vrlo su osjetljiva na kisik iz zraka); kolovanje vina tijekom dozrijevanja
postupcima njege (uestalo dopunjavati otpranjene drvene bave, i druge vinske
spremnike u kojima moemo uvati vino i u atmosferi inertnih plinova); stabilizacija
bistrenjem i filtracijama; pratiti sadraj sumpornog dioksida i korigirati ga po potrebi;
punjenje vina u boce, nakon provedenih metoda stabilizacije pri emu valja obratiti
pozornost na izbor plutenih epova, ako se ne koriste krunasti ili silikonski zatvarai; u
sluaju pojava mana ili bolesti konzultirati enologa.

Ljekovito bilje
Smilje (Helichrysum italicum [Roth] G. Don.)
Opis vrste: Smilje je viegodinji polugrm visine 0,2 do 0,6 m.
Stabljika je pri bazi obilno razgranata i drvenasta, a mladi izbojci su uspravni, zeljasti i zavravaju cvjetnim stabljikama. Listovi
su linearni, tupog vrha, ruba savinutog prema naliju, sjedei i
posuti kratkim dlaicama koje im daju srebrnastu boju; donji
su u rozeti, a na cvjetnoj stabljici su naizmjenini. Cvjetovi su
skupljeni u valjkaste, zlatnoute cvjetne glavice, a one u sloene titaste cvatove na vrhovima cvjetnih stabljiki. Cvate od
svibnja do srpnja. Pripada porodici glavoika cjevnjae (Asteraceae). Mogunosti upotrebe: Eterino ulje smilja (Helichrysi
aetheroleum) upotrebljava se kao fiksativ u parfemima, no
u kozmetici predstavlja hit novog doba i koristi se za izradu
lepeze proizvoda za toniziranje, regeneraciju i pomlaivanje
koe. U pukoj medicini primjenjuje se kao oblog protiv krvarenja i hematoma te za sniavanje vruice. U konditorskoj i
prehrambenoj industriji koristi se kao aromatizirajui dodatak
proizvodima i kao prirodni izvor ute boje. Malom koliinom
listova mogu se zainjati svjee salate, juhe i variva. Cvatovi
smilja stavljaju se u cvjetne aranmane jer i osueni izuzetno
dugo zadravaju ivu boju, a mogu se tedljivo dodati i u ajne
mjeavine. Vrijeme sakupljanja: Biljka se anje kad se otvori
oko 50 % cvjetnih glavica u cvatovima. Ako se sakuplja s ciljem
suenja, beru se samo cvatovi, a za destilaciju se reu cvatovi
s 15-ak cm dugom cvjetnom stabljikom. Zatiena je zaviajna
divlja svojta i za njeno sakupljanje potrebno je dobiti doputenje Ministarstva zatite okolia i prirode.

Gastro

Vodnjan - Dignano

Oliveto
il mese nel quale la protezione va messa al primo posto. il periodo chiave, in cui
lolivicoltore deve essere spesso presente nelloliveto per controllarne le piante. Usare
almeno una volta alla settimana le apposite trappole innescate per verificare la presenza
della tignola ed entomologiche per il punteruolo. Seguire la potenziale infezione di occhio
di pavone. Se necessario, possiamo intervenire applicando vari mix di insetticidi e fungicidi,
applicando pure contemporaneamente la concimazione fogliare. Se agiamo cos, nellacqua
va prima aggiunto il concime fogliare e poi i prodotti protettivi adatti. Con la lavorazione
superficiale del terreno o con la pacciamatura manteniamo il terreno libero dalle erbacce.

Vigneto / Cantina
Vigneto: lavorazione superficiale del suolo tra i filari per trattenere lumidit;
lavorazione del terreno interna ai filari, in modo da contrastare le erbacce, per le
quali si possono usare anche erbicidi; programmi di protezione contro fumaggine,
escoriosi, peronospora, rogna, oziorinco, botrite e tignola della vite; dopo la fioritura
eseguire la potatura verde: sfogliatura, sfrondatura, cimatura fino allaltezza della prima
foglia per evitare che ricompaiano nuovi germogli; a seconda della forma di coltura,
i giovani rami vanno tagliati sopra la quarta foglia che sovrasta il grappolo superiore,
rispettivamente i giovani rami che daranno frutti lanno successivo non vanno tagliati,
ma legati allarmatura e ai pali; fornire alla pianta microelementi, soprattutto boro,
mediante il nutrimento fogliare; controllare il contenuto di umidit nel suolo e se
necessario irrigare. Cantina: curare sempre la pulizia e ligiene del vano e degli
attrezzi e seguire attentamente la temperatura (i valori ideali sono: temperatura 1214C, umidit: circa 75-80%); il vino, dipendentemente dalla tecnologia di produzione,
sta costruendo il bouquet terziario ( particolarmente sensibile allossigeno presente
nellaria); affinamento del vino durante la maturazione applicando i procedimenti
adatti (costante riempimento di botti di legno e di altri contenitori di vino nei quali
lo possiamo custodire anche in atmosfera a gas inerti); stabilizzazione mediante
chiarificazione e filtrazione; imbottigliamento del vino, dopo aver concluso i metodi
di stabilizzazione, in questa fase si deve fare attenzione alla scelta dei tappi di sughero,
se non si usano tappi a corona o di silicone; in caso di comparsa di difetti o malattie,
consultare un enologo.

Piante officinali
Elicriso (Helichrysum italicum [Roth] G. Don.)
Descrizione della specie: Lelicriso una pianta perenne a forma
di semiarbusto che raggiunge unaltezza compresa tra i 20 e i 60
cm. La pianta particolarmente ramificata e legnosa alla base, e i
giovani rami sono eretti, erbacei, con in cima i fusti florali. Le foglie
sono lineari, con le cime smussate e il margine rivolto verso il basso,
ricoperte di una peluria grigiastra che dona loro un colore argenteo;
quelle inferiori sono sistemate a rosetta, quelle della sommit fiorita
sono alterne. I fiori sono raccolti in sommit cilindriche, hanno un
colore giallo oro. La pianta fiorisce da maggio a luglio.Appartiene alle
Asteraceae. Usi: Lolio eterico di elicriso (Helichrysi aetheroleum)
viene usato come sostanza fissante nei profumi e nel campo cosmetico in generale attualmente molto ricercato perch usato nella
produzione di una vasta gamma di prodotti tonificanti, rigenerativi
e che ringiovaniscono la pelle. Nella medicina popolare viene usato
in impacchi contro emorragie ed ematomi, come anche per calmare la febbre. Nellindustria alimentare e pasticcera un ingrediente
aromatizzante e colorante, visto che costituisce una fonte naturale
di colore giallo. Una piccola quantit di foglie pu venire aggiunta
alle insalate fresche, come condimento, e a minestre e contorni. Le
sommit fiorite dellelicriso vengono usate anche dai fiorai perch
quando essiccate mantengono a lungo il vivace colore giallo; possono venire aggiunte ma con molta parsimonia, a tisane di erbe miste.
Periodo di raccolta: La pianta va raccolta quando il cinquanta per
cento delle sommit in fiore. Volendo essiccarla, vanno raccolti
solo i fiori, mentre per la distillazione questi vanno tagliati con una
quindicina di centimetri di fusto florale. una variet paesaggistica
protetta e pertanto per raccoglierla va richiesto e ottenuto il permesso del Ministero della tutela ambientale e della natura.

Gastro

Tagliatele s lisiarkama, pomigrana i vinjama


iz rakije

Tagliatele con gallinacci, melagrana e visciole in acquavite

Brano, jaja, vodu i sol zamijesimo, a tijesto izvaljamo na ravnu povrinu. Nareemo rezance i kuhamo u vruoj vodi uz
dodatak soli. U tavi na maslinovom ulju poprimo lisiarke
da ispuste vodu. U drugoj tavi prokuhamo alkohol iz vianja s rakijom i reduciramo preostali umak uz dodavanje zrna
pomigrana. Dodamo skuhane tagliatele i poprene lisiarke te
serviramo u duboki tanjur.

Con farina, uova, acqua e sale si fa un impasto che va spianato su


una superficie diritta. Lo tagliamo a tagliatelle, da cuocere in acqua
bollente alla quale si aggiunto il sale. In padella con olio doliva si
fanno rosolare i gallinacci per liberarli dallacqua. In unaltra padella
vanno cotte le visciole per fare evaporare lalcool dellacquavite,
riducendo il sughetto e aggiungendo i chicchi di melagrana.Vi uniamo le tagliatelle cotte e i gallinacci fritti e serviamo in piatto fondo.

Papa Dobri
Nevieni pesimizam rasprio je papa Ivan XXIII. Dobri. Roen
je etvrti od 13-ero djece Battista i Emilije Mazzola 25.XI.1881.
u Brussiu kraj Bergama. Zareen je 1904. Otada je vojni kapelan,
duhovnik, profesor. G. 1925. posveen je biskupom i apostolski je
vizitator u Bugarskoj, Grkoj, Turskoj i Francuskoj. G. 1953. imenovan je kardinalom i patrijarhom Venecije, a 9.X.1958. izabran
Papom, Crkvu vodi 4,5 godine. Slube pihvaa posluan Duhu.
Crkvu otvara ostalim vjerama i ekumenizmu, otvorenjem II. vatikanskog koncila 1962. i itavom svijetu. Spaava svijet od sukoba
supersila, objavljuje enciklike Majka i uiteljica i Mir na zemlji.
Poruuje: Crkvi je vie od svega na srcu mir i bratstvo meu ljudima. Za sebe kae: Mir moram nadahnjivati svima, Rjeenje
svih tekoa je Krist. Umro je 3.VI. 1963. Blaenim je proglaen
3. IX. 2000., svetim 27. travnja 2014. Blagdan je 3. lipnja.

Il papa buono
Un immenso pessimismo fu neutralizzato da Papa Giovanni XXIII. Il
papa buono era il quarto di tredici figli di Battista ed Emilia Mazzola,
nato il 25 novembre 1881 a Brussi, provincia di Bergamo. Entra in
chiesa nel 1904 e da allora cappellano militare, guida spirituale e
professore. Nel 1925 viene nominato vescovo e visitatore apostolico
di Bulgaria, Grecia, Turchia e Francia. Nel 1953 diventa cardinale e
patriarca di Venezia e il 9 ottobre 1958 viene eletto papa, e rimane a
capo della chiesa per quattro anni e mezzo.Accetta il servizio perch
ubbidisce allo Spirito Santo. Apre la chiesa alle altre religioni, allecumenismo e al mondo intero con il II Concilio vaticano del 1962.
Salva il mondo dagli scontri delle superpotenze, pubblica le encicliche
Madre e maestra e Pace in terra. Il suo messaggio : La Chiesa
ha a cuore soprattutto la pace e la fratellanza tra i popoli. Di s dice:
Devo ispirare pace a tutti, La soluzione di tutte le difficolt in
Cristo. Muore il 3 giugno 1963.Viene nominato beato il 3 novembre
2000 e santo il 27 aprile 2014. Lo ricordiamo il 3 giugno.

Vodnjan 05.04.2014. / Dignano, 5 aprile 2014

21. Smotra
vina june
Istre

XXI Rassegna
dell vino
della Bassa
Istria

Ovogodinje Smotre, 21. vina i 20. ekstra djevianskog maslinovog ulja Istre i Kvarnera, razliite su od ostalih jer se
je dogaanje odvijalo gotovo na cijelom trgu. Vinarima je
pripao prostor biveg mlijenog na Grisi, uljarima Palaa
Bradamante sjedite Zajednice Talijana iz Vodnjana zajedno
s eko trnicom te kuharima megafritaje Placa - Narodni trg.
Tog je dana bilo otvoreno i desetak kantina, degustacijskih
sala, pa se po cijelom Vodnjanu moglo kuati i, naravno, kupiti: vina, desertno vino Vin de Rosa, pjenuac, ekstra djevianska maslinova ulja, prut i sir.

Le ultime rassegne dellanno scorso, la XXI dedicata al vino


e la XX allolio doliva extra vergine dellIstria e del Quarnero, sono state molto diverse dalle altre perch entrambe
hanno avuto luogo quasi nellintera piazza. I produttori di
vino hanno ricevuto a disposizione lo spazio dellex caff
sulla Grisa, gli olivicoltori Palazzo Bradamante, sede della
locale Comunit degli Italiani, e assieme al mercatino ecologico e ai cuochi della megafrittata, anche piazza del Popolo.
Nella stessa giornata erano aperte una decina di cantine e
di sale di degustazione in tutta Dignano e pertanto si sono
potuti assaggiare e naturalmente acquistare vino, anche
quello da dessert Vin de Rosa, spumante, olio extra vergine
doliva, prosciutto e formaggio.

U jutarnjim satima ispred Palae Bradamante uprilieno je


sveano otvaranje Smotri. Od gostiju prisutan je bio Miodrag erina, zamjenik istarskog upana Valtera Flega. Prije
sveanog rezanja torte za dvadeseti roendan Smotre ekstra djevianskog maslinovog ulja Istre i Kvarnera, objavljeno je kako je Bernardina Hlevnjak-Pastrovicchio nova
predsjednica Udruge Agroturist. Iz prigodnog kulturnog
programa vrijedan je spomena nastup mladih folkloraa
Zajednice Talijana iz Vodnjana i pomalo neobina, moderna i atraktivna plesna koreografija Baluna u izvedbi plesaa
Osnovne kole Vodnjan pod vodstvom uiteljice Emanuele
Pinzan Chiavalon.

Nelle ore del mattino davanti a Palazzo Bradamante ha


avuto luogo lapertura solenne delle Rassegne. A presenziarvi tra gli ospiti Miodrag erina, vice presidente della
Regione in rappresentanza di Valter Flego. Prima del taglio
ufficiale della torta del ventesimo compleanno della Rassegna dellolio extra vergine doliva dellIstria e del Quarnero,
stato annunciato che Bernardina Hlevnjak-Pastrovicchio
la nuova presidente dellAssociazione Agroturist. Del
programma culturale vale ricordare lesibizione dei giovani
folkloristi della Comunit degli Italiani di Dignano e loriginale e un po strana, ma comunque moderna e attraente
coreografia del Balun, da parte degli alunni dellElementare
di Dignano, diretti dalla maestra Emanuela Pinzan Chiavalon.

Zahvaljujui dobroj klimatskoj situaciji mnogobrojni su posjetitelji, koji su doli s namjerom da probaju ponuena vina
i ulja, tako etali izmeu Palae Bradamante i biveg Mlijenog na Grisi. Na relaciji vino - ekstra djeviansko maslinovo ulje i nazad. U takvim prilikama dolazi do izraaja otvorenost vodnjanske place i kad po njoj etaju ljudi nimalo ne
zaostaje za mnogo popularnijim trgovima manjih gradia u
Europi. Nain kako su znatieljnici pristupili analizi ponuenih tekuina sve vie ukazuje kako je eto nakon dvadeset
godina normalno ispitivati kakvoi vina i ekstra djevianskih
maslinovih ulja. Nije vie neobino vidjeti mukarce i ene
kako s aom u ruci pitaju vino odreenog proizvoaa te
nakon kuanja kako se uputaju u interno ocjenjivanje. Neki
ak piu biljeke jer na koncu ako ga se mora kupiti onda
neka bude najbolji omjer cijene i kvalitete.

Grazie alle buone condizioni meteo sono stati molti i visitatori venuti ad assaggiare i vini e gli oli offerti, passeggiando
tra Palazzo Bradamante e lex caff sulla Grisa: percorso
extra vergine vino e indietro. Sono queste le occasioni
che mettono bene in vista lampiezza della nostra piazza
centrale, che quando attraversata da pi persone non ha
niente da invidiare alle piazze molto pi famose di varie
cittadine europee. Il modo in cui i curiosi si approcciano
i prodotti liquidi offerti, dimostra che dopo ventanni del
tutto normale verificare la qualit dei vini e degli oli doliva disponibili. Non pi strano osservare uomini e donne
con il bicchiere in mano chiedere un determinato vino al
produttore e sentirli poi giudicare il prodotto tra di loro.
Alcuni prendono addirittura appunti perch alla fin fine, se
si desidera acquistare qualcosa, che sia un prodotto con il
migliore rapporto tra qualit e prezzo.

U prostoru biveg mlijenog na Grisi zanimljivo predavanje o proizvodnji desertnog vina Vin de Rosa, uz struno
voenu degustaciju pored baava vina, odrao je dipl.ing.agr.
Tomislav Plava. Za smotru vina prispjela su 35 uzorka koje
smo svrstali u etiri kategorije: suha bijela, suha crna, desertna i pjenuava vina. Struna ocjenjivanja obavljena su u Institutu za poljoprivredu i turizam u Poreu. Za najbolja vina
zlatne medalje dobili su: za desertna vina Vin de Rosa Poljoprivredna zadruga Vodnjan i Udruga Agroturist-Vodnjan, za
bijela suha od istarske malvazije Agroprodukt doo-podrum
Vodnjan i Obrt Mareta iz Valbandona; za suha crna, merlot
Agroprodukta doo.-podrum Vodnjan. Zlato i za pjenuac od
istarske malvazije obitelji Giacometti-Moscarda iz Vodnjana,
koje je i najbolje ocijenjeno ovogodinje vino june Istre.

Nello spazio dellex caff sulla Grisa si avuta anche uninteressante conferenza sulla produzione del vino da dessert
Vin de Rosa, accompagnata dalla degustazione guidata accanto a botti di vino, curata dalling. agr. Tomislav Plava. Alla
Rassegna del vino sono pervenuti trentacinque campioni
suddivisi in quattro categorie: bianchi secchi, rossi secchi,
vini da dessert e spumanti. Le analisi sono state effettuate dallIstituto per lagricoltura e il turismo di Parenzo. I
vini migliori che si sono guadagnati la medaglia doro sono:
il vino da dessert Vin de Rosa della Cooperativa agricola
Dignano e dellAssociazione Agroturist di Dignano; per
i bianchi secchi la malvasia dellAgroprodukt S.r.l. Cantina di Dignano e lAzienda artigianale Mareta di Valbandon;
per i rossi secchi il merlot dellAgroprodukt S.r.l.- Cantina
di Dignano. Loro anche allo spumante di malvasia istriana
della famiglia Giacometti-Moscarda di Dignano, che risulta
pure il migliore vino dannata della Bassa Istria.

Zahvaljujui sponzorima koji se bave prometom robe u


podruju vinogradarstva i podrumarstva posebne nagrade
uesnicima Smotri bile su: specijalne voarske i vinogradarske kare donirali su Entrada doo i Brati Ritoa doo, AM
grupa Buzet. Agrarija Vodnjan dala je inox bavu sa pinom,
Agrarija Zlata takoer inox bavu, a agrarija Agrodiskont
drvenu hrastovu bavu.

Pjenuac obitelji Giacometti-Moscarda je najbolje ocijenjeno vino / Spumante degla famiglia


Giacometti-Moscarda risulta pure il migliore vino

Grazie agli sponsor che si occupano di commercio di


prodotti vitivinicoli, i partecipanti hanno ricevuto pure
dei premi speciali: delle particolari cesoie per alberi da
frutta e viti sono state donate dallEntrada S.r.l. e dalla
Brati Ritoa S.r.l. - AM grupa Buzet. Lagraria Dignano ha
donato una botte di inox completa di rubinetto, lagraria
Zlata una seconda botte di inox e lagraria Agrodiskont
una botte di legno di quercia.
Autor/Autore: Danilo Dragosavac

Srpanj
Luglio
etvenjak

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

S/M
/G
P/V
S/S
N/D
P/L
U/M
S/M
/G
P/V
S/S
N/D
P/L
U/M
S/M
/G
P/V
S/S
N/D
P/L
U/M
S/M
/G
P/V
S/S
N/D
P/L
U/M
S/M
/G
P/V

Aron, imun, Predrag


Oton, Martinijan
Sv. Toma ap., Tomo
Elizabeta Portugalska, Laura
14. NED. U GOD.
Sv. iril i Metodije
Marija Goretti, Bogomila
Klaudije, Vilibald, Vilko
Akvila i Priscila
Bl. Marija Petkovi, Leticija
Amalija, Ljubica, Veronika
Sv. Benedikt op., Benko
15. NED. U GOD.
Mohor i Fortunat, Ivan G.
Majka Boja Bistrika, Henrik
Kamilo de Lellis, Gapar
Bonaventura, Dobria
Gospa Karmelska
Aleksije, Branko, Marcelina
Fridrik, Bruno, Arnulf
16. NED. U GOD.
Aurelija, Zora, Zlatka
Sv. Ilija prorok, Margarita
Lovro Brindizijski, Daniel
Marija Magdalena, Manda
Brigita, Apolinar, Ivan Cassian
Kristina, Mirjana
Sv. Jakov st. ap., Kristofor
17. NED. U GOD., Joakim i
Ana roditelji BDM
Klement Ohridski i dr.
Nazarije i Celzo, Viktor
Marta, Flora, Blaenka
Petar Krizolog, Rufin, Ana
Sv. Ignacije Lojolski

2015.

Udruga - Associazione

Maslinik
U sluaju dueg pomanjkanja kie zapoeti sa navodnjavanjem,
pogotovo mladih maslina. Jo nije prola opasnost od maslininog
svrdlaa. U maslinicima sa veom zarazom titastih uiju provoditi zatitu zakonom propisanim sredstvima. Sredinom mjeseca u
oekivanju pojave prve generacije maslinine muhe postaviti prikladne lovke. Plitkom obradom i maliranjem odravati tlo sa to
manje korova.

Vinograd / Podrum
Vinograd: meuredna plitka obrada tla praenjem radi konzerviranja vlage; unutar
redna obrada tla radi unitavanja korova, za to se mogu koristiti i herbicidi; programi
zatite protiv pepelnice, peronospore, sive plijesni; izvriti prorjeivanje lisne mase
zalamanjem zaperaka; ovisno o uzgojnom obliku, mladice pinciramo na etiri lista iznad
gornjeg grozda odnosno mladice za rod u iduoj godini ne pincirati ve vezivati uz
armaturu i kolje; folijarnim gnojivima dodavati mikroelemente; kod posaenih loza
voditi brigu o sadraju vlage u tlu i po potrebi navodnjavati; ukoliko je rod prevelik,
prije ulaska u fazu are izvriti skidanje vika grozdova, kako bi kvaliteta groa bila
via. Podrum: paziti na higijenu prostora i pribora te na temperaturu (idealna je 1214C te vlanost od oko 75-80%); vina, ovisno o nainu kako su proizvedena izgrauju
tercijarni buke dozrijevanja (vrlo su osjetljiva na kisik iz zraka); kolovanje vina tijekom
dozrijevanja postupcima njege (uestalo dopunjavati otpranjene drvene bave, i druge
vinske spremnike u kojima moemo uvati vino i i u atmosferi inertnih plinova); pratiti
sadraj sumpornog dioksida i korigirati ga po potrebi; punjenje vina u boce, nakon
provedenih metoda stabilizacije pri emu valja obratiti pozornost na izbor plutenih
epova, ako se ne koriste krunasti ili silikonski zatvarai; prazne drvene bave sanitirati
i konzervirati, inox spremnike sanitirati; u sluaju pojava mana ili bolesti konzultirati
enologa.

Ljekovito bilje
Origano, mravinac (Origanum vulgare L.)
Opis vrste: Origano je trajnica, koja prezimljuje u vidu prizemnih
busenova graenih od kratkih izdanaka, iz kojih u proljee
izrasta vie pojedinanih, uspravnih ili uzdiuih izdanaka, visine
0,2 do 0,6 m. Listovi su unakrsno nasuprotni, goli ili dlakavi,
izdueno-jajoliki, donji su vei i s peteljkom, dok su gornji manji
i sjedei. Cvjetovi su najee ruiaste boje, skupljeni u guste
glaviaste ili metliaste cvatove na vrhovima fertilnih izdanaka.
Cvatnja se odvija tijekom ljeta, a trajanje ovisi o podruju rasta i
nadmorskoj visini. Plodovi su sitni, izdueno-jajoliki oraii, koji
ostaju na biljci do proljea. Pripada porodici usnjaa (Lamiaceae).
Mogunosti upotrebe: Jo od antikih vremena biljka origana
koristi se kao zain u kulinarstvu - svjei ili suhi listovi dodaju
se pri kraju kuhanja (oprezno dozirati zbog intenzivne arome), a
zbog antiseptikih svojstava, nekad je bio koriten kao konzervans
za meso. U farmaciji se koristi zelen (Origani herba), najee za
izradu sirupa protiv kalja, a u narodnoj medicini za poboljanje
apetita, dezinfekciju mokranih puteva, protiv diareje i bolova
u probavnom traktu. Eterino ulje (O. aetheroleum) primjenu
nalazi u industriji mesnih preraevina, industriji parfema te u
farmaciji kao karminativ, analgetik, diuretik i iritans. Vrijeme
sakupljanja: Za suenje i za destilaciju eterinog ulja, origano
se sakuplja u doba cvatnje, cvjetni vrhovi se reu sa stabljikom
duljine 20 - 25 cm. Nakon suenja, listovi i cvjetovi trljanjem se
odstranjuju sa stabljike.

Gastro
Janjei kotleti u panaduri od ljenjaka na salatini
od faola i lobode
Janjei kare oistiti od masnoa i narezati na komade sa po
tri rebrena nastavka. Kotlete na naglo popriti na maslinovom
ulju, posoliti te uvaljati u samljevene ljenjake. Faol prokuhati, dodati u tavu s pomodorinima i melancanama te lagano
podgrijati i zainiti maslinovim uljem i solju. Kotlete servirati uz mlanu salatinu i svjee listove lobode. Dekorirati jestivim ljubiicama.

Aneo bolesnika
Sin oficira, Kamilo Lellis roen je u Abruzzu u Italiji 25. svibnja
1550. Otac u slubi, majka mrtva, djeak preputen sebi ne
ui, luta. Otac ga uzima u vojsku, ali umre. Kamilo se razboli i
zavjetuje postati franjevac. Nakon pobjede kod Lepanta, lijei
se u Rimu ali je zbog ponaanja otputen. Opet u vojsci sve
prokocka, ak i koulju. Vraa se u istu bolnicu u Rim, obraen
sav se daje na slubu bolesnicima i 1584. je zareen za sveenika. Papa 1591. odobri Kamilovu Drubu za njegu bolesnika
s crvenim kriem na habitu kojoj posta upravitelj. U bolesnicima gleda Krista, njeguje ih na koljenima. Duh se sluenja iri
mnogim gradovima. Posebno se brinu za umirue i prozvae
ih braom dobre smrti. Prorekao je potapljanje besramnim
mornarima. Kad je Henrik Dunant utemeljio Meunarodni crveni kri, nadahnuo se redovnicima sv. Kamila. Umro je u Rimu
14. srpnja 1614. Leon XIII. proglasio ga zatitnikom bolnica i
bolesnika. Blagdan je 14. srpnja.

Vodnjan - Dignano

Oliveto
In caso di lunghi periodi di siccit, iniziare lirrigazione, soprattutto delle giovani piante. Non ancora passato il pericolo del punteruolo: negli oliveti attaccati concretamente si deve intervenire
con la protezione, usando i prodotti prescritti dalla legge. Verso
la met del mese, attendendo la comparsa della prima generazione della mosca dellolivo, vanno poste in opera le apposite
trappole. Con la lavorazione superficiale del terreno o con la
pacciamatura manteniamo il terreno libero dalle erbacce.

Vigneto / Cantina
Vigneto: lavorazione superficiale del suolo tra i filari per trattenere lumidit; lavorazione
del terreno interna ai filari, in modo da contrastare le erbacce, per le quali si possono usare
anche erbicidi; programmi di protezione contro fumaggine, botrite e peronospora; sfogliatura
mediante scacchiatura; a seconda della forma di coltura, i giovani rami vanno tagliati sopra la
quarta foglia che sovrasta il grappolo superiore, rispettivamente i giovani rami che daranno
frutti lanno successivo non vanno tagliati, ma legati allarmatura e ai pali; fornire alla pianta
microelementi con la concimazione fogliare; controllare il contenuto di umidit del suolo
sotto le nuove piante messe a dimora e se necessario irrigare; se il raccolto abbondante,
prima dellinizio della fase dinvaiatura, togliere i grappoli di troppo per aumentare la qualit
dei frutti. Cantina: curare sempre la pulizia e ligiene del vano e degli attrezzi e seguire
attentamente la temperatura (i valori ideali sono: temperatura 12-14C, umidit: circa 7580%); i vini, dipendentemente dalla tecnologia di produzione, stanno costruendo il bouquet
terziario (sono particolarmente sensibili allossigeno presente nellaria); affinamento del vino
durante la maturazione applicando i procedimenti adatti (costante riempimento di botti
di legno e di altri contenitori di vino nei quali lo possiamo custodire anche in atmosfera di
gas inerti); controllare il contenuto di diossido di zolfo e correggerlo quando necessario;
imbottigliamento del vino, dopo aver concluso i metodi di stabilizzazione, in questa fase si
deve fare attenzione alla scelta dei tappi di sughero, se non si usano tappi a corona o di
silicone; la botti vuote di legno vanno pulite, riparate e conservate; quelle di inox disinfettate;
in caso di comparsa di difetti o malattie, consultare un enologo.

Piante officinali
Origano (Origanum vulgare L.)
Descrizione della specie: una pianta perenne che sverna sotto
forma di base legnosa dal portamento prostrato, dalla quale a primavera
si sviluppano i fusti eretti, che raggiungono unaltezza compresa tra i 20
e i 60 cm. Le foglie alterne, lisce o pelose, di forma oblunga, sono diverse
a seconda della posizione: quelle inferiori pi grandi con peduncolo,
quelle apicali minori, prive di peduncolo. I fiori sono prevalentemente
di colore rosa, sistemati in pannocchie tondeggianti poste in cima agli
steli. La fioritura avviene destate e la sua durata dipende dallareale e
dallaltitudine del terreno. I frutti sono minuti, anchessi di forma ovale e
allungata e rimangono sulla pianta fino a primavera. Lorigano appartiene
alle Lamiaceae. Uso: Sin dallantichit la pianta di origano veniva usata
come spezia in cucina: le sue foglie secche o fresche vanno aggiunte a
fine cottura (dosare con cautela perch ha un aroma particolarmente
intenso), e grazie alle sue propriet antisettiche, un tempo veniva usato
come conservante per la carne. In farmaceutica si sfrutta la parte verde
(Origani herba), prevalentemente nella produzione di sciroppi contro
la tosse, e in medicina popolare come sostanza che risveglia lappetito,
disinfetta le vie urinarie, contrasta le diarree e i dolori al sistema
digerente. Lolio eterico (O. aetheroleum) usato nellindustria della
trasformazione della carne, nella produzione di profumi e in farmacia
come carminativo, analgesico, diuretico ed antirritante. Periodo
di raccolta: Per essiccare la pianta e per produrre olio essenziale,
lorigano va raccolto durante il periodo di fioritura, raccogliendo le
sommit fiorite con lo stelo lungo 20 - 25 cm. Una volta essiccata, le
foglie e i fiori si staccano molto semplicemente dalla pianta.

Gastro
Costolette di agnello in impanatura di nocciole su
insalata di fagioli e bietolone
Il carr di agnello va liberato dalle parti grasse e tagliato a pezzi
lasciando tre pezzi finali di osso. Le costolette vanno fritte brevemente in olio doliva, salate e girate nelle nocciole macinate. Ai
fagioli cotti precedentemente vanno aggiunti in padella i pomodori
e le melanzane per riscaldare il tutto leggermente e condire con
olio doliva e sale. La carne va servita con linsalatina tiepida e foglie
fresche di bietolone. Decorare con violette commestibili.

Langelo degli ammalati


Figlio di ufficiali, Camillo Lellis nasce in Abruzzo, Italia, il 25 maggio
1550. Il padre sempre in servizio, la mamma morta: il bambino
solo con s stesso, non studia, girovaga. Il padre lo prende con s
nellesercito, ma muore poco dopo. Camillo si ammala e fa il voto di
unirsi ai francescani. Dopo la vittoria di Lepanto si fa curare a Roma,
ma viene dimesso per cattiva condotta. Ritorna nellesercito e si d
al gioco, perde tutto, addirittura la camicia. Fa ritorno nello stesso
ospedale di Roma, cambia completamente e si mette al servizio dei
sofferenti. Nel 1584 diventa prete. Nel 1591 il papa d il suo consenso allOrdine per la cura degli ammalati che Camillo ha fondato, con
il simbolo della croce rossa sullabito. Ne diventa direttore: nelle persone sofferenti vede Cristo, e le cura inginocchiato.Trasmette questo
suo spirito in numerose citt. Si prende cura soprattutto dei morenti,
chiamandoli fratelli nella buona morte. Profetizza il naufragio a marinai senza vergogna. Quando Henrik Dunant fonda la Croce Rossa
internazionale, prende ispirazione dai seguaci di San Camillo. Muore
a Roma il 14 luglio 1614. Leone XIII lo elegge protettore degli ospedali e degli ammalati. Lo festeggiamo il 14 luglio.

Mar van, svrdlau dragi!


Va a remengo, malegnaso punteruolo!

Od 2014. godine za vodnjanske maslinare maslinin


svrdla vie nije tabu tema. Organiziranim radom
zakonodavstva RH, poljoprivredne struke, Istarske upanije, Kalastera Istarskih maslinara i Grada
Vodnjana uspjeli smo bar donekle umanjiti tete.
Bilo je problema u fazi oplodnje masline, podbacio je dio sortimenta. Zatitom protiv maslininog
svrdlaa maslinari su uspjeli gotovo u cjelosti zadrati urod. Prvo prskanje uslijedilo je neposredno
pred cvatnju. Drugo je prskanje obavljeno u najkritinijem periodu, nakon oplodnje sredinom srpnja.
Uinci zatite bili su vrlo dobri.
Koliko se ozbiljno pristupilo problemu suzbijanja
svrdlaa i koliko se kao subjekt pojavljuje u svim
porama poljoprivrednog ivota dokazuje nadasve
originalna i nadahnuta ideja Uruge Eko muzej
Istrian de Dignan koja okuplja mlade entuzijaste iz Vodnjana u cilju ouvanja tradicijske batine
naega kraja. O emu se radi? Velianstvena i urnebesna, iteljima, gostima, a posebno bumbarima
draga Bumbarska feta ponos fetanja u Vodnjanu,
puno predivnih sadraja. Jedno od tih je povorka
alegorijskih kola u kojima se na jedan kreativnosarkastini nain provlai drutvena problematika
tekue godine.
Tako su kreatori iz prije spomenute Udruge potaknuti uinkom svrdlaa kako na maslinike tako i na
drutvenu zbilju u kojoj ga je bilo i vie nego to se
dalo podnijeti prodefilirali kroz vodnjansku placu
alegorijom pod nazivom Carrisimo, va remengo
puntarello u mom slobodnom prijevodu Mar
van, svrdlau dragi. Eto tako se jedan mali insekt
s velikim efektom neprilika iz maslinika na trenutak alegorijski provozao po trgu punom publike u
sumrak 46. Bumbarske fete. Originalan, pouan,
veseli i ironian nain izraavanja poljoprivredne
problematike i u vrijeme najveeg pukog slavlja
na Vodnjantini.

Dal 2014 il punteruolo non pi un tema tab


tra gli olivicoltori dignanesi. Con il lavoro congiunto degli organi giurisdizionali della RC, del settore agricolo, della Regione Istria, del Cluster degli
olivicoltori dellIstria e della Citt di Dignano siamo riusciti a ridurre i danni, almeno in parte. Ci
sono stati dei problemi nella fase di fecondazione
dellolivo e lannata non stata buona per alcune variet. Con i trattamenti contro il punteruolo
dellolivo gli olivicoltori sono riusciti a mantenere
intatta la produzione. Il primo trattamento avvenuto poco prima della fioritura, il secondo durante il periodo pi critico, quello della met di luglio,
quando si ha gi la fecondazione. Gli effetti della
protezione sono stati pi che soddisfacenti.
Quanto serio sia stato lapproccio al problema
della lotta contro il punteruolo e quanto esso sia
presente in tutti i risvolti della vita agraria, lo dimostra loriginalissima idea particolarmente ispiratrice dellAssociazione Eco museo Istrian de
Dignan composta da giovani entusiasti di Dignano, con lo scopo di tutelare il patrimonio tradizionale della nostra terra. Di che cosa si tratta? Della
Festa dei Bumbari, grande e sfarzoso appuntamento ricco di contenuti meravigliosi allapice dei festeggiamenti estivi, particolarmente gradito ai residenti ed agli ospiti, ma soprattutto ai Bumbari.
Uno di essi la sfilata dei carri allegorici, con la
quale vengono trattati con creativit e soprattutto
sarcasmo, i problemi sociali dellanno in corso.
I creatori della suddetta Associazione dignanese
attirati dallintrigante punteruolo e dagli effetti da
esso provocati sia sugli olivi che sulla realt locale,
nella quale linsetto stato presente oltre ogni misura, hanno sfilato nella piazza centrale dignanese
con unallegoria intitolata Va remengo, malegnaso punteruolo: stato cos che il piccolo insetto
con enormi effetti negativi ha attraversato una
piazza gremita di gente, al crepuscolo della XLVI
Festa dei Bumbari. Modo molto originale, didattico, divertente ed ironico di esprimere un problema agricolo anche durante la maggiore sagra
popolare del Dignanese.

Za vjerovati je da e se tako problem na ovakav nain prezentiran, kao alegorija, lake pamtiti a samim time u poljoprivrednika izazvati efekt
pravovremenog i viestrukog djelovanja. Gotovo
sam siguran da e ovaj performans mladih Vodnjana imati pozitivnog utjecaja u praksi maslinarstva,
olakavajui posao nas poljoprivrednih strunja.

da credere che un problema di tali dimensioni,


presentato in un modo diverso, sotto forma di allegoria, rimanga impresso molto bene nella mente,
fungendo poi da puntuale e sicuro promemoria
tra gli olivicoltori. E sono quasi certo che questa
performance dei giovani di Dignano avr pure un
effetto positivo nella prassi olivicola, facilitando il
compito a noi, esperti del settore.

Tek sam kasnije na moje inzistiranje doznao tko je


ideolog ovog nadahnutog performansa. Hvala mladim vodnjancima!!

Solo pi tardi e dopo tanta insistenza sono venuto


a sapere chi fosse stata la mente ideatrice di questa performance particolarmente ispiratrice: un
enorme grazie ai giovani dignanesi!
Autor/Autore: Franko Ragu dipl.ing.agr

Kolovoz
Agosto
Angut

1 S/S
2 N/D
3 P/L
4 U/M
5 S/M
6 /G
7 P/V
8 S/S
9 N/D
10 P/L
11 U/M
12 S/M
13 /G
14 P/V
15 S/S
16 N/D
17 P/L
18 U/M
19 S/M
20 /G
21 P/V
22 S/S
23 N/D
24 P/L
25 U/M
26 S/M
27 /G
28 P/V
29 S/S
30 N/D
31 P/L

Alfons Liguori, Vjera, Nada


18. NED. U GOD.
Gospa od Anela, Euzebije
Bl. Augustin Kaoti, Lidija
Ivan Vianney, Perpetua
DAN POBJEDE I DOMOVINSKE
ZAHVALNOSTI / Giornata della
Vittoria e del Ringraz. patriottico
Preobraenje Gospodnje
Siksto papa, Kajetan
Sv. Dominik, Nedjeljko
19. NED. U GOD.
Sv. Edita Stein, Roman
Lovro akon, Lovorka
Sv. Klara, Jasna, Suzana
Anicet, Hilarija, Veselka

2015.

Udruga - Associazione

Maslinik
U sluaju dueg sunog perioda navodnjavati mlade i rodne masline. Pratiti let maslinine muhe postavljanjem utih ploa u kombinaciji sa hranidbenim mamcima i feromonom. Zatitu maslina od maslinine muhe moemo obaviti na vie naina ovisno o
intenzitetu napada. Pored kontrole leta obratiti panju na zarazu plodova. Pratiti intenzitet zaraze paunovim okom. Potraiti savjet strune slube. Istovremeno sa zatitom
moemo obaviti i prihranu preko lista.

Vinograd / Podrum
Vinograd: meuredna plitka obrada tla praenjem radi konzerviranja vlage; unutar
redna obrada tla radi unitavanja korova, za to se mogu koristiti i herbicidi; programi
zatite protiv pepelnice sive plijesni te peronospore (voditi rauna o zadnjim terminima
prskanja pojedinim fungicidom zbog karence; naroitu panju posvetiti izboru sredstva
protiv sive plijesni); kod ranijih sorti, od polovice mjeseca, a to ovisi o godini, potrebno je
poeti pratiti tijek dozrijevanja groa; kod posaenih loza voditi brigu o sadraju vlage
u tlu i po potrebi navodnjavati; ukoliko je rod prevelik, prije ulaska u fazu are izvriti
skidanje vika grozdova, kako bi kvaliteta groa bila via. Podrum: paziti na higijenu
prostora i pribora te na temperaturu (idealna je 12-14C te vlanost od oko 75-80%);
vina, ovisno o nainu kako su proizvedena izgrauju tercijarni buke dozrijevanja (vrlo
su osjetljiva na kisik iz zraka); uestalo dopunjavati otpranjene drvene bave, i druge
vinske spremnike u kojima moemo uvati vino i u atmosferi inertnih plinova; pratiti
sadraj sumpornog dioksida i korigirati ga po potrebi; punjenje vina u boce, nakon
provedenih metoda stabilizacije pri emu valja obratiti pozornost na izbor plutenih
epova, ako se ne koriste krunasti ili silikonski zatvarai; prazne drvene bave sanitirati
i konzervirati, inox spremnike sanitirati; zapoeti s pripremama podruma za berbu i
preradu (staro vino napuniti u boce ili smjestiti u spremnike koji se nee koristiti u
preradi odnosno vinifikaciji mladog vina); sve ureaje za preradu servisirati i sanitirati;
opskrbiti se enolokim sredstvima kao to su sumporni dioksid (vinobran, sumporasta
kiselina), enzimi za lake preanje i taloenje mota te za ekstrakciju boje kod crnog
groa, hrana za kvasce i selekcionirani vinski kvasac.

Ljekovito bilje
Gospina trava, kantarion ili pljuskavica (Hypericum perforatum L.)

Poncijan i Hipolit, Patricija


Sv. Maksimilijan Kolbe
VELIKA GOSPA - Uznesenje BDM
Assunzione della Maria Vergine
20. NED. U GOD.
Stjepan kralj, Sv. Rok
Hijacint, Liberat, Miron
Sv. Jelena Kriarica
Ivan Eudes, Ljudevit, Tekla
Bernard, Samuel, Porfirije
Pio X. Papa, Hermogen

Opis vrste: Zeljasta biljka kratkog ivotnog vijeka, iji ovogodinji


nadzemni dijelovi odumiru na kraju vegetacije. Iz podzemne stabljike
(podanak) krajem ljeta razvijaju se busenovi s kojima biljka prezimljuje, da bi se poetkom vegetacije u proljee njihove stabljike poele
izduivati i granati u gornjem dijelu. Doseu visinu 0,3 do 0,8 m, a
ogranci zavravaju grozdastim cvatovima. Sekretorne lijezde s eterinim uljem vide se kao tamne tokice na cvjetnim laticama i listovima, pa gledani prema svjetlu djeluju izbueno, a trljanjem isputaju
sok koji u dodira sa zrakom pocrveni. Cvate u razdoblju od svibnja
do rujna. Kompleks H. perforatum obuhvaa vie oblika koje je teko
razlikovati. Pripada porodici pljuskavica (Hypericaceae). Mogunosti upotrebe: U farmaciji i medicini zelen gospine trave (Hyperici
herba) koristi se za izradu ekstrakta koji ima antibiotsko i antiviralno
djelovanje. Sve vei znaaj ima kao biljni antidepresiv, jer otklanja psiho-vegetativne poremeaje (razdraljivost, nemir, strah), poboljava
raspoloenje te umanjuje osjeaj iscrpljenosti, umora i bezvoljnosti.
Posebnu vrijednost ima macerat (kantarionovo ulje), koje se koristi
za cijeljenje rana (opeklinske, ozeblinske) te kod reume i mijalgija.
Koristi se i kao boja u tekstilnoj industriji. Vrijeme sakupljanja:
Biljka se sakuplja u vrijeme cvatnje, kad je podjednaki odnos cvjetnih
pupova i otvorenih cvjetova. Kosi se vrnih 25 30 cm biljke. Radi
ouvanja karakteristine boje i kvalitete, sui se prirodno, na sjenovitom, toplom mjestu, u tankom sloju (do 10 cm debljine).

Gastro

Vodnjan - Dignano

Oliveto
In caso di lunghi periodi di siccit, irrigare sia le giovani piante che quelle produttive.
Seguire il volo delle mosche dotando le piante di piastre gialle in combinazione alle
trappole innescate con feronomi. Possiamo intervenire in diversi modi per proteggere
gli olivi dalla mosca, dipendentemente dallintensit dellattacco. Va seguito pure lattacco dellocchio di pavone. Chiedere consiglio allufficio tecnico e di consulenza. Con
la protezione, possiamo concimare gli olivi per via fogliare.

Vigneto / Cantina
Vigneto: lavorazione superficiale del suolo tra i filari per trattenere lumidit; lavorazione del
terreno interna ai filari, in modo da contrastare le erbacce, per le quali si possono usare anche
erbicidi; programmi di protezione contro la fumaggine e la peronospora (tener conto dei
termini ultimi per usare i singoli funghicidi; attenzione alla botrite); per le variet precoci, da
met mese in poi, naturalmente secondo le annate, si deve seguire il processo di maturazione
delluva; controllare il contenuto di umidit del suolo sotto le nuove piante messe a dimora
e se necessario irrigare; se il raccolto abbondante, prima dellinizio della fase dinvaiatura,
togliere i grappoli di troppo per aumentare la qualit dei frutti. Cantina: curare sempre la
pulizia e ligiene del vano e degli attrezzi e seguire attentamente la temperatura (i valori ideali
sono: temperatura 12-14C, umidit: circa 75-80%); i vini, dipendentemente dalla tecnologia
di produzione, stanno costruendo il bouquet terziario (sono particolarmente sensibili
allossigeno presente nellaria); costante riempimento di botti di legno e di altri contenitori di
vino nei quali lo possiamo custodire anche in atmosfera di gas inerti; controllare il contenuto
di diossido di zolfo e correggerlo quando necessario; imbottigliamento del vino, dopo aver
concluso i metodi di stabilizzazione, in questa fase si deve fare attenzione alla scelta dei
tappi di sughero, se non si usano tappi a corona o di silicone; la botti vuote di legno vanno
pulite, riparate e conservate, quelle di inox disinfettate; avviare i preparativi in cantina per la
vendemmia e la lavorazione del vino (il vino vecchio va imbottigliato o messo in contenitori
che non intendiamo usare per la lavorazione, rispettivamente la vinificazione del vino
novello); tutti i dispositivi per la lavorazione del vino vanno controllati e riparati; acquistare i
prodotti enologici quali il diossido di zolfo (protettore del vino, acido solforico), enzimi per
una spremitura e una sedimentazione del mosto pi semplici, nonch per lestrazione del
colore nei vini rossi, sostanze nutritive per i lieviti e lievito di vino selezionato.

Piante officinali
Iperico (Hypericum perforatum L.)
Descrizione della specie: Pianta erbacea che vive molto brevemente,
visto che le parti aeree cresciute durante lanno, seccano gi a fine vegetazione. Dal fusto sotterraneo verso la fine dellestate si sviluppano dei cespi
che aiutano la pianta a svernare, per poi riprendere la crescita nella parte
superiore in primavera, ad inizio della nuova stagione vegetativa. Raggiunge
unaltezza compresa tra 0,3 e 0,8 m, e i rami terminano con uninfiorescenza a grappolo. Le ghiandole secretorie contenenti lolio essenziale, si
presentano sotto forma di puntini scuri sui petali e sulle foglie che pertanto hanno un aspetto bucherellato se osservate controsole. Sfregandole tra
le dita liberano un succo che a contatto con laria diventa rosso. Fiorisce
da maggio a settembre. Il complesso H. perforatum comprende pi forme
difficili da distinguere.Appartiene alla famiglia delle Hypericaceae. Impieghi: In farmacia e in medicina la parte verde di iperico (Hyperici herba)
viene usata per il suo estratto che ha propriet antibatteriche e antivirali.
Ha un ruolo sempre pi apprezzato come antidepressivo vegetale, perch
neutralizza i disturbi psicovegetativi (irritabilit, irrequietezza, paure), migliora lumore e riduce la sensazione di spossatezza, stanchezza e apatia.
La pianta macerata (lolio di iperico) ha un valore particolare, perch viene
usato per la cicatrizzazione di ferite (bruciature, congelamenti) e contro i
reumatismi e le mialgie.Viene usato come colorante nellindustria tessile.
Periodo di raccolta: La pianta va raccolta durante il periodo di fioritura,
nel momento di perfetto equilibrio tra numero di boccioli chiusi e di fiori
aperti.Va falciata la parte superiore di circa 25 30 cm. Per conservarne
il colore e la qualit, la pianta va essiccata naturalmente, in penombra, in
luogo caldo e a strati sottili (fino a 10 cm di spessore).

Gastro

BDM Kraljica

Mlana hobotnica s kupinama i smokvama u soku


od kupina

Polpo tiepido con more di rovo


e fichi in succo di more

21. NED. U GOD., Rua


Limska, Filip Benicije

Hobotnicu staviti u vakuum vreicu zajedno sa zainima i povrem te kuhati u pei na niskoj temperaturi do ne omeka. Kupine prokuhati uz dodatak
eera, odvojiti sok i ohladiti. Svjee smokve oistiti i narezati na fete. Ljubiastu kapulu glazirati na
jabunom octu i eeru. Servirati u dubokom tanjuru i preliti sa sokom od kupina. Tanku fetu kruha
popriti na maslinovom ulju.

Il polpo va sistemato in un sacchetto di plastica da forno


assieme alla verdura e ai condimenti e cotto al forno a
bassa temperatura fino ad ammorbidirne la carne. Le more
vanno cotte con laggiunta di zucchero, liberate dal succo
e raffreddate. Tagliare a fette i fichi freschi e glassare una
cipolla rossa in aceto di mele e zucchero. Servire in piatto
fondo e ricoprire con il succo di more. Friggere una sottile
fetta di pane nellolio doliva.

Sv. Bartol ap., Bl. M. Bulei


Ljudevit kralj, Patricije
Rufin, Zefirin, Jadranko
Monika, Honorat, aslav
Augustin, Tin, Gustav
Glavosijek
Ivana Krstitelja
22. NED. U GOD., Feliks i
Adaukt, Gaudencija
Rajmund, Rajko, Optat

Svetac iz susjedstva
U Avianu je 17. XI. 1631. roen velikan Europe Marko. Studira u Gorici. eli braniti krane od Turaka kao 16-godinjak stie u Kopar,
a kapucini ga vraaju kui. Ulazi u kapucinski red. Zareen je 1655.
ivi u Bellunu, Oderzu, Padovi i Veneciji. uven je propovjednik pokore i udotvorac. Pred njim epavi ostavljaju take, slijepi dobivaju
vid, obraaju grijenici. Obilazi Europom. Papa Inocent XI. moli ga
da pomogne obranu Bea kada Turci sa 150.000 vojnika krenue
na kransku vojsku sa 70.000. Vojnike i oficire pozva na molitvu.
Jan Sobjeski Turcima ote zastavu i nagnue u bijeg ostavljajui plijen.
Spas se Bea 1683. smatra udom i djelom oca Marka. Osloeni su
Budimpeta i Beograd. Umro je u Beu u nazonosti cara 13. kolovoza 1699. Pokopan je u carskoj grobnici. Postupak za proglaenje
svetim do naih dana omeli su svjetski ratovi. Blaeni Marko iz Avina
spasioc je Europe. Blagdan je 13. kolovoza.

Un santo del vicinato


Il 17 novembre 1631 nasce ad Aviano un grande nome dEuropa, Marco.
Studia a Gorizia.Vuole difendere i cristiani dai Turchi e gi a 16 anni arriva
a Capodistria, ma i cappuccini lo rispediscono a casa. Entra nellordine dei
Cappuccini nel 1655.Vive a Belluno, Oderzo, Padova e Venezia. famoso
come predicatore e taumaturgo. Davanti a lui gli zoppi abbandonano il
bastone, i ciechi riacquistano la vista, i peccatori lo cercano. Gira in tutta
Europa. Papa Innocente XI gli chiede di aiutare i fedeli a difendere Vienna
davanti alle incursioni dei Turchi, i quali contavano su 150.000 soldati contro i 70.000 dellesercito cristiano. Invita i militari e gli ufficiali a pregare:
Jan Sobjeski riesce a rubare la bandiera ai Turchi e a scappare, abbandonando il bottino. Il salvataggio di Vienna del 1683 considerato un
miracolo, in parte anche di padre Marco.Vengono poi liberate Budapest
e Belgrado. Muore aVienna in presenza dellimperatore il 13 agosto 1699.
Viene sepolto nella tomba imperiale. Il procedimento per eleggerlo santo
stato interrotto dalle guerre. Il beato Marco di Aviano il salvatore
dellEuropa. La sua giornata il 13 agosto.

Njeno velianstvo crkvina


Sua maest la parietaria
(irica, tirenica, vijosnica, prilip,
parietaria erba, vetriola, erba dei muri, mural)

Jo davno jedan ugledni lijenik obratio mi je pozornost na


biljku vanu za ienje organizma, koje u Istri ima u izobilju
i koja je kao varekina za tijelo. Te rijei uvaenog medicinskog strunjaka dobro sam zapamtio te primjenjivao u
vlastitom ivotu.
Rije je o biljci iji je latinski naziv Parietaria officinalis, u
istrovenetskom dijalektu poznata je kao mural, u Italiji pareitaria, erba dei muri, vetriola comune. U okolici Rijeke
nazivaju je irica, u drugim krajevima Hrvatske ima i drugih
naziva, ali najvie je poznata kao crkvina.
I pored toga to ta biljka u vie osoba izaziva neugodne
alergine tegobe, ona ima svoje znaajno mjesto ne samo u
alternativnoj medicini ve i u farmaceutskoj industriji. Ova
biljka se moe kod nas nai posvuda i neopravdano se tretira kao runo pae ljekovitih biljaka, a zasluuje da je
tretiramo s potovanjem.
Crkvina, biljka koja pripada obitelji Koprivljanki (Familia Urticaceae) je cijela dlakava pa se listovi lako lijepe za odjeu.
Ima sjajne jajasto duguljaste listove s dugim peteljkama. U
povoljnim uvjetima moe narasti skoro i do metra duine.
Njeni sitni zelenkasti cvjetovi, koji se pojavljuju od svibnja
do rujna, smjeteni su uz stabljiku i lisne peteljke ine loptaste cvatove. Raste oko crkvi (po tomu je vjerojatno i dobila
ime), iz starih kamenih zidova i ruevina, uz puteve i u raznim vlanim zemljitima u umama.
Gorkog okusa, biljka je poznata ponajvie kao prirodni diuretik i depurativ jer ve vie stoljea koristi se u narodnoj
medicini za lijeenje bolesti bubrega i mokranih putova.
Poznati strunjak za ljekovito bilje dr. Ivan Lesinger, travar i
homeopat iz Rijeke cijeni ljekovite sadraje ove lako dostupne biljke i to gorke tvari, trijeslovinu, sumpor, sluz, kalijev
nitrat, kalcijev oksalat i drugo. Takoer joj daje vano mjesto kod lijeenja raznih bolesti i tegoba te nabraja ljekovito
djelovanje crkvine:
-kod bolesti bubrega i mjehura, kod kojih na prirodni nain
proiava mokrani sustav, kod infekcija raznim bakterijama u mokraovodu, kao to je cistitis, E. Coli, a pogotovo
kod katara mjehura, te kod bolesti zadravanja mokrae
(oligurija), kao i kod pijeska i kamenca u bubregu, mjehuru
i ui
- kod insufijencije srca, vode oko osrja te kombinacijama
sa drugim biljkama kao kardiotonik;
- kod ascitisa jetre, edema, oteklih nogu, reume i reumatskih tegoba, artritisa, astme, katara plua i dinih organa,
suhog kalja.
Biljka se koristi cijela, no ako se beru samo listovi s vrha
biljke onda aj nije jako gorak. Za spremanje aja se moe
se koristi svjea ili osuena biljka. Biljni kalendar preporua
njeno branje do listopada.
Mlado lie crkvine moe se stavljati kao obloge i na kou
na ranice, ireve , ogrebotine, hemoroide.
Crkvinu ubranu prije cvatnje moe se koristiti i u kuhinji kao jelo, a pripremi se kao pinat ali od nje se moe
i skuhati juha.
Nadalje moe se koristiti u domainstvu i kao ista
staklenih boca (u bocu ugurati jednu ili dvije stabljike ove
trave, malo pijeska ili kamenia i sve dobro protresti.
Rezultat e vas iznenaditi jer e boca, poslije ispiranja
biti kristalno ista).

trascorso gi tanto tempo da quando un noto medico mi


parl di una pianta importantissima per disintossicare lorganismo, la quale molto comune in Istria e costituisce quasi
una candeggina per il nostro corpo. Mi sono rimaste bene
impresse le parole di questo famoso esperto in medicina e ho
iniziato a metterle in pratica personalmente.
Stiamo parlando della pianta il cui nome latino Parietaria
officinalis, in dialetto istroveneto viene chiamata mural, e in
Italia parietaria, erba dei muri, vetriola comune. Nei dintorni
di Fiume la chiamano irica; nelle altre regioni croate ha svariati nomi, tra i quali quello pi comune crkvina.
Pur essendo una pianta che causa antipatiche reazioni allergiche a molte persone, si merita un posto non solo nella medicina alternativa, ma anche nellindustria farmaceutica. un
vegetale che qui da noi troviamo dappertutto e che viene
trattato come il brutto anatroccolo delle piante officinali,
mentre si merita massimo rispetto.
La parietaria, appartenente alla famiglia delle Urticacee, interamente pelosa e pertanto le sue foglie si attaccano subito
ai nostri vestiti. Ha le foglie lucenti, allungate a forma di uovo,
con lunghi piccioli. In condizioni ottimali pu crescere quasi
fino ad un metro di lunghezza. I suoi fiori minuti e verdognoli,
presenti sulla pianta da maggio a settembre, sono sistemati
lungo il fusto e accanto ai piccioli delle foglie, formando infiorescenze a forma di palla. Cresce attorno alle chiese (ed da
questa caratteristica che probabilmente ha ricevuto il nome
croato), su vecchi muri di pietra e su rovine, lungo sentieri e
in vari boschi dal terreno umido.
Dal sapore amaro, viene usata soprattutto come diuretico e
depurativo naturale, visto anche che da lunghi secoli ha il suo
posto nella medicina popolare per la cura delle malattie dei
reni e delle vie urinarie.
Il noto esperto di erbe officinali, dr. Ivan Lesinger, erborista e
omeopata di Fiume, apprezza moltissimo le propriet curative di questa pianta sempre disponibile e soprattutto le sue
sostanze amarognole, i tannini, lo zolfo, il nitrato di potassio,
lossalato di calcio, ecc. Inoltre, le d un posto importante nella cura di varie malattie e di disturbi, elencando le propriet
curative della parietaria:
-per le malattie di reni e vescica urinaria: depura il sistema
urinario in modo naturale; nelle infezioni batteriche dei canali
urinari, come lo sono le cistiti e lE. Coli, e soprattutto nel
catarro della vescica e nella ritenzione delle urine (oliguria),
come pure nelleliminazione di sabbia e calcoli renali, dalla vescica e dalla bile;
- nellinsufficienza cardiaca, per liquidi nellarea del cuore e in
combinazione con altre piante come cardiotonico;
- nei casi di ascite del fegato, di edemi, di gonfiori degli arti
inferiori, di reumatismi e disturbi reumatici, di artrite, asma,
catarro polmonare e delle vie respiratorie, di tosse secca.
La pianta si usa intera, ma se si raccolgono solo le foglioline
della cima, il t non sar troppo amaro. Per fare una tisana
si usano sia foglie secche che fresche. Il calendario botanico
consiglia di raccoglierla fino ad ottobre.
Le giovani foglie di parietaria si possono usare per impacchi
in caso di leggere ferite cutanee, foruncoli, graffi ed emorroidi.
La parietaria raccolta prima della fioritura si pu usare in cucina,
cuocendola come gli spinaci e per farvi la minestra.
Si pu usare in casa anche per pulire le bottiglie di vetro: introducendo nella bottiglia una o due fusti di pianta, un po di
sabbia e agitando per bene il tutto. Il risultato vi sorprender
certamente, perch la bottiglia sar pulita e lucida come il
cristallo.
Autor/Autore: Anto Babi

Rujan
Settembre
Smokvenjak

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

U/M
S/M
/G
P/V
S/S
N/D
P/L
U/M
S/M
/G
P/V
S/S
N/D
P/L
U/M
S/M
/G
P/V
S/S
N/D
P/L
U/M
S/M
/G
P/V
S/S
N/D
P/L
U/M
S/M

Egidije, Konstancije, Tamara


Kalista, Maksima, Divna
Grgur Veliki, Grga, Gordana

2015.

Udruga - Associazione

Maslinik
U protekloj sezoni ovaj emo period pamtiti po velikoj teti od maslinine muhe.
I dalje pratiti prisutnost ovog tetnika i po potrebi obavljati zatitu. Zbog berbe
odabrati sredstva sa kraom karencom. Pogodno je vrijeme za berbu zelenih maslina krupnijega ploda za konzerviranje. Krajem mjeseca u pojedinim godinama zapoinjemo berbu ranih sorti maslina koje su namijenjene preradi.

Vinograd / Podrum
Rua Viterpska, Dunja, Ida
Bl. Majka Terezija
23. NED. U GOD.
Zakarija, Boris, Davor
Sv. Marko Krievanin
ROENJE MARIJINO MALA GOSPA
Petar Klaver, Strahimir
Nikola Tolentinski, Pulherija
Proto i Hijacint, Cvjetko
Ime Marijino, Gvido
24. NED. U GOD.
Ivan Zlatousti, Zlatko
Uzvienje Sv. Kria
BDM alosna, Dolores
Kornelije i Ciprijan (kvatre)
Rane sv. Franje, Robert
Belarmin
Josip Kupertinski (kvatre)
Januarije, Suzana (kvatre)
25. NED. U GOD.
Andrija Kim, Svjetlana
Sv. Matej ap. i ev.
Toma Vilanovski, Ivan Mendez
Otac Pio, Lino, Tekla
Gospa od Otkupljenja
Aurelija, Zlata, Rikarda
Sv. Kuzma i Damjan, Damir
26. NED. U GOD.
Vinko Paulski, Gaj
Vjenceslav, Veco
Sv. Mihael, Gabriel i Rafael
arkaneli
Sv.Jeronim, Jerko, Jere

Vinograd: u vinogradima se vri berba ve prema odreenim terminima za pojedinu


sortu i to kod bijelih sorata praenjem sadraja eera i ukupne kiselosti dok kod crnih
sorata moramo voditi brigu i o polifenolnoj zrelosti.Berbu vriti najbolje izjutra dok
je groe jo hladno od noi, najbolje u kaete ili pak traktorske prikolice obloene
ceradom, paziti da se groe to manje oteuje jer time uvamo kvalitetu. Ubrano
groe dopremiti u podrum u to kraem vremenu. Podrum: krajnji rok za pripremu
podruma za berbu i preradu, te smjetaj staroga vina u boce ili spremnike koji se nee
koristiti u preradi i vinifikaciji mladog vina. Odabir tehnologije proizvodnje odrediti e
i tip budueg vina kako bijelog tako i crnog. Za proizvodnju bijelog vina svjeeg tipa za
potronju u jednoj godini, prikladan je izbor sljedee tehnologije: muljanje runjanje uz
dodaztak sumpornog dioksida, hlaenje masulja na 4C, ocjeivanje masulja, taloenje
mota, dekantacija bistrog mota od taloga, analiza sadraja eera i ukupnih kiselina
te eventualno korekcija, aplikacija hrane za kvasac i selekcioniranog vinskog kvasca
te hlaena fermentacija ispod 18C. Ukoliko se producira bijelo vino na nain da
se fermentacija vri uz maceraciju koice (na dropu), valja naglasiti da se u trenutku
muljanja-runjanja u masulj dodaje sumporni dioksid, te odmah aplicira selekcionirani
vinski kvasac i hrana za kvasac. Nakon analize sadraja eera i ukupnih kiselina
eventualno se korigira sadraj. Fermentaciju-maceraciju svakako vriti u zatvorenom
spremniku, nikako s otvorenim klobukom. Djelomino prevrelo mlado vino se kasnije
moe staviti na fermentaciju ili u inoks spremnike ili drvene bave. Produkcija crnog
vina zapoinje sa muljanjem runjanjem, dodatkom sumpornog dioksida, analizom
eera i ukupnih kiselina i eventualnom korekcijom sadraja. Dodati hranu za kvasac,
selekcionirani vinski kvasac te enzime za pospjeivanje ekstrakcije boje iz koice u
sok. Fermentaciju provoditi u zatvorenim spremnicima, uz mijeanje 3-4 puta na dan.
Nakon to je postignuta eljena obojenost soka (cca. 5-7 dana) potrebno je odtoiti
mlado crveno vino od dropa u drugi isti zatvoreni spremnik, pod vrenjau spremnik
(inoks spremnik ili drvena bava) gdje nastavlja fermentaciju.

Ljekovito bilje
Gorki (obini) koroma ili komora (Foeniculum vulgare Mill.)
Opis vrste: Koroma je dvogodinja ili trajna zeljasta biljka kojoj se nadzemna masa
ujesen osui, a u proljee novi izbojci rastu iz dobro razvijenog i dubokog korijena.
Listovi su viestruko perasto razdijeljeni u nitaste liske, slatkastog su i aromatinog
mirisa. Lisni su rukavci proireni i obuhvaaju stabljiku. Stabljika je cilindrina i uplja,
visine do 2 m, razgranata u gornjoj polovici. Grane nose velike sastavljene titaste
utozelene cvatove, koji se pojavljuju usporedno s rastom biljke. Cvate tijekom cijelog
ljeta. Plod je kalavac s dva jednosjemena plodia, koji imaju karakteristina uzduna
rebra unutar kojih su smjetene lijezde s eterinim uljem. Pripada porodici titarki
(Apiaceae). Mogunosti upotrebe: Kao zain i lijek, koroma je poznat jo od antikih vremena. Listovi se upotrebljavaju kao svjei zain u kulinarstvu, a mladi izbojci za
pripremu variva (neizostavni su sastojak proljetne mjeavine divljeg povra miancije). Suhi plodovi (Foeniculi fructus) koriste se u farmaciji za pripremu ajnih mjeavina
prvenstveno protiv kalja i nadimanja, a primjenu nalaze i u prehrambenoj industriji
i pekarstvu. Eterino ulje (F. aetheroleum) ima sekretolitiko, spazmolitino, karminativno i bakteriostatsko djelovanje. Uz osnovnu primjenu u galenskoj industriji, slui
kao konzervans i koringens mirisa i okusa u prehrambenoj, konditorskoj (Bronhi
bomboni!) i kozmetikoj industriji, te kao repelent komaraca. Vrijeme sakupljanja:
Ako se koriste kao svjei zain, listovi se mogu sabirati tijekom cijele sezone rasta, a
mladi izbojci za varivo dok su visine do 20-ak cm. Za destilaciju eterinog ulja plodovi
se anju kad su u fazi votane zriobe jer je tada najmanje osipanje.

Gastro
Domae lignje s brokulom, slanutkom i
zapeenim pomodorinima
Domae lignje oistiti, izrezati na kolutie i pofrigati na
maslinovom ulju. Brokulu narezati i kratko blanirati u kipuoj vodi. Slanutak iskuhati uz dodatak soli, a pomodorine
zapei u penici na 250 C. Servirati zajedno u dubokom
tanjuru te preliti maslinovim uljem. Zainiti prema elji.

Zatitnik lovaca
U Rimu je ivio carski konjaniki zapovjednik Placid. Iako poganin, inio je dobro. Jednom u lovu zagleda jelena s kriem
meu rogovima. I zau glas: Zato me progoni? Ja sam Isus Sin
Stvoritelja. Na upit to eli od mene, ree: Krsti se sa obitelji
i podnesi kunje. Jelen nesta. Krsti se, i ena Teofista i sinovi
Agapit i Teopist i uze ime Eustahije. Tada poee kunje: izginu
stoka, pomru robovi, izgubi imanje, ivi siromaan u izbi. Otee
mu enu i djecu. Eustahije ne gubio vjeru. Car se Trajan zarati i
sjeti Placida. U ratu nae enu i sinove. Zapovjednici pobjednici
su prema obiaju trebali rtvovati Jupiteru u znak zakvalnosti.
Eustahije se ispria da je kranin i da zahvaljuje samo Isusu
Kristu. Car osudi njega i obitelj i bace lavovima koji im ne naudie. Zatvore ih u bronani kip vola i potpale vatru. Bogu 20. rujna
98. g, predadoe duu, a tijela bez opekotina sveano pokopae.
Zatitnik je lovaca. Blagdan je 20. rujna.

Vodnjan - Dignano

Oliveto
Questo periodo della scorsa annata ci rimarr impresso nella memoria per lenorme danno
causato dalla mosca dellolivo.Va sempre controllata la presenza di questo parassita e quando
necessario si deve intervenire. Attenzione ai termini di raccolta e al periodo di efficacia dei
singoli prodotti: meglio scegliere quelli a breve durata. il periodo ideale per la raccolta delle
olive verdi pi grosse, da conservare.Verso la fine del mese avviamo la raccolta delle variet
precoci che trasformeremo in olio.

Vigneto / Cantina
Vigneto: nelle vigne va fatta la vendemmia, nel rispetto dei termini adatti per ogni singola
variet, seguendo il tasso di zuccheri e lacidit complessiva, mentre per le uve nere dobbiamo
seguire la maturazione polifenolica. meglio vendemmiare al mattino, perch luva ancora
fredda; essa va raccolta in cassette o nei rimorchi di trattori nei quali avremo posto un
telone. Fare attenzione a non danneggiare luva, perch perde in qualit. Il raccolto va subito
trasportato in cantina, senza perdere tempo. Cantina: termine ultimo per avviare i preparativi
in cantina per la vendemmia e la lavorazione del vino. Il vino vecchio va imbottigliato o messo
in contenitori che non intendiamo usare per la vinificazione del vino novello. La scelta della
tecnologia di produzione determiner pure il tipo di vino futuro, sia bianco sia rosso. Per
produrre un vino bianco di tipo fresco, da consumare in un anno, la tecnologia ideale da
scegliere la seguente: raspatura/pigiatura con laggiunta di diossido di zolfo, raffreddamento
delluva pigiata a 4C, svinatura, sedimentazione del mosto, decantazione del mosto limpido
dal sedimento, analisi della percentuale di zuccheri e degli acidi complessivi ed eventualmente
correzione, aggiunta di sostanze nutritive per lievito e di lievito selezionato enologico,
nonch fermentazione fredda a meno di 18C. Qualora si volesse produrre del vino bianco
in maniera tale che la fermentazione avvenga in contatto con le parti solide (macerazione), va
sottolineato che dopo la raspatura/pigiatura va immediatamente aggiunto diossido dazoto
e lieviti selezionati. Dopo lanalisi dello zucchero e dellacidit complessiva si interviene con
leventuale correzione. La fermentazione-macerazione va assolutamente fatta in contenitore
chiuso, mai scoperchiato. Il novello parzialmente fermentato si pu successivamente porre
in botti di inox o di legno per la fermentazione malolattica. La produzione di rossi inizia con
la raspatura/pigiatura e con laggiunta di diossido di zolfo.Verificati gli zuccheri e gli acidi, si
interviene con uneventuale correzione.Aggiungere il nutrimento per lievito, lieviti selezionati
ed enzimi che facilitano lestrazione del colore dalla buccia nel succo. La fermentazione
avviene in botti chiuse, mescolando 3-4 volte al giorno. Ottenuto il colore voluto del succo
(in circa 5-7 giorni) il giovane vino rosso si svina, travasandolo in altro contenitore pulito e
chiuso, operazione di separazione del vino dalle bucce - purificazione (inox o botte di legno),
e si prosegue con la fermentazione.

Piante officinali
Finocchio (comune) selvatico (Foeniculum vulgare Mill.)
Descrizione della specie: Il finocchio una pianta erbacea biennale o perenne la cui
massa sotterranea si secca dautunno, per germogliare di nuovo in primavera direttamente
dalla radice profonda e ben sviluppata. Le foglie sono multiple, con pennatosette, hanno un
sapore dolciastro e un profumo particolarmente aromatico. I segmenti terminali delle foglie
sono larghi e guainanti il fusto. Il fusto cilindrico e cavo, raggiunge laltezza di 2 m, e ramifica
nella parte superiore. I rami portano grandi infiorescenze gialle terminali, che compaiono
contemporaneamente con la crescita della pianta e che fioriscono durante tutta lestate.
Il frutto achenio costituito da due piccoli frutti a singolo seme contraddistinti da coste
contenenti le ghiandole con lolio essenziale.Appartiene alla famiglia delle Apiaceae. Utilizzo:
Condimento e medicinale, il finocchio apprezzato sin dallantichit. Le foglie si usano come
spezia fresca in cucina, i giovani germogli nella preparazione di contorni ( un ingrediente
immancabile della mescolanza derbe primaverili, molto apprezzata qui da noi). I frutti secchi
(Foeniculi fructus) sono usati in farmacia come ingredienti di varie tisane, soprattutto contro
la tosse e i gonfiori, nellindustria alimentare e in panetteria. Lolio eterico (F. aetheroleum) ha
propriet secretorie, spasmolitiche, carminative e batteriostatiche.Accanto alluso principale
farmaceutico, funge da conservane e da correttore di odori e sapori nellindustria alimentare,
pasticcera (caramelle Bronhi!) e cosmetica, oltre ad essere un ottimo repellente contro
le zanzare. Periodo di raccolta: Se usate fresche come condimento, le foglie si possono
raccogliere durante tutta la stagione di crescita e i giovani germogli per vari contorni cotti
solo fino a quando raggiungono laltezza di una ventina di cm. Per la distillazione dellolio
essenziale, i frutti si raccolgono nella fase dei bottoni fiorali.

Gastro
Calamari con broccoli, ceci e
pomodorini arrosti
Pulire i calamari, tagliarli ad anelli e friggerli in olio doliva.
Tagliare i broccoli a pezzetti e immergerli brevemente in
acqua bollente. Cuocere i ceci in acqua salata e mettere in
forno i pomodorini a 250C. Servire assieme in piatto fondo
e condire con olio doliva. Condire a piacere con spezie.

Il protettore dei cacciatori


A Roma viveva Placido, capitano imperiale della cavalleria. Pur essendo
pagano, fa sempre del bene. Un giorno durante una battuta di caccia
nota un cervo con una croce tra le corna e sente una voce dire:Perch mi perseguiti? Sono Ges, figlio del creatore. Alla domanda che
cosa desiderasse da lui, lanimale risponde: Battezzati con la famiglia e
resisti alle tentazioni. Il cervo scompare. Placido, sua moglie Teofista
e i figli Agapito e Teopisto si battezzano e luomo prende il nome di
Eustachio. Iniziano le tentazioni: muoiono gli animali, i sudditi, perde
il podere, vive in povert in un ripostiglio. Rapiscono la moglie e i
figli, ma Eustachio non perde la fede. Limperatore Traiano proclama la
guerra e si ricorda di Placido. In guerra ritrova moglie e figli. I capitani
vincitori dovevano, secondo la tradizione, dare un sacrificio a Giove in
segno di ringraziamento. Eustachio si scusa, dice di essere cristiano e
che avrebbe ringraziato solo Ges Cristo. Limperatore lo condanna
a morte assieme alla famiglia e li d in pasto ai leoni, i quali non li
toccano. Li rinchiudono nella statua bronzea di un toro, incendiandola.
Dona la sua anima a Dio il 20 settembre 98 e i corpi, senza alcun
segno, vengono sepolti con una cerimonia ufficiale. il protettore dei
cacciatori. Lo ricordiamo il 20 settembre.

Prve plantae pitomog kestena u Hrvatskoj


Le prime piantagioni di castagno in Croazia
Il castagno una variet riconosciuta solo alcuni anni fa in
Croazia come coltura economica. Fino ad allora non esistevano piantagioni vere e proprie, ma solo la coltivazione
cosiddetta boschiva, assieme ad altre specie di alberi. Di
regola i suoi frutti sono minuti, a parte quelli degli alberi
innestati dei marroni. La produzione di frutta dipende dalle
condizioni meteorologiche, trattandosi di popolazioni vegetali boschive non sottoposte ad alcuna misura agrotecnica di coltivazione. Il tumore alla corteccia e negli ultimi
tempi pure il cinipe riducono concretamente la produzione
degli alberi da frutto esistenti. I frutti vengono raccolti durante lautunno e si preparano cotti arrosti o se ne produce
una purea. Altri consumi del prodotto di cui al mondo
esistono circa duecentotrenta tipi - sono poco conosciuti.
Considerata la scarsit di frutti del castano sul mercato internazionale e il loro costo relativamente alto, come pure
le ottime condizioni di coltivazione di questa coltura (clima, rilievo, suolo), negli ultimi anni alcuni investitori hanno
deciso di mettere a dimora piccole piantagioni di castagno.

Pitomi kesten je vrsta koja je u Hrvatskoj prepoznata kao


dohodovna kultura tek zadnjih par godina. Do tada nismo imali plantanih nasada, nego samo uzgoj u umskoj
populaciji zajedno sa drugim umskim vrstama. Plodovi su
uglavnom sitni, osim pojedinih cijepljenih stabala maruna.
Rodnost ovisi o vremenskim prilikama, obzirom da se radi
o umskim populacijama u kojima se ne obavljaju nikakve
agrotehnike mjere uzgoja. Rak kore i u posljednje vrijeme
osa ikarica, uveliko smanjuju rodnost postojeih stabala.
Plodovi se sakupljaju tijekom jeseni i uglavnom peku ili se
pravio pire. Ostalih proizvoda kojih je u svijetu preko 230
je skoro nepoznato. Zbog deficita plodova pit.kestena na
svjetskom tritu i relativno visoke otkupne cijene a i dobrih uvjeta za uzgoj ove kulture (klima, tlo i reljef), zadnjih
godina su pojedini investitori poeli sa podizanjem manjih
plantanih nasada.
Zbog nedovoljnog iskustva u uzgoju pit.kestena, prave se
greke i doivljavaju neuspjesi, koji koe daljnje investicije.
Sade se sadnice bez kontrole sortimenta, kvalitete i zdravstvenog stanja. Znanstvene i strune institucije nisu ukljuene u takve projekte a i ne konzultiraju se strune osobe
iz drugih susjednih zemalja, koje imaju iskustva i poznaju
dobro tehnologiju uzgoja pit.kestena.

Considerata la scarsa esperienza nella coltivazione del castagno, si fanno ancora molti errori e non si ottengono risultati positivi, il che frena ulteriori investimenti. Vengono
piantati alberi senza controllarne la variet, la qualit e lo
stato sanitario. Le istituzioni scientifiche e settoriali non
partecipano ai progetti di questo tipo e non ci si consulta
nemmeno con i professionisti del settore di altri stati vicini,
i quali hanno una ricca esperienza e conoscono a fondo la
tecnologia di coltivazione del castagno.

Dosadanja iskustva su vrlo dobra sa sadnjom cijepljenih


sadnica europsko-japanskih krianaca (Bouche de Betizac,
Marsol, Maraval) kao i nekih tipova maruna. Pokazalo se i neophodno postavljanje sustava za navodnjavanje i fertirigaciju.
Tvrtka Skink d.o.o. iz Rovinja je posadila pokusni nasad sa
6 introduciranih sorata i 4 domae populacija maruna, te
praenjem istih uz primjenu svih potrebnih agrotehnikih
mjera, prenaa iskustva na budue uzgajivae pit.kestena.
Pokrenuli su i proizvodnju sadnog materijala u suradnji sa
kolegama iz susjedne Italije. Napisali su i izdali knjigu o uzgoju pitomog kestena, kako bi se poljoprivredni proizvoai
i ljubitelji ove voke to bolje upoznali sa uvjetima uzgoja i
potrebama pit.kestena spram klime, tla i reljefa.

Le esperienze fatte finora sono ottime se si mettono a


dimora piantine innestate di incroci europeo-giapponesi
(Bouche de Betizac, Marsol, Maraval), come pure alcune
variet di marroni. Sono comunque dobbligo lirrigazione
automatica e quella fertilizzante.
La ditta Skink S.r.l. di Rovigno ha messo a dimora una piantagione sperimentale costituita da sei variet introdotte e
da quattro nostrane di marroni: seguendone landamento e
naturalmente applicando tutte le misure agrotecniche necessarie, in grado di trasmettere le proprie esperienze ai
futuri coltivatori di castagno. stata avviata pure la coltivazione di giovani piantine in collaborazione con i colleghi
della vicina Italia. Abbiamo scritto e pubblicato un libro sulla
coltivazione del castagno, per far conoscere ai produttori e
agli appassionati di questo albero da frutto le condizioni di
coltivazione e le esigenze dellalbero per quel che concerne
il clima, il suolo e il rilievo.

Plodovi krupnih selekcija. Najpoznatije ume pit.kestena su


oko Lovrana gdje rastu maruni, iji su plodovi vrlo ukusni
i cijenjeni. U kontinentalnom dijelu Hrvatske su ume pit.
kestena sa populacijama sitnih plodova i ekonomski neisplativa proizvodnja.
U Hrvatskoj imamo vee mogunosti sadnje ove voke u
kontinentalnom uzgojnom podruju, gdje se ve sada pripremaju povrine za sadnju na vie stotina ha. Rauna se
na sredstva iz fondova EU a i pripremaju se preraivaki
kapaciteti za finalizaciju gotovih proizvoda.

Kesteni u Vodnjanu / Le castagne a Dignano


Tijekom jesenskih sajmova kestene su donosili iz unutranjosti Istre, ve kuhane i nanizane kao ogrlice kojima su
se djeca ukraavala trei po ulicama. U kolama su uili
pjesmice-zagonetke:

Nei giorni di mercato della stagione autunnale le castagne


venivano portate dallinterno dellIstria gi cotte e infilate
a collana, di cui i ragazzini si pregiavano correndo per
le contrade. A scuola imparavano la filastrocca-indovinello:

Son riccio spinoso,


dal cuor generoso.
Mi mangiano cotta,
bruciata o ballotta.
Io vivo in montagna e mi chiamo..

Son riccio spinoso,


dal cuor generoso.
Mi mangiano cotta,
bruciata o ballotta.
Io vivo in montagna e mi chiamo..

(castagna).

Odrasli su jeli kestene peene u tavi s rupicama ili su ih kupovali na tandu sestara Rosa u Calnovi (njihova posuda
za eravicu sada je izloena u lokalnom Ekomuzeju).

(castagna).

Gli adulti invece mangiavano le caldarroste arrostite sul


focolare in una padella bucherellata, oppure le acquistavano al botteghino delle sorelle Rosa in Calnova (il loro
braciere ora esposto allEcomuseo locale).
Autor/Autore: Anita Forlani

I boschi pi famosi del castagno sono quelli del circondario


di Laurana, nel quale crescono i marroni, i cui frutti sono
molto saporiti e apprezzati. Nellarea continentale della
Croazia ci sono alberi di castagne, ma danno frutti piccoli e
perci non costituiscono una produzione economicamente
giustificata.
Nel nostro paese abbiamo molte possibilit di mettere a
dimora questo tipo di albero da frutto, soprattutto nelle
aree interne, dove gi attualmente si stanno preparando i
terreni per limpianto del castagno su centinaia di ettari di
terreno. Si conta di ricevere fondi dallUE e si sta gi pensando agli impianti di trasformazione del frutto per offrire
vari prodotti finali.
Autor/Autore: eljko Prgomet

Listopad
Ottobre
Miholjak

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

/G
P/V
S/S
N/D
P/L
U/M
S/M
/G
P/V
S/S
N/D
P/L
U/M
S/M
/G
P/V
S/S
N/D
P/L
U/M
S/M
/G
P/V
S/S
N/D
P/L
U/M
S/M
/G
P/V
S/S

Terezija od Djeteta
Isusa, Remigije
Aneli uvari, Anelko
Kandid, Maksimilijan
27. NED. U GOD.
Sv. Franjo Asiki
Sv. Faustina K., Flavijan
Bruno, Fides, Verica
BDM od Krunice (Ruarija)
DAN NEOVISNOSTI
Giornata dellIndipendenza
Dionizije A., Abraham, Sara
Franjo Borgia, Daniel i dr.
28. NED. U GOD.
Sv. Ivan XXIII. Prob.
Serafin, Maksimilijan

2015.

Udruga - Associazione

Maslinik
Berba maslina. O stupnju zrelosti zdravih plodova maslina i terminu
berbe ovisisiti e kvaliteta maslinovog ulja. Berbu zapoinjemo kad
je pokoica ploda promijenila boju na 30% povrine. Preporua se
runa ili mahanizirana berba sa beraima koji ne oteuju plodove.
Plodove u to kraem roku dostaviti u uljaru i preraditi. Ako to nije
mogue skladititi plodove do najdue 3 dana u suhoj prozranoj i tamnoj prostoriji.Transport plodova do uljare obaviti u plastinim perforiranim kaetama, nikako u vreama. Kod prerade obratiti panju
da temperatura ne prelazi 27 stupnjeva Celzijusa (hladna prerada).

Vinograd / Podrum
Vinograd: u vinogradima se vri berba kasnih sorata preteno
crnih ve prema odreenim terminima za pojedinu sortu i to kod
bijelih sorata praenjem sadraja eera i ukupne kiselosti dok
kod crnih sorata moramo voditi brigu i o polifenolnoj zrelosti.
Berbu vriti najbolje izjutra dok je groe jo hladno od noi,
najbolje u kaete ili pak traktorske prikolice obloene ceradom.
paziti da se groe to manje oteuje jer time uvamo kvalitetu.
Ubrano groe dopremiti u podrum u to kraem vremenu.
Podrum: Mlada vina tijekom listopada uglavnom ulaze u faze tihe
fermentacije, doviranja preostalog eera u alkohol. Ova je faza kad
zapoinjemo s njegom vina i to prije svega dopunom otpranjenog
prostora kvalitetnim istovjetniim vinom u drvenim bavama,
sputanjem plovka na vino u inoks sempre pieno spremnicima ili
dopunom otpranjenog prostora s inertnim plinom. Potrebno je
utvrditii prestanak fermentacije kad je potpuno eer preveden
u alkohol. Ako je fermentacija stala a sav eer nije preveden u
alkohol, potrebno je ponovno uspostaviti fermentaciju.

Ljekovito bilje
Primorski ili krki vrisak (Satureja montana L.)

Eduard, Edo, Hugolin


Kalist papa, Ljeposlav
Sv. Terezija Avilska, Rezika
Hedviga, Marija Margareta
Ignacije Antiohijski, Vatroslav
29. NED. U GOD.
Sv. Luka ev, Luka
Pavao od Kria, Ivan B. i Izak
Vendelin, Irena
Urula, Zvjezdan, Hilarija
Sv. Ivan Pavao II.
Marija Saloma, Draen
Sv. Ivan Kapistran, Borislav
Antun M. Claret, Jaroslav
30. NED. U GOD.
Katarina Kotromani
Demetrije, Dmitar, Zvonimir
Sabina, Kontardo
Sv. imun i Juda Tadej, Sinia
Narcis, Donat, Darko, Ida
Marcel, Marojko, German
Alfons Rodriguez, Volfgang

Opis vrste: Primorski je vrisak viegodinji, gusto razgranati, uspravni polugrm,


visine i promjera do 0,5 m, stabljike odrvenjele pri dnu. Listovi su sitni, koasti i
grubi, linearno lancetasti, iljastog vrha, gotovo bez peteljki, unakrsno nasuprotni.
Na naliju nose lijezde s eterinim uljem, pa protrljani intenzivno miriu i nagorkog
su okusa. Cvjetovi su najee bijeli s ljubiastim mrljicama, bogati nektarom, po
nekoliko njih zajedno smjeteni u pazucima gornjih listova, inei metlicu preteno
orijentiranu na jednu stranu. Cvate od ljeta do kasne jeseni. Pripada porodici usnjaa
(Lamiaceae). Mogunosti upotrebe: Zelen i listovi primorskog vriska (Saturejae
herba, S. folium) koriste se uglavnom u kulinarstvu, kao zain koji pobuuje apetit,
a u osoba osjetljivog eluca esto i kao zamjena za papar. U narodnoj se medicini
primjenjuju u obliku vodenog pripravka (aja) protiv niza boljetica, prvenstveno kao
adstringent i antiseptik kod prehlade i eluanih tegoba. Pripisuje mu se i afrodizijako
djelovanje. Eterino ulje (S. aetheroleum) koristi se kao karminativ, antispazmodik,
ekspektorans i antiseptik; primjenjuje se u mesnoj, rjee u kozmetikoj industriji.
Ima znaajnu ulogu u pelarstvu. Vrijeme sakupljanja: Tijekom razdoblja cvatnje
sabiru se neodrvenjeli cvatui ogranci, a sue se u prikladnom prozranom i od
sunca zatienom prostoru. Osueni listovi i cvjetovi lako se osipaju sa izbojaka.
Za destilaciju eterinog ulja biljka se kosi poetkom cvatnje, kada je najvei udio
listova i djelatnih tvari.

Gastro
Marinirane sardele na salsi od paprike s carpacciom od
celera i crvenom naranom
Filete sardele marinirati u soku od narane i limuna. Papriku
prepeemo u tavi na maslinovom ulju, ohladimo, izmiksamo
tapnim mikserom i izpasiramo. Tako dobivenu pastu pomijeamo s maslinovim uljem i dobro promukamo. Celer
korijen oistimo i na mainu za rezanje nareemo na tanko.
Posloimo filete sardele na salsu od paprike, dodamo tanko
rezani celer i krike crvene narane. Dekorirati bosiljkom i
ukiseljenim plodom kapara.

Aneli uvari
Crkva vjeruje da svaki ovjek od roenja do smrti ima svog
Anela uvara. Do roenja isti Aneo uva majku i dijete.
Tako je pisao ve sveti Jeronim. A sveti Toma ui kako nas
Aneo uva i odvraa od mnogih zala koje bismo inae po
slabosti poinili. Isus je rekao primajui djecu: Aneli njihovi gledaju lice Boje u nebu. Isus nije trebao Anela uvara jer kao Bog i ovjek moe pobjediti zlo. Njemu aneli
slue, kako se ita u evanelju i nazoni su njegovoj muci.
Malo dijete, ne zna grijeiti, Aneo ga titi mnogih opasnosti, ozljeda, otvara put k razumu da ne ivi kao ivotinja.
Kad poraste, Aneo ga uva pomutnje savjesti i potie kako
sluiti Bogu i rasti u milosti. Kad grijeimo, jo nas vie
ljubi i pomnije uva. Sveti Bernard pita: Kako se ne stidimo
initi zlo pred Anelom uvarom koje ni pred robom ne inimo zbog toliko dobra koje primamo? Papa Klement X. je
blagdan Anela uvara 2. listopada prenio na itavu Crkvu.

Vodnjan - Dignano

Oliveto
Raccolta delle olive. La qualit dellolio dipender dal grado di maturazione delle olive sane e dal periodo di raccolta da noi fissato.
Questa va avviata quando lepicarpo ha cambiato colore su 30%
della superficie. Si consiglia la raccolta manuale o meccanizzata con
attrezzi che non intaccano il frutto, che va poi trasportato al frantoio
entro un periodo di tempo quanto pi breve. Se non possibile, le
olive vanno tenute al massimo per tre giorni in vano asciutto, areato
e scuro. Il trasporto delle olive avviane in cassette di plastica perforate, non in sacchi. Allatto della lavorazione, fare attenzione che la
temperatura non superi i 27 gradi Celsius (lavorazione fredda).

Vigneto / Cantina
Vigneto:nelle vigne si raccolgono le variet tardive,prevalentemente uve
nere, rispettando i termini ideali per singola variet e pi precisamente,
se si tratta di uve bianche si controlla il contenuto di zuccheri e lacidit
complessiva, mentre per le variet rosse dobbiamo verificare pure il
grado di maturazione polifenolica. Lideale vendemmiare al mattino,
quando luva ancora fredda. Essa va raccolta in cassette o anche nei
rimorchi di trattore che avremo coperto con un telo adatto. Si deve
fare attenzione di non danneggiare luva, perch cos ne manteniamo la
qualit. Luva raccolta viene portata in cantina quanto pi velocemente.
Cantina: i vini novelli nel mese di ottobre solitamente entrano nella
fase della fermentazionesilenziosa,ovvero della trasformazione degli
zuccheri rimasti in alcool. la fase in cui dobbiamo iniziare ad affinare il
vino, innanzitutto mantenendo le botti sempre ben piene, quelle di legno
aggiungendovi del vino di qualit identica, quelle di inox abbassando il
coperchio galleggiante per ottenere leffetto di sempre pieno, oppure
colmando gli spazi vuoti con gas inerte. Va sempre controllata la fine
della fermentazione, momento in cui gli zuccheri si sono trasformati
completamente in alcool. Se la fermentazione si fermata, ma non
tutto lo zucchero trasformato, essa va avviata di nuovo.

Piante officinali
Santoreggia montana, Erba peverella (Satureja montana L.)
Descrizione della specie: La santoreggia montana un semiarbusto suffrutice
perenne ampiamente ramificato ed eretto, che raggiunge laltezza e un diametro di
0,5 m. Le foglie sono minute, coriacee e grezze, lineare-lanceolate, con apice acuto,
quasi senza picciolo, sub sessili, distanziate sul fusto. La facciata inferiore dotata di
ghiandole piene di olio essenziale e pertanto se le schiacciamo tra le dita ne sentiamo
lodore intenso. Ha un sapore amarognolo. I fiori sono prevalentemente di colore
bianco con macchioline viola, ricchi di nettare, che disposti in verticillastri allascella
delle foglie superiori, vengono a formare un piccolo ciuffo prevalentemente rivolto
verso un unico lato. Fiorisce dallestate al tardo autunno. Appartiene alla famiglia
delle Lamiaceae. Utilizzo: La pianta e le foglie di santoreggia montana (Saturejae
herba, S. folium) si usano prevalentemente in cucina, come condimento che attiva
lappetito e per le persone con problemi di stomaco, anche come sostituzione del
pepe. Nella medicina popolare si usa per infusioni (tisane) contro tutta una serie di
disturbi e prevalentemente come astringente e antisettico in caso di raffreddore e
problemi di digestione. Si ritiene che abbia propriet afrodisiache. Lolio essenziale (S.
aetheroleum) ha propriet carminative, antispasmodiche, espettoranti e antisettiche;
viene usato nellindustria della carne e pi raramente in quella della cosmesi. Ha un
ruolo importante in apicoltura. Periodo di raccolta: Durante il periodo di fioritura
si raccolgono i rami non legnosi che producono fiori, i quali vanno poi essiccati in
ambiente adatto, areato e riparato dei raggi solari. Le foglie e i fiori secchi si dividono
facilmente dalla pianta. Per la distillazione dellolio essenziale, la pianta va falciata ad
inizio fioritura, quando ricca di foglie e di sostanze attive.

Gastro
Sarde marinate su salsa di peperoni con carpaccio di
sedano e arancia siciliana (rossa)
Marinare i filetti di sarde in succo darancia e limone. Far rosolare il peperone in padella con olio doliva, raffreddarlo, tritarlo
con il frullatore a immersione e passare in un colino.Alla pastella
cos ottenuta va aggiunto olio doliva, amalgamandolo per bene al
pat. La radice di sedano va pulita e tagliata a fettine sottili, possibilmente con laffettatrice. Sistemiamo i filetti di sarde sulla salsa
di peperone, aggiungiamo il sedano tagliato fine e le fette di arancia siciliana. Decorare con il basilico e con il cappero sottaceto.

Angeli custodi
La chiesa crede che ogni uomo, dalla nascita alla morte, abbia un suo
angelo custode. Lo stesso angelo protegge madre e figlio fino alla
nascita. Cos scriveva gi San Girolamo e San Tommaso insegna che
langelo ci protegge e ci allontana da molti mali ai quali, vista la nostra
debolezza, andremmo incontro. Nellaccogliere i bambini Ges Cristo disse: I loro angeli guardano il volto di Dio nel cielo. Ges non
aveva bisogno di un angelo custode perch come Dio anche lUomo
pu vincere il male. Lui viene servito dagli angeli, come si legge nel
Vangelo, i quali gli sono sempre accanto nel suo martirio. Un bambino piccolo non sa peccare e langelo lo protegge dai pericoli, da
lesioni, gli apre la strada alla coscienza, per farlo vivere da uomo e
non da animale. Quando i bimbi crescono, langelo li protegge dalla
malasorte, spingendoli a servire Dio e a crescere nella misericordia.
Se sbagliamo, il nostro angelo ci vuole pi bene e ci protegge ancora
di pi. San Bernardo chiede: Perch non ci vergognamo di fare del
male davanti allangelo custode, male che non faremmo nemmeno
davanti ad uno schiavo, considerato il bene che riceviamo? Papa
Clemente X ha fatto della festa dedicata allangelo custode una data
da ricordare dallintera Chiesa: il 2 ottobre.

Tree godinje okupljanje Ragua, srodnika i prijatelja


Terzo incontro annuale dei Ragu, parenti e amici

Nastavlja se tradicija okupljanja Ragua u Vodnjanu.


Okupili su se Ragui iz svih krajeva Hrvatske, iz Zagreba , Dubrovnika, Slavonije, Hrvatskog Primorja i dakako iz Istre. Posebno mi je bilo drago pozdraviti rodbinu
iz Hercegovine, iz Gornjeg Hrasna, Stoca, apljine i
Opuzena. Centralni dogaaj ovogodinjeg okupljanja,
kojemu je prisustvovao ne mali broj Ragua, bilo je
postavljanje spomen ploe ispod mlade kronje stare
masline Ragua koja je prole godine posaena u Parku
kauna. Dirljivom susretu nazoio je i upnik Marijan
Jeleni koji je blagoslovio Maslinu, spomen plou i sve
prisutne Rague, srodnike i prijatelje. Kamena spomen
ploa je u stvari monolit hercegovakog kamena kojeg su sa sobom donijeli Ragui iz Hercegovine. Na
prednjoj strani monolitne stijene uklesano je spomen
obiljeje u stvari grb roda Ragua. Ispod njega uklesana
je zadnja kitica pjesme Nikole Ragua Gunjinovia koji
ju je spontano u svojoj mudroj glavi sastavio prilikom
prologodinje sadnje masline. Dok su jedni sadili Nikola je istovremeno smiljajui pjesmu preputen svojim osjeajima spontano poeo recitirati. Eto zadnjih
stihova predivne pjesme koja krasi spomen plou:

Vodnjan 7-9.11.2014. / Dignano 7 9 novembre 2014

Ha un seguito liniziativa ormai tradizionale di ritrovo a


Dignano dei Ragu, provenienti dallintera Croazia: da Zagabria, Ragusa, dalla Slavonia, dal Litorale croato e naturalmente dallIstria. Mi ha fatto particolarmente piacere
poter salutare i parenti dellErzegovina, di Gornji Hrasni,
di Stoc, apljina e Opuzen. Levento centrale del ritrovo di
questanno, al quale ha partecipato un tuttaltro che basso
numero dei Ragu, stata la posa della targa ricordo sotto la giovane chioma del vecchio olivo dei Ragu, piantato
lanno scorso nel Parco delle Casite. Allemozionante incontro era presente pure il parroco Marijan Jeleni che ha
benedetto lolivo, la targa ricordo e tutti i Ragu presenti,
i loro parenti e amici. La targa ricordo di pietra , a dire il
vero, un monolite di pietra erzegovese, portato a Dignano
dai Ragu dellErzegovina. Sulla facciata anteriore della roccia monolitica stata riprodotta lultima strofa della poesia
di Nikola Ragu Gunjinovi, da lui stesso composta spontaneamente grazie alla sua fantasia, lanno scorso, durante
la messa a dimora dellolivo. Mentre alcuni di noi stavano
piantando lolivo, Nikola, lasciandosi prendere dai suoi sentimenti, inizi a recitare spontaneamente la poesia. Eccoli
qui, sono i versi conclusivi della bella poesia che possiamo
leggere sulla targa ricordo:

Iz debla starog mladice nove


neka obilato donose plod
na korist Istri i domu svom
svevinjeg moli Raguev rod

Dal vecchio tronco i giovani rami


diano frutti in abbondanza
per lIstria e per il mio focolare
la preghiera dei Ragu allOnnipotente

Na jednoj bonoj strani uklesana je zahvala obiteljima


Lorezna i Livia Belci, donatora masline i istinskih prijatelja Ragua. Kameni monolit hercegovakog kamena postavljen je na masivnom postolju od Istarskog
kamena. vrsto su povezana i spojena u jedno. Preputam mai svakom itatelju da osobno, na svoj nain
protumai tu simboliku. A to to meni znai. Moji su
preci iz Hercegovine protjerani i nakon gotovo deset
godina traenja mirnog i gostoljubivog novoga kraja
doli u Istru u Vodnjan i ovdje prepoznali svoj novi
dom. Ovdje su ostali zauvijek. Sudbina je tako htjela. Druenje Ragua, srodnika i prijatelja se nastavlja
nekom drugom prilikon na nekom drugom mjestu na
ovoj kugli zemaljskoj.

Su un lato stato scolpito il messaggio di ringraziamento


alle famiglie di Lorenzo e di Livio Belci, donatori dellolivo
e sinceri amici dei Ragu. Il monolite di pietra erzegovese
stato sistemato su una base massiccia di pietra istriana:
saldamente legati in un tuttuno. Lascio allimmaginazione
di voi lettori linterpretazione personale di questo atto
simbolico. Ma che cosa rappresenta per me? I miei avi arrivarono dallErzegovina scappando dal nemico e dopo quasi
un decennio di ricerca di un posto tranquillo e pacifico
riconobbero nellIstria e in Dignano la loro nuova residenza. Ci sono rimasti per sempre: stato il destino a volerlo.
Gli incontri dei Ragu, parenti e amici, avr un seguito, in
qualche altra occasione e in qualche altro posto di questo
nostro globo terrestre.
Autor/Autore: Franko Ragu oklji

Studeni
Novembre
Martinak

1 N/D
2 P/L
3 U/M
4 S/M
5 /G
6 P/V
7 S/S
8 N/D
9 P/L
10 U/M
11 S/M
12 /G
13 P/V
14 S/S
15 N/D
16 P/L
17 U/M
18 S/M
19 /G
20 P/V
21 S/S
22 N/D
23 P/L
24 U/M
25 S/M
26 /G
27 P/V
28 S/S
29 N/D
30 P/L

SVI SVETI
Ognissanti
DUNI DAN, Duko, Duka
Martin Porres, Hubert
Sv. Karlo Boromejski, Dragutin
Emerik, Mirko, Imbro
Leonard, Vedran, Sever
Engelbert, Anelko
32. NED. U GOD.
Gracija Kotorski, Bogdan
Posveta lat. bazilike, Ivan L.
Leon Veliki, Lavoslav, Lav
Sv. Martin biskup
Jozafat, Emilijan, Milan
Stanislav Kostka, Stanko
Sv. Nikola Taveli
33. NED. U GOD.
Albert Veliki, Berto
Margareta, Gertruda
Elizabeta Ugarska, Igor
Posveta baz. sv. Petra i Pavla
Krispin, Severin
Feliks Valois, Edmund, Sreko
Prikazanje BDM,
Gospa od Zdravlja
KRIST KRALJ
Cecilija, Cilika
Klement, Milivoj, Blagoje
Krizogon, Krevan
Sv. Katarina Aleks.
Konrad, Leonard, Dubravko
Maksim, Severin, Virgilije
Sosten, Jakov Markijski
1. NED. DOAA
Saturnin, Iluminata
Sv. Andrija ap., Hrvoslav

2015.

Udruga - Associazione

Maslinik
Nastaviti sa berbom kasnijih sorti maslina. Preraeno ulje uvati u inox bavama.
Ukoliko niste filtrirali vae maslinovo ulje, trebate ga pretakati, prvi put mjesec
dana nakon prerade. Nakon berbe moemo zapoeti sa osnovnom jesenskom
gnojidbom, mineralnim i organskim gnojivima. Nakon toga slijedi duboka obrada
tla. Takoer, nakon berbe, obavezna je zimska zatitita protiv protiv bolesti i tetnika. Potraite savjet strunih osoba.

Vinograd / Podrum
Vinograd: vinogradi su uglavnom pobrani, osim ako nismo
ostavili groe na trsju za kasnu berbu, berbu predikata; ulaskom
u fazu mirovanja, sa loze otpada lie i rozgva drveni u cijelosti;
potrebno je analizirati tlo i temeljem rezultata krenuti s osnovnom
gnojidbom NPK formulacijama 7-14-21 ili 10-20-30; na crvenicama
je naroito vano dodavati organska gnojiva zbog regulacije
vodozranog reima i poboljanja mikrobioloke aktivnosti u
tlu; krenuti s zimskom obradom tla. Podrum: vina u kojima je
zavrila fermentacija valja pretoiti uz prethodnu analizu sadraja
sumpornog dioksida. Nakon korekcije sadraja sumpornog
dioksida moe se provesti prvi pretok vina koji e ovisno o tipu
proizvedenog vina biti otvoreni, poluotvoreni ili zatvoreni pretok.
Obino se u mladim vinima javi miris na trula jaja ili sumporvodik,
tako da je potrebno ovisno o intenzitetu pojave izvriti otvoreno
pretakanje vina uz prethodni dodatak sumpornog dioksida i kontakt
s bakrom. 11. studenog je proslava St. Martina kada se uobiajeno
motevi krste u vino i uobiajeno je otprilike u to vrijeme izvriti
prvi pretok vina. Ponekad je izbor tehnologije takav da e se mlado
vino ostaviti da zrije na talogu kvasaca, ali valja napomenuti da to
prije svega treba initi pod kontrolom enologa. Izbor je i hoe li se
mlado vino staviti na zrenje u drvene vinske bave, inoks spremnike
ili staklene spremnike. No uvijek imati na umu da kisik iz zraka ne
smije biti u kontaktu s vinom u spremniku.

Ljekovito bilje
Ruta (Ruta graveolens L.)
Opis vrste: Ruta je polugrmolika biljka dugog ivotnog vijeka
(vie od 20 godina), dubokog razgranatog korijena. Stabljika je
uspravna, visine do 1 m, pri bazi odrvenjela i razgranata, jednogodinji su izbojci vrsti i kruti. Listovi su nasuprotni, viestruko
perasto razdijeljeni u nepravilne, oble liske, sivozelene su boje
zbog votanog maka kojim su prekriveni. Cvjetovi imaju krunicu zeleno-ute boje, a smjeteni su u cvatovima na vrhovima
ogranaka. Cvate od lipnja do kolovoza. Plod je tobolac prekriven
ljezdastim dlakama, dozrijeva sredinom ljeta i nosi bubreaste,
tamne sjemenke. Pripada porodici rutvica (Rutaceae). Mogunosti upotrebe: Ruta nije oficinalna droga pa se ne koristi u
zvaninoj medicini. U pukom ljekarnitvu suhi se list primjenjuje
za regulaciju sranog ritma i krvnog tlaka te kod bolesti unog
mjehura; primjenu nalazi i u homeopatiji. Ponekad se koristi kao
svjei zain ovetini, raznim mesnim umacima, jajima i siru. Svjei
nadzemni dio biljke i eterino ulje upotrebljavaju se u proizvodnji
likera i za aromatiziranje vina, rakije i octa. Vrijeme sakupljanja: Nadzemni dio biljke ubire se poetkom cvatnje, rezom iznad
odrvenjelog dijela biljke; zelen se sui na prozranom mjestu, na
temperaturi do 40 C. U rukovanju rutom potreban je poseban
oprez jer pri berbi za sunanog vremena u dodiru s koom moe
izazvati vrlo neugodan dugotrajni kontaktni dermatitis. Budui da
je ruta zatiena zaviajna divlja svojta, njeno sakupljanje iz prirode podlijee posebnoj legislativi i potrebna je dozvola od strane
Ministarstva zatite okolia i prirode.

Gastro
Hladna juha od mora sa svjeim dondolama,
malinama i skutom
U loncu skuhati juhu od ribljih glava i ljutura koljki,
posoliti i zainiti po potrebi. Juhu ohladiti i procijediti. Svjee dondole izvaditi iz ljutura, umetnuti u juhu
zajedno sa svjeim marelicama i svjeom skutom. Na
tavi popriti fine rezance pancete te tople dodati u
juhu. Servirati u duboki tanjur.

Sveti vojnik
U vrijeme cara Maksimijana i Dioklecijana muenitvo podnije slavni asnik Teodor. Nakon rata oficiri trebaju rtvovati rimskim boanstvima . Neposluni su osueni na muke
i smrt. Teodor se javno prizna kraninom, spreman umrijeti, nee rtvovati. Divei se njegovim zaslugma daju mu
mjesec dana vremena da promisli i rtvuje. Vrijeme iskoristi i zapali Cibelin hram. Bijesni pogani trae podmetaa
poara. Teodor se sam predstavi spreman na smrt. Suci su
mu zavidjeli na tolikoj hrabrosti. Objesili ga, bievali, razdirali eljeznim pandama, potpaljivali bakljama, a on sve
vrijeme pjeva psalam: Blagoslivljam Gospodina u svako
doba i njegova e mi hvala biti na ustima. Onda ga bace
u tamnicu koju obasja udesna svjetlost. Zatim ga bace na
lomau gdje 9. studenoga 300. g. izdahnu, ali mu tijelo osta
neozlijeeno. Euzebija ga pokopa. Iz tijela se irio miomiris
uz mnoga udesa. Iz Carigrada je tijelo prenijeto u crkvu
Svetog Spasitelja u Veneciju.

Vodnjan - Dignano

Oliveto
Dare seguito alla raccolta delle variet tardive. Lolio va tenuto in contenitori di inox. Se
non lo avete sottoposto a filtrazione, lolio va travasato, la prima volta dopo un mese
dalla produzione. Ultimata la raccolta si pu intervenire con la concimazione autunnale
di base, usando prodotti minerali o concime organico. Segue la lavorazione profonda del
terreno e poi anche la protezione invernale, obbligatoria dopo la raccolta, contro malattie
e parassiti. Chiedere consiglio agli esperti.

Vigneto / Cantina
Vigneto: le vigne ormai sono vuote, fatta eccezione nel caso in cui
avessimo lasciato luva sulle piante per fare la vendemmia tardiva,
quella eccellente; con lentrata nella fase di riposo, la vite perde le foglie
e rimane completamente spoglia; va analizzato il suolo e a seconda dei
risultati si pu iniziare con la concimazione di base,con formula di NPK
7-14-21 o 10-20-30; alla terra rossa importantissimo aggiungere
concimi organici per regolare il regime idrico e dellaria e migliorare
lattivit di microbiologica nel suolo; avviare la lavorazione invernale
del suolo. Cantina: i vini che hanno concluso il ciclo di fermentazione
vanno travasati, analizzandone prima il contenuto di diossido di zolfo.
Fatta la correzione del suo valore si pu fare il primo travaso che,
dipendentemente dal vino che desideriamo produrre, pu essere
di tipo aperto, semiaperto o chiuso. Di solito nei novelli compare
lodore di uova marce che ci spinge, considerandone lintensit, ad
effettuare il travaso aperto, aggiungendo prima al vino del diossido
di zolfo e un contatto con il rame. L11 novembre la festa di S.
Martino, quando il mosto diventa vino, perci il primo travaso va fatto
allincirca in questo periodo.A volte la scelta della tecnologia ci spinge
a decidere di lasciar bollire il vino novello sul sedimento di lieviti, ma
va ribadito che tale procedura va fatta sotto la supervisione di un
enologo. Una delle decisioni da prendere se mettere il vino novello
a fermentare in botti di legno, di inox o in contenitori di vetro. Va
sempre e comunque tenuto conto del fatto che lossigeno presente
nellaria non deve venire a contatto con il vino.

Piante officinali
Ruta (Ruta graveolens L.)
Descrizione della specie: La ruta un semiarbusto perenne che
vive moltissimo (pi di venti anni), con radice profonda e ramificata.
Il fusto eretto raggiunge laltezza massima di 1 m, la pianta suffrutice, ramificata e i germogli annuali sono solidi e rigidi. Le foglie sono
alterne, bi- o tripennatosette, di colore grigio-verdognolo a causa
della pruina che le ricoprono. I fiori ad infiorescenza apicale sono
di colore giallo-verdognolo. Fiorisce da giugno ad agosto. Il frutto
costituito da una capsula ricoperta di peluria, matura a met estate
e porta in s semini scuri reniformi.Appartiene alla famiglia delle Rutaceae. Uso: La ruta non una droga officinale e pertanto non viene
usata nella medicina ufficiale. Nella medicina popolare invece le foglie
secche vengono usate per regolare il ritmo cardiaco e la pressione
arteriosa, come pure contro le malattie alla vescica biliare; la si usa
anche in omeopatia.A volte viene usata come condimento crudo alla
carne di pecora, a vari sughetti di carne, a uova e formaggio. La parte
aerea della pianta fresca e lolio essenziale vengono usati nella produzione di liquori e per aromatizzare vino, grappa e aceto. Periodo di
raccolta: La parte aerea della pianta va raccolta allinizio della fioritura, tagliando il fusto al di sopra della sua parte legnosa; la si asciuga
in luogo areato, alla temperatura massima di 40 C. Nel maneggiare
la pianta va fatta particolare attenzione perch in presenza del sole
durante la raccolta, a contatto con la nostra pelle pu causare una
spiacevole dermatite durevole. Considerato che la ruta una pianta
selvatica protetta, la sua raccolta disciplinata da apposite norme
e pertanto per raccoglierla va richiesto un particolare permesso al
Ministero della tutela ambientale.

Gastro
Brodo di pesce freddo con dondoli freschi, olive
e ricotta
Cuocere il brodo di teste di pesce e conchiglie dei bivalvi,
salare e condire a piacimento. Fare raffreddare il brodo e
passarlo. I dondoli freschi vanno staccati dallinvolucro e
uniti al brodo assieme ad albicocche e ricotta fresca. Rosolare in padella nastrini sottili di pancetta e introdurli ancora
caldi nel brodo. Servire in piatto fondo.

Il santo soldato
Allepoca degli imperatori Massimiano e Diocleziano lufficiale
Teodoro dovette subire il martirio. Finiti i combattimenti, gli
ufficiali dovevano offrire un sacrificio agli dei romani e chi non
lo faceva veniva condannato a soffrire e alla morte. Teodoro
rese nota la sua cristianit, pronto a morire non volendo fare
sacrifici.Ammirando i suoi servizi, gli concedettero un mese di
tempo per ripensarci e trovare una vittima. Us il tempo per
dare alle fiamme il tempio di Cibele. I pagani infuriati cercarono il colpevole e Teodoro si present a loro, pronto a morire.
I giudici gli invidiarono lenorme coraggio. Lo impiccarono, lo
frustarono, lo dilaniarono con artigli di ferro, lo bruciarono,
ma lui continu a recitare il salmo: Lodo il Signore in ogni
momento e le sue lodi rimarranno sempre sulle mie labbra.
Lo chiusero in carcere, illuminato da una luce miracolosa, poi
lo gettarono al rogo dove il 9 novembre 300 spir, con il
corpo intatto. Eusebio lo seppell. Dal suo corpo arrivavano
fragranze e miracoli. Da Costantinopoli il suo corpo fu traslato nella chiesa del Santo Salvatore di Venezia.

Alternativna rodnost masline


La produttivit alternativa dellolivo
Po botanikoj klasifikaciji maslina spada u vone vrste. Najzastupljenija je voka u Hrvatskoj. Jedan od veih problema
u uzgoju masline je alternativna rodnost. Ta pojava ovisi od
vie inbenika, a po meni najvaniji su: 1. Graa cvijeta; 2.
Klima; 3. Agrotehnike mjere.

La classificazione botanica considera lolivo come variet da frutto: la pianta da frutto pi comune in Croazia. Uno dei maggiori
problemi della coltivazione dellolivo la cosiddetta produttivit
alternativa, che un fenomeno provocato da diversi fattori, tra i
quali secondo me i pi importanti sono: 1. la conformazione del
fiore; 2. il clima; 3. le misure agrotecniche.

U cilju ublaavanja poslijedica od alternativne rodnosti


maslinar ne moe direkno utjecati na botanika svojstva
masline i na klimatske prilike. Provoenjem i primjenom
dobre poljoprivredne prakse to podrazumijeva redovitu primjenu strukom preporuenih agrotehnikih mjera,
maslinar moe direkno utjecati na smanjenje alternativne
rodnosti. Najvanije agrotehnike mjere u maslinarstvu su:
gnojidba, zatita, rezidba i navodnjanvanje. Uinkovitost
spomenutih mjera ovisi o pravovremenoj primjeni. Spomenuti u samo najvanije mjere koje mogu bitno utjecati
redovitu rodnost masline.

Con lobiettivo di mitigare le conseguenze della produttivit


alternativa, lolivicoltore non pu influire direttamente sulle caratteristiche botaniche dellolivo e nemmeno sulle condizioni
meteorologiche. Attuando e applicando prassi agricole adatte,
comprensive di applicazione regolare e puntuale delle misure
agrotecniche suggerite dagli esperti del settore, lolivicoltore
pu influire direttamente sulla riduzione della produttivit alternativa. Le misure agrotecniche principali in olivicoltura sono
la concimazione, la protezione, la potatura e lirrigazione. Qui di
seguito ricordo solo le misure principali utili a contribuire significativamente ad una produzione regolare dellolivo.

Gnojidba Pored osnovne jesensko-zimske gnojidbe mineralnim i organskim gnojivima preko korijena, jako je bitna
lisna prihrana maslina u toku vegetacije. Samo u ukratko
spomenuti injenice iz moje prakse bez puno objanjavanja
jer bi to iziskivalo previe prostora. Posebno je vana prihrana masline, prvi put neposredno pred i drugi put odmah
poslije cvatnje. Koristimo tekua duina gnojiva sa dodatkom mikroelemenata i naglaenim sadrajem bora (B). Bor
ima znaajnu ulogu u uinkovitijoj oplodnji, zametanju i u
rastu mladih plodia kod voaka pa tako i kod masline.

Concimazione - Accanto alla concimazione di base autunnaleinvernale con luso di concimi minerali e organici che vanno a
nutrire le radici, ha particolare importanza pure la concimazione
fogliare durante la fase vegetativa dellolivo. Desidero proporvi
in breve solo alcuni dati di fatto derivanti dalla mia esperienza,
senza infinite spiegazioni che richiederebbero tantissimo spazio
in pi. particolarmente importante la concimazione fogliare,
che va fatta una volta un po prima della fioritura e la seconda
volta subito dopo la fioritura. Qui vanno usati concimi liquidi a
base di azoto, aggiungendovi microelementi e verificando che ci
sia un contenuto accentuato di boro (B), il quale ha un ruolo importantissimo nella fase della fruttificazione, nella germogliazione e nella crescita dei giovani frutti di qualsiasi albero da frutto
e pertanto anche degli olivi.

Zatita protiv bolesti i tetnika Samo zdravo stablo masline


moe dati ekonomski zadovoljavajui urod. Zbog prisutnosti velikog broja bolest i tetnika koji napadaju maslinu
ova je tema vrlo iroka. Vano je konstantno savjetovanje
sa strunim osobama, prisustvovati strunim predavanjima,
pratiti literaturu, itati specijalizirane asopise i na taj nain
stjecati nova znanja. Njihovom primjenom u praksi stjeemo nove vjetine.

Protezione da malattie e parassiti - Solo una pianta sana pu


regalarci un raccolto soddisfacente anche dal punto di vista
economico. Considerato lalto numero di malattie e di parassiti
che attaccano lolivo, il presente un tema molto vasto. La cosa
importante da fare chiedere consiglio agli esperti, partecipare
alle conferenze tematiche, leggere libri e riviste specializzate per
essere sempre bene informati e acquisire nuove conoscenze.
Applicando tali nuove nozioni, nella prassi apprendiamo nuove
pratiche.

Rezidba maslina U maslinarstvu razlikujemo tri osnovne


rezidbe: rezidbu mladih maslina u cilju formiranja uzgojnog
oblika; rezidbu rodnih maslina u cilju vee i redovitije rodnosti i rezidbu starih stabala maslina sa ciljem pomlaivanja.

Potatura dellolivo In olivicoltura distinguiamo tre potature di


base: la potatura di giovani piante per dare forma allo scheletro
(potatura di formazione); la potatura degli olivi produttivi, per
incrementare e rendere pi regolare la fruttificazione; la potatura di vecchi alberi dolivo per rigenerarli.

Za potrebe ove tematike zadrati u se samo na rezidbi


maslina na rod. Odrastao sam u maslinarskoj obitelji. Svoja prva iskustva u maslinarstvu stekao sam od svog djeda.
Ostalo mi je u pamenju da je on prakticirao rezidbu na rod
svake tree godine. U godini rezidbe nije niti oekivao neki
obilniji urod. To je bilo tako kod velike veine maslinara u
Vodnjanu sve do serdine 90-tih godina 20.stoljea. Meutim,
mojim kolovanjem i stjecanjem novih spoznaja, a kasnijom
praksom i novih vjetina uoio sam vanost provoenja
redovite rezidbe na rod. Ona se provodi svake godine u
proljetnim mjesecima, poevi ve od sredine veljae pa do
samoga poetka cvatnje poetkom svibnja. To ovisi od klimatskih prilika i sortimenta. Tu rezidbu danas primjenjuju
gotovo svi ozbiljniji maslinari. Upravo se ta agrotehnika
mjera pokazala kao najuinkovitijom u ublaavanju posljedica alternativne rodnosti maslina. Iz tog razloga udruga
Agroturist sa strunim suradnicima redovito organizira
pokazne vjebe rezidbe maslina na rod od od oujka do
svibnja. Rezultati takvih edukacija su vrlo uinkoviti te nastavljamo sa ovom praksom.

Per non allontanarmi troppo dal nostro tema, qui di seguito mi


soffermer solo sulla potatura per la messa a frutto della chioma. Sono cresciuto in una famiglia di olivicoltori e ho fatto le prime esperienze nelloliveto lavorando con il nonno. Mi rimasto
bene impresso nella mente il fatto che lui eseguiva la potatura
mirata alla produzione ad intervalli di tre anni. Nellanno in cui
essa avveniva, il nonno non si aspettava raccolti abbondanti. Era
una prassi comune tra la gran parte degli olivicoltori di Dignano
fino alla met degli anni Novanta del XX secolo. Poi gli studi
universitari e lacquisizione di nuove nozioni, applicate successivamente nelloliveto, mi hanno fatto comprendere limportanza
della regolarit della potatura produttiva, la quale va eseguita
ogni anno nei mesi primaverili, iniziando gi a met febbraio e
fino allinizio della fioritura nei primi giorni di maggio. Questultimo aspetto naturalmente legato alle condizioni meteorologiche e alla variet di olivo. un intervento che oggi viene fatto da
quasi tutti gli olivicoltori, considerato anche che questa misura
agrotecnica si dimostrata essere la pi efficace per contrastare e ridurre le conseguenze della produttivit alternativa dellolivo. Per tale motivo lAssociazione Agroturist e i suoi esperti
collaboratori organizzano puntualmente dimostrazioni pratiche
di potatura produttiva dal mese di marzo a maggio. I risultati di
tale iniziativa sono ben visibili ed hanno effetto e pertanto daremo seguito alle lezioni pratiche di potatura nelloliveto.

Zakljuak Alternativna rodnost maslina je vrlo kompleksna.


Ona ipak ovisi o puno imbenika na koje maslinar moe
utjecati. Preporuam maslinarima da se posvete redovitoj
primjeni agrotehnikih mjera kojima mogu direktno, nekad
vie ili manje uspjeno utjecati na ublaavanje teta od alternativne rodnosti maslina.

Conclusione La produzione alternativa dellolivo un processo


molto complesso, che dipende da innumerevoli fattori sui quali
lolivicoltore pu influire. Consiglio a tutti gli olivicoltori di dedicarsi regolarmente allapplicazione delle misure agrotecniche
utili a contrastare direttamente, a volte pi, a volte meno, i danni
causati dalla produzione alternativa degli olivi.
Autor/Autore: Franko Ragu dipl.ing.agr

Prosinac
Dicembre
Prosunac

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

U/M Eligije, Natalija, Boena


S/M Bibijana, ivka, Blanka
/G Sv. Franjo Ksaverski
P/V Sv. Barbara, Ivan Damaanski
S/S Saba, Krispina, Slavka
N/D Sv. Nikola2. NED.biskup,DOAA
Nika
Ambrozije, Agaton
P/L
U/M BEZGRENO ZAEE BDM
S/M Valerija, Zdravka, Abel (kvatre)
/G Gospa Loretska, Julija
P/V Damaz, Damir (kvatre)
S/S Gospa G., Ivana F. Ch. (kvatre)
NED. DOAA
N/D Sv. Lucija,3.Jasna,
Svjetlana
P/L Ivan od Kria, piro
U/M Irenej, Kristina, Darija
S/M Adela, Albina, Zorka
/G Lazar, Florijan, Izak, Jolanda
Gracijan, Bosiljko
P/V
S/S Urban, Tea, Vladimir
N/D Amon,4.EugenNED.iDOAA
Makarije
P/L Petar Kanizije, Snjeana
U/M Honorat, aslav, Zenon
S/M Ivan Kentijski, Viktorija
BADNJAK
/G
Adam i Eva (post)
BOI - Roenje
P/V
Isusovo / Natale
PRVOMUENIK
S/S SVETI STJEPAN
S. Stefano Protomartire
SVETA OBITELJ
N/D
Sv. Ivan ap. i ev.
P/L Nevina djeica, Mladen
U/M Toma Becket, David, Davor
S/M Sabin, Liberije, Trpimir
papa, Silvije,
/G Silvestar
st. godina - zahvala

2015.

Udruga - Associazione

Maslinik
Nastaviti sa gnojidbom
i obradom. Zapoeti sa
pripremom sadnih jama
za proljetnu sadnju mladih maslina. Jo puno vie
strunih savjeta tokom godine moete potraiti u asopisima Maslina i Maslinar.

Vinograd / Podrum
Vinograd: duboka zimska obrada tla; osnovna gnojidba
organskim gnojivima te mineralnim gnojivima NPK formulacija
7-14-21 ili 10-20-30 temeljem dobivenih rezultata analize tla
u pedolokom laboratoriju; na crvenicama je naroito vano
dodavati organska gnojiva zbog regulacije vodozranog
reima i poboljanja mikrobioloke aktivnosti u tlu. Podrum:
paziti na higijenu prostora i pribora; kolovanje vina tijekom
dozrijevanja postupcima njege (dopunjavati uestalo
otpranjene drvene bave i druge vinske spremnike u kojima
moemo uvati vino i u atmosferi inertnih plinova); stabilizacija
bistrenjem i filtracijama; izlaganje niskim temperaturama radi
uklanjanja nestabilnih tartarata; kontrolirano mijeanje na
talogu kvasaca, ako je vino sur lie; pratiti sadraj sumpornog
dioksida i korigirati ga po potrebi; u sluaju pojava mana ili
bolesti konzultirati enologa.

Ljekovito bilje

Vodnjan - Dignano

Oliveto
Proseguire i lavori di
concimazione e lavorazione
del terreno. Iniziare a scavare
le fosse per la messa a
dimora primaverile di giovani
alberi dolivo. Potete tenervi
sempre aggiornati durante
tutto lanno, leggendo le
riviste Maslina e Maslinar.

Vigneto / Cantina
Vigneto: scasso invernale del terreno; concimazione di
base con concimi organici e minerali NPK 7-14-21 oppure
10-20-30 a seconda dei risultati delle analisi fatte fare da un
laboratorio pedologico; alla terra rossa importantissimo
aggiungere concimi organici per regolare il regime idrico e
dellaria e migliorare lattivit di microbiologica nella terra.
Cantina: curare sempre la pulizia e ligiene del vano e
dellattrezzatura; affinare il vino durante la maturazione
(colmare le botti ed altri contenitori nei quali lo possiamo
tenere anche in atmosfera a gas inerti); stabilizzazione
mediante chiarificazione e filtrazione; lasciare il vino a
bassa temperatura per rimuovere i tartarati instabili;
mescolatura controllata se il vino sur lie controllare il
livello di diossido di zolfo e se necessario correggerlo; se
si notano difetti o malattie, consultare un enologo.

Piante officinali

Portulak, tuanj (Portulaca oleracea L.)

Portulaca, porcacchia (Portulaca oleracea L.)

Opis vrste: Tuanj je jednogodinja biljka s niskom, uz tlo prileglom i od podnoja razgranatom
stabljikom, koja je okruglog presjeka, mesnata i
sona, crvenkasto- zelene boje, duga do 0,3 m. Listovi su sukulentni - soni, mesnati i debeli, glatki i
sjajni, obrnuto jajastog oblika. Cvjetovi su relativno sitni, uti, zvjezdastog oblika i otvaraju se samo
tijekom sunanih prijepodnevnih sati. Cvate tijekom proljea i cijelog ljeta. Pripada porodici tunjeva (Portulacaceae). Mogunosti upotrebe: U
prehrani se koriste mladi soni listovi koji su blagog kiselkasto-gorkastog, slankasto-aromatinog
okusa pa se mogu konzumirati svjei dodavanjem
u salate. Dodaju se juhama i varivima uz kuhanje
do 15 minuta, pri emu oslobaaju sluz koja blago
zgunjava jelo i daje mu kremast izgled. Tuanj je
pogodan i za kiseljenje. U narodnoj medicini koristi se kao sredstvo koje titi od tetnog djelovanja slobodnih radikala i usporava starenje, zatim
za poboljanje cirkulacije, sprjeavanje stvaranja
krvnih ugruaka, za reguliranje razine kolesterola
i kao laksativ. Vrijeme sakupljanja: Za jelo se
tijekom proljea i ljeta sakupljaju mladi vrni izdanci dugi do 5 cm. Za upotrebu u lijeenju biljka
se koristi svjea ili se sui i samelje u praak.

Descrizione della specie: La portulaca una


pianta annuale con portamento prostrato e basso,
dal cui ceppo si sviluppano i fusti a sezione tubolare, carnosi e succosi, di colore rossastro e verde, lunghi fino a 30 cm. Le foglie sono succulente
e carnose, lisce e lucide, ovate e opposte. I fiori
sono minuti, gialli, a forma di stella e si aprono
solo durante le ore del mattino in presenza del
sole. Fiorisce in primavera e durante tutta lestate.
Appartiene alla famiglia delle Portulacaceae. Usi:
Nellalimentazione vengono usate le foglioline
giovani, succose, contraddistinte da leggero sapore acidulo-amarognolo, salmastro e aromatico, e
pertanto si possono aggiungere a insalate fresche,
come pure a minestre e contorni, cuocendole per
almeno 15 minuti, per far loro liberare la mucillagine, che funge da leggero condensante il quale
dona al piatto una consistenza cremosa. La portulaca si pu anche conservare sottaceto. Nella
medicina popolare si usa come sostanza che contrasta la nocivit dei radicali liberi e che rallenta
linvecchiamento, per migliorare la circolazione
sanguigna e combattere la formazione di coaguli,
per regolare il livello di colesterolo e come lassativo. Periodo di raccolta: Quando usata in
cucina, della pianta si raccolgono le giovani cime
lunghe fino a 5 cm, se invece la usiamo come medicinale, la pianta va usata fresca o essiccata e poi
polverizzata.

Gastro
Friki repovi kampi na kremi od slanutaka s
paprikom i pomodorinima
Svjee repove kampi oistiti od ljuture. Slanutak
iskuhati i na maslinovom ulju napraviti lagani umak,
posoliti i zainiti. Papriku narezati na fetine, a pomodorine glazirati u tavi s jabunim octom. Servirati
sve zajedno uz prepeenu fetu crnog kruha. Zainiti
prema elji.

Biskup jai od cara


U Rimu je u plemikoj obitelji roen Ambrozije. Radi kao odvjetnik. Upravitelj ga Rima Prob uzima za savjetnika. Nakon
smrti nadbiskupa, Ambrozija krtie i osmi dan posvetie za
nadbiskupa. Ureuje bogosluje, brani mijeanja laika sa misnicima, pjeva himne. Mnogo pie, ivi pokorniki. Mnoge obraa,
krivovjerci ga mrze, posebno carica Julija. Paolino kae: Trebalo bi pet biskupa da krste koliko krsti Ambrozije. Skrbi za
siromahe i bolesne. Oplakuje grijehe i smrt dobrih sveenika.
U Rimu ozdravlja paraliziranu enu. Kad su otkrivene relikvije
svetaca, neprijatelji ga optuuju da potplauje lana svjedoke
za udesa. Caru Teodoziju nakon ubojstva 2000 ljudi u Solunu
ne da u crkvu. Car plae to nee moi slaviti Uskrs. Ambroziju je poznat dan smrti. Upravitelj Milana Stilikon kae: Njegova
je smrt opasnot za itavu Italiju. Umro je, nakon 34 godine
biskupovanja, 4. travnnja 397. Bog ga za ivota i nakon smrti
proslavlja udesima. Blagdan je 7. prosinca.

Gastro
Code di scampi freschi su crema di ceci con
peperoni e pomodori
Pulire le code di scampi freschi. Bollire i ceci, che
vanno poi uniti allolio doliva per creare un sughetto leggero, salare e condire. Il peperone va tagliato a
fettine e i pomodorini glassati in padella assieme ad
aceto di mele. Servire tutto assieme con una fetta
tostata di pane nero. Condire a piacimento.

Un vescovo pi potente dellimperatore


Ambrosio nasce a Roma da famiglia nobile e lavora come avvocato.
Probo, amministratore di Roma, lo sceglie come consulente. Deceduto larcivescovo, Ambrosio viene battezzato e appena otto giorni
dopo, nominato arcivescovo. Fa ordine nel culto, difende il mescolarsi di laici e fedeli, canta inni. Scrive molto, vive una vita di penitenze.
Attira molti nuovi fedeli, gli eretici lo odiano, soprattutto limperatrice Giulia. Paolino dice: Servirebbero cinque vescovi per battezzare
tutti quelli che battezza Ambrosio. Cura i poveri e gli ammalati,
piange per i peccati e per la morte di buoni parroci. A Roma guarisce una donna paralizzata. In occasione del ritrovamento di reliquie
di santi, il nemico lo accusa di pagare falsi testimoni di miracoli. Non
permette allimperatore Teodosio di entrare in chiesa dopo la strage
e luccisione di duemila persone a Salonicco. Limperatore si dispera
di non poter festeggiare la Pasqua. Conosciamo la data della morte di Ambrosio e lamministratore di Milano Stilicone dice: La sua
morte un pericolo per tutta lItalia. Muore dopo trentaquattro
anni di vescovado, il 4 aprile 397. Dio lo ricorda in vita e dopo la
morte, per i suoi innumerevoli miracoli. Lo ricordiamo il 7 dicembre.

Voda i loza
Acqua e vite
Istarski vinari su zbog sue htjeli to prije zaboraviti
2012. godinu. Ovu 2014. zbog kie tue i manjka sunanih dana, naroito u vrijeme dozrijevanja groa pa
sve do berbe. eprkajui po izvorima koji govore o
vremenskim neprilikama vezano za vinovu lozu pod
loim pamti se i 2003. ponovno kao sunu i nepovoljnu.
I tako moemo se po vremenskoj liniji etati unazad i
pronai emo mnoge nepriline godine za vinogradare
napose i podrumare.

I produttori di vino istriani avrebbero voluto dimenticare


quanto prima lannata 2012 a causa della siccit, e lanno
2014 per la pioggia, la grandine e la scarsit di giornate
serene, soprattutto nel periodo compreso tra la maturazione delluva e la vendemmia. Andando un po a curiosare
tra i dati sulle (pessime) condizioni meteorologiche per la
viticoltura, unaltra annata che si ricorda in senso negativo
il 2003, anchessa a causa di siccit e avversit climatiche.
Possiamo proseguire a ritroso seguendo il meteo, e troveremo molti altri anni considerati sfavorevoli dai viticoltori e
soprattutto dai produttori di vino e dai cantinieri.

No vratimo se 2014. koja je po mnogo emu bila prava


napast za vinovu lozu. Kie koliko ne moe zamisliti,
onda tua, pa sunca ni za lijek tako da groe nije stiglo sazrjeti a ono to ga je ostalo dosta je bilo trulo.
Bilo je puno posla na zatiti uroda i ienju korova.
Vinograde je i u junoj Istri najprije napala plamenjaa,
potom pepelnica. Da Istra nije usamljena u vinogradarskim nedaama svjedoi potranja vinara sjeverne
Italije za motom s juga kako bi barem malo pridonijeli
izgubljenoj kakvoi sladora u svom. U medijima se moglo, iako rijetko, doznati kako nekim vinarima niti ovakva godina nije problem, no na terenu su na to ostali
reagirali odmahivanjem ruke i ustrim verbalizmima.
Po mnogima svjea vina 2014. godine su za zaboraviti.

Ritorniamo comunque al 2014, lanno contraddistinto da


autentiche condizioni sfavorevoli per la vite. La pioggia caduta in quantit inimmaginabili e poi la grandine, il sole che
non si fa vedere e luva che non riesce a maturare: quella
rimasta parzialmente marcia. C voluto molto lavoro per
proteggere i frutti ed eliminare le erbe infestanti. Le vigne
della Bassa Istria sono state attaccate innanzitutto dalla peronospora e poi dalla fumaggine. Ma lIstria non lunica: a
comprovare i gravi problemi vitivinicoli c stata la grande
richiesta di mosto del sud da parte dei vignaioli dellItalia
settentrionale, per tentare di neutralizzare almeno un po
la scarsa presenza di zuccheri nel vino. Dai mezzi dinformazione abbiamo potuto sentire, seppure raramente, che
nemmeno condizioni di questo tipo rappresentino un problema per i vitivinocoltori, ma poi sul terreno le reazioni
sono state diverse, dai cenni negativi con la mano a pungenti parole contro tali affermazioni. Per moltissimi i vini
freschi dellannata 2014 sono da dimenticare.

Malvazija se na sreu i u ovakvim prilikama pokazala


kao dobar sortni odabir jer je lake podnijela zaraze,
postigla je dostatnu razinu eera tako da u konanici
njena vina e se unato svemu piti. No ostale bijele
sorte poput chardonnay, sauvignona, pinota bijelog i
sivog a da se ne spominje mukat, one su osuene na
propast. Naravno da se u ovakvim oteanim uvjetima prepoznaje iskusan vinogradar jer se primjera radi
rezidbom lia, defolijacijom, osigurala prozranost i
izloenost suncu. Onda veliku ulogu su igrale i pozicije
vinograda, one na padinama i vjetrometini lake su se
odvlaivala za razliku od onih u nizini i kotlinama. Iako
se kasnije beru nita bolje nisu prole i crne sorte.
Od preventivnih mjera za zatitu od ovakvih neprilika
mogu se sprovoditi: postavljanje mrea za zatitu od
tue, sustav navodnjavanja za problem sue, za pretjeranu koliinu oborina bi vjerojatno odvodnjavanje.
Ne vjerujem da bi bilo koji sistem odvodnje izdrao i
spasio zemlju od 120 litara padalina po metru kvadratnom. Istarski vinari bi zbog primjene navedenih agrotehnikih zatita vjerojatno morali poveati cijenu vina
koja je i tako dosta visoka.
Na kraju ove balade o vodi i vinovoj lozi koliine ubranog groa variraju, ee se istiu gubici u prosjeku
za 30 do 50 posto. Grozdovi su zeleniji, veliki, nabubreni od padalina, radi trulei runo su birani, zbog
nedostatka sladora primjenjivano je doeeravanje i
popravak kiselosti odkiseljavanjem. Puno dodatnog
rada u vinogradu napose i podrumu dodatno optereuje vinare pa se stoga nije uditi izjavama poput one u
kojoj se veli kako e ovu godinu preboliti samo veliki
vinari to god se pod pojmom veliki podrazumijevalo.

Per fortuna la malvasia ha dimostrato di essere unottima


scelta varietale anche in queste condizioni, perch sopporta
meglio le infezioni, raggiunge un livello di zuccheri sufficiente,
che comunque alla fin fine ci far bere il suo vino. Le restanti variet di bianchi invece, quali il chardonnay, il sauvignon,
il pinot bianco e grigio, per non parlare del moscato, sono
condannate alla rovina. Naturalmente, in presenza di queste
condizioni avverse si riconosce lesperto viticoltore perch,
tanto per fare un esempio, con leliminazione delle foglie, la
cosiddetta defogliazione, si garantisce alla pianta una buona
circolazione daria e lesposizione al sole. Un secondo ruolo
importante quello della posizione geografica del vigneto:
quelli lungo i pendii di colline ben areate hanno contrastato
meglio lalto tasso di umidit, a differenza delle vigne in pianura e nelle conche. Pur venendo raccolte pi tardi, neanche
le variet rosse hanno avuto un destino migliore.
Tra le misure preventive da applicare in condizioni cos estreme, ricordiamo: la posa in opera delle reti di protezione antigrandine, limpianto di irrigazione per contrastare la siccit,
e in caso di piogge abbondanti, sarebbe utile un impianto di
scarico delle acque, ma non credo proprio che questultimo
potrebbe salvarci e resistere ai centoventi litri di acqua caduti per metro quadrato di terreno. Probabilmente, applicando le suddette misure agrotecniche, i vitivinocoltori istriani
dovrebbero aumentare ulteriormente il prezzo del vino, gi
abbastanza alto.
Per concludere la presente ballata sullacqua e sulla vite, le
quantit di uva raccolte variano, e sono pi frequenti i casi
di calo della produzione, compreso in media tra il trenta e
il cinquanta per cento. I grappoli pi verdi, grossi, gonfi per
le precipitazioni, raccolti a mano per eliminarne le parti
marce sono stati sottoposti a processi di correzione dellacidit e di dolcificazione per mancanza di zuccheri: molto
lavoro in pi quindi nel vigneto e in cantina, un peso per i
vitivinicoltori e pertanto non ci devono sorprendere dichiarazioni come quella sul fatto che questanno verr superato solo dai grandi produttori, a prescindere da cosa si
intenda con tale appellativo.
Autor/Autore: Danilo Dragosavac