Sei sulla pagina 1di 3

customer

manager

bank

business adviser

customers
in a queue (UK)
waiting in line
(US)

cheque (UK) check (US)

desk

ATM (US)
cash machine (UK)

pen

security camera

cheque book

purse
foreign currency

' English in 20 minutes a day

31

At t he ban, k
3

-G

Combinati cuvintele din listele A $i B


pentru a forma noi cuvinte.
Folositi imaginile.

traveller's

book

bank

machine

foreign

camera

cash

currency

business

manager

cheque

cheques

credit

adviser

security

card

H ow to say it
In UK, cuvantulclerk se pronunta
cu sunetul .,a", ca n start
In US clerk se pronunUia$a
cum se scrie, cu un sunet ..er",
ca n her.

Travel money {UK): bank note selling


rate

l+I
B

Australia

2.247 dollars

Canada

2.142 dollars

Eurozone

1.372 euros
12.65 dollars

Hong Kong
South Africa

10.33 rand

l]ISwitzerland

2.131 francs

ml USA 1.651 dollars

(bureau de change)

money exchange

exchange rates

Do you know?

Pentru cumparaturi puteti plati cu


numerar (pay by cash), scrie un cec
(write a cheque) pentru suma
respectiva, sau plati cu card de
credit (pay by credit card).

bank notes
(UK) bills (USJ
wallet

Cand cumparati ceva platind cu


numerar, restul pe care-I primiti
se nume$te change.
coins -

30
day
----

English in 20 minutes a
-

--

calculator