Sei sulla pagina 1di 6
INSTIFUTUL \ NATIONAL AL \ MAGISTRATURIL - PROIECT - Tematica si bibliografia concursului de admitere la Institutul National al Magistraturii august-octombrie 2015 © festul grili de verificare a cunostinfelor juridice - DREPT PENAL Nott: Materia va fi abordatt conform Codului penal din 2009, I. PARTEA GENERALA 1. Legea penala si limitele ei de aplicare 1.1 Prineipii generale; 1.2 Aplicarea legii penale in timp; 2. Infractiunea 2.1 Dispozitii generale; 2.2 Cauzele justificative; 2.3 Cauzele de neimputabilitate; 24 Tentativa; 2.5 Unitatea si pluralitatea de infracjiuni; 2.6 Autorul si participanfii; 3. Pedepsele 3.1 Categoriile pedepselor; 3.2 Pedepsele principale; 3:3 Pedeapsa accesore si pedepsele complementare; 3.4 Caleulul duratei pedepselor; 3.5 Individualizarea pedepselor: ~ dispozitii generale; + Gitcumstantele atenuante gi circumstanfele agravante; + Fenunjarea la aplicarea pedepsei; ~ aménarea aplicatii pedepsei; 7 fuSPendarea executdrii pedepsei sub supraveghere; - liberarea conditionata; 4. Masurile de siguranya 5. Minoritatea § Rispunderea penali a persounei juridice (numai dispozitii generale) 7. Cauzele care inliturd rispunderea penal 8. Cauzele care inlitura sau modifica executarea pedepsei #, Cauzele care inlitura consecinfele condamnaei 10. infelesul unor termeni sau expresii in legea penal IL. PARTEA SPECIALA 1. Infractiuni contra viefii art.188-192; f Bucuresti, na Plisabeta, Nr $3, Sector $ Tek: +4 @21)31021.10 Fax 14 O01) STL 3e Operator de date cu caractr personal /Autorizatia nr. 3188 2, Infractiuni contra integritaii comporale sau stinatii— art 93-196 si art.198; 3; Infractiuni sivarsite asupra unui membru de familie art.199-200; 4: Infiactiuni contra libertitii persoanei — art.205-207; 5. Infractiuni contra libertafii si integritaqii sexuale ~art.218, art.220 ; & Infractiuni ce adue atingere domiciliului si vieti private art.224-225; 2. Infractiuni contra patrimoniului ~ art 228-234, art 236-238, art.242-244 si art. 248; §-Distrugerea si tulburarea de posesie- art.253-256; 9. Infractiuni contra autoritafii ~ art.257-258: 1 )nfiactiuni contra infkptuiiijusttie’ ~ art 266-270, art.273, art.279-283, art.285-286; 11 Infractiuni de corupte gi de serviciu - art, 289.292 art 295-298, art.308-309; 12-Infractiuni de fals ~ art320-323, art 326-327 qa nfisetiuni contra ordini si linistii publice ~ ar.371 si art. 375; 14.Infractiuni contra familiei — art.377-379, Init Napoal al Nia ae Buco, Retn Ess Nr 3, Secu et G31) 5103140 Fane Wa aS Operator de date cu caracter personal Autorizatia ar, 3188 BIBLIOGRAFIE in vederea pregatirii Pentru concurs, candidatii vor putea consulta lucrari de specialitate eda, tt documentatie ce va fi adusd la 2 in raport cu modifiohene legislative intervenite pani la data de (data publicarii anunqului privind organizarea concursului), LEGISLATIE $I JURISPRUDENTA RELEVANTE ~ Constitutia Romaniei; ~ Sodul penal din 2009 si Legea nr. 187/2012 pentru Punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificatle gi completatile ulterioare; concursului, Institatal National a Magia = 3 ‘Bucuresti, B-dul Regina Elisabet, Nr. $3, Sector $ Tel-44 21) 310.21.10 Fax: 4 (21) S11 Oso Overator de dae cu caacter personal /Autorzatia nr. 3185 ———_____ DREPT PROCESUAL PENAL Notit: Materia va fi abordata conform Codutui de ‘Procedurd penalé din 2010, 1. PARTEA GENERALA 1. Principiile i limitele aplicari legii procesuale penale 2. Acfiunea penali si acfiunea 3. Participantii in procesul penal ~ Dispozitii generale; 5 peometenta functional, dupa materie si dupa calitatea persoanei a instanfelor judecitoresti; > Dispozitile speciale privind competenga instanfelor judecatoresti; - aig cmmpetenfa judecdtorului de drepturi 5 libertii sia judecaton ys de camera preliminara; 7 Organele de urmarire penala si competenta acestora: > Incompatibilitatea (fara dispozitile referitoare la strémutare); 7 Subiecti procesuali principali si drepturile acestora, ~ _Inculpatul si drepturile acestuia; ~ Partea civila si drepturile acesteia; > Partea responsabila civilmente si drepturile acesteia; ~ Avocatul. Asistenta juridied si reprezentarea, 4. Probele si mijloacele de proba - Reguli generale; > Audictea persoanelor (ia sectiunea privind protectia martorilor); serch erehezitia domiciliard; perchezita eorporala (cazurile, condifiile si efectuarea Perchezitiei corporate); perchezitia unui vehicul; > Bxpertiza (qumai art.172-181) si constatarea (art.181 ind.1); ~ Cercetarea locului faptei si reconstituirea, 5. _ Misurile preventive, masurile asiguritorii, restituirea Iucrurilor si restabilirea situatiel anterioare sivarsirii infractiunii (fra. dispozitiile art.245-248, fra dispozitiile art.252 ind. - 252 ind.4) 6 Aete procesuale si procedurale comune 7 Cilarea, comunicarea altor acte procedurale, mandatul de aducere; - Tetmenele; ~ Cheltuielile judiciare; - Nulitatile; ~ Amenda judiciara, Institutl National al Magisrarr 4 Bucuresti, Bul Regina Elisabet, Nr. $3, Sector $ Tel:'+4(021)310.21.10 Fax: 44 21) 3110594 Overator de dae cu caracter personal /Autorzatia nr. 3188 Il, PARTEA SPECIALA 1. Urmarirea penal ~ Dispozitii generale; ~ Sesizarea organelor de urmarire penalé; 7 Conducerea si supravegherea activitaji organelor de cercetare penala de catre procuror: ii penale; ~ _Rezolvarea cauzelor si sesizarea instanfei; ~ Reluarea urmatiri penale; ~ _ Plingerea impotriva masurilor si actelor de urmaire penala, 2. Camera preliminara, 3. Judecata - Dispozitii generale; ~ _Judecata in prima instanga; ~ Contestaria; ~ Contestatia in anulare; <,_ Revizuirea (cu exceptia revizuirii in cazul hotdrarilor Curfii Europene a Drepturilor Omului) ~ _Redeschiderea procesului penal in cazul judectti in lipsa Persoanei condamnate. }. Proceduri speciale > Acordul de recunoastere a vinovatiei; > Procedura in cauzele cu infractori minoris - Procedura reabilitarii, 5. Executarea hotirarilor penale (qumai dispozitiile generale, art.550-554) is Nao a Nagi | Buca Bel Rep Esse 3, Sears td GR SIOGL IO Poe A SS period atc crater pesos /Autret nase ———_______ Institut National al Magis Bucuresti, Tel:4$ 20) 3102110 Fax (021) 3110990 BIBLIOGRAFIE in vederea Pregatirii pentru concurs, candidatii vor putea consulta lucrari de pbetialtate sau orice alti documentatie ce va fi adust ie zi in raport cu modificarile legislative intervenite pana la data de (data publicirii anunjului_privind otganizarea concursului), LEGISLATIE $1 JURISPRUDENTA RELEVANTE ~ Constitutia Roméniei; ~ Codul de proceduri penala din 2010 si Legea nr. 255/2013 pentru punerea in aplicare a Legit nr. 135/2010 privind Codul de Procedura penalai si pentru modificarea si completarea unot act i Regina Elsabets, Nt. $3, Sector