Sei sulla pagina 1di 9
ae te INSPECTORATUL $COLAR JUDETEAN CLUJ MINISTERUL EDUCATIEL $1 COLEGIUL NATIONAL ,MIHAT VITEAZUL” TURDA CERCETARII $TIINTIFICE wma“ SOCIETATEA DE STIINTE MATEMATICE DIN ROMANIA- FILIALA CLUJ CONCURSUL INTERJUDETEAN DE MATEMATICA SLINFORMATICA ,,MARIAN TARINA” Ge a XV-a, 8- 9 MAI 2015 «ea oo CLASA a IV-a PROBLEMA 1 Un gospodar are in curte gaini si iepuri, in total 30 de capete si 84 de picioare. Saptimanal, pentru hrana unei pasari sunt folosite, in medie, 500 g de griunte, iar pentru hrana unui iepure de 4 ori mai mult. Kilogramul de graunfe cost 4 lei, Cat plateste gospodarul pe griunjele consumate de animale in 4 siptimani? PROBLEMA 2 La un concurs de matematicd au fost date 40 de probleme pentru care se acordau 10 puncte pentru problema corecti si se penalizeazi cu 4 punete problemele rezolvate gresit. Daci Mihai objine 120 de punete, precizati cate probleme corecte a fiicut. PROBLEMA 3 La inceputul anului scolar, un elev sarguincios a imprumutat de la biblioteca C.N.M.V. 11 culegeri de matematied i 16 carfi de literatura. Saptamanal, el preda bibliotecii 2 cari. Daca preda 2 cArti de acelasi fel (ambele de literaturd sau ambele de matematicd) mai imprumuti o carte de literaturd, iar dacd pred culegere de matematicd gi o carte de literatura, imprumuti o culegere de matematicd. Care este ultima carte cu care raméne elevul? PROBLEMA 4 NUMERE CIVILIZATE Un numa care nu se imparte exact la niciuna din ciftele sale se numeste eivilizat (precizim ci niciun numar nu se imparte la 0). 54 nu sunt eivilizate a) Aratafi ca numerele 52 gi b) Claudiu si Diana au gasit doud numere civilizate care inmultite dau tot un 23" x numar eivilizat. Reconstituifi inmultirea gasita de cei doi copii (stelufele *9 inlocuiese cifre). aaae Timp de lucru 2 ore. Fiecare problema este notati de la 0 la 7 puncte, COLEGIUL NATIONAL ,,MIHAT VITEAZUL” TURDA CERCETARIT $TIINTIFICE ‘? INSPECTORATUL $COLAR JUDETEAN CLUS @ MINISTERUL EDUCATIEL §1 SOCIETATEA DE STIINTE MATEMATICE DIN ROMANIA- FILIALA CLUJ CONCURSUL INTERJUDETEAN DE MATE ATICA SLINFORMATIC A MARIAN TARINA” a XV-a, 8- 9 MAI 2015 CLASA a V-a PROBLEMA 1 Si se arate ci numirul: A = 4031 +2+ 6+ 10+... + 8058 se poate scrie ca suma de doud pitrate perfecte consecutive de numere naturale, PROBLEMA 2 Calculati (a-b)(a+b)* stiind ca a,b € N° si a, at, a2 as2014 Bt bat baat t pao 2025- PROBLEMA 3 eth a) Determinati cifrele a sib, stiind ca @b3 b) Determinaji ciffele a, b, ¢ stiind ci: a0 + 3 - BO = ccc. (Numerele sunt scrise in baza 10), PROBLEMA 4 Multimea numerelor naturale se imparte in submultimi astfel: {0}; {1,2}: (3, 4, 5}; {6 7, 8, 9) unde prima submulfine confine primul numar natural, a doua submulfime confine urmitoarele doud numere naturale gi asa mai departe. Determinati: a) Cu ce numar natural incepe cea de-a $0 —a submultime; b) Suma elementelor celei de-a 50 ~a submuljimis c) Suma elementelor primelor 50 submultimi. Timp de lucru 3 ore, Fiecare problem este notatd de fa 0 la 7 puncte, 2’Sqy_ INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CLUS MINISTERUL EDUCATIEI $1 seb s COLEGIUL NATIONAL ,,.MIHAT VITEAZUL” TURDA CERCETARII $TIINTIFICE a SOCIETATEA DE STIINTE MATEMATICE DIN ROMANIA- FILIALA CLUJ CONCURSUL INTERJUDETEAN DE MATE SLINFORMATICA ,,MARIAN TARINA RA a XV-a, 8- 9 MAI 2015 ATICA CLASA a VI-a PROBLEMA 1 a) Suma a trei numere naturale nenule este 345. Daca primele dowd valori sunt direct proportionale cu 0,(3) respective 1,(6) iar ultimele doud valori sunt invers proportionale cu 3 respectiy 9, si se determine numerele. 1 4 1 b) Se considera numarul @ = —> + 42) 14243 14243442015 © Atdtafi ef numdirul a este subunitar si precizati valorile lui n € N pentru care numérul b=(1—-a)"-63" EN. PROBLEMA 2 SA se afle numerele natural x gi y, stiind cA 1* + 2* + 3% +++ 3133* = 56” —3 PROBLEMA 3 Se considerd triunghiul ABC si punctul O mijlocul segmentului [BC], iar AB >AC. Fie (AD bisectoarea unghiului A, D € (BC) . Perpendiculara din O pe bisectoarea (AD intersecteazA laturile AC si AB inpunctele E, respective F. a) Demonstrati e4 [BF] = [CE]. b) Caleulati raportul dintre lungimile segmentelor AM si NE, unde punctele M si N sunt mijloacele segmentelor [AB] respectiv [AC] PROBLEMA 4 Fie ABC un triunghi echilateral, M mijlocul laturii [BC] si D € (AM) astfel inet AM+MD=AB, Si se determine unghiul DBM. Timp de Inctu 3 ore, Fiecare problema este notati de la 0 la 7 puncte, 2’Sqy. _ INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CLUS MINISTERUL EDUCATIEI SI COLEGIUL NATIONAL ,,.MIHAT VITEAZUL” TURDA CERCETARII $TIINTIFICE \ae¢ SOCIETATEA DE STIINTE MATEMATICE DIN ROMANIA- FILIALA CLUJ CONCURSUL INTERJUDETEAN DE MATE ATICA SLINFORMATICA ,,MARIAN TARINA a XV-a, 8- 9 MAI 2015 CLASA a Vil-a PROBLEMA 1 Se considera patru patrate cu laturi de lungimi egale cu a, b, ¢, d. S& se demonstreze c& media aritmetica acelor patru valori este cel mult egal cu suma tuturor rapoartelor dintre ariile si perimetrele dintre patrate, PROBLEMA 2 Numerele x, y, z sunt numere natural eu proprietatea cf x 2015, i= 1,2, ....n, astfel ineat Sa se arate cd PROBLEMA 2 Fie ABC un triunghi oarecare, Aj, BB), CC; bisectoarele interioare ale triunghiului, AA:, BBo, CC: medianele triunghiului. Notim cu Ga, Gy, Ge centrele de greutate ale triunghiurilor AA,A3, BBiB2, CCC, G* centrul de greutate al triunghiului GaGyGc , G centrul de greutate al triunghiului ABC si G, centrul de grentate al trinnghintni A\R\C, Sa se demonstreze at4p! ~a\r, +B(Ap* ~b ym eCAP CVE gy pa thre 3(2p—a\(2p —b)(2p—c) 2 b) Punctele G’, G si G, sunt coliniare. a) i= PROBLEMA 3 Se consider punctele M, N, P situate pe laturile (AB), (BC) respectiv (CA) ale triunghiului echilateral ABC. Sa se demonstreze c& urmatoarele afirmajii sunt echivalente: a) M,N, P sunt mijloacele laturilor (AB), (BC) respeetiv (CA); b) Triunghiurile AMP, BMN, CNP si MNP au acelasi perimetru, PROBLEMA 4 Fie m € N°. Determinati numérul functiilor cresedtoare fi {1, 2, 3,....m} — {1 2, 3, proprietatea sm} cu | f(x) - fy) |<) xy], Vx y € (1, 2, 3,...,m}, Timp de Inctu 3 ore, Fiecare problema este notati de la 0 la 7 puncte, sot Many, oy INSPECTORATUL $COLAR JUDETEAN CLUS MINISTERUL EDUCATIEI SI Z COLEGIUL NATIONAL ,,MIHAT VITEAZUL” TURDA CERCETARII $TIINTIFICE ran SOCIETATEA DE STIINTE MATEMATICE DIN ROMANIA- FILIALA CLUJ CONCURSUL INTERJUDETEAN DE MATEM. ATICA INFORMATICA ,,MARIAN TARINA” C \ Edifia a XV-a, 8-9 MAI 2015 ae CLASA a X-a PROBLEMA 1 Sa se determine functiile f : N*—>N * care satisfac relatia LO, A TOD care sei neN* n+ f(a) Sa) PROBLEMA 2 Se consider’ numerele complexe 4.2,9i 2), distinete dou city dow, eu proprictaiea ea | 2max 2, =2,|}. Si se arate e& lz, + PROBLEMA 3 Ays>0 si functia f:R—R,f(x)=a5 + £(2015)= f(—2015)=2015 ariitai ci f(x)=2015, Vx eR Fie mumerele a,,4,,.. PROBLEMA 4 1, S& se arate ca numere complexe cu. proprietatea ci ~32,2,2,| <1. Timp de lucru 3 ore. Fiecare problemi este notati de la 0 la 7 puncte. COLEGIUL NATIONAL ,,MIHAI VITEAZUL” TURDA CERCETARII $TIINTIFICE ‘? INSPECTORATUL $COLAR JUDETEAN CLUJ @ MINISTERUL EDUCATIEL SI ah f SOCIETATEA DE STIINTE MATEMATICE DIN ROMANIA- FILIALA CLUJ CONCURSUL INTERJUDETEAN DE MATEMATIC. SI INFORMATICA ,,MARIAN TARINA Editia a XV-a, 8-9 MAI 2015 CLASA a XI-a PROBLEMA 1 a) Si se giseascd doud matrice A, B € M,(R) cu proprietatea cil A? + B? ¢ 3). b) Sa se arate e@ orice doud matrice A, B € M(/R) cu proprietatea de la punetul a) nu comuta, PROBLEMA 2 Fie f (0, 9) [0, %) 0 functie derivabila cu proprietatea ca x f (x) — fix) > 0, ¥ xE(0, ©). Demonstrati ed functia f poate fi prelungiti prin derivabilitate in punetul x = 0. PROBLEMA 3 Fie a> 0 si fi [-a, a] RR 0 funotie derivabila de doud ori eu proprietatea cf | 0x) | < 1, Vx € [-a, a], Sa se arate ca pentru oricare numere naturale p, q 2 2 cu proprietatea ct : 24 coy? + Oy" > 1+ (2) exist un punet ¢ € (-a, a) astfel incdt P(A)” +4 FC)? £"(e)=0. PROBLEMA 4 Si se calculeze Timp de lucru 3 ore, Fiecare problem este notatd de fa 0 la 7 puncte, COLEGIUL NATIONAL ,,MIHAT VITEAZUL” TURDA CERCETARII $THNTIFICE INSPECTORATUL $COLAR JUDETEAN CLUJ ch MINISTERUL EDUCATIEL SI SOCIETATEA DE STIINTE MATEMATICE DIN ROMANIA- FILIALA CLUJ CONCURSUL INTERJUDETEAN DE MATEM. TICA SLINFORMATICA ,,MARIAN TARIN Editia a XV-a, 8- 9 MAI 2015 CLASA a XIl-a PROBLEMA 1 Fie f:R > R f(x) { 7,251, Determinati functia F:R > R, F(x) = J%, f(@Ode. 1+Inx,x>1. “ ned PROBLEMA 2 c ‘) din M3 (Zyo15) cu proprietatea ca A715 a Determinati numarul matricelor A = ( Sos ons PROBLEMA 3 SA se determine functiile integrabile f [0,1] R cu propritatea ca Sp (ede = (FG)? + FOO,¥ xe [0,1]. PROBLEMA 4 Fie (R, +,") un inel. Perechea (a,b) € R X R are proprietatea (P) dacii singura solufie a ecuatiei axa = bxb este x = 0. Sa se arate cd daca (a,b) are proprietatea (P) si a-b este inversabil, atunci ecuatia axa — bxb = a + bare solutie unica in R. Timp de Iucru 3 ore. Fiecare problema este notati de la 0 la 7 puncte.

Potrebbero piacerti anche