Sei sulla pagina 1di 4
L Bp) @p) Gp) 1 (ap) 6p) ML. (4p) Op) IV.) Concursul National de Matematicd “Arhimede” Editia a XL-a, Etapa a Il-a, 01 martie 2014 Clasa a V-a 1, Sse determine mulfimile 4 si B stiind of sunt indeplinite simultan conditile: a) UB a,be.d) b) 4\B= (2,8) 2. Si se arate cd numarul: n=1001! +2002? +3003 +4004* +2014 nu este patrat perfect. La un concurs de atletism fetele sunt numerotate pe tricou cu edte un numdr impar incepdnd ‘cu 1, 3, 5,.. iar biietfi cu edte un numar par incepand cu 2, 4, 6,.. Suma tuturor numerelor de pe tricourile copiilor este egala cu 361 a) Sd s@ arate c& la concurs avem un numar impar de fete. ’ b) Sa se afle cafi biteti si céte fete participa la concurs dacd numdrul de fete este mai mic decit numarul baieilor. Prof. Traian Preda a) Sa se afle numerele de doua ciffe, stiind cd adunfndu-le cu rasturnatele lor, obtinem pitratul sumei ciftelor lor. — b) Sa se arate cd existd o infinitate de cuburi perfecte care se scriu ea sum de dows pitrate perfecte. Gh. Stoica, Petrosani {in vederea pregitirii unui concurs, un elev igi propune ca, pe parcursul a 180 de zile, si rezolve 328 de probleme dintr-o culegere de probleme. Stiind cd el rezolva cel pujin o problema pe zi si se arate od existi o succesiune de zile pe parcursul cirora elevul rezolva in total 31 de probleme. Prof. Niculaie Marin Gosoniu Noti. Toste subiectele sunt obligatori. La fiecare subiect se acorda 1 punct din oficiu. Punctajul maxim se acorda pentru orice rezolvare corecté si complet, indiferent de metods, Timp de lueru: 2 ore 30 min. € Concursul National de Matematica “Arhimede” Editia a XL-a, Etapa a II-a, 01 martie 2014 Clasa a VI-a 1. Fiexsiy numere naturale astfel ineat zy 9" 10 (4p) a) Saseafle x siy stiind c& x+y=2014 Op) xt 2171 Il. (5p) a) Fie M=@*-3"|xyeN} Si se arate c& oricare ar fi 25 de numere din M, exist 4 al cdror produs este puterea a patra a ‘unui numér natural. (4p) b) Sa se arate c& oricare ar fi 5 numere din M, printre ele exist& doua al clror produs este pitrat perfect. Prof. Nieulaie Marin Gosonia II, —_Fie AABC ascutitunghic si punctele M ¢[BC}, NV e{MC] astfel incét ZB4M = ZCAN . Ducem MP 148, NQLAC, Pe[4B], QeLAC] sinotim PM NNO = {7} 7 S& se demonstreze e& A45C este isoscel in fiecare din cazurile: () Op) Prof, Traian Preda Iv. Se considera muljimea 4 2tlne » (4p) a) 8% se demonstreze ci orice trei numere din muljimea A pot fi laturile unui triunghi. (5p) _b) Si se afle perimetral maxim pe care poate si- aibi un triunghi eu laturile in mulfimea A stiind c& perimetrul s8u este un numiir natural sisi se afle valorile mn,peN pentru care se atinge acest maxim. Prof, Traian Preda ‘Nota Toate subiectele sunt obligatori. La fiecare subiect se acorda 1 punet din oficiu, Punciajul maxim se acorda pentru orice rezolvare corects si complet, indiferent dle metods. Timp de lucru: 2.ore 30 min. Concursul National de Matematici “Arhimede” Editia a XI-a, Etapa a I1-a, 01 martie 2014 Clasa a VIT-a L (4) a) S&searate ci numarul -[2. =. fe ¥0,0(2), 0,0(02) 0,0(002) este natural. (Sp) b) Fie numerele pozitive a si b astfel incat 3" Si se vetifice dact are loc dubla inegalitate a @ @ ato as a +B vic IL (4p) a) Sse descompund multimea 1,2,3 0034} {In reuniune de submultimi disjuncte avand aceeasi sum‘ a elementelor si astfel inedt orice doua submultimi s& aiba un numar diferit de elemente. (Sp) b) Aceeasi problema pentru multimea {1,2,3,...,2014} Prof. Traian Preda m1. Fie patrulaterul ABCD cu AB paraleli cu DC, Pe (AB), PC BD ={M}, PDMAC={N} ' MP, NP. ACM BD = {0}. Dack —— + — si ACN BD=(0}. Deck T+ (4p) a) ABCD este paralelogram. Op) atunci Prof, Ion Neayéi, Slatina, Olt Iv. in triunghiul dreptunghic ABC (m(A)=90") se noteazd cu D si E piciorul inaltimii si respectiv piciorul medianei, duse din A, AB BC (Sp) b) Sa se caleuleze lungimile laturilor triunghiului stiind c& SODE = 7BC si perimetrul triunghiului este 120m. (4p) a) Sase demonstreze cd BD Prof. Chiritaé Marcel Nota. Toate subiectele sunt obligatori, La fiecare subiect se acord& 1 punct din ofciu. Punctajul maxim se acorda pentru orice rezolvare corecta si completa indiferent de metods Timp de lucru: 3 ore. Gp) Bp) (3p) nL. (4p) Op) m1. (4p) Op) IV. (9p) Notd. Toate subiectele sunt obligatorii. L Concursul National de Matematica “Arhimede” Editia a XI-a, Etapa a I-a, 01 martic 2014 Clasa a VITL-a Se considera expresia: 3 2o)-(24 21) etx 2+1 3~1, 28 unde x R\{0,1,-1} a) Sse afle E(2). b) Sse arate ct E(x)=—4, (We RV{OL-D. x ©) Saseafle xe R astfel incat lca * - 4 2 Si se afle valoarea minimé a expresiei x+y? 427-24 2y-32 in fiecare din cazurile: a) xyzeR. b) xy,zeZ _ in fiecare caz, si se afle cfnd n realizeazi minimul. Prof. Traian Preda, Niculaie Marin Gosoniu Se consider cubul ABCD4'B'C'D! ,cu AB =a. Fie £ mijlocul [4'D'] si BEM A'C’={F}, ADM DE={G}. a) Sie calculeze FG. b) Sisearate cl FGLA'C' si FG LAD’. Prof. Niculaie Marin Gosoniu Fie VABCD o piramid& patrulaterd regulatt cu fefele laterale triunghiuri echilaterale si O centrul bazei. Pe munchiile VA, VB, VC si VD se consider punctele M,N, P respectiv Q astfel incdt: 2VM= MA, VN=NB, 2VP=PC, 3VQ=QD. SA se demonstreze cl dreapta de intersectie a planelor (OMN) si (OPQ) este perpendiculara pe fata (VAD). Prof. Traian Preda are subiect se acord& | punct din oficiu. Punctajul maxim se acordi pentru orice rezolvare corecta si complet, indiferent de metodt, Timp de lucru: 3 oe.

Potrebbero piacerti anche