Sei sulla pagina 1di 1

w

J3.ay..za/3

JUDETUL?REHOVA
PRImAnIa UANECIU
INREGISTFAT Nr. -/{fr

'lua&i tuna-o* affi

--zi

tbu^

,/nl
t,L}*.

ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA

Cod poptal: I00066, Ploiegti, B-dul REPUBLICII nr. 2-4,Tel. 0244-5I4545. Fax. 0244s95363
Dosar XIII C7
Nr. 12193
Data

Citre,
TOATE PHMARilLE DrN

JUDET

t.
i

ii

Prin prezenta vi informim ci la data de 19.A7.2013 intri Tn vigoare


prevederile Legii 3721X3.12.2A05 cu modificirile gi completdrile ulterioare,
inclusiv Legea 159115.05.2013 prin care, pr:in certificatul de urbanism emis in
vederea oblinerii autorizatiei de construire pentiu dediri, tt-_ lengie obli$ativitdtda
respectirii cerintelor minime de performanld energetici, se va solicita intocmirea
unui studiu privind posibiltatea utilizirii unor sisteme alternative de
eficienfi ridicati, in functie de fezabilitatea acegtora din punct de vedere tehnic,
economic ai al mediului inconjuritor.
Pentru clidirile care e construiesc, certificatul de performanfi
energetici se elaboreazA de auditori energetici atestali de MDRAP prin grija
investitorului/proprietarului/administratorului, este prezentat de citre acesta in
original, comisiei intrunite in vederea recepliei la terminarea lucririlor, se
anexeaz5, in copie, la procesul-verbal de receptie gi constituie parte componentd
a cirtii tehnice a construcliei.
Pqntru clddirile existente la care se executd lucrdri de renovare rnajori,
performAhta
energetici a acestora sau a unitElilor de clidire ce fac obiectul
'tprenovirii'7 trebuie imbuniieflte, pentru a satisface cerinlele stabilite in
metodoldgie, in misura in care acest lucru este posibil din punct de vedere
tehnic, funclional gi economic.
Procesul-verbal incheiat cu ocazia recepliei la terminarea lucririlor gi
neinsofit de copia de pe certificatul energetic este nul de drept,
Emiterea certificatului de urbanism, in vederea emiterii autorizaliei de
construire cu incilcarea prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea 372113.11.ZOO1
cu modificdrile 9i completirile ulterioare, se considerd certificat de urbanism
incomplet, constituie contravenlie gi se sancfioneazi conform prevederilor
art' 26 alin. (1) lit. h) 9i alin (2) din Legea 5011991, republicatd, cu modificirile gi
completdrile ulterioare.
Fac exceptie, conform art. 8 urmitoarele categorii de clidiri:
a) clidiri 9i monumente protejate care fie fac parte din zone construite
protejate, conform legii, fie au valoare arhitecturali sau istorici deosebiti,
cirora, daci li s-ar aplica cerinlele, li s-ar rnodifica in mod inacceptabil caracterul

ori aspectul exterior;


b) clidiri utilizate ca lScaguri de cult sau pentru alte activitili cu caracter
religios;
c) clidiri provizorii previzute a fi utilizate pe perioade de pdnd la 2 ani, din

zone industriale, ateliere gi clidiri nerezidenliaie din domeniul agricol care


necesiti un consum redus de energie;
d) clidiri rezidenliale care sunt destinate a fi utilizate mai pulin de 4 luni pe

an;

e) clidiri independente, cu o suprafafi utili mai mici de s0

PRE$EDINTE,
Mircea C

Fo*'E
'
,;"H*;'
36^
-.r1

2013