Sei sulla pagina 1di 1

I

CONSILIUL JUDETEAN SATU MARE


Direcfia Generalfl de Asistenfi Sociali gi Protec{ia Copilului
Operator de date cu caracter personal nr.46l
Birou Control, Managementul Calita(ii Si Contractare Servicii Sociale

NT. BCMCCSS

lf

WT

.Ol.

Ciitre,
CENTRE / CTF

in vederea implement6rii Standardului 17 - Proceduri din Anexa 1 la O.M.F.P.

nr.

94612005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managenal, cuprinzdnd standardele de

control intern/managerial la entitilile publice qi pentru dezvoltarea sistemelor de control


intem/managerial, republicat, modificat

gi completat prin O.M.F.P. nr.

1.42312012, vFt

solicitlm sE ne transmiteli pdn[ la data de 30.04.2015, activitdlile identificate a fi


procedurabile derulate in cadrul serviciului social pe care il coordonati.

Pentru elaborarea/actualizarea procedurilor aferente activitdlilor derulate

compartimentului dumneavoastrS,

v5

rugAm

in cadrul

sd nominalizati persoana/persoanele

responsabill/responsabile.

Cu deosebit[ considera{ie,

birou
Daniel - AurelMuresan
Sef

Intocmit,
Consilier Superior
Mihai - Claudiu LUNGU

Romdnia- Judeful Satu Mare- Consiliul Judetean- Direc{ia General6 de Asisten{E Sociald 9i
Str. Corvinilor, nr. 18, cod 440080, Satu Mare, tel/ fax. +40 261 768830; +40 261
djpc@cj sm. ro, www.dgaspcsm.ro

2o1s