Sei sulla pagina 1di 16

SJK(T) KERUH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK


MATA PELAJARAN : BAHASA INGGERIS

VISI SEKOLAH

SJK(T) KERUH Cemerlang 2010

VISI PANITIA

Panitia Bahasa Inggeris cemerlang setiap kali Peperiksaan UPSR

MISI PANITIA

1. Mempertingkatkan pencapaian dan prestasi pelajar ke tahap yang membanggakan.


2. Memberi pendidikan yang berkualiti tinggi kepada pelajar-pelajar.
3. Melahirkan pelajar-pelajar yang mahir berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris.

TARGET INDEKS iPAS MATA PELAJARAN BAGI UPSR 2008 HINGGA 2010

TAHUN UPSR TARGET iPAS

2008

2009

2010

PERINCIAN TARGET GRED UPSR 2010 PANITIA MATA PELAJARAN

GRED A B C D E % Lulus iPAS


BILANGAN
PERATUS
SJK(T) KERUH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”


MATA PELAJARAN : BAHASA INGGERIS TAHUN : 2010

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1 Sebahagian guru B.I. mempunyai pengalaman luas dalam P&P. W1. Take Off Value (TOV) pelajar adalah sangat lemah.

S2. Kemudahan peralatan multimedia membolehkan guru W2. Pelajar tidak boleh membian ayat dengan baik.
melaksanakan Pengajaran-Pembelajaran dengan lebih berkesan.

S3. Program Panitia telah dirancang dengan teliti bagi membantu W3. Kebanyakkan pelajar menghadapi masalah untuk bertutur dalam
meningkatkan prestasi pelajar bahasa Inggeris.

W4. Guru kurang mempelbagaikan teknik pengajaran.

PELUANG (O) CABARAN (T)

O1. Pihak sekolah sering membiayai penyertaan guru untuk menghadiri T1. Pelajar mempunyai sikap negatif serta tidak minat mempelajari
kursus dan konvensyen bagi meningkatkan pengetahuan dan Bahasa Inggeris.
kepakaran.

O2. Pihak sekolah mengalakkan pembelian dan penambahan koleksi T2. Pelajar berasa malu dan tidak mempunyai keyakinan diri untuk
bahan multimedia bagi tujuan Pengajaran dan Pembelajaran. berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris.

T3. Pelajar kurang minat membaca.

T4. Teknik pengajaran guru yang membosankan mempengaruhi


sikap negatif pelajar.
SJK(T) KERUH

ISU-ISU STRATEGIK
MATA PELAJARAN : BAHASA INGGERIS TAHUN : 2010

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK :

Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik
yang telah dikenalpasti ialah :

1. Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris Peperiksaan UPSR tidak memberangsangkan dari segi
indeks iPAS sekolah.

2. Pelajar lemah dalam membina ayat.

3. Sikap negatif pelajar yang tidak minat mempelajari Bahasa Inggeris memberi kesan besar terhadap prestasi mereka
bagi subjek ini.
SJK(T) KERUH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN


PANITIA : BAHASA INGGERIS

TAHUN : 2010

MATLAMAT
ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI TOV 2007 SASARAN 2008 STRATEGI
STRATEGIK
1. Siri Bengkel ’Score
Pencapaian pelajar dalam mata Meningkatkan A’ .
Pada tahun 2010 iPAS iPAS
pelajaran Bahasa Inggeris pencapaian 2. Ceramah teknik
yang diperolehi adalah Peperiksaan
1. Peperiksaan UPSR tidak cemerlang pelajar iPAS iPAS menjawab B.I.
baik berbanding tahun- Akhir Tahun
memberangsangkan dari segi dalam subjek
tahun sebelumnya. Tahun 5
indeks iPAS sekolah Bahasa Inggeris.
1. Koleksi soalan-
soalan UPSR dan
Memperbanyakka Bilangan Bilangan latihan jawapan
Pada tahun 2010 lebih Bilangan
Pelajar lemah dalam kemahiran n latihan tubi latihan ditambah
2. banyak latihan tubi akan latihan tahun
mengarang esei. berbentuk dipertingkatka sehingga 2. Tugasan Pelajar
disediakan oleh panitia lalu kurang
karangan n sehingga 50%

1. English Language
Sikap negatif pelajar yang tidak Pada tahun 2010 Bilangan pelajar Month
Meningkatkan 80% pelajar 50% pelajar
minat mempelajari Bahasa langkah-langkah untuk bermasalah sikap 2. Bengkel ’Newspaper
minat pelajar menyertai mempunyai
3. Inggeris memberi kesan besar menarik minat pelajar berkurangan In Education’
dalam subjek aktiviti-aktiviti masalah
terhadap prestasi mereka bagi dapat dilaksanakan oleh kepada 20%
Bahasa Inggeris anjuran panitia sikap 3. English Day
subjek ini. panitia sahaja.
SJK(T) KERUH

PELAN TAKTIKAL

MATA PELAJARAN : BAHASA INGGERIS

TAHUN : 2010

ISU STRATEGIK 1 :

Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris Peperiksaan UPSR tidak memberangsangkan dari iPAS

STRATEGI : Meningkatkan pencapaian cemerlang pelajar dalam subjek Bahasa Inggeris.

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

1 Siri Bengkel ’Score A’ Membangunkan April & Jun RM 100 Peningkatan iPAS bagi B.I. Perlaksanaan
modal insan prestasi menuju ke arah u bengkel
Kewangan pencapaian lebih baik lagi. perbincangan dan
sekolah matapelajaran B.I. kefahaman.

2 Ceramah teknik Membangunkan Julai RM 200 Peningkatan iPAS bagi B.I. Ceramah teknik
menjawab B.I. modal insan prestasi menuju ke arah u menjawab soalan B.I.
Peruntukan pencapaian lebih baik lagi yang berkesan.
PIBG matapelajaran B.I.
ISU STRATEGIK 2 : Pelajar lemah dalam kemahiran membina ayat

STRATEGI : Memperbanyakkan latihan tubi berbentuk membina ayat.

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

1 Koleksi soalan-soalan Membangunkan 1bulan Caj minima Pelajar tahu cara iPAS bagi B.I. Guru panitia B.I.
UPSR dan jawapan modal insan proses kepada jawapan sebenar menuju ke arah u mengumpul soalan-
penyediaan pelajar bagi lebih baik lagi soalan UPSR dari
matapelajaran B.I. tahun 2003-2007
beserta model
jawapannya untuk
dicetak dan diedar
kepada pelajar

2 Tugasan Pelajar Membangunkan Semua guru Setiap dua Di tanggung Pelajar dapat iPAS bagi B.I. Guru panitia
modal insan Bahasa Inggeris minggu oleh sekolah menyiapkan menuju ke arah u bekerjasama
tugasan / latihan lebih baik lagi menyediakan
dengan betul tugasan/ latihan
pelajar untuk
kegunaan bersama
ISU STRATEGIK 3 : Sikap negatif pelajar yang tidak minat mempelajari Bahasa Inggeris memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi subjek ini.

STRATEGI : Meningkatkan minat pelajar dalam subjek Bahasa Inggeris

TANGGUNG KOS / PELAN


BIL PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TEMPOH OUTPUT (HASIL) KPI
JAWAB SUMBER KONTIGENSI

1 English Language Month Membangunkan Semua guru March RM 100 Pelajar berminat Peningkatan Merancang dan
modal insan Bahasa Inggeris Kewangan menyertai aktiviti- penyertaan melaksanakan
sekolah aktiviti yang sehingga 80% aktiviti-aktiviti yang
dianjurkan. atau lebih baik lebih menarik
lagi.

2 Bengkel ’Newspaper In Membangunkan March Pelajar berminat Perlaksanaan Merancang dan


Education’ modal insan menyertai aktiviti- 100% program. melaksanakan
aktiviti yang bengkel NIE
dianjurkan.

3 English Day Membangunkan Feb hingga RM 100 Pelajar Peningkatan Merancang dan
modal insan Oktober Kewangan berkomunikasi penyertaan melaksanakan
sekolah dalam Bahasa sehingga 80% aktiviti-aktiviti yang
Inggeris atau lebih baik lebih menarik.
lagi.
SJK(T) KERUH

PELAN OPERASI
PANITIA : BAHASA INGGERIS

TAHUN : 2010

PELAN OPERASI : 1

Nama Projek / Program : Bengkel ’Score A’

Rasional : Kebolehan pelajar masih di tahap lemah mengenai kaedah berkesan menjawab
soalan Bahasa Inggeris berasaskan UPSR

Objektif : 1. Pelajar dapat menjawab soalan UPSR dengan baik.

2. Pelajar dapat pengisian bahan yang berguna semasa sesi bengkel.

Tempoh / Tarikh : April dan Jun

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar Tahun 6

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Perbincangan dan penyediaan kertas kerja 1 hari


2. Mengenalpasti pelajar 2 hari
3. Surat menyurat (penceramah/ penjaga) 1 minggu
4. Pengesahan kehadiran penceramah 1 minggu
5. Jadual Program 1 hari
6. Persediaan perlaksanaan bengkel : 3 hari sebelum tarikh
a) Alat siaraya perlaksanaan
b) Persediaan tempat
c) Pengurusan Bahan
d) Urusan Jamuan
7. Perlaksanaan bengkel 1 hari
8. Laporan perlaksanaan/ post mortem) 1 minggu selepas
perlaksanaan
program
PELAN OPERASI : 2

Nama Projek / Program : Ceramah Teknik Menjawab Soalan Bahasa Inggeris

Rasional : Kebolehan pelajar masih di tahap lemah mengenai kaedah berkesan menjawab
soalan Bahasa Inggeris berasaskan UPSR

Objektif : 1. Pelajar dapat menjawab soalan UPSR dengan baik.

2. Pelajar dapat pengisian bahan yang berguna semasa sesi ceramah.

Tempoh / Tarikh : Julai

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar tahun 6

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Penyediaan Modul 1minggu


2. Surat menyurat (penjaga) 1 minggu
3. Taklimat kepada guru 1 hari
4. Jadual Program 1 hari
5. Persediaan perlaksanaan ceramah: 3 hari sebelum tarikh
a) Alat siaraya perlaksanaan
b) Persediaan tempat
c) Pengurusan Bahan

d) Urusan Jamuan
6. Perlaksanaan Ceramah 2 hari
7. Laporan Perlaksanaan (post mortem) 1 minggu selepas
pelaksanaan program
PELAN OPERASI : 3

Nama Projek / Program : Koleksi soalan-soalan Bahasa Inggeris UPSR dan Jawapan

Rasional : Kebolehan pelajar masih di tahap lemah mengenai kaedah berkesan menjawab
soalan Bahasa Inggeris berasaskan UPSR

Objektif : 1. Pelajar dapat menjawab soalan UPSR dengan baik.

2. Pelajar dapat bahan latihan yang berguna berpandukan soalan UPSR


sebenar.

Tempoh / Tarikh : April

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar Tahun 6

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Mengumpul soalan-soalan dari tahun 2003 hingga 2 minggu


2007 beserta jawapan
2. Mencetak Soalan 2 minggu
3. Mengedar bahan 1 minggu
PELAN OPERASI : 4

Nama Projek / Program : Tugasan Pelajar

Rasional : Kebolehan pelajar membina ayat masih di tahap yang lemah.

Objektif : 1. Pelajar dapat membina ayat dengan baik.

2. Pelajar dapat meningkatkan keupayaan mengeja dan membina ayat melalui


latih tubi

Tempoh / Tarikh : Setiap dua minggu sepanjang tahun 2010

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar Tahun 6

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Perbincangan dan penyediaan soalan Semua guru Bahasa Inggeris Setiap dua minggu

2. Mencetak soalan Semua guru Bahasa Inggeris Setiap dua minggu


mengikut giliran.

3. Perlaksanaan tugasan dalam kelas Semua guru Bahasa Inggeris Setiap dua minggu
berdasarkan kelas masing-
masing.

4. Menerbitkan contoh karangan terbaik Semua guru Bahasa Inggeris Seminggu selepas
berdasarkan kelas masing- perlaksanaan
masing. tugasan
PELAN OPERASI : 5

Nama Projek / Program : English Language Month

Rasional : Tahap penguasaan Bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar adalah rendah.

Objektif : 1. Pelajar dapat menyertai aktiviti-aktiviti anjuran panitia.

2. Pelajar dapat berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris

Tempoh / Tarikh : March

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar tahun 1 hingga tahun 6

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Perbincangan dan penyediaan kertas kerja 2 hari


2. Urusan peruntukan kewangan 1 hari
3. Aturcara program 1 hari
4. Perlaksanaan Program : 1 bulan
i) Pelancaran Bulan Bahasa Inggeris 1 hari
ii) Story telling Competition 2 hari
iii) Spelling Bee 1 hari
iv) Singing Competition 1 hari
v) English Corner 2 minggu
vi) Reading English story book camp 1 hari

5. Laporan perlaksanaan (post mortem) 1 minggu selepas


pelaksanaan program
PELAN OPERASI : 6

Nama Projek / Program : Bengkel ’Newspaper In Education’

Rasional : Tahap penguasaan Bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar adalah rendah.

Objektif : 1. Pelajar dapat menyertai aktiviti-aktiviti anjuran panitia.

2. Pelajar dapat berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris

Tempoh / Tarikh : March

Kumpulan Sasaran : Tahun 6

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Perbincangan dan penyediaan kertas kerja 1 hari


2. Surat Menyurat kepada akhbar ’The Star’ 1 minggu
3. Pengesahan kehadiran Penceramah 1 minggu
4. Aturcara program 1 hari
5. Persediaan perlaksanaan bengkel : 3 hari sebelum tarikh
a) Alat siaraya perlaksanaan
b) Persediaan tempat
c) Urusan Jamuan
6. Perlaksanaan bengkel
7. Laporan perlaksanaan
PELAN OPERASI : 7

Nama Projek / Program : English Day

Rasional : Tahap penguasaan Bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar adalah rendah.

Objektif : 1. Pelajar dapat menyertai aktiviti-aktiviti anjuran panitia.

2. Pelajar dapat berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris

Tempoh / Tarikh : Februari hingga Oktober

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Perbincangan dan penyediaan kertas kerja 1 hari


2. Urusan Kewangan 1 hari
3. Penyediaan dan pencetakan Bahan (mengikut giliran) Semua guru Bahasa Inggeris 1 minggu
4. Perlaksanaan Program Semua guru Bahasa Inggeris 1 hari setiap minggu
5. Urusan hadiah ( mengikut giliran) Semua guru Bahasa Inggeris 1 hari
6. Laporan perlaksanaan Semua guru Bahasa Inggeris 3 hari selepas
perlaksanaan
program
SJK(T) KERUH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM


PANITIA : BAHASA INGGERIS

TAHUN : 2010

BIL NAMA PROJEK JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV

1 Bengkel ‘Score A’

2 Ceramah Teknik Menjawab Soalan

3 Koleksi Soalan dan Jawapan B.I.

4 Tugasan Pelajar

5 English Language Month

6 Bengkel NIE

7 English Day