Sei sulla pagina 1di 7

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BATU

-PELAN STRATEGIK
-PELAN TAKTIKAL
-PELAN OPERASI

KELAB RUKUN
NEGARA

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2015-2017)


KELAB RUKUN NEGARA

ISU
Kurang
penghayatan
terhadap prinsipprinsip Rukun
Negara

MASALAH

MATLAMAT

1.Murid-murid tidak
mengingati prinsipprinsip
Rukun
Negara.

1. Supaya murid
mengingati prinsipprinsip Rukun
Negara.

2.Kurang
penghayatan
terhadap
falsafah
serta prinsip-prinsip
Rukun Negara.
3.
Kurang
ilmu
pengetahuan
yang
berkaitan
tentang
Kenegaraan
dan
Perlembagaan
Negara.

STRATEGI
1. Mengadakan
pertandingan
dalam kumpulan.

2. Memberi
2. Supaya murid
penerangan
sentiasa
tentang semangat
menghayati falsafah cintakan Negara.
serta Prinsip-Prinsip
3. Menerangkan
Rukun Negara.
tentang undang3.
undang dalam
Mempertingkatkan
Negara.
kesedaran dan
pemahaman murid
tentang
kepentingan ilmu
pengetahuan

INDICATOR
PENCAPAIAN
1. Peratus
pencapaian serta
penglibatan KRN
dalam setiap aktiviti
yang dianjurkan oleh
KRN meningkat.

tentang Kenegaraan
dan Perlembagaan
Malaysia.

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2015-2017)


KELAB RUKUN NEGARA
Bi
l
1

Program
Pertandingan
Mencipta Bendera
Malaysia

Objektif
1.Memupuk
semangat
patriotik di
kalangan
murid-murid
2. Mengcungkil
bakat dan
kreativiti
murid-murid
dalam seni
rekacipta
Bendera
Malaysia.
3. Menyemai
rasa cinta dan
bangga

T/jawab
Guru
penasihat
Kelab
Rukun
Negara.

Ahli
tertinggi
Kelab
Rukun
Negara

Tempoh
Jan Okt
(20152017)

Kos/Sumbe
r

TOV

ETR

1.Peratus
keahlian 3%.

1.Peratus
keahlian 6%.

2. Pencapaian
dalam
menyertai
pertandinagn
Kelab Rukun
Negara
peringkat
sekolah
meningkat.

2. Pencapaian
ahli Kelab
Rukun Negara
dalam
pertandinagn
mencipta
Bendera
Malaysia 6%.

3. Peratus
penglibatab
ahli kelab
Rukun Negara
dalam aktiviti

3. Peratus
penglibatab
ahli kelab
Rukun Negara
dalam aktiviti
yang

Indikator
1. Peratus
murid
menjadi ahli
Kelab Rukun
Negara.
2. Pencapaian
ahli kelab
Rukun
Negara.
3 .Penglibatan
ahli kelab
Rukun Negara
dalam aktiviti
yang
dianjurkan

terhadap
bendera
Malaysia.

yang
dijalankan
meningkat
3%.

dijalankan
meningkat
5%.

oleh Kelab

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012-2014)


KELAB RUKUN NEGARA
Bi
l

Program

Objektif

Membuat Buku Skrap

1.Memupuk
daya kreativiti
murid
2. Kesedaran
tentang
sejarah
Perlembagaan
Malaysia.

T/jawab
Guru
penasihat
Kelab
Rukun
Negara.

Ahli
tertinggi
Kelab
Rukun
Negara

Tempoh
Jan Okt
(20152017)

Kos/Sumb
er

TOV

ETR

1.Peratus
keahlian 3%.

1.Peratus
keahlian 6%.

2. Pencapaian
dan
penglibatan
semua ahli
KRN dalam
aktiviti
membuat
buku skrap.

2. Pencapaian
dan
penglibatan
semua ahli
KRN dalam
aktiviti
membuat
buku skrap
5%.

Indikator
1. Peratus
murid
menjadi ahli
Kelab Rukun
Negara.
2. Pencapaian
ahli kelab
Rukun
Negara.
3 .Penglibatan
ahli kelab

3.
Peningkatan
dalam hasil
kreativiti ahli
KRN dalam
membuat
buku skrap
3%.

3.
Peningkatan
dalam hasil
kreativiti ahli
KRN dalam
membuat
buku skrap
5%.

Rukun Negara
dalam aktiviti
yang
dianjurkan
oleh Kelab

PELAN OPERASI (TAHUN 2015-2017)


KELAB RUKUN NEGARA
Nama Projek

Pertandingan Mencipta Bendera Malaysia

Objektif

Memupuk semangat Patriotik di kalangan murid-murid

Tempoh

Jan Okt (2015-2017)

Kumpulan Sasaran

Murid-murid tahun 4,5 dan 6

Guru terlibat

Guru Penasihat Kelab Rukun Negara

Proses Kerja

- Mesyuarat Jawatankuasa

- Membuat Persediaan untuk pertandingan


- Pertandingan dijalankan
- Pemantauan
- Laporan
Kekangan

Jadual waktu perjumpaan bagi membuat persediaan


pertandingan bertembung dengan aktiviti lain.

Pemantauan

Guru Besar/ PK Kokurikulum

PELAN OPERASI (TAHUN 2015-2017)


KELAB RUKUN NEGARA

Nama Projek

Pertandingan Membuat buku skrap

Objektif

Memupuk daya kreativiti murid

Tempoh

Jan Okt (2015-2017)

Kumpulan Sasaran

Murid-murid tahun 4,5 dan 6

Guru terlibat

Guru Penasihat Kelab Rukun Negara

Proses Kerja

- Mesyuarat Jawatankuasa
- Membuat Persediaan untuk Pertandingan Membuat
Buku Skrap
- Pertandingan dijalankan
- Pemantauan
- Laporan

Kekangan

Jadual waktu perjumpaan bagi membuat persediaan


pertandingan bertembung dengan aktiviti lain.

Pemantauan

Guru Besar/ PK Kokurikulum