Sei sulla pagina 1di 1
Generalny Dystrybutor transportowych urz¹dzeñ ch³odniczych Zanotti
Generalny Dystrybutor transportowych urz¹dzeñ ch³odniczych Zanotti

WYKAZ AUTORYZOWANYCH STACJI SERWISOWYCH ZANOTTI W POLSCE

OBSZAR

NAZWA

ZAKRES

ADRES

TELEFON

 

FAX

TELEFON

KONTAKT

US£UG

24/24

BIA£YSTOK

AUTOKLIMA

Z

CT TK

15-521 BIA£YSTOK

85

740-22-26

85

740-22-26

604

901-987

MARCIN WIERZBICKI

UL. SZOSA BARANOWICKA 21/1      
UL. SZOSA BARANOWICKA 21/1      
UL. SZOSA BARANOWICKA 21/1      

UL. SZOSA BARANOWICKA 21/1

     

BYDGOSZCZ

ASO O•MIÑSKI

Z

CT TK

85-738 BYDGOSZCZ UL. SZAJNOCHY 14

       
52 342-36-22 52 342-36-22 601 625-062 MAREK O•MIÑSKI

52

342-36-22

52

342-36-22

601

625-062

MAREK O•MIÑSKI

CZÊSTOCHOWA

FRIGIPOL

Z

CT TK

42-200 CZÊSTOCHOWA UL. MICHA£OWSKIEGO 17

34

372-17-93

   

S£AWOMIR ŒWI¥Æ

34 365-17-20 34 365-17-20 606 774-514

34

365-17-20

34

365-17-20

606

774-514

GDAÑSK

FRIGIPOL

Z

CT TK

80-554 GDAÑSK UL. ŒNIE¯NA 1

 

58

343-70-58

 

606

774-519

TADEUSZ WILEWSKI

58 343-76-15 58 343-76-15 606 774-518 ANDRZEJ KACZMAREK

58

343-76-15

58

343-76-15

606

774-518

ANDRZEJ KACZMAREK

KATOWICE

FRIGIPOL

Z

CT TK

40-335 KATOWICE UL. OBR. WESTERPLATTE 87

       
32 77-77-662 32 77-77-663 606 774-517 DAMIAN ŒCIERSKI

32

77-77-662

32

77-77-663

606

774-517

DAMIAN ŒCIERSKI

KRAKÓW

MEGA TRANS SERWIS

Z

CT TK

30-832 KRAKÓW UL. BISKUPIÑSKA 7C

   

608

366-307

ZBIGNIEW BUCKI

12 653-41-92 12 653-05-45 604 595-313 W£ADYS£AW KOZAK

12

653-41-92

12

653-05-45

604

595-313

W£ADYS£AW KOZAK

   

Z

CT TK

20-218 LUBLIN UL. HUTNICZA 3

         

LUBLIN

TERMO KLIMAT

LUBLIN TERMO KLIMAT 81 746-04-05 81 746-04-05 601 367-609 STANIS£AW MAZUREK

81

746-04-05

81

746-04-05

601

367-609

STANIS£AW MAZUREK

LUBLIN

P.U.H. IGLOPOL

Z

CT TK

21-080 GARBÓW GARBÓW DRUGI 5

 

81

444-32-74

     
  81 444-32-75 81 501-85-15   - MARIUSZ SZKI£¥D•
 

81

444-32-75

81

501-85-15

 

-

MARIUSZ SZKI£¥D•

£ÓD•

SZRON

Z

CT TK

93-631 £ÓD• UL. KOLUMNY 280

         
42 649-94-80 42 649-94-77 504 258-120 MARCIN STROIÑSKI

42

649-94-80

42

649-94-77

504

258-120

MARCIN STROIÑSKI

   

Z

CT TK

10-370 OLSZTYN UL. JESIENNA 3

     

606

774-523

IRENEUSZ CHALEWICZ

OLSZTYN

FRIGIPOL

OLSZTYN FRIGIPOL 89 526-24-81 89 526-24-81 606 774-524 WIES£AW SZUMOWSKI

89

526-24-81

89

526-24-81

606

774-524

WIES£AW SZUMOWSKI

POZNAÑ

 

Z

CT TK

60-003 POZNAÑ UL. WO£CZYÑSKA 37

       

THERMOCARS

THERMOCARS 61 651-72-75 61 651-72-75 501 768-028 GRZEGORZ WARDÊGA

61

651-72-75

61

651-72-75

501

768-028

GRZEGORZ WARDÊGA

RZESZÓW

 

Z

CT TK

35-205 RZESZÓW UL. TOWAROWA 12

       

AUTO-FROST

AUTO-FROST 17 873-36-85 17 873-36-85 606 804-328 KRZYSZTOF SKARBOWSKI

17

873-36-85

17

873-36-85

606

804-328

KRZYSZTOF SKARBOWSKI

SIEDLCE

COOLMAR

Z

CT TK

21-560 MIÊDZYRZEC PODLASKI ZAŒCIANKI 168/8

       
81 85-95-127 81 85-95-127 503 140-300 MAREK SERGIEL

81

85-95-127

81

85-95-127

503

140-300

MAREK SERGIEL

SZCZECIN

FROST SERWIS

Z

CT TK

71-001 SZCZECIN UL. PO£UDNIOWA 15

     

PIOTR KALECIÑSKI

91 482-54-22 91 482-54-22 601 091-233

91

482-54-22

91

482-54-22

601

091-233

WARSZAWA

FRIGIPOL

Z

CT TK

05-860 P£OCHOCIN, ŒWIÊCICE

     

JANUSZ KRZEŒNIAK

UL. POZNAÑSKA 553 22 752-54-03 22 752-54-03 606 774-530

UL. POZNAÑSKA

553

22

752-54-03

22

752-54-03

606

774-530

   

Z

CT TK

05-126 WÓLKA RADZYMIÑSKA UL. POGONOWSKIEGO 10

       

WARSZAWA

PHU LONKO

WARSZAWA PHU LONKO 22 799-24-63 22 799-55-43 602 196-570 ROBERT SITNIK

22

799-24-63

22

799-55-43

602

196-570

ROBERT SITNIK

 

PROCH£ÓD

Z

CT TK

55-095 D£UGO£ÊKA UL. ROBOTNICZA 40

   

601

442-122

PAWE£ KUD£A

WROC£AW

WROC£AW 71 315-20-77 71 315-31-56 603 388-488 ARTUR BRATEK

71

315-20-77

71

315-31-56

603

388-488

ARTUR BRATEK

ZIELONA GÓRA

BORA

Z

CT TK

66-002 STARY KISIELIN UL. PIONIERÓW LUBUSKICH 48

       
  68 325-83-55 68 325-83-55 603 935-549 BARTOSZ SYDOR
 

68

325-83-55

68

325-83-55

603

935-549

BARTOSZ SYDOR

Legenda

Stacja Serwisowa obs³uguje:

- transportowe agregaty ch³odnicze ZANOTTI

Z

- transportowe agregaty ch³odnicze CARRIER TRANSICOLD

CT

- transportowe agregaty ch³odnicze THERMO KING

TK

zamontowane na:

- samochodach dostawczych

- samochodach ciê¿arowych

- naczepach

dostawczych - samochodach ciê¿arowych - naczepach ZARZ¥D FIRMY KSIÊGOWOŒÆ MARKETING ul. Waszyngtona

ZARZ¥D FIRMY KSIÊGOWOŒÆ MARKETING

ul. Waszyngtona 46 42-200 Czêstochowa tel./fax +48 34 372-20-54 e-mail: sprzedaz@frigipol.pl e-mail: serwis@frigipol.pl www.frigipol.pl