Sei sulla pagina 1di 2
Exemplarul 1 Nr. 28003 /DEA/ AQ 03.2015 Doamnei / Domnului Director al Penitenciarului / Spital / Centru de Reeducare /S.N.P.A.P. Tg. Ocna/ BAGR Stimata/Stimate doamné/domnule director, Referitor la fondurile ce urmeaza a fi deschise pentru plata drepturilor salariale din data de 10.04.2015, facem urmatoarele precizari Urmare a analizei efectuate la nivelul DEA asupra executiei bugetare pentru primele 2 luni, @ deschiderilor de credite solictate pentru luna in curs raportate la prevederile timestriale aprobate de ordonatorul principal de credite pentru sistemul penitenciar . cat si asupra datelor centralizate din unitati privind necesarul de fonduri pentru achitarea majorani de, 75% si a situatiei intocmite pentru stabilirea impactului aplicarii prevederilor OUG 70/2014 s-a constatat faptul ca limitele aprobate pentru trimestrele | si Il la Cheltuieli de personal pot asigura : > drepturile salariale lunare aflate in plata pentru tot personalul: 7, 2chitarea majorarii de 100 lei la salariul lunar brut conform prevederilor OUG 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistomulul Public de asistenta sociala in anu! 2015 numai pentru luna ianuarie 2015. Categoriile de Personal care beneficiaza de aceasta majorare salariala sunt cele mentionate in adresa 67076/17.03.2015. = achitarea majorarii de 75% conform art.12 alin (5) din OUG 83/2014 numai Rentru orele lucrate in zilele de 01, 02, 03 si 04 ianuarie 2015 in conditile stabilite prin OMJ 821/2015. Mentionam ca Administrajia National a Penitenciarelor a intreprins demersurile Recesare pentru suplimentarea creditelor bugetare aprobate in trimestrul Il in vederea achitari tuturor drepturilor personalului din sistemul penitenciar si a cheltuielilor cu bunurlle $1 Servicille, cu suma totala de 37.900 mii_lei_si_diminuarea corespunzatoare din trimestrele Ill si IV_ (total necesar =40.750mii fei ~ economii de la alte tilluriz> GSO lei) justificata astfel 1. Cheltuieli de personal penitenciare( 32.850 mii lei) dupa cum urmeaza: 19.000 mii lel pentru plata drepturilor de echipament pentru functionari’ publici cu Statut special din sistemul administratiei penitenciare, conform prevederilor art.25. alin, 2 OMy/2908/C/2013 10.900 mii lei pentru plata majorarii de 75% conform art.12 alin (5) din OUG 83/2014 7.600 mii lei pentru plata majorarii pentru lucrari de exceptie sau misiuni speciale Potrivit art. 12 alin. (3) din OUG 83/2014 850 mil lei pentru plata majorarii de 100 lei la salariul lunar brut conform prevederilor OUG 70/2014 500 mii lei pentru decontarea lentilelor necesare corectiel vizuale pentru functionari public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare potrivt art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1996/2004. ROMANIA, Bucureg. Sv. Maria Ghiculoasa nr 7. sector 2 Cheltuieli cu bunuri si servicii penitenciare (5.50mi lei) suma necesara pentru asigurarea hranei, materialelor igienico-sanitare, medicamentelor detinutilor plata utilailor, a servicillor de dezinsectie, deratizare, reparatii curente si intretinerea spatiilor de cazare a detinutilor: Cheltuieli de personal pentru penitenciarele spital_suma de 2.400 mii lei, astfel 1.110 mii lei pentru plata drepturilor restante de echipament pentru functionarii Publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, conform prevederilor art 25. alin, 2 OMJ/2908/C/2013 (necesar=1.730 mii lei- suma disponibila 620 mit lei = 1 110 578 mii lei pentru plata_majorarii de 75% conform art.12 alin (5) din OUG 84/2014 185 mii let pentru plata majorani pentru lucrari de exceptie sau misiuni speciale potrvit art. 12 alin. (3) din OUG nr. 83/2014 427 mii lei pentru plata majorarii de 100 lei la salariul lunar brut conform prevederilor OUG 70/2014 100 mii lei pentru decontarea lentilelor necesare corectiei vizuale pentru functionarii public! cu statut special din sistemul administratiei penitenciare potrvit art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1996/2004 Pentru deschiderea de credite bugetare in vederea efectuarii platilor drepturilor de faturd salariala din data de 10.04.2015, veti completa datele in Anexa 1a Nota justificativa privind deschiderea de credite bugetare di Conform programarii orare atasate. Cu stima, chestor de penitenc} ‘and general al Adi FOMANIA, Bucuresti, St Masia Ghiculeasa nv 47 sector 2 LPB US