Sei sulla pagina 1di 2
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI $I DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA S.A. Directia Regionala de Drumuri si Poduri Craiova str. Calea Severinulu, Nr. 17 Tel: (+4 03251 408.700 Fax: (+4 0)251 482 231 Emailofene@drdpevro CUI 16054368: J40/552/15.01.2004; Capital social 16.377.920 RON ciF RO16054368 operatorii economici care doresc sa participe la procedura de licitatie deschisa organizata pentru atribuirea contractului de executie Iuerari la obiectivul: lucrari si prestari servicii de proiectare (PTH, DDE si Asistenta tehnica) la obiectivul: “Consolidare si amenajare scurgere ape pe DN 55 Km 4+400 - Km 71+100” Urmare a unor adrese primite de la operatori economici, inregistrata la secretariatul DRDP Craiova cu nr. 24176/08, 10.2012, 24183/08.10.2012, 24181/08.10.2012, 24250/09.10.2012 si 24289/08.10.2012 prin care se solicita clarificari cu privire la documentatia de atribuire, va comunicam urmatoarele: Raspunsul autoritaiil contractante Clarificari solicitate de operatorii economici (CNADNR SA - DRDP Craiova) I. Referitor la raspunsul dumneavoastra fa intrebarea 7 din | 1. Organizarea de sanier va fi cotta procental (in limita | cadrul adresei de clarificare nr. 22378 din 17.09.2012 | standardelor de cost ~ maxim 2,5% din investi de baza) in postata de catre dumneavoastra in SEAP, la sectiunea | cadrul devizilui general (cenvalizatorull). In conformitate Documentatie si clarificari, va rugam sa ne specificati cum | cu recomandarile Curtii de Conturi, fecare ofertant va va fi platita Organizarea de santier. intocmi 0 lista de cantitati aferenta onganizarii de sinter Decontarea se va face in conformitate cu aceasta lista (avand documente justficaive atasate la fiecare situate de lucrar) Mentionam ca lista de cantitat aferenta organizari de santier ‘afi intoemita de catrefiecareofetant in parte (faa aexista 0 lista general valabila). - 2. Prin lavificarea nr. 23762102.10.2012 poz. 41 se precizewza| 2. In lista de cantati ,Sermnalizare st marcaje dupa smacajul se va efectua axial si lateral conform STAS 1848 —| terminarea lucrarlor’, se elimina nt, crt. 2. Mateaj 7/2004 cu latimea de 15 em”. Pozitia 2~ Marcaj longitudinal de 25 | longitudinal de 25 em latime ~66,70 km. ‘em ltime — 66,7 km se elimina din Lista Semnalizare si marcale? Restl articolelor din lista de canta se mentin 3. Lista de canttai ,Sernnalizae si Mareaje"- varugam sane | 3. Marcajele rutiere se vor execula cu. vopsea ‘comunicati daca marcajcle vor fi termoplastice sau clasice. ‘ermoplastica Executia marcajului rutier se face cu respectarea SR 1848 - 7/2004. _| “._Inlista de canta Pod km 257-916 lacapitolul ,Racordari | 4. In lista de cantitati Pod km 257916 la cap. cu terasamentel aticolele 39,41, 43 au unitatea de masura.,me" | ,Racordari cu terasamentele” ar. nr 39, 41, 43 au ‘Va rugam sa ne comunicati daca aceasta este unitatea de masura | unitatea de masura me”, Unitatea de masura este corecta sau se va modifica in mp” ca restllistelorde canta, | eoreeta. | 5. Conform clarifcarii nr. 2376202102012 raspunsul 41, [5. In lista de cantitatt ,Semmalizare st mareaje dupa | stipult ca marcajul axils lateral este de 15 em terminarea lucrarilor”, se elimina pozitia nt. 2. Marea] Pentru anu se crea confi, va rugam sane retransmitet lista | longitudinal de 25 cm latime = 66,70 km. de ,Semnalizare si marcaje dupa terminarea lucrailor”. Restul articolelor din lista de cantitati se mentin. 6. La punctul IIL23.a. Capacitatea tehnica siSau profesionala. [6. Nu confirmam modul de intelegere al op.ec. (Cerina n.2sesolicita urmatoarele: ,Operator economic tebuie | respectiv cu privire la indeplinirea Cerintelor 2 si 4 de sa faca dovada ca a execuat in ulmi S ani (perioada se va calcula | la punctul 11L2.3.a. Capacitatea tehnica sisau profesionala, avand in vedere data la eare are loe prezenta procedura) cel putin | din eadrul fisei de date. Mentionam ca in cazul prezentari tun contract de executie de lucrari similare cu cel supus prezentei | unei oferte comune, Ordinul nr. 509/201 al Presedintelui procedur, respectiv consolidar) refaceri/ modemizar/ reabilitari’| ANRMAP si QUG nr. 342006. actualizat_prevad construct’ noi de sistem rutir, inclusiv poduri/pasaielpodete si | posibilitatea cumularii (Iuarii in considerare) a resursclor Tucrari de colectare si scurgere ape. Plafonul fizic aferent | tuturor membrilor grupul experientei_similare este de minim 89,000,000 lei firs TVA. | A se_vedea raspunsurile din adresele de clarificari_nr. Plafonul valorie minim se realizeaza prin cumularca a cel mult 3 | 24051/05.10.2012 (punctele 2, 3 si 5), nr. 24498109.10.2012 | (tei) contracte de execute lucrar similae.” (punctul 4) La punctul 123. Capacitatea tehnica sifsau profesionala, CCerinta nr. 4 se solicita urmatoarele: ,Operatorul economic trebuie ‘a faca dovada ca a prestt in ultimii 3 ani perioada se va calcula avand in vedere data la care are loc prezenta procedura) cel putin un contract de executie de lucrarisimilare cu cel supus prezenti proceduri, respectiv elaborare Proiect tehnic la infastractura rutiera. Plafonul fizic aferent experientei similar este de minim 800,000 lei fara TVA. Plafonul valorie minim se reaizeaza prin ‘cumulareaacel mult 3 (ei) contracte de pest seviei.” | Din cele de mai sus rezulta 2 cerinte separate privind cexperienta similara solictata ofertantlor participant la prezenta procedura, Astfl, fiecarcia dintre cele 2 cerinte i se aplica prevederile Ordinului ANRMAP nr, 5092011, conform caruia cerintaprivind experienta similara poate fi indeplinita fe integral de ofertant, fie integral de catre un singur tert sustinato. Se impune Iuarea in considerare a faptului ca obiectul prezentei proceduri il eprezintaatrbuirea unui contract dual, care implica saat lurari de executi, cat si prestai servicii de proicctare, dupa ‘cum Autortatea contractanta insasi confirma prin formularea a 2 cerinte disinete referitoare la experienta similara a operatorilor ‘conomiciofertant. ‘Avand in vedere cele de mai sus, va rugam sa confirmat fapal ca cerinta nr. 2 de la punctul IIL2.3.a. Capacitatea tehnica sifsau profesionala din Fisa de Date se considera indeplinita prin ‘curnularea experientei in executie de tucrarisimilare a tuturor ‘ofertantilor asociat, iar cerita nr. 4 privind experienta in servic de proiectare poate fi indeplinita prin sustinere din partea unui | singur tert Cu stima, Director Regional, Ing. Lumezeanu Adrian Director Adj. Invest . AS Ing. cep WS s 8s Sef Departament IPFE, Sian epartament Juridic, Ing. Radu Mihai JnfFetea George Sef Serviciu Achizitii Publice, a Ec. Nedeleu Delia buco