Sei sulla pagina 1di 2
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI $I DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA S.A. Directia Regionala de Drumuri si Poduri Craiova str. Calea Severinului, Nr. 17 Tel: (+4 0)251 408.700 Fax: (+4 0)254 482 231 Emailoferte@drdpevr0 CU! 16054368; J401552/15.01.2004; Capital social 16.377.920 RON ; ciF RO16054368 Catre, operatorii economici care dorese sa participe la procedura de licitatie deschisa organizata pentru atribuirea contractului de executie lucrat obiectivul Executie lucrari si prestari servicii de proiectare (PTH, DDE si Asistenta tehnica) la obiectivul: “Consolidare si amenajare scurgere ape pe DN 55 Km 4+400 - Km 71+100” Urmare a unor adrese primite de la operatorii economic registrate la secretariatul DRDP Craiova cu nr, 21661/10,09.2012 si 21767/11.09.2012, prin care se solicita clarificari cu privire la documentatia de atribuire, va comunicam urmatoarele: Clarificari solicitate de operatorii economici “| Raspunsul autorita tt contractante (CNADNR SA - DRDP Craiova) T.¥a rugam sa ne puneti la dispozitie Formularele in format editabil, word. T In eonformitate cu art. 40 din OUG nr. 3472006 cu modificarle si completarle uterioare ,Autoritatea contractanta are obligata de a asigura obtinerea documentatici de aribuire de catre orice ‘operator economic prin esigurarea accesulu direct. nerestrctonat si deplin, prin mijloace electronice, la continutul documenta de aribuire™. Avand in vedere ca documentatia a fost publicata pe | ‘SEAP si pe site-ul autortai contractante, consideram ca au fost | indeplinite prevederile art. 40 din OUG nr. 342006 cu modifcarile si completarile ulterioare. In eazid in care partea de proiectare va fi subcontracianta, va rrugam sa ne puneti la dispoctie Formularele ce rebuie completate de subcontractor | documente relevante in acest sens. 2. In ual subeontacari unei parti dn contact se vor completa Formularul 16 si anexa la acest formular din cacul sectiuni Formulare a documentatei de atibure, iar in conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2006 cu modifcarile si completarte ltericare, pentru subcontractantii, se va_prezenta obligatory Formularul nt. 1 ,DECLARATIE privind neincadrarea {in situafille previzute Ia art. 69' din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si | completarile ulterioare” din cairul sectiunii Fomulare a documentatici de atrbuire. Totodata, mentionam ea in conformitate eu art. 11 alin. 7 din cadrul HG nr. 92572006 cu | modificarile si completarile uterioare, resursele materiale st umane ale subcontractantilor declarati se iau in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate 3. Va rigam sane comunicati daca modelul de contract props de dumneavoastra este obligatoriu, in sensul ca mu acceptati propuneri de modifcare/completare a acestuia si daca suaweti de acord ca acest contract sa fie discutat’modificat/completat, ‘anterior semnarii acestuia in cazul in care oferta noasira va fi declarata castigatioare. 3. Eventualele obiectii Ia prevederile contractului se vor include in oferta depusa, urmand a fi analizate de comisia de evaluare, ce va stabili daca respectivele obiectie se incadreaza sau nu in prevederile art. 36 alin.2 litb) din cadrul HG 925/206 cu. modificarile si_completarile | ulterioare. Mentionam ca in conformitate cu prevederile | art. 78 din cadrul QUG nr. 34/2006 cu_modificarile si | ‘compleiarile ulterioare, orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari privind documentatia de atribuire, cu respectarea termenului stabilit la pet. 1.1. din adrul fisei de data a achizitici Custima, Director Regional, Ing. Lumezeanu Adrian Director Adj. Investitii, Ing. Ciuciulete Yjore) Sef Depariament IPFE, Sef Departament Juridic, Ing. Radu Mihai Cons-JF. Faten George —— ra 5 oft oe Sef Serviciu Achizitii Publice, G y ( Ee. A