Sei sulla pagina 1di 2
(Goa F 01 PSp. O25 revs Compania Notional3 ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITINE®-$.A. ‘CONETANTA, ‘eonstantze port Incinis Pent, Gara Mertina, 900000 Constonta, Roménks (RO. J14/2308/1 98, Cur 110828, GIF. ROTT0E281 Capitol soc 68.456 270i vrsat integral Tel: $40 241 611540; Fax: A0Z01.819512 F:mail: spme@constantza-port.ro; Web: sew porteloonstantza com tastes | Gonpana Nabonas Admenans Bonini wontine” S.8. Conran CATRE OPERATOR ECONOMICL INTERESATI fe OSNOV, 7012 va vets BASE | CLARIFICARE NR.10 La documentatia de atribuire pentru procedura de licitatie deschisa pentra atribuirea contractului de jucrari * Bretea rutiera de conectare cu DN 397 1, Intrebare: Le capitolul {11.2.1.b) Capacitatea de exereitare a activitatii profesionale, solicitati certificat de rezidenta fiscala sau v declaratie, pentru persoanele juridice strainc. ‘Va rugam sa clarificati dace acest document este solicitat si in cazul persoanelor juridice romane, Raspuns: Acest document este solicitat doar in cazul persoanelor juridice straine. 2, Intrebare: La capitolul IIL? 3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionals, pentru demonstrares, experieatei similare, ofertantul ve face dovada executarii in ultimii 5 ani, a cel putin un contract de ‘executie lucrari cu 0 valoare de minim 20.000.000 lei, fara TVA, eare a avut ca obiect executia de Tucrari de constructii dramuri si poduri nities Va rugam sa clarificati daca aceasta conditie este considerata indeplinita prin prezentarea unui contract de constructii de drumuri si un contract de constructii de poduri rutiere, cu o valoare cumulata de minim 20,000,000 lei, fara TVA. Raspuns: Reiteram raspunsul din clarificarea nr.9, respectiv: In ceea ce priveste experienta similara din capitolu! HL2.3a) capacitatea tehnica svsau profesionala - cerinta nr. 1 din fisa de date nr.60492, precizam ca valoarea de minim 26,000,000 tei fara TVA trebuie demonstrata prin presentarea nui (singur) contract de lucrari care a avut ca object executic de lucrari simitare contractului ce urmeaza a fi atribuit ~ (constructii de drumuri si oduri rutiere). Aceasta valoare trebuie sa reprezinte numai partea executata de operatorul ‘economic ofertant, in cuzul in care a participat intr-o asociere sau ca subcontractor. Experieata similara mu poate fi dovedita prin insumarea mai multor contracte pentru atingerea valorit impuse in cuantum de 20,000,000 lei, fara TVA, 3. Intrebare: La capitolul 1V.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice, solicitati perioada de garantie. Va rugam sa ne transmiteti acest formular. Raxpuns: Perioada de garantie (perioada de notficare a defectiuniior) va fi evidentiata in Anexa la oferta. 4, Intrebare: La capitolul IV.4.2) Modul de prezemtare @ propunerii financiare, soliciteti Declaratile ofertantului. Va rugam sa ne transmiteti acest formular deoarece in Documentatia de atribuire na il regasim. Raspuns > Anexam model “Declaratia(ile) ofertantului” care insoteste propunecea Finacnciara. Custima, DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR INFRASTRUCTURA, Decebat SERBAN Alexandru George TOROV " mye RES < fi, 5, DECLARATIA(ILE) OFERTANTULUT Se campleteaza si se semneaza de ofertant (inclusiv de fieeare membru al asocierii). Ca rispuns Ja invitaia dumneavoastra de participare Ia procedure de atrbuire pentru contractul de mai sus mentionat, Noi, prin subsemnatul.. seve Geclardmm o& a. Am exarninat si am acceptat fa tertegime continetul documentatiei de atribuire initia prin sxwatul de participare cu numarul___din datade___/_/_ Prin aceasta, noi acceptim prevederile Documentatiei de Atrbuire in totalitatea lor, tird rezerve San resticti. 6, Ne oferim si exccutém, in conformitate cu conditile din Documentatia de Atribuire si cu conditile si termencle limiti impuse, fir rezerve sau restrictii, urmBtoarele hierar: «¢. Recunoastem pe deplin si acceptam ea orice informatie incorecta sau incompleta prezentata in mod dcliberet in aceasta oferca poate duce Ia excluderea din acest contract. 4. Ne engajam sa mentinem aceasta oferta velabild pentiu o pericada de wsuu aile (4-1 de zile) respectiv pana Ia dita de si ea va ramane obligatorie pentra noi si poate fi aecepiata oricand inainte de expirarea perioadi de valabitiate ¢. Dacd oferta noastré va fi acceptati, noi ne angajim s& asigurém garantia de bund executie , asa com, este stipulat prin Documentatia de Atribuire. f Facem aceasti declaratie in calitate de lider/membru im asocierea _condusa de .* si pentru aceasta oferti, Noi confimam & nu parcipam pentra acelasi contract in nicio aks fer indiferent sub ce forma (individual, ca memibruint-o asocier, in calitate de subeontractam) si suntem rispunzitori in fara legit pentru executarea contractului. Noi confirmam ca fiderul asocieri este eulorizat 34 mijloceasea si si primeasea instructiunt pentra si in numele flecdrui membru al asocieri & Cunoaster faptul ce memtbrit asocierii au raspundere co¥ctiva fata de autoritatea contractanta in privinta participariiatat in procedura de atribuire cat si in orice contract atribuit noua ca rezutat al acestei proceduri 1h. Vomn informa imedist Avtoritatea Contractantd, daca va apices vreo modificare in siruatiile de mai sus, la orice moment in timpul procedurii de atribuire sau in timpul implemeatirii contractului. i. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa executam lucrarile in ‘raficul de timp in conformitate cu cerintele din Documentatia de Ateibuire ji. Inteleger cd mu sunteti obligeti si acceptati oferta cu cel mai sciizut pret sau orice alté oferti pe care ‘ puteti primi. ik, Intelogem ca in cazul in care aceasta dectaratie ou este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalearea prevederilor legislatici penale privind falsul in declaratii si sant de acord cu orice decizie a auloritatii contractante referitoare In exciuderea din procedura pentru atribuires contractelor de achizitie publice Nota: * sem comple dpa one Data... Numele si Prenumele: Operator economic, (Semnatura autorizata si stampila)