Sei sulla pagina 1di 4
§¢ Black Sea Transmort SRL RO 15364751: Bd. 1 Decembrie 1918, Nr. 21, Birou nr. 20, 313/1301/11.04.03 ‘Adresa primire oferte - Str. Lyon nr. 35. bl. AG. el. 6, ap. 66, Constanta E-mail: blackseatransport@ plv.r0 Tel: 0040 241 515 233 Fax.: 0040 241 545 637 ROK ETOYS fe JONSTANTA Raspuns solicitare clarificari 18 Anunt departicipare nr. 138154 Proiectarea, constructia, instalarea, racordarea si punerea in funetitune a centralei fotovoltaice in cadrul proiectului iu Solar Energy ~ ferma de panouri solare 2,5 MW" Solicitarea de clarificari Intrebare 1 Confirm fisei de date , Proiectarea centralei se efectucaza de catre personal cu calificarea si experienta adecvata” si, recut se efectueaca de un personal cu calificare si experienta adecvata”. Va rugam sa precizati ce documente sunt necesare pentru demoustrarea experiemtel adeevate. Raspuns 1 Formularile mentionate de catre Dumneavoastra nu se regasese la nivelul Fisei de Date eadrul Caietului de Sarcini - Cap. HLI.1 ~ Ipoteze. In cazal in care va referit la cerintelereferitoare la personal formulate in eadrul Fisei de Date, Cap. II.2.3.2), in vederea demonstrarii experientei prezentate in CV se vor solicita documente care sa certifice aceasta experienta. Aceste documente pot consta in (fara ase limita): 2 Recomandari emise de angajtori / beneficiari: < Copii ale deciziilor de numire: iz Copii ale contractelor in care persoanele sunt nominalizate - Alte documente care pot cettifica experienta prezentata in CV. Intrebare 2 Conform eapitolului HL.1.5 din catetul de Sarcini in cadrul ofertei tehnice flecare ofertant are obligatia de a prezenta: Simulari realizate cu soft speciatizat PVGIS din cave sa reculte performantele centrale’ avand in componenta echipamentele si dotarie propuse pentru tivvare de San Tra va) 8 Sea Transmort SRL RO 15364751; Bd. 1 Decembrie 1918, Nr. 21, Birou nr, 20, (J13/1301/1 1.04.03 Tel: 0040 241 515 233 Fax.: 0040 241 545 637 catre ofertant, Ofertele care precinta simulari eronate sau care cuprind valori de produetio de energie anv sub 3400 MIA vor fi respinse’ Va rugam sa precizati daca productia de energie de 3400 MIVh se refera la capacitatea torala instalata sa raportata la | MIV instalat si sa precizati cel putin 10 erori pentru care oferta poate firespinsa. Totodata va rugam sa puneti la dispocitia ofertantilor rapornd PVGIS considera in eaietul de sarcini din care sa rezulte valoarea pragului minimal de 3400 MWh pentru puterea instalata de 25M: Raspuns 2 Productia anuala de energic de 3400 MWh se refera la capacitatea totale instalata, de 2,5 MW si reprezinta un indicator al proiectului. Astiel, ofertele care prezi 3400MWh vor fi respinse ca fiind neconforme, 0 valoare mai mica decat In inteleyerea Autoritatii Contractante, sintagma , Ya rugain...su precizati cel putin 10 erort peniru care oferta poate fi respinsa” face referie la ,ofertele care presinta simulari eronate...vor firespinse” (in situatia in care solicitarea face referire la alte aspecte, va rugam sa reveniti cu 0 alta solicitare de clarificari). Autoritatea Contractanta nu este in masura sa posta prezuma tipul ‘rorilor care pot sa apera in cadrul simulatilor prezentate de catre ofertanti, Fiecare dintre simularile incluse in cadrul ofertelor tehnice va fi verificata de catre Autoritatea Contractanta, Ofertele care prezinta simulari eronate vor fi respinse. ‘Valoarea solicitata de 3400MWh anual, reprezinta o cerinta a Caietului de Sarcini si va fi demonstrata prin simulari utilizand software-ul PVGIS de catre ofertant, in cadrul ofertei Utilizarea software-ului PVGIS a fost solicitata in vederea standardizarii calculatilor, pentru 0 cat mai buna evaluare comparativa a ofertelor. Autoritatea Contractanta nu va compara simularile PVIGS prezentate de ofertanti cu simulari proprii, ci cu simulari derulate de alti ofertanti, in vederea stabiliri conformitatii ofertelor. Astfel, un raport de acest tip nu va fi prezentat Intrebare 3 Jn capitotul V.2.1 din eaietul de sareini sunt memionate urmetoarele aspecte: ,.Structura de sustinere a panourilor fotovoltaice va fl amplasata direct pe teren, dupa decopertarea stratulul dle pamant vegetal. Plansa desentata trateaza un singur tronson de 4m, de structura de ssustinere.dar in teren vor fi amplasate mai multe tronsoane identice, dispuse conform plamalui de sitnaiie..”,, lnfrastruetura ~ Stalpii de metal ai structuri se vor pozitiona in niste gropi umplute 1 pietris, partea de jas a stalpulti fiind la cota -0,20 de la cota terenului amenajat. Dupa ansport SRL CONSTANTA, RO 15364751: Bd. 1 Decembrie 1918, Nr. 21, Birou nr. 20, 313/1301/11.04.03 Adresa primire oferte - Str. Lyon nr. 35, bl. A6, et. 6. ap. 66, Constanta: E-mail: blackseatransporta pfv.t0 Tel: 0040 241 515 233 Far 1040 241 545 637 positionarea stalpilor, acestia se vor lesta prin ineastrarea intr bloe de beton armat de (3x0) 3x2 "In conditile diminuartt inpactalui negativ asupra mediului vee rugam va mentionati in ce masura se pot inlocui fndautile de beton cu alte telnologii moderne de fixare a structurii metalice la sol, astfel incat decopertareu stratului vegetal se nu mai fie necesara Raspuns 3 In vederea stabilirii cerintelor minime ale unei oferte altemative, Autoritatea Contractanta va publica ulterior prezentei o clarificare detaliata si (dupa caz) o erata la Caietul de Sarcini Intrebare 4 Referitor la Capitolul V.3 . Caracteristicile principule ale construetilor lin cadrul objeetivulu de investiit" va rugam sa precizati in ce masura canttatile echipamemtetor pot fi ajustate astfel incat acestea su corespunda solute’ elmologice a fiecarui ofernant Raspuns 4 In vederea stabilitii cerintelor minime ale unei oferte altemative, Autoritatea Contractanta va publica ulterior prezentei o clarificare detaliata si (dupa caz) o erata la Caictul de Sarcini Intrebare 5 Va rugam sa publicati pe SEAP structura documentatiei economice, impartita pe tipuri de activitati, intrucat aceasta nu se regaseste in documentatia publicata Raspuns § In situatia in care, prin formularea ,structura documentatiei economice, impartita pe tipuri de activitai” se intelege documentatia tehnico-economica aferenta, aceasta a fost publicata ca si Anexa I ~ Studiu de Fezabilitate aferenta Clarificarii 1 eu nr. de inregistrare 87/14.08.2012. In situatia in eare, prin formulare ,structura documentatiei economice, impartita pe tipuri de aactivitati” se intelege Devizul General structurat pe capitole, mentionam ca struetura utilizata pentru claborarea Devizului General a fost cea stabilita prin HG 28/2008 privind aprobavea continutului-cadru al documentatiettehinico-economice aferente investi ilor publice, precum sia structurit si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective si luerari de interventit. GA RB 8 a Spl §¢ Black Sea Transmort SAL CONSTANTA, RO 15364751: Bd. 1 Decembrie 1918, Nr. 21, Birou nr. 20, J13/1301/11.04.03, Tel: 0040 241 515 233 Fax.: 0040 241 545 637 In situ: cactivita care, prin formulare , structura documentati economice, impartita pe tipuri de ‘lege Devizu] General cu valori, structurat pe capitole, mentionam faptul ca in eadrul Fisei de Date - 1.4.2) Modul de precentare a propunerti financiare, este specificat : Propunerea financiara se va prezenta conform Ordinului MDLPL nr. 863/2008 pentru fiecare “obiectiv si totalizator, Avand in vedere specificul clar al modului de alcatuire al propuneri financiare precum si structurarea foarte clara a cerintelor si specificatilor din Caietul de Sarcini, Autoritatea Contractanta nu considera retevanta fata de obiectul contractului prezentarea Devizului General cu valori, In cazul in care solicitarea viza alte elemente decat cele retinute ca si posibile de eatte Autortatea CContractanta, va rugam sa reformulatiintrebarea prin wtilizerea unor termeni / definiti in conformitate cu Ievislatia Intrebare 6 Va rugam sa speeificati daca ta evaluarea ofertel, respectiv la ealeulul ,.raportului de eficiema va fi considerat ca punet de masura grupul de masura instalat in punctul de conexitane (conform ATR) sau grupurile de masura instalate pe joasa tensiune in ficeare post de transformare (confom plansa FILA 02) Raspuns 6 In cadnal Descrierii Criteriului de atribuire 3 Raport de eficienta, din cadrul Cap. IV.2) Criterii de atribuire din Fisa de Date aferenta prezentei proceduri se mentioneaza .Eficiema medic garantata de catre ofertant, in mod justificat a centralei fotovoltaice impreuna eu ansamblul de conectare la retea, pe o perioada de 20 ani de functionave....”. Ansamblul de conectare la retea cuprinde inclusiv si grupul de masurare care urmeaza a fi montat in punctul de conexiune. Prin urmare, .output-ul” centralei va fi masurat in punctul de conexiune la retea. Daniel ZAIF Administrator, Y Data 14.09.2012