Sei sulla pagina 1di 6
§6 Black Sea Transnort SRI CONSTANTA, RO 15364751; Bd. 1 Decembrie 1918, Nr. 21, Birou nr. 20, 313/1301/11.04.03 Adresa primire oferte - Str. Lyon nr. 35. bl. A6. et. 6. ap. 66, Constanta E-mail: blackseatransport@ piv.10 Tel: 0040 241 515 233, Fax.: 0040 241 545 637 [S.0. BLAGK SEA TRANSPORT SRL! ‘CONSTANTA Raspuns solicitare clarificari 13 Anunt departicipare nr, 138154 Proiectarea, constructia, instalarea, racordarea si punerea in functiune a centralei fotovoltaice in cadrul proiectului “Ovidiu Solar Energy — ferma de panouri solare 2.5 MW” sol rea de clarificari Intrebare Referitor la investitia “Proiectarea, constructia, instalarea, racordarea si punerea in functiune a centrale frovoltaice in cadrul protectulut Ovidiu Solar Energy ~ferma de panourt solare 2.5 MIP", va rugam sa ne comunicatt urmaroarele © Conform Caietulti de Sarcini, pug. 12 - IL4 Elementele contractului se preci Actualizarea avizelor st aurorizatiilor”: © Fa rugam sa precizati daca taxele pentru obrinerea avizelor se va achita de catre Antreprenor sau de catre Beneficiar © Varugam sa puneti la dispocitie Certficatul de Urbanism aferent. Raspuns ‘Taxele pentru obtinerea avizelor se vor achita de catre Beneficiar. Atasam prezentei Certificatul de Urbanism aferent, Daniel ZAIF JUDEA UL CONSLANLA, PRIMARIA ORASULUI OVIDIU NR. 11764. din: 30.09.2011 CERTIFICAT DE URBANISM NR. 179 DIN 30.09.2011 In scopul: LUCRARI DE CONSTRUIRE- REALIZARE FERMA FOTOVOLTAICA, OVIDIU SOLAR ENERGY 2,5 MW Ca unmare a cererii adresate de: S.C. BLACK SEA TRANSPORT S.R.L. PRIN GOANTA VALENTIN BOGDAN cou dowgictl / sediul in judetul CONSTANT. ‘municipiul /orasul/ comuna CONSTANTA sal sector cod postal strada BD.1 DEC.1918 nr, 21 oL se a a. telefon / fax e-mail inregistrata amr. 11764 din 29.09.2011 ) pentru imobilul-teren si / sau constructi -,situat in judetal CONSTANTA ‘municipiul /oras eomuna ' oviply satul sector 0 cod postal strada EXTRAVILAN mr. b se. 4. ap. sau identficat prin PLAN DE SITUATIE in temeul reglementarilor Documentatiei de urbanism nr: 35/1996 faza PUG/PUZEERD, aprobata prin Hotararea Consiliuli Local Ovidiu nr. 33/1999 in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991,privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu sodifiarile si completarile uerioare, SE CERTIFICA: 1.REGIMUL JURIDIC Terenul este situat in EXTRAVILANUL ORASULUI OVIDIU, SOLA 90, PARCELA A 460/3 Imobilul este proprietatea SC BLACK SEA TRANSPORT SRL dobandit prin CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE NR.1948/2011 servitaiiNU ESTE CAZUL 2.REGIMUL ECONOMIC Folosirea actuala a terenului este: TEREN EXTRAVILAN CATEGORIA DE FOLOSINTA ARABIL Destinatia terenului,stabilita prin documentatiile de urbanism ZONA AGRICOLA Reglementari extrase din documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului sau din regulamentele aprobate care instituie un regim special asupra imobilului -zone protejate: - -interdictii de construire:- 3.REGIMUL TEHNIC POT maxim: CUT maxim: - POT propus: - CUT propus: - Dimensiunile parcelelor 95000 MP Echiparea cu utilitati: zona NU DISPUNE de retele de utilitati (alimentare cu apa, canalizare si alimentare cu energie electric si termica) \Carouaiia s1 acoesus Se VOI anita UH Suda, we 7H oa Ee AAlinjamentul construct’ se va face la: - Inaltimea maxima 2 constructiei va fi de: - . jar constructiile propuse vor avea un regim de inaltime de ‘minimum = maxim - Sistemul constructiv si principalele materiale de constructie permise Prezental Certificat de urbanism poste fi utiizat/nw-poLES utiliza in scopul declarat pentruLintracatr REALIZARE FERMA FOTOVOLTAICA OVIDIU SOLAR ENERGY 2,5 MW Certificatul de urbanism nu tne Toc de autorizatie de construire! desfintare st nu confera dreptul de a executa Iucrari de constructii. 4, OBLIGATIL ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM: In scopul elaborarii documentatici pentru autorizarea executari lucrarlor de constructi- de construire / de desfiintare solicitantul se va adresa autortatii competente pentru protectia medi AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA In aplicarea Directivei Consiliuiui 85/337/CEE (Directiva ELA) privind evaluarea efectelor anumitor proieete publice si private asupra mediului, modificata prin Directiva Consiliului 97/11/CE si prin Directiva Consiliului si Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri si programe in legatura cu medi si modificarea , cu privre la participarea publicului si accesul la justitie, a Directivei 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin certficatul de urbanism se comunica solicitantului obligatia de a contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru ca aceasta sa analizeze si sa decida, dupa caz, incadrarea/neincadrarea proiectului investtiei publice/private in lista, proiectelor supuse evaluarii impactului asupra mediului. In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfasoara dupa emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentatiei pentra autorizarea executarii lucrarilor 4ée constructi la autoritatea administratici publice competente. In vederea satisfacerii cerintelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatca competenta pentru protectia mediului stabileste mecanismul asigurarii consultaii publice,centralizari optiunilor publicului si al formarii ‘unui punet de vedere oficial cu privire la realizarea investtici in acord cu rezultatele consultarii publice. In aceste condi [Dupa primirea prezentulai cerificat de urbanism, ttalaral are obligata dea se prezenta Ta autoriatea Competent peattr protectia mediului in vederea evalvariiinitiale a investtici si stab. demararii provedurii de evaluare a impactului asupra modiului s/sau a procedurii de evaluare adecvata. In urma evaluariinitiale a notificariiprivind intentia de realizare a projectului se va emite punctul de vedere al autaritati competents pentru protectia mediuly. “uaila i care auvoritatea competenta pentru provecta medial stabileste evaluat cory ‘mediului si/san a evaluarii adecvate,solicitantul are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii administratiei publice competente cu privire la mentinerea cererii pentru autorizarca executarii lucrarilor de constructi J situatia in care, dupa emiterea certficatulni de urbanism ori pe parcursul derularii procedurii de evaluare a impactului investitci asupra mediului,solicitantul renunta la intentia de realizare a investitic, acesta are obligatia de a noifica acest | apt autoritati administrate’ publice competent S.CERERFA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE VA FI ‘DE URMATOARELE DOCUMENTE: INSOTITA a) certificatul de urbanism (copie); b) dovada tithlui asupra imobilului, teren si / sau constructi, sau, dupa caz, extrasul de plan cadastral actuaizat lai si cextrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea niu dispune altel (copie legalizata); ey auth edu 6 YO Ga Ye LAMA naga pew eee eee 4) avizele si acordurile stablite prin certficatul de urbanism: 4.1) avize si acordur privind utilitatle urbane si infrastructura (copie) X | alimentare cu apa X | canalizare X | alimentare cu energie electrica aze naturale alimentare cu energie temmica | ‘elefonizare salubritate transport urban altele 2) avize si acorduri privind: sccuritatea la incendii protectia civila X | sanatatea populatiei 3) avize/acorduri specifice ale adiministratici publice centrale si! sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie): AVIZ 0.C.P.LT. CONSTANTA; AVIZ A.N.LF. CONSTANTA; AVIZ S.R.L AVIZ M.AWN. ; AVIZ SC TRANSELECTRICA SA; 44) studi de specialitate (1 exemplar original): STUDIU GEOTEHNIC ) ¢) punetal de vedere / actul administratiy al autoritatii competente pentru protectia mediului (copie); 4) dovada inregistrarii proiectului la Ordinul Arhitectilor din Romania (1 exemplar original), 2) Documentele de plata ale urmatoarelor taxe (copie) Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de: 12 luni de la data emiteri SECRETAR, ‘TROFIM NANIAN ARHITECT SEF, ee ine, 1018080 din 30.09.2011 Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin posta la data de: 03.10.2011 Jn conformitate cu prevederile Legii nr:50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de construct, republicata } cu modificarile si completarile ulterioare, SE PRELUNGESTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM dela data de pana la data de . Dupa aceasta data,o noua prelungire a valablitatii nu este posibila, slictantul urmand sa obtina, in conditile legit un alt certifieat de urbanism, PRIMAR, SECRETAR, BOCAI DUMITRU ‘TROFIM NANIAN ARHITECT SEF, MOCEANU MIHAT Data prelungirii valabilitati..... Achitat taxa de: .. Jei.conform chitantei nr oo dit ‘Transmis solicitantului la data de... somes direct / prin posta, 0008:} “98 BuOZ Uy exespeOU Op UBi