Sei sulla pagina 1di 2

SEKOLAH KEBANGSAAN PERMAI INDAH

14000 BUKIT MERTAJAM


SEBERANG PERAI
TEL : 04-5023357
FAX:04- 5023358
Rujukan kami :bil ( ) dlm SKPI 700-5/8
Tarikh : ................................ 2014

.
.
.
Tuan/Puan,
PEMBERITAHUAN KETIDAKHADIRAN KE SEKOLAH : AMARAN PERTAMA

Saya dengan ini diarahkan untuk memaklumkan bahawa anak/ jagaan tuan/
puan
Kelas

............................................................................
...............................................

telah

TIDAK

HADIR

dari
ke

sekolah

dari ................................ hingga ................................(......... hari ).


2. Sila hubungi pihak sekolah atau berhubung terus dengan pentadbir sekolah dengan
kadar segera.
3. Mengikut Peraturan Sekolah, anak/ jagaan tuan/ puan boleh dikenakan tindakan
BUANG SEKOLAH jika tidak hadir tanpa apa-apa kenyataan daripada ibu bapa
ataupun penjaga dan atas sebab- sebab yang munasabah.
Sekian, dimaklumkan. Terima kasih.

Saya yang menurut perintah.


......................................................................