Sei sulla pagina 1di 46

Month

Date

Emp_Code

Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725

Emp_Name

Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita

TL Name

JagudaniyaRavi
JagudaniyaRavi
JagudaniyaRavi
JagudaniyaRavi
JagudaniyaRavi
JagudaniyaRavi
JagudaniyaRavi
JagudaniyaRavi
JagudaniyaRavi
JagudaniyaRavi
JagudaniyaRavi
JagudaniyaRavi
JagudaniyaRavi
JagudaniyaRavi
JagudaniyaRavi
JagudaniyaRavi
JagudaniyaRavi
JagudaniyaRavi
JagudaniyaRavi
JagudaniyaRavi
JagudaniyaRavi
JagudaniyaRavi
JagudaniyaRavi
JagudaniyaRavi
JagudaniyaRavi
JagudaniyaRavi
JagudaniyaRavi
JagudaniyaRavi
JagudaniyaRavi
JagudaniyaRavi
JagudaniyaRavi
JagudaniyaRavi
JagudaniyaRavi
JagudaniyaRavi
JagudaniyaRavi
JagudaniyaRavi
JagudaniyaRavi
JagudaniyaRavi
JagudaniyaRavi
JagudaniyaRavi
JagudaniyaRavi
JagudaniyaRavi
JagudaniyaRavi
JagudaniyaRavi
JagudaniyaRavi
JagudaniyaRavi

Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit

Client Name
Nilesh bhai
Janak Bhai
Ashwin Bhai
Jayeshkumar
Nitinkumar
Manish Bhai
Jitubhai
Maulik Bhai
Kantilal
Sajahan M
Hiren Bhai
Prakash Bhai
Gopal Bhai
Jitendra Bhai
Laljibhai
Dilipbhai
Rajnikant Bhai
Rajnikant Bhai
Jitendra Bhai
Bharat Bhai
Mahesh Bhai
Ravigiri
Ketan Bhai
A59117
A84373
B17568
R.B.Bhagdev
D28088
D46375
D46679
G25528
H31502
J18223
J39022
J39040
J39456
JL3838
K25606
K56984
K58352
M35960
M79925
R79372
S59966
T12539
U4630

Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725

Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita

JagudaniyaRavi
JagudaniyaRavi
JagudaniyaRavi
JagudaniyaRavi
JagudaniyaRavi
JagudaniyaRavi
JagudaniyaRavi
JagudaniyaRavi
JagudaniyaRavi
JagudaniyaRavi
JagudaniyaRavi
JagudaniyaRavi
JagudaniyaRavi
JagudaniyaRavi
JagudaniyaRavi
JagudaniyaRavi
JagudaniyaRavi
JagudaniyaRavi
JagudaniyaRavi
JagudaniyaRavi
JagudaniyaRavi
JagudaniyaRavi
JagudaniyaRavi
JagudaniyaRavi
JagudaniyaRavi

Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit

V51199
V51515
V52353
Y4873
N47854
V52064
A36045
A69529
B16259
B17776
B38211
B40576
D47362
G25866
G5282
H18048
H18870
J18649
J38512
K25608
K26800
K45512
K57685
M33995
M33997

Contact No Lead Source


9825228521
8487841014
9723268299
8469902627
9925784420
9824206533
9979467785
9898933449
7359393995
9426987132
9924176999
9737777153
8238939768
9510515111
9428126060
9979135688
9825158094
9825158094
8140291910
9537805608
9998519039
9033459963
9426973779
9979035292
9173331193
9924337069
9925056658
9427964151
9624711899
9824484784
9979858092
9825673336
9824459034
9879011219
9913538262
9099920312
9510515111
9924904172
8000820505
###
###
###
###
###
###
###

Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other

Product
Pitched
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity

Lead
Prospect Status
Closing Status
Type
New
Cold
Not interested
New
Cold
Not interested
New
Cold
Not interested
New
Warm
Not interested
New
Cold
Not interested
New
Cold
Not interested
New
Hot
Not interested
New
Cold
Not interested
New
Cold
Not interested
New
Cold
Not interested
New
Cold
Not interested
New
Cold
Not interested
New
Cold
Not interested
New
Cold
Not interested
New
Cold
Not interested
New
Cold
Not interested
New
Cold
Not interested
New
Cold
Not interested
New
Cold
Not interested
New
Hot
Not interested
New
Cold
Not interested
New
Cold
Not interested
New
Warm
Not interested
New
Cold
Not Intrested
New
Cold
Not Intrested
New
Cold
Not Intrested
New
Hot
Closed
New
Cold
Not Intrested
New
Cold
Not Intrested
New
Warm
Follow Up
New
Cold
Not Intrested
New
Cold
Not Intrested
New
Cold
Not Intrested
New
Cold
Not Intrested
New
Cold
Not Intrested
New
Cold
Not Intrested
New
Cold
Not Intrested
New
Cold
Not Intrested
New
Cold
Not Intrested
New
Cold
Not Intrested
New
Cold
Not Intrested
New
Cold
Not Intrested
New
Cold
Not Intrested
New
Cold
Not Intrested
New
Cold
Not Intrested
New
Cold
Not Intrested

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other

Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity

New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New

Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold

Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not

Intrested
Intrested
Intrested
Intrested
Intrested
Intrested
Intrested
Intrested
Intrested
Intrested
Intrested
Intrested
Intrested
Intrested
Intrested
Intrested
Intrested
Intrested
Intrested
Intrested
Intrested
Intrested
Intrested
Intrested
Intrested

Follow up Date
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

Remarks

Not interested
Not interested
Not interested
Commo, Call on 20 Dec, Out of station
Not interested
Not interested
Call After 15-dec-2014
Not interested
Not interested
Not interested
Not interested
Not interested
Not interested
Not interested
Not interested
Not interested
Not interested
Not interested
Not interested
1paisa, commo, porbandar Form had been send
Not interested
Not interested
Call After a week 10\12
Not interested
switchof
Not Interested
Done
not intersted
not interested
call after 15 days 13\12\2014
Not interested
Not interested
not interested
not responding
not interested
not intersted
not interested
not interested
not interested
Invalid number
Invalid number
Invalid number
Invalid number
Invalid number
Swich of
Invalid number

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

Invalid
Invalid
Invalid
Invalid
Invalid
Invalid
Invalid
Invalid
Invalid
Invalid
Invalid
Invalid
Invalid
Invalid
Invalid
Invalid
Invalid
Invalid
Invalid
Invalid
Invalid
Invalid
Invalid
Invalid
Invalid

number
number
number
number
number
number
number
number
number
number
number
number
number
number
number
number
number
number
number
number
number
number
number
number
number

Month

Date

Emp_Code

Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725

Emp_Name

Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita

TL Name

Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi

Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit

Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725

Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita

Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi

Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit

Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725

Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita

Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi

Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit

Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725
E0725

Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita
Punita

Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi

Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit
Purohit

Dec
Dec
Dec
Dec

###
###
###
###

E0725
E0725
E0725
E0725

Punita
Punita
Punita
Punita

Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi
Jagudaniya Ravi

Purohit
Purohit
Purohit
Purohit

Client Name

Contact No

Lead Source

Sanjaybhai
9727711205
Other
Hemuba
9826990875\9825187221
Other
Bhagyalaxami Investment
9898972133\9327427641
Other
Nitin S. Pandya
9426783707
Other
Kajal N Pandya
2240853
Other
Dineshbhai
9427728236
Other
Ravi Parmar
9824281696\9375310102
Other
Atul Pathak
9879333750\2433613
Other
Jitubhai Gandhi
9824865872
Other
Vipul Dhamani
9725274007\9426783703
Other
Rameshbhai
9428158091
Other
Chandrika
9428158091
Other
Ketan Mehta
9426977426
Other
Hina Mehta
9426977426
Other
Kalpeshbhai
9833715124\9898044866
Other
Alkaben Bavishi
9898939914
Other
Harshadbhai Kothari
9374030304\9825828101\2463507Other
Alpeshbhai Radhanapara
9374165116\6595116
Other
Nikhil Sanghavi
9904936366
Other
Rajeshbhai
9952952108
Other
Devangbhai
9824218130
Other
Udaybhai
9909314544
Other
Nitin S. Pandya
9426783707
Other
Udaybhai
9909314544
Other
Kaushik Gondaliya
9979291500
Other
Bhavnaben
9428154242
Other
Varsaben
9825340246
Other
Ashok bhai
9924810402
Other
Kapilbhai Oza
9428011513
Other
Ashvin Devaliya
9913605829
Other
Sanjay Lakhani
9898040979
Other
Narshibhai Vadher
9228214282
Other
Kartik Vadher
9227904050
Other
Manish Gondaliya
9426429560
Other
Mohit Solanki
9909017670
Other
Viththalbhai Donga
9825078187
Other
Dinesh Vora
9824238785
Other
Rajendra Pandya
9825662825
Other
Dhirubhai Keshur
9904021724
Other
Vipul Kagathara
9825970809
Other
Manish Rajveer
9879611019
Other
Devdas Makvana
9428349902
Other
Pradip Popat
9909015559
Other

Product
Pitched
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity

Bharatbhai
R.B.Bhagdev
Dhirubhai Keshur
Viththalbhai Donga
Ashok bhai
Priyen Vyas
Ashvin Devaliya
Kartik Vadher
Vipul Duhira
Kamlesh Mori
Divyang Kundaliya
Hitendrashing Parmar
Divyesh Patel
Diren Rathod
Kishan Makhecha
Sanjay Modhavadiya
Jigar Kavta
Altaf Thela
Hitesh Bhatt
Diren Rathod
Vipul Duhira
Ravindra Gadhavi
Bhavin Vaghasiya
Ramesh Sabhaya
Jagdish Lathiya
Vaibhav Thakrar
Aashref Lasathiya
Anil Thobhani
Mahendrashing Gohil
Pratik Modi
Sanjay Mulaasiya
Jignesh Dolariya
Mahebub Fakir
Mayur Satlani
Sanjay Sojitra
Hemendra Pandya
Ashni Mehta
Vijay Kadhathra
Jagdish Solanki
Sukesh Mehta
Shuti Thakar
Ravjibhai Bagda
Pranav Nensoniya
Bhuvesh Shah
Rajendra Zala

9537805608

9925056658
9904021724
9825078187
9924810402
9725167677
9913605829
9227904050
9978813081
9879797141
9824223943
9824209757
9428266279
9924026919
9924166911
9925779657
9879566969
9924337355
9725016560
9924026919
9978813081
9998101196
9879030434
9879666154
9824531055\9879469691
9909793346\9374816705
9879789432
9825311844\9228786426
9979955155
9924200360
9426289796
9825759969
9998104614
9376296041
9974571109
9824220549
9427252945
9227608169
9824459034
9825222285
9825256476
9427270174
9879309288
9427254430
9426936632

Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other

Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity

Hasmukh Ramani
Pankaj Lodhiya
Parul Kotecha
Pradhyuman Pathak
Nishith Patani
Hardik Raval
Bhagyesh Bhalodi
Shaileshbhai
Labhuben
Pradip Jadeja
Darsana Udani
Ojasbhai
Hasina Gandhi
Chiragbhai
Labhuben
Mahendrashing Gohil
Ashok bhai
Priyen Vyas
Unknown
Praful Gandhi
Falguni Pathak
Mitesh Madiya
Nimishbhai
Taslimbanu
Nayanaben
Amitbhai
Mehrun Momin
Mayurbhai
Bhaveshbhai
Aditi
Atulbhai
Nimeshbhai
Shailesh Ramani
Bharatbhai Porbandar
Shivani Jalal
Devkaranbhai Darji
Alpa Somaiya
Pravinbhai Makwana
Bhaveshbhai Kotak
Ketanbhai
Atulbhai Jani
Nisha Lakhani
Sanjaybhai Vyas
Gambhirsinh Jadeja
Kailashbhai Bhatt

9898084059
9825077003
9824200036
9227605798
9898324729
9925143141
9979000789
9725942625
9426719196
9427447048
9825040350
9825000997
9427252879
9227521721
9426719196
9979955155
9924810402
9725167677
9375141515
9426996710
9426443654
9824815827
9428464494
9824802181
9374115977
9374115977
9426267504
9727588800
9824292250
9376525143
9725024257
9824063755
9825075737
9227880038
9924102343
9824833020
9426239936
9998228829
9898318457
9824419595
9824830691
9429167863
9824520277
9825462383
9427410410

Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other

Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity

Jayeshbhai Adesara
Kamlesh Ashra
Pravin Popoat
Anil Motvani
Rajesh Parmar
Heenaben Davda
Nisha Parmar
Sonal Dhakan
Jatin Makwana
Miteshbhai Mehta
Bindeshbhai Mehta
Samaji Makwana
Sandio Dholakia
Amitbhai Khandenhia
Vinitadevi Kejriwal
Unknown
Ashok bhai
Ojas Goswami
Bhavik Surani
Sandeep Bhadresa
Ajay Shah
Jayshukh Dudhat
Piyush Shah
Manoj Shah
Usha Pandya
Jaydeep Vaghela
Vinod Lekhani
Hitesh Kotecha
Naresh Dave
Ravindra Pansara
Denish Parakh
Girish Satani
Hardik Kothari
Panna Gandhar
Chandulal Boghani
Dharmesh Ganatra
Ketan Savaliya
Keyur Pandya
Kishor Vrgad
Usha Joshi
Parsotam Santoki
Ashar Manjula
Pankaj Sorathiya
Chaturaben Ginoya
Depen Joshi

9825790592
9825728634
9427963709
9898393885
9925503400
9904843319
9714446487
9824212099
9428228366
9998887849
9429098827
9426381125
9925620164
9924133518
9426915376
2371556
9924810402
9898777771
9879481636
9898146959
9824183182
9904224503
2232757
9426289360
9426458364
9824941919
9228370959
2570095
9374549898
9904083984
9825828474
9909280863
9824800584
9879400611
9824840374
9426783734
9825325462
9824237062
6994720
9824637232
9925303725
9426227684
9825626420
9924844536
9825389125

Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other

Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity
Equity

Uday Bharadiya
Chetan Raval
Piyush Rathod
Dharmendra Thakkar

9979330303
9328294133
9427730073
9898771896

Other
Other
Other
Other

Equity
Equity
Equity
Equity

Lead
Prospect Status
Closing Status Follow up Date
Type
New
Cold
Not Intrested
###
New
Cold
Not Intrested
###
New
Cold
Not Intrested
###
New
Cold
Not Intrested
###
New
Cold
Not Intrested
###
New
Cold
Not Intrested
###
New
Cold
Not Intrested
###
New
Cold
Not Intrested
###
New
Cold
Not Intrested
###
New
Cold
Not Intrested
###
New
Cold
Not Intrested
###
New
Cold
Not Intrested
###
New
Cold
Not Intrested
###
New
Cold
Not Intrested
###
New
Cold
Not Intrested
###
New
Cold
Not Intrested
###
New
Cold
Not Intrested
###
New
Cold
Not Intrested
###
New
Cold
Not Intrested
###
New
Cold
Not Intrested
###
New
Cold
Not Intrested
###
New
Cold
Not Intrested
###
New
Cold
Not Intrested
###
New
Cold
Not Intrested
###
New
Cold
Not Intrested
###
New
Cold
Not Intrested
###
New
Cold
Not Intrested
###
New
Warm
Follow Up
###
New
Cold
Not Intrested
###
New
Cold
Not Intrested
###
New
Cold
Not Intrested
###
New
Cold
Not Intrested
###
New
Cold
Not Intrested
###
New
Cold
Not Intrested
###
New
Cold
Not Intrested
###
New
Cold
Not Intrested
###
New
Cold
Not Intrested
###
New
Cold
Not Intrested
###
New
Cold
Not Intrested
###
New
Cold
Not Intrested
###
New
Cold
Not Intrested
###
New
Cold
Not Intrested
###
New
Cold
Not Intrested
###

New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New

Warm
Hot
Cold
Cold
Warm
Warm
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Warm
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold

Follow Up
Closed
Not Intrested
Not Intrested
Follow Up
Follow Up
Not Intrested
Not Intrested
Not Intrested
Not Intrested
Not Intrested
Not Intrested
Not Intrested
Not Intrested
Not Intrested
Not Intrested
Not Intrested
Not Intrested
Not Intrested
Not Intrested
Not Intrested
Not Intrested
Not Intrested
Not Intrested
Not Intrested
Not Intrested
Not Intrested
Not Intrested
Follow Up
Not Intrested
Not Intrested
Not Intrested
Not Intrested
Not Intrested
Not Intrested
Not Intrested
Not Intrested
Not Intrested
Not Intrested
Not Intrested
Not Intrested
Not Intrested
Not Intrested
Not Intrested
Not Intrested

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New

Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Warm
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Warm
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold

Not Intrested
Not Intrested
Not Intrested
Not Intrested
Not Intrested
Not Intrested
Not Intrested
Not Intrested
Follow Up
Not Intrested
Not Intrested
Not Intrested
Not Intrested
Not Intrested
Not Intrested
Not Intrested
Follow Up
Not Intrested
Not Intrested
Closed
Not Intrested
Not Intrested
Not Intrested
Not Intrested
Not Intrested
Not Intrested
Not Intrested
Not Intrested
Not Intrested
Not Intrested
Not Intrested
Not Intrested
Not Intrested
Not Intrested
Not Intrested
Not Intrested
Not Intrested
Not Intrested
Not Intrested
Not Intrested
Not Intrested
Not Intrested
Not Intrested
Not Intrested
Not Intrested

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New

Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Warm
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Warm
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold
Cold

Not Intrested
###
Not Intrested
###
Not Intrested
###
Not Intrested
###
Not Intrested
###
Not Intrested
###
Not Intrested
###
Not Intrested
###
Not Intrested
###
Not Intrested
###
Not Intrested
###
Follow Up 01 January 2015
Not Intrested
###
Not Intrested
###
Not Intrested
###
Not Intrested
###
Not Intrested
###
Not Intrested
###
Not Intrested
###
Not Intrested
###
Not Intrested
###
Not Intrested
###
Not Intrested
###
Not Intrested
###
Follow Up
01 April 2015
Not Intrested
###
Not Intrested
###
Not Intrested
###
Not Intrested
###
Not Intrested
###
Not Intrested
###
Not Intrested
###
Not Intrested
###
Not Intrested
###
Not Intrested
###
Not Intrested
###
Not Intrested
###
Not Intrested
###
Not Intrested
###
Not Intrested
###
Not Intrested
###
Not Intrested
###
Not Intrested
###
Not Intrested
###
Not Intrested
###

New
New
New
New

Cold
Cold
Cold
Cold

Not
Not
Not
Not

Intrested
Intrested
Intrested
Intrested

###
###
###
###

Remarks
Not Interested
Not Interested
Not Interested
Wrong Number
Invalid No
Not Interested
Not Interested
Not Interested
Not Interested
Invalid No
Invalid No
Invalid No
Not Interested
Not Interested
Not Interested
Not Interested
Not Interested
Invalid No
Not Interested
Invalid No
Not Interested
Switch Of
Not Interested
Not Interested
Not Interested
Not Interested
Not Interested
Call At 4-dec-2014
Invalid No
Switch Of
Not Interested
Not Interested
Switch Of
Not Interested
Not Interested
Not Receving
Not Interested
Not Interested
Not Receving
Not Interested
Not Interested
Not Interested
Not Receving

Eq,Form Sent
Done
Not Interested
Not Receving
Come at Office Saturday or Monday
Call at 8-dec-2014
Switch Of
Switch Of
Not Receving
Not Interested
Not Interested
Not Interested
Swich of
Not Receving
Wrong Number
Wrong Number
Not Interested
Not Interested
Not Interested
Not Interested
Not Interested
Invalid No
Invalid No
Not Interested
Not Interested
Not Interested
Not Interested
Not Interested DND
Call at 6 In eve 8Dec
Not Receving
Not Interested
Invalid No
Not Interested
Invalid No
Not Interested
Not Interested
Not Interested
Invalid No
Not Interested
Not Interested
Not Interested
Not Interested
Not Receving
Not Interested
Not Interested

Not Interested
Not Receving
Not Interested
Not Interested
Not Interested
Not Interested
Not Interested
Not Receving
Call At Monday
Not Interested
Not Interested
Not Interested
Not Interested
Invalid No
Not Interesyed
Not Interested
Come at Office Today ya tomorrow
Not Interested
Switch Of
TB Client
Not Interested
Not Interested
Not Interested
Not Interested
Not Receving
Not Receving
Not Receiving
Not Interested
Not Interested
Switched of
Not interested
Not interested
Not interested
Not receiving
Not Interested
Not interested
Not Rechable
Not Interested
Not Interested
Not Interested
Not interested
Not interested
Not Receving
Not Interested
Not Receving

Not Interested
Not Receving
Not interested
Not interested
Not Interested
Not Interested
Not Interested
Not Interested
Not Interested
Not Interested
Not interested
Call on 1 Jan
Not interested
Not interested
Not interested
Not interested
Not Interested
Not interested
Not Interested
Not Interested
Not Interested
Call Tomorrow
Not Interested
Not Interested
Interested in April
Not Receving
Incorrect Number
Wrong Number
Not Interested
Not Reachable
Wrong Number
Not Interested
Check The Number
Not Interested
Not Interested
Not Interested
Not Interested
Not Receving
Incorrect Number
Not Interested
Not Interested
Not Receving
Invalid No
Not Interested
Stop Incoming Calls

Not Receving
Check the number
Call Tomorrow
Not Receving

Potrebbero piacerti anche