Sei sulla pagina 1di 9
SULIT INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN FUNGSIONAL GURU BIMBINGAN &
SULIT
INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)
INSTRUMEN FUNGSIONAL GURU BIMBINGAN & KAUNSELING
KAEDAH PENILAIAN
ARAS PENILAIAN
DIMENSI,
KOD
ELEMEN
DESKRIPSI
PEGAWAI PENILAI BOLEH MENGGUNAKAN SATU ATAU LEBIH DARIPADA SATU
KAEDAH PENILAIAN BERDASARKAN KESESUAIAN UNTUK MENINGKATKAN
KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN PENILAIAN
CEMERLANG
BAIK
SEDERHANA
LEMAH
DAN ASPEK
SEMAKAN BAHAN
TEMU BUAL
PENCERAPAN
PEMERHATIAN
4
3
2
1
(A)
(B)
(C)
(D)
D4
KEMAHIRAN
E1
PERANCANGAN
A1.1
PERANCANGAN
DAN HALA TUJU
Keupayaan pegawai untuk:
Penilaian boleh
Penilaian boleh
Penilaian boleh
Merancang dan
Merancang dan
melaksanakan
matlamat dan
objektif
perkhidmatan
B&K tetapi kurang
Merancang
Tidak dapat
dibuat berdasarkan
dibuat berdasarkan
dibuat
melaksanakan
matlamat dan
merancang dan
 merancang
contoh-contoh yang
contoh-contoh
berdasarkan
matlamat dan
objektif
melaksanakan
 melaksanakan
berikut:
soalan yang
contoh-contoh
objektif
perkhidmatan B&K
matlamat dan
berikut:
Jika perlu
yang berikut:
perkhidmatan
tetapi
objektif
visi, misi, matlamat, objektif
dan aktiviti perkhidmatan B&K
 memaparkan visi
dan misi di bilik B&K,
buku rekod B&K,
papan kenyataan
dan fail meja
B&K yang
memerlukan
perkhidmatan
 Sejauh manakah
Program
berterusan.
berterusan.
bimbingan untuk
B&K serta
anda dapat
kerjaya
melaksanakannya.
memerlukan
melaksanakan visi
bimbingan.
dan misi
Program
perkhidmatan
psikososial
 takwim
B&K?
Program
 kajian tindakan /
kajian keperluan /
kajian kes
 Adakah visi dan
misi perkhidmatan
B&K tercapai?
keibubapaan
Program
pembangunan
 perancangan
diri murid
strategik
Program PPDa

Muka Surat 1/9

SULIT INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN FUNGSIONAL GURU BIMBINGAN &
SULIT
INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)
INSTRUMEN FUNGSIONAL GURU BIMBINGAN & KAUNSELING
KAEDAH PENILAIAN
ARAS PENILAIAN
DIMENSI,
CEMERLANG
BAIK
SEDERHANA
LEMAH
KOD
ELEMEN
DESKRIPSI
PEGAWAI PENILAI BOLEH MENGGUNAKAN SATU ATAU LEBIH DARIPADA SATU
KAEDAH PENILAIAN BERDASARKAN KESESUAIAN UNTUK MENINGKATKAN
KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN PENILAIAN
DAN ASPEK
SEMAKAN BAHAN
TEMU BUAL
PENCERAPAN
PEMERHATIAN
4
3
2
1
(A)
(B)
(C)
(D)
A1.2
MENYEBARLUAS-
Keupayaan pegawai untuk:
KAN (OUTREACH)
Penilaian boleh
dibuat berdasarkan
Penilaian boleh
Merancang,
Merancang dan
Merancang dan
Tidak dapat
dibuat
membina dan
membina
membina tetapi
merancang,
PERKHIDMATAN
 merancang program
contoh yang berikut:
Penilaian boleh
dibuat berdasarkan
contoh soalan yang
berikut:
Jika perlu
berdasarkan
melaksanakan
outreach tetapi
tidak dapat
membina dan
BIMBINGAN DAN
outreach
contoh-contoh
program outreach
kurang dapat
melaksanakan
melaksanakan
KAUNSELING
 pamflet / brosur
yang berikut:
perkhidmatan
melaksanakan
program outreach
program
 membina bahan outreach
Sejauh manakah
B&K.
program outreach
perkhidmatan
outreach serta
 buletin
keberkesanan
memastikan
tersebut.
B&K.
memerlukan
 menyebarluaskan bahan
outreach dalam
evidens
bimbingan.
outreach
 carta
program-program
diletakkan di
B&K?
tempat sesuai
untuk dilihat
 bunting
oleh warga
sekolah dan
 blog
komuniti.
 pemidang
Contoh:
di papan
kenyataan,
kantin, dan
laman-laman
sosial (TMK).

Muka Surat 2/9

SULIT INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN FUNGSIONAL GURU BIMBINGAN &
SULIT
INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)
INSTRUMEN FUNGSIONAL GURU BIMBINGAN & KAUNSELING
KAEDAH PENILAIAN
ARAS PENILAIAN
DIMENSI,
CEMERLANG
BAIK
SEDERHANA
LEMAH
KOD
ELEMEN
DESKRIPSI
PEGAWAI PENILAI BOLEH MENGGUNAKAN SATU ATAU LEBIH DARIPADA SATU
KAEDAH PENILAIAN BERDASARKAN KESESUAIAN UNTUK MENINGKATKAN
KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN PENILAIAN
DAN ASPEK
SEMAKAN BAHAN
TEMU BUAL
PENCERAPAN
PEMERHATIAN
4
3
2
1
(A)
(B)
(C)
(D)
E2
PELAKSANAAN
A2.1
PENGURUSAN FAIL
DAN BUKU REKOD
PERKHIDMATAN
BIMBINGAN DAN
KAUNSELING
Keupayaan pegawai untuk:
Penilaian boleh
Penilaian boleh
Menyediakan fail,
dibuat berdasarkan
dibuat berdasarkan
Buku Rekod
 menyediakan
contoh-contoh yang
contoh-contoh
Perkhidmatan
berikut:
soalan yang
Jika perlu
Jika perlu
B&K tetapi
 menguruskan
berikut:
Menyedia,
mengurus dan
mengemas kini
fail dan Buku
Rekod
Perkhidmatan B&K
secara konsisten.
Menyedia dan
mengurus fail
Buku Rekod
Perkhidmatan B&K
tetapi kurang
kemas kini dan
konsisten.
memerlukan
 biodata / profil
bimbingan.
 mengemaskinikan
murid.
 Adakah laporan
sesi ini dianggap
Tidak dapat
merancang,
mengurus fail
dan Buku Rekod
Perkhidmatan
B&K serta
memerlukan
bimbingan.
sistem fail dan Buku Rekod
Perkhidmatan B&K
 rekod sesi
sulit?
bimbingan /
kaunseling individu
 Bagaimanakah
anda mentafsir
 rekod sesi
kategori sulit?
bimbingan /
kaunseling
kelompok
 Buku Rekod
Perkhidmatan B&K
 analisis mingguan,
bulanan & tahunan
bilangan kehadiran
dan sesi
 fail-fail yang
berkaitan

Muka Surat 3/9

SULIT INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN FUNGSIONAL GURU BIMBINGAN &
SULIT
INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)
INSTRUMEN FUNGSIONAL GURU BIMBINGAN & KAUNSELING
KAEDAH PENILAIAN
ARAS PENILAIAN
DIMENSI,
PEGAWAI PENILAI BOLEH MENGGUNAKAN SATU ATAU LEBIH DARIPADA SATU
KAEDAH PENILAIAN BERDASARKAN KESESUAIAN UNTUK MENINGKATKAN
KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN PENILAIAN
CEMERLANG
BAIK
SEDERHANA
LEMAH
KOD
ELEMEN
DESKRIPSI
DAN ASPEK
SEMAKAN BAHAN
TEMU BUAL
PENCERAPAN
PEMERHATIAN
4
3
2
1
(A)
(B)
(C)
(D)
A2.2
PENGURUSAN BILIK
Keupayaan pegawai untuk:
Penilaian boleh
Penilaian boleh
Penilaian boleh
Tidak dapat
BIMBINGAN DAN
dibuat berdasarkan
dibuat berdasarkan
dibuat
menyedia,
KAUNSELING
 menyediakan dan
contoh-contoh yang
contoh-contoh
Jika perlu
berdasarkan
mengurus dan
menguruskan bilik
berikut:
soalan yang
contoh-contoh
membangunkan
perkhidmatan B&K
berikut:
yang berikut:
prasarana serta
 sijil-sijil
mempamerkan
 membangunkan prasarana
perkhidmatan di bilik B&K
perkhidmatan /
Bagaimanakah
Iklim persekitaran:
Menyedia,
mengurus dan
membangunkan
prasarana serta
mempamerkan
kreativiti dalam
bilik B&K dengan
konsisten.
Menyedia,
mengurus dan
membangunkan
prasarana serta
mempamerkan
kreativiti dalam
bilik B&K tetapi
kurang konsisten.
Menyedia dan
menguruskan bilik
B&K tetapi kurang
membangunkan
prasarana dan
mempamerkan
kreativiti dalam
bilik B&K.
kreativiti dalam
pencapaian
cara untuk
bilik B&K.
mengekalkan
 mempamerkan kreativiti
dalam bilik B&K
 jadual perkhidmatan
keselesaan dan
kekemasan bilik
 maklumat PPDA
B&K?
 bilik / ruang
kaunseling
individu,
kelompok dan
pengurusan
 maklumat kerjaya
Apakah status
keselamatan di
 papan
Bilik B&K ini?
kenyataan
 promosi diri /
perkhidmatan
dipaparkan
 rak-rak fail
 sudut bacaan
 hiasan yang
sesuai dan
terapeutik
(menenangkan)
A2.3
LAPORAN /
Keupayaan pegawai untuk:
Penilaian boleh
dibuat berdasarkan
Penilaian boleh
DOKUMENTASI
dibuat berdasarkan
PROGRAM
 menyediakan laporan /
dokumentasi program dan
aktiviti B&K
contoh yang berikut:
contoh-contoh
BIMBINGAN DAN
soalan yang
Jika perlu
Jika perlu
KAUNSELING
laporan /
berikut:
dokumentasi /
 menjadikan hasil laporan
sebagai bahan rujukan
gambar
 Adakah laporan
sesi ini dianggap
sulit?
Menyediakan
laporan program
dan aktiviti B&K
yang lengkap dan
konsisten serta
boleh dijadikan
bahan rujukan.
Menyediakan
laporan program
dan aktiviti B&K
dengan lengkap
dan boleh
dijadikan bahan
rujukan.
Menyediakan
laporan program
dan aktiviti B&K
tetapi tidak
lengkap dan tidak
boleh dijadikan
bahan rujukan.
Tidak dapat
menyediakan
laporan program
dan aktiviti B&K
yang lengkap
dan memerlukan
bimbingan.
 Di manakah anda
menyimpan fail-fail
yang dikatakan
sulit ini?

Muka Surat 4/9

SULIT INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN FUNGSIONAL GURU BIMBINGAN &
SULIT
INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)
INSTRUMEN FUNGSIONAL GURU BIMBINGAN & KAUNSELING
KAEDAH PENILAIAN
ARAS PENILAIAN
DIMENSI,
CEMERLANG
BAIK
SEDERHANA
LEMAH
KOD
ELEMEN
DESKRIPSI
PEGAWAI PENILAI BOLEH MENGGUNAKAN SATU ATAU LEBIH DARIPADA SATU
KAEDAH PENILAIAN BERDASARKAN KESESUAIAN UNTUK MENINGKATKAN
KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN PENILAIAN
DAN ASPEK
SEMAKAN BAHAN
TEMU BUAL
PENCERAPAN
PEMERHATIAN
4
3
2
1
(A)
(B)
(C)
(D)
A2.4
PENGENDALIAN
Keupayaan pegawai untuk:
Penilaian boleh
Pencerapan
DAN PELAPORAN
dibuat berdasarkan
boleh dibuat
SESI BIMBINGAN
 mengendalikan sesi B&K
contoh-contoh yang
berdasarkan
DAN KAUNSELING
berikut:
Jika perlu
contoh-contoh
Jika perlu
 menggunakan kemahiran
maklumat yang
B&K
 borang rekod sesi
kaunseling
berikut:
Mengendalikan
sesi kaunseling /
bimbingan dengan
betul dan dapat
menggunakan
kemahiran sesi
kaunseling /
 menulis laporan sesi B&K
 borang temu janji
sesi kaunseling
individu / kelompok
 borang rujukan
perkhidmatan B&K
 Mengaplikasi-
kan proses dan
kemahiran
kaunseling
dalam sesi
kaunseling /
bimbingan
bimbingan serta
dapat menulis
laporan sesi
kaunseling /
bimbingan dengan
lengkap dan
konsisten.
 Jika perlu
Mengendalikan
sesi kaunseling /
bimbingan dengan
betul dan dapat
menggunakan
kemahiran sesi
kaunseling /
bimbingan tetapi
kurang
berkebolehan
untuk menulis
laporan sesi
kaunseling /
bimbingan dengan
lengkap dan
konsisten.
Mengendalikan
sesi kaunseling /
bimbingan dengan
betul dan dapat
menggunakan
kemahiran sesi
kaunseling /
bimbingan tetapi
tidak dapat
menulis laporan
sesi kaunseling /
bimbingan dengan
lengkap dan
konsisten.
Tidak
berkebolehan
untuk
mengendalikan
sesi kaunseling /
bimbingan dan
menggunakan
kemahiran
kaunseling serta
memerlukan
bimbingan
menulis laporan
sesi kaunseling /
bimbingan dengan
lengkap.
 rekod daftar sesi
kaunseling individu /
kelompok
berpandukan
Instrumen
Pencerapan
yang berkaitan
 fail sulit klien (jika
perlu)
 rekod / laporan sesi
kaunseling /
bimbingan
 buku rekod
perkhidmatan B&K

Muka Surat 5/9

SULIT INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN FUNGSIONAL GURU BIMBINGAN &
SULIT
INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)
INSTRUMEN FUNGSIONAL GURU BIMBINGAN & KAUNSELING
KAEDAH PENILAIAN
ARAS PENILAIAN
DIMENSI,
KOD
PEGAWAI PENILAI BOLEH MENGGUNAKAN SATU ATAU LEBIH DARIPADA SATU
KAEDAH PENILAIAN BERDASARKAN KESESUAIAN UNTUK MENINGKATKAN
KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN PENILAIAN
CEMERLANG
BAIK
SEDERHANA
LEMAH
ELEMEN
DESKRIPSI
DAN ASPEK
SEMAKAN BAHAN
TEMU BUAL
PENCERAPAN
PEMERHATIAN
4
3
2
1
(A)
(B)
(C)
(D)
A2.5
MELAKSANAKAN
Keupayaan pegawai untuk:
Penilaian boleh
Penilaian boleh
Penilaian boleh
Melaksanakan
Tidak
PROGRAM DAN
dibuat berdasarkan
dibuat berdasarkan
dibuat
program
berkebolehan
AKTIVITI
 melaksanakan program
pencegahan dan pemulihan
contoh-contoh yang
contoh-contoh
Jika perlu
berdasarkan
pencegahan,
untuk
BERKAITAN
berikut:
soalan berikut:
aspek-aspek
pemulihan dan
melaksanakan
PEMBANGUNAN
yang berikut:
perkembangan
program
DAN KEMENJADIAN
 melaksanakan program
perkembangan potensi murid
laporan /
Mengapakah
Melaksanakan
program
pencegahan,
pemulihan dan
perkembangan
potensi murid serta
potensi murid
pencegahan,
MURID
dokumentasi
program ini
 Melihat evidens
tetapi kurang
pemulihan dan
dijalankan?
pelaksanaan
berkebolehan
perkembangan
 gambar
program seperti
dapat memantau
dan mengawal
selia semua
program yang
dilaksanakan
secara berterusan
dan konsisten.
untuk memantau
potensi murid
 memantau dan mengawal
selia semua program yang
dilaksanakan
Sejauh manakah
dalam senarai
dan mengawal
serta
 senarai peserta
keberkesanan
semakan
selia semua
memerlukan
program ini?
bahan A.
program yang
bimbingan untuk
dilaksanakan
melaksanakan
 personalia
Apakah tindakan
anda selepas ini?
 Evidens
secara berterusan
Melaksanakan
program
pencegahan,
pemulihan dan
perkembangan
potensi murid
tetapi tidak dapat
memantau dan
mengawal selia
semua program
yang dilaksanakan
secara
berterusan dan
konsisten.
program tersebut.
disimpan dan
dan konsisten.
diletakkan di
tempat yang
sesuai dan
mudah diambil
sebagai bahan
rujukan.
A2.6
PENGENDALIAN
Keupayaan pegawai untuk:
Penilaian boleh
Penilaian boleh
Merancang,
Merancang dan
Merancang dan
Tidak
KAUNSELING
dibuat berdasarkan
dibuat berdasarkan
melaksana dan
melaksana tetapi
melaksana tetapi
berkebolehan
BERFOKUS DISIPLIN
 merancang
contoh-contoh yang
contoh-contoh
mengawal selia
kurang
tidak dapat
untuk
berikut:
soalan yang
Jika perlu
Jika perlu
pengendalian
berkebolehan
mengawal selia
merancang,
 melaksana
berikut:
kaunseling
untuk
pengendalian
melaksana dan
 kertas cadangan
berfokus disiplin
mengawal selia
kaunseling
mengawal selia
 mengawal selia program
kaunseling berfokuskan
disiplin
 Mengapakah
dengan konsisten.
pengendalian
berfokus disiplin
pengendalian
 kertas kerja
program ini
kaunseling
dengan konsisten.
kaunseling
dijalankan?
berfokus disiplin
berfokus disiplin,
 laporan program
dengan konsisten.
dengan konsisten.
 Sejauh manakah
 dokumentasi
keberkesanan
program
program ini?
 gambar
 Apa tindakan anda
selepas ini?
 senarai peserta
 personalia
 senarai semak
aktiviti

Muka Surat 6/9

SULIT INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN FUNGSIONAL GURU BIMBINGAN &
SULIT
INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)
INSTRUMEN FUNGSIONAL GURU BIMBINGAN & KAUNSELING
KAEDAH PENILAIAN
ARAS PENILAIAN
DIMENSI,
CEMERLANG
BAIK
ELEMEN
DESKRIPSI
PEGAWAI PENILAI BOLEH MENGGUNAKAN SATU ATAU LEBIH DARIPADA SATU
KAEDAH PENILAIAN BERDASARKAN KESESUAIAN UNTUK MENINGKATKAN
KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN PENILAIAN
SEDERHANA
LEMAH
KOD
DAN ASPEK
SEMAKAN BAHAN
TEMU BUAL
PENCERAPAN
PEMERHATIAN
4
3
2
1
(A)
(B)
(C)
(D)
A2.7
PENGENDALIAN
Keupayaan pegawai untuk:
Penilaian boleh
Penilaian boleh
KELAB
dibuat berdasarkan
dibuat
KAUNSELING DAN
 menguruskan kelab
contoh-contoh yang
Jika perlu
Jika perlu
berdasarkan
KERJAYA /
berikut:
aspek yang
PEMBIMBING
 melaksanakan aktiviti kelab
seperti yang dirancang
berikut:
RAKAN SEBAYA
modul PRS
Mengurus,
melaksanakan
aktiviti kelab dan
dapat melatih ahli
kelab menjadi
Pembimbing
Mengurus,
melaksanakan
aktiviti kelab tetapi
kurang
berkebolehan
untuk melatih ahli
(PRS)
melihat
Rakan Sebaya.
takwim kelab B&K /
PRS
pelaksanaan
kelab menjadi ahli
Pembimbing
Rakan Sebaya.
Mengurus,
melaksanakan
aktiviti kelab tetapi
tidak dapat
melatih ahli kelab
menjadi
Pembimbing
Rakan Sebaya.
 melatih ahli kelab menjadi
Pembimbing Rakan Sebaya
(PRS) sekolah.
program
Tidak
berkebolehan
untuk mengurus,
melaksanakan
aktiviti kelab serta
melatih ahli kelab
menjadi
Pembimbing
Rakan Sebaya.
visi & misi
etika & ikrar PRS
jadual tugas kelab
B&K / PRS
senarai ahli kelab
B&K / PRS
brosur / laporan
program
E 3
PENTAKSIRAN
A3.1
KHIDMAT
Keupayaan pegawai untuk:
Penilaian boleh
Penilaian boleh
Membuat analisis
Membuat analisis
Tidak
PELANGGAN
dibuat berdasarkan
dibuat
aduan pelanggan,
aduan pelanggan
berkebolehan
 membuat analisis aduan
pelanggan
contoh-contoh yang
Jika Perlu
Jika perlu
berdasarkan
membuat
dan membuat
untuk membuat
berikut:
contoh-contoh
penilaian
penilaian
analisis aduan
yang berikut:
menyeluruh
menyeluruh
pelanggan dan
 membuat penilaian secara
menyeluruh operasi khidmat
pelanggan
 piagam pelanggan
khidmat pelanggan
khidmat pelanggan
menyediakan
 peti aduan
dan menyediakan
tetapi kurang
kemudahan
 brosur / flyer
perkhidmatan B&K
kemudahan
berkebolehan
perkhidmatan
 papan
perkhidmatan
untuk
Membuat analisis
aduan pelanggan
tetapi tidak dapat
menyediakan
kemudahan
perkhidmatan
berdasarkan
penilaian khidmat
pelanggan.
pelanggan.
berdasarkan
menyediakan
 menyediakan kemudahan
kenyataan
penilaian khidmat
kemudahan
perkhidmatan pelanggan
 buku pelawat
pelanggan.
perkhidmatan
berdasarkan penilaian
 carta alir
pelanggan.
khidmat pelanggan
 buku kehadiran
murid ke bilik B&K
perkhidmatan
B&K

Muka Surat 7/9

SULIT INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN FUNGSIONAL GURU BIMBINGAN &
SULIT
INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)
INSTRUMEN FUNGSIONAL GURU BIMBINGAN & KAUNSELING
KAEDAH PENILAIAN
ARAS PENILAIAN
DIMENSI,
PEGAWAI PENILAI BOLEH MENGGUNAKAN SATU ATAU LEBIH DARIPADA SATU
KAEDAH PENILAIAN BERDASARKAN KESESUAIAN UNTUK MENINGKATKAN
KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN PENILAIAN
CEMERLANG
BAIK
SEDERHANA
LEMAH
KOD
ELEMEN
DESKRIPSI
DAN ASPEK
SEMAKAN BAHAN
TEMU BUAL
PENCERAPAN
PEMERHATIAN
4
3
2
1
(A)
(B)
(C)
(D)
A3.2
PENGENDALIAN
Keupayaan pegawai untuk:
Penilaian boleh
Penilaian boleh
Mentadbir dan
Mentadbir dan
Tidak
UJIAN PSIKOMETRIK
dibuat berdasarkan
dibuat berdasarkan
menilai
menilai
berkebolehan
 mentadbir ujian psikometrik
contoh-contoh yang
contoh-contoh
keputusan ujian
keputusan ujian
untuk
berikut:
soalan yang
Jika perlu
Jika perlu
psikometrik serta
psikometrik
mentadbir,
 menilai keputusan ujian
psikometrik
berikut:
memberi
tetapi kurang
menilai keputusan
inventori
bimbingan
berkebolehan
psikometrik
 Mengapakah ujian
berdasarkan ujian
untuk memberi
Mentadbir ujian
psikometrik
tetapi tidak dapat
memberi
bimbingan
berdasarkan ujian
psikometrik.
dan memberi
bimbingan
psikometrik.
bimbingan
 mengemukakan hasil ujian
serta memberi bimbingan
berdasarkan ujian
psikometrik
ini dijalankan?
berdasarkan
 buku log
berdasarkan ujian
penilaian ujian
 Sejauh manakah
psikometrik.
psikometrik.
 borang
keberkesanan
perkhidmatan
ujian ini?
laporan
 Apakah tindakan
anda selepas ini?
A3.3
MEMBANTU
Keupayaan pegawai untuk:
Penilaian boleh
Penilaian boleh
Mengenal pasti
Mengenal pasti
Tidak
MENYELESAIKAN
dibuat berdasarkan
dibuat
punca masalah,
punca masalah,
berkebolehan
MASALAH DAN
 mengenal pasti punca
masalah
contoh-contoh yang
berdasarkan
memilih dan
memilih dan
untuk
MEMBUAT
berikut:
Jika perlu
Jika perlu
contoh-contoh
memutuskan
memutuskan
mengenal pasti
KEPUTUSAN
yang berikut:
kaedah terbaik
kaedah terbaik
punca masalah,
 memilih kaedah terbaik
menyelesaikan masalah dan
membuat keputusan
 buku log kehadiran
pelajar ke bilik B&K
untuk
Mengenal pasti
punca masalah,
memilih dan
memutuskan
kaedah terbaik
untuk
untuk
memilih dan
 kemahiran untuk
menyelesaikan
menyelesaikan
memutuskan
membimbing
masalah serta
 rekod daftar sesi
klien bagi
membuat
individu / kelompok
menyelesaikan
masalah tetapi
kurang
mengambil
tindakan susulan
yang relevan untuk
penambahbaikan.
masalah tetapi
kaedah terbaik
tidak mengambil
untuk
menyelesaikan
keputusan
tindakan susulan
menyelesaikan
 mengambil tindakan susulan
yang relevan untuk
penambahbaikan
masalah dan
terhadap tindakan
yang relevan.
masalah serta
 profil / biodata klien
membuat
susulan yang
mengambil
keputusan
relevan untuk
tindakan susulan
penambahbaikan.
yang relevan.
 borang khidmat
klien
 dokumen
disimpan dan
 senarai klien
diletakkan di
tempat yang
sesuai untuk
menjadi bahan
rujukan

Muka Surat 8/9

SULIT INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN FUNGSIONAL GURU BIMBINGAN &
SULIT
INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)
INSTRUMEN FUNGSIONAL GURU BIMBINGAN & KAUNSELING
KAEDAH PENILAIAN
ARAS PENILAIAN
DIMENSI,
PEGAWAI PENILAI BOLEH MENGGUNAKAN SATU ATAU LEBIH DARIPADA SATU
KAEDAH PENILAIAN BERDASARKAN KESESUAIAN UNTUK MENINGKATKAN
KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN PENILAIAN
CEMERLANG
BAIK
SEDERHANA
LEMAH
KOD
ELEMEN
DESKRIPSI
DAN ASPEK
SEMAKAN BAHAN
TEMU BUAL
PENCERAPAN
PEMERHATIAN
4
3
2
1
(A)
(B)
(C)
(D)
A3.4
PENGANALISISAN
Keupayaan pegawai untuk:
Penilaian boleh
DAN PENILAIAN
dibuat berdasarkan
 menganalisis keperluan
contoh-contoh yang
Jika perlu
Jika perlu
Jika perlu
perkembangan murid
berikut:
 menganalisis kehadiran
murid
 kertas cadangan /
kertas kerja
 menganalisis bilangan sesi
kaunseling / bimbingan
 laporan /
dokumentasi
Menganalisis
keperluan
perkembangan
murid, kehadiran
murid, bilangan
sesi bimbingan /
kaunseling serta
menilai
keberkesanan
program
kaunseling yang
dilaksanakan.
 menilai keberkesanan
 gambar
Menganalisis
keperluan
perkembangan
murid, kehadiran
murid, bilangan
sesi bimbingan /
kaunseling tetapi
kurang membuat
penilaian
keberkesanan
program
kaunseling yang
dilaksanakan.
Menganalisis
keperluan
perkembangan
murid, kehadiran
murid, bilangan
sesi bimbingan /
kaunseling tetapi
tidak membuat
penilaian
keberkesanan
program
kaunseling yang
dilaksanakan.
program
 soal selidik / borang
penilaian program
Tidak
berkebolehan
untuk
menganalisis
keperluan
perkembangan
murid, kehadiran
murid, bilangan
sesi / kaunseling /
bimbingan serta
menilai
keberkesanan
program
kaunseling yang
dilaksanakan.
 modul / bahan
 sijil
 laporan analisis
mingguan, bulanan
dan tahunan
bilangan sesi

Muka Surat 9/9