Sei sulla pagina 1di 14

ISSN 1425-1701

3U]\V]R'LJLWDO0RELOH5DGLRZ3ROVFH

INDEKS 332739

7/2014

ZHZQWU]

nr 7 (594)/2014    
K R T K O F A L A R S T W O

C B

R A D I O T E C H N I K A

Anteny
Qubical
Quad

QDNDGHJ]

w tym
VAT 5%

Yaesu FTdx1200

Wouxun KG-UV950P


 
na 630 metrw

FOT. SP7CMS

 
tuner antenowy

W NUMERZE

 
 

 

   !"

Anteny Qubical Quad


" 
 *+(
&+
,++-.
  
/
0
.0&(&.  

& 
0&*  
 123 

 *
.
4
&67


080

. *
( . 84
&6!
 &* 

 00
 
*4
3
&6

7(224)/2014
6

#$%&'()

 &
6
  '$*'+

!"# 
!" 

$%

$*,$

& '"
()*$

$$

W numerze

8*:*'$ ;

"*"
+,-./01

$

<= :'()>

1'23
45

1'

7

)? $ #@B%#@


8
"#

 2
1+

9

?+? H

1'
 '
 

9$

J(LL+

12 " 


"


97

4: ;
<=>0

%


0

? ;@''
 
+(A9


0

8 H ( 8*$8(

B# 
5H+&(+


@
 

9>

H X*,$

?
 
 

1 

07

C '

%$

8+'*# X *<H

>7/2014

 
Lipiec 2014

  AVT-Korporacja Sp. z o.o. ul. Leszczynowa 11,
03-197 Warszawa, tel. 22 257 84 99,
faks 22 257 84 00,
e-mail: avt@avt.pl,
www.avt.pl
 
 
! 
 
"#$
& 

 
'( 
 !03-197 Warszawa, ! 

)

ul. Leszczynowa 11,
tel. 22 257 84 49, faks 22 257 84 67,
www.swiatradio.pl
e-mail: redakcja@swiatradio.com.pl
 
 " Andrzej Janeczek,
e-mail: sp5aht@swiatradio.com.pl,
tel. 22 257 84 49
#"$%$
 
Roman Buja,
 
 ! "#$%
& ' ( )*

+/ ; <=+
 
  
% & #>%


 ? CD
;
 
 E )=
PZK
FE & G%#*
&$
'( )
 ! * % 

  
+
 

$

& ' >'! 
HEFI '! M N?F
%" Grzegorz Krzykawski,
tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67,
e-mail: grzegorz@swiatradio.pl
,tel. 22 257 84 22-25,
faks 22 257 84 00,
e-mail: prenumerata@avt.pl
-% 14 500 egzemplarzy

09

@(8% :+$*&' #[?

 
! %. 
$,
" 

$
' !
%

 *+ /.
% /P EP '  EN QE
! ?    / &  '
 /PN  UX FE Q ? E
?  F U N "? /  /P F H
 '  ' /?  E  Y; EQ
!X     ' ? !N
  '  ' FP  
F U  !& EQ Q / ?/N

O D
, !{

f' gg h j 


] ] ] kp ' gg

] ]h j 
q ] kpv

Wouxun
KG-UV950P
SU3W#RL) *
3
. 
@
. 
B . L!X#B,G!X
WB-
*
.
O..M.
X.6Y .&


!C 

(
0
 
& 
3
. 
0
06
?


 0*


(
& .

.

.
 . &
3
.,(.

*( -
.
 8 
.
*0 . 08.6

R E D A K C J I

Antena Qubical Quad


i technika
, zIC-735 na 630 m
)* 
 *
.
MD.0(

 & * *

&8I6?
0. 0*
 
.. 

 .
*
8.0*(
4
(  

@
61( . (.0
**&
 
@'.'H3ODL
 0(
&(
8
4
&6!
 &7+LQ)B
*

. N
0 

*
&
0
 .
&
*

*
8.GOJGOR6

, |}

  


*

 &
*
.
  

  


 
7+OY 

.( I
 .
 *
 .
3
@
* I4 0
*


*. 

 
 08.

0 
6W
 
 .

, 0 8

*0. 8 N 
0 0& [-*
0.*
0

LJGL:* . !
J\6

, !!

Yaesu FTdx1200
? 
@/
B$C. (
.&B$CD, 
E 
*(F
*-*( 0

B$12 
D3( 
*
17)GD3
& 8&

$B$6H8I(
*
0

DJLM *0 *.
&8

 3

 N N& 8
6?

0 
* 
.
!

*
.
4
&
 MJM.6

 
  
    
  
     
     !"
 # 
      
  !$ 
    
     % %!
&   '   
   ()  *        
 # !+ # 
  ,
   
       
    #!
.    /01  
   ! 2 ' 
  %%
3 &       4 56
%% 
   36%%  
  37
6      
     
   ! 6   
   #
  #  #   ! .  8 
 9 :! 
 ,;.<=>>/0  
    #  
! ? #  #    
 !2 #  *   ()!2 @%A2B"
  CCC @ +' +&6

 #   


  
  !
?     * ' #! C #       #     
  # !
?       #
 # D$( E@+      #  * # #
  #     #!
.      + 
2 
    # #
8  2 E  $.1<F 
@&G&HB @&GI/JG9 
 

  
 #  K+;4 @&GE?L 8 
 9 @&GML8 ]]
 9!
^_` _
&    
 
@%G$K @%GBB% @%G+0& 
    
 
 
& !
& 3
 2 

 
Lipiec 2014

<= :'()>

Radiotelefony VHF/UHF


 

 H8 _ ]


 
 
 
  
 
 

 
 
 
  ! "   # $$ 
  %# %!%   ! &' $
 ()*
 %#"
I' 
# 
'3

@ '
'O 2"
'@2
 O 
 ' ';

 2 G

$H0
NH


@ ";

@ # 3@'2

 2 

'
%H$0
NJ

I 
45
@ 

O2
 ' ';F
H
 G
G

 G
 G

 
"'2"O J
1 '
 
8 

'F@";
 8

'  
I)5J

45
;'
2  


O"@
#;";
J J
 

' 
; 
4B)B)5TB
:
4 H
)W)5H
1=B$0H

N

J
 ' 
@ 
;'

@ 
'F 
@#

"8 
 ;

'@;

 
' 
 '
)I

)I$

K
 ;

 
@; 

@@"'
 2"
 OM
S

'' 
)W)5
 
9

S

; 

J J

@"
'' 
8G
 ;
" ;

'@'#
'F@"

 2"
''

 
'
@ # 


'#H


# ;

 

';
;"8
'' 

' G

 ' G
''
I)5J

? ' 


'#
 #@ E'
# 
"8 


 
 

' # 
K@ ; ;

 
'@ "M

O"@
 O
' F
@" 3

 H


 
' 


 F

F' 

@ 

  ;

G
 '  J

: ^ _ ] ] $H

18

 
Lipiec 2014

1 ";
# 
 1'H


G
 ; G
-

;

O  
 
#@2 O
"#
 O

'F@"

# 
 G

"#
8 
"# G
@2 

S

 
 F'
'@ "
 

' F
'
"#
@"'
'F
S
 ' 

'#
 #@ E'
 ;'
 #

@ ''""


G
# H

 F
"

;'
@ 3
 
 F' 
G
 #
'"
""G 
@ ";G
O

' 
 ' GJ
1; 
'
@ 


O 
@#
'";

""G 
k
'@FO ;G

'#
' 
8G
''H

@ 2#

F 
@ F8 
 ;
O"@

"8 H

;'

;'

'@ 
@'2 J
5k
 
"8 
@ 
" ;F
O2'
@ F
8
' 
K4B)B)5TBH
N H

I)5H
WG MH

' 


G
8 H
 G
; 

 ' ';
 GH
'@'#
 ;

"#
# ;
'O
2 
'@H
G
O"@

"#
@;G
' ;
#F
O 

 ;
' J
-"G  
O2G

' 
@ G
 8

' F
'

@ 8
' 

O
 
@3

8 
 '
 ' OH
2 '

 

#F

#"
 ;"
; 

1' J
T" 
' 
45

 H
O
 
' ;

'G#
'H

; 
 
 2 ;

 F
@ 
''
I)5H


@ 

''H
 ' FO
' H

'
 

@ J
? 
@ 
I)5
' 2
@ 
 @2 
@
:F
<H
'

 ' 

#G
  ; G

 2 ;
 8

 J

+ 3
 #
 O
'@F"

@ 

;
'' 
;
 ' ';

O2'"
#F 
' 3
 '

 
G ";
;
 'G
' 
GH
@ 8

#F 

 2

 F'
"8 
@ 8
"#

 
 
# 8 
: 'J
I@F
45
;'
 V 
8'

@ O

 
'@F"
I)5O


;'
@ 

@ ;
@ 
$

#
>
H


O 
8 
@ 


 
 8

' 
 O;J

D 
'@F
@ 

 '' E
@'; G
;'


; 

 
'@ "
@

@2
 'G

 "
 H
''H

"@ H
"
@J

G
#"
@
' ;'
;'
' 
' F


;"
;;
O ;;
' 
;
 ' ';
O2'"H

 ;@ ;

" ;
;"
' 
;"8
# 
' ;;
K

@@ "
1'
S
' 
I)5MJ

? 
"

 
@ 
 G
'@

""G 
@ 
8G
''
 H
O 

8 
: '

G 

 O
 '


@

O 
 ;
' F
 
O
  ;J

 G

 " G
#
''
O

 
#
@'
O' 3

'#J

Przepisy

"
$

( 
="  '
= '' 

I G
;G
@2F2

@ '

55CH


@'" 
"8 
)4

@ ' G

 ' GJ
55C
 
 2
; '


O 
"8 

;
 '; H
 ;
' H
8

45
;'H

@ E' 


@@;
<AI)5H
G 

 @G

;O
V2 H


"2 
'F@


' 

@' 8 
 F';
F
 ' ;
'@2
S

' 

 GF ;
G

 'O
'@ J
+';

 

O 
2

O2 
'@'#"
 
G

 ';
@
@" J
+-

TEST

Transceivery HF

Transceiver HF & 50 MHz

Yaesu FTdx1200
16*(7".
8 :  ;' %! 


 !
< 27***% : %:
< 2(6**%
%! "=&  :& 
 &#! 
% $ % %

$! ' >?@"
( ) * $ 
; ' 
  '  ; 


 G
 G
 ' 

 @ F 
H7
.H
  ;
@;
# 

 

 ; J
4

 
' 
 

' ;F
; 
()*H

 
%0

K'3MH
0


K'3M

$

KO2F#3MH
@
@#
 F8 

/H0
OJ
) 
; 

()*H
# 
@

'@'#
 O2

 '


N

0%
4NH
 ; 
@
; 
@ '

 ' J
1 '
# 
'

 
@ ' H
#

 ';
 'F@";
@
;
 ' 
@;O
@ '"J

1 
'' 
@@" 
 ;
 ';
O2'G


GJ
'' 
";

 

'; 

#

 '; H
#" 
# 
@ F

";
' 
'
 

' 
; 

()*J

@ E' 

' 

@@ 
@O H
@ F

O
#3
@ 
 


2"O

7
 H

@ 

# 
@';
: ;

#"J

B@ 
 ' ;

' 

 @" ;G

@2 
2;
8

22

 
Lipiec 2014

' F
'"# 

 ;
' ;
;'"
"8 
& '"J

1
 ;';
 # 


O" ;G
"' 
G
@'

 3h
 
;'
@' 

@
"8 "
 ' ; J
=F ;
# 

";
 ;
@@ ' 
@ '

" '
2"8
;;
'

 "H
@;F
@'"#

 
 ' 
O

O

'O 2"J

@ E' 


()*H
@ '

 
'
@ J
<
";
'";
@ '

 "

'
'F@

# 


" 
 O ; J
(";

: 

@ ;
F' H
; 
'3
@ ' H
@'"H
' 2
# H
 F H

"' 
'
'@; 
@F2 
#
@
 
O :
@'  "


 "
";
:";G

@'  "
"
 
@


'"
@
 8;
 ;
 ' J
?
 "
 ;";

' F
8
 ";
 


@' 
 O;

'"

@ 'OH
@ 
;'
 

F' H
@
 ' ;
@;
(()
@ 
'
-5))&H
1I+

= J

'' 

O" ;

@
;
' 
@F2
';

'
 
' 

#"
@
 ' ; J
4 @" 
@
@ ;

' 
@F2
'
 8
@#H


  
8  ' J

1' 2
";
S
2
/%

@;
S
'
'F@

@ 
''"
"

'
; 

#"
@
 ' ; J

48
;

2 
@O 3


@
@ '
 O ;GH
@
 8;
";
@ ' ;

'2 

 "J
? 

";
 ;
2 '

O" ;


"@'
@'"
O" ;
' 2
2


"J
1 '

@2 
2;
 
=I
K="'
I M
 @

;
@ F 
'F@

 8;
@'O;
@;
"H
; 

; 
 ; 

@V 

@
@ 
#

= J
D 


@ ' 
"
()*
@ H
8

; 
8
#3

O" 
; 

@ 
"H
;'

@ 


 ';
O2';
IIT

 ';
G
'";G

IITH
; 
(I+
' 
'O 2

"'J
1
 '; G
'";G
 F
H
 G

; 
= H
(4H
(I+
5))&

4H


; 
;'
O" 
@F2
=5

@2 
2;H


 ' 

0


J
,2
 
9H 
;'
; 

#"
@ G

 ' ; H
@
  ;
8 

O 

@
 '' "
GO
)()
C=J
B# 

;'
'O 
 VH
; '@2
H
@
' 2
' 
 
#' ; J


()*$
 
 '' 
"-

ANTENY

Anteny kierunkowe HF

 ! "#  $$

Anteny Qubical Quad


A /& !/ >//@ % '  :&!
 ,% $ 
 
 % % 8    "
% % %8 
! & !
 #  $ :$!$ ! % % BC 
$
%# %!"

!!
'2 
' F

G

K ;
GM
 
"G


@
"' 2 G


 

# 


2"O
 
Krysunek 1MJ
B#

k
;'

2
0j

2"8'

 # J
5 
'

" '

O2
H$
O


' # 

@' ;
; #

F
  ;
@ 8

@ FJ
12 '
@ ;

 
@  ;

;
 

@G
@
 "
@"


# 
 J
1
 '  "

 

2"
";
' F
@ ;F
@ H

@
 '  "


O
#"
S
@ ;F

@ 
Krysunek 2MJ
+
@  

!!
;'
 

''""


@ "

  
 
' F

 8

'

 ' J
W3


 8

"8
'@ "

 ;G
;
@'
KO H

#" MJ
'
";

'";
!!
;'
@ 


& O

'
2
7S
TH

2" 

8 { : ] gg

8 !  ^


 ] gg
(a pozioma, b pionowa)

Antena QQ konstrukcji SP3GEM u Andrzeja SP5SA

26

 
Lipiec 2014

Rys. 3. Szkic konstrukcji trzypasmowej anteny QQ

)? $ #@B%#@

Wydarzenia lokalne i krajowe

I , 
&. ! ,%# %!%  
% !% % %,
%!,
: %# %! '#   
 $%!' J=L#
& % ! & %#"

: q _ _ :#


D'
 8
@2

' 2
 

#' ;
@ 

# 
 
"G"
' ;


 H

'2"8
@# ;

"# J
 
@  ' 
 ;
#  

@ 
' F

`" '

I!I H
 '2 
I11H
5#
I1 TH
4 2 ;
I1$(5!H

   
I ! N . H
D " #

I!>+,TJ

Wiosenne spotkanie GFGF

,8'$
q 
N   ' 
+ " #
`    

I1)
@ 2

""G "
$
 
#J
 O @ 

I5?)J
1'2
@; 2
' F


2
"#"
 '@ G

2 '
@ 

15I 
 

GF 
#"
' 

@

 O G
@"
'O 2
 J
#
  ;
 2
' F
G 
B

N1
)5

? H

;


' #F
N '
+"#
`
I1)J
4 
' F


'@
I2

? H
@
# O"

O
/$H
$H

I0J
) 
  ;

"'@ 
#  
'O 2


G
 O
" ;GJ

# "
'2"8

B5<,<?C
($
 
@';

@
OF
4 2 ;
 
4
5 "'
4J

@ 
'O 2"
 O
' 
;'

B@
) UH
@2


 "
N1
@ X
0


@O  
15I<I$


'F@

<"J

34

 
Lipiec 2014"
 '
'@ 
  

 
2
,(,(
#2
' F


 G
$0S$>
 

CO J
O 

'"O' 
O


 
@' 

 "F

'
@ G
" ;F H

@ G
 8"
;
# 
 @GJ

I@ 
@@ 2
N"#

I# ' J
?
@"
'2 
f 
@' 2
" 

' 
O"@H

@ F'2
' FG
OH
 
 2

'' 
GF
 

 
;' 
15+J

? 'F@ 
;
+"2 
O2' 2
"O 
2 

 
 O"H
 O' 


@ O
 
"E
 O'";G
'2"G 


O2 J
1
 ;
 

"#

F 
;"8
 

 2
@

 O' 

'2"G J
IO
 '@ F

 G
#" 
2'
H
@82 'F 
 
@ J

B#

O2
 
 2O

'@ 
#2
#
1 
, G H ;#-

 ;'G
'O2 G

 2 ;

 
@
@' ;
 ' ;

5+

"
/$/J
)
@ '
 @; 

 F;;

1'
'";
 
 G 2

' F


 ' ;'O


;
@
O@ "H


 2
 
2 

' 

@;G
 
2


#2
' 
@ '

 @ 
 ;

OF"


 ' ;
3
 ;'O
'@F"
2 J


; G
)"'
@

 
;
 G 2
# G


@; 
' " 
#  
' 

T 
+$
 
@' 
1G @'

>/

G 
@O 
' ; H


 2"

""
# 2
  
' ;

 

 GJ
? 'F@ 
+' 
+'
@@ 2
 ;F
@ 


 
';
# 
'"@GGJ
5' 
' 2

' ' H
 

#
 8
O2
'@# 3
'G

' 2

'; "

8G
@ G
@ GJ
1 '

WYWIAD

Znani krtkofalowcy

%
% !'

"%
()*+

Polski mistrz mikrofal


3: :!% DI<C %?MN1E% #
 % 
 )*H OQNH" :#
:' % ; "
= !! 

#$ !  "R % C

 
%!&?MIE4# 
 !
C
  # %,"
kwietniu 1973 roku przeprowadzi2
@ '
2
@
 
I1%, TJ

.& #' $


 '   
SP6GWM:
1 '
 
 


@ 
= 4H
@
IIT

+(H

 
# ;
 ' 
'";
 ' J

/>7
"
"E2
#"F
)5
+(U99

@"2


-+("J
1

99

9$
; 


@# ' O
'G '
+""2
2

 -+(H

@ '2
' F

 ' ;F
' 
F' 

 '"
@ 'G
'@;

= 
,F

4 ' 

l 8 H
O 
 2
#"

 ; 
).J
D' 
 

 G
7


= ;
,
@ 2

 '
!IB

 O"
#

99


9$H

#
 ;'

 G

  
 H
O 
 '

;'
 
#2H

@'" 

B

@ '
!IB

.
 | 
  '  %
SP6GWB:
1 '
 
2

' F E' H
@ '

 ;O
@#"
"
;O

;
G'O

+' 

2
+ ;
,H

' 

#" 2
;

@ 'G
 

 J
?
'G"

 :2

' 
O@ 

Q5  

+ R


 
 2
 ;F

"# 
I1%+TC

+2"J
1
@ 

 ;
 
@G 2
@
 F


"#"H
8
' 
 :2


) "'
I1%
KI1%B1BMH


@ 2
 

 

 '

@
5T4H


@
C #
.J
C ;F
#2
 
#
""

K@ '
O 
# M42

 
Lipiec 2014

SP6GWB i DF6NA


 ; 

I1J
T2

 '";O

H
8

@ 

 
@ 
-+(
' 2
;G 3

OF

 2 3
=!


 ""
CH
#
2 3
@ "@
@2
W"@
.& | 
% 
# 
 (! #
SP6GWB:
1
$


>


 
' 2H
@2

'";

$/%
4NH
@
' 2;
'@2@ 

I1%, ?H

I1%< !H
I1%DC

;O
;

I1%B1,J
1
' 
;
@ 2


 
 
H

 
#
' F
@F2

/7
"J
1
 ;
"E
 G

# G
' 2
@"'


23

"F

 # 
 'G
Q # RJ
D 
@" ' H

2"O
 
@' 2
Q
 ""
8 "R

@2
#"F

O
'@F"

@' 

@2

 'O
)5
$7S99S9$S
$/%
@'' O

@ 

;

"8 ; O
@ F

#
' G
'O 2

 ; 
5).

 ' GJ

 
' 
;
' F
 E2H

@@ '
)I$
#2
OJ
1

# "
@ 
 ' ;

#2
OJ
? '@ 2
 
O G
 H
G
 ;

  GH
@@ 
BJ

HOBBY

1
 *
 

0

Skrzynka antenowa SQ7JHM

 ] ]_

= : 
$&S  %
$ 
 ; S
% %% 

 :' 
 %"
)"

''";
' F

 H
O 
 
;'
"' 
@ ' 
@ ;

' "
O

;

 ; H
 
#
@ 


@ 


 2
; 
 ; F'
 3J
<'

 2 
"
O
;'

@' 
'2 ;
# ;

@; ;
#V
";;

8 { , ] ]_ __ ]j

48

 
Lipiec 2014

@@
" 
 2 

@;

";
'F@";G

"2 
S
: H


"2 
;
 
C

"#

"2 
 
)J
+@' ;
 ";
'2 
# 

@' ;
'2 


# 8 J

@' 


 ' 

 
F3


 ; 
' ;
@ 


' "
OH

@
 

@@ ;
'"

@  

@' 
 

 O;J

12 " 


"

 ";
@ ' 
@ ;
' "
O


;
 
J
D

"

;'
@2

; "
  H


 

#@ 
 "
@ H

' 

@ ;


@' ;J

-2 
 

 
O 2F H
";

@; H


:O" ;
;
 

C

@; 
@2 


@
"
OH)5
"#

 
"
OH


FJ
)"

 
O2 F

@ 
 @ F
@GO

 
@ ;;

 @ F
@GO


 
# ;J
)
 
 

@ 

 @'


@ 
@O  
@2 ;

@ F
@ V 
 2 ;G
@;


O 2F
@;
 
";

O 2F
"; J

'F@";
$00
# ;

 "

# G
 2E
";

$00

# ;

 "
# G
 2E
@; J
?
@' 

 @ F3

O2 
@ ;
 ;

' F
 3
G 
@ ;

' "
O


;
@' 
 23
@ 
O 2V

@;
@
"#

O 2F 

"; J


"
 '' 2
#

@ V 
' # 

 @ F "

$
.H
@ 

>

H
@ 
 2 
0
H
 ' 

HOBBY

Transceivery HF

%-"% 
-".
-/
 (24  "z 
'@ 3
;'
 


 3
@'
 
@
@"'
" 
 # 3
 #
@ 
@ 
' "

I 5

Sprawdzenie transceivera

I ! 
 %%# %!?! 
! 
$! 'S

'
M7*
>OQ6FOQT%H
(1?@ %
  ?! :' 
'

 
 .%
 ;
3CQ7)"
1 '
%


2 

@ 
@ F
@ '

 
H7
4N

@ '
2"O 
>
N
K@# ' 
@ '
0
N
#2
@

 
 ' F 
' 

 " ;
' ;H
2
 ";MJ

"8
 
O
@ '

@ "

 8'
@ ' 
 ' 
;'
''"
2 3

''"  F

' ;
'@ J

@ 

@ ' 
>
NH
O 

8
# ";
 W51H
 
' ;
# 8
' F


O
 "
 
@F8G ; 


F"

 J "
@@ O ;@ 
'
 

'#
"2J
1'

"@'G "
@ '
%

;'
# 
O'F@O
'@F"

F
F' 3J
? ; ;
@ G2


""G 
' F@ 
;'
@#
 #O

 ' P J
#
#

;'
 ' P
<
<=>0J
D'


@@" 
 ' PH

;'

# 
"# 

 J
 
;'
@'
 ' 

 2 
 
 8
@ H

"2 
' 
 @ 


: ;J
' 
OO
 ' P H
"8 ;O
 8
 ';F
IITH
@ 


"8 
'G
 ';

G
@J
I15H
D)/
@J

Q=!
CR


< 
@"# 
' 2
: ;

"'
W 
5 "G
C(&

50

 
Lipiec 2014

http://www.ov-erding.de/630m_
Band.pdf. Polega ona na prostym
 F "
:
@ 'O


 ' 
 ; H

 '

@";
 F' 
'O 2

 @ GH
O2 

 ' 
-+(
K;
#2#

 @#H

8 
<

#
O
 
 
 MH
'O 


; "

 ' J
 
 
"OF

"

# O
@J
""G 

@ 
@ 8;
H0

4N
 
@ 
"2 "
 #@ 
 ; 
@
 @ ' J
"2
W 
C(&

@ 2H
8
8 
;'
'# 

""G 
' F


@ 

@
2 
'F@O
'@F"J

;;
: ;

' 2
' F
 
@'"3
@ 


@ ' G
+(
'
O

pasma.
B@ '
: ;
<=>0

@ '
%

;'

@'H
 O
; 
 ;
 ;
@' 
 J
? 8

 3
 'F@";

#3
'";F
' '


K'F@
;'

< M
'@ 3H

 ' P
 2


@@ 

@ ' G
+(
K;

 H

 @ 3M
# 3
 ; 

 3


 2
'F@

@ 
 3
 
@ ' F'3
 3
' 
'@FO ;G
# 3
8 3

' 

@ 
@ 8;
H0
4N

4: ;
 2 ;G

"E

'"";
;
 2 ;
" J
 O
'
;'H
#

@
@F 
: ;

"8 3
 ' P

 ' G

+(
@
@J
 EJ
<=>0
K; 

 8

 ' PM

 

 #H

"; ;
' F
@

2"8'
 ' 
"8 J

)@
"'

" 
"' E
@
2 "


 ' 
K 
 

# 
@";;
@ F3M
"' 
2 
K ;
@ ;
3
@2 


2 3
 ' M
# 
  

 G


 G
@ '
K 
 

.=BM
# 
# "
K# 
 #
2
O
# 

@ V 

?AB

2"
#"M
G 
"#
' 2
# 
 
 
K@F F
"
@
O G

;
@2 M
# 
@ 
K 3


8 

 F
CW

'M
#
;'
@' 3
'";F

' '
 
 @ ' 3
' F

O"@

'"';G
'"@ ;G
2  
O
 ' P J
,

@ 
'
 '
<=>0

& G
,"@'


'"@ ;
"8 
O

)5
G@' AAO"@'J GJ
AO"@A<=>0
opis na hampedia: http://www.

G @ JA A >0J@G@
J
" 
@ '

G@ AA

'J
K' '
@2 M


@ ' 
#F 
'' 
 
@2
O

"8


'";
' ';
1
-?<)H

1CC
-?<)H
4<?
-?<)J
1 '
 
"
 8
;
 3
 
# 3H

 
'

 

 ;'G
K' GM

: ; H
@ 8
F'

@ 

: 
Q GR
 GJ

DIGEST

Czasopisma IARU

Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych

'_] _k _]


1'# 
 :  % &! '
% !%
#$ :, % #
: % S
 
 #"
_  `_ 
w transceiverze TS-520
(QST 11/2013)
.W>T!B
@ '";

Q!I)R
 
@' F

@ "

F' 

' '
 ' 
P
+
)I0$J
- 
8
@ 3

 ' G

H7H
H0H
>H
9H
$H
$7H0

$/H
4N

Jak wiadomo, TS-520 ma analoO


' F
G 
28


F;
 

@ 2 
S0
N
 
 ;

' 

O 2
'; J

Szczeglnie podczas pracy emi'; 2 3
"
F' 

 G
@2 
G G
;'
 ' ; J
"8
"2  
;'
@' 

@ "
E
F' 
.(BJ
I
"2 "
;'
 @cesor ATtiny2313A, ktry steruje

 

LTC 4727JR (rysunek 1MJ


IO 2
; 

.(B
;'

formowany w dwustopniowym
"2 

 ' 
!!$

K$L$?/9MJ
-2 
;'
 ' 

 @ F 
$
.H

 'F@ 

;'
 ;' 

@ "
0
.

@
' #  
-$
C4>%C0J

Nadajnik na pasmo 472 kHz


(RadCom 1/2014)
,.H

"O ;
F
"2"

Q5 =R
A$9H
@' 
@ 
"2 
 ; 

!5II

@ '
9>$
NH
'2 ;
' F

G
"2J

Na rysunku 2 jest pokazany


'G 
"2 "
.(B
O
, -W1

' ;O


' # 
'O 2

9$
NJ
#" 
' 2G
"2 G
G
=A
N=(
99/

=9$9J
 ' 

"2 
O 
O
H7

8 { _ ^ `_  ]]

54

 
Lipiec 2014

4N
;'
  

@ '

99/H

@' 2


O
"2 "
' O

@2

'O
2 E"G


#"
'O 2"
K9$9
;'

@2
; 
 
@
7MJ

=F' 3
'O 2"
;'
" 8 

";


C
 
' 
==J

+' 
 

@(

@' ;
' F
@ '
; 


 ' 
9>$S9>/
NJ
=
C


";

"N
;'
  F


 "
 
)0A$

 
$7
;

""
?W
HJ

+' 
=
K97
@(M
'2 
' F

@2G
O

' 
%7
@(
K%7S7$
@(M

?0

7
@(
K
U
9>M
?1J
=$

=


@(
?1J
+' 
?1
'

ceramiczne a N150 ceramiczne lub


@ 'J
Na rysunku 3
' 2
 '
'G 
"2 "
 
9>$
N
O

, -W1J
?
;O
; "
 ;";
' F
 P
'2 ;
' F

G

@ ' G


 '

T=00AT=0%
KO
#3
"8


@ 
T=09/AT=00/H
T=>A
T=$>H
$?/09A$?/%MJ
I@ E

mocy pracuje na tranzystorze


4BI(W)
<5(09J
?
;O
; "

 ;";
' F
@@"'

:
; 
C$CJ

# 

zasilania drenu tranzystora jest


 ' 
"2 
" 


 '
4BI(W)
<5(/0J
I@ E
E
;'
 ' 
 @ F 
U$9
.H

@' 2

"2 
 @ F 
U$
.
@

' #  
>7$
K"2 
.(B
99/


 
' #  
>7C0MJ

FORUM CZYTELNIKW

Porady

Automatyczny
^]k ]_

Porady techniczne

* ,?{

"8
@@" 3
'";
# 
# 

I5J
<G
 
# ;

@ 
'";H

@2 "

@O  
@ ;

@J

' 2 
G '
:


@O
' O
 '"
@ ' H

@";H
8
 
F ;
'
# 
; 
@' 
# 

 
'G "J
? ; 
@8' ;
' 
8 

@  

# 

@@" G
 PJ
1#
' ;
' F
; 
@ 
 '2"G"
@
"8 "

# 
I5

  
@@
 ' P
#
 

"8 
 G@2 
 # J
=

";
 
@2 H

8
 #3

"c
I 2
= 
l5

?
"
;'
'F@
" 
@2 


W 
I 
@ ;

@2 
# 
I5

 P
K"#
 ; M

;H

"; 
"2 J
 F
 "

8
@ 3
 '2"G
@

"8 "
# 
I5

  3

@
 ' P
#
 
"8 
 G@2 
 # J
I 


 
  F
1))
" 
@2
F


 ' P J
 

 '

  
; 
@2O

# 
I5
' 
 


 'H
 F
"
 
' ;


"'
;O
"2G

#
; G
@
' 

'O 2

 ; J
1
@"' "

1))

" 
' 
@2

@

# 
I5J
 
"

I 
;'
8 3
@2 

 8
"
" 
@ F
#  
I5

 ' PJ

:^ @ ]_ ____^


 F
"
 
8 3
 
 ';
=
"#
" 

IIT


' 
O2 "

'2"G GH

G
@ 

;'
 '2"G
@ '
Krysunek 1).
12 
I 
 O";


'O 2
 


;"8 H
#
'@2@ ";

' 
 8

" 
!51J

 
8
' 3

@2 
@
F
 F
1))

 ' P J

@@ "
2
 ' 

I 


' ;
@2

' 2


O 
 ' P J
I 


 8
#" 
O 

O H

 
G

@2
"
@
'" 
2 E
'GJ

- 
";
:
WW5

JW5W5J@

 
G 
I 
@ '
@'
=
S
%


MHz
2" 
@
%
4N
@


H$
T
 ' 

 ; 
  

 ; 
 '
 2
$
'

 '
@ 
/
'

 '  
=
H7
.A$Miernik LC(F)
4";
"2 
 H

F'
' ;F
@
@#
@ "
  G
@; H
";
"#

F' 
'O 2
 GJ


O
@ 
 ;@ ;
 ;
' F
 ";
 

K'
C=
 
F' MH

; 
@
 
 8


 ; E'GJ
D H
; 
@";
 
 

'@;
; 
" 
" ' H

"8 ;
@ 
 F'G

@;

";
 

  G
F' J
1 

' 
F"

(
 


[N
"#
 ;
;'
# 
 
#2FH
 '
 ' -

8 { , ] ^k ] ^]k ,?{

58

 
Lipiec 2014


F' 3
 
"
 

 
@ 
9
4NJ

 "


# 
 O
@"
@ O
"8 ;O
@ 
@ G
 
K

H0
@(

H
[N


 ; ;
$

4NM
@ 2

 "

@ O


 

2 '
 ' J
=
 ;
l5
8

 @@ 3


 
K 
.)Mc
I2 
5''

W1
0A$
 ;";
' F
@ '
'";O
@O
 

"; H
@;

F' H

;'
'F@
; 
 

.)0/7J
-2 
' 2
 @; 


' 
 G

2 

'F@G
H
 @ ;
; 
@ 
@ 
"8H
' ;


@ 
   J
 ;'

 
 8

 "

 #F

GJ


 ' 
;
 O ;'
' 

@;
$H$
(H


@ 
 3
 ;F

 ;8;
j


'@2 

@ "
?1J
- 
'2 
' F


F
;'
 ;

# 


@ 
"2 "
@ "
";


 
@;
"2 "
 
 
 
 

 
F' 
I
 
;'
 
I)4$(5%)%T

 ;
 
. "
C 
K

 
;'
"8
 

nr 7/2014 (594)
Polski Zwizek Krtkofalowcw jest wiodc organizacj, skupiajc osoby zainteresowane rnymi formami cznoci radiowej i wykorzystaniem ich dla rozwoju wasnego
i dobra spoecznego. PZK dba o rozwj suby radioamatorskiej i radioamatorskiej satelitarnej w Polsce. PZK jest reprezentantem osb zainteresowanych technikami radiowymi
wobec instytucji pastwowych i organizacji spoecznych, krajowych i zagranicznych.

Krtkofalowiec Polski organ prasowy ZG PZK od 1928 roku


Wydawca: ZG PZK
Druk: Wydawnictwo AVT Warszawa Polski Zwizek Krtkofalowcw
Redakcja:
Remigiusz Neumann SQ7AN, sq7an@pzk.org.pl
Janusz Paterak SQ3PJQ sq3pjq@pzk.org.pl,
Sekretariat ZG PZK:
ul. Modrzewiowa 25, 85-635 Bydgoszcz
adres do korespondencji: skr. poczt. 54,
85-613 Bydgoszcz 13
e-mail: hqpzk@pzk.org.pl, www.pzk.org.pl
Konto bankowe: 33 1440 1215 0000 0000 0195 0797
Centralne Biuro QSL adres jw.
Prezydium ZG PZK:
- Jerzy Jakubowski SP7CBG Prezes PZK, sp7cbg@pzk.org.pl
- Piotr Skrzypczak SP2JMR wiceprezes PZK, sp2jmr@pzk.org.pl
- Jan Dbrowski SP2JLR wiceprezes PZK, sp2jlr@pzk.org.pl
- Tadeusz Pamita SP9HQJ sekretarz PZK, funkcja sekretarz
generalny, sp9hqj@pczta.fm
- Bogdan Machowiak SP3IQ skarbnik PZK, zastpca Prezesa ds.
finansowych, sp3iq@pzk.org.pl
- Zbigniew Mdrzyski SP2JNK czonek Prezydium, zastpca
Prezesa ds. sportowych, sp2jnk@interia.pl
- Jerzy Gomoliszewski SP3SLU czonek Prezydium, zastpca
Prezesa ds. modziey i szkolenia, sp3slu@wp.pl
Gwna Komisja Rewizyjna:
- Henryk Jega SP9FHZ przewodniczcy GKR, sp9fhz@gmail.com
- Marcin Skra SQ2BXI wiceprzewodniczcy GKR, bxi@interia.pl
- Mirosaw Rany SP4MPG sekretarz GKR, sp4mpg@wp.pl
- Przemysaw Kurpisz SP3SLO czonek GKR, sp3slo@konin.lm.pl
- Zdzisaw Sieradzki SP1II czonek GKR, sp1ii@wp.pl
Inne funkcje przy ZG PZK:
- Konsultant-koordynator przemiennikw analogowych i cyfrowych PZK: Andrzej Hyjek SP3IYM, handrzej@gmail.com
- Konsultant-koordynator wzw APRS PZK: Tomasz Pyda
SP8NCG, sp8ncg@wp.pl
Award Manager PZK:
Joanna Karwowska SQ2LIC, sq2lic@interia.pl
ARDF Manager:
Krzysztof Jaroszewicz SQ5ICY, krzysztof.jaroszewicz@gazeta.pl
IARU-MS Manager:
Jan Szostak SP9BRP, sp9brp@wp.pl
Contest Manager:
Kaziemierz Drzewiecki SP2FAX, sp2fax@wp.pl
Manager-Koordynator ds. cznoci Kryzysowej PZK
(EmCom Manager):
Rafa Wolanowski SQ6IYR, sq6iyr@o2.pl
z-ca Hubert Anysz SP5RE,
VHF Manager:
Piotr Szokowski SP5QAT, pkukf@pzk.org.pl
QTH Manager:
Grzegorz Krakowiak SP1THJ, sp1thj@mierzyn.eu
Packet Radio Manager:
Marek Kuliski SP3AMO, sp3amo@pzk.org.pl
Manager OH PZK:
Andrzej Wawrzynkiewicz SP3TYC, sp3tyc@pzk.org.pl
KF Manager PZK:
Marek Kuliski SP3AMO, sp3amo@pzk.org
Oficer cznikowy IARU-PZK:
Pawe Zakrzewski SP7TEV, sp7tev@wp.pl
Administrator portalu i systemw informatycznych PZK:
Zygmunt Szumski SP5ELA, e-mail: admin@pzk.org.pl
ARISS Kontakt Koordynator:
Krystian Grski SQ2KL,
Redakcja Radiowego Biuletynu Informacyjnego PZK:
Jerzy Tadeusz Kucharski SP5BLD, ul. Sukowskiego 21, 05-825
Grodzisk Mazowiecki, Skype: sp5bld
Od listopada 2007 zmiany czstotliwoci nadawania: niedziela
godz. 10.30 na QRG 3700 kHz lub 7090 kHz QRM. Program TV
o krtkofalowcach Krtkofalowcy Bis, www.videoexpres.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania
nadesanych tekstw. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoci za
tre ogosze i reklam. Zastrzega sobie prawo do niepublikowania
reklam, ktre mog by kontrowersyjne lub narusza prawa osb
trzecich, w tym czytelnikw.

Od Redakcji
No i mamy wakcje. Kto z Was szanowni Koledzy urlopuje
w tym roku? Ja po kilku latach w kocu zamierzam biwakowa
z rodzin. Wypoczynek od codziennych zaj jest dobrym momentem na prac na radiu. Odmy remonty, fuszki i co tam jeszcze
nam ony zaplanoway i siadajmy za radiem. Hi
Mnogo wydarze, kontestw i wypraw do ustrzelenia powala
i zachca do odoenia wyjazdu na pla czy spaceru, ale o to waVy 73! Remi SQ7AN
nie chodzi o podejmowanie trudnych decyzji i cige stawianie
czoa wyborowi. Zachcam jeszcze raz do prb czenia przyjemnego z przyjemnym, wyjcia na pla z radiem pod pach. Wylegiwania si przy
dwikach telegrafii i wrzawie pile-upw. Aby te wakcje nam si wszystkim uday. 73!

SN0HQ SPOTKANIE W BURZENINIE

Mistrzostwa IARU
Mistrzostwa IARU na falach krtkich
ju za chwil. Wszystkich krtkofalowcw SP zapraszamy do wzicia udziau
w tej najwikszej masowej imprezie eterowej na wiecie.
Mistrzostwa HF IARU maj za cel uaktywnienie jak najwikszej liczby stacji
krtkofalarskich we wszystkich krajach,
w ktrych reprezentujce je stowarzyszenia nale do Midzynarodowego
Zwizku Radioamatorskiego, czyli IARU.
Jak co roku przypominamy, e Mistrzostwa te s jedynymi zawodami, w ktrych stacje pracujce w danym kraju
mog dawa punkty swoim reprezentacjom. To w zasadzie determinuje wynik
w punktacji stacji kategorii HQ, ktry
powinien by adekwatny do liczby czynnych krtkofalowcw i ich aktywnoci.
Nie jest tak jednak do koca. Rwnolegle
decydujcym czynnikiem jest poziom
operatorski, sprzt oraz zaplecze infor-

matyczne zespow reprezentujcych


poszczeglne stowarzyszenia. Jak wiemy, nasza reprezentacja, posugujca si
znakiem SN0HQ i potocznie nazywana
zespoem SN0HQ, wykazuje si bardzo
wysokim poziomem pracy, co potwierdzaj wyniki plasujce nas w cisej czowce. W celu dodatkowej motywacji
Polski Zwizek Krtkofalowcw funduje wszystkim, ktrzy przeprowadz 12
QSOs, koszulki z napisem Worked ALL
SN0HQ Stations 2014.
Praca w tych zawodach stanowi
szczeglne wyzwanie dla operatorw
stacji HQ i nie koczy si, i nie zaczyna
na samych zawodach. Aby stacje pracoway sprawnie, potrzebne s narady,
dyskusje, spotkania, a przede wszystkim
ogrom pracy przy sprzcie oraz spory
wysiek organizacyjny.
Poniej zamieszczamy relacj z przedkontestowego spotkania zespou SN0HQ.
Zbyszek SP2JNK & Piotr SP2JMR