Sei sulla pagina 1di 18
ICS 93.080.20 | SR 667 STANDARD ROMAN lanuarie 2001 Indice de clasificare G71 AGREGATE NATURALE SI PIATRA PRELUCRATA PENTRU LUCRARI DE DRUMURI Conditii tehnice de calitate Natural aggregates and worked stone for roads Quality tehnical requirements Agrégats naturels et pierre ébousinée pour travaux routiers Conditions techniques de qualité APROBARE Aprobat de Pregedintele ASRO la 19 decembrie 2000 Inlocuieste SR 667:1997 CORESPONDENTA | La data aprobarii prezentului standard nu exist nici un standard international sau european care sa se refere la acelasi subiect On the date of this standard approval, there is no International or European Standard dealing with the same subject A la date d'approbation de la présente norme il n’existe pas de Norme internationale ou Européenne traitant du méme sujet DESCRIPTOR! TIT | Agregat natural, piatra prelucrata, drum, conditie, calitate "ASOGIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA (ASRO) ‘Adresa postal: st. Mendeleev 21-25, 70168, Bucuresti Direcfa general: Te. + 401 211 32 06; Fax + 40 1210 08 93 iia Standardzare: Tel + 40 1 310 4308 sau + 40 1310 43 09, Fax + 40 1 315.58 70, @ASRO__ Reproducerea su viizarea insral au paral a prezentull standard noice publeai pn oe procedeu {elecrone, mecanc,fetocopiere, miccfimare et) ete ras dacdnu exist aco sl ASAO. Ref.: SR 667: 2001 Editia 1 PREAMBUL Prezentul standard reprezinta revizuirea SR 667:1997 “Agregate naturale $i piatré prelucrata pentru lucréri de drumuri. Condit tehnice generale de calitate’, pe care il inlocuieste, Standardul a fost elaborat initial in anul 1949 i a fost revizuit in anii 1951, 1961, 1969, 1984,1990 si 1997. Revizuirea SR 667:1997 s-a impus cu prioritate avand in vedere urmatoarele: a) ») °) aparitia si adoptarea tn perioada scursa de la precedenta revizuire a primelor standarde europene pentru agregate privind incercéiile pentru determinarea caracteristicilor generale, a caracteristicllor geometrice gi a caracteristicilor mecanice si anume: - SR EN 932, Incercari pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor Partea 1 - Metode de egantionare Partea 3 - Procedura si terminologie pentru descrierea petrografica simplificata - SR EN 933, Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor Partea 2 - Analiza granulometrica. Site de control, dimensiunile nominale ale ochiurilor - SR EN 1097, incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor Partea 1 - Determinarea rezistentei la uzura (micro-Deval) aparitia si implementarea Legii nr. 10/95 privind calitatea In constructi, care impune un program special privind controlul calitatii agregatelor utiizate in constructi prin certificarea calitatii agregatelor livrate de producator, a lucrérile de reabiltare a drumurilor najionale care se fac sub consultanta care a impus un control strict al calitai lucratilor executate si care au scos In evidenta unele neconcordante privind calitatea agregatelor. Revizuirea SR 667-1997 consta in principal din: a) b) (wa). °) % e) introducerea unor noi metode de incercare, cu valorile corespunzatoare de admisibilitate cum sunt - rezistenta la uzurdi (micro-Deval); - rezistenfa la sféramare prin compresiune; - rezistenfa la actiunea repetaté a Na,SO, (5 cicluri) care inlocuieste determinarea rezistentei la Inghet- dezghet; = gradul de spargere, in cazul utiizarii unor cribluri provenite din roci detriice; = determinarea rezistentei la slefuire (CPA). revizuirea valorilor de admisibilitate pentru: - uzura Los Angeles in cazul criblurilor utlizate la autostrazi si drumuri cu trafic intens gi mediu: = introducerea valorii de admisibilitate pentru continutul in argila a criblurilor - valoarea de albastru — a introducerea unor noi agregate ~ patra sparta gi cribluri, realizate prin prelucrarea mecanica a rocilor detritice; corelarea SR 667:1997 cu standardele in vigoare, inclusiv cu standardele europene adoptate; corectarea unor gregeli de termen, nota, etc La baza revizuirli SR 667:1997 au stat: - observatile $i sugestile facute de principalii factor’ interesat}, prezentate in sinteza observatilor, ~ sual efectuste de eftre INCERTRANS In cadrul Kerr de coriicare a cals agregteor produse de principalele balastiere si cariere din tara noastra, producatoare de agregate naturale pentru lucrarile de drumuri; - standardele europene adoptate referitoare la agregate; - observatile $1 incercaiile efectuate pe teren in cadrul lucréilor de reabiltare. Corespondente cu alte standarde nationale: - Standardul francez NF P18 ~ 575:1990, Agregate - Masurarea coeficientului de polisaj accelerat al granulelor, pentru care nu exista standard roman corespunzator, se utiizeazé impreund cu prezentul standard. SR 667 1 GENERALITATI 1.1. Obiect gi domeniu de aplicare Prezentul standard se referd la condifjile tehnice de calitate pentru produsele de piatra naturala, agregate si piatra prelucrata, objinute prin extragerea gi prelucrarea rocilor, utilzate la lcrari de drumur. 1.2 Clasificare 1.2.1. Clasificarea produselor de piatra natural Produsele de piatra naturala utiizate la lucrarile de drumuri se clasifica In functie de tehnologia de prelucrare a rociiasttet + agregate naturale sféramate artificial = piatra prelucrata 1.2.1.1 Agregatele naturale sfaramate artificial: ~ patra bruta cu dimensiuni >80 mr = piatra sparta mare cu dimensiuni cuprinse Intre (40...80) mm; ~ piatra sparta (split) cu dimensiuni cuprinse intre (8...40) mm; = savurd cu dimensiuni cuprinse intre (0...8 (16)] mm; = criblura cu dimensiuni cuprinse Intre (4...25) mm; = nisip de concasare cu dimensiuni cuprinse intre (0...4) mm. 1.2.1.2 Piatra prelucrata: - pavele; + calupuri + bordura, - borne. 1.22 Clasificarea rocilor Rocile utilizate la obtinerea produselor de piatr& naturald se clasificd in cinci clase A, B, C, D gi E in functie de principalele caracteristicifizico-mecanice intrinseci ale acestora: = porozitatea aparentd la presiune normala; rezistenta la compresiune in stare uscata; uzura cu magina tip Los Angeles; = rezistenfa la sféramare prin compresiune In stare uscats; - _rezistenta la inghet-dezghet 1.3 Terminologie, definitii, notatii 1.3.1. Conform STAS 4032/1 gi STAS 508: 1.3.2 Sortul elementar (dnin ~ dnax) Feprezinta agregatele care la cernere rman intre doua site sau ciururi consecutive din seria indicata In tabelul 1 1.3.3 Sortul (dan ~ dex) Feprezintd agregatul obfinut In cadrul operatiel de sortare, continand unul sau mai multe sorturi elementare succesive.