Sei sulla pagina 1di 156
BAI GIANG KY THUAT LAP TRINH Bién soan: Ths. NGUYEN DUY PHUONG Giéi dhigu min hge GIOI THIEU MON HOC 1. GIOUTHIEU CHUNG cng nghé thong tin trong nhiing nm vira qua d3 lam thay déi bo mat Sy phat tid an clu, trong do céng nghé phan mém tro thinh mot nginh cong nghigp inh té xa hi ty trong ve ‘exo trong cae hg thing viga théng eding nhur ee thiSt bj dau cudi. Chinh vi ly do d6, vige nghién citu, tim hiéu, tién t6i phat trién eiing nbu lam chi cde hg théng phan mém cua cae k¥ su dign tir vign thong li an thidt, ‘Tai ligu giang day “KF shudt lp trinh” cho hé dio tao tir xa duge xdy dung dua trén gio trinh “KY shudt lip wink” 43 duge ging day tai hoe vign trong nhimg nim qua véi ue dich cung cp cho sinh vien nhimg kién thite co ban nt, c6 tinh he théng lien quan ti lap trinh, Thong qua cuén ti ligu nay, ching t3i muén giéi thigu vdi cae ban doe vé kp niing lap tinh cau tre va mét sé thuat todn quan trong, bao gém: Dai euong vé lap tinh caw tic Duy@t vad quis Nn xép, hing dgi va danh sich mée ndi; Cy; BS th va cubi cing la Sip xép vi tim kiém, Muc biCH Mén hoe cung cap cho sinh viém k¥ nang lip trinh trén cac edu tric dit ligu quan trong nnhur: stack, queue mlink, tree & graph cling vé1-phurong phap phan tich, thiét ké, danh gia thuat to ww khi hoe xong mon hye may, sinh vién kha nang viét duge churong trinh gid quyét nbitng bai toan trong thye 18, JIL PHAM VI NGHIEN COU. Nghién cttw cdc thuat tofin ec ban duge sir dung trong thye té nhu eae thudt toan tim kiém, céic thudt toan lign quan dén'dé thi. Cac gidi thud lp trinh dya trén danh ach, céy. Nghién citu cach cai dat cc thudt toan trén may tink, “Timm higu ee fn vge mg dung cia cae thus toa, phuong php trong thycté IV. PHUONG PHAP NGHIEN CCU Dé hoc t6t mén hoe niy, sinh vién can leu ¥ ning van dé sau: thire cin traée Loi néi du fh vién phi c6 kiém thie co bn v8 todn hoe cao cp + Thank thqo it nie mse ngbn ng lp tinh, Be bigt trong euén sich ny dir dung gn ni ip rin Cd mt thut ton, vi vay sinh via phat nim dge gn ag Kp tinh C 2. Cie tii ligu cn e6 ich hudmg din hoc tap Ky thuat lap trinh. Ths. Nguyn Duy Phuong. Hoc vién Cong nghé Buu chinh Vi8n thong, 2006 sinh vién nén tham khio thém: - Gio Ths, Neuyén Duy Phuong, Hoe th KY thudt lap trinh, Ts. Lé Haw vign Cong ngh¢ Buu chinh Vin théng, 2002, ~ Bai giiing dign tir mon hoc: “KY thudt lap trinh” ciia Hoe viga Cong nghé Buw cchinh Vign théng. 3. Dit ra myc tigu, thoi han cho ban thin ‘Dit ra cic muc tiéu tam thei va théi han cho ban than va ¢6 giing thyc hign ching “Xay dung mye tiéu trong chuong trinh nghign ci. 4 Nghién citu vit niim abiing kién thire e6¢ loi Sinh vign nén doe qua sich hudng din he tap truée khi nghién eitu bai ging mon ti Higu tham kh kh hoe vl 5. Tham gia diy dii cic budi huéng din hoe tip ‘Thong qua ee budi hudng dung t8ng thé cita mén hoc va giai dap thic mic, dng thai sinh vién ciing e6 thé tra0 4, thao luan voi nhimg sinh vién khac vé ngi dung baihge. 6. Chit dong lign hg véi ban hoc ging vién Cach don gidn nhat la tham dy cae dién din hoe tap trén mang Intemet, qua d6 ¢6 thé trao déi tryc tidp cae vin 48 vudng mic voi ging vién hoge cac ban hgc khac dang online, 7. Tw ghi chép lai nbiing ¥ ehinh ‘Vige ghi chép lai nhiing ¥ chinh 1a mét hoat déng tai hign kién thite, kinh nghigm cho thiy né gi ich rt nhigu cho vige inh thanh thoi quen ty hoe va tw duy nghién ctu 8. Hye di d0i v6i hinh Hige ly thuyée da du thy hinb lim bai tip va thye hinh agay dén 46 dé hidw vi ion chic ly thuyét. Sinh vién edn cai dt trén may tinh cic thugt toan trong bai hgc bing cde ngdn ngét lip trinh dé tir dé e thé hiéu va nim chiic hon tu tuGng va ndi dung cia thuat todin, Ha Noi, ngay 20 thang 02 nam 2006 ‘Ths. Nguyén Duy Phirong