Sei sulla pagina 1di 8

SULIT

INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU


PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)
INSTRUMEN FUNGSIONAL PENGAJARAN DAN PENTADBIRAN (PTA)

Muka Surat 1/8

KOD
DIMENSI,
ELEMEN
DAN ASPEK
DESKRIPSI
KAEDAH PENILAIAN

PEGAWAI PENILAI BOLEH MENGGUNAKAN SATU ATAU LEBIH DARIPADA SATU
KAEDAH PENILAIAN BERDASARKAN KESESUAIAN UNTUK MENINGKATKAN
KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN PENILAIAN
ARAS PENILAIAN
CEMERLANG BAIK SEDERHANA LEMAH
SEMAKAN BAHAN
(A)
TEMU BUAL
(B)
PENCERAPAN
(C)
PEMERHATIAN
(D)
4 3 2 1
D4 KEMAHIRAN
E1 KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL

A1.1

PENCAPAIAN
MATLAMATKeupayaan pegawai untuk:

merancang strategi untuk
mencapai matlamat
organisasi

melaksana strategi untuk
mencapai matlamat
organisasi

menyelia pelaksanaan
strategi untuk mencapai
matlamat organisasi

menilai pelaksanaan strategi
untuk penambahbaikan
berterusan bagi mencapai
matlamat organisasi


Penilaian boleh
dibuat berdasarkan
mana-mana bahan
yang berikut:

buku program /
brosur

laporan

minit mesyuarat

rekod pencapaian

Petunjuk Prestasi
Utama

Sasaran Kerja
Tahunan

kertas kerja

sijil / anugerah

dokumen yang
berkaitanJika perlu
Jika perlu

Jika perluMerancang,
melaksana dan
menyelia
pelaksanaan
strategi untuk
mencapai
matlamat
organisasi serta
menilai
pelaksanaan
strategi untuk
penambahbaikan
berterusan bagi
mencapai
matlamat
organisasi.Merancang,
melaksana dan
menyelia
pelaksanaan
strategi untuk
mencapai
matlamat
organisasi.

Merancang dan
melaksana
strategi untuk
mencapai
matlamat
organisasi.


Merancang
strategi untuk
mencapai
matlamat
organisasi.
SULIT
INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)
INSTRUMEN FUNGSIONAL PENGAJARAN DAN PENTADBIRAN (PTA)

Muka Surat 2/8

KOD
DIMENSI,
ELEMEN
DAN ASPEK
DESKRIPSI
KAEDAH PENILAIAN

PEGAWAI PENILAI BOLEH MENGGUNAKAN SATU ATAU LEBIH DARIPADA SATU
KAEDAH PENILAIAN BERDASARKAN KESESUAIAN UNTUK MENINGKATKAN
KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN PENILAIAN
ARAS PENILAIAN
CEMERLANG BAIK SEDERHANA LEMAH
SEMAKAN BAHAN
(A)
TEMU BUAL
(B)
PENCERAPAN
(C)
PEMERHATIAN
(D)
4 3 2 1

A1.2

PERANCANGAN
DAN
PEMBANGUNAN
PENGAJARAN


Keupayaan pegawai untuk:

merancang pelan
pembangunan PdP (pelan
tindakan / taktikal)

menetapkan projek / aktiviti
bagi meningkatkan kualiti
dalam pelaksanaan PdP

melaksanakan dasar dan
program semasa dalam
Pelan Pembangunan
Pendidikan Malaysia
(PPPM)

menilai pelaksanaan
program PdP
Penilaian boleh
dibuat berdasarkan
mana-mana bahan
yang berikut:

Sasaran Kerja
Tahunan

kertas kerja dan
laporan program
pembangunan PdP

Bahan Bantu
Mengajar

Instrumen
pemantauan /
jadual

KBAT / i-THINK /
MBMMBI

rekod pencapaian
mata pelajaran

dokumen yang
berkaitan


Jika perluJika perluJika perlu

Merancang pelan
pembangunan
PdP dan
menetapkan
projek / aktiviti
bagi meningkatkan
kualiti dalam
pelaksanaan PdP
serta
melaksanakan
dan menilai
program
pembangunan
PdP.


Merancang pelan
pembangunan
PdP dan
menetapkan
projek / aktiviti
bagi meningkatkan
kualiti dalam
pelaksanaan PdP
serta
melaksanakan
program
pembangunan
PdP.


Merancang pelan
pembangunan
PdP dan
menetapkan
projek / aktiviti
bagi meningkatkan
kualiti dalam
pelaksanaan PdP.

Merancang pelan
pembangunan
PdP.

SULIT
INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)
INSTRUMEN FUNGSIONAL PENGAJARAN DAN PENTADBIRAN (PTA)

Muka Surat 3/8

KOD
DIMENSI,
ELEMEN
DAN ASPEK
DESKRIPSI
KAEDAH PENILAIAN

PEGAWAI PENILAI BOLEH MENGGUNAKAN SATU ATAU LEBIH DARIPADA SATU
KAEDAH PENILAIAN BERDASARKAN KESESUAIAN UNTUK MENINGKATKAN
KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN PENILAIAN
ARAS PENILAIAN
CEMERLANG BAIK SEDERHANA LEMAH
SEMAKAN BAHAN
(A)
TEMU BUAL
(B)
PENCERAPAN
(C)
PEMERHATIAN
(D)
4 3 2 1

A1.3

PERKONGSIAN
PENGETAHUAN DAN
PENGALAMAN


Keupayaan pegawai untuk:

berkongsi pengetahuan
dengan warga organisasi

berkongsi pengalaman
dengan warga organisasi

berinteraksi dengan guru /
pensyarah bagi memperbaik
mutu prestasi kerja

berinteraksi dengan staf
bukan akademik bagi
meningkatkan mutu prestasi
kerja


Penilaian boleh
dibuat berdasarkan
mana-mana bahan
yang berikut:

laporan program

minit curai / minit
mesyuarat

catatan perjumpaan

jurnal

kertas kerja

dokumen yang
berkaitan

Jika perlu
Jika perlu
Jika perlu

Berkongsi
pengetahuan dan
pengalaman
untuk
perkembangan
PdP serta
berinteraksi
dengan guru /
pensyarah dan
staf bukan
akademik bagi
memperbaik dan
meningkatkan
mutu prestasi
kerja.

Berkongsi
pengetahuan dan
pengalaman
dengan
berinteraksi
dengan guru /
pensyarah dan
staf bukan
akademik bagi
memperbaik
mutu kerja.

Berinteraksi
dengan guru /
pensyarah dan
staf bukan
akademik bagi
memperbaik
mutu prestasi
kerja.

Berinteraksi
dengan guru /
pensyarah bagi
memperbaik
mutu prestasi
kerja.

A1.4

PENYELIAAN DAN
PEMANTAUANKeupayaan pegawai untuk:

menyelia pelaksanaan
operasi organisasi mengikut
bidang tugas

mencerap pelaksanaan
operasi organisasi mengikut
bidang tugas

memantau operasi
organisasi mengikut bidang
tugas

memberi bimbingan
profesional mengikut bidang
tugas
Penilaian boleh
dibuat berdasarkan
mana-mana bahan
yang berikut:

borang pencerapan

buku log

jadual pencerapan
dan penyeliaan

minit mesyuarat

takwim aktiviti

rancangan tahunan

dokumen yang
berkaitan
Jika perlu

Jika perlu

Jika perlu


Memantau,
mencerap dan
menyelia
pelaksanaan
operasi organisasi
serta memberi
bimbingan
profesional
mengikut bidang
tugas.

Memantau,
mencerap dan
menyelia
pelaksanaan
operasi organisasi
mengikut bidang
tugas.


Memantau dan
mencerap
pelaksanaan
operasi organisasi
mengikut bidang
tugas.


Memantau
pelaksanaan
operasi organisasi
mengikut bidang
tugas.
SULIT
INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)
INSTRUMEN FUNGSIONAL PENGAJARAN DAN PENTADBIRAN (PTA)

Muka Surat 4/8

KOD
DIMENSI,
ELEMEN
DAN ASPEK
DESKRIPSI
KAEDAH PENILAIAN

PEGAWAI PENILAI BOLEH MENGGUNAKAN SATU ATAU LEBIH DARIPADA SATU
KAEDAH PENILAIAN BERDASARKAN KESESUAIAN UNTUK MENINGKATKAN
KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN PENILAIAN
ARAS PENILAIAN
CEMERLANG BAIK SEDERHANA LEMAH
SEMAKAN BAHAN
(A)
TEMU BUAL
(B)
PENCERAPAN
(C)
PEMERHATIAN
(D)
4 3 2 1

A1.5

PEMBELAJARAN
DAN PENGAJARAN


Keupayaan pegawai untuk:

melaksanakan PdP
mengikut takwim pengajaran

mempelbagaikan kaedah
dan teknik PdP

menguruskan masa PdP

mencapai objektif / hasil
PdP


Penilaian boleh
dibuat berdasarkan
mana-mana bahan
yang berikut:

Sukatan Pelajaran

Huraian Sukatan
Pelajaran

rancangan
pengajaran
tahunan / kalendar
akademik /
proforma tahunan

buku persediaan
mengajar / fail
pensyarah

Borang
Pencerapan /
Pemantauan PdP

laporan
pencerapan

dokumen yang
berkaitanJika perluPenilaian boleh
dibuat semasa
PdP

Jika perlu
Melaksanakan
PdP mengikut
jadual waktu
pengajaran,
menggunakan
pelbagai kaedah
dan teknik PdP
berkesan,
menguruskan
masa PdP dan
mencapai
objektif / hasil
PdP.


Melaksanakan
PdP mengikut
jadual waktu
pengajaran,
menggunakan
kaedah dan
teknik PdP
berkesan serta
menguruskan
masa PdP.


Melaksanakan
PdP mengikut
jadual waktu
pengajaran dan
menguruskan
masa PdP.

Melaksanakan
PdP mengikut
jadual waktu
pengajaran.
SULIT
INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)
INSTRUMEN FUNGSIONAL PENGAJARAN DAN PENTADBIRAN (PTA)

Muka Surat 5/8

KOD
DIMENSI,
ELEMEN
DAN ASPEK
DESKRIPSI
KAEDAH PENILAIAN

PEGAWAI PENILAI BOLEH MENGGUNAKAN SATU ATAU LEBIH DARIPADA SATU
KAEDAH PENILAIAN BERDASARKAN KESESUAIAN UNTUK MENINGKATKAN
KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN PENILAIAN
ARAS PENILAIAN
CEMERLANG BAIK SEDERHANA LEMAH
SEMAKAN BAHAN
(A)
TEMU BUAL
(B)
PENCERAPAN
(C)
PEMERHATIAN
(D)
4 3 2 1
E2 PENGURUSAN

A2.1

BERFOKUSKAN
BIDANG TUGASKeupayaan pegawai untuk:

merancang pelbagai strategi
untuk melaksanakan bidang
tugas berkenaan

menggunakan pelbagai
strategi untuk melaksanakan
bidang tugas berkenaan

melaporkan pelaksanaan
bidang tugas berkenaan
sebagai sumber rujukan

menambah baik strategi
untuk melaksanakan bidang
tugas berkenaan

Penilaian boleh
dibuat berdasarkan
mana-mana bahan
yang berikut:

jadual waktu

minit mesyuarat

takwim

kertas kerja

laporan program
peningkatan ilmu
dan kefahaman
tentang bidang
tugas

dokumen yang
berkaitan

Jika perlu


Jika perlu


Jika perluMerancang,
melaksanakan
pelbagai strategi,
melaporkan
pelaksanaan serta
membuat
penambahbaikan
sebagai sumber
rujukan bidang
tugas.


Merancang,
melaksanakan
pelbagai strategi
dan melaporkan
pelaksanaan
sebagai sumber
rujukan bidang
tugas.


Merancang dan
melaksanakan
pelbagai strategi
untuk
melaksanakan
bidang tugas.

Merancang
pelbagai strategi
untuk
melaksanakan
bidang tugas.

A2.2

KEWANGAN


Keupayaan pegawai untuk:

merancang anggaran
perbelanjaan organisasi
mengikut bidang tugas

menguruskan perbelanjaan
organisasi mengikut bidang
tugas

mengawal selia kewangan
organisasi mengikut bidang
tugas

melaporkan perbelanjaan
mengurus organisasi
mengikut bidang tugas


Penilaian boleh
dibuat berdasarkan
mana-mana bahan
yang berikut:

anggaran belanja
mengurus

fail kewangan

laporan audit

dokumen yang
berkaitan
Jika perlu

Jika perlu
Jika perlu


Merancang
anggaran
perbelanjaan,
mengurus,
mengawal selia
kewangan dan
melaporkan
prestasi
perbelanjaan
organisasi
mengikut bidang
tugas.

Merancang
anggaran
perbelanjaan,
mengurus dan
mengawal selia
kewangan
organisasi
mengikut bidang
tugas.

Merancang
anggaran
perbelanjaan dan
mengurus
perbelanjaan
organisasi
mengikut bidang
tugas.

Merancang
anggaran
perbelanjaan
organisasi
mengikut bidang
tugas.
SULIT
INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)
INSTRUMEN FUNGSIONAL PENGAJARAN DAN PENTADBIRAN (PTA)

Muka Surat 6/8

KOD
DIMENSI,
ELEMEN
DAN ASPEK
DESKRIPSI
KAEDAH PENILAIAN

PEGAWAI PENILAI BOLEH MENGGUNAKAN SATU ATAU LEBIH DARIPADA SATU
KAEDAH PENILAIAN BERDASARKAN KESESUAIAN UNTUK MENINGKATKAN
KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN PENILAIAN
ARAS PENILAIAN
CEMERLANG BAIK SEDERHANA LEMAH
SEMAKAN BAHAN
(A)
TEMU BUAL
(B)
PENCERAPAN
(C)
PEMERHATIAN
(D)
4 3 2 1

A2.3

PEMBANGUNAN
FIZIKAL


Keupayaan pegawai untuk:

menguruskan pembangunan
fizikal mengikut bidang tugas

menguruskan aset mengikut
bidang tugas

melaporkan pembangunan
fizikal dan aset mengikut
bidang tugas


Penilaian boleh
dibuat berdasarkan
mana-mana bahan
yang berikut:

rekod
pembangunan
fizikal, aset dan
penyelenggaraan
dalam bidang
berkenaan

inventori aset dalam
bidang berkenaan

minit mesyuarat

fail

dokumen yang
berkaitan

Jika perlu


Jika perlu


Jika perluMengurus dan
melaporkan
pembangunan
fizikal dan aset
mengikut bidang
tugas.

Mengurus
pembangunan
fizikal dan aset
mengikut bidang
tugas.

Mengurus
pembangunan
fizikal dan aset
mengikut bidang
tugas.

Mengurus
pembangunan
fizikal mengikut
bidang tugas.


A2.4

SUMBER MANUSIA


Keupayaan pegawai untuk:

merancang keperluan
sumber manusia bawah
kawalan

mengoptimumkan
penggunaan kepakaran
sumber manusia bawah
kawalan

membangunkan potensi
sumber manusia bawah
kawalan

mengurus laluan kerjaya
sumber manusia bawah
kawalan
Penilaian boleh
dibuat berdasarkan
mana-mana bahan
yang berikut:

sijil kelulusan
perjawatan

fail perkhidmatan

takwim latihan staf

laporan LDP /
e-SPLG

dokumen yang
berkaitan


Jika Perlu

Jika Perlu


Jika Perlu


Merancang,
mengoptimum-
kan penggunaan
kepakaran sumber
manusia dan
membangunkan
potensi serta
mengurus laluan
kerjaya sumber
manusia bawah
kawalan.

Merancang,
mengoptimum-
kan penggunaan
kepakaran sumber
manusia dan
membangunkan
potensi sumber
manusia bawah
kawalan.

Merancang dan
mengoptimum-
kan penggunaan
kepakaran sumber
manusia bawah
kawalan.

Merancang,
keperluan
sumber manusia
bawah kawalan.
SULIT
INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)
INSTRUMEN FUNGSIONAL PENGAJARAN DAN PENTADBIRAN (PTA)

Muka Surat 7/8

KOD
DIMENSI,
ELEMEN
DAN ASPEK
DESKRIPSI
KAEDAH PENILAIAN

PEGAWAI PENILAI BOLEH MENGGUNAKAN SATU ATAU LEBIH DARIPADA SATU
KAEDAH PENILAIAN BERDASARKAN KESESUAIAN UNTUK MENINGKATKAN
KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN PENILAIAN
ARAS PENILAIAN
CEMERLANG BAIK SEDERHANA LEMAH
SEMAKAN BAHAN
(A)
TEMU BUAL
(B)
PENCERAPAN
(C)
PEMERHATIAN
(D)
4 3 2 1

A2.5

MAKLUMAT


Keupayaan pegawai untuk:

menguruskan maklumat dari
aspek mengumpul,
mengesahkan,
menginterpretasi,
mengaplikasi data dan
maklumat sebagai asas
untuk membuat keputusan
Penilaian boleh
dibuat berdasarkan
mana-mana bahan
yang berikut:

sistem pengurusan
fail

sistem pangkalan
data

dokumen yang
berkaitan
Jika perluJika perluJika perlu
Mengurus,
mengumpul dan
mengesahkan
maklumat bawah
kawalan,
menginterpretasi
dan
mengaplikasikan
maklumat
untuk membuat
keputusan.


Mengurus,
mengumpul dan
mengesahkan
maklumat bawah
kawalan,
menginterpretasi
maklumat
untuk membuat
keputusan.


Mengurus,
mengumpul dan
mengesahkan
maklumat bawah
kawalan
untuk membuat
keputusan.


Mengumpul dan
mengesahkan
maklumat bawah
kawalan
untuk membuat
keputusan.

E3 KEPIMPINAN ORGANISASI

A3.1

PENGURUSAN
ORGANISASI


Keupayaan pegawai untuk:

memahami, menterjemah,
menyebar luas dan
membudayakan visi dan
misi organisasi dalam
kepimpinan dan pengurusan
organisasiPenilaian boleh
dibuat berdasarkan
mana-mana bahan
yang berikut:

visi organisasi

misi organisasi

minit mesyuarat

brosur

papan kenyataan

pemidang

dokumen yang
berkaitan

Jika perlu

Jika perlu

Jika perlu


Memahami,
menterjemah,
menyebar luas
dan
membudayakan
visi dan misi
organisasi dalam
kepimpinan dan
pengurusan
organisasi.

Memahami,
menterjemah dan
menyebar luas
visi dan misi
organisasi dalam
kepimpinan dan
pengurusan
organisasi.Memahami dan
menterjemah
visi dan misi
organisasi dalam
kepimpinan dan
pengurusan
organisasi.

Memahami
visi dan misi
organisasi dalam
kepimpinan dan
pengurusan
organisasi.
SULIT
INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)
INSTRUMEN FUNGSIONAL PENGAJARAN DAN PENTADBIRAN (PTA)

Muka Surat 8/8

KOD
DIMENSI,
ELEMEN
DAN ASPEK
DESKRIPSI
KAEDAH PENILAIAN

PEGAWAI PENILAI BOLEH MENGGUNAKAN SATU ATAU LEBIH DARIPADA SATU
KAEDAH PENILAIAN BERDASARKAN KESESUAIAN UNTUK MENINGKATKAN
KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN PENILAIAN
ARAS PENILAIAN
CEMERLANG BAIK SEDERHANA LEMAH
SEMAKAN BAHAN
(A)
TEMU BUAL
(B)
PENCERAPAN
(C)
PEMERHATIAN
(D)
4 3 2 1

A3.2

PROAKTIF DALAM
TINDAKAN


Keupayaan pegawai untuk:

bertindak terhadap program
yang dilaksanakan dari
aspek mengenal pasti dan
menganalisis isu

mencadangkan dan
mengambil tindakan
berdasarkan fakta


Penilaian boleh
dibuat berdasarkan
mana-mana bahan
yang berikut:

pengurusan
strategik

post-mortem

laporan

minit mesyuarat

dokumen yang
berkaitan

Jika perluJika perluJika perluMengenal pasti,
menganalisis isu,
mencadangkan
dan mengambil
tindakan yang
relevan dan
berkesan.


Mengenal pasti,
menganalisis isu
dan
mencadangkan
tindakan yang
relevan.Mengenal pasti
dan menganalisis
isu.

Mengenal pasti
isu.