t

-

,Seb/elum d:iterimla menj,adi ahU serta mendapat lencana ikeahUa:n;

se' ora'n'g ka n~'a'k- -. ka 'n-8"'k a' k 'S" n d-'-'"; t'en't'a"n'g-

O_I~'_-',',_: .' ..• ',. ", -. ,_;,-,_-~i I .. : -,:;' JUj~ ~_ "'_"_.

11 .. Persetiaan d!sn Unda:n,g-undan'Q Penga,ka:p.

_ -

2 K","elim"'a-·' '1~lim' a Pnn "'S'~'''I-'P' R-u';kcun' ..... ' 'S'

'. 1 ...•. n _' .'. ' i , .',.'. -. " _, '.' " : I ' ,I . ega,r, '.

3. Ta,b~k dan Hormat Pengak,ap,~ lsyarat hormat dan Cogan Kata Penlg,akap.

4. SeJa:rah permulaan P'enga'kap dan Carita Hutan. 5.. La,ung Ag'ung.

Dlmaklumkan saya berpuas hati dengan kebolehan 'Pen'gakap Kan,ak-ka,nak

. .

D'e'ng:8,n inli disah~an belia~u teli,a,h dUaln'tik menladi a,!hH Penga'kap

d n' .p .... -'" -:- I'd: . -s····a--n· p"e"n'g" 'a'k'ap S'e'd"'" .. ""

a, .. ,ersau·· ,ar.' I ,'I:;:, ,~I'~ '>:': ,'-.' ~'_ unIB,.

Yang Bener,

if"li,

...

Nam s· ~

' ..... I I·,p,~

.. ill. ,., .... iii,!!! ill ill ~ 'jII'iI'iIIiI i!!'~'iIi i!!!1 iI! til

No Surat Lahlir:

iii ,., iii oi' .. iii iii

'II .Ii.

Kumpulan: ... '.

Daerrah

• ,. ill!!

1!!!!' ... 1iII •••••

..

'iiI' I!"

Tahun:

. "

Se .Ik·····a·c IW'" a In"

" ,~,. I._ .1 , '~" '. !II

" '![II'

Alamat rumah; ' .. ~, .. ~~, I,. '.

'!!I' '. >Ii iii !ill" .' III oiIi

Ru:mah:

-j

III 'il I' .1 '.

'!Jj·IiI. II! iii .. 'ii' III !iii' ,.·.iill _' •• -i!iill!l ii1!14.iI!!!' .iiiI!,.' •• i. Iii'

C- it· He',

I - ,.~ -: '!II!!!I!!l' :,_. '- __ .-,' ': : .. --: i il'

a c."a ..

iI!I!I'II!!' ,. !!!I' if iIIl ill 'iI! •

ill' iii

Ii II!I'.

T- 'a'~:n'~k'h', M'·' ula Il.te-··ma'··s, uki P'='n'-"-'k"'a'p-'~

. . _I' , ,I. ' 1,'... ". IV,!,I .•. ,I '. . 1\:1 el: 1 ga_1 ". , . ,'., & .' ,,.

Pem i mpln..t . ,~ _, ,~ .,~ .. ~ ... 0' ~I '.' ••• ' •• ' .' ,.

,iii· II' !Ii Iii, ~ lit

2 '.

I

1----"

..

. :~ ,

.... ' .. II.

iI '-;'im ,.-Ji!:-

,.

.,

, -

$l'na,

/

I

I

(

PERSETIAAN

c:;k;ln, berse.

_-. - ._- -- -

Ta,Q + ~'- ~C(d,o

I~

I

,-

3'

,

-

I -

i

I~'_ FC,~·a~, ~('J iiO_rnen:~d.i "an dtri" ~ SeRa-UNA -.

-_ - - -- - --.1 - - ~ .'.. -_ - - - - --. - - - -- _

_ - .' .'

'_- c' a._d~ ~se n 0.1, __ m,~ SJ:'l_'._n

-_

............... ~I ,S:C;,~c:r,-

or'c:I'

- - -

- -- . -_ - -- -

; 5. ~,_,a'ka ~.', ~'vr S,'ee,lrc::I,':

__ - _ - _ _._ - __ _ __ '_ I _ _ h

-- -

'b.::ci, K dan

_ -

- "_ -- - _- - .

l(A,S,lH'~: (!.","',ATA,N,Cr

IA.

D .'

,-

f rt ,

~l ~

I.

q_,o_

C~FtMA'f .

_- - __ 'II

_. --

- -- - -- - -

lO. Pen,='la~ = h~,~kl\i~~_,~_'U'CI,F[U<5'f<0~ S,U_c"

- - - - - - . - -- --

RUKl)'N e GrA'RA

- -- - -

- - - - -- -- - - - -

L.....mo ',(i.,,:s,i', ~,[L<u:nle' ~or~ t Q,'(,<:I'\f)

- - - - - --- _. - - - ~- - -

,t ~, ~c:;. _ ~ rca 'o.~f)k<;;~~c:La_ Tu"han,.· _ _ _. _

S. l<'e~,o"._~ ~, n,O{l ,ddt) Lc;:e _S'Ll9 I, \aa n . _

, '

,

,

I '

I ,_ ,

,

I,

"

-

- .

\\.

t_,

'1;:1,

I

i .----- .......... -..,.._....,...__....._.- .......... -~

I

I ,'10-- - ......._ .......... _ _..."._ .......... -- .......... -i'

,L - -J_., ~ 1-. IL,.....,nen,~'1[. 'i,et'l ,J

,

I

: i

i'

Tabik dan. Hormat Pengakap

d,on,.. h,ertndl +

- -. -

- -

.<iibe·n

,'"

-

. 1,-~ Sem,o.sa

- - --

C1P~~n

._ --

- -

S ~·L-~~u __ erl"', ~,' ._" if ." I

keno, .. , .. " f-

.•. < .... QY"~ ........ : . .,

_ .. _ -- '.'1 r'~1

·'"

- -~.- --

I

- --- -- - - - - - - - - - - -

___ A, _ ~~tn_4$'CI~ _~~n s,e:'~-,asm,enc:ti~(c.'~c:t'1' ~d,ercr

--- -

(! I '"

I _

--- -

,cca~,:n ~:'1cI

t ..... ' ...... 'rI"\~ r.# ,., ~'''''-''k -I' ..... ,,..1,,, ~, I'''''''' '_', ." -~~._. '.,'_" ,...." r J

. __ . - -- ---

\\ BU,,6\ srErtAtb1S ,j;lAI,K, I,

._- - - --

- - -

Se'", _!V""', R~rn,u,\ClGl,~ IPen_ ~'It=a' .,_ _ _

- - . - - --

p~ 'tv1c,A(,ct':n '1 - e,,'P b=.(anl memlbc:lI~I:L, ,9~n - . I

. - . __ - - - - - - __ I _ _

... I'

, ,

"';-,,:.~;:, ." .

' .. ~. i, '. ,'·~Hij

-,. ""~!.,'

" .• ,rJ:i,t

. ~:;o •

.. '

.~. .

I C'," r'-' "j' n- Id-I l'" n -I' c J\.\,I'I~ I,ll

_.i .. JI \,- ~)Ii.. -_.'1;;.. .. "_'. '\;,;;

D, D

'I
i
II
,
,I
I
~
!
• -

I \o".._..,. .. "..__..-.

...

._:."

~laUc.'!.7:

I

!

,

II

.. : J •

. '.. '

I' •

r: i

; ~

- :-~'" '. . ~ ,

..... , ..

'-:,' "I_~

I

I _.

'j

I

--

'.

,)~

.. ' ..... ', ... - .

. ·.·'·····:,L:;~a~i~;~::~~~l:(~~i..,:;;i~3~~ '.' .. ':":".

'to

",

" ,

" "

~ .. :~ .,

. "

.~ j\ -

~~'

- •• ")1

'~;" :

,A~,el~~,~ ~Y""~-k -den n '-Pe: Ik'i -Setn,UQ, -, ..-....

-_ -- - -::- - - - . -_ - - - ..

• I

I

-

'5 ·

, 'II

Ak- ~

,<e.·,,:

, .,

I~ '. •

,r

~!UI'!I

... ~ .

~r

. I l,

. '

I .!!!

ofo!i,4-'.~~ .•. ~

~\ceia

P'encabar

. ,-

~.-: _.

, ~

. "

j'

L _ ~J

~

~,

\

14-

1: . U,ndang-undan,g ,Ja,~an raya 2. Peraturan b,erbasirkal.

3", ilsy:ars't mi,snun'Q'gan'g b,ssik,ail.

4,. Kema,Jan'Qlsn sernasa berbasikal Sr. Menjag,a basikat

'6,. lsyarat j,a1la,n ray a "

7" ,Menung'g,ang basikal

Saya yangl benar,

(5

"-- - - --. - -

: . <=r,G"!t'+t;,ran' se~sa rt1'ef), un, ',',

~ • S] urn c· em~ok ke~n ot~u . ~na" \ih~C

<~(\ d~n~lu .....•.... -,- ~i~ ~ ... ~tC .. · -.."--.,,._-'

- - --

& ~"~ Ur1' 1' __ k 'Srka'

A~ ~,

I -~--

i t= .. ;)Iii

1,-".- ·M--".".,'

''G>- '., ',', ,

••• _ ~I

"

~Itle.-ta'h kt::1nan ·

- - - - - - -

,_'

1--

I

'I

+

.;L · 'da' k rr)ef1l ~

-- --

. --

Of2Jt " .' .. '

_"- --

;_ l'aS' ,~d"~+U

. - - -

,. II v k-(~f)4aMf)

, -

.' f\,1'eJ1,"

_. -

,

, .-

~ '. Y\AevlU "

",'

C'~l -.L - Ih L_ ·..x:te~DI···· LOho~

...

Ja,\anG~mp;+ di 'hado~,n

-1-

,

S"i'rn:p::xna ja \on dl k,rl

.JI~ ~la~Cl ~edao;9 dl, balk,

t,D

-:" t ,

Jqllon +~·ddk rota

,Menurt~n bukit c.ur,Qrrl

G~rnpang jotaq di kanan .

Ha,toog01 di hacla pain

J<a nak .. kev, c:; k t"rl, ehn i 0, S

Kaw'Q SCln -taruh run+uh

I

-~I

I !

I I _,.........

, I

_~I;

I~:- .. ~ou ... , .•. ;$U ... o' ......... J,.

~"·Ii'~ r -- ;.J - ~ 'l.t.f\