Sei sulla pagina 1di 3

LAPORAN MENGHADIRI MESYUARAT / BENGKEL / KURSUS / TAKLIMAT

1. Nama Pegawai : MOHD FAHMI BIN MOHD NOH


2. Tajuk Kursus : Kursus Pedagogi LIN! Ba"asa I#ggeris Ta"u# 2$1%
&. Tarik" : 2& 'u# 2$1% (Kum)u*a# 1+
%. Tem)a, : Bi*ik !emi#ar- !K Teme#ggo#g A.d /a"ma#-
!egama,
0. Pe#ga#jur : PPD !egama,(P#.Lai*i /oosemari#a 1Pegawai
FasiLIN!+
2. Pe#gisia# :
1. Tak*ima, Ko#se) mum da# Pe*aksa#aa#
Li#us 2.$
Ma,*ama,: Me#i#gka,ka# *i,erasi
Ba"asa I#ggeris da*am ka*a#ga# murid
Ta"a) 1 3a#g ,iada masa*a"
)em.e*ajara#.
O.jek,i4: Mem.eri soko#ga# ,am.a"a#
.agi mem.o*e"ka# murid 3a#g
mem)u#3ai masa*a" *i,erasi Ba"asa
I#ggeris su)a3a me#guasai#3a.
Ko#se) !ari#ga#
1+ Me#,a4sir aras ke.o*e"a# *i,erasi
B.I#ggeris.
2+ !e5ara .er,u*is da# *isa#
&+ I#s,rume# sari#ga# disediaka# o*e"
Lem.aga Pe)eriksaa#
%+ Per*u di*aksa#aka# da*am ,em)o"
masa 3a#g di,e,a)ka#.
0+ !emua murid Ta"a) 1 .ermu*a de#ga#
murid Ta"u# 1 (2$1&+ me#duduki
sari#ga#.
2+ Da,a !ari#ga# 1 (Base*i#e+ aka#
digu#aka# u#,uk me#e#,uka# KPI
Li,erasi Ba"asa I#ggeris.
6+ Aka# di*aksa#aka# dari)ada $7 Ma5 8
&$ A)ri* 2$1%.
9+ !ari#ga# 2 aka# di*aksa#aka# )ada $1
!e),em.er 8 16 Ok,o.er 2$1%.
2. :"a,;s <our Baggage=
Mem.i#5a#gka# "ara)a# me#ge#ai
)rogram LIN! 2.$
Bagaima#a me#a#ga#i 5ara kerja )rogram
i#i.
Me#erokai 5ara15ara )e*aksa#aa# ke*as
)emu*i"a# 3a#g sero#ok da# me#arik .agi
ke*as )emu*i"a# Ba"asa I#ggeris
&. >?e5,i@e /emedia* Tea5"i#g (Pe#gajara#
Pemu*i"a# 3a#g Berkesa#+
Tea5"i#g A! /emedia* Tea5"i#g
Pri#5i)*es a#d ro*es o4 remedia*
,ea5"i#g.
#ders,a#di#g ,"e 4ai*i#g o4 weak
s,ude#,s
De@e*o)i#g a#d im)*eme#,i#g remedia*
s,ra,egies a#d a5,io# )*a#s.
%. Maki#g I, :orkB
Pe#gajara# C.*e#di#g; da#
;segme#,i#gC "arus di4okuska# ,e#,a#g
.u#3i#3a.
Pe#gajara# ke*as )emu*i"a# "arus*a"
sesuai de#ga# ,a"a) ke.o*e"a# murid.
Duru "arus *e.i" krea,i4 da# sa.ar
da*am me#gajar murid ke*as
)emu*i"a#.
Pe#gu*a#ga# .u#3i di,eka#ka# me*a*ui
ke)e*.agaia# ak,i@i,i.
Duru )er*u se*a*u memuji murid u#,uk
me#aikka# sema#ga, .e*ajar mereka.
0. Eou#se**i#g !ki**s 4or Tea5"ers
!eora#g guru )er*u*a" )eka da#
se#si,i4 ,er"ada) )erasaa# da#
,i#gka"*aku murid.
Me#asi"a,ka# da# mem.eri doro#ga#
ser,a 5u.a mema"ami mi#a, murid.
Me#ga)*ikasika# )e#de#gara# 3a#g
ak,i4 ke,ika me#gajar.
Me#a#amka# ser,a me#gga*akka#
sika) 3aki# diri ke)ada murid.
2. Pe#jami#a# Kua*i,i da# !is,em Pe*a)ora#.
Me#gisi da,a sari#ga# se5ara ma#ua*
da# o#*i#e.
6. Ba"a# 3a#g
di.eka*ka#
: Fai* .ersama .a"a#1.a"a# rujuka# ("ard5o)3+-
Da,a !ari#ga# 1 (Peri#5ia# !e,ia) Da,a !eko*a"
/e#da" di !egama,+
9. Ti#daka# susu*a#
3a#g )er*u diam.i*
:
Pem.eri,a"ua# Ke)ada Duru BesarFDuru Ba"asa
I#ggeris FPe#3e*aras LIN! !eko*a"
Mem.ua, !ari#ga# 2 (Base*i#e+ $1 !e), 1 16 Ok,
2$1%
La3ari *ama# .*og :",,):FFLi#us NK/A
(u#,uk me#gisi da,a sari#ga# se5ara o#*i#e+
7. La,i"a# Da*ama# :
Tarik" : 2% 'u# 2$1%
'a#gka
Masa
: 1.&$ 8 2.&$ ),g (1 'AM+
Kum)u*a#
!asara# :!emua Duru Ba"asa I#ggeris
1$
.
*asa# Duru Besar :
Ta#da,a#ga# Duru
.................................................
(MOHD FAHMI BIN MOHD NOH+
Ta#da,a#ga# Duru Besar
..................................................
( !ITI AI!AH BINTI KOM>ND+