Sei sulla pagina 1di 6

Sumbangan Ikhlas

Assalamualaikum
Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.
Tuan/Puan,
MEMOHON DERMA/ SUMBANGAN UNTUK PEMBINAAN SURAU AS-SOLIHIN BANDAR
PUNCAK UTAMA KAANG!
NO. KELL!AN "A#! $ "A#.%P&/'(/'()/* "ld ( +,-
NO. KELL!AN &A#!$ +.- &A#!/!#/%/%/'(0,/''1/2/.01.
Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.
Pihak "a3atankuasa !urau As0!olihin sedang mengumpul dana untuk tujuan mem4ina se4uah surau
seperti yang ter5atat di atas. Kos 4agi pem4inaan surau terse4ut dianggarkan se4anyak
6&2'','''.'' 76inggit &alaysia $ Empat 6atus 6i4u 6inggit8. !e4arang sum4angan dan derma
ikhlas adalah amat diharapkan untuk menjayakan projek ini. !um4angan 4oleh disalurkan melalui Ahli
"a3atankuasa Pem4inaan !urau atau se5ara %ank0#n/Online ke akaun 4erikut$
Nama P"m#l#k Akaun $ Su%au As-S&l#h#n
Nama Bank $ Bank Muamala'
N&! Akaun $ ()(*-****+,--.(-/
Dilampirkan surat kelulusan &ajlis Agama #slam !elangor, Peja4at Agama #slam Daerah /ulu Langat
dan !enarai nama Ahli "a3atankuasa !urau untuk rujukan pihak Tuan/Puan. "ika pihak tuan
memerlukan salinan resit pem4ayaran derma, sila !&!, e0mail atau hu4ungi Ahli "a3atankuasa
Pem4inaan !urau As0!olihin
!emoga Allah mem4erkati dan melimpahkan 6ahmatnya di atas sum4angan derma ikhlas pihak tuan
dan puan.
Amin. !ekian terima kasih.
&aklumat terkini !urau As0!olihin 4oleh layari $ h''0$//111!2a3"b&&k!3&m/0ag"s/Su%au-As-
S&l#h#n-Ban4a%-Pun3ak-U'ama-Ka5ang/)**(.)/(,-*--,*
9ang 4enar,
SHAMSU6LAN
Pengerusi Pem4inaan !urau As0!olihin
%andar Pun5ak tama, Kajang, !elangor
Ahl# a1a'ankuasa P"mb#naan Su%au As-S&l#h#n$
P"ng"%us# $ !hamsu:lan +'(,0;,)*.*.- 0 shamsu:lan<upkkl.5om
T#mbalan P"ng"%us# $ st. Tarmi:i +'(.0;=*1(21-
B"n4aha%# $ !yed Ahmad +'(.0,..)*1;- 0 mr:ali<gmail.5om
S"'#ausaha $ >ailan +'(,0,),'(')-
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BATU KIKIR
7MODEL KHAS8
.))** BATU KIKIR
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
KOD SEKOLAH$ NEE 9**)
TEL $ *9--/:(,/, ;A< $ *9--/:)9)*

Ruj Kami : Bil ( ) dlm
Tarikh : 3 September 2010.
...............................
...............................
...............................
Tuan,
MEMOHON SUMBANGAN SEMPENA SAMBUTAN PROGRAM 'BEGHOLEK GODANG' SENI RUPA
MALAYSIA SMK BATU KIKIR (MODEL KHAS).
Denan !eala h"rmatn#a perkara di ata! dirujuk.
2. Suka$ita dimaklumkan baha%a S&K Batu Kikir (&"del Kha!) akan menadakan pr"ram
'Beh"lek ("dan' Seni Rupa &ala#!ia bai memberikan pemantapan penetahuan menenai ilmu
Seni )i!ual kepada pelajar*pelajar di +eeri Sembilan melalui pameran ha!il kerja pelajar terpilih:

Tarikh : 28 a! 2" S#$%#&'#r 2()( (S#*a+a a! Ra',)
Ma+a : ".(( - ..(( $#%a!/
T#&$a% : D#0a! 1a''a2 SMK Ba%, Kikir (M3#* Kha+)

3. Sehubunan itu, be!arlah harapan kami !ekiran#a pihak tuan dapat men#umbankan
!umbanan ikhla! aar pr"ram ini dapat berjalan denan lan$ar. Sumbanan b"leh diberi dalam
bentuk $ek ata! nama B,+D-.-R/ 0/B( S&KBK.

1. Ber!ama*!ama ini jua di!ertakan kerta! kerja pr"ram ini untuk dipertimbankan "leh pihak
tuan..

2. Seala kerja!ama dan perhatian daripada pihak tuan didahului denan u$apan jutaan terima
ka!ih.


Sekian, terima ka!ih.


4BERKHIDMAT UNTUK NEGARA4


Sa#a #an menurut perintah,
uj. Kami: SMKSS17/07/01/006 ( )
Tarikh : 8 APRIL 2013
Kea!a"
I#u #aa / e$ja%a
&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&'
&&&&&&&&&&&&
(#h% Ta$ Sri /ua$ Sri/ )a*+/ )a*i$ /Tua$ / Pua$"
MEMOHON SUMBANGAN MODAL DAN BAHAN MENTAH BERSEMPENA
HARI KARNIVAL SMK SS 17, SUBANG JAYA
)e$%a$ h+rma*$,a" erkara !i a*a- !irujuki.
2. Suka.i*a !imak/umka$ #aha0a PI12 SMK SS 17" Su#a$% 3a,a aka$
me$%a!aka$ Kar$i4a/ Keu-aha0a$a$ 17 me$%iku* ke*e*aa$ #eriku* .
Tarikh : 20 APRIL 2013
Ma-a : 8 a%i ' 5.00 e*a$%
Tema* : )a*ara$ Se4e$*ee$ia$ . SMK SS 17" Su#a$% 3a,a
3. Sehu#u$%a$ !e$%a$ i*u" ke/a-6ke/a- aka$ me$%a!aka$ jua/a$ maka$a$
-er*a mi$uma$ u$*uk *ujua$ ama/ iai*u mem#a$*u ihak -ek+/ah me/e$%kaka$
i$7ra-*ruk*ur -er*a ema$*aa$ r+%ram kuriku/um !a$ k+kuriku/um .
5. Pihak -ek+/ah #erhara a%ar ihak *ua$ !aa* me$%hu/urka$ -e!iki* #a$*ua$
-ama a!a !a/am #e$*uk 0a$% *u$ai" #ara$%a$ keri$% -eer*i #era-" %u/a" *eu$%
%a$!um mi" -a%e**i " .a0a$ !a$ i$%%a$ /a-*ik a*au aa6aa #e$*uk
-um#a$%a$ ,a$% #er-e-uaia$ .
8. 1ara$%a$ *er-e#u* #+/eh !i-erahka$ kea!a a$ak6a$ak ja%aa$ *ua$ / ua$
!e$%a$ me$%i-i #+ra$% ,a$% !i-e!iaka$ . Sumbangan beben!u" #e" a!a$
nama PIBG SMK SS 17%
6. Sum#a$%a$ -er*a kerja-ama !aria!a ihak *ua$ !i!ahu/ui !e$%a$ ju*aa$
*erima ka-ih .
Sekia$" *erima ka-ih.
& PERMUA'AKATAN MEMBA(A BERKAT &
(a$% me$ja/a$ka$ *u%a- "
( 9T:MA; 1I; S<L9;2 )
(a$% )ier*ua PI12
SMK SS 17" Su#a$% 3a,a
= Ta$!a*a$%a$ ()P *i!ak !ier/uka$ u$*uk mak/uma$ i$i
= Sura* *e/ah !ie!arka$ kea!a a$ak *ua$/ua$.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
KERATAN JA(APAN
SUMBANGAN MODAL DAN BAHAN MENTAH BERSEMPENA HARI
KARNIVAL SMK SS 17, SUBANG JAYA
Sa,a ?????????????..i#u / #aa / e$ja%a kea!a a$ak -a,a
???????????. ke/a- ?????????i$%i$ me$,um#a$% 0a$% *u$ai/
.ek / #ara$%a$ keri$% iai*u ??????????..u$*uk me$ja,aka$ :ARI
KAR;I@AL SMK SS 17" S<1A;2 3A(A ,a$% aka$ !ia!aka$ a!a 20 Ari/ 2013 !i
)a*ara$ Se4e$*ee$ia$ " SMK SS 17" Su#a$% 3a,a .
Sekia$ Terima ka-ih "
(a$% #e$ar "
???????????????..