Sei sulla pagina 1di 14

Kod/ Nama Kursus: SCE3153 : PENYELIDIKAN TINDAKAN

II SAINS PENDIDIKAN RENDAH


(PELAKSANAAN & PELAPORAN)
Tempoh :
6 MINGGU
Tarikh Mula : 4 Ju!" #$14
Tarikh Hantar : 1% OGOS #$14

Program: PROGRAM IJA&AH SARJANA MUDA
PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN
SAINS PENDIDIKAN RENDAH (SEM %)
Semester / Tahun # ' #$14
Ambilan J!( #$11
Kumpulan: SAINS
Disediakan oleh: ONG CH)EE KONG
Disahkan oleh: Penyelaras Kursus Ketua Jabatan
Nama
Tandatangan: ONG CH)EE KONG
************************************************************
MAKRO+ ,IN MD DAUD
************************************************************
Tarikh: ! Julai "#$!
I(-.".u. P/(0"0"1!( Gu2u K!34u- P/2/34u!( M/!5u6 M/!1!
P/(.!1-"2!( K/27! Ku2-u- P287/1
(J!0u! S4/-"9"1!-" Tu:!-!(6 S8!!( Tu:!-!( 0!( Ru;2"1 P/3!21!<!()
%NST%T&T P'ND%D%KAN (&)&* KAMP&S P')'MP&AN M'+A,&* M'+AKA
JAD&A+ SP'S%-%KAS% T&(ASAN P).J'K
JA/ATAN : SA%NS
K.D NAMA K&)S&S : S0'1$21 3 P'N,'+%D%KAN T%NDAKAN %% 4 SA%NS P'ND%D%KAN )'NDAH
5P'+AKSANAAN DAN P'+AP.)AN6
P).()AM/ K&MP&+AN : P%SMP SN 5ambilan Jan "#$$6
S'M'ST')/TAH&N : " / "#$!
TA)%KH M&+A ! Julai "#$! TA)%KH HANTA) $7 .(.S "#$!
Hasil Pembela8aran Kursus :
1* M/!1-!(!1!( -!.u 4/(5/"0"1!( ."(0!1!( 0" -/18!<*
#* M/(u"- -!.u !482!( 4/(5/"0"1!( ."(0!1!( ;/20!-!21!( 0!.! 5!(: 0"1u34u*
3* M/2!(=!(: 0!( 3/!1-!(!1!( -/3"(!2 4/(5/"0"1!( ."(0!1!(*
4* M/(081u3/( 0!( 3/(/2;". 1/2.!- 4/(5/"0"1!( ."(0!1!( 0!!3 -!.u 7u2(!*
5* M/3;/(.!(: -!.u 1/2.!- 4/(5/"0"1!( ."(0!1!( 0!!3 -/3"(!2*
.b8ekti9 Pro8ek:
P/!7!2 0!4!. 3/!1-!(!1!( .u:!->.u:!- ;/2"1u.:
1* M/(:<!-"1!( -!.u !482!( 4/(u"-!( 4/(5/"0"1!( ."(0!1!( 5!(: /(:1!46 -!<"< 0!( 3/3/(u<" ="2">="2" 4/(u"-!(
"3"!<*
#* M/(:!(7u2 0!( 3/(:u2u-1!( 4/!1-!(!!( S/3"(!2 P/(5/"0"1!( T"(0!1!( P/(0"0"1!( S!"(- 4/2"(:1!. I(-.".u.
P/(0"0"1!( Gu2u 3!-"(:>3!-"(:*
3* M/3;/(.!(:1!( 1/2.!- 1/27! <!-" 4/(5/"0"1!( ."(0!1!( 0!!3 -/3"(!2 P/(5/"0"1!( P/(0"0"1!( S!"(-*
SP'S%-%KAS%

T.P%K
T&(ASAN :AJA)AN 0ATATAN
1* L!482!( 4/(u"-!(
4/(5/"0"1!( ."(0!1!(
5!(: /(:1!46 -!<"< 0!(
3/3/(u<" ="2">="2"
4/(u"-!( "3"!<
;/20!-!21!( 0!.!>0!.!
5!(: 0"1u34u 0" ./34!.
1!7"!(*
#* P/3;/(.!(:!( <!-"
1!7"!( 0!!3 -/3"(!2*
1* L!482!(
!* P/(0!<uu!(
;* +81u- K!7"!(' I-u K/42"<!."(!(
(T"(7!u!( 0!( A(!"-"- 3!-!!<)
=* O;7/1.9 K!7"!(' S8!!( K!7"!(
0* Ku34u!( S!-!2!(
/* T"(0!1!( (P28-/0u2 ."(0!1!(
0!( =!2! 3/(:u34u 0!.!)
9* A(!"-"- 0!( "(./242/.!-" 0!.!
:* D!4!.!(
<* C!0!(:!( K!7"!( S/./2u-(5!
"* P/(:8!<!( 'K/7/!-!(
4/(u"-!(
7* Ru7u1!(
#* P/3;/(.!(:!(
!* P/(5!34!"!(
;* P/(:8!<!(
=* I-" 1!(0u(:!(
0* S8! 7!?!;
@$A
3$A
K2"./2"! 4/("!"!( 1/-/u2u<!(:
> K!(0u(:!(
> P/2;"(=!(:!( 12"."1! & 2/9/1."9
> P/2-/3;!<!(
> ,!<!-!
> Ru7u1!( & ;!<!(>;!<!(
-818(:!(
Hasil Pembela8aran Kursus :
1* M/!1-!(!1!( -!.u 4/(5/"0"1!( ."(0!1!( 0" -/18!<*
#* M/(u"- -!.u !482!( 4/(5/"0"1!( ."(0!1!( ;/20!-!21!( 0!.! 5!(: 0"1u34u*
3* M/2!(=!(: 0!( 3/!1-!(!1!( -/3"(!2 4/(5/"0"1!( ."(0!1!(*
4* M/(081u3/( 0!( 3/(/2;". 1/2.!- 4/(5/"0"1!( ."(0!1!( 0!!3 -!.u 7u2(!*
5* M/3;/(.!(: -!.u 1/2.!- 4/(5/"0"1!( ."(0!1!( 0!!3 -/3"(!2*
P287/1 "(" 3/("!" <!-" 4/3;/!7!2!( #6 3 0!( 5*
.b8ekti9 Pro8ek:
P/!7!2 0!4!. 3/!1-!(!1!( .u:!->.u:!- ;/2"1u.:
1* M/(:<!-"1!( -!.u !482!( 4/(u"-!( 4/(5/"0"1!( ."(0!1!( 5!(: /(:1!46 -!<"< 0!(
3/3/(u<" ="2">="2" 4/(u"-!( "3"!<*
#* M/(:!(7u2 0!( 3/(:u2u-1!( 4/!1-!(!!( S/3"(!2 P/(5/"0"1!( T"(0!1!(
P/(0"0"1!( S!"(- 4/2"(:1!. I(-.".u. P/(0"0"1!( Gu2u 3!-"(:>3!-"(:*
3* M/3;/(.!(:1!( 1/2.!- 1/27! <!-" 4/(5/"0"1!( ."(0!1!( 0!!3 -/3"(!2
P/(5/"0"1!( P/(0"0"1!( S!"(-*

Tugasan $:
L!1u1!( -!.u 4/(5/"0"1!( ."(0!1!( 0" -/;u!< -/18!< 0!( .u"-1!( -!.u !482!(
4/(5/"0"1!( ;/2!-!-1!( 0!.! 4/(5/"0"1!( 5!(: 0"1u."4*
P).()AM : P%SMP 3 Sains
Pendidikan )endah 5sem 76
NAMA P'+AJA):
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
K.D DAN NAMA K&)S&S: S0'1$21
P'N,'+%D%KAN T%NDAKAN %% 4 SA%NS
P'ND%D%KAN )'NDAH 5P'+AKSANAAN
P'+AP.)AN6
S'M'ST') : " / "#$!
5Ambilan Januari "#$$6
TA)%KH M&+A : ! J&+A% "#$! TA)%KH HANTA) : $7 .(.S "#$!
%NST%T&T P'ND%D%KAN (&)& KAMP&S P')'MP&AN M'+A,&* M'+AKA
T&(ASAN P).J'K
Tugasan ":
!) R!(=!(: 0!( !1-!(!1!( -!.u S/3"(!2 P/(5/"0"1!( P/(0"0"1!( S!"(- 0" 4/2"(:1!.
1!34u- I(-.".u. P/(0"0"1!( Gu2u*
;) A(0! 0"1/</(0!1" 3/3;/(.!(:1!( <!-" 4/(5/"0"1!( ."(0!1!( !(0! 0!!3 -/3"(!2
./2-/;u.*
Panduan Pelaksanaan Pro8ek
Tu:!-!( 1 4/2u 0"7!!(1!( -/=!2! "(0"B"0u* A(0! 0"1/</(0!1" 3/(7!!(1!( -!.u
4/(5/"0"1!( ."(0!1!( ;/2!-!-1!( 1/2.!- =!0!(:!( 4/(5/"0"1!( 5!(: 0"-/0"!1!( 0!!3
S/3/-./2 @* ,/20!-!21!( 0!.! 4/(5/"0"1!( 5!(: 0"1u."4 !(0! 0"1/</(0!1" 3/(u"- -!.u
!482!( 4/(5/"0"1!( 5!(: /(:1!4* P/(u"-!( L!482!( </(0!1!< 3/3;/2" 4/2<!."!(
1/4!0! 4/21!2!>4/21!2! ;/2"1u.:
(!) P/(0!<uu!(:
R/9/1-" 4/(:!7!2!( 0!( 4/3;/!7!2!( 5!(: !u
R/9/1-" -828.!( "./2!.u2
(;) +81u- 1!7"!('I-u 1/4/2"<!."(!(:
I-u 1!7"!(
T"(7!u!( "./2!.u2 ;/21!".!( 0/(:!( "-u 1!7"!(
(=) O;7/1."9 K!7"!('S8!!( K!7"!(*
(0) Ku34u!( S!-!2!(:
Su;7/1 ' 2/-48(0/( 1!7"!(*
(/) P/!1-!(!!( K!7"!(
T"(0!1!( 5!(: 0"7!!(1!(: > P28-/0u2 T"(0!1!(
K!/0!< 4/(:u34u!( 0!.!*
(9) A(!"-"- D!.! !(0 I(./242/.!-"
(:) Ru3u-!('R/9/1-" -//4!- 0!4!.!(6
(<) C!0!(:!( K!7"!( S/./2u-(5!
(") S/(!2!" Ru7u1!(
(7) L!34"2!( (7"1! 4/2u)*
Tu:!-!( #(!) 4/2u 0"7!!(1!( -/=!2! 1/27!-!3! !(.!2! -/3u! =!8(* A(0! 4/2u
3/(u;u<1!( 7!?!.!(1u!-! u(.u1 3/(7!!(1!( -/3"(!2 ./2-/;u.* Tu:!-!( #(;) 4u!
0";/(.!(:1!( -/=!2! "(0"B"0u -/3!-! -/3"(!2*
-ormat Ker8a kursus/ Keperluan untuk tugasan:
1* S/(!2!" 2u7u1!('-u3;/2 2u7u1!( </(0!1!< 3/(:"1u. 9823!. APA
#* L!482!( Tu:!-!( </(0!1!< ;/2.!"4 3/(::u(!1!( 1834u./2 0/(:!( 7/("- 98(: Times
New RomanC -!"D 98(: 1#C !(0 ;!2"- !(:1!u 0u! (double spacing)
3* P!(7!(: !482!(: ."0!1 3//;"<" 4$ 3u1! -u2!. (!.!u ."0!1 3//;"<" 1$6$$$ 4/21!.!!()
."0!1 ./23!-u1 3u1! -u2!. 1!(0u(:!(6 4/(:<!2:!!(6 -/(!2!" 2u7u1!( 0!( !34"2!(*
4* U(.u1 :!2"- 4!(0u!( 0!( 3!1u3!. ./24/2"(=" ;/21!".!( 0/(:!( 9823!. 4/(u"-!(
!482!( 4/(5/"0"1!(6 -"! 2u7u1:
PAND&AN P'N,'D%AAN +AP.)AN P'N,'+%D%KAN T%NDAKAN
P28:2!3 I7!D!< S!27!(! Mu0! P/2:u2u!( D/(:!( K/4u7"!( IPG K/3/(./2"!(
P/!7!2!( M!!5-"! D"1/u!21!( 4!0! #5 M/" #$1$*

5* A(0! 0"1/</(0!1" 3/3!.u<" .!2"1< !1<"2 4/(:<!(.!2!( !482!(* L!482!( 5!(: /?!.
0"<!(.!2 .!(4! -/;!;>-/;!; 5!(: 3u(!-!;!< !1!( 3/(7/7!-1!( 42/-.!-" !(0!*
6* A(0! 0"1/</(0!1" ;/27u34! 0/(:!( 4/(-5!2!< 4/(5/"! u(.u1 ;"3;"(:!( 4/(u"-!(
!482!( 4/(5/"0"1!(* S/."!4 4/27u34!!( 3/-."!< 0"2/1801!( 0!!3 /orang )ekod
Per8umpaan Pensyarah Penyelia dan Akti<iti Amali -/2.! 0".!(0!.!(:!(" 8/<
4/(-5!2!< ;/21/(!!(*
Kriteria Pentaksiran
Tu:!-!( !1!( 0"4/2"1-! ;/20!-!21!( 2u;2"1 4/(.!1-"2!( 5!(: 0"!34"21!(*
D""-/0"!1!( 8/<: D"-/3!1 8/<:
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
5ONG CH)EE KONG6 5HAMSIAH ,T SAEE6
P/(5/!2!- Ku2-u- SCE3153 P!1!2 ,"0!(: (SME)
J!;!.!( S!"(- J!;!.!( S!"(-
IPG K!34u- P/2/34u!( M/!5u6 M/!1! IPG K!34u- P/2/34u!( M/!5u6 M/!1!
T!2"1<: T!2"1<:
D"-!<1!( 8/<:
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
(MAKRO+ ,IN MD DAUD)
K/.u! J!;!.!(
J!;!.!( S!"(-
IPG K!34u- P/2/34u!( M/!5u6 M/!1!
T!2"1<:
)&/)%K P'NTAKS%)AN/SK'MA P'MA)KAHAN &NT&K +AP.)AN P'N&+%SAN

PEMBERATAN
ASPEK
CEMERLANG BAIK SEDERHANA LEMAH
1.0
PENDAHULU
AN
Refleksi
pengalaman
ang lal! "
Refleksi
S#$#%an
Li%e$a%!$
&' ma$ka()
&' ma$ka()
Menghurai pengalaman P&P yang
berkaitan dengan fokus kajian amat
jelas
Menilai kembali pengalaman P&P
yang berkaitan dengan fokus amat
berkesan
Membincangkan secara mendalam
andaian, nilai dan kepercayaan
terhadap P&P dalam refleksi
pengalaman P&P
Membincangkan secara amat
terperinci jurang antara nilai dan
kepercayaan yang dipegang dengan
amalan P&P yang dilaksanakan
&* ma$ka()
Menghurai pengalaman P&P yang
berkaitan dengan fokus kajian jelas
Menilai kembali pengalaman P&P
yang berkaitan dengan fokus
berkesan
Membincangkan andaian, nilai dan
kepercayaan terhadap P&P dalam
refleksi pengalaman P&P
Membincangkan secara terperinci
jurang antara nilai dan
kepercayaan yang dipegang
dengan amalan P&P yang
dilaksanakan
&+ ma$ka()
Menghurai pengalaman P&P yang
berkaitan dengan fokus kajian
secara kurang jelas
Menilai kembali pengalaman P&P
yang berkaitan dengan fokus
secara kurang berkesan
Membincangkan secara kurang
jelas andaian, nilai dan
kepercayaan terhadap P&P dalam
refleksi pengalaman P&P
Membincangkan secara kurang
jelas terperinci jurang antara nilai
dan kepercayaan yang dipegang
dengan amalan P&P yang
dilaksanakan
&1 , - ma$ka()
Menghurai pengalaman P&P
yang berkaitan dengan fokus
kajian secara tidak jelas
Menilai kembali pengalaman
P&P yang berkaitan dengan
fokus secara tidak berkesan
Membincangkan secara tidak
jelas andaian, nilai dan
kepercayaan terhadap P&P
dalam refleksi pengalaman P&P
Membincangkan secara tidak
terperinci jurang antara nilai dan
kepercayaan yang dipegang
dengan amalan P&P yang
dilaksanakan

PEMBERATAN
ASPEK
CEMERLANG BAIK SEDERHANA LEMAH
-.0 /0KUS
KA1IAN " ISU
KEPRIHATINAN
i. Is! Ka2ian
ii. Tin2a!an li%e$a%!$
3e$kai%an 4engan
is!
&-0 ma$ka()
&156 -0 ma$ka()
Mengenal pasti dan menghuraikan
isu keprihatinan yang berkait
dengan pengalaman pengkaji dan
relevan kepada keperluan murid
dengan amat baik dan jelas
Dapat menilai pemilihan fokus
berdasarkan kriteria berikut:
Kebolehtadbiran
Kepentingan
Kebolehgunaan
kaalan
kolaborasi
kerelevanan kepada sekolah
Menyatakan fokus kajian dan
peluang penambahbaikan dengan
amat jelas
Menghuraikan cara pengumpulan
data aal untuk membuktikan
masalah ! isu ujud secara amat
terperinci
&11 , 1' ma$ka()
Mengenal pasti dan menghuraikan
isu keprihatinan yang berkait dengan
pengalaman pengkaji dan relevan
kepada keperluan murid dengan
baik dan jelas
Dapat menilai pemilihan fokus
berdasarkan " daripada # kriteria
berikut:
Kebolehtadbiran
Kepentingan
Kebolehgunaan
kaalan
kolaborasi
kerelevanan kepada sekolah
Menyatakan fokus kajian dan
peluang penambahbaikan dengan
jelas
Menghuraikan cara pengumpulan
data aal untuk membuktikan
masalah ! isu ujud secara
terperinci
&5 , 10 ma$ka()
Mengenal pasti dan menghuraikan
isu keprihatinan yang berkait
dengan pengalaman pengkaji dan
relevan kepada keperluan murid
dengan kurang baik dan kurang
jelas
Dapat menilai pemilihan fokus
berdasarkan $ daripada # kriteria
berikut:
Kebolehtadbiran
Kepentingan
Kebolehgunaan
kaalan
kolaborasi
kerelevanan kepada sekolah
Menyatakan fokus kajian dan
peluang penambahbaikan dengan
kurang jelas
Menghuraikan cara pengumpulan
data aal untuk membuktikan
masalah ! isu ujud secara kurang
&1 , ' ma$ka()
Mengenal pasti dan
menghuraikan isu keprihatinan
yang berkait dengan
pengalaman pengkaji dan
relevan kepada keperluan murid
secara tidak baik dan tidak jelas
Dapat menilai pemilihan fokus
berdasarkan % daripada #
kriteria berikut:
Kebolehtadbiran
Kepentingan
Kebolehgunaan
kaalan
kolaborasi
kerelevanan kepada
sekolah
Menyatakan fokus kajian dan
peluang penambahbaikan
secara tidak jelas
Menghuraikan cara
pengumpulan data aal untuk
membuktikan masalah ! isu
ujud secara tidak jelas

PEMBERATAN
ASPEK
CEMERLANG BAIK SEDERHANA LEMAH
jelas
+.0 0B1EKTI/
KA1IAN "
S0ALAN
KA1IAN
&' ma$ka()
&' ma$ka()
Pernyataan objektif kajian
tindakan dapat dinyatakan
dengan amat jelas $ perkara
berikut
fokus
tindakan
pencapaian tindakan
&oalan kajian amat relevan
dengan objektif kajian
&* ma$ka()
Pernyataan objektif kajian
tindakan dapat dinyatakan
dengan jelas $ perkara berikut
fokus
tindakan
pencapaian tindakan
&oalan kajian relevan dengan
objektif kajian
&+ ma$ka()
Pernyataan objektif kajian
tindakan dapat dinyatakan
dengan kurang jelas $ perkara
berikut
fokus
tindakan
pencapaian tindakan
&oalan kajian kurang relevan
dengan objektif kajian
&1 , - ma$ka()
Pernyataan objektif kajian
tindakan tidak dinyatakan
dengan jelas $ perkara
berikut
fokus
tindakan
pencapaian tindakan
&oalan kajian tidak relevan
dengan objektif kajian

PEMBERATAN
ASPEK
CEMERLANG BAIK SEDERHANA LEMAH
*.0 KUMPULAN
SASARAN
&' ma$ka()
&' ma$ka()
Memerihalkan ciri'ciri respoden
secara terperinci semua perkara
berikut:
bilangan
jantina
nama kelas ! jaatan
prestasi akademik
ciri'ciri unik yang lain
&* ma$ka()
Memerihalkan ciri'ciri respoden
secara terperinci " perkara
berikut:
bilangan
jantina
nama kelas ! jaatan
prestasi akademik
ciri'ciri unik yang lain
&+ ma$ka()
Memerihalkan ciri'ciri respoden
secara terperinci $ perkara
berikut:
bilangan
jantina
nama kelas ! jaatan
prestasi akademik
ciri'ciri unik yang lain
&1 , - ma$ka()
Memerihalkan ciri'ciri
respoden secara terperinci %
perkara berikut:
bilangan
jantina
nama kelas ! jaatan
prestasi akademik
ciri'ciri unik yang lain
'.0 TINDAKAN
'.1 P$#se4!$
Tin4akan
&' ma$ka()
'.- Ca$a
Meng!mp!l
Da%a
&' ma$ka()
Memperincikan langkah'
langkah!aktiviti tindakan (P&P)
dengan amat jelas
Memberi rasional terhadap tindakan
yang dicadangkan dengan amat
jelas
&' ma$ka()
Kaedah pengumpulan data yang
amat sesuai untuk menjaab
&* ma$ka()
Memperincikan langkah'
langkah!aktiviti tindakan (P&P)
dengan jelas
Memberi rasional terhadap
tindakan yang dicadangkan
dengan jelas
&* ma$ka()
Kaedah pengumpulan data yang
sesuai untuk menjaab soalan
&+ ma$ka()
Memperincikan langkah'
langkah!aktiviti tindakan (P&P)
dengan kurang jelas
Memberi rasional terhadap
tindakan yang dicadangkan
dengan kurang jelas
&+ ma$ka()
Kaedah pengumpulan data yang
kurang sesuai untuk menjaab
&1 , - ma$ka()
Memperincikan langkah'
langkah!aktiviti tindakan (P&P)
secara tidak jelas
Memberi rasional terhadap
tindakan yang dicadangkan
secara tidak jelas
&1 , - ma$ka()
Kaedah pengumpulan data
tidak sesuai untuk menjaab

PEMBERATAN
ASPEK
CEMERLANG BAIK SEDERHANA LEMAH
&' ma$ka()
5.0 ANALISIS
DATA DAN
INTERPRESTASI
DATA
&10 ma$ka()
soalan kajian tindakan
*nstrumen kajian tindakan dijelaskan
dengan amat terperinci dan
dilampirkan
&7 , 10 ma$ka()
Kaedah analisis data amat
sesuai bagi jenis data yang
dikumpul
+nalisis data telah dijelaskan
dengan amat baik
Menginterprestasi semua data
dengan amat lengkap
kajian tindakan
*nstrumen kajian tindakan
dijelaskan dengan terperinci dan
dilampirkan
&8 , 9 ma$ka()
Kaedah analisis data sesuai
bagi jenis data yang dikumpul
+nalisis data telah dijelaskan
dengan baik
Menginterprestasi semua data
dengan lengkap
soalan kajian tindakan
*nstrumen kajian tindakan
dijelaskan secara kurang terperinci
dan dilampirkan
&* , 5 ma$ka()
Kaedah analisis data kurang
sesuai bagi jenis data yang
dikumpul
+nalisis data telah dijelaskan
dengan kurang baik
Menginterprestasi semua data
dengan kurang lengkap
soalan kajian tindakan
*nstrumen kajian tindakan
dijelaskan secara tidak
terperinci dan dilampirkan
&1 , + ma$ka()
Kaedah analisis data tidak
sesuai bagi jenis data yang
dikumpul
+nalisis data telah tidak
dijelaskan
,idak menginterprestasi
semua data
8.0 DAPATAN
&10 ma$ka()
&7610 ma$ka()
Dapatan kajian yang dilaporkan
amat sesuai dengan soalan kajian
Menghubungkan kajian lepas
dengan dapatan kajian secara amat
jelas
&869 ma$ka()
Dapatan kajian yang dilaporkan
sesuai dengan soalan kajian
Menghubungkan kajian lepas
dengan dapatan kajian secara jelas
&'65 ma$ka()
Dapatan kajian yang dilaporkan
kurang sesuai dengan soalan
kajian
Menghubungkan kajian lepas
dengan dapatan kajian secara
kurang jelas
&16* ma$ka()
Dapatan kajian yang dilaporkan
tidak sesuai dengan soalan
kajian
Menghubungkan kajian lepas
dengan dapatan kajian secara
tidak jelas

PEMBERATAN
ASPEK
CEMERLANG BAIK SEDERHANA LEMAH
9.0 CADANGAN
KA1IAN
SETERUSN:A
&' ma$ka()
&' ma$ka()
Dapat menilai tindakan yang diambil
secara kritis
-adangan untuk kajian lanjutan
dibincangkan dengan amat jelas
&* ma$ka()
Dapat menilai tindakan yang
diambil
-adangan untuk kajian lanjutan
dibincangkan dengan jelas
&+ ma$ka()
Dapat menilai tindakan yang
diambil secara ringkas sahaja
-adangan untuk kajian lanjutan
dibincangkan dengan kurang jelas
&16- ma$ka()
Dapat menilai tindakan yang
diambil secara kritis
-adangan untuk kajian lanjutan
tidak dibincangkan
7.0
PENG0LAHAN"
KE1ELASAN
PENULISAN
&-0 ma$ka()
&156-0 ma$ka()
Kesemua isi telah diolah dengan
amat baik.
.rutan idea yang teratur
Penggunaan bahasa amat sesuai
dengan penulisan ilmiah
.nsur refleksi amat jelas
&1161' ma$ka()
&ebahagian besar isi telah diolah
dengan baik.
.rutan idea yang teratur
Penggunaan bahasa sesuai
dengan penulisan ilmiah
.nsur refleksi jelas
&5610 ma$ka()
&ebahagian kecil isi telah diolah
dengan baik.
.rutan idea yang kurang teratur
Penggunaan bahasa kurang sesuai
dengan penulisan ilmiah
.nsur refleksi kurang jelas
&16' ma$ka()
Pengolahan isi sangat lemah.
.rutan idea yang tidak teratur
Penggunaan bahasa tidak
sesuai dengan penulisan ilmiah
.nsur refleksi tidak jelas

PEMBERATAN
ASPEK
CEMERLANG BAIK SEDERHANA LEMAH
10.0 SENARAI
RU1UKAN
&10 ma$ka()
&7610 ma$ka()
Menyenaraikan lebih daripada /0
rujukan yang berkaitan
Penulisan rujukan adalah konsisten
dengan gaya American
Psychological Association (+P+)
&emua rujukan yang digunakan
amat relevan dan berkredibiliti
&869 ma$ka()
Menyenaraikan 1'2 rujukan yang
berkaitan
Penulisan rujukan adalah konsisten
dengan gaya American
Psychological Association (+P+)
&ebahagian besar rujukan yang
digunakan relevan dan
berkredibiliti
&*65 ma$ka()
Menyenaraikan #'3 rujukan yang
berkaitan
Penulisan rujukan adalah konsisten
dengan gaya American
Psychological Association (+P+)
&ebahagian kecil rujukan yang
digunakan relevan dan
berkredibiliti
&16+ ma$ka()
Menyenaraikan kurang
daripada 4 rujukan yang
berkaitan
Penulisan rujukan adalah tidak
konsisten dengan gaya
American Psychological
Association (+P+)
&emua rujukan yang digunakan
tidak relevan dan tidak
berkredibiliti
)&/)%K P'NTAKS%)AN/SK'MA P'MA)KAHAN &NT&K +AP.)AN P'N&+%SAN

PEMBERATAN
ASPEK
CEMERLANG BAIK SEDERHANA LEMAH
P/(5!34!"!(
(#$ 3!21!<)
Penerangan dan huraian yang
terperinci. *dea dikembangkan
secara menyeluruh dan sangat
jelas.
(/#'%0 markah)

Penerangan dan huraian yang
baik. *dea dikembangkan dengan
jelas.
(//'/4 markah)
Penerangan dan huraian yang
sederhana tanpa perkembangan
idea.
(#'/0 markah)
Penerangan dan huraian yang
lemah tanpa perkembangan
idea.
(/'4 markah)

P/(:8!<!(
4/3;/(.!(:!(
(3$ 3!21!<)
&usun atur yang sangat baik, logical
dan jelas dengan memberi contoh'
contoh yang dapat menyokong
hujah.
(%"'$0 markah)
&usun atur yang baik, logical dan
jelas dengan memberi contoh'
contoh yang berkaitan
(/3'%$ markah)
&usun atur yang kurang baik tanpa
contoh'contoh berkaitan.
(2'/# markah)
&usun atur yang lemah tanpa
contoh berkaitan.
(/'1 markah)
I-" K!(0u(:!(
(#5 3!21!<)
5iputan kandungan tepat, relevan
dan terperinci. 6ubung kait idea
sangat jelas.
(%0'%4 markah)
5iputan kandungan relevan dan
baik. 6ubungan idea agak jelas.
(/"'/2 markah)
5iputan kandungan relevan dan
cukup. 6ubungan kurang jelas.
(1'/$markah)
5iputan kandungan tidak cukup
atau tidak relevan. 6ubungan
idea tidak jelas.
(/'3 markah)
S8!>7!?!;
(#5 A)
+nalisis idea yang komprehensif
dan dapat membalas dengan idea
yang kritikal serta mempunyai fakta
sokongan yang mencukupi.
(%0'%4 markah)
+nalisis idea yang baik dan dapat
membalas dengan idea yang dapat
disokong oleh fakta'fakta
berkaitan.
(/"'/2 markah)
+nalisis idea yang sederhana dan
kurang fakta sokongan.
(1'/$ markah)
+nalisis idea yang lemah tanpa
fakta sokongan.
(/'3 markah)