Sei sulla pagina 1di 99

d

ZWEITES BUCH
Adolf Hitler
Prijevod:
Kreativistiki Pokret Hrvatska, 2!" #odi$e
%Politika o&lik'je (ovijest)*
Bile s' to rijei Adolfa Hitlera ' $je#ovo+ $e$aslovlje$o+, $eo&javlje$o+ i d'#o skriva$o+ djel', $a(isa$o+ tek $ekoliko #odi$a $ako$
o&javljiva$ja djela , -ei$ Ka+(f % .-oja Bor&a/" Prvot$o s' (ostojale dvije ko(ije od (o 2 stra$a, a sa+o jed$a od $ji0 je 'o(1e &ila
o&javlje$a" Bri2$o i ' stro#oj taj$osti 'va$ od stra$e Hitlerovo# osi#'ra$ja, dok'+e$t je 3456" #odi$e s+je7te$ ' skrovi7te ' sl'aj' 8ra$o#
$a(ada, #dje je i ostao sve dotle dok #a $ije otkrio a+eriki as$ik, 3496" #odi$e" A'te$ti$ost ove k$ji#e, $a(isa$e 342!" #odi$e, (otvrdili s'
:osef Ber# .ra$ije 8a(osle$ ' $a;io$also;ijalistikoj i8davakoj k'1i E0er <erla#/ i Telford Ta=lor .&iv7i #e$eral U"S"A">" i odvjet$ik $a s'?e$j'
' @Ar$&er#'/, koji je 34B3" #odi$e $ako$ i8vr7e$e a$ali8e i8javio:
%Ako se Hitlerova k$ji#a i8 342!" #odi$e ita ' (o8adi$i svi0 o$i0 8&iva$ja koja s' se ' +e?'vre+e$' odi#rala, o$a $e &i tre&alo
8ai$teresirati sa+o 8$a$stve$ike, ve1 i $aj7ir'
italak' ('&lik')*
K
Uvod$a rije
olovo8a 3426" #odi$e, dok sa+ radio $a (ret0od$oj k$ji8i, for+'lirao sa+ os$ov$e ideje @a;io$also;ijalistike
va$jske (olitike, ' jed$o+ vrlo kratko+ ra8do&lje i kako s' +i to ve1 (rilike do('7tale" U okvir' te k$ji#e (ose&$o
sa+ se &avio (ita$je+ :'2$o# Tirola, koje je dalo (ovoda 8a $a(ade $a $a;io$alCso;ijalistiki Pokret,
a koji s' &ili isto toliko #r'&i koliko i $eos$ova$i" Dodi$e 342B", osjetio sa+ $eodoljiv' (otre&' da o&javi+ ovaj dr'#i dio ' vid' (ose&$o#
i8da$ja" @i sl'tio $isa+ da 1' $a taj $ai$ (reo&ratiti doti$e (rotiv$ike, koji s', ' svo+ to+ &'r$o+ $e#odova$j' ' (o#led' :'2$o# Tirola,
(re(o8$ali (rije sve#a $aj&olje sredstvo 8a &or&' (rotiv o+r8$'to# i +rsko# i+ $a;io$also;ijalistiko# (okreta" Takve lj'de je jed$ostav$o
$e+o#'1e $a'iti da ra8+i7ljaj' $a is(rava$ $ai$, jer (ita$je isti$e ili #re7ke, (raved$osti ili $e(raved$osti, 8a $ji0 a(sol't$o $e i#ra $ikakv'
'lo#'" Ei+ s(or$o (ita$je (osta$e (o#od$o 8a kori7te$je, va2$o je da o$o (osl'2i koliko ' svr0' (olitike stra$ke, toliko i ' i+e $ji0ovi0 vi7i0
oso&$i0 i$teresa, dok je isti$itost ili (raved$ost da$o# (red+eta (ot('$o ireleva$t$a" To se jo7 vi7e od$osi $a o$e sl'ajeve koji, $a taj $ai$,
+o#' $a$ijeti 7tet' ;ilj' sveo(1e# &'?e$ja $a7e $a;ije" Fto se tie lj'di od#ovor$i0 8a '$i7te$je @je+ake, a koji s' $je$i sada7$ji vladari
$ji0ov stav i8 to# do&a $ije se $i do da$a da$a7$je# $i+alo i8+ije$io" @a(rotiv" U(ravo tako kao 7to s' ' to vrije+e 0lad$okrv$o
2rtvovali @je+ak' ' i+e doktri$ar$i0 (o#leda stra$ke ili 8&o# vlastiti0 se&i$i0 i$teresa, o$i se isto tako sa +r2$jo+ o&r'7avaj' $a svako#
tko (rot'rjei $ji0ovi+ i$teresi+a, ak iako doti$i +o2da ras(ola2e svi+ +o#'1i+ s'7ti$ski+ ar#'+e$ti+a 8a (re(orod @je+ake" I vi7e
od to#a" Ei+ se ' $ji+a (ojavi vjera ' (re(orod $a7e $a;ije, 'tjelovlje$ ' jed$o+ i+e$', (a ak i '8 sa+' +o#'1$ost da se jeda$ takav
ovjek (ojavio, o&i$o 8a'8+' s'(rota$ stav (rotiv sve#a 7to &i +o#lo (roiste1i i8 takvo# i+e$a" @ajkoris$iji (rijedlo8i, i to oito o$i
$aj's(rav$iji, &ojkotira$i s' jed$ostav$o 8&o# to#a 7to je $ji0ov 8a#ovor$ik, kao (ojava i i+e, (ove8iva$ sa o(1i+ ideja+a (rotiv koji0 s' se,
$a os$ov' $ji0ove (ret(ostavke, +orali &oriti ' i+e $ji0ove (olitike stra$ke i oso&$i0 #ledi7ta" Sa+a 2elja da se ovi lj'di (reo&rate je &e8$ad$a"
I8 to# ra8lo#a, 342B" #odi$e, kada je +oja &ro7'ra o :'2$o+ Tirol' tiska$a, $isa+ $i ra8+i7ljao o ideji da &i0 +o#ao ostaviti 'tisak $a o$e koji s' +e,
8&o# $ji0ovi0 o(1i0 filo8ofski0 i (olitiki0 stavova, ve1 s+atrali $ajlj'1i+ (rotiv$iko+" U to vrije+e sa+ #ajio $ade da 1e &are+ $eki od $ji0,
koji $a sa+o+ (oetk' $is' &ili veliki (rotiv$i;i $a7e $a;io$also;ijalistike va$jske (olitike, (rvo (reis(itati $a7a stajali7ta ' okvir' ovo#
(odr'ja da &i i0 tek $ako$ to#a (ro;ije$ili" To se $es'+$jivo do#odilo ' ('$o sl'ajeva" Ga$as sa 8adovoljstvo+ +o#' istak$'ti da s' ve1i$a
+'7kara;a, (a ak i o$i i8 jav$o# (olitiko# 2ivota, (reis(itali svoj ra$iji stav ' (o#led' $je+ake va$jske (olitike" Eak i o$da kada s'
(ovjerovali ' to da $e +o#' da se slo2e sa $eki+ $a7i+ stavovi+a, i(ak s' (re(o8$ali da s' $as do $ji0ovo# for+ira$ja vodile as$e
$a+jere" Toko+ (osljed$je dvije #odi$e, $arav$o, (ostalo +i je jas$ije da je +oj r'ko(is o to+ vre+e$' &io ' stvari i8#ra?e$ $a o(1i+
$a;io$also;ijalistiki+ stavovi+a kao os$ov$i+, (ola8$i+ (ret(ostavka+a" Tako?er +i je (ostalo jas$ije da $as +$o#i $e slijede vi7e i8
$e(rijateljstva $e#o 8&o# to#a 7to i0 ' to+e $e7to s(reava" U to vrije+e, ' okvir' 'sko $a8$ae$i0 #ra$i;a, $ije &ilo +o#'1e (r'2iti reala$
s'7ti$ski doka8 os$ova$osti $a7e $a;io$also;ijalistike ko$;e(;ije va$jske (olitike" Ga$as osje1a+ $eodoljiv' (otre&' da to $adok$adi+" :er $e
sa+o da s' se ' (osljed$je dvije #odi$e $a(adi (rotiv$ika i$te$8ivirali, ve1 je (osredstvo+ $ji0 veliki ta&or i$difere$t$i0 tako?er
+o&ili8ira$ ' i8vjes$oj +jeri" B'r$a ras(rava i $a(adi koji s' se ' (rotekli0 (et #odi$a s'stav$o vodili (rotiv Italije (olako (rijete da 'rode
(lodo+ re8'ltiraj'1i +o#'1i+ #'&itko+ i '$i7te$je+ (osljed$ji0 $ada $je+ako# (re(oroda"
Gakle, kao 7to to esto &iva ' dr'#i+ stvari+a, @a;io$also;ijalistiki (okret ' okvir' svoje va$jske (olitike 8a'8i+a (ot('$o
'sa+lje$o i i8olira$o stajali7te '$'tar $je+ako# $aroda i $je#ovo# (olitiko# 2ivota" @a(adi 8ajed$iki0 $e(rijatelja $a7e# $aroda i
do+ovi$e 'dr'2ili s' se '$'tar 8e+lje (osredstvo+ o(1e (o8$ate #l'(osti i $es(oso&$osti &'r2oaski0 $a;io$al$i0 stra$aka, $e8$a$ja
7iroki0 +asa i k'kavil'ka, kao (ose&$o +o1$o# save8$ika: k'kavil'k koji da$as +o2e+o 8a(a8iti +e?' o$i+a koji (o sa+oj svojoj
(rirodi $is' s(oso&$i da (r'2e ot(or +arksistikoj (o7asti, i koji, i8 to# ra8lo#a, se&e s+atraj' (ravi+ sret$i;i+a 7to svoje #lasove i8la2'
(a2$ji jav$o# +i7lje$ja ' (o#led' stvari koje s' +a$je o(as$e od &or&e (rotiv +arksi8+a, a koji, i(ak, i8#ledaj' i 8v'e kao $e7to $alik
to+e" :er kada da$as #ro+o#las$o $e#od'j' oko (ita$ja :'2$o# Tirola, o$i, i8#leda, i$teresi+a $a;io$al$e &or&e sl'2e isto tako kao 7to, $as'(rot
to+e, $astoje da 7to je +o#'1e vi7e odst'(e ' stra$' od (rave &or&e (rotiv $aj#ori0 '$'tra7$ji0 $e(rijatelja $je+ake $a;ije" Ti (atriotski
$astroje$i, $a;io$al$i, a isto tako jed$i+ dijelo+ $arod$i (rva;i, +e?'ti+, s+atraj' daleko lak7i+ da o#lase svoj rat$i (okli (rotiv Italije '
Be' ili -A$;0e$' (od svesrd$o+ (odr7ko+ i ' save8' sa +arksistiki+ i8daji;a+a $ji0ovo# $aroda i do+ovi$e, (rije $e#o da (oved'
isti$sk' &or&' (rotiv sa+i0 ti0 ele+e$ata" Kako je to da$as '(ravo (ostalo (ot('$o vidljivo, ;jelok'($o 8ala#a$je 8a $a;ij' od stra$e ti0 lj'di
odav$o se svelo tek $a jed$' va$jsk' (redstav' koja, 8asi#'r$o, $ji+a (rii$java 8adovoljstvo, a koj' veliki+ dijelo+ $a7 $arod $e (ro8ire"
dr'#a k$ji#a
6
Protiv ove +o1$e koali;ije, koja, (ro+atra$o sa $ajra8liitiji0 stajali7ta, $astoji da (ita$je :'2$o# Tirola $ai$i ;e$tral$o+ toko+ $je+ake
va$jske (olitike, $a;io$also;ijalistiki (okret se &ori $e(okole&ljivi+ (odr2ava$je+ save8$i7tva sa Italijo+ (rotiv vladaj'1e fra$kofilske
te$de$;ije" @a taj $ai$ Pokret, $as'(rot ;jelok'($o+ jav$o+ +$ije$j' ' @je+akoj, (ose&$o istie da :'2$i Tirol $iti +o2e $iti &i tre&ao &iti
(re(reka ovoj (oliti;i" Hvo #ledi7te je '8rok $a7e sada7$je i8ola;ije ' (odr'j' va$jske (olitike i svi0 $a(ada $a $as" Kas$ije 1e o$o,
sasvi+ si#'r$o, &iti '8rok (re(oroda $je+ake $a;ije"
Hv' k$ji#' (i7e+ da &i0 t' vrsto 8a;rta$' ko$;e(;ij' (otkrije(io detalj$i+ doka8i+a i 'i$io je 7to jas$ijo+" Fto +a$je va2$osti (ridaje+
to+e da &'de+ s0va1e$ od stra$e $e(rijatelja $je+ako# $aroda, sa+i+ ti+ osje1a+ ve1' d'2$ost da da+ sve od se&e da (redstavi+ i
istak$e+ te+elj$' idej' (rave $je+ake va$jske (olitike o$i+ lj'di+a koji+a s' isti$ski i$teresi $aroda 8aista d'&oko ' sr;', a koji s'
sa+o lo7e i$for+ira$i ili lo7e vo?e$i" Z$a+ da 1e, $ako$ detalj$o# istra2iva$ja ovdje (redstavlje$e ko$;e(;ije, +$o#i od $ji0 od'stati od
(ret0od$i0 stajali7ta i (ro$a1i svoj ('t do redova @a;io$also;ijalistiko# (okreta $je+ake $a;ije" H$i 1e, $a taj $ai$, ojaati t' sil' koja 1e
jed$o# da$a ko$a$o dovesti do s(ora8'+a sa o$i+a koji se jed$ostav$o $e daj' $a'iti 8ato 7to s' $ji0ove +isli i ak;ije 'vjetova$e $e sre1o+
$ji0ovo# $aroda, ve1 ili $ji0ovi+ oso&$i+ ili i$teresi+a $ji0ove stra$ke"
P
>at i +ir
olitika o&lik'je (ovijest" Sa+a (ovijest (redstavlja (rava; &or&e jed$o# $aroda 8a o(sta$ak" @a+jer$o ovdje
koristi+ fra8' &or&a 8a o(sta$ak 8ato 7to, 'isti$', &or&a 8a os$ov$a sredstva 8a 2ivot, (odjed$ako ' +ir' i rat', i jest vje$a
&itka (rotiv tis'1a i tis'1a vrsta ot(ora, '(ravo tako kao 7to je i sa+ 2ivot vje$a &or&a (rotiv s+rti" :er
lj'di (o('t svi0 ostali0 stvore$ja $a svijet' 8$aj' isto toliko +alo o to+e 8a7to 2ive" :edi$o sa+ 2ivot is('$je$ je e2$jo+ 8a sa+oodr2a$je+"
@aj(ri+itiv$ija stvore$ja se &ore 8a o(sta$ak sa+o i$sti$ktiv$o, a 7to je stvore$je $a vi7e+ $ivo', taj i$sti$kt sa+oodr2a$ja se (re$osi $a 2e$' i
dijete, a kod o$i0 koji s' $a jo7 vi7e+ $ivo' i $a itav' vrst'" I dok se, oi#led$o, lj'di esto odri' vlastito# i$sti$kta sa+oodr2a$ja ' i+e vrste,
o$i, ' stvari, $a taj $ai$ sl'2e jo7 vi7oj svrsi" :er 's(oredi li se o'va$je 2ivota kod itavo# $aroda i (ojedi$;a, o$o $erijetko le2i sa+o '
ovjekovo+ odri;a$j'" Gva +o1$a 2ivot$a i$sti$kta, #lad i lj'&av, kores(o$diraj' sa d'&i$o+ i s$a#o+ i$sti$kta sa+oodr2a$ja" I dok
8adovolje$je vjeite #ladi #ara$tira sa+oodr2a$je, 8adovolje$je lj'&avi osi#'rava ko$ti$'itet rase" Isti$' #ovore1i, ova dva i$sti$kta s' vladari
2ivota" I +ada +r7avi esteta +o2e 'lo2iti tis'1' (ri#ovora (rotiv jed$e takve tvrd$je, i$je$i;a sa+e $je#ove e#8iste$;ije ve1 (o&ija
$je#ove ar#'+e$te" @e (ostoji &i1e $ai$je$o od krvi i +esa koje &i +o#lo i8+ak$'ti 8ako$i+a 7to s' odredili $je#ovo ro?e$je" I i+
lj'dski '+ (ovjer'je ' to da je s'(eriora$ ' od$os' $a $ji0, to '$i7tava sa+' s'7ti$' koja je $osila; '+a"
-e?'ti+, o$o 7to va2i 8a lj'dski '+ va2i i 8a $a;ije" @a;ija (redstavlja sa+o +$o7tvo +a$je ili vi7e s(oso&$i0 (ojedi$a;a" @je$e (red$osti le2e '
vrijed$osti (ojedi$a;a sa+i0 (o se&i, kao i karakter' i st'($j' istovjet$osti ti0 vrijed$osti" Isti 8ako$i koji odre?'j' 2ivot (ojedi$;a, koji+a je o$
(odre?e$, va2e tako?er i 8a $arod" Sa+oodr2a$je i (rod'2e$je vrste s' $ajjai $a#o$i koji se $ala8e ' os$ovi svi0 aktiv$osti, sve dotle dok se
tijelo (oka8'je kao 8dravo, (a 1e ot'da ak i (osljedi;e ovi0 o(1i0 2ivot$i0 8ako$a ' okvir' $aroda &iti oso&$e kao i $a $ivo' (ojedi$a;a"
Ako, 8a svako &i1e $a ovoj 8e+lji, i$sti$kt sa+oodr2a$ja, ' $je#ovo+ dvostr'ko+ ;ilj' sa+oodr2a$ja i (rod'2etka vrste, (redstavlja
$ajele+e$tar$ij' sil', a ' to+ s+isl', +o#'1$ost da se o$i 8adovolje &'de o#ra$ie$a, o$da je lo#i$a (osljedi;a to#a &or&a ' svi+ $je$i+ o&li;i+a
8a +o#'1$ost odr2a$ja ovo# 2ivota, to jest, 8adovolje$ja i$sti$kta sa+oodr2a$ja"
I dok je i$sti$kt sa+oodr2a$ja i 2'd$ja 8a (rod'2etko+ vrste o&ilje2je &e8&roj$i0 sojeva or#a$i8a+a $a Ze+lji, i $e(rekid$o traje '
(ojedi$;i+a, i(ak je (rostor ' koje+ se itav taj 2ivot$i (ro;es odvija o#ra$ie$" Bor&a 8a e#8iste$;ij' i (rod'2etak vrste je (ro;es koji se '
+ilijarda+a i +ilijarda+a or#a$i8a+a odvija $a sa+oj (ovr7i$i Ze+lje i koji se lako da i8+jeriti" @eodoljiva (otre&a da se '('ste ' &or&' 8a
o(sta$ak le2i ' o#ra$ie$osti 2ivot$o# (rostora, ali ' &or&i 8a taj 2ivot$i (rostor isto tako le2i sa+a os$ova evol';ije"
U (ret(ovijes$o do&a, dok jo7 $ije &ilo lj'di, svjetska (ovijest je (rve$stve$o &ila (re8e$ta;ija #eolo7ki0 do#a?aja: &or&a (rirod$i0 sila jed$i0
sa dr'#i+a, stvara$je $asta$jive (ovr7i$e, ra8dvaja$je vode od ko($a, for+ira$je (la$i$a, rav$i;a i +ora" Bila je to svjetska (ovijest to#
do&a" Sa (ojavo+ or#a$sko# 2ivota, 8ajed$o sa ovjeko+, ova ko$;e(;ija se (ro+ije$ila" Is(rva, (ro;esi $astaja$ja i $estaja$ja tis'1a
o&lija &ili s' (red+et ovjekovo# i$teresira$ja" Kas$ije, kada je (ostao sa+osvjesta$, kro8 ko$;e(;ij' svjetske (ovijesti o$ je (oeo
ra8'+ijevati, kao (rvo i $ajva2$ije, (ovijest svo# vlastito# &ivstva, koja $ije &ila $i7ta dr'#o do li $je#ova vlastita evol';ija" H&ilje2ja ove
evol';ije &ili s' $e(rekid$a &or&a kako ovjeka sa 2ivoti$ja+a, tako i ovjeka sa ovjeko+" I8 ove $esa#ledive 8&rke a$i+al$i0 od$osa
o&ra8ovali s' se o&li;i so;ijal$o# 2ivota: kla$, (le+e, $arod, dr2ava" H(isi $ji0ovo# $astaja$ja i $estaja$ja 8a(ravo s' sa+o o(isi jed$e
$e(resta$e &or&e 8a o(sta$ak"
Ako, dakle, (olitika o&lik'je (ovijest, a (ovijest sa+a (o se&i (redstavlja &or&' kako ovjeka, tako i $a;ije 8a sa+oodr2a$je i ko$ti$'itet, o$da je
(olitika, ' stvari, fi$al$o i8vr7e$je te &or&e" Ht'd, (olitika kao takva $ije sa+o &or&a 8a o(sta$ak $eke $a;ije, ve1 je o$a i '+jet$ost (rovo?e$ja te
&or&e"
Po7to (ovijest, kao slika do da$as (ostoje1i0 &or&i 8a o(sta$ak $a;ija, $e(o&it$o (re8e$tira i (olitik' koja (revladava ' odre?e$o+ vre+e$',
o$a je $aj&olja 'itelji;a $a7i0 (olitiki0 aktiv$osti"
Ako je $ajvi7i 8adatak (olitike o'va$je i traja$je 2ivota $aroda, o$da je ovaj 2ivot vje$i 8alo# oko koje# se vodi &itka, 8a koji se i $ad koji+
se ova &or&a odl''je" Sto#a je 8adatak (olitike da o'va ov' s'(sta$;' koja je sai$je$a od +esa i krvi" Sa+o 's(je0 ' (olitikoj ak;iji i$i
+o#'1i+ to o'va$je, dok je $e's(je0 destr'k;ija, od$os$o, ra8ara$je s'(sta$;e" S'klad$o to+e, (olitika je 'vijek lider ' ovoj &or&i 8a 2ivot,
vodilja isto#, or#a$i8ator, a 's(je0 (olitiko# djelova$ja ovisit 1e o to+e koliko 1e #a ovjek (ravil$o di8aj$irati, 7to 1e, $a kraj', odl'ivati o
2ivot' ili s+rti $aroda"
dr'#a k$ji#a
I
@'2$o je ra8'+jeti ovo $a jasa$ $ai$, jer sa ti+ ra8'+ijeva$je+ dva ko$;e(ta, (olitika +ira ili rata J s+jesta (ostaj' $i7tav$i" Po7to je
8alo# oko koje# se (olitika 'vijek &ori sa+ 2ivot, re8'ltat 's(je0a ili $e's(je0a &it 1e tako?er isti, &e8 o&8ira $a sredstva koji+a (olitika
(ok'7ava i8vesti &or&' 8a o'va$je 2ivota $eko# $aroda" Politika +ira koja $e 's(ije isto tako direkt$o vodi '$i7te$j' $eko# $aroda, to jest,
'kida$j' $je#ove s'(sta$;e od krvi i +esa, kao 7to to i$i i (ro+a7e$a (olitika rata" I ' jed$o+ kao i ' dr'#o+ sl'aj', od'8i+a$je (red'vjeta
2ivota (ostaje '8rok '+ira$ja $eko# $aroda" :er, $arodi $e $estaj' $a &oj$i+ (olji+a: i8#'&lje$e &itke i0 $e li7avaj' sredstava 8a o'va$je
2ivota, ili, &olje ree$o, vode do takvo# li7ava$ja, od$os$o $is' ' sta$j' da #a s(rijee" Zaista, #'&i;i koji $astaj' direkt$o od rata $i $a koji
$ai$ $is' ra8+jer$i #'&i;i+a koji $astaj' 'slijed lo7e# i $e8dravo# 2ivota jed$o# $aroda, kao takvo#" Ti0a #lad i 8li (oro;i 8a deset
#odi$a (o&ij' vi7e lj'di $e#o 7to &i rat +o#ao 'i$iti 8a tis'1' #odi$a" @ajokr't$iji rat je, +e?'ti+, '(ravo o$o 7to da$a7$je+ ovjea$stv'
i8#leda kao $e7to $aj+ir$ije, $ai+e, +ir$i eko$o+ski rat" Po svoji+ kraj$ji+ (osljedi;a+a, sa+ taj rat dovodi do 2rtava ' 's(ored&i sa koji+a
ak i 2rtve svjetsko# rata &lijede do $i7tavila" :er taj rat (o#a?a $e sa+o 2ive, ve1 8a0va1a i sve o$e koji sa+o 7to se $is' rodili" Gok rat ' $aj#ore+
sl'aj' '&ija sa+o jeda$ dio sada7$josti, eko$o+ski rat '&ija &'d'1$ost" :ed$a #odi$a ko$trole ra?a$ja ' E'ro(i '&ija vi7e lj'di $e#o 7to i0
je (alo ' &itka+a od vre+e$a Kra$;'ske revol';ije (a do $a7i0 da$a, ' svi+ ratovi+a ' E'ro(i, 'klj''j'1i i svjetske ratove" Ali, to je
(osljedi;a +ir$e eko$o+ske (olitike koja je (re$aselila E'ro(' a da $ije o'vala +o#'1$ost 8a dalji 8drav ra8voj &roja $aroda" U ;jeli$i,
tre&alo &i tako?er re1i i sljede1e: Ei+ $eki $arod 8a&oravi da je 8adatak (olitike da sa'va $je#ov 2ivot svi+ sredstvi+a i $a sve +o#'1e
$ai$e, (a '+jesto to#a odl'i (odvr#$'ti (olitik' $eko+ odre?e$o+ +od's' djelova$ja, o$ '$i7tava '$'tra7$ji s+isao vje7ti$e vo?e$ja
$aroda ' $je#ovoj ods'd$oj &or&i 8a slo&od' i kr'0"
Politika koja je ' os$ovi rato&or$a +o2e 8a7tititi $arod od ra8$i0 (oroka i (atolo7ki0 si+(to+a, ali $e +o2e s(rijeiti (ro+je$'
'$'tra7$je# s'stava vrijed$osti toko+ +$o#i0 stolje1a" Ako to (osta$e (er+a$e$ta$ fe$o+e$, rat ' se&i sadr2i '$'tra7$j' o(as$ost, koja se ti+
vi7e istie 7to s' +a$je i8ra2e$i f'$da+e$tal$i ras$i s'stavi vrijed$osti koji ko$stit'iraj' $a;ij'" To se ve1 (oka8alo kao to$o ' svi+ (o8$ati+
a$tiki+ dr2ava+a, a (ose&$o se od$osi $a sve da$a7$je e'ro(ske dr2ave" Priroda rat$o# $aslje?a da, kro8 tis'1'str'ki i$divid'al$i (ro;es, dovodi
do ras$e selek;ije ' okvir' $aroda, o8$aava (ovla7te$o '$i7tava$je $je#ovi0 $aj&olji0 ele+e$ata" Po8iv $a 0ra&rost i $e'stra7ivost
(ro$ala8i od8iv ' &e8&roj$i+ lj'dski+ reak;ija+a, ' o$i+ $aj&olji+ i $ajvrjed$iji+ (redstav$i;i+a rase, koji se i8$ova i i8$ova do&rovolj$o
oda8ivaj' (ose&$i+ 8ada;i+a, ili se s'stav$o k'ltiviraj' kro8 or#a$i8ira$ s'stav (ose&$i0 for+a;ija" <oj$i+ liderstvo+ svi0 vre+e$a
je od'vijek vladala ideja o for+ira$j' (ose&$i0 le#ija, i8a&ra$i0 elit$i0 tr'(a ' vid' +$o#o&roj$i0 voj$i0 jedi$i;a 'vara i j'ri7$i0 &atalj'$a"
Darde (er8ijske (alae, aleksa$dijske elit$e tr'(e, ri+ske le#ije Pretorija$a;a, stra$e tr'(e $aja+$ika, o&ra+&e$e re#i+e$te @a(oleo$a
i Krederi;ka <eliko#, j'ri7$i &atalj'$i, (osade (od+or$i;a i 8rako(lov$i kor('si Svjetsko# rata d'#ovali s' svoje (orijeklo istoj ideji i
(otre&i 8a (ro$ala2e$je+ o#ro+$o# &roja +'7kara;a, o$i0 $ajs(oso&$iji0 8a o&avlja$je te7ki0 8adataka, i $ji0ovo+ dovo?e$j' ' (ose&$e
for+a;ije" :er, (rvot$o, svaka tr'(a $ije &ila i8vje2&a$ kor('s ve1 &or&e$a jedi$i;a" Slava koj' (odra8'+ijeva (ri(ad$ost jed$oj takvoj
8ajed$i;i dovela je do stvara$ja s(e;ijal$o# &or&e$o# d'0a kor('sa koji je, +e?'ti+, 8a (osljedi;' +o#ao da #a 8akoi i $a kraj' 8avr7i ' isti+
for+al$osti+a" Hd t'da $ije rijetko da takve for+a;ije +oraj' (od$ijeti $ajve1e krvave 2rtve, to jest, &or&e$o $ajs(re+$iji s' i8dvaja$i i8
o#ro+$e +ase lj'di i odvo?e$i ' rat ' 8&ije$i+ redovi+a" Tako je (ostotak $ajkvalitet$iji0 (ri(ad$ika $a;ije $era8+jer$o i7e8ao, dok
se, $as'(rot to+e, is(ostavilo da je visoki (ostotak o$i0 $aj#ori0 's(ijevao da se sa'va"
@as'(rot i8'8et$o idealistiki $astroje$i+ +'7kar;i+a, koji s' s(re+$i 2rtvovati svoj 2ivot 8a $arod, stoji &roj o$i0 $aj(okvare$iji0
e#oista koji $a o'va$je svo# 2ivota #ledaj' kao $a $ajvi7i 2ivot$i 8adatak" Heroj '+ire, kri+i$ala; o(staje" To i8#leda oi#led$o '
0erojski+ vre+e$i+a, a (ose&$o 8a idealistiki $astroje$e +lade lj'de" I to je do&ro, jer to je doka8 da ' $arod' jo7 'vijek (ostoji s'stav
vrijed$osti" Pravi dr2av$ik +ora sa (ose&$o+ &ri#o+ #ledati $a ov' i$je$i;', i '8eti je ' ra8+atra$je" :er o$o 7to se lako da tolerirati ' rat', '
stoti$a+a ratova dovodi do la#a$o# od'+ira$ja $aj&olji0, $ajvrjed$iji0 (redstav$ika $a;ije" Za0valj'j'1i to+e (o&jede s' 8aista &ile
i8vojeva$e, ali $a kraj' $ije &ilo $aroda vrijed$o# te (o&jede" A &'d'1i, sa2alje$ja vrijed$i, $ara7taji, 7to se +$o#i+a i$i $es0vatljivo, $erijetko
(redstavljaj' re8'ltat 's(je0a (ret0od$i0 vre+e$a"
I8 to# ra8lo#a, +'dri (olitiki lideri 2ivot$i ;ilj $aroda $ikada $e1e vidjeti ' rat', ve1 1e to &iti sa+o sredstvo $je#ovo# odr2a$ja" Zato +ora
ed';irati lj'dstvo (ovjere$o $ajvi7e+ ovjek', ali i vladati sa $ajvi7o+ savjes$o71'" Ako je (otre&$o, kada je 2ivot $aroda ' (ita$j', o$i $e &i
tre&alo i8&je#avati i '8+i;ati od 2estoko# krvo(roli1a, ali 'vijek +oraj' i+ati $a '+' da jed$o# da$a +ir o(et +ora $ast'(iti i 8a+ije$iti taj
krvavi (eriod" >atovi koji se vode 8a $eke ;iljeve, kao i 8&o# svoje (rirode, $e #ara$tiraj' ko+(e$8a;ij' 8a (rolive$' krv, (a sto#a jes'
sveto#r?e (oi$je$o (rotiv $a;ije i #rije0 (rotiv &'d'1$osti $aroda"
!
adolf 0itler
<jeiti ratovi, +e?'ti+, +o#' (ostati '2as$a o(as$ost +e?' $arodo+ koji (osjed'je $ejed$ake ele+e$te ' okvir' str'kt're svoje rase da sa+o
$eki dijelovi +o#' &iti s+atra$i kao o$i koji 'vaj' dr2av', i kao takvi s', 8ato, (ose&$o kreativ$e (rirode" K'lt'ra e'ro(ski0 $aroda
(oiva $a te+elji+a koje je $ada0$'1e $ordijske krvi stvaralo stolje1i+a" Kada &i (osljed$ji osta;i ove $ordijske krvi &ili eli+i$ira$i, li;e
e'ro(ske k'lt're &i &ilo i8+ije$je$o, dok &i, +e?'ti+, vrijed$ost dr2ava o(ala ' sklad' sa o(ada$je+ vrijed$osti $aroda"
S dr'#e stra$e, (olitika, koja je ' os$ovi +irolj'&iva, (rije sve#a &i se (o&ri$'la da o'va $ositelje $aj(le+e$itije krvi, dok &i, ed';iraj'1i #a $a taj
$ai$, $arod ' ;jeli$i 8a(ravo osla&io, 7to &i #a jed$o# da$a +oralo dovesti do (ro(asti, $ako$ 7to &i to, ko$a$o, 8a(rijetilo s'7ti$i $je#ove
e#8iste$;ije" A tada, '+jesto da se &ori 8a 0ra$', $a;ija 1e radije s+a$jiti kolii$' te 0ra$e i, 7to je jo7 vjerojat$ije, o#ra$iiti &roj lj'di ili kro8
+ir$odo(sk' +i#ra;ij' ili kro8 ko$trol' ra?a$ja, da &i $a taj $ai$ i8&je#la o#ro+a$ (ritisak i stres" :er o$i $arodi koji s', s jed$e stra$e,
i8lo2e$i $e(resta$o+ ratova$j', s dr'#e stra$e s' (o#o?e$i e+i#ra;ijo+" Ti+ ('te+ $arod (olako &iva (ljaka$ ' (o#led' $ajkvalitet$iji0
lj'di, i to ' stoti$a+a tis'1a (ojedi$a$i0 lj'dski0 tra#edija" T'2$o je 8$ati da ;jelok'($a $a7a $a;io$al$a (olitika +'drost, koja toliko (revi?a
(red$ost e+i#ra;ije, ' $ajve1oj +jeri 2ali 8&o# o(ada$ja &roja $je$o# vlastito# $aroda, ili ' $aj&olje+ sl'aj', #ovori o k'lt'r$o+ ot(ad'
koji $a taj $ai$ &iva (oslat ' dr'#e dr2ave" H$o 7to se (ri to+e $e 8a(a2a je $aj#ore" B'd'1i da se e+i#ra;ija $e odvija ' sklad' sa
teritorije+, $iti (re+a #odi$a+a starosti, ve1 '+jesto to#a ostaje i8lo2e$a (roi8volj$o+ 8ako$' s'd&i$e, 'vijek (o (ravil' dola8i do
odliva '(ravo o$i0 $aj0ra&riji0 i $ajodva2$iji0 i8 $aroda, o$i0 koji s' $ajodl'$iji i $ajs(re+$iji da (r'2e ot(or" U okvir' o+ladi$e
sa sela, koja je e+i#rirala ' A+erik' (red 36 #odi$a, $ala8ili s' se isto tako $ajodl'$iji i $ajodva2$iji +'7kar;i kao 7to je da$as sl'aj sa
rad$i;i+a koji odla8e ' Ar#e$ti$'" K'kavi;e i sla&i1i &i (rije '+rli ' do+ovi$i $e#o 7to &i sk'(ili 0ra&rost da kr'0 8ara?'j' ' $e(o8$atoj,
stra$oj 8e+lji" Be8 o&8ira $a to da li se &ijeda, siro+a7tvo, (olitiki (ritisak ili reli#io8$a (ri$'da svalila $a lj'de, 'vijek 1e o$i $aj8draviji i
$ajot(or$iji $a (ritisak &iti s(oso&$i da i8dr2e i (od$es' jo7 ve1i (ritisak" Sla&i1 1e se (rvi (odi$iti" @je#ovo o'va$je je 'o(1e isto tako vrlo
+alo 8$aaj$o 8a (o&jed' kao i to 7to ostaje ' do+ovi$i" @erijetko se 8ako$ ak;ije (re$osi i8 do+ovi$e ' kolo$ije, 8ato 7to ta+o sasvi+ s(o$ta$o
dola8i do ko$;e$tra;ije $ajvi7i0 lj'dski0 vrijed$osti" -e?'ti+, do&itak 8a $ov' 8e+lj' tako (ostaje #'&itak 8a do+ovi$'" Ei+ toko+ stolje1a
$arod jed$o+ i8#'&i svoj' $aj&olj', $ajja' i $aj(rirod$ij' sil' ' lj'dstv' kro8 e+i#ra;ij', te7ko da 1e vi7e ikada &iti ' sta$j' (rik'(iti
'$'tar$je s$a#e da (r'2i $eo(0oda$ ot(or ' ko&$i+ vre+e$i+a" Zato 1e (oto+ (ri&je1i ko$troli ra?a$ja" Eak i ovdje #'&itak ' &roj$osti
sta$ov$i7tva $ije (res'da$, ali je '2as$a i$je$i;a da, kro8 ko$trol' ra?a$ja, $ajvi7e (ote$;ijal$e vrijed$osti $aroda &ivaj' '$i7te$e ' sa+o+
8aetk' s o&8iro+ $a to da s' velii$a i &'d'1$ost $aroda odre?e$e 8&iro+ $je#ovi0 s(oso&$osti 8a $ajvi7a dosti#$'1a $a svi+ (olji+a"
-e?'ti+, to s' o$e vrijed$osti oso&$osti koje se $e (ojavlj'j' (ove8a$e sa (ravo+ ro?e$ja" Ako &is+o odstra$ili i8 $a7e# k'lt'r$o# 2ivota, $a7e
8$a$osti, 8aista ;jelok'($e $a7e e#8iste$;ije kao takve, sve o$o 7to s' stvorili lj'di koji $is' &ili (rvoro?e$i si$ovi, o$da &i @je+aka (ostala
#otovo &alka$ska dr2ava" @je+aki $arod o$da $e &i +o#ao &'de (rokla+ira$ 8a k'lt'ra$ $arod" Ftovi7e, +ora se i+ati ' vid' da, ak i '
sl'aj' kada &i (rvoro?e$i i(ak stvorili velika dosti#$'1a 8a svoj $arod, $aj(rije +ora &iti (reis(ita$o da $ije &are+ $etko od $ji0ovi0 (redaka
&io (rvoro?e$i" :er kada se ' itavo+ rodoslov$o+ sta&l' la$a; (rvoro?e$i0 sa+o jed$o+ (reki$e, o$da o$ tako?er (ri(ada o$i+a koji
$e &i (ostojali da $a7i (re;i $is' 'vijek odavali (oast i (o7tova$je to+ (ri$;i('" U 2ivot' $a;ija, +e?'ti+, $e (ostoje #re7ke (ro7losti koje se
s+atraj' ili koje &i &ile is(rav$e ' sada7$josti"
S'7ti$ski +irolj'&iva (olitika je, '8 kas$ije krvare$je $a;ije kro8 e+i#ra;ij' i ko$trol' ra?a$ja, 'toliko (o#'&$ija 7to vi7e 8a0vati $arod
koji se sastoji i8 $ejed$ako# &roja (ri(ad$ika rasa" :er ' ovo+ sl'aj', kro8 e+i#ra;ij', tako?er dola8i do odljeva $aj(le+e$itiji0 (ri(ad$ika
rase i8 $aroda, dok s' ('te+ ko$trole ra?a$ja ' do+ovi$i, o$i koji s' 's(jeli da se 8&o# vrijed$osti svoje rase i8#rade i do#'raj' do vi7e#
2ivot$o# i dr'7tve$o# $ivoa 8a(ravo o$i koji s' se (rvi $a7li (o#o?e$i+" Poste(e$o &i (oto+ 'slijedila sit'a;ija ' kojoj &i (o('$java$je
i$ferior$i0 7iroki0 +asa (ostalo $e$adok$adivo, i $a kraj', $ako$ stolje1a, dovelo do o(ada$ja ;jelok'($e vrijed$osti $aroda" Takva $a;ija &i
(oste(e$o i8'+irala sve dok $e &i (restala ras(ola#ati jed$o+ (ravo+ 2ivot$o+ vital$o71'"
Tako 1e (olitika +irolj'&ivo# karaktera &iti isto toliko 7tet$a i ra8or$a (o svoji+ efekti+a kao (olitika koja ' rat' vidi jedi$o or'2je" Politika
se +ora &oriti 8a o(sta$ak i 2ivot $arodaL 7tovi7e, o$a 'vijek +ora i8a&rati or'2je koji+ 1e se &oriti kako &i sl'2ila 2ivot' ' $ajvi7e+ s+isl' te
rijei" :er ovjek se $e &avi (olitiko+ da &i +o#ao '+rijeti, (rije &i se +o#lo re1i da se od ovjeka (ovre+e$o 8a0tjeva da '+re kako &i $a;ija
+o#la 2ivjeti" Cilj je o'va$je 2ivota, a $e 0erojska s+rt, ili ak k'kavika re8i#$ira$ost"
B
@eo(0od$ost &or&e
or&a $aroda 8a o(sta$ak je, (rije sve#a, odre?e$a sljede1i+ faktori+a: &e8 o&8ira $a to koliko $arod +o2e &iti
od visoko# k'lt'r$o# 8$aaja, &or&a 8a os$ov$a sredstva 8a 2ivot stoji is(red svi0 vital$i0 (otre&a" Svakako, &rilja$t$i
lideri +o#' dr2ati velike ;iljeve (red oi+a $aroda kako &i od +aterijal$i0 stvari +o#li kre$'ti dalje '
(rav;' vi7i0 d'0ov$i0 ideala" Uo(1e$o #ledaj'1i, 'sredotoe$ost sa+o $a +aterijal$e stvari 1e se i$te$8ivirati to$o ' o$oj +jeri ' kojoj
i7e8avaj' d'0ov$i vidi;i" Fto ovjek 2ivi (ri+itiv$iji+ d'0ov$i+ 2ivoto+, to vi7e (ostaje $alik 2ivoti$ji, sve dotle dok ' 0ra$i ko$a$o $e
(o$e 'vi?ati jedi$i ;ilj 2ivota" Z&o# to#a $arod +o2e vrlo do&ro i8dr2ati i8vjes$o o#ra$ie$je +aterijal$i0 ;iljeva, sve dotle dok +'
se daje ko+(e$8a;ija ' vid' 2ivot$i0 ideala" Ali, da ti ideali $e &i re8'ltirali '$i7te$je+ $aroda, $ikada $e &i tre&alo da (ostoje jed$ostra$o,
sa+i (o se&i, a $a 7tet' 8adovolje$ja +aterijal$i0 (otre&a, tako da (rijete da '#ro8e 8dravlje $a;ije, &'d'1i da 1e i8#lad$jeli $arod 8aista 8avr7iti
tako 7to 1e kola&irati 'slijed $e'0ra$je$osti, ili 1e $ei8&je2$o (ro+ije$iti svoj (olo2aj" Prije ili kas$ije, +e?'ti+, fi8iki kola(s do$osi 8a
(osljedi;' d'0ov$i kola(s" A tada $ast'(a kraj i sa+i0 ideala" Zato s' ideali do&ri i 8dravi sve dotle dok do(ri$ose jaa$j' '$'tra7$je i o(1e s$a#e
$aroda, kako &i ' ko$a$oj a$ali8i +o#li &iti koris$i ' (od'8i+a$j' &or&e 8a e#8iste$;ij'" Ideali koji $e sl'2e toj svrsi, +ada va+a +o#'
i8#ledati tis'1' ('ta lje(7i, i8'8et$o s' lo7i i 7tet$i 8ato 7to $arod sve vi7e i vi7e 'daljavaj' od stvar$o# 2ivota"
Ali, os$ov$a sredstva 8a 2ivot koja s' $arod' $eo(0od$a 'vjetova$a s' 2ivot$i+ (rostoro+ koji +' je da$ $a ras(ola#a$je" Zdrav $arod 1e &are+
tra#ati 8a ti+ da 8adovolji svoje (otre&e $a vlastitoj 8e+lji" Svako dr'#o sta$je je (atolo7ko i o(as$o, (a ak i ako stolje1i+a o+o#'1ava odr2a$je
$aroda" Svjetska tr#ovi$a, svjetska eko$o+ija, t'ristiki (ro+et, i tako dalje, sve s' to (rivre+e$a sredstva da se $arod' osi#'ra odr2a$je" H$a
8avise od faktora koji djelo+i$o (rela8e (rora'$e, i koji, s dr'#e stra$e, le2e i8va$ +o1i $a;ije" U svi+ vre+e$i+a $ajsi#'r$iji te+elj 8a
e#8iste$;ij' $aroda &ilo je vlastito 8e+lji7te"
Ali, sada +ora+o ra8+otriti sljede1e:
Broj sta$ov$ika je (ro+je$ljiv faktor" H$ 1e 'vijek $arastati ' 8dravo+ $arod'" I 8aista, ve1 sa+ taj (orast, (re+a real$i+ (rora'$i+a, #ara$tira
jed$o+ $arod' &'d'1$ost" -e?'ti+, (osljedi;a to#a je da 8a0tjev 8a ko+oditeto+ tako?er raste" U ve1i$i sl'ajeva tako8va$i (orast do+a1e
(rod'k;ije +o2e 8adovoljiti sa+o rast'1e 8a0tjeve ovjea$stva, ali $ikako $arastaj'1e (o('la;ije" To (ose&$o va2i 8a e'ro(ske $a;ije" U
(osljed$ji0 $ekoliko stolje1a, (ose&$o ' $ovije vrije+e, (otre&e e'ro(ski0 $aroda $arasle s' ' tolikoj +jeri da (orast (rod'ktiv$osti 8e+lje,
koji je +o#'1e ostvariti i8 #odi$e ' #odi$' (od (ovolj$i+ okol$osti+a, te7ko da +o2e i1i ' korak sa rasto+ o(1i0 lj'dski0 (otre&a"
Porast sta$ov$i7tva +o2e &iti i8&ala$sira$ sa+o kro8 (ove1a$je, to jest, (ro7ire$je 2ivot$o# (rostora" I dok je &roj sta$ov$ika jed$o# $aroda
(ro+je$ljiv, dotle 8e+lja, kao takva, ostaje ista" To 8$ai da je (ove1a$je &roja sta$ov$ika (ro;es koji je (o svojoj (rirodi toliko oevida$ da se
$i $e s+atra kao $e7to i8'8et$o i $eo&i$o" S dr'#e stra$e, (ove1a$je teritorija je 'vjetova$o o(1o+ ras(odjelo+ i+ovi$e ' svijet', 7to je i$
(ose&$e revol';ije, i8'8eta$ (ro;es, tako da je lako1a sa kojo+ (o('la;ija raste stoji ' o7troj s'(rot$osti sa $evjerojat$o te7ki+ teritorijal$i+
(ro+je$a+a"
Pa i(ak, re#'lira$je od$osa i8+e?' (o('la;ije i teritorija je od o#ro+$e va2$osti 8a $a;io$al$' e#8iste$;ij'" U stvari, +o2e+o s
(ravo+ re1i da se do2ivot$a &or&a $aroda, 8a(ravo, sastoji ' 8a7titi teritorija koji +' je (otre&a$ kao o(1i (red'vjet 8a odr2a$je
$arastaj'1e (o('la;ije" B'd'1i da &roj sta$ov$ika $e(resta$o raste, a 8e+lja ostaje ista, (oste(e$o +ora do1i do te$8ija, 7to se (rve$stve$o
o#leda ' &ijedi i $evolja+a, a 7to 8a i8vjes$o vrije+e +o2e da se i8&ala$sira kro8 ve1' (roi8vod$j', ve1i &roj i$#e$io8$i0 +etoda (roi8vod$je,
ili (ose&$o stro#' eko$o+sk' (olitik'" Ali, o$da $ast'(i da$ kada sve te te$8ije vi7e $e +o#' $i $a jeda$ $ai$ da se otklo$e" A tada se 8adatak
lidera $a;io$al$e &or&e 8a o(sta$ak sastoji ' s'7ti$sko+ eli+i$ira$j' $e(od$o7ljivi0 'vjeta, to jest, ' (o$ov$o+ 's(ostavlja$j' tolera$t$o#
od$osa i8+e?' &roja sta$ov$ika i velii$e teritorija"
Postoji $ekoliko $ai$a da se ' 2ivot' $a;ije kori#ira dis(ro(or;ija i8+e?' $aselje$osti sta$ov$i7tva i teritorije" @aj(rirod$iji $ai$ je ada(tirati
8e+lj', s vre+e$a $a vrije+e, (re+a $araslo+ &roj' sta$ov$ika" To 8a0tjeva odl'$' &or&' i ri8ik krvo(roli1a" -e?'ti+, to krvo(roli1e
je isto tako jedi$a stvar koja +o2e &iti o(ravda$a $arod'" B'd'1i da se ti+ ('te+ osvaja (rostor $eo(0oda$ 8a dalji (orast &roja sta$ov$ika,
to a'to+atski (ro$ala8i vi7estr'k' ko+(e$8a;ij' 8a lj'dstvo koje je stradalo $a &oj$o+ (olj'" Tako s'7ti$a slo&ode i8rasta i8 rat$i0 $evolja" A
+a 'tire sta8' kojo+ 1e kas$ije kre$'ti (l'#" I ako 'o(1e 2eli+o da ra8#ovara+o o lj'dski+ (ravi+a, o$da jedi$o ' ovo+ sl'aj' rat sl'2i
$aj(raved$ije+ ;ilj': o$ $arod' o+o#'1ava da (osjed'je 8e+lj' koj' 2eli +arljivo i (o7te$o o&ra?ivati 8a se&e, kako &i svojoj dje;i jed$o#
da$a
3
adolf 0itler
+o#ao osi#'rati os$ov$a sredstva 8a 2ivot" S o&8iro+ $a to da 8e+lja $ije dodijelje$a $iko+e, $iti je ko+e (oklo$je$a $a dar, o$a od sa+e
s'd&i$e &iva (odare$a $arod' koji ' svo+ sr;' i+a 0ra&rosti da je (osjed'je i +arljivost da je o&ra?'je (l'#o+"
Zato svaki 8drav, s$a2a$ $arod $e vidi $ikakav #rije0 ' teritorijal$o+ osvaja$j', ve1 jeda$ (ot('$o (riroda$ (ro;es" S'vre+e$i
(a;ifist koji (orie ovo sveto (ravo 8asl'2'je (rijekor, (rije sve#a 8&o# i$je$i;e da je o$ sa+ (o$ikao i od#aja$ je $a $e(ravdi
(ret0od$i0 vre+e$a" Ftovi7e, $e+a +jesta $a 8e+lji koje je (redodre?e$o kao (re&ivali7te $aroda 8a sva vre+e$a, &'d'1i da je 8ako$ (rirode
deseti$a+a tis'1a #odi$a (ri+oravao ovjea$stvo da se seli" Ko$a$o, sada7$ja (odjela (osjeda $a 8e+lji $ije os+i7lje$a od stra$e vi7e sile, ve1 od
stra$e sa+o# ovjeka" I '(ravo 8atoM :a rje7e$je do$ijeto od stra$e ovjeka $ikada $isa+ s+atrao vje$o+ vrijed$o71', koje sada s'd&i$a '8i+a
' svoj' 8a7tit' i '8$osi #a $a $ivo &'d'1e# 8ako$a" @a taj $ai$, kao 7to je (ovr7i$a 8e+lje &ila i8lo2e$a vje$i+ #eolo7ki+
tra$sfor+a;ija+a, i$e1i da or#a$ski 2ivot od'+ire i da se $e(resta$o +ije$ja kako &i (ro$a7ao $ovi o&lik, isto tako s' i ove #ra$i;e lj'dski0
$aseo&i$a i8lo2e$e $e(rekid$i+ (ro+je$a+a" Pa i(ak, +$o#e $a;ije, ' i8vjes$i+ ra8do&lji+a, +o#' i+ati i$teres da (rika2'
(ostoje1' (odjel' svjetski0 teritorija kao vjeito o&ve8'j'1', i8 ra8lo#a 7to to od#ovara $ji0ovi+ i$teresi+a, isto tako kao 7to dr'#e $a;ije '
istoj toj sit'a;iji +o#' vidjeti sa+o $e7to 7to je ' (ri$;i(' ovjekova '+otvori$a, koja ' to+ tre$'tk' $ji+a $e ide ' korist, i koja 8&o# to#a
+ora &iti i8+ije$je$a svi+ sredstvi+a koja s' ' Nj'dskoj +o1i" Svatko tko &i 8a'vijek odstra$io ov' &or&' sa li;a 8e+lje +o2da &i 's(io
da 8a'stavi rat i iskorije$i &itke i8+e?' lj'di, ali &i isto tako '$i7tio $ajja' sil' koja i0 (okre1e da se ra8vijaj'L isto tako kao 7to &i, 2ele1i da '
;ivil$o+ 2ivot' &o#atstvo i8vjes$o# ovjeka ili velii$' odre?e$i0 (oslov$i0 (od'0vata 'i$i vje$i+, ' t' svr0' eli+i$irao i#r' slo&od$i0
sila, $ad+eta$je" >e8'ltat &i &io katastrofala$ 8a $a;ij'"
Is(ostavlja se da je da$a7$ja $erav$o(rav$a (odjela svjetsko# (rostora takva da ide daleko vi7e ' (rilo# (ojedi$i0 $a;ija, (a je (ot('$o ra8'+ljivo
7to o$e silo+ (rilika i+aj' i$teres da $adalje $e do('ste (ro+je$' tre$'t$e (odjele teritorija" Ali, (reko+jer$o &o#atstvo teritorija koje '2ivaj'
ove $a;ije stoji ' ko$trast' sa siro+a7tvo+ dr'#i0, koje, 's(rkos vr0'$ske (roi8vod$je, $is' ' sta$j' da (roi8vode 0ra$' 8a svoje
svakod$ev$e (otre&e kako &i se odr2ale ' 2ivot'" I+a li vi7e# (rava od to#a da jed$a $a;ija (o2eli da i+ se s'(rotstavi ako i o$a (ola2e
(ravo $a isto to (odr'je koje joj o+o#'1ava o(sta$ak i odr2a$jeM
@e" Hs$ov$o (ravo ovo# svijeta jest (ravo $a 2ivot, sve dotle dok je ovjek dovolj$o s$a2a$ 8a to" Zato 1e, $a os$ov' ovo# (rava, jaka $a;ija
'vijek (ro$a1i $ai$e da velii$' teritorija (rila#odi svo+ &roj' sta$ov$ika"
Kada $a;ija jed$o+ dos(ije ' sit'a;ij' da, &ilo 'slijed sla&osti ili lo7e# liderstva, vi7e $e +o2e 'klo$iti $esklad i8+e?' (orasta sta$ov$i7tva i
$e(ro+je$ljive velii$e teritorija (ove1ava$je+ (rod'ktiv$osti $je$e 8e+lje, $'2$o 1e +orati (ro$a1i $eki dr'#i $ai$" I o$da 1e ti+ ('te+ &roj
sta$ov$ika (rila#oditi 8e+lji"
Priroda, sa+a (o se&i, i8vodi (rvo (rila#o?ava$je &roja sta$ov$ika velii$i teritorija koje $e+a dovolj$o da &i +o#la da #a is0ra$i" U to+e s'
$evolja i &ijeda $je$a sredstva" @arod, (rola8e1i kro8 takve $eda1e, &iva toliko desetkova$ da (orast &roja sta$ov$ika (ostaje #otovo $e+o#'1"
Posljedi;e ovo# (rirod$o# (rila#o?ava$ja $aroda 8e+lji $is' 'vijek iste" Prije sve#a, $a s;e$' st'(a vrlo o7tra i $e+ilosrd$a &or&a 8a
e#8iste$;ij', koj' sa+o $ajjai i $ajot(or$iji (ojedi$;i +o#' (re2ivjeti" <isok (ostotak s+rt$osti $ovoro?e$adi, s jed$e stra$e, i visok (ostotak
ostarjeli0 lj'di, s dr'#e, #lav$i s' (red8$ak vre+e$a koje se vrlo +alo o&a8ire $a 2ivot (ojedi$;a" B'd'1i da (od takvi+ okol$osti+a svi sla&i1i
&ivaj' 8&risa$i kro8 velike te7ko1e i ak't$e &olesti, a sa+o o$i $aj8draviji +o#' o(stati, dola8i do (rirod$e selek;ije" Tako &roj sta$ov$i7tva
jed$o# $aroda +o2e &iti i8lo2e$ o#ra$ie$j', dok '$'tar$je vrijed$osti +o#' ostati, 7to se 8aista +o2e do2ivjeti kao '$'tar$ji 's(o$" Ali,
takav (ro;es $e +o2e d'#o trajati, i$ae se $eda1e +o#' (retvoriti ' svoj' s'(rot$ost" U $a;ija+a sastavlje$i+ od rasa koje $is' jed$ake (o
vrijed$osti, stal$a $e'0ra$je$ost $a kraj' +o2e dovesti do letar#i$o# (re('7ta$ja &ijed$i+ okol$osti+a, koje (oste(e$o +o2e dovesti do
o(ada$ja $ivoa e$er#ije, a '+jesto &or&e koja (otie (rirod$' selek;ij', $ast'(a (oste(e$a de#e$era;ija" To je sasvi+ si#'r$o sl'aj o$da
kada ovjek, da &i ko$trolirao kro$i$' &ijed', vi7e $e (ri(is'je $ikakv' vrijed$ost to+e da se ra8+$o2i, i 8&o# to#a (ri&je#ava vlastitoj
ko$troli ra?a$ja" I tada, isto# tre$'tka kre1e ('te+ koji (rot'rjei (rirodi" Gok (riroda, od +$o#o&roj$i0 lj'di koji s' se rodili, (o7tedi
$ekoliko $ji0 koji s' $aj8draviji i $ajot(or$iji da se i8&ore ' 2ivot', ovjek o#ra$iava &roj dje;e koje 1e roditi, a tada (ok'7ava da odr2i
' 2ivot' o$' koja s' ro?e$a &e8 o&8ira $a $ji0ov' '$'tra7$j' vrijed$ost" Hvdje je $je#ova 0'+a$ost sa+o sl'#a $je#ovoj sla&osti, dok je
istovre+e$o 8a(ravo $ajokr't$iji '$i7tavatelj $je#ove e#8iste$;ije" Ako ovjek 2eli da o#ra$ii &roj dje;e koj' 1e roditi, a da (ri to+e $e
(roi8vede '2as$e (osljedi;e koje (roi8la8e i8 ko$trole ra?a$ja, o$da +ora se&i do('stiti slo&od' da ra?a &e8 o#ra$ie$ja, ali da svede $a
+i$i+'+ tro7kove 8a sv' o$' ve1 ro?e$' dje;'" Postojalo je do&a ' koje+ s' S(arta$;i &ili s(oso&$i da (ri+je$e ov' +'dr' +jer', ali $e i $a7i
da$a7$ji, la2$o se$ti+e$tal$i i (atriotski $astroje$i
dr'#a k$ji#a
33
(ri(ad$i;i &'r2oa8ije" <ladavi$a 7est tis'1a S(arta$a;a $ad tristo i (edeset tis'1a Hele$a +o2e se 8a+isliti sa+o ako se i+a ' vid' da je to (osljedi;a
vi7e vrijed$osti rase S(arta$a;a" Ali to je &ila (osljedi;a s'stav$o# odr2ava$ja i 'va$ja raseL (re+a to+e, S(arta se +o2e s+atrati (rvo+
$arod$o+ dr2avo+" @a('7ta$je &oles$e, sla&e, defor+ira$e dje;e, 'kratko, $ji0ovo '$i7te$je, &ilo je (riklad$ije, (a ak, iskre$o ree$o, i
tis'1' ('ta 0'+a$ije $e#o 2alos$o l'dilo $a7e# do&a, koje 'va $aj&oles$ije (ojedi$;e, i to 8aista (od svak' ;ije$', dok, s dr'#e stra$e,
od'8i+a 2ivot stoti$a+a tis'1a 8drave dje;e kro8 ko$trol' ra?a$ja ili kro8 a&ort'se da &i kas$ije (roi8velo de#e$erira$' ras' o(tere1e$'
&olesti+a"
Hd t'da se o(1e$ito +o2e re1i da o#ra$iava$je sta$ov$i7tva kro8 $eda1e i '$a(rijed 8a;rta$e sta$darde od stra$e $eki0 lj'di +o2e tako?er
vrlo lako dovesti do (ri&li2$o# (rila#o?ava$ja $eadekvat$o# 2ivot$o# (rostora, ali vrijed$ost (ostoje1e# lj'dsko# +aterijala se ko$sta$t$o s$i2ava i
$a kraj' isti$ski (ro(ada"
Gr'#i (ok'7aj da se &roj$ost sta$ov$i7tva (rila#odi velii$i 8e+lje le2i ' e+i#ra;iji, (od 'vjeto+ da se $e odi#rava (le+e$ski, 7to isto
tako dovodi do devalva;ije (reostalo# lj'dsko# +aterijala"
Ko$trola ra?a$ja lj'di '$i7tava $ositelje $ajvi7i0 vrijed$osti, dok e+i#ra;ija '$i7tava vrijed$ost (rosjeka"
Postoje jo7 dva $ai$a (o+o1' koji0 $a;ija +o2e (ok'7ati da &ala$sira dis(ro(or;ij' i8+e?' sta$ov$i7tva i teritorije" Prvi se $a8iva
(ove1a$je+ '$'tra7$je (rod'ktiv$osti 8e+lje, koji kao takav $e+a $ikakve ve8e sa tako8va$o+ '$'tra7$jo+ kolo$i8a;ijo+L dr'#i je
(ove1a$je (roi8vod$je ro&e 7iroke (otro7$je i (ro+je$a do+a1e eko$o+ije ' eko$o+ij' i8vo8a"
Ideja o (ove1a$j' (ri$osa 8e+lje '$'tar #ra$i;a koje s' &ile 8a;rta$e jed$o+ i 8a'vijek je 8astarjela" Povijest ovjekovo# o&ra?iva$ja 8e+lje
#ovori o stal$o+ $a(retk', '$a(re?iva$j' i, od t'da, o (ove1a$j' (ri$osa" Gok (rvi dio ovo# $a(retka le2i ' (odr'j' +etodolo#ije o&ra?iva$ja
8e+lje, kao i ' i8#ra?iva$j' $aselja, dr'#i dio le2i ' (ove1a$j' vrijed$osti 8e+lje '+jet$i+ ('te+ kro8 '(o8$ava$je sa 0ra$jivi+ +aterija+a
koje $edostaj' ili i0 $e+a dovolj$o" Taj ('t vodi od +otike i8 ra$iji0 vre+e$a, (a sve do +oder$o# (l'#a, od (rirod$o# #$ojiva do da$a7$ji0
'+jet$i0" Be8 s'+$je, (rod'ktiv$ost 8e+lje je (o+o1' to#a &e8#ra$i$o (ove1a$a" Ali je isto tako sasvi+ i8vjes$o da je i ' to+e $e#dje
&ilo o#ra$ie$ja" Pose&$o ako ra8+otri+o da je 2ivot$i sta$dard k'lt'r$i0 lj'di ' (ri$;i(' 8ajed$iki, 7to $ije 'vjetova$o kolii$o+
$a;io$al$o# (roi8voda dost'($o# (ojedi$;'L (rije &i se +o#lo re1i da je to (odre?e$o (ros'?iva$j' okol$i0 8e+alja i, o&rat$o,
'sta$ovlje$o 'vjeti+a '$'tar $ji0" Ga$a7$ji e'ro(ski s$ovi o 2ivot$o+ sta$dard' (roistje' isto toliko i8 (ote$;ijala E'ro(e, kao i i8
akt'al$i0 'vjeta koji (revladavaj' ' A+eri;i" -e?'$arod$i od$osi s' (ostali toliko laki i &liski, 8a0valj'j'1i +oder$oj te0$olo#iji i
ko+'$ika;ija+a, da E'ro(lja$i$, esto i (ot('$o $esvjes$o, a+erike 'vjete (ri+je$j'je kao sta$darde 8a vlastiti 2ivot" Ali, o$ (ri to+e
8a&oravlja da je od$os &roja sta$ov$ika (re+a (ovr7i$i 8e+lje a+eriko# ko$ti$e$ta daleko (ovolj$iji $e#o od#ovaraj'1i 'vjeti ' koji+a
2ive e'ro(ske $a;ije s o&8iro+ $a $ji0ov 2ivot$i (rostor" Be8 o&8ira $a to koliko Italija, ili re;i+o @je+aka, $aseljava 8e+lj', &e8
o&8ira $a to $a koji $ai$ i dalje (ove1ava (rod'ktiv$ost svoje 8e+lje ('te+ 8$a$stve$i0 i +etodolo7ki0 aktiv$osti, 'vijek ostaje
dis(ro(or;ija &roja sta$ov$ika ' od$os' $a 8e+lj' kada se +jeri (re+a &roj$osti a+eriko# sta$ov$i7tva ' od$os' $a 8e+lj' $ji0ove U$ije" I
ako &i dalje (ove1a$je &roja sta$ov$ika ('te+ vr0'$sko# ra8voja i$d'strije i &ilo +o#'1e 8a Italij' ili @je+ak', o$da &i i0 $a isti taj $ai$
A+erika U$ija vi7estr'ko $ad+a7ila" A kada, $a kraj', dalj$ji (orast ' ove dvije e'ro(ske 8e+lje vi7e $e &i &io +o#'1, A+erika U$ija &i
+o#la $astaviti da se dalje ra8vija stolje1i+a sve dotle dok $e &i dosti#la od$os koji +i ve1 da$as i+a+o"
Efekti koji (ose&$o $astoje da se (osti#$' $aseljava$je+ (oivaj' $a 8a&l'di" -i7lje$je da +o2e+o dovesti do (ove1a$ja (rod'ktiv$osti
8e+lje je (o#re7$o" Be8 o&8ira $a to kako je ras(odijelje$a 8e+lja, $a (ri+jer, ' @je+akoj, &ilo ' veliki+ ili +ali+ 8e+ljorad$iki+ (osjedi+a,
ili ' 8e+lji7ti+a 8a sit$e doselje$ike, to $e +ije$ja i$je$i;' da, ' (rosjek', 35B lj'di 2ivi $a jed$o+ kvadrat$o+ kilo+etr'" To je $e8drav
od$os" @e+o#'1e je is0ra$iti $a7 $arod (ola8e1i od ove os$ove i (ret(ostavke" Zaista &i sa+o stvorilo ko$f'8ij' (ostaviti (red +ase slo#a$ o
'$'tra7$je+ $aseljava$j', koje &i o$da (ola#ale svoje $ade ' to i +islile da s' $a taj $ai$ (ro$a7le sredstva da se otarase $ji0ovi0 sada7$ji0 $evolja" To
$ikako $e &i &io sl'aj" :er $evolja i &ijeda $i &li8' $is' re8'ltat (o#re7$o# $ai$a ras(odjele 8e+lje, ve1 (osljedi;a $eadekvat$e kolii$e (rostora,
koja da$as, ' ;jeli$i, stoji $a ras(ola#a$j' $a7oj $a;iji"
Pove1a$je+ (rod'ktiv$osti +o2e se, +e?'ti+, do$ekle '&la2iti sit'a;ija ' ve8i s $arod$i+ do&ro+" Pa i(ak, $a d'#e sta8e to $as $ikada
$e &i oslo&odilo d'2$osti da se 2ivot$i (rostor, kada (osta$e $edovolja$, (rila#odi (ove1a$o+ &roj' sta$ov$ika" P'te+ '$'tra7$je#
$aseljava$ja, ' $aj(ovolj$iji+ okol$osti+a, +o#lo &i do1i sa+o do a+eliora;ije, ' s+isl' dr'7tve$i0 refor+i i (ravde" To je (ot('$o $eva2$o '
(o#led' (ot('$o# o'va$ja $aroda" I to 1e, isto tako, esto &iti 7tet$o
32
adolf 0itler
8a (olo2aj $a;io$al$e va$jske (olitike 8ato 7to &'di $ade koje $arod 'daljavaj' od real$o# ra8+i7lja$ja" H&ia$, '#leda$ #ra?a$i$ 1e o$da 8aista
(rije vjerovati da +o2e 8araditi kr'0 ' do+ovi$i kro8 (roi8vod$j' i vrijeda$ rad, $e#o 7to 1e s0vatiti da s$a#a $aroda +ora &iti 'sredotoe$a kako &i
osvojila $ov 2ivot$i (rostor"
Eko$o+ija, koj' (ose&$o da$as +$o#i s+atraj' 8a s(asitelja od $evolje i &ri#e, #ladi i &ijede, $arod' +o2e (r'2iti +o#'1$osti 8a
e#8iste$;ij' (od i8vjes$i+ 'vjeti+a, koji le2e i8va$ $je#ove (ove8a$osti sa vlastito+ 8e+ljo+" -e?'ti+, to je (ove8a$o sa &roje+ (red'vjeta
koje ovdje +ora+ 'kratko s(o+e$'ti"
S+isao takvo# eko$o+sko# s'stava le2i ' i$je$i;i da $a;ija (roi8vodi vi7e i8vjes$i0 2ivot$i0 $a+ir$i;a $e#o 7to joj je (otre&$o" H$a
(rodaje ovaj vi7ak i i8la8i $a tr2i7te, i sa tako stvore$i+ (ri0odo+ osi#'rava te (re0ra+&e$e $a+ir$i;e i sirovi$ske +aterijale koji joj
$edostaj'" Tako ova vrsta eko$o+ije o&'0va1a $e sa+o (ita$je (roi8vod$je, ve1 ' istoj toj +jeri i (ita$je (rodaje" -$o#o se (ria, (ose&$o '
da$a7$je vrije+e, o rast'1oj (roi8vod$ji, ali (ot('$o se 8a&oravlja da je jeda$ takav (orast vrijed$osti od 8$aaja sa+o dotle dok je k'(a; $a
vidik'" U okvir' eko$o+ski (ovolj$o# ra8voja $a;ije, svaki (orast (roi8vod$je 1e &iti (rofita&ila$ do o$o# st'($ja ' koje+ (ove1ava kolii$'
ro&e dost'($e (ojedi$;'" Teoretski, svaki (orast i$d'strijske (roi8vod$je $a;ije +ora dovesti do s$i2e$ja ;ije$a (roi8voda, 7to sasvi+
lo#i$o 8a (osljedi;' i+a (ove1ava$je $ji0ove (otro7$je, kao i to da svaki ovjek i8 $aroda dos(ijeva ' sit'a;ij' da (osjed'je jo7 vi7e 2ivot$i0
$a+ir$i;a" U (raksi, +e?'ti+, to $i $a koji $ai$ $e +ije$ja i$je$i;' $eadekvat$o# o'va$ja i odr2a$ja $a;ije, kao (osljedi;e $edovolj$e
kolii$e 8e+lje" :er +i, svakako, +o2e+o da (ove1a+o i8vjes$' i$d'strijsk' (roi8vod$j', i to &e8&roj ('ta, ali $e i (roi8vod$j'
(re0ra+&e$i0 $a+ir$i;a" @a?e li se $a;ija jed$o+ ' sit'a;iji da tr(i 8&o# ove (otre&e, to se +o2e re#'lirati sa+o ako dio $je$e i$d'strijske
0i(er(rod'k;ije +o2e &iti i8ve8e$ kako &i i8 va$jski0 i8vora $adok$adila (otre&' 8a o$i+ (re0ra+&e$i+ $a+ir$i;a+a koje s' joj
$edost'($e ' do+ovi$i" Ali, (orast (roi8vod$je, koji i+a taj ;ilj, ostvar'je 2elje$i 's(je0 sa+o o$da kada $a?e k'(;a, i to '(ravo o$o#
i8va$ 8e+lje" Tako dola8i+o do (ita$ja (rodaj$o# (ote$;ijala, to jest, tr2i7ta, (ita$ja od o#ro+$o# 8$aaja"
Ga$a7$je svjetsko tr2i7te ro&e 7iroke (otro7$je je $eo#ra$ie$o" Broj $a;ija koje aktiv$o (roi8vode je ' stal$o+ (orast'" Dotovo sve e'ro(ske
$a;ije tr(e (osljedi;e 'slijed $eadekvat$o# i $e8adovoljavaj'1e# od$osa i8+e?' kolii$e 8e+lje i &roja sta$ov$ika" Zato ovise o svjetsko+
i8vo8'" Posljed$ji0 #odi$a A+erika U$ija se okre$'la i8vo8', a isto je 'i$io i :a(a$ $a istok'" Tako i8 o#ra$ie$i0 tr2i7ta a'to+atski 8a(oi$je
&or&a, koja se 8ao7trava sve vi7e kako $a s;e$' st'(a ve1i &roj $a;ija koje se &ave (roi8vod$jo+ i, o&r$'to, sa (ove1a$je+ $ji0ovo# &roja, tr2i7te
(ostaje sve 8&ije$ije" :er dok se, s jed$e stra$e, i8vjesta$ &roj &ori 8a to da se svjetsko tr2i7te (ove1a, tr2i7te 7iroke (otro7$je se (olako s+a$j'je,
djelo+i$o kao (osljedi;a (ro;esa sa+oi$d'strijali8a;ije vlastiti+ s$a#a+a, a djelo+i$o kro8 (od'0vate ' okvir' s'stav$o or#a$i8ira$i0
o#ra$aka, koji se sve vi7e i vi7e (od'8i+aj' ' 8e+lja+a isto ka(italistiko# i$teresa" Tre&alo &i i+ati sljede1' stvar $a '+': $je+aki $arod,
$a (ri+jer, i8'8et$o je 8ai$teresira$ 8a to da se ' $je+aki+ &rodo#radili7ti+a ko$str'iraj' &rodovi 8a Ki$', 8ato 7to 1e, $a taj $ai$, i8vjesta$
&roj lj'di $a7e $a;io$al$osti do&iti 7a$s' da se is0ra$i, 7to $e &i +o#li od $a7e 8e+lje, koja vi7e $ije dovolj$a" Ali, $je+aki $arod $e+a i$teres
da, re;i+o, aktivira $je+ak' fi$a$;ijsk' #r'(' ili ak $je+ak' tvor$i;', koja &i otvorila tako8va$i o#ra$ak &rodo#radili7ta ' S0a$#aj', #dje
&i ki$eski rad$i;i #radili &rodove 8a Ki$' i to od stra$o# elika, ak i ako &i kor(ora;ija stekla odre?e$i (rofit ' vid' 'djela ili divide$de" @a(rotiv,
re8'ltat &i &io sa+o to 7to &i @je+aka fi$a$;ijska #r'(a 8aradila $a +ilij'$e, ali &i, kao (osljedi;a i8#'&lje$i0 $ar'd2&i, daleko ve1a +ilij'$ska
s'+a &ila (ov'e$a i8 $je+ake $a;io$al$e eko$o+ije"
:o7 istiji ka(italistiki i$teresi (oi$j' odre?ivati da$a7$j' eko$o+ij', i 7to vi7e 8ajed$ika sjedi7ta svijeta fi$a$;ija i &'r8e t' i8vr7e ve1i 'tje;aj,
to 1e vi7e s'stav (odr'2$i;a ostvariti i tako '+jet$i+ ('te+ i8vesti i$d'strijali8a;ij' &iv7e# tr2i7ta ro&e 7iroke (otro7$je i (ose&$o s+a$jiti
+o#'1$osti i8vo8a e'ro(ski+ 8e+lja+a" Ga$as +$o#i i dalje +o#' se&i (ri'7titi da rados$o #ledaj' $a ovaj &'d'1i ra8voj, ali kako $a to+ ('t'
&'d' dalje od+i;ali, kro8 trideset #odi$a, ' E'ro(i 1e lj'di te7ko disati (od ti+ okol$osti+a"
Kako se $a tr2i7t' &'de ra8vijalo vi7e (ro&le+a, tako 1e &iti i o#ore$ija &or&a (reostali0 'es$ika" Iako #lav$o or'2je ove &or&e le2i '
for+ira$j' ;ije$a i kvaliteti ro&e, oko koje 1e se $a;ije 'trkivati $e &i li te (roi8vode (rodale 7to jefti$ije, $a kraj', ak i ovdje, vr0'$sko or'2je
le2i ' +a'" Tako8va$o +irolj'&ivo eko$o+sko $atje;a$je svijeta +o#lo &i se odi#rati sa+o ako &i se svijet sastojao i8 isto a#rar$i0 $a;ija i
sa+o jed$e i$d'strijski i eko$o+ski ra8vije$e $a;ije" B'd'1i da s' sve velike $a;ije da$as eko$o+ski ra8vije$e, tako8va$o +irolj'&ivo
eko$o+sko $atje;a$je svijeta $ije $i7ta dr'#o $e#o &or&a sredstvi+a koja 1e ostati +irolj'&iva sve dotle dok jae $a;ije vjer'j' da +o#'
trij'+firati $ad ostali+a, ' stvari, sve dotle dok s' ' sta$j' da dr'#e i dokraje +irolj'&ivo+ eko$o+ijo+" :er to je isti$ski re8'ltat (o&jede
jed$e $a;ije $ad dr'#o+ +irolj'&ivi+ eko$o+ski+ sredstvi+a" Tako jed$a $a;ija do&iva +o#'1$osti o(sta$ka, a dr'#a $a;ija &iva li7e$a
isti0 ti0 +o#'1$osti" Pa ak s' i ovdje ' (ita$j' o$o 7to je 'vijek $aj&it$ije: +eso i krv, koje +i o8$aava+o kao
dr'#a k$ji#a
35
$arod"
Ako isti$ski s$a2a$ $arod vjer'je da +irolj'&ivi+ eko$o+ski+ sredstvi+a $e +o2e osvojiti dr'#i $arod, ili ako eko$o+ski sla&
$arod $e 2eli se&i do('stiti da &'de eko$o+ski (ora2e$ od eko$o+ski jae#, a &'d'1i da se +o#'1$osti $je#ovo# o'va$ja (ost'($o
s+a$j'j' i (ot('$o $estaj', o$da 1e ' o&a sl'aja is(ra8$a eko$o+ska fra8eolo#ija i8$e$ada eks(lodirati, a tada 1e $a s;e$' st'(iti rat, koji je
$astavak (olitike dr'#i+ sredstvi+a"
H(as$ost 8a $arod koji te2i eko$o+sko+ ra8voj' $ala8i se, ' '2e+ s+isl' te rijei, ' i$je$i;i da s'vi7e lako vjer'je ' to da $a kraj' svoj'
s'd&i$' +o2e o&likovati kro8 eko$o+ij'" Pa odatle, kas$ije, i8 isto sek'$dar$o# +jesta kre1e ka (ri+ar$o+, i ko$a$o se s+atra ak
for+ira$o+ dr2avo+, i (ljaka $arod koji ras(ola2e isti+ o$i+ vrijed$osti+a i karakteristika+a, koje s', $a kraj' krajeva, $a;iji i
dr2ava+a o+o#'1ile da o'vaj' 2ivot $a ovoj 8e+lji"
Pose&$a o(as$ost tako8va$e +irolj'&ive, (o+irljive eko$o+ske (olitike, +e?'ti+, le2i i8$ad sve#a ' i$je$i;i da o$a o+o#'1ava (orast
&roja sta$ov$ika, 7to $a kraj' $e stoji $i ' kakvoj ve8i sa (rod'ktiv$o71' $je$e vlastite 8e+lje da o'va 2ivot" Ta (re$aselje$ost
$eadekvat$o# 2ivot$o# (rostora tako?er $erijetko vodi do ko$;e$tra;ije lj'di ' (oslov$i+ ;e$tri+a, koji #otovo 'o(1e $e lie $a sredi7ta
k'lt're, ve1 vi7e $a ireve $a tijel' $a;ije ' koji+a s' se i8#leda sk'(ila i 'jedi$ila sva 8la, (oro;i i &olesti" Prije sve#a, o$i s' rasad$ik
+ije7a$ja i (o#or7ava$ja kvaliteta rase, i sro8ava$ja $je$i0 vrijed$osti, re8'ltiraj'1i tako s+e1e+ i$fi;ira$i+ ;e$tri+a, ' koji+a ;vjeta
2idovska rasa ;rva, koja $a kraj' 'tjee $a dalj$j' destr'k;ij'"
U(ravo se $a taj $ai$ otvaraj' vrata (ro;es' (ro(ada$ja ' okvir' koje# '$'tra7$ja s$a#a takvo# $aroda &r8o ko($i, sve ras$e, +oral$e i
$arod$e vrijed$osti &ivaj' odre?e$e 8a destr'k;ij', ideali o&e8vrije?e$i, a $a kraj' (red'vjeti, koji s' $arod' 0it$o (otre&$i da &i '8eo '
svoje r'ke i 's(ostavio ko$trol' $ad ko$a$i+ is0odo+ &or&e 8a svjetsko tr2i7te, &ivaj' eli+i$ira$i" Hsla&lje$ ovi+ (o#re7$i+ ('te+
(a;ifi8+a, $arod vi7e $e1e &iti s(re+a$ da se &ori i (rolije krv 8a tr2i7te 8a svoj' ro&'" Hdatle, i+ jaa $a;ija 's(ostavi isti$ski s$a2$'
(olitik' +o1 ' +jest' ' koje+ vladaj' (ri$;i(i +irolj'&ivi0 eko$o+ski0 sredstava, takva $a;ija 1e kola&irati" A o$da 1e i+ se osvetiti vlastita
deli$kve$;ija" U $ji0ovoj 8e+lji dola8i do (re$aselje$osti, i sada, tr(e1i (osljedi;e #'&itka real$i0 os$ov$i0 (red'vjeta, o$i vi7e $e+aj' $i
jed$' +o#'1$ost da $a od#ovaraj'1i $ai$ is0ra$e t' $a#o+ila$', o#ro+$' +as' lj'di" @e+aj' s$a#e da (resjek' o&r' $e(rijatelja,
$iti '$'tra7$je vrijed$osti (o+o1' koji0 &i dostoja$stve$o (od$ijeli s'd&i$'" :ed$o+ s' (ovjerovali ' to da &i +o#li 2ivjeti 8a0valj'j'1i
+irolj'&ivoj eko$o+skoj (oliti;i, i odrekli se '(otre&e $asilja" S'd&i$a 1e i0 $a'iti da $arod $a kraj' o(staje i ostaje sa+o o$da kada &roj
sta$ov$ika, $aselje$ost i 2ivot$i (rostor stoje ' (ot('$o (rirod$o+ i 8dravo+ '8aja+$o+ od$os'" Ftovi7e, ovaj od$os +ora &iti
's(ostavlje$ ' korist sta$ov$i7tva ' isto+ o+jer' ' koje+ se (o+jerio ' korist 8e+lje"
U to+ ;ilj', +e?'ti+, $arod' tre&a or'2je" Stje;a$je 8e+lje je 'vijek (ove8a$o sa a$#a2ira$je+ s$a#a"
Ako je 8adatak (olitike da (rovede &or&' $aroda 8a o(sta$ak, a ta &or&a se $a kraj' krajeva sastoji ' o'va$j' kolii$e (rostora $eo(0od$o#
8a is0ra$' odre?e$o# sta$ov$i7tva, i ako je ;ijeli (ro;es (ita$je a$#a2ira$osti $arod$i0 s$a#a, i8 to#a, kao 8aklj'ak, (roistje' sljede1e defi$i;ije:
Politika je '+jet$ost (rovo?e$ja &or&e jed$o# $aroda 8a o(sta$ak $a 8e+lji"
<a$jska (olitika je '+jet$ost 8a7tite tre$'t$o $arod' $eo(0od$o# 2ivot$o# (rostora, kako ' s+isl' kva$titete tako i kvalitete"
U$'tra7$ja (olitika je '+jet$ost o'va$ja $eo(0od$i0 s$a#a 8a to ' vid' $je#ovi0 ras$i0 vrijed$osti i &roja"
S
>asa i volja ' &or&i 8a +o1
ada, ' ovo+ tre$'tk', 2eli+ ras(ravljati o &'r2oasko+ ko$;e(t', koji $a +o1 #leda '#lav$o+ kao $a
s$a&dijeva$je $a;ije or'2je+, i ' +a$joj +jeri, +o2da isto tako vojsko+ kao or#a$i8a;ijo+" Ga je ko$;e(t ti0 lj'di &io
8$aaja$, to jest, kada &i +o1 $a;ije 8aista le2ala ' $je$o+ (osjedova$j' or'2ja i vojske kao takve, o$da
&i sa $a;ijo+ koja je i8#'&ila vojsk' i or'2je i8 &ilo koje# ra8lo#a +oralo 8a'vijek &iti svr7e$o" U 7to i sa+i ti &'r2oaski (olitiari te7ko da
vjer'j'" <e1 sa+o+ $ji0ovo+ s'+$jo+, o$i (ri8$aj' da or'2je i or#a$i8a;ija vojske jes' stvari koje se +o#' 8a+ije$iti, i da (re+a to+e $is'
(rioritet$e, ve1 da (ostoji $e7to i8$ad $ji0, 7to je isto tako i8vor +o1i" Hr'2je i voj$e for+a;ije s' '$i7tive i 8a+je$jive" U istoj +jeri ' kojoj
$ji0ov 8$aaj +o2e $a tre$'tak i8#ledati o#ro+a$, toliko i8#leda i o#ra$ie$ toko+ d'2i0 vre+e$ski0 ra8do&lja" H$o 7to je $aj(res'd$ije '
2ivot' $aroda je volja 8a odr2a$je+, i 2iva sila koja +' stoji $a ras(ola#a$j' ' t' svr0'" Hr'2je +o2e 8a0r?ati, for+a;ije +o#' 8astarjeti, ali 1e
sa+a volja 'vijek o&$oviti i jed$o i dr'#o i (okre$'ti $arod ' vid &or&e kakv' 8a0tjeva tre$'tak" Ei$je$i;a da s+o +i, @ije+;i, +orali (redati
or'2je vrlo je +alo# 8$aaja ' s+isl' ' koje+ sa+ ja +o#ao sa#ledati kako stvari real$o stoje" Pa i(ak, to je jedi$a stvar koj' $a7i &'r2oaski
(olitiari vide" H$o 7to je o&es0ra&r'j'1e ' ve8i sa (redajo+ $a7e# or'2ja, $ajvi7e le2i ' (o(rat$i+ okol$osti+a ' koji+a se sve odi#ralo, '
stav' koji je to o+o#'1io, kao i ' $esret$o+ $ai$' $a koji s+o +i sve to do2ivjeli" To je (reva#$'lo '$i7te$je+ or#a$i8a;ije $a7e vojske"
Ali ak i t' #lav$a $esre1a $ije &ilo '$i7te$je or#a$i8a;ije kao $ositelja or'2ja koje (osjed'je+o, ve1 vi7e 'kida$je i$stit';ije koja je $a7
$arod 'ila +'2ev$osti i odva2$osti, koj' $ije i+ala $i jed$a dr'#a dr2ava $a svijet', i koja, 8aista, $ije &ila (otre&$a $ijed$o+ dr'#o+
$arod' toliko koliko $je+ako+" Go(ri$os $a7e stare vojske o(1oj dis;i(li$ira$osti $aroda 8a $ajvi7a dosti#$'1a ' svi+ (odr'ji+a je
$ei8+jera$" U(ravo $a7 $arod, koje+ (o rasi $edostaj' +$o#e s(oso&$osti koje, $a (ri+jer, karakteri8iraj' E$#le8e, odl'$o 8&ija$je redova
' (eriodi+a o(as$osti do&ije &are+ dio ovo#, dr'#i+ $a;ija+a 'ro?e$o#, i$sti$kta, 's('t dok (rola8i kro8 voj$' o&'k'" Nj'di koji
tako ra8dra#a$o 1askaj' o so;ijali8+' 'o(1e $e s0va1aj' da je $ajvi7a so;ijalistika or#a$i8a;ija od svi0 ostali0 &ila @je+aka vojska" To je
isto tako i ra8lo# 2estoke +r2$je ti(i$i0 ka(italistiki $astroje$i0 Oidova (rotiv or#a$i8a;ije ' kojoj $ova; $ije i8jed$ae$ sa (olo2aje+,
'#ledo+, da $e ka2e+ sa asti, ve1 (rije sa dosti#$'1e+, i ' kojoj se (ri(ad$ost #r'(i lj'di koji s' ostvarili velika dosti#$'1a vi7e ;ije$i od
(osjedova$ja veliko# i+etka i &o#atstva" Hvo je ko$;e(;ija koja se Oidovi+a 'i$ila isto toliko $e(o8$ato+ i stra$o+ koliko i o(as$o+, i
koja &i, kada &i sa+o (ostala 8ajed$iki+ $aslje?e+ $aroda, $a#ovijestila i+'$itet od svake dalj$je 2idovske o(as$osti" Ako &i, $a (ri+jer,
as$iki ra$# ' vojs;i +o#ao da se k'(i, to &i Oidovi+a &ilo ra8'+ljivo" H$i $e +o#' ra8'+jeti or#a$i8a;ij', 8a(ravo je s+atraj' 'd$o+
koja o&asi(a a71' ovjeka koji $e (osjed'je $i7ta, ili iji je (ri0od tek jeda$ +ali dio (ri0oda o$o# ovjeka koji se ' istoj toj or#a$i8a;iji $iti
'va2ava $iti ;ije$i" Ali, '(ravo ' to+e le2i s'7ti$ska s$a#a $e's(oredivo stare i$stit';ije, koja i(ak, $a 2alost, ' (osljed$ji0 trideset #odi$a
+ira tako?er (oka8'je 8$akove la#a$o# 0r?a$ja" Ei+ je to (ostalo +oder$o 8a (ojedi$a$e as$ike, (ose&$o 8a o$e (le+i1ko# (orjekla,
ras(ore?e$i+ ' (arove sa, #e$eral$o ree$o, 2idovski+ if'ti+a, o(as$ost se $advila $ad staro+ vojsko+ koja &i jed$o# da$a, ako se $astavi
ra8vijati $a (ret0od$o ree$i $ai$, +o#la se (retvoriti ' veliko 8lo" U svako+ sl'aj', ' do&a ;ara Wil0el+a I", $ije (ostojalo ra8'+ijeva$je 8a
takve do#a?aje" Pa i(ak je, sve ' sve+', $je+aka vojska (oetko+ ovo# stolje1a &ila $ajvelia$stve$ija or#a$i8a;ija $a svijet', a $je$ 'tje;aj
$a $a7 $arod vi7e $e#o &la#otvora$" >asad$ik $je+ake dis;i(li$e, $je+ake efikas$osti, odl'$o# r'kovo?e$ja, (rave 0ra&rosti,
sa+o'vjere$o# $ast'(a, oso&$e '(or$osti i $e(okole&ljivo# (o7te$ja" Ko$;e(;ija (o7te$ja i asti ;jelok'($e (rofesije je (olako, ali $eosjet$o
(ostala 8ajed$iko $aslje?e ;ijelo# $aroda"
To 7to je ta or#a$i8a;ija &ila '$i7te$a kro8 <ersaillski +irov$i '#ovor &ilo je 'toliko lo7e 8a $a7 $arod 7to s' $a7i '$'tra7$ji $e(rijatelji (o+o1'
to#a ko$a$o do&ili slo&oda$ (rila8 8a i8vo?e$je $ji0ovi0 $aj#ori0 $a+jera" Ali $a7a $eko+(ete$t$a &'r2oa8ija, 'slijed $edostatka #e$ija i
s(oso&$osti da i+(rovi8ira, $ije +o#la (ro$a1i $i $aj(ri+itiv$ij' 8a+je$'"
Tako je, ' svako+ sl'aj', $je+aki $arod i8#'&io or'2je i $ji0ove $osio;e" Ali, to se ' (ovijesti $a;ija do#a?alo &e8&roj ('ta, a da kas$ije
'slijed to#a o$e $is' i7e8avale" @a(rotiv: $i7ta $ije lak7e $adok$aditi od #'&itka or'2ja, i svaki o&lik or#a$i8a;ije +o2e (o$ovo da se
stvori ili o&$ovi" H$o 7to je $e$adok$adivo je (okvare$a krv $aroda, '$i7te$e '$'tra7$je vrijed$osti"
:er, $as'(rot da$a7$joj &'r2oaskoj ko$;e(;iji da je <ersaillski +irov$i '#ovor $a7 $arod li7io or'2ja, +o#' re1i da (ravi $edostatak or'2ja
le2i sa+o ' $a7e+ (a;ifistiko de+okratsko+ trova$j', kao i ' i$ter$a;io$ali8+', koji '$i7tavaj' i tr'j' $ajd'&lje i8vore +o1i $a7e#
$aroda" :er i8vor ;jelok'($e s$a#e $aroda $e le2i ' (osjedova$j' or'2ja ili or#a$i8a;iji vojske, ve1 ' '$'tra7$joj vrijed$osti, koja je
(redstavlje$a 8$aaje+ $je#ove rase, (ostoja$je+ $ajvi7i0 i$divid'al$i0, oso&$i0 vrijed$osti, kao i $je#ovi+ 8dravi+ stavo+ (re+a ideji
sa+oodr2a$ja"
dr'#a k$ji#a
36
Ist'(aj'1i (red jav$ost kao $a;io$also;ijalisti sa ko$;e(;ijo+ isti$ski s$a2$o# $aroda, 8$a+o da je da$as ;jelok'($o jav$o +$ije$je
(rotiv $as" Ali, ovo je 8aista $ajd'&lje 8$ae$je $a7e $ove doktri$e, koja se kao (o#led $a svijet i8dvaja od dr'#i0"
B'd'1i da (ola8i+o od ideje da jeda$ $arod $ije jed$ak dr'#o+e, vrijed$ost $aroda tako?er $ije jed$aka vrijed$osti dr'#o#" Ako
vrijed$ost $aroda $ije jed$aka vrijed$osti dr'#o#, o$da svaki $arod, $eovis$o o $'+erikoj vrijed$osti koja i8 to#a (roistjee, i dalje
(osjed'je (ose&$e, $je+' svojstve$e kvalitete, koje $e +o#' ' (ot('$osti &iti kao o$e kod dr'#o# $aroda" I8ra2ava$je ovo# svojstva, (ose&$e
vrijed$osti, od$os$o kvaliteta $aroda +o2e &iti $ajra8liitije vrste i ' $ajra8$ovrs$iji+ (odr'ji+a, ali, sa&ra$e 8ajed$o, o$e re8'ltiraj'
sta$dardo+ 8a #e$eral$' (ro;je$' $aroda" <r0'$ski i8ra8 ove #e$eral$e (ro;je$e je slika (ovijesti i k'lt're $aroda, koja odra2ava 8&ir svi0
8$ae$ja vrijed$osti $je#ove krvi ili rase 'jedi$je$i0 ' to+e"
Hva (ose&$a vrijed$ost $aroda, +e?'ti+, $ikako $ije sa+o estetska, k'lt'r$a, ve1 je o(1a 2ivot$a vrijed$ost kao takva" :er to i8#ra?'je 2ivot
$aroda, karakteri8ira #a i o&lik'je, i sto#a, tako?er stvara sve o$e s$a#e koje o$ +o2e (rik'(iti kako &i $adi7ao i savladao sile koje +' se toko+
2ivota s'(rotstavljaj'" Zato 7to svaki i$ k'lt're, (ro+atra$ ' ve8i sa ovjeko+, 'isti$' jest (ora8 8a do sada (ostoje1i &ar&ari8a+, a svaka
tvorevi$a k'lt're $a taj $ai$ (o+a2e ovjek' da se i8di#$e i8$ad $je#ovi0 (ret0od$o 8a;rta$i0 o#ra$ie$ja i tako ojaa (olo2aj ti0 $aroda"
Ht'da, +o1 afir+a;ije 2ivota isto tako le2i ' tako8va$i+ k'lt'r$i+ vrijed$osti+a $aroda" Pre+a to+e, 7to je ve1a '$'tra7$ja +o1 $aroda '
ovo+ (rav;', ve1e s' i &roj$ije +o#'1$osti 8a (otvr?iva$je 2ivota ' svi+ (odr'ji+a &or&e 8a o(sta$ak" Gakle, 7to je ve1a vrijed$ost rase
$aroda, ve1e s' i $je#ove o(1e 2ivot$e vrijed$osti (osredstvo+ koji0 +o2e da '8+e 'e71a ' o&ra$i svo# 2ivota, ' &or&i i $ad+eta$j' sa
dr'#i+ $arodi+a"
Z$aaj vrijed$osti krvi jed$o# $aroda, +e?'ti+, (ostaje (ot('$o oi#leda$ kada to 'vidi, (ri8$a i is(rav$o (ro;je$i o$ sa+" @arodi
koji $e ra8'+ij' ov' vrijed$ost ili koji 8a to vi7e $e+aj' osje1aj 8&o# $edostatka 'ro?e$o# i$sti$kta, $a taj $ai$, isto tako od+a0
(oi$j' da je #'&e" -ije7a$je krvi i o(ada$je vrijed$osti rase tada i+aj' (osljedi;e koje, svakako, $a (oetk' $erijetko &ivaj' stvore$e i
'vede$e kro8 tako8va$' $aklo$ost (re+a stra$i+ stvari+a, koja je, ' stvari, (od;je$jiva$je vlastiti0 k'lt'r$i0 vrijed$osti $as(ra+ o$i0
koje o&ilje2avaj' stra$e $arode" Kada $arod jed$o+ (resta$e ;ije$iti k'lt'r$o i8ra2ava$je vlastito# d'0ov$o# 2ivota 'vjetova$o# svojo+
krvlj', ili ak (o$e da #a se stidi, kako &i skre$'o (a2$j' $a $ai$ 2ivota stra$i0 $aroda, o$ se odrie s$a#e koja le2i ' sklad' sa $je#ovo+
krvlj' i 2ivoto+ k'lt're koji i8vire i8 $je" H$ (ostaje (odijelje$, $esi#'ra$ ' svoje (ros'?iva$je slike svijeta i $je#ovo# i8ra2ava$ja, #'&i
(er;e(;ij' i osje1aj vlastite svr0e i ' to+ tre$'tk' to$e ' ko$f'8ij' i$ter$a;io$al$i0 ideja, ko$;e(;ija i k'lt'r$e 8&rke, koja (roistjee i8 sve#a
to#a" H$da Oidov +o2e '1i #dje #od 0o1e i $a &ilo koji $ai$, i ovaj +ajstor i$ter$a;io$al$o# trova$ja i ras$e kor'(;ije $e1e #'&iti $i tre$'tka sve
dotle dok ' (ot('$osti $e iskorije$i i, $a taj $ai$, iskvari takav $arod" @a kraj' o$da dola8i do to#a da itava rasa #'&i $a vrijed$osti, 7to re8'ltira
ko$a$i+ (ado+"
Z&o# to#a je svaka tre$'t$o (ostoje1a vrijed$ost rase $aroda tako?er '8al'd$a, ako $e 8aista i dovede$a ' o(as$ost, sve dotle dok se $arod
svjes$o $e o(o+i$je $a vlastit' kvalitet' i $e $je#'je j', #rade1i i te+elje1i sve svoje $ade (rve$stve$o $a to+e"
I8 ovo# ra8lo#a, +e?'$arod$a $aklo$ost &i tre&ala da se s+atra s+rt$i+ $e(rijatelje+ ti0 vrijed$osti" U+jesto $je, sa+ i$ vjere ' vrijed$osti
vlastito# $aroda +ora da (revlada i odredi ;jelok'(a$ $je#ov 2ivot i ak;ij'"
Fto je isko$skiji faktor velii$e i 8$aaja $aroda +a$je (ris'ta$ ' $je#ovoj vrijed$osti, to 1e ova vrijed$ost kao takva te2e (ostati '
(ot('$osti djelotvor$a, osi+ ako e$er#ij' i tale$t $aroda, 's(ava$i0 ' (oetk', $e otkrije ovjek koji 1e i0 ra8&'diti i (ro&'diti"
:er kao 7to ovjea$stvo, koje je sastavlje$o od rasa ra8liite vrijed$osti ' (odjed$ako +aloj +jeri (osjed'je 'jed$ae$' (rosje$' vrijed$ost,
' (odjed$ako +aloj +jeri je vrijed$ost (ojedi$;a '$'tar $aroda ista i8+e?' svi0 la$ova" Svako djelo $aroda, ' &ilo koje+ (odr'j', jest
re8'ltat kreativ$osti (ojedi$;a" U to+ s+isl', $i jed$' $evolj' $e +o#' is(raviti sa+o 2elje o$i0 koji s' $jo+e direkt$o (o#o?e$i, sve
dotle dok 8ajed$iko+ 2eljo+ $e (ro$a?' rje7e$je ' jed$o+ ovjek', koje# $arod i8a&ere 8a taj 8adatak" <e1i$a $ikada $ije ostvarila
kreativ$a dosti#$'1a" @iti je ikada ovjea$stv' do(ri$ijela $ekakvi+ otkri1i+a" Uvijek je (ojedi$a$a oso&$ost ta koja je (okreta i stvarala;
lj'dsko# $a(retka" I 8aista, $arod odre?e$e '$'tra7$je ras$e vrijed$osti, 'koliko je ova vrijed$ost 'o(1e vidljiva ' dosti#$'1i+a $je#ove
k'lt're ili dr'#i+ ostvare$ji+a, +ora kao (rvo (osjedovati vrijed$e (ojedi$;e, jer &e8 $ji0ove (ojave i kreativ$osti slika k'lt're to# $aroda
$ikada $e &i $i &ila stvore$a, (a &i 8ato &ila isklj'e$a i +o#'1$ost &ilo kakvo# 8aklj'ka ' (o#led' '$'tra7$je
3B
adolf 0itler
vrijed$osti takvo# $aroda" Kad ve1 #ovori+ o '$'tra7$joj vrijed$osti $aroda, ja je odre?'je+ $a os$ov' sk'(a dosti#$'1a koja le2e (red +oji+
oi+a, i $a taj $ai$, ' isti +a0 (ro$ala8i+ (otvrd' o (ose&$o vrijed$i+ (ojedi$;i+a, koji s' djelovali kao (redstav$i;i ras$e vrijed$osti
$aroda i koji s' i8#radili slik' k'lt're" Isto tako kao 7to s' i8#leda vrijed$ost rase i (ojedi$;a '8aja+$o (ove8a$e, 8ato 7to $arod
&e8vrijed$e rase $e +o2e (roi8vesti i8'8et$o kreativ$e (ojedi$;e i8 to# i8vora i kao 7to, ' s'(rot$o+ sl'aj', i8#leda se $e +o2e
8aklj'iti, $a (ri+jer, da vrijed$ost rase (ostoji iako $e ras(ola2e kreativ$i+ (ojedi$;i+a i $ji0ovi+ dosti#$'1i+a isto tako $arod,
's(rkos to+e, +o2e (o (rirodi #ra?e svo# or#a$i8+a, $arod$e 8ajed$i;e ili dr2ave, '$a(rijediti i8ra8 svoji0 vrijed$i0 (ojedi$a;a, ili i+
&are+ +o2e (r'2iti (oti;aj, ili i0, ak, i s(rijeiti"
Kada $arod jed$o+ 'stolii ve1i$' kao vladara $je#ovo# 2ivota, ' stvari, kad jed$o+ 'vede da$a7$j' de+okra;ij' (o 8a(ad$oj
ko$;e(;iji, to $e sa+o da 1e o7tetiti 8$aaj ko$;e(;ije oso&$osti, ve1 1e s(rijeiti djelotvor$ost vrijed$i0 (ojedi$a;a" I to 1e kro8
for+al$o i8#ra?iva$je $je#ovo# 2ivota s(rijeiti 's(o$ i rad kreativ$i0 (ojedi$a;a"
To je dvostr'ka kletva de+okratsko# (arla+e$tar$o# s'stava, koji da$as (revladava: $e sa+o da je sa+ $es(oso&a$ da dovede do stvara$ja
kreativ$i0 dosti#$'1a, ve1 isto tako s(reava (ojav' i, $a taj $ai$, rad o$i0 lj'di koji se $ekako (rete1i '8di2' i8$ad (rosjeka" U svi+
vre+e$i+a, ovjek koji svojo+ velii$o+ (rela8i (rosjek o(1e 8a#l'(lje$osti, $es(oso&$osti, k'kavil'ka ali i aro#a$;ije, 'vijek je
i8#ledao kao $ajve1a (rijet$ja ve1i$i" Sve+' to+e +o2e se dodati da, kro8 de+okra;ij', i$ferior$e oso&e +oraj', #otovo (o (ravil', (ostati
lideri, kako &i se taj s'stav dosljed$o (ri+ije$io $a svak' i$stit';ij' koja &i 'vela (ri$;i( devalva;ije itave +ase lidera, $arav$o, 'koliko i0
ovjek 'o(1e +o2e tako $a8vati" To je svojstve$o $eod#ovor$osti koja le2i ' (rirodi de+okra;ije" <e1i$a (redstavlja fe$o+e$ koji je s'vi7e
$e'0vatljiv da &i +o#ao &iti o&'0va1e$ tako da se $joj, $a $eki $ai$, od#ovor$ost +o2e $a+et$'ti" Nideri koje o$a (ostavlja ' stvari s' sa+o
e#8ek'tori $je$e volje" Zato $ji0ov 8adatak +a$je le2i ' os+i7ljava$j' kreativ$i0 (la$ova ili ideja, da &i i0 i8vodili '8 (o+o1 (odr7ke
ras(olo2ivo# ad+i$istrativ$o# a(arata, $e#o ' to+e da ok'(e tre$'t$o (ostoje1' ve1i$', koja je (otre&$a 8a i8vr7e$je ko$a$i0 (rojekata" Tako
se ve1i$a +a$je (rila#o?ava (rojekti+a $e#o 7to se (rojekti (rila#o?avaj' $joj" Be8 o&8ira $a to kakvi re8'ltati ovakve aktiv$osti +o#' &iti, $e
(ostoji $itko tko &i se +o#ao s+atrati 8aista od#ovor$i+" To vrijedi, jo7 vi7e, ako je svaka odl'ka koja je 'svoje$a, ' stvari, re8'ltat &roj$i0
ko+(ro+isa, koji 1e se isto tako +ije$jati ' svo+ karakter' i sadr2aj'" Ko#a &i o$da tre&alo 'i$iti od#ovor$i+ 8a toM
Hdstra$i li se isto oso&$a od#ovor$ost, $ajjai ra8lo# 8a 's(ostavlja$je e$er#i$o# vodstva ot(ada" Us(oredite or#a$i8a;ij' vojske, okre$'t' '
$ajve1oj +jeri a'toritet' i od#ovor$osti (ojedi$;a, sa $a7i+ de+okratski+ #ra?a$ski+ i$stit';ija+a, (ose&$o ' ve8i sa re8'ltati+a liderske
o&'ke $a o&je stra$e, i &it 1ete '2as$'ti" U jed$o+ sl'aj', or#a$i8a;ija lj'di koji s' odva2$i i (olet$i ' od#ovor$osti kao 7to s' s(oso&$i '
i8vr7ava$j' 8adataka, a ' dr'#o+e, 0orda $es(oso&$jakovi1a, s'vi7e k'kaviki0 da &i (ri0vatili od#ovor$ost" Za etiri i (ol #odi$e
or#a$i8a;ija $je+ake vojske (r'2ala je vrst ot(or $ajve1oj $e(rijateljskoj koali;iji svi0 vre+e$a" Dra?a$sko, de+okra;ijo+ osla&lje$o i
de8i$te#rira$o, do+a1e liderstvo &'kval$o je kola&iralo (od (rvi+ (ritisko+ $ekoliko stoti$a odr(a$a;a i de8ertera"
Oalosta$ $edostatak stvar$o veliki0 liderski0 '+ova +e?' $je+aki+ $arodo+ (ro$ala8i $ajjed$ostav$ije o&ja7$je$je ' ('sto7e1oj
de8i$te#ra;iji, koja se odvija (red $a+a kro8 de+okratski (arla+e$tar$i s'stav, koji (olako $a#ri8a ;ijeli $a7 jav$i 2ivot"
@a;ije +oraj' odl'iti" Ga li 2ele vladavi$' ve1i$e ili '+ova" Te dvije vladavi$e $ikada $is' ko+(ati&il$e" Sve do da$as, +e?'ti+, +o8#ovi
s' 'vijek stvarali sve o$o 7to je veliko $a ovoj 8e+lji, a o$o 7to s' i8'+ili o(et je &ivalo '$i7te$o '#lav$o+ od stra$e ve1i$e"
Pa tako, $arod, $a os$ov' svoje o(1e ras$e vrijed$osti, s (ravo+ +o2e #ajiti $ad' da o$a svakako +o2e roditi sjaj$e '+ove" Ali, o$da
+ora tra#ati 8a +odaliteti+a #ra?e$ja svo# $a;io$al$o# tijela, koje '+jet$i+ ('te+, ' stvari, s'stav$o, $e1e o#ra$iavati takve '+ove '
$ji0ovi+ aktiv$osti+a, i (odi8ati 8idove #l'(osti (rotiv $ji0, 'kratko, sve o$o 7to i0 s(reava da &'d' +aksi+al$o efikas$i"
U s'(rot$o+, jeda$ od $aj+o1$iji0 i8vora $arod$e s$a#e &it 1e &lokira$"
Tre1i faktor s$a#e $aroda jest 8drav i (riroda$ $a#o$ sa+oodr2a$ja" I8 $je#a (roistje' &roj$e 0erojske vrli$e, koje, sa+e (o se&i, (oti' $arod da se
&ori 8a o(sta$ak" @i jed$o dr2av$o vodstvo $e1e &iti ' sta$j' da (osti#$e velike 's(je0e ako je $arod ije i$terese +ora da (redstavlja s'vi7e
k'kaviki i (okvare$ da &i stavio $a ko;k' svoj 2ivot 8&o# ti0 i$teresa" @i jed$o dr2av$o vodstvo, $arav$o, $e +o2e oekivati da je $arod
is('$je$ 0erojski+ d'0o+ ako i sa+o $ije ed';ira$o da &'de
dr'#a k$ji#a
3I
takvo" Isto tako kao 7to je i$ter$a;io$ali8a+ o8lijedio i $a taj $ai$ osla&io (ostoje1' vrijed$ost rase, i kao 7to je de+okra;ija '$i7tila vrijed$ost
(ojedi$;a, tako je (a;ifi8a+ (arali8irao (rirod$' s$a#' $aroda da se i8&ori 8a sa+oodr2a$je"
Ta tri faktora vrijed$ost rase kao takve, (ostoje1e vrijed$osti (ojedi$a;a, kao i 8drav $a;io$al$i $a#o$ sa+oodr2a$ja jes' i8vori s$a#e i8 koje
+'dra i 0ra&ra '$'tra7$ja (olitika (o$ovo +o2e (ote#$'ti or'2je $eo(0od$o 8a sa+oodr2a$je $aroda" Poto+ voj$e 'sta$ove i te0$ika (ita$ja '
ve8i sa or'2je+ 'vijek (ro$ala8e od#ovaraj'1a rje7e$ja da (odr2e $arod ' te7koj &or&i 8a slo&od' i os$ov$a sredstva 8a 2ivot"
Ako do+a1e liderstvo $aroda i8#'&i i8 vida ovo stajali7te, ili vjer'je da se +ora $aor'2ati 8a &or&' sa+o ' s+isl' te0$iko# or'2ja, o$o to#
tre$'tka +o2e (osti1i veliki 's(je0, ali &'d'1$ost $e (ri(ada takvo+ $arod'" Zato o#ra$ie$e (ri(re+e 8a rat $ikada $is' &ile 8adatak
isti$ski veliki0 8ako$odava;a i (olitiki0 lidera $a 8e+lji, ve1 (rije &eskraj$a '$'tra7$ja i te+elj$a o&'ka $aroda, kako &i +' &'d'1$ost +o#la
&iti 8a#ara$tira$a #otovo (o (ravil', (re+a svi+ 8ako$i+a 8dravo# ra8'+a" H$da ak i ratovi #'&e i8olira$ karakter +a$je ili vi7e veliki0
i8$e$a?e$ja, ve1 '+jesto to#a &ivaj' i$te#rira$i ' (riroda$, isti$ski jasa$ s'stav os$ov$o#, do&ro 'te+elje$o#, stal$o# ra8voja $aroda"
To 7to da$a7$ji dr2av$i lideri o&ra1aj' +alo (a2$je $a ovo #ledi7te djelo+i$o je ' ve8i sa (rirodo+ de+okra;ije, kojoj d'#'j' i sa+o
$ji0ovo (ostoja$je, ali $a dr'#o+ +jest', sa i$je$i;o+ 7to je dr2ava (ostala isto for+ala$ +e0a$i8a+, koji se $ji+a i$i kao ;ilj sa+ (o
se&i i koji $i $aj+a$je $e +ora da se (od'dara sa i$teresi+a odre?e$o# $aroda" @arod i dr2ava s' (ostali dva ra8liita ko$;e(ta" A 8adatak
$a;io$also;ijalistiko# (okreta &it 1e da to i8 te+elja (ro+je$i"
Z
Ele+e$ti va$jske (olitike
ato, ako 8adatak '$'tra7$je (olitike J osi+ o$o# oi#led$o# da rje7ava tako8va$a svakod$ev$a (ita$ja i (ro&le+e
+ora &iti elie$je i jaa$je $a;ije sredstvi+a s'stav$o# o(le+e$jiva$ja i '$a(re?iva$ja $je$i0 '$'tra7$ji0
vrijed$osti, o$da &i 8adatak va$jske (olitike tre&ao da se sastoji ' to+e da kores(o$dira i s'ra?'je sa to+ (olitiko+
kako &i 's(ostavila i osi#'rala va2$e (red'vjete ' i$o8e+stv'" Zdrava va$jska (olitika 1e, sto#a, kao $ajvi7i ;ilj 'vijek 8a;rtavati stvara$je
te+elja 8a odr2a$je svo# $aroda" Go+a1a (olitika +ora osi#'rati '$'tra7$j' s$a#' $aroda 8a (olitiki ra8voj" Ht'da s' '$'tra7$ja i va$jska
(olitika $e sa+o $aj'2e (ove8a$e, ve1 isto tako i '8aja+$o ko+(le+e$tar$e" Ei$je$i;a da je sa veliko+ (od'dar$o71' ' (ovijesti ovjea$stva
'$'tra7$ja (odjed$ako kao i va$jska (olitika (o7tovala dr'#e (ri$;i(e $ije 'o(1e 'vjerljiv doka8, ve1 &i se (rije +o#lo re1i da doka8'je
#re7k' jed$e takve aktiv$osti" Be8&roj $a;ija i dr2ava je i7e8lo 8ato 7to $is' slijedile #ore s(o+e$'te ele+e$tar$e (ri$;i(e, a to $a+
(r'2a '(o8oravaj'1i (ri+jer" Kako ovjek toko+ svo# 2ivota ' s'7ti$i +alo ra8+i7lja o to+e koliko je i8vjes$a $je#ova s+rt jest i$je$i;a
vrijed$a (a2$je" I koliko +alo sre?'je i (rila#o?ava dijelove svo# 2ivota isk'stvi+a kro8 koje je &e8&roj lj'di (rije $je#a +oralo (ro1i, a koja
s' +', kao takva, ' (ot('$osti (o8$ata" Uvijek (ostoje i8'8e;i koji to $e s+e1' sa '+a i koji, svojo+ vrlo+ oso&$o71', (ok'7avaj' $atjerati
dra#e i+ lj'de da s0vate 8ako$e 2ivota, koji le2e ' sa+oj os$ovi isk'stava (rotekli0 e(o0a" Hdatle je vrijed$o (a2$je to da &e8&roj$e 0i#ije$ske
+jere koje id' ' korist $aroda, a koje +', 's(rkos to+e 7to +' $e (adaj' lako, +oraj' &iti for+al$o $a+eta$e (osredstvo+ a'tokratsko#
stajali7ta (ojedi$a;a, i(ak (o$ovo i7e8$' kada a'toritet oso&$osti &iva 8asje$je$ +asov$i+ l'dilo+ de+okra;ije" Prosjea$ ovjek '2as$o se
(la7i s+rti i o $joj stvar$o rijetko ra8+i7lja" <a2a$ ovjek se $jo+e &avi i$te$8iv$o ra8+i7ljaj'1i, i 'o(1e je se $e &oji" Eovjek koji i8 da$a '
da$ 2ivi 8aslije(lje$o, &e8o&8ir$o #rije7i, da &i i8$e$ada (oklek$'o i (ao (red o$i+ 7to je $ei8&je2$o" Gr'#i kraj$je &'d$o (ro+atraj' $je$
dola8ak i sasvi+ si#'r$o se s'oavaj' sa $jo+ 0lad$o i (ri&ra$o"
U(ravo je to sl'aj ' 2ivot' $a;ija" Eesto je '2as$o #ledati koliko lj'di +alo 2ele da 'e i8 (ovijesti, kako sa i+&e;il$o+ rav$od'7$o71'
+askiraj' (rav' (rirod' svoji0 isk'stava, kako $e(ro+i7lje$o #rije7e $i $e (o+i7ljaj'1i da je '(ravo 'slijed $ji0ovi0 #re7aka toliko
('$o $a;ija i dr2ava i7e8lo, 8a(ravo $estalo sa li;a 8e+lje" I koliko se isti$ski +alo &ave i$je$i;o+ da s' ak i ' kratko+ vre+e$sko+
ra8do&lj', ' koji i+a+o (ovijes$i 'vid, $i;ale dr2ave i $a;ije koje s' (ovre+e$o dosti8ale i #i#a$tske ra8+jere, da &i dvije tis'1e #odi$a
kas$ije i7e8$'le &e8 tra#a, da s' $a+ o svjetski+ sila+a koje s' $ekada vladale svi+ sfera+a k'lt're (reostale sa+o le#e$de, da s' o#ro+$i
#radovi to$'li ' r'7evi$e i da je od $ji0ove #o+ile r'7evi$a ostalo vrlo +alo to#a 7to &i da$a7$je+ ovjea$stv' &are+ $a#ovijestilo #dje s' &ili
lo;ira$i" Bri#e, te7ko1e i (at$je ti0 +ilij'$a i +ilij'$a (ojedi$a;a, koji s' kao 2ivot$a sila ' jed$o+ tre$'tk' &ili $ositelji i 2rtve ti0 8&iva$ja,
(rela8e ak i $aj&'j$ij' +a7t'" @e(o8$ati lj'di" @e(o8$ati voj$i;i (ovijesti" I 8aista, koliko je sada7$jost i$difere$t$a" Koliko je
$eos$ova$ $je$ vjeiti o(ti+i8a+, i koliko je (o#'&$o $je$o '(or$o $e8$a$je, $es(oso&$ost da 'vidi, i $es(re+$ost da 'i" I ako je
to ovisilo o 7iroki+ +asa+a, o(1e(o8$ata djeja i#ra sa vatro+ koj' o$e $e (o8$aj' (o$avljala &i se 'vijek i8$ova, i tako '$edo#led '
sve ve1oj i ve1oj +jeri" Hd t'da 8adatak lj'di, koji se s+atraj' tako8va$i+ 'itelji+a $aroda, i jest to da #a '('te da 'i i8 vlastite (ovijesti, i da
to 8$a$je da$as (rakti$o (ri+je$i, &e8 o&8ira $a #ledi7te, $era8'+ijeva$je, $e8$a$je, (a ak i od&a;iva$je +ase" <elii$a ovjeka je 'toliko
va2$ija 'koliko o$ 0ra&rije '8i+a 'lo#' lidera koji, $as'(rot (revladavaj'1e+, ali (o#'&$o+ #ledi7t', ' svo+ vodstv' os+otri 7iri 'vid da &i
$a taj $ai$ doveo do 8ajed$ike (o&jede" @je#ova (o&jeda 1e i8#ledati 'toliko ve1a 'koliko &'de +orao da $adi?e jae (rotivlje$je i sile ot(ora, i
'koliko &or&a ' (oetk' i8#leda &e8$ad$ija"
@a;io$also;ijalistiki (okret $e &i i+ao (rava da se s+atra 8$aaj$o+ (ojavo+ ' 2ivot' $je+ako# $aroda, ako $e &i +o#ao (rik'(iti
0ra&rost da 'i i8 isk'stava (ro7losti, i $a+et$e 2ivot$e 8ako$e koje (redstavlja $je+ako+ $arod' 's(rkos svi+ (rotivlje$ji+a" -o1a$ kao
7to 1e ' ovo+ ko$tekst' &iti $je#ov rad $a '$'tra7$joj refor+i,o$ isto tako $e s+ije $ikada da 8a&oravi da $a d'#e sta8e $e1e &iti (re(oroda
$a7e# $aroda ako $je#ova aktiv$ost ' sferi va$jske (olitike $e 's(ije osi#'rati o(1i (red'vjet 8a $je#ovo odr2a$je" Zato je (ostao &ora; 8a slo&od'
i os$ov$a sredstva 8a 2ivot ' $ajvi7e+ s+isl' te rijei" Slo&oda i sredstva 8a 2ivot s' $ajjed$ostav$iji, (a i(ak, ' stvari, $ajve1i va$jsko(olitiki
slo#a$ koji 'o(1e +o2e (ostojati ' jed$o+ $arod': slo&oda da se 're?'je i re#'lira 2ivot $aroda (re+a $je#ovi+ vlastiti+ i$teresi+a, i
0ra$a koja +' je (otre&$a da &i o(stao"
Ako da$as, i8 to# ra8lo#a, ist'(i+ kao kritiar vodstva $a7e# $aroda ' sferi va$jske (olitike, kako (ro7le tako i da$a7$je, svjesta$ sa+ da
#re7ke koje ja vidi+, isto tako vide i dr'#i" H$o 7to +e i8dvaja od $ji0 +o2da je jedi$o i$je$i;a da ' ve1i$i sl'ajeva to o&'0va1a sa+o
kritika 8a(a2a$ja koja $e+aj' (rakti$e (osljedi;e, dok ja, $a os$ov' vlastito# 'vida ' #re7ke i $edostatke &iv7e i sada7$je $je+ake
'$'tra7$je i va$jske (olitike, $astoji+ 'tvrditi (rijedlo#e 8a (ro+je$' i '$a(re?e$je i os+isliti i$str'+e$t (o+o1' koje# se te (ro+je$e i
'$a(re?e$ja jed$o# da$a +o#' ostvariti"
dr'#a k$ji#a
34
@a (ri+jer, va$jska (olitika Wil0el+ovo# ra8do&lja je ' +$o#i+ sl'ajevi+a &ila s+atra$a od $e tako +alo# &roja lj'di kao
katastrofal$a i okarakteri8ira$a $a taj $ai$" Sti8ala s' &e8&roj$a '(o8ore$ja, (ose&$o od stra$e kr'#ova Pa$C$je+ake li#e to# do&a, koja
s' &ila o(ravda$a ' $ajvi7e+ s+isl' te rijei" -o#' se (ostaviti ' t' tra#i$' sit'a;ij' i s'd&i$' svi0 ti0 lj'di koji s' (odi#li #las ' 8$ak
'(o8ore$ja, i koji s' vidjeli kako i ' ko+ (o#led' $arod i7e8ava, a da s' (rito+ &ili $e+o1$i da (o+o#$'" U (osljed$je+ desetlje1' 8losret$e
va$jske (olitike (redrat$o# (erioda ' @je+akoj, (arla+e$t, to jest, de+okra;ija, $ije &ila dovolj$o +o1$a da i8a&ere (redvod$ike 8a
(olitiko vodstvo sa+o# >ei;0a" To je i dalje &ilo i+(erijal$o (ravo, (ri e+' se jo7 $itko $ije 's'dio da '8dr+a $je#ovo for+al$o
(ostoja$je" Ali, 'tje;aj de+okra;ije je toliko ojaao da je, +e?'ti+, i8vjesta$ (rava; i+(erijal$i0 odl'ka i8#leda ve1 &io (redodre?e$" Zato
je to i+alo '2as$e (osljedi;e, jer sada ovjek ko+e je stalo do $a;ije i koji je (odi#ao #las ' 8$ak '(o8ore$ja, s jed$e stra$e, vi7e $ije +o#ao
ra'$ati $a to da '8i+a 'e71e ' vrlo od#ovor$o+ (olo2aj' (rotiv istak$'to# $astoja$ja de+okra;ije, dok, $as'(rot to+e, $a os$ov'
8ajed$iki0 (atriotski0 ideja, $ije se +o#ao &oriti (rotiv $je#ovo# visoa$stva, Kaisera, or'2je+ o(o8i;ije" Ideja -arta .-artovske Ideje,
kada s' re('&lika$ski 8avjere$i;i '&ili $ajve1e# ri+sko# si$a, Daja :'lija Ce8ara/ ' >i+' ' (redrat$oj @je+akoj &ila &i a(s'rd$a" Tako se
$a;io$al$a o(o8i;ija 8atekla ' $aj#ori+ +o#'1i+ sit'a;ija+a" Ge+okra;ija jo7 $ije trij'+firala, ali se ve1 '('stila ' 2estok' &or&' (rotiv
+o$ar0ijske ko$;e(;ije vladavi$e" Sa+a +o$ar0ija $ije rea#irala $a &or&' de+okra;ije odl'$o+ $a+jero+ da je '$i7ti, ve1 (rije
&eskraj$i+ 'st'(;i+a" Svatko tko &i ' to vrije+e 8a'8eo stav (rotiv jed$e od dvije i$stit';ije i8lo2io &i se o(as$osti da &'de $a(ad$'t i od jed$e
i od dr'#e" Svatko tko &i se s'(rotstavio kraljevskoj odl';i o $a;io$al$oj 8e+lji, &io je (ro#$a$ od stra$e (atriotski0 kr'#ova isto tako kao 7to je
&io 8lo'(otrije&lje$ od stra$e (ristali;a de+okra;ije" Svatko tko &i se 's(rotivio de+okra;iji $a7ao se $a (o(ri7t' $a koje+ &i #a $je$e (ristali;e
(ot'kle do $o#', tako &i $a kraj' ostao (re('7te$ +ilosti ili $e+ilosti (atriota" Zaista, o$ &i do7ao ' o(as$ost da &'de $ajsra+$ije i8da$ od stra$e
$je+aki0 '#led$ika, jad$o se $adaj'1i da 1e kro8 takv' 2rtv' do&iti :e0ovi$' (o0val', i (rivre+e$o 8a'staviti (ovike #o+ile &estijal$i0
2idovski0 $ovi$ara" U 'vjeti+a koji s' vladali ' to vrije+e, $ije &ilo (ers(ektive da se&i 'tre ('t ka od#ovor$oj (o8i;iji ' liderstv' $je+ake
vlade (rotiv volje de+okrata ili (rotiv $je#ovo# visoa$stva Kaisera, i da $a taj $ai$ &'de s(oso&a$ (ro+ije$iti (rava; va$jske (olitike" To
je, dalje, dovelo do i$je$i;e da &i $je+aka va$jska (olitika +o#la &iti dovede$a ' (ita$je sa+o ('te+ tiska, koji &i, (okre$'v7i tako
lavi$' kritike, ' d'2e+ ra8do&lj', $'2$o (o(ri+io $ovi$arski karakter" Posljedi;e takve (rakse, +e?'ti+, sastojale s' se ' to+e 7to s'
sve +a$je (ostavlja$i ko$str'ktiv$i (rijedlo8i, s o&8iro+ $a $edostatak &ilo kakve +o#'1$osti $ji0ove reali8a;ije, dok s' isto kritika
ra8+atra$ja va$jske (olitike '8rokovala &e8&roj$e (ri#ovore, koji s' se +o#li 'toliko vi7e (redoiti ' $ji0ovoj ;ijelosti 7to se oekivalo da &i
(o+o1' $ji0 ovjek od#ovor$o +o#ao o&oriti lo7 re2i+" H(1e je (o8$ato da to $ije &ilo ostvare$o od stra$e kritiara to# vre+e$a" Tada $ije &io
8&ae$ re2i+, ve1 $je+aki >ei;0 i, kao (osljedi;a to#a, sa+ $je+aki $arod" Sve o$o 7to s' desetlje1i+a (redska8ivali, sada se i o&isti$ilo" H
ovi+ lj'di+a $e +o2e+o ra8+i7ljati &e8 d'&oko# s'osje1a$ja, lj'di+a 'kleti+a (o s'd&i$skoj (redodre?e$osti da (redvide (ad 8a dvadeset
#odi$a, jed$o+ rijej', lj'di+a, koji da$as, (o7to se $a $ji0 $itko $ije o&a8irao i koji 8&o# to#a $is' +o#li &iti od (o+o1i, +oraj' da do2ive
to da vide $ajve1' tra#edij' i katastrof' svo# $aroda"
Hstarjeli s #odi$a+a, i8+ore$i &ri#o+ i o#ore$i, a o(et 8a$ese$i idejo+ da, sada, $ako$ o&ara$ja i+(erijal$e vlasti, +oraj' (o+o1i,
o$i s' (o$ov$o (ok'7ali i8vr7iti 'tje;aj $a (re(orod $aroda" I8 ('$o, ('$o ra8lo#a to je &e8 s'+$je &ilo '8al'd$o"
Kada je revol';ija slo+ila ;arsk' vlast i $a tro$ (ostavila de+okra;ij', kritiari to# do&a $is' ras(ola#ali or'2je+ (o+o1' koje# &i 8&a;ili ov'
isto tako kao 7to (ret0od$o $is' &ili s(oso&$i da 'tje' $a i+(erijal$' vlast" U desetlje1i+a $ji0ove aktiv$osti, o$i s' &ili toliko 'klj'e$i '
literar$' o&rad' ti0 (ro&le+a da $e sa+o da s' i+ $edostajala sredstva +o1i kako &i i8ra8ili $ji0ovo +i7lje$je o sit'a;iji, koje je &ilo sa+o
reak;ija $a (ovike $a 'li;i, ve1 s' tako?er i8#'&ili s(oso&$ost da (ok'7aj' or#a$i8irati +a$ifesta;ije +o1i, koje s' +orale &iti daleko vi7e od
+a0a$ja (is+e$i+ (rotesti+a da &i stvar$o (osti#le $eke re8'ltate" Svi s' o$i vidjeli kli;' i '8rok (ada $je+ako# >ei;0a ' stari+
stra$ka+a" Is('$je$i osje1aje+ vlastite isto1e, +orali s' da is+ij' (rijedlo# da i o$i sada 2ele 8ai#rati i#r' (olitiki0 stra$aka" Pa i(ak,
o$i s' +o#li i8$ijeti svoje #ledi7te sa+o ako &i i+ veliki &roj lj'di (r'2io (rilik' da #a (redstave" I +ada s' tis'1' ('ta (o2eljeli da slo+e
(olitike stra$ke, o$i s' i(ak +orali (rvi for+irati stra$k' koja &i i+ala takav 8adatak" A evo i ra8lo#a 8&o# e#a do to#a 'o(1e $ije do7lo: 7to
je vi7e (olitika o(o8i;ijska stra$ka ti0 lj'di +orala da se i8ra2ava isto $ovi$arski+ ('te+, to je vi7e 'svajala kriti;i8a+ koji je, 's(rkos to+e
7to je kro8 i8la#a$je svi0 sla&osti s'stava to# vre+e$a &a;io svijetlo $a $edostatke (ojedi$a$i0 +jera va$jske (olitike, (ro('stila stvoriti
(o8itiv$e (rijedlo#e 8ato 7to ti lj'di $is' i+ali $i tr'$k' oso&$e od#ovor$osti, (ose&$o 8&o# to#a 7to ' (olitiko+ 2ivot' (rakti$o $e (ostoji
ak;ija koja $e+a kako svoje +ra$e, tako i svijetle stra$e" @e+a (olitike ko+&i$a;ije ' va$jskoj (oliti;i koj' &is+o ikada +o#li s+atrati
(ot('$o 8adovoljavaj'1o+" :er kako s' o$da stvari stajale, kritiar, (risilje$ da kao svoj (ravi 8adatak vidi eli+i$a;ij' re2i+a koje# je s+atrao
(ot('$o $es(oso&$i+, $ije i+ao (rilike da, i8va$ koris$o# kritiko# ra8+atra$ja aktiv$osti ovo# re2i+a, ist'(i
2
adolf 0itler
sa (o8itiv$i+, ko$str'ktiv$i+ (rijedlo8i+a, koji &i 8&o# (ri+jed&i (ri(isa$i0 $ji+a +o#li isto tako lako &iti (odvr#$'ti kritiko+ t'+ae$j'"
Kritiar $ikada $e1e 2eljeti da osla&i 'tje;aj svoje kritike i8$o7e$je+ (rijedlo#a koji &i sa+i +o#li &iti (odvr#$'ti kriti;i" Post'($o, +e?'ti+,
isto kritiko ra8+i7lja$je o$i0 koji s' ' to vrije+e (redstavljali $a;io$al$' o(o8i;ij' (ostalo je ' tolikoj +jeri $ji0ova dr'#a (riroda da o$i
ak i da$ da$as '$'tra7$j' i va$jsk' (olitik' ra8+atraj' kritiki, (a se sa+o tako sa $jo+ i $ose" <e1i$a $ji0 s' ostali kritiari, koji sto#a ak $i
da$as $e +o#' (ro$a1i $ai$ da do$es' jas$', $edvos+isle$' i (o8itiv$' odl'k', $i ' '$'tra7$joj $i ' va$jskoj (oliti;i, djelo+i$o 8&o#
$esi#'r$osti i $eodl'$osti, a djelo+i$o i8 stra0a da 1e $a taj $ai$ $e(rijatelja s$a&djeti s(re+$i+ (rot'ar#'+e$ti+a (o+o1' koji0 1e sa+i
&iti iskriti8ira$i" Tako 1e &iti s(re+$i da do$es' '$a(re?e$ja ' tis'1a+a stvari, a da (rito+ $e1e +o1i odl'iti da $a(rave $i jeda$ jedi$i
korak, jer 1e #a s+atrati $edovolj$o do&ri+, 'vijek ' $je+' sa#ledavaj'1i $ekakve s'+$jive as(ekteL 'kratko, (o (ravil' 1e #ledati $a
ta+$ije stra$e i (ri&ojavati i0 se" Sada, i8vo?e$je $a;ije i8 d'&oke i te7ke &olesti $ije (ita$je (ro$alaska re;e(ta koji je (ot('$o li7e$ otrovaL
$erijetko to (odra8'+ijeva '$i7tava$je otrova (rot'otrovo+" Ga &i se 'klo$ili 'vjeti (re(o8$ati kao s+rto$os$i, +i +ora+o i+ati
0ra&rosti da s+isli+o i do$ese+o odl'ke koje ' se&i $ose o(as$osti" Kao kritiar, i+a+ (ravo da istra2i+ sve +o#'1$osti va$jske (olitike
i da i0 detalj$o i8a$ali8ira+ ' (o#led' s'+$jivi0 as(ekata ili +o#'1$osti koje ' se&i $ose" Kao (olitiki lider, +e?'ti+, koji 2eli da stvara
(ovijest, +ora+ se odl'iti 8a jeda$ ('t, ak i ako +i o8&ilj$o ra8+i7lja$je tis'1' ('ta #ovori da o$ sadr2i i8vjes$e o(as$osti, kao i to da $e1e
dovesti do (ot('$o 8adovoljavaj'1e# is0oda" Z&o# to#a $e +o#' (ore1i +o#'1$ost 's(je0a 8ato 7to $ije sto (osto i8vjesta$" @e s+ije+
8a$e+ariti $i jeda$ jedi$i korak 8ato 7to +o2da $e1e &iti o$aj (ravi, ako &i +i +jesto ' koje+ &i0 se tre$'t$o 8atekao +o#lo slijede1e#
tre$'tka do$ijeti &e8'vjet$' s+rt" Zato, isto tako, $e +o#' da se odrek$e+ (olitike aktiv$osti 8ato 7to, osi+ to#a 7to je &la#otvor$a 8a +oj
$arod, isto tako do$osi do&ro&it i dr'#i+ $arodi+a" Zaista, +o2da ovo $ikada $e &i0 radio kada &i korist 8a dr'#i $arod &ila ve1a $e#o 8a +oj
vlastiti, i kada &i ' sl'aj' $e's(je0a (od'8eo ak;ij' koja &i +' sasvi+ si#'r$o do$ijela $esre1'"
U stvari, '(ravo sada se s'oava+ sa $aj'(or$iji+ i $ajtvrdo#laviji+ ot(oro+ ' isklj'ivo kritiko+ $ai$' $a koji +$o#i lj'di
#ledaj' $a stvari" H$i (re(o8$aj' i vide ovo i o$o kao do&ro i is(rav$o, ali 's(rkos to+e $e +o#' da $a+ se (ridr'2e 8&o# to#a 7to je to i to
s'+$jivo" H$i 8$aj' da @je+aka i $a7 $arod i7e8avaj', ali $e +o#' da se (ridr'2e ak;iji $ji0ovo# s(a7ava$ja 8ato 7to i t' tako?er otkrivaj' da
ovo ili o$o &are+ do$ekle kvari i $ar'7ava $je$' lje(ot'" Ukratko, o$i vide (ad i $e +o#' (rik'(iti s$a#' da (oved' odl'$' &or&' (rotiv
to#a, 8ato 7to ' ot(or' i ' sa+o+ to+ dijel' o(et vide i (oi$j' sl'titi $eki +o#'1i (ri#ovor ili $e7to dr'#o"
Taj &ijeda$ +e$talitet d'#'je svoj' e#8iste$;ij' jo7 ve1e+ 8l'" Ga$as $e tako +ali &roj lj'di, (ose&$o o$i tako8va$i o&ra8ova$i, koji,
kad ko$a$o odl'e da se slo2e sa i8vjes$o+ ak;ijo+ ili da je ak (ro+oviraj', (rvo (a2ljivo od+jere (ostotak vjerojat$osti $je$o# 's(je0a,
da &i (oto+ i8ra'$ali st'(a$j ' koje+ 1e aktiv$o s'djelovati tako?er $a os$ov' to# (ostotka" Pre+a to+e, to 8$ai: 8ato 7to, $a (ri+jer, &ilo
koja odl'ka va$jske ili '$'tra7$je (olitike $ije ' (ot('$osti 8adovoljavaj'1a i 8&o# to#a $e i8#leda kao da 1e 's(jeti, ovjek $e &i tre&ao
&e8re8erv$o se 8ala#ati i davati sve od se&e" Te $esret$e d'7e $i+alo $e ra8'+ij' i$je$i;' da se, sasvi+ s'(rot$o, 8a odl'k' koj' ja s+atra+
$eo(0od$o+, a iji 's(je0 +e?'ti+ $e i8#leda sasvi+ si#'ra$, ili iji 's(je0 do$osi sa+o djelo+i$o 8adovolje$je, +ora &oriti s jo7 vi7e
8ala#a$ja kako &i se o$o 7to $edostaje ' i8ra2e$oj +o#'1$osti, $adok$adilo e$er#i$i+ i8vr7e$je+" Pre+a to+e, (ostoji sa+o jed$o (ita$je koje
&i tre&alo (ro'iti: da li sit'a;ija 8a0tjeva defi$itiv$' odl'k' ili $e" Ako je takva odl'ka 'sta$ovlje$a i (ri8$ata kao $eos(or$o (otre&$a, o$da
$je$o (rovo?e$je ' djelo +ora &iti i8vr7e$o s $aj&r'tal$ijo+ $e+ilosrd$o71' i $ajve1o+ e$er#ijo+ ak i ako s' vr0'$ski re8'ltati kraj$je
$e8adovoljavaj'1i, ili ako se 'ka2e (otre&a 8a ti+ da se '$a(rijede ili se is(ostavi da (ostoje +ale 7a$se da 1e 's(jeti"
Ako se is(ostavi da ovjek i+a rak i ako je &e8'vjet$o os'?e$ $a s+rt, &ilo &i &es+isle$o od&iti #a da se o(erira, jer je (ostotak vjerojat$osti
da 1e to 's(jeti vrlo +ali, i 8ato 7to (a;ije$t, ak i da o(era;ija 's(ije, o(et $e1e &iti (ot('$o 8drav" :o7 &i &es+isle$ije &ilo da kir'r# od#a?a
o(era;ij', tek djelo+i$o se 8ala2'1i 8a (a;ije$ta 8&o# to#a 7to s' +' +o#'1$osti toliko o#ra$ie$e" Ali je isto tako &es+isle$o da ti lj'di
$e(rekid$o to oek'j' ' va$jskoj i '$'tra7$joj (oliti;i" :er ako 's(je0 (olitike o(era;ije $ije (ot('$o osi#'ra$ ili $e1e i+ati sasvi+
8adovoljavaj'1i is0od, $e sa+o da 1e od&iti da je (roved' ' djelo, ve1 oek'jte da 1e, ako je i(ak i8vr7e, raditi sa '(ola s$a#e, $e (osvetiv7i se
(ot('$o, i 'vijek ti0o ra'$aj'1i da &i tre&alo da 8adr2e +al' odst'($i;' i i8la8 kro8 koji +o#' da se (ov'k'" Hvo je voj$ik ko#a $a(ada te$k
$a otvore$o+ &oj$o+ (olj' i koji se, ' (o#led' $ei8vjes$osti da li 1e 's(jeti (r'2iti ot(or, ' (oetk' (o$a7a tako kao da +' je (reostalo sa+o
(ola s$a#e" Bije# jest $je#ova +ala odst'($i;a, a s+rt sasvi+ i8vjes$a"
@e, $je+aki $arod je da$as $a(ad$'t od stra$e $e(rijatelja #lad$i0 (ljake, i to kako '$'tra7$ji0 tako i va$jski0" Traja$je ove dr2av$e i$stit';ije
je $a7a s+rt" -i 8ato +ora+o (ri#ra&iti svak' (rilik' da je slo+i+o, ak i ako is0od to#a +o2e i+ati tis'1' sla&osti ili stra$a koji+a se +o2e
(ri#ovoriti" I ' svakoj takvoj (rili;i se +ora sto#a &oriti i8 sve s$a#e"
dr'#a k$ji#a
23
Us(je0 &itke kod Ne't0e$a je &io $ei8vjesta$, ali je &ilo $eo(0od$o da se o$a (ovede" Krederi;k <eliki $ije (o&ijedio 8ato 7to se (re+a
$e(rijatelj' 'stre+io sa+o sa (ola s$a#e, ve1 8ato 7to je $adok$adio t' $ei8vjes$ost 's(je0a svoji+ #e$ije+, 0ra&ri+ i odl'$i+ r'kovo?e$je+
svoji+ tr'(a+a, i odva2$i+ djelova$je+ $je#ovo# ('ka ' &or&i"
Boji+ se, ' stvari, da +e +oji &'r2oaski kritiari $e1e 'o(1e s0vatiti, &are+ dotle dok i+ 's(je0 $a7e aktiv$osti $e &'de (r'2io jasa$ doka8"
U ovo+e ovjek i8 $aroda i+a &olje# savjet$ika" H$ se '8da ' svoj i$sti$kt i vjer' ' sr;', a $e ' $ad+'driva$je $a7i0 i$telekt'ala;a"
Ako se ' ovo+ dijel' i &avi+ va$jsko+ (olitiko+, to i$i+ $e kao kritiar, ve1 kao lider @a;io$also;ijalistiko# (okreta, koji 1e, (o'8da$o
8$a+, jed$o# da$a stvarati (ovijest" Ako sa+, 8ato, i(ak (risilje$ da se kritiki osvr$e+ $a (ro7lost i sada7$jost, to 8a svr0' i+a sa+o da
'sta$ovi+ jedi$i (o8itiva$ $ai$, i da #a 'i$i+ 7to jed$ostav$iji+" U(ravo tako kao 7to $a;io$also;ijalistiki (okret $e sa+o da kriti8ira
'$'tra7$j' (olitik', ve1 (osjed'je vlastiti filo8ofski 'te+elje$ (ro#ra+, isto tako ' sferi va$jske (olitike o$ $e s+ije sa+o da (re(o8$aje 7to je
to 7to dr'#i i$e (o#re7$o, ve1 i da i8vodi 8aklj'ke o vlastitoj ak;iji $a os$ov' ovo# 8$a$ja"
Hd t'da do&ro 8$a+ da ak i $a7 $ajve1i 's(je0 $e1e do(ri$ijeti sto(ostot$oj sre1i, 8ato 7to, s o&8iro+ $a lj'dsk' $esavr7e$ost i o(1e okol$osti
'vjetova$e to+ i$je$i;o+, vr0'$ska savr7e$ost 'vijek le2i sa+o ' (ro#ra+skoj teoriji" Tako?er 8$a+, dalje, da se $i jeda$ 's(je0 $e +o2e
(osti1i &e8 2rtve, kao 7to se $i jed$a &itka $e +o2e i8vojevati &e8 #'&itaka" Ali svjes$ost o $e(ot('$osti 's(je0a $ikada $e1e +o1i da +e
odvrati od to#a da #a $astoji+ ostvariti ak i o$da kada se (rilike odvijaj' ' (rav;' oevid$o# (ot('$o# (ada" :a 1' tada dati sve od se&e da
(ok'7a+ $adok$aditi sve $edostatke ' (o#led' +o#'1$osti ili ra8+jere 's(je0a jo7 ve1o+ odl'$o71', i (re$o7e$je+ to# d'0a ' Pokret koji
vodi+" Ga$as se &ori+o (rotiv $e(rijateljsko# fro$ta koji +ora+o slo+iti i koji 1e+o slo+iti" >a'$a+o $a $a7e 2rtve, od+jerava+o
(ostotak +o#'1e# 's(je0a, i koraat 1e+o $a(rijed ' $a(ad, &e8 o&8ira $a to da li 1e+o $ai1i $a (re(rek' i 8astoj $ako$ deset ili tis'1'
kilo+etara i8a sada7$ji0 li$ija" Kakav #od re8'ltat $a7e# 's(je0a &io, o$ 1e 'vijek &iti sa+o (ola8$a toka $a7e $ove &or&e"
J
@a;io$also;ijalistika va$jska (olitika
a sa+ $je+aki $a;io$alist" To 8$ai da (ro#la7ava+ da +oja $a;io$al$a (ri(ad$ost i sve +oje +isli i aktiv$osti
(ri(adaj' to+e" :a sa+ so;ijalist" @e vidi+ $i jed$' klas' $iti dr'7tve$i stale2 (reda +$o+, osi+ te 8ajed$i;e $aroda,
sai$je$o# od lj'di sjedi$je$i0 isto+ krvlj', 'jedi$je$i0 je8iko+ i (redodre?e$i0 istoj 8ajed$ikoj s'd&i$i"
:a voli+ taj $arod, a +r8i+ sa+o $je#ov' tre$'t$' ve1i$', jer s+atra+ da ovi (osljed$ji isto tako $e +o#' re(re8e$tirati velii$' +o# $aroda
kao 7to $e +o#' (redstavljati $i $je#ov' sre1'"
@a;io$also;ijalistiki (okret koji ja da$as vodi+, svoj ;ilj vidi ' oslo&o?e$j' $a7e# $aroda, kako i8$'tra tako i i8va$a" H$ $astoji da $a7e+
$arod' (r'2i o$e $ai$e 2ivota koji od#ovaraj' $je#ovoj (rirodi, i koji +' (o+a2' da je &olje i8ra8i, 8ati+ stre+i ka to+e da, $a taj $ai$,
o'va karakter ovo# $aroda, kao i da #a dalje k'ltivira s'stav$i+ od#aja$je+ $je#ovi0 $aj&olji0 lj'di i $je#ova$je+ $ajve1i0 vrli$a" H$ se &ori 8a
slo&od' ovo# $aroda, jer slo&oda je jedi$a for+a kro8 koj' $arod +o2e $a(redovati" Bori se 8a os$ov$a 2ivot$a sredstva $aroda 8ato 7to 7titi
$je#ova (rava $a (ostoja$je i &ori se 8a (otre&a$ (rostor jer o$ (redstavlja (ravo ovo# $aroda da 2ivi"
Svoji+ ko$;e(to+ '$'tra7$je (olitike $a;io$also;ijalistiki (okret 8ato (odra8'+ijeva $a(redak, jaa$je i ko$solidira$je e#8iste$;ije $a7e#
$aroda 'vo?e$je+ (ose&$o# $ai$a 2ivota i takvi0 2ivot$i0 8ako$a koji kores(o$diraj' sa $je#ovo+ (rirodo+, i koji $je#ov' ele+e$tar$'
s$a#' +o#' 'i$iti +aksi+al$o djelotvor$o+"
Ko$;e(to+ va$jske (olitike, o$ (odra8'+ijeva osi#'ra$je ra8voja ('te+ o'va$ja slo&ode i stvara$ja $aj$eo(0od$iji0 (red'vjeta 8a 2ivot"
@a taj $ai$, ' ve8i sa va$jsko+ (olitiko+, $a;io$also;ijalistiki (okret se ra8lik'je od (ret0od$i0 &'r2oa8ijski0 stra$aka, $a (ri+jer, '
sljede1e+: va$jska (olitika $a;io$al$o &'r2oa8ijsko# svijeta je od'vijek, ' stvari, &ila (olitika #ra$i;a, $as'(rot to+e, (olitika
$a;io$also;ijalistiko# (okreta 'vijek 1e &iti teritorijal$a" U svoji+ $ajodva2$iji+ (la$ovi+a, $a (ri+jer, $je+aka &'r2oa8ija 1e te2iti
'jedi$je$j' $je+ake $a;ije, ali 1e, ' stvari, 8avr7iti tako 7to 1e se &e8$ad$o 8a(lesti ' (ita$ja re#'lira$ja #ra$i;a"
@a;io$also;ijalistiki (okret 1e svoj' va$jsk' (olitik', s'(rot$o to+e, 'vijek odre?ivati (re+a (otre&i kako &i osi#'rala (rostor $eo(0oda$ 8a
2ivot $a7e# $aroda" H$ $e 8$a 8a #er+a$i8a;ij' ili te'to$i8a;ij', kao 7to je to ' sl'aj' $a;io$al$e &'r2oa8ije, ve1 sa+o 8a 7ire$je vlastito#
$aroda" @ikada $e1e vidjeti ' (odi$je$i+, tako8va$i+ #er+a$i8ira$i+, Eesi+a ili Polja;i+a, a ka+oli dr'#o+ $arod', jaa$je, ve1 sa+o
sla&lje$je kvalitete $a7e# $aroda" :er $je#ova $a;io$al$a ko$;e(;ija $ije odre?e$a (ret0od$i+ (atriotski+ ideja+a vlade, ve1 d'&oki+ 'vido+
' $arod, i $je#ov' s'7ti$sk' kvalitet'" Pre+a to+e, (ola8$a toka ' $je#ovo+ ra8+i7lja$j' (ot('$o je dr'#aija od o$e &'r2oa8ijske" Hd t'da
('$o to#a 7to $a;io$al$oj &'r2oa8iji i8#leda kao (olitiki 's(je0 ' (ro7losti i sada7$josti, ' $a7i+ oi+a (redstavlja ili $e's(je0 ili '8rok
kas$ije $esre1e" I +$o#e stvari koje +i s+atra+o oi#led$i+, $je+aka &'r2oa8ija vidi kao $era8'+$e ili ak +o$str'o8$e" Pa i(ak,
dio $je+ake o+ladi$e, (ose&$o i8 &'r2oa8ijski0 kr'#ova, +o1i 1e +e s0vatiti" @i ja, $iti $a;io$also;ijalistiki (okret $is+o $i ra'$ali $a
to da (ro$a?e+o &ilo kakv' (odr7k' ' kr'#ovi+a, da$as aktiv$e, (olitike $a;io$al$e &'r2oa8ije, ali sasvi+ si#'r$o 8$a+ da 1e
&are+ dio $je$e o+ladi$e (ro$a1i ('t ka $a7i+ redovi+a"
P
@je+ake (otre&e i ;iljevi
ita$je $a;io$al$e va$jske (olitike 'vjetova$o je faktori+a koji djelo+i$o le2e '$'tar $a;ije, dok s' dijelo+
odre?e$i sredi$o+" H(1e$ito #ledaj'1i, '$'tra7$ji faktori s' os$ov$i ra8lo# 8a (otre&' odre?e$e va$jske (olitike kao i 8a
kolii$' s$a#e koj' 8a0tjeva $je$o o&avlja$je" @arodi koji 2ive $a takvo+ 8e+lji7t' $a koje+ je #otovo
$e+o#'1e 2ivjeti, ' os$ovi $astoje da (ro7ire svoj teritorij, od$os$o 2ivot$i (rostor, &are+ dotle dok se $ala8e (od 8dravi+ vodstvo+"
Hvaj (ro;es, (rvot$o 'te+elje$ sa+o ' &ri8i oko odr2a$ja, is(ostavio se kao toliko korista$ ' (o#led' od#ovaraj'1e# rje7e$ja da je (oste(e$o,
8&o# veliko# 's(je0a, (ostao vrlo (o('lara$" To 8$ai da je (ro7ire$je (rostora, ' (oetk' 'te+elje$o ra8lo8i+a iste koris$osti, toko+ ra8voja
ovjea$stva (ostalo 0erojsko djelo, koje se (oto+ odi#ravalo ak i o$da kada (rvo&it$i0 (red'vjeta ili (o&'da vi7e $ije $i &ilo" Kas$ije, (ok'7aj
da se 2ivot$i (rostor (rila#odi $araslo+ &roj' sta$ov$ika (reo&ratio se ' $e+otivira$e osvajake ratove, koji s' ' sa+o+ to+ $edostatk'
+otiva sadr2avali kli;' kas$ije reak;ije" Pa;ifi8a+ je od#ovor $a to" Pa;ifi8a+ je (ostojao ' svijet' od kako (ostoje ratovi, ije 8$ae$je vi7e
$ije le2alo ' osvaja$j' teritorija radi odr2a$ja $aroda" Hd tada je o$ (ostao vjeiti dr'# rata" I o(et 1e i7e8$'ti o$o# tre$'tka kada ratovi &'d'
(restali &iti i$str'+e$ti #ladi 8a (ljako+ &ilo (ojedi$a;a ili $a;ija koje 2'de 8a +o1i, i (o$ovo (osta$e vr0'$sko or'2je (o+o1' koje# 1e se
$arod &oriti 8a os$ov$a sredstva 8a 2ivot"
Pa ak i ' &'d'1$osti, (ro7ire$je 2ivot$o# (rostora jed$o# $aroda ' ;ilj' &or&e 8a os$ov$a 2ivot$a sredstva 8a0tijevat 1e ri8ik i a$#a2ira$je
s$a#a ;jelok'($o# $aroda" Ako je 8adatak '$'tra7$je (olitike da (ri(re+i ovo a$#a2ira$je s$a#e $aroda, 8adatak va$jske (olitike jest da to+
s$a#o+ tako vlada i '(ravlja da $ajvi7i +o#'1i 's(je0 i8#leda 8a#ara$tira$" To, $arav$o, $ije 'vjetova$o sa+o s$a#o+ $aroda, s(re+$o71' $a
ak;ij' ' svako+ da$o+ tre$'tk', ve1 isto tako i sila+a ot(ora" Gis(ro(or;ija ' s$a8i i8+e?' $aroda koji se 8&o# 8e+lje &ore jeda$ (rotiv
dr'#o# 'vijek i8$ova vodi do (ok'7aja da se, '8 (o+o1 save8$ika, ili i8$e$ada (ojavi kao osvaja ili da (r'2i ot(or $ad+o1$o+ osvaja'"
Hvo je (oetak (olitike save8$i7tva"
@ako$ (o&jed$iko# rata 3!IC3!I3" #odi$e, $je+aki $arod je 's(io ste1i o#ro+a$ '#led ' E'ro(i" Za0valj'j'1i 's(je0' Bis+ar;kovo#
dr2av$i7tva i voj$i0 dosti#$'1a (r'ski0 @ije+a;a, veliki &roj $je+aki0 dr2ava, koje s' ra$ije &ile sa+o la&avo (ove8a$e, i koje s' se, ' stvari,
$erijetko toko+ (ovijesti jed$a sa dr'#o+ s'ko&ljavale kao $e(rijatelji, sjedi$je$e s' ' jed$o+ >ei;0'" Podr'je staro# $je+ako# >ei;0a
.(odr'je El8as i Notari$#ija/, i8#'&lje$o 3I #odi$a ra$ije, $ako$ kratkotraj$o# osvajako# rata traj$o (ri(oje$o Kra$;'skoj ' to vrije+e,
sada je &ilo vra1e$o svojoj" Tako je, &rojka+a i8ra2e$, $ajve1i dio $je+ake $a;ije, &are+ ' E'ro(i, &io 'dr'2e$ ' okvir' jed$e
'$itar$e dr2ave" To je (ro'8roilo 8a&ri$'tost da 1e se ova dr2ava $a kraj' sastojati i8 P +ilij'$a Poljaka i = +ilij'$a El8a7a$a i Notare$2a$a
koji 1e (ostati Kra$;'8i" To $ije kores(o$diralo $iti sa idejo+ $a;io$al$osti $iti $arod$e dr2ave" @a;io$al$a dr2ava (o &'r2oaskoj
ko$;e(;iji +ora &are+ osi#'rati jeda$ je8ik, ' stvari, (oev7i od 7kole, (a do $a8iva 'li;a" Galje to +ora 'klj'iti $je+ak' idej' ' o&ra8ova$je i
2ivot ovo# $aroda i 'i$iti i0 $osio;i+a te ideje"
Bilo je $ekoliko sla&i0 (ok'7aja ' to+ (rav;', ali +o2da $ikada ra$ije $ije (ostojala o8&ilj$a 2elja, tako da je ' real$osti &ila ostvare$a
(ot('$o s'(rot$a stvar"
@arod$a dr2ava, o&r$'to, $e s+ije $i (od koji+ 'vjeti+a a$ektirati Poljake, $a+jeravaj'1i da jed$o# da$a od $ji0 $ai$i @ije+;e" @a(rotiv,
o$a +ora s+o1i s$a#e i odl'$osti da te stra$e ele+e$te ili i8olira, kako se krv $aroda $e &i o(et (rolila, ili +ora da i0 &e8 dalj$je# odla#a$ja 'klo$i
i (reko $e'tral$o# teritorija i8r'i $ji0ovo+ $arod'"
Ga &'r2oaska $a;io$al$a dr2ava $ije &ila s(oso&$a to 'raditi sasvi+ je oi#led$o" @itko ak $ikada $ije $i (o+i7ljao $a to, $iti &i $etko &ilo 7to
(od'8eo (ovodo+ to#a" Ali, ak i da je (ostojala volja, o$i $e &i &ili dovolj$o jaki da to i8vr7e, +a$je 8&o# (osljedi;a ' (reostalo+ dijel' svijeta,
a vi7e 8&o# (ot('$o# $era8'+ijeva$ja da &i jed$a takva ak;ija +o#la 'o(1e i (o$ik$'ti i8 redova tako8va$e $a;io$al$e &'r2oa8ije" @ji0ov svijet
se jed$o+ 's'dio sr'7iti fe'dal$i (oredak, dok je ' stvari $astavio sa $je#ovi+ #re7ka+a (osredstvo+ &'r2oaski0 tr#ova;a, odvjet$ika i
$ovi$ara" H$ $ikada ' se&i $ije i+ao $i jed$' svoj' idej', osi+ $ei8+jer$e 'o&ra2e$osti i $ov;a"
Ali svijet se $e +o2e osvojiti sa+o ti+e, $iti se tako +o2e i8#raditi jo7 jeda$" Zato 1e (eriod &'r2oaske vladavi$e ' svjetskoj (ovijesti
&iti isto tako kratkotraja$ kao 7to je i dostoja$ (rije8ira"
Hd t'da je, direkt$o i8 te+elja, $je+aki >ei;0 tako?er '(io otrove ' $ov' dr2av$' str'kt'r' ije o(as$e (osljedi;e s' +o#le &iti i8&je#$'te
da &'r2oaska rav$o(rav$ost, kao $ajvi7i (rioritet, $ije dala Oidovi+a (rilik' da je '(otrije&i kao
29
adolf 0itler
$ji0ove $ajsi#'r$ije 'dar$e jedi$i;e"
Hsi+ to#a, >ei;0 je i(ak o&'0va1ao sa+o dio $je+ake $a;ije, iako $ajve1i" Hi#led$o, ak i da $ova dr2ava $ije (osjedovala veliki
va$jsko(olitiki ;ilj $arod$o# karaktera, &are+ je tako8va$a &'r2oaska $a;io$al$a dr2ava tre&ala i+ati ' vid' dalj$je 'jedi$je$je i ko$solida;ij'
$je+ake $a;ije, kao +i$i+al$i va$jsko(olitiki ;ilj" Bilo je to $e7to 7to &'r2oaska $a;io$al$a talija$ska dr2ava $ikada $ije 8a&oravljala"
Tako je $je+aka $a;ija do&ila $a;io$al$' dr2av' koja, ' stvari, $ije ' (ot('$osti o&'0va1ala itav' $a;ij'"
@a taj $ai$ s' $ove #ra$i;e >ei;0a, (ro+atra$e ' $a;io$al$o (olitiko+ s+isl', &ile $e(ot('$e" H$e s' vodile (ravo (reko $je+ako# #ovor$o#
(odr'ja, (a ak i (reko o$i0 dijelova koji s', &are+ ' (ro7losti, (ri(adali $je+ako+ save8', iako $a $efor+ala$ $ai$"
Ali ove $ove #ra$i;e >ei;0a &ile s' ak i lo7ije, #leda$o sa voj$o# as(ekta" Posv'da s' &ila $e8a7ti1e$a, otvore$a (odr'ja koja s', (ose&$o $a
8a(ad', osi+ to#a, &ila od odl''j'1e# 8$aaja 8a $je+ak' eko$o+ij', (rostir'1i se daleko i8va$ sa+i0 #ra$i$i0 (odr'ja" Te #ra$i;e
s', ' voj$o(olitiko+ s+isl', &ile jo7 $e(riklad$ije, jer je oko @je+ake &ilo #r'(ira$o $ekoliko veliki0 dr2ava ija je va$jska (olitika
&ila isto toliko a#resiv$a koliko s' i $ji0ova voj$a sredstva &ila o#ro+$a" >'sija $a istok', Kra$;'ska $a 8a(ad'" Gvije voj$e dr2ave, od koji0
jed$a &a;a #ra+8ive (o#lede $a isto$' i 8a(ad$' Pr'sij', dok dr'#a $e'+or$o, stolje1i+a te2i va$jsko(olitiko+ ;ilj' da (odi#$e #ra$i;' $a
>aj$i" Pored sve#a to#a, t' je &ila i E$#leska, $aj+o1$ija (o+orska sila $a svijet'" Fto s' ras(rostra$je$ije i $e8a7ti1e$ije #ra$i;e $je+ake
8e+lje &ile i $a istok' i $a 8a(ad', to je o#ra$ie$ija, $as'(rot to+e, &ila +o#'1a o(erativ$a &a8a 8a (o+orske &itke" @i7ta $ije +o#lo
&or&' (rotiv $je+aki0 (od+or$i;a 'i$iti tako lako+ kao (rostoro+ 'vjetova$o o#ra$ie$je $je#ovi0 l'ka" Bilo je lak7e 8atvoriti i
(atrolirati l'ko+ ' o&lik' trok'ta, $e#o 7to je to &io sl'aj sa o&alo+ d'#o+, re;i+o, B ili ! kilo+etara" U8+e+o li sve to ' o&8ir, $ove
#ra$i;e >ei;0a, kao takve, $is' $ikako &ile 8adovoljavaj'1e sa voj$o# stajali7ta" @i#dje $ije &ilo (rirod$e (re(reke ili o&ra$e" Sasvi+ s'(rot$o
to+e, +e?'ti+, sv'da s' &ile visoko ra8vije$e +o1$e dr2ave, $e(rijateljski $astroje$e i ('$e skrive$i0 $a+jera" Bis+ar;kovo (redska8a$je da
1e $ovi >ei;0, koji je sa+ os$ovao, +orati (o$ovo da se &ra$i +ae+, &ilo je d'&oko o(ravda$o"
Tako $eadekvat$e #ra$i;e >ei;0a kao 7to s' sa+o +o#le &iti ' $a;io$al$o+ i voj$o(olitiko+ s+isl', o$e s' i(ak daleko vi7e, #leda$o sa
as(ekta +o#'1$osti, od#ovarale 8a0tjevi+a odr2a$ja $je+ako# $aroda"
@je+aka je, ' stvari, od'vijek &ila (re$aselje$a 8e+lja" S jed$e stra$e, ra8lo# le2i ' to+e 7to se $je+aka $a;ija $ala8i ' takvo+ (olo2aj'
da je stije7$je$a ' ;e$tral$oj E'ro(i, a sa dr'#e stra$e, ' k'lt'r$oj i real$oj velii$i ovo# $aroda, kao i, jed$ostav$o ree$o, ' $je#ovoj
(lod$osti" A od kako je st'(io $a svjetsk' (ovijes$' s;e$', $je+ako+ $arod' je od'vijek $edostajao (rostor" I 8aista, $je#ovo (rvo (olitiko
ist'(a$je &ilo je i8$'?e$o '(ravo to+ (otre&o+" Hd sa+o# (oetka seo&e $aroda, $a7 $arod $ikada $ije &io ' sta$j' rije7iti t' (otre&' 8a
(rostoro+, osi+ kro8 osvaja$je +ae+ ili red'k;ijo+ vlastito# sta$ov$i7tva" Ta red'k;ija sta$ov$i7tva je (o$ekad &ila (osljedi;a #ladi,
(o$ekad e+i#ra;ije, a (ovre+e$o &eskraj$i0 $esret$i0 ratova" U $ovije vrije+e, do to#a je do7lo (osredstvo+ ko$trole ra?a$ja"
>atovi 3!B9", 3!BB" i 3!ICI3" #odi$e, i+ali s' s+isao ' $a;io$al$o (olitiko+ 'jedi$je$j' dijela $je+ako# $aroda i tako s' ko$a$o
8avr7ili $je+ako+ dr2av$o+ (olitiko+ fra#+e$ta;ije" Cr$oC&ijeloC2'ta 8astava $ovo# >ei;0a 8&o# to#a $ije i+ala $i $aj+a$je
ideolo7ko 8$ae$je, ve1 $je+ako $a;io$al$o ' to+ s+isl' da $adi?e &iv7' dr2av$' (olitik' fra#+e$ta;ije" Tako je ;r$oC&ijeloC;rve$a 8astava
(ostala si+&ol $je+ake save8$e dr2ave koja je $adi7la t' fra#+e$ta;ij'" Ei$je$i;a da je o$, i (ored sve#a to#a i 's(rkos $je#ovoj +ladosti,
'2ivao idolo(oklo$iko (o7tova$je $a jeda$ (o8itiva$ $ai$, le2i ' +odel' $je#ovo# kr7te$ja, jer se 8aista sa+o ro?e$je >ei;0a '8di2e
daleko i8$ad ostali0 do#a?aja" Tri (o&jed$ika rata, od koji0 je (osljed$ji (ostao &'kval$o 'do $je+ako# dr2av$i7tva, $je+ako#
voj$o# liderstva, i $je+ako# 0erojstva, jes' djela i8 koji0 je $ovi >ei;0 ro?e$" I kada je, ko$a$o, ;arski+ (ro#la7e$je+ o&8$a$io svoje
(ostoja$je svijet' koji #a je okr'2ivao, (osredstvo+ $je#ovo# $ajve1e# ;arsko# #las$ika, '8 #ro+ovite (ovike i t't$jav' or'2ja artiljerijski0
jedi$i;a $a fro$t' oko Pari8a odjek$'le s' fa$fare i rat$i (okli tr'&a"
@ikada ra$ije jed$o ;arstvo $ije &ilo (rokla+ira$o $a taj $ai$"
Ali ;r$oC&ijeloC;rve$a 8astava (ojavila se (red $je+aki+ $arodo+ kao si+&ol ovo# jedi$stve$o# do#a?aja isto tako kao 7to je ;r$oC;rve$oC
2'ta 8astava ostala i &it 1e si+&ol revol';ije i8 St'de$o# .Hitler i+a $a '+' Wei+arsk' >e('&lik', koja je $astala $a ra8vali$a+a Gr'#o# >ei;0a/"
dr'#a k$ji#a
26
Kako se (ojedi$e $je+ake dr2ave sve vi7e i vi7e 'jedi$j'j' (od ovo+ 8astavo+, i kako $ovi >ei;0 sve vi7e i8#ra?'je $ji0ov
dr2av$o(olitiki (resti2 i '#led ' i$o8e+stv', os$iva$je >ei;0a jo7 'vijek $ije (ro+ije$ilo $i7ta ' ve8i sa #lav$o+ (otre&o+, $edostatko+
teritorije $a7e# $aroda" <elika voj$o(olitika djela $is' &ila ' sta$j' da $je+ako+ $arod' daj' #ra$i;' ' okvir' koje &i &io s(oso&a$ da se&i
osi#'ra os$ov$e 'vjete i sredstva 8a 2ivot" @a(rotiv, ' ra8+jer' ' koje+ (o7tiva$je $je+ake $a;io$al$osti raste (osredstvo+ $ovo# >ei;0a,
jed$o+ @ije+;' (ostaje sve te2e i te2e da se vrati takvoj dr2avi kao e+i#ra$t, dok, $as'(rot to+e, i8vjesta$ $a;io$al$i (o$os i 2ivot$i (olet,
koji da$as s+atra+o #otovo $es0vatljivi+, 'i to+e da s' velike o&itelji &la#oslov, a $e teret"
@ako$ 3!IC3!I3" #odi$e do7lo je do vid$o# (orasta $je+ako# sta$ov$i7tva" :ed$i+ dijelo+ $je#ovo odr2a$je je (od'(rto
vr0'$ski+ ra8voje+ i$d'strije i veliko+ 8$a$stve$o+ efikas$o71' (o+o1' koje @ije+;i sada o&ra?'j' svoja (olja '$'tar si#'r$i0
dr2av$i0 #ra$i;a svo# $aroda" Ali veliki+ dijelo+, ako $e i $ajve1i+, (rod'ktiv$ost $je+ako# 8e+lji7ta &ila je (ra1e$a #otovo isti+
takvi+ (orasto+ o(1i0 2ivot$i0 8a0tjeva, koje je #ra?a$i$ $ove dr2ave sada isto tako i+ao" @a;ija koja jede kiseli k'('s i ta+a$i kr'+(ir,
kako s' je Kra$;'8i (odr'#ljivo okarakteri8irali, sada je (olako (oela (rila#o?avati svoje 2ivot$e sta$darde o$i+ sta$dardi+a dr'#i0 $aroda
svijeta" @a taj $ai$ je sa+o dio $arasle (roi8vod$je $je+ake (oljo(rivrede &io dost'(a$ sve ve1e+ &roj' sta$ov$ika"
U stvari, $ovi >ei;0 $ikada $ije 8$ao kako da se rastereti te (otre&e" Eak je i ' $ovo+ >ei;0', ' (oetk', (ostojao (ok'7aj da se od$os i8+e?'
$aselje$osti i teritorija ('te+ stal$e e+i#ra;ije odr2i ' ra8'+$i+ #ra$i;a+a" A doka8 koji ra8&ija sve s'+$je ' (o#led' os$ova$osti $a7e tvrd$je
o sve ve1e+ 8$aaj' od$osa i8+e?' $aselje$osti i teritorija le2i ' i$je$i;i da s', kao (osljedi;a to# $era8+jera, (ose&$o ' @je+akoj toko+
seda+deseti0, osa+deseti0 i devedeseti0 #odi$a QIQ stolje1a, &ijeda i $evolja dovele do (rave e(ide+ije e+i#ra;ije, koja se ak (oetko+
3!4" (oela vra1ati $a &rojk' od (ri&li2$o etvrt +ilij'$a lj'di #odi7$je"
Pre+a to+e, (ro&le+ odr2a$ja $je+ako# $aroda $ije &io rije7e$ 8a +as' Ij'di koji s' tada 2ivjeli, $a kraj' krajeva, ak $i os$iva$je+ $ovo#
>ei;0a" Go dalj$je# (orasta $je+ake $a;ije, +e?'ti+, $ije +o#lo do1i &e8 takve odl'ke" Be8 o&8ira $a to kakvo &i se rje7e$je +o#lo
(ojaviti, o$o se svakako +oralo (ro$a1i" Zato je $ajva2$iji (ro&le+ $je+ake va$jske (olitike $ako$ 3!IC3!I3" +oralo &iti '(ravo
rje7ava$je (ro&le+a os$ov$i0 sredstava 8a 2ivot"
M
Politiki (la$ovi Gr'#o# >ei;0a
ed' &e8&roj$i+ Bis+ar;kovi+ i8java+a te7ko da &i +o#la $a1i ;itira$ija od stra$e &'r2oasko# (olitiko#
svijeta od o$e da je (olitika '+jet$ost sa#ledava$ja +o#'1$osti" Fto s' +a$ji (olitiki '+ovi +orali '(ravljati ostav7ti$o+
ovo# veliko# ovjeka, to je 8a $ji0 ova i8reka &ila (rivla$ija" B'd'1i da s' '8 (o+o1 ove tvrd$je,
svakako, +o#li 'lje(7ati, ' stvari o(ravdati ak i $aj#ore r'kovo?e$je, (o8ivaj'1i se jed$ostav$o $a veliko# ovjeka i (ok'7avaj'1i da
doka2' da, ' da$o+ tre$'tk', $ije &ilo +o#'1e 'raditi $i7ta dr'#o osi+ o$o# 7to je &ilo 'ra?e$o, da je (olitika '+jet$ost sa#ledava$ja
+o#'1$osti, i da s' 8&o# to#a (ost'(ili ' Bis+ar;kovo+ d'0' i ' sklad' sa $je#ovo+ +'dro71'" @a taj $ai$ ak i Strese+a$ 8asl'2'je da
+' se oli+(ijski vije$a; stavi oko #lave, koja je, iako &a7 $ije kao Bis+ar;kova, o$da &are+ 1elava"
Bis+ar;k je i+ao (re;i8$o ra8#ra$ie$ i jas$o $a8$ae$ (olitiki ;ilj (red oi+a" <rlo je drsko $astoja$je da +' se (ri(i7e ideja kako je svoje
2ivot$o djelo ostvario sa+o tako 7to je ak'+'lirao (ose&$e (olitike +o#'1$osti, a $e $a taj $ai$ 7to je i8 tre$'tka ' tre$'tak 's(ijevao '(ravljati
(ose&$i+ sit'a;ija+a, stal$o i+aj'1i (red oi+a vi8'ali8ira$i (olitiki ;ilj" Taj Bis+ar;kov (olitiki ;ilj &io je:
R rije7iti $je+ako (ita$je krvlj' i 2elje8o+L
R 'klo$iti Ha&s&'r#CHoe$8oler$ d'ali8a+L
R for+irati $ovi $je+aki >ei;0 (od (r'ski+ vodstvo+ Hoe$8oler$aL
R osi#'rati $ajvi7i +o#'1i st'(a$j si#'r$osti ovo# >ei;0aL
R or#a$i8irati '$'tra7$je r'kovo?e$je (o (r'sko+ +odel'"
U (osti8a$j' ovo# ;ilja, Bi8+ar;k je koristio svak' (rilik' i radio $a ra8vija$j' di(lo+a;ije sve dotle dok je o&e1avala 's(je0, a (ose#$'o 8a
or'2je+ sa+o ako je ista sila +o#la dovesti do odl'ke" <r0'$ski (olitiar, 8a koje# je sfera djelova$ja o&'0va1ala (odr'je od salo$a o&lo2e$i0
(arketo+ do krvlj' $ato(lje$e 8e+lje $a rati7t'"
Takav je &io ovaj veliki '+jet$ik sa#ledava$ja (olitiki0 +o#'1$osti"
@je#ovi $asljed$i;i $e+aj' $i (olitiki ;ilj, (a ak $i (olitik' idej'" Za ra8lik' od $je#a, o$i l'taj' od da$as do s'tra, i od s'tra do (rekos'tra, a
o$da drsko i aro#a$t$o ;itiraj' to# ovjeka J ko+e s' djelo+i$o '(ravo o$i sa+i, a djelo+i$o $ji0ove d'0ov$e (retee 8adavali $ajve1e
&ri#e i (rotiv koji0 je vodio $ajo#ore$ije &itke da &i ti+e sa+o (redstavili svoj (olitiki &es+isao i &es;ilj$ost, +r+ljaj'1i 8loko&$o o
'+jet$osti sa#ledava$ja +o#'1e#" Kada je, ' tri rata, Bi8+ar;k 's(ostavio $ovi >ei;0 i sve to 8a0valj'j'1i $je#ovoj &rilja$t$oj (olitikoj
aktiv$osti &io je to 8a(ravo $ajve1i 's(je0 koji je +o#ao da se ostvari ' to vrije+e" Ali to je &io sa+o $'2a$, $eo(0oda$ (red'vjet 8a
&ilo kakv' &'d'1' (olitik' (re8e$ta;ij' vital$i0 i$teresa $a7e# $aroda jer &e8 stvara$ja $ovo# >ei;0a, $je+aki $arod $ikada $e &i
otkrio +o1$' str'kt'r' &e8 koje se dalje ' &'d'1$osti $e &i +o#la (ovesti s'd&o$os$a &itka" Bilo je isto tako jas$o da ' (oetk' $ovi >ei;0
svakako +ora &iti jedi$stve$ $a &oj$o+ (olj', ali da '$'tra7$je dr2ave i8 koji0 se sastoji (rvo +oraj' da se (rivik$' jed$a $a dr'#'" Protekle s'
#odi$e i #odi$e (rila#o?ava$ja i 'skla?iva$ja (rije $e#o 7to se ova ko$solida;ija $je+aki0 dr2ava ' U$ij' +o#la (retvoriti ' save8$'
dr2av'" To se do#odilo kada je Oelje8$i Ka$;elar od&a;io voj$ike i8+e da &i (oto+, &eskraj$o i$teli#e$t$o, str(ljivo, sa veliki+
ra8'+ijeva$je+ i i8va$red$o+ osjetljivo71', 8a+ije$io (ritisak (r'ske 0e#e+o$ije s$a#o+ vjere i (ovjere$ja" Us(je0 os$iva$ja dr2av$e
koali;ije, $a sa+o+ rati7t' for+ira$e ' >ei;0, +e?'so&$o (ove8a$ dirljivo+ lj'&avlj', s(ada +e?' $ajve1e koji s' ikada ostvare$i
(olitiki+ '+ije1e+"
To 7to se Bis+ar;k ' (oetk' o#ra$iio $a ovo 'vjetova$o je $je#ovi+ d'&oki+ 'vido+ i svijetlo+ &'d'1$o71' $je+ake $a;ije" Uostalo+, te
#odi$e +ir$odo(sko# '$'tra7$je# ko$stit'ira$ja $ovo# >ei;0a &ile s' $eo(0od$e, s o&8iro+ $a to da o$ $ije 2elio (odle#$'ti +a$iji
osvaja$ja iji &i re8'ltati &ili $ei8vjesta$, jer je sa+oj i8vr7$oj vlasti >ei;0a $edostajalo jedi$stvo, koje je (redstavljalo (red'vjet 8a (ri(aja$je
dodat$i0 teritorija"
Bis+ar;k je ostvario svoj 2ivot$i ;ilj" >ije7io je $je+ako (ita$je, odstra$io d'ali8a+ Ha&s&'r#CHoe$;oler$, doveo Pr'sij' do 0e#e+o$ije sa
@je+ako+, 7to je 8a (osljedi;' i+alo $a;io$al$o 'jedi$je$je, ko$solidirao $ovi >ei;0 ' #ra$i;a+a +o#'1$osti ' to+ ra8do&lje, i
ra8radio voj$' o&ra$' $a takav $ai$ da itavo+ (ro;es' $ovo# os$iva$ja $je+ako# >ei;0a, 8a koji s' 8a(ravo &ile (otre&$a
desetlje1a, a(sol't$o $itko $ije +o#ao stati $a ('t"
I 7to se Bis+ar;k, kao ka$;elar >ei;0a, +o#ao vi7e osvr$'ti $a svoje dovr7e$o 2ivot$o djelo, ' toliko se s+a$jivala +o#'1$ost da se
$a#ovijesti kraj (ostoja$ja $je+ake $a;ije" Bis+ar;kovi+ os$iva$je+ $ovo# >ei;0a, $je+aka $a;ija, $ako$ stolje1i+a d'#o# dr2av$o#
(ro(ada$ja, (o$ov$o je 8as$ovala svoj' s'7ti$sk' or#a$i8a;ijsk' str'kt'r', koja $e
dr'#a k$ji#a
2I
sa+o da je 'jedi$ila $je+aki $arod, ve1 +' je tako?er dala karakteristia$ 2ivot$i i8ra8, koji je &io isto toliko stvara$ koliko i savr7e$" Ako
s' +eso i krv ovo# $aroda &ili s'7ti$a ije+ se odr2a$j' ' ovo+ svijet' +oralo te2iti, i$str'+e$t +o1i (o+o1' koje# je $a;ija +o#la
'&'d'1e (o$ovo (ola#ati (rava $a svoj 2ivot ' (oretk' ostalo# svijeta stvore$ je sa $ovi+ >ei;0o+"
Zadatak (ost Bis+ar;kovsko# (erioda &io je da rije7i koji korak dalje tre&a (od'8eti ' i$teres' o'va$ja s'7ti$sko# &i1a $je+ako# $aroda"
Sto#a je dalj$ja (olitika aktiv$ost ovisila od ti+ odl'ka+a, koje s' +orale &iti korje$ito# karaktera, i koje &i 8a so&o+ (ov'kle (ostavlja$je
$ovo# ;ilja" Hd$os$o, to 8$ai: kao 7to je Bis+ar;k odl'io 'tvrditi ;ilj svoje (olitike aktiv$osti, koji +' je sa+o ' to+ sl'aj'
o+o#'1avao da $a ('t' $je#ovo# ostvare$ja, i8 sit'a;ije ' sit'a;ij', djel'je ' sklad' sa svi+ +o#'1$osti+a, isto tako je i (ost
Bis+ar;kovski (eriod tako?er +orao da 8a;rta jeda$, koliko $'2a$ toliko i reala$, defi$itiv$i ;ilj, iji+ &i se ostvare$je+ $ei8ostav$o
(ro+ovirali i$teresi $je+ako# $aroda, i koje &i (oto+, $a slia$ $ai$, do('7talo da se koriste sve +o#'1$osti, (oev7i od di(lo+atski0
aktiv$osti do vje7ti$e ratova$ja" Za;rtava$je ovo# ;ilja, +e?'ti+, ostalo je $edovr7e$o" @ije $i (otre&$o, (a ak $i +o#'1e, detalj$o o(isati sve
'8roke ovo# 8a$e+ariva$ja" S'7ti$ski ra8lo# (rije sve#a le2i ' oso&$o+ $edostatk' ove 8aista &rilja$t$e i i+(o8a$t$e (olitike
oso&$osti" Ali s' i ra8lo8i koji djelo+i$o le2e ' sa+oj (rirodi os$iva$ja $ovo# >ei;0a (odjed$ako s$a2$i" @je+aka je (ostala de+okratska
dr2ava, i +ada s' lideri >ei;0a &ili (odre?e$i i+(erijal$i+ odl'ka+a, i(ak s' te odl'ke sa+o '8 velike te7ko1e +o#le i8&je1i 'tje;aj o(1e#
+i7lje$ja koje je svoj i8ra8 $a7lo (ose&$o ' (arla+e$tar$oj i$stit';iji, iji s' tvor;i &ile (olitike stra$ke, kao i tisak, a koje s' 8a'8vrat
(ri+ale $ajvi7e i$str'k;ije od (ar (re(o8$atljivi0 $alo#odava;a i8 sje$e" @a taj $ai$ s' i$teresi $a;ije sve vi7e i vi7e (otiskiva$i ' (o8adi$'
' 's(ored&i sa i$teresi+a odre?e$i0 #r'(a" To je &io ' toliko vi7e sl'aj jer je ' 7iroki+ kr'#ovi+a jav$o# +$ije$ja (ostojala vrlo sla&a
(redstava o (ravi+ i$teresi+a $a;ije, dok s', $a(rotiv, i$teresi odre?e$i0 (olitiki0 stra$aka ili svjetsko# tiska &ili daleko ko$kret$iji
8ato 7to je @je+aka sada &ila 8aista $a;io$al$a dr2ava" Ali je ko$;e(t $a;io$al$o# stava $a kraj' &io sa+o isto dr2av$oC(atriotskoC
di$astijski i $ije i+ao #otovo $ikakve ve8e sa 'vido+ ' $arod" Zato je i (revladala kraj$je +a#lovita (redstava ' (o#led' s'tra7$ji;e i
's+jere$osti &'d'1e# va$jsko(olitiko# ;ilja" Pro+atra$o sa $a;io$al$o# stajali7ta, sljede1i 8adatak dr2ave, $ako$ (ot('$o# for+ira$ja
'$'tra7$je dr2av$e str'kt're, tre&ao je da se sastoji ' o&$avlja$j' i ko$a$o+ ostvare$j' $a;io$al$o# jedi$stva" @i jeda$ va$jsko(olitiki ;ilj
$ije +o#ao &iti oitiji, 8a stro#o for+al$' $a;io$al$' dr2av' to# vre+e$a, od (ri(aja$ja o$i0 $je+aki0 (odr'ja ' E'ro(i koja s',
djelo+i$o kro8 $ji0ov' ra$ij' (ovijest, +orale (o sve+' s'de1i &iti dijelovi $e sa+o $je+ake $a;ije ve1 i $je+ako# >ei;0a" Us(rkos
to+e, jeda$ tako oi#leda$ ;ilj $ije &io (ostavlje$ 8ato 7to je, osi+ dr'#i0 ot(ora, tako8va$i $a;io$al$i ko$;e(t &io s'vi7e $ejasa$ i +a#lovit,
+alo os+i7lje$ i a$ali8ira$, da &i &io ' sta$j' da sa+ (otak$e $a takav korak" B'd'1i da $e &i &ilo ' sklad' sa sl'2&e$i+ (atriotski+ ideja+a
svi+ sredstvi+a (rovoditi 'dr'2iva$je (redstav$ika $je+ake $a;ije $a stari+, isto$i+ #ra$i;a+a >ei;0a, tako?er $e &i &ilo ' sklad' sa
osje1aji+a $e(riklad$o defi$irati $aklo$osti"
U#led$a di$astija Ha&s&'r#a &i, svakako, $a taj $ai$ i8#'&ila tro$" Sav kava$ski (atrioti8a+, #ra?e$ 8a stolovi+a '8 (ivo, ti+e &i &io $ajd'&lje
'vrije?e$, ali &i to 's(rkos sve+' &io jedi$i ra8'+a$ ;ilj koji &i >ei;0 +o#ao da (ostavi (red se&e, to jest, sa stajali7ta tako8va$e $a;io$al$e
dr2ave" @e sa+o 8ato jer &i, $a taj $ai$, &roj @ije+a;a koji 2ive ' (odr'j' >ei;0a ra8+jer$o (orastao, 7to &i se isto tako odra8ilo ' voj$o+
s+isl', ve1 i 8ato 7to s+o ' to vrije+e +o#li &iti s(a7e$i #'&itka 'slijed koje# da$as 2ali+o" Ga se @je+aka (ridr'2ila ' (odjeli &es+isle$e
0a&s&'r7ke dr2ave, da je ' stvari ovo 'e71e se&i (redstavila kao vlastiti (olitiki ;ilj i8 $a;io$al$o (olitiki0 ra8lo#a, ;jelok'(a$ ra8voj
E'ro(e kre$'o &i dr'#i+ ('te+" @je+aka $e &i stvorila se&i $e(rijatelje od svi0 o$i0 &roj$i0 dr2ava koje sa+e (o se&i $is' i+ale $i7ta
(rotiv $je, a j'2$e #ra$i;e >ei;0a $e &i (rela8ile (reko Bre$era" Isto tako i (rete2$o $je+aki dio :'2$o# Tirola &i da$as &io ' @je+akoj"
Ali i$je$i;a 7to je to s(rijee$o $e le2i sa+o ' tada7$je+ $edostatk' $a;io$al$o# ko$;e(ta, ve1 i ' jas$o 8a;rta$i+ i $a8$ae$i+
i$teresi+a odre?e$i0 #r'(a" Ce$tristiki kr'#ovi s' &e8 o&8ira $a okol$osti 2eljeli (olitik' 'sredotoe$' $a o'va$je tako8va$e
katolike 0a&s&'r7ke dr2ave, ' (o#led' e#a s' +o#li (rijetvor$o (riati o &ra1i i8 kla$a, dok s' ' isti +a0 do&ro 8$ali da ista ta &ra1a '
0a&s&'r7koj +o$ar0iji (olako ali si#'r$o &ivaj' (ritjera$a '8a 8id i (ljaka$a od stra$e la$ova to# kla$a" Ali 8a Ce$tar, $je+aka #ledi7ta $is'
(redstavljala +jerilo, (a ' stvari, ak $i $je+aki tisak" Dos(odi je &io dra2i svaki Poljak, 8ati+ sta$ov$ik El8asa, s(re+a$ da ' svako+
+o+e$t' ist'(i kao i8daj$ik,dra2i ak i fra$kofil, (rije $e#o @ije+a; koji $ije 2elio da se (ridr'2i takvoj kri+i$al$oj or#a$i8a;iji" Pod
i8#ovoro+ da (redstavlja katolike i$terese, ova stra$ka je ak i ' +ir$odo(sko vrije+e (o+o#la ' to+e da se '8dr+a i sr'7i #lav$o '(ori7te
(ravo# kr71a$sko# (o#leda $a svijet, @je+aka, i to $a sve +o#'1e $ai$e" I ova $aj(od+'klija stra$ka $ije se ak 'ste8ala to#a
2!
adolf 0itler
da ide r'k' (od r'k', kao $aj&liskiji (rijatelj, sa lj'di+a koji otvore$o (ori' Bo#a, ateisti+a, oskr$avitelji+a reli#ije, sve dotle dok s' $a taj
$ai$ +o#li da $a$es' 7tet' $je+akoj $a;io$al$oj dr2avi i $je+ako+ $arod'"
Tako je ' os$iva$j' &e8'+$e $je+ake va$jske (olitike, Ce$tar, kr71a$sko katoliki (o&o2$i Ce$tar, i+ao 2idovsko# &o#a koji se odrekao
+arksista kao div$i0 save8$ika $a svojoj stra$i"
:er kao 7to je Ce$tar 'i$io sve da se 8a7titi od &ilo kakve a$ti 0a&s&'r7ke (olitike, tako s' i so;ijalde+okrati, kao o$da7$ji (redstav$i;i
+arksistiko# (o#leda $a svijet, 'i$ili isto, +ada i8 sasvi+ dr'#i0 ra8lo#a" Svakako, 8ad$ja $a+jera kod o&je stra$ke &ila je ista: $a$ijeti 7tet'
@je+akoj 7to je vi7e +o#'1e" Fto sla&ija dr2ava, to $eo#ra$ie$ija (ostaje do+i$a;ija ovi0 stra$aka, (a tako i ve1a korist 8a $ji0ove lidere"
Ga je stari >ei;0 2elio da,$a os$ov' $a;io$al$i0 (olitiki0 #ledi7ta, (o$ov$o 'jedi$i sve (ri(ad$ike $je+ake $a;ije ' E'ro(i, o$da &i
ras('7ta$je 0a&s&'r7ko# ko$#lo+erata dr2ava, $'2$o (ove8a$o s ti+, i8iskivalo $ovo #r'(ira$je e'ro(ski0 sila" Hi#led$o da je
takvo ras(ada$je 0a&s&'r7ke dr2ave &ilo $e8a+islivo &e8 's(ostavlja$ja od$osa sa dr'#i+ dr2ava+a koje s' +orale i+ati oso&$e i$terese" Tako
&i e'ro(ska koali;ija 8a ostvare$je ovo# ;ilja, koriste1i (ri to+e sve +o#'1$osti, a'to+atski &ila ofor+lje$a, 7to &i odredilo s'd&i$' E'ro(e
&are+ ' $ekoliko sljede1i0 desetlje1a"
Svakako, Troj$i save8 je (rvo +orao, ' stvari, &iti likvidira$" Ka2e+ ' stvari, 8ato 7to je ' (raksi likvida;ija ostvare$a ve1 odav$o"
Save8 sa A'strijo+ je i+ao (ravi s+isao 8a @je+ak' sve dotle dok je (osredstvo+ $je#a +o#la da se $ada da 1e do&iti dodat$e s$a#e '
tre$'tk' o(as$osti" -e?'ti+, o$ je (ostao &es+isle$ o$o# tre$'tka kada s' dodat$e s$a#e (ostale +a$je od $je+ako# voj$o# tereta, 7to je
&ilo (ro'8roe$o od stra$e te alija$se" Kada se +alo &olje ra8+isli, to je &io sl'aj od (rvo# da$a Troj$o# save8a ako je 8&o#, ili $a os$ov'
ovo# save8a, $a (ri+jer, >'sija tre&ala (ostati $e(rijatelj @je+ake" Bis+ar;k je tako?er kraj$je savjes$o i (a2ljivo (ro+islio o ovo+e, i tako
s0vatio kako je $eo(0od$o da 8aklj'i tako8va$i >eosi#'ravaj'1i s(ora8'+ sa >'sijo+" Ukratko, $je#ov s+isao se sastojao ' to+e da 1e
@je+aka, ako (osredstvo+ save8a &'de #'r$'ta ' s'ko& sa >'sijo+, ' to+ sl'aj' ostaviti A'strij'" Tako je Bis+ar;k ve1 8a(a8io
(ro&le+atia$ 8$aaj Troj$o# save8a ' $je#ovo vrije+e, i ' sklad' sa $je#ovo+ s(oso&$o71' sa#ledava$ja +o#'1$osti, (od'8eo
$eo(0od$e +jere o(re8a kako &i (red'0itrio sve okol$osti"
U to vrije+e, ovaj >eosi#'ravaj'1i s(ora8'+ do(ri$io je (ro#o$stv' $ajve1e# dr2av$ika $a7e# do&a"
U stvari, sit'a;ija koje se Bis+ar;k (ri&ojavao ve1 se $a#ovijestila (oetko+ 3!4" #odi$e, $ako$ ok'(a;ije Bos$e od stra$e A'stro'#arske,
i to 8&o# (a$slave$sko# (okreta koji se 8&o# to#a s$a2$o ras(la+sao" Save8 sa A'strijo+ do$io je $e(rijateljstvo sa >'sijo+"
@e(rijateljstvo sa >'sijo+, +e?'ti+, &ilo je ra8lo# 8&o# koje# s' +arksisti, iako $is' &ili s'#las$i sa tada7$jo+ $je+ako+ va$jsko+ (olitiko+, '
stvari koristili sva sredstva da dr'#' o$e+o#'1e"
Hd$os A'strije sa Italijo+ od'vijek je &io isti" @ekada7$ja Italija '7la je ' Troj$i save8 i8 (redostro2$osti ' (o#led' Kra$;'ske, ali $e i8 lj'&avi (re+a
A'striji" @a(rotiv, Bis+ar;k je ak i ovdje to$o 8a(a8io srdaa$ od$os i8+e?' Italije i A'strije kada je tvrdio da (ostoje sa+o dvije
+o#'1$osti i8+e?' te dvije dr2ave: ili save8 ili rat" U Italiji sa i8'8etko+ $ekoliko fra$kofilski0 fa$atika (rava $aklo$ost (ostojala je sa+o
(re+a @je+akoj" I to je isto tako &ilo (ot('$o ra8'+ljivo" H $ei8+jer$o+ $edostatk' (olitiko# o&ra8ova$ja i $e8$a$j' $je+ako#
$aroda, (o#lavito $je#ove tako8va$e &'r2oaske $a;io$al$e i$teli#e$;ije, (ose&$o #ovori to 7to s' vjerovali da +o#' (reo&ratiti Troj$i
save8, 8as$ova$ $a (olitiko+ 8ako$', ' sfer' (rijateljske $aklo$osti" To ak $ije &io sl'aj i8+e?' @je+ake i A'strije, jer je ak i t' Troj$i
save8, ili to$ije, save8 sa @je+ako+, (rirastao 8a sr;e vrlo +alo+ dijel' @ije+a;a ' A'striji" Ha&s&'r8i $ikada $e &i (ro$a7li ('t ' Troj$i
save8 da je (ostojala &ilo koja dr'#a +o#'1$ost da sa'vaj' svoj le7 od dr2ave" Kada je toko+ sr(a$jski0 da$a 3!I" #odi$e, $je+aki $arod
(la$'o od $e8adovoljstva 8&o# $e've$i0 fra$;'ski0 (rovoka;ija i '&r8a$o se (ri(re+ao 8a staro rati7te ' o&ra$' $je+ake >aj$e, ' Be' se
vjerovalo da je $ast'(io (ravi as 8a osvet'" Ko$fere$;ije s' slijedile, &r8o se $i2'1i jed$a 8a dr'#o+, kr'$ski savjet se s+je$jivao jeda$ 8a
dr'#i+, #las$i;i s' 0itali si+oCta+o, i (rvi sa8iv re8erve se ok'(io $a &roj' kada s', odjed$o+, $arav$o, isto tako (oeli sti8ati sl'2&e$i
i8vje7taji sa rat$i0 (o(ri7ta" I kada je $ako$ Weise$&'r#a 'slijedio Wort, a $ako$ Worta Dravelot, -et8, i, ko$a$o, Seda$, o$da s' Ha&s&'r8i,
(od (ritisko+ i8$e$ada '('1e$o# #las$o# 8a0tjeva $je+ako# +i7lje$ja, stidljivo (oeli otkrivati svoje $je+ako sr;e" Ga je ' to vrije+e
@je+aka i8#'&ila sa+o $ekoliko (rvi0 &itaka, Ha&s&'r8i &i, a sa $ji+a i A'strija, 'radili a(sol't$o ist' stvar 8&o# koje s' kas$ije '('tili veliki
(rijekor Italiji" I, 7tovi7e, $e sa+o da s' to 'radili (o dr'#i ('t ' Svjetsko+ rat', ve1 s' 8a(ravo (oi$ili
dr'#a k$ji#a
24
$ajele+e$tar$ij' i8daj' dr2ave koja je is'kala +a 8&o# $ji0" Za do&ro i ' i+e ove dr2ave, @je+aka je $a se&e (re'8ela $aj#ore krvo(roli1e, a
&ila i8da$a $e sa+o ' tis'1a+a (ojedi$a$i0 sl'ajeva od stra$e te dr2ave, ve1 ko$a$o od stra$e sa+i0 $je$i0 (redstav$ika, 7to s' sve stvari i
isti$e koje $a7i &'r2oaski $a;io$al$i (atrioti radije (re7'1'j', kako &i da$as &ili ' sta$j' da di2' #ala+' (rotiv Italije"
Kada je kas$ije di$astija Ha&s&'r#a (olako '7la ' Troj$i save8, to je 8aista &ilo sa+o 8ato 7to &i &e8 $je#a odav$o &ila svr#$'ta i 7to &i se
daleko ra$ije $ala8ila ta+o #dje se $ala8i da$as" Kada (o$ov$o +alo &olje (o#leda+ #rije0e ove di$astije ' (ovijesti $je+ako# $aroda, +e$i se
i$i (ose&$o t'2$o to 7to s' ovaj ('t &o2je $a+jere (okre$'le sile koje le2e i8va$ $je+ako# $aroda"
Ali, Ha&s&'r8i s' tako?er i+ali jake ra8lo#e da 2ele save8, (ose&$o sa @je+ako+, 8ato 7to se taj save8 ' stvari odrekao $ije+stva ' A'striji"
Ha&s&'r7ka (olitika de$a;io$ali8a;ije ' A'striji, $je$a e0i8a;ija i slave$i8a;ija (ri(ad$ika $je+ake $a;ije, $ikada $e &i (ostala +o#'1a da
sa+ >ei;0 to $ije stavio (od svoje okrilje" :er sa koji+ s' (ravo+ $je+aki A'strija$;i i+ali (rotestirati, i to $a $a;io$al$oj os$ovi,
(rotiv dr2av$e (olitike koja se (od'darala sa s'7ti$o+ $je+ake $a;io$al$e ideje, o$ako kako je o$a &ila 'tjelovlje$a ' >ei;0' 8a $je+ake
A'strija$;eM I, o&r$'to, da li s' @ije+;i sada 'o(1e +o#li vr7iti (ritisak kako &i s(rijeili (ost'($' de#er+a$i8a;ij' ' A'striji ako s', $a kraj',
svi Ha&s&'r8i &ili save8$i;i >ei;0aM -i +ora+o (o8$avati sla&osti (olitiki0 lidera >ei;0a kako &is+o 8$ali da &ilo 7to 'skoro +o2e (ostati
+o#'1e, a $e da (ok'7ava+o da se vje2&a+o ' e$er#i$o+ 'tje;aj' $a save8$ika kako &i djelovali $a $je#ove '$'tra7$je (rilike" N'kavi
Ha&s&'r8i 8$ali s' ovo vrlo do&ro, kao 7to je, 'o(1e, a'strijska di(lo+a;ija &ila daleko s'(erior$ija ' od$os' $a $je+ak' ' 'vje2&a$osti i
(re(rede$osti" I, o&r$'to, '(ravo ti @ije+;i, kao 8aslije(lje$i, $is' i+ali $i $aj+a$j' (redstav' o do#a?aji+a i 'vjeti+a ' 8e+lji $ji0ovo#
save8$ika" Sa+o je rat +o#ao otvoriti oi ve1i$i lj'di"
Pre+a to+e, sa+ save8 8as$ova$ $a (rijateljstv' Ha&s&'r#a (re+a @je+akoj &io je ' toliko s'd&o$os$iji 7to je, '(ravo (reko $je#a, vr0'$sko
(otko(ava$je (red'vjeta 8a ovaj save8 &ilo #ara$tira$o" A &'d'1i da s' sada Ha&s&'r8i &ili ' (o8i;iji da (ost'($o '$i7tavaj' $ije+stvo ' A'striji,
i &e8 &ri#e da 1e se @je+aka ' to '+ije7ati, vrijed$ost ;jelok'($o# ovo# save8a (ostajala je sve (ro&le+ati$ija" Koji &i s+isao 8a
@je+ak' tre&ao i+ati save8 ' okvir' koje# $is' (ostojale iskre$e $a+jere od stra$e lj'di $a vlasti" :er di$astija Ha&s&'r#a $ikada $ije
'8i+ala ' o&8ir $je+ake i$terese, ' (o#led' save8a, 8dravo 8a #otovo, tako da je $ekoliko (ravi0 (rijatelja ovo# save8a silo+ (rilika (olako
(odle#lo de#er+a$i8a;iji" @ai+e, ' (reostalo+ dijel' A'strije, save8 je (ro+atra$ ' $aj&olje+ sl'aj' (ot('$o rav$od'7$o, a ' ve1i$i
sl'ajeva je &io o+r8$'t"
U ra8do&lj' (osljed$ja dva desetlje1a (rije rata, #radske $ovi$e ' Be' s' ve1 &ile vi7e (rofra$;'ski $e#o (ro$je+aki orije$tira$e" Tisak
slave$ski0 (rovi$;ija, +e?'ti+, &io je svjes$o i otvore$o $e(rijateljski ras(olo2e$ (re+a @je+akoj" >a8+jer$o to+e koliko s' Ha&s&'r8i
(oti;ali slave$sk' k'lt'r' do kraj$ji0 #ra$i;a, i koliko s' da$as Slave$i ' svoji+ #lav$i+ #radovi+a stekli sredi7ta vlastite $a;io$al$e k'lt're,
isto toliko s' i+ o+o#'1ili i for+ira$je ;e$tara $ji0ove (ose&$e (olitike volje" I to je (rava (ovijes$a ka8$a 8a di$astij' Ha&s&'r#a 7to $is'
sa#ledali da 1e ova $a;io$al$a +r2$ja, koja se (rvo okre$'la (re+a @ije+;i+a, jed$o# da$a '$i7titi sa+' A'strij'" Ali 8a @je+ak' je save8 sa
A'strijo+ (ostao (ose&$o &es+isle$ ' tre$'tk' kada s', 8a0valj'j'1i 'tje;aj' $je+akoCa'strijski0 +arksista, i8daj$iko+ (o $arod,
tako8va$i+ '$iver8al$i+ (ravo+ #lasa (okvarili 0e#e+o$ij' $ije+stva ' a'strijskoj dr2avi" :er s', ' stvari, @ije+;i (redstavljali sa+o
tre1i$' (o('la;ije a'strijske (olovi;e a'stro'#arske dr2ave" Kada je '$iver8al$o (ravo #lasa jed$o+ (ostalo te+elj a'strijsko# (arla+e$tar$o#
8ast'(a$ja, @je+aka se 8atekla ' &es(o+o1$oj sit'a;iji, ti+ vi7e 7to s' klerikal$e stra$ke 2eljele $a+jer$o da 8ast'(aj' $a;io$al$a
#ledi7ta ' toliko +aloj +jeri koliko s' to i$ili +arksisti, koji s' i0 svjes$o i8dali" Isti so;ijalde+okrati koji da$as li;e+jer$o #ovore o
$ije+stv' ' :'2$o+ Tirol' 8a(ravo s' #a i8dali i (rodali ' staroj A'striji $a $aj&esra+$iji $ai$, ' svakoj (rili;i koja i+ se 'ka8ala" Uvijek s'
stajali $a stra$i $e(rijatelja $a7e# $aroda" @ajdrskija e7ka aro#a$;ija 'vijek je (ro$ala8ila svoje (redstav$ike ' redovi+a tako8va$e $je+ake
so;ijalde+okra;ije" Svaki okr'ta$ (ost'(ak 's+jere$ (rotiv @je+ake $aila8io je $a $ji0ovo odo&rava$je" Svaki (ri+jer (o#or7ava$ja sit'a;ije '
@je+akoj, so;ijalde+okrati s' (ro+atrali kao s'rad$i;i $e(rijatelja" I 7to je o$da, (od takvi+ okol$osti+a, @je+aka +o#la oekivati od
dr2ave od ije# je (olitiko# vodstva, i to (ose&$o ' (arla+e$t', etiri (eti$e &ilo svjes$o i otvore$o a$ti$je+akoM Save8 sa A'strijo+ ide
sa+o ' $je$' korist, dok @je+aka 'slijed to#a +ora (retr(iti 7tet'" I to daleko ve1' $e#o 7to se $a (rvi (o#led i$i"
Priroda a'strijske dr2ave i+ala je 8a (osljedi;' to da s' sve okol$e dr2ave kao ;ilj svoje $a;io$al$e (olitike (ostavile $je$o ra8&ija$je"
:er o$o 7to (ost Bis+ar;kova @je+aka $ikada $ije 's(jela i8vesti, (o7lo je 8a r'ko+ ak i $aj+a$ji+ &alka$ski+ dr2ava+a, od$os$o to da
's(ostave odre?e$ va$jsko(olitiki ;ilj i (ok'7aj' #a ostvariti ' sklad' sa svi+ ras(olo2ivi+ +o#'1$osti+a" I sve ' i8vjes$oj +jeri
$ovoos$ova$e $a;io$al$e dr2ave, koje le2e $a a'strijski+ #ra$i;a+a,
5
adolf 0itler
vidjele s' svoj $ajdalekose2$iji (olitiki 8adatak ' to+e da oslo&ode (ri(ad$ike svoje $a;ije, koji s' 2ivjeli (od vla71' A'strije i Ha&s&'r#a"
Bilo je oi#led$o da do oslo&o?e$ja +o2e do1i sa+o ('te+ voj$e ak;ije, 7to &i isto tako +oralo dovesti do '$i7te$ja A'strije" S dr'#e stra$e,
a'strijske sile ot(ora s' +o#le 'toliko +a$je raditi $a to+e da to s(rijee, jer s' ovisile (rve$stve$o o o$i+a koji s' tre&ali da se &ore 8a
oslo&o?e$je" U sl'aj' koali;ije sa >'sijo+, >'+'$jsko+ i Sr&ijo+ (rotiv A'strije, Slave$i $a sjever' i j'#' a'to+atski &ivaj' isklj'e$i
i8 okvira a'strijsko# ot(ora, tako da s', ' $aj&olje+ sl'aj', kao $osio;i s'7ti$ske &or&e ostali sa+o @ije+;i i -a?ari" Sada, isk'stvo
(oka8'je da eli+i$ira$je (ose&$i0 voj$i0 tr'(a sastavlje$i0 i8 $aroda vodi do de8i$te#ra;ije, (a tako i do (ot('$e (arali8e a'strijsko# fro$ta"
Sa+a A'strija &ila &i ' sta$j' da (r'2i vrlo sla& ot(or takvo+ o(1e+ ofe$8iv$o+ rat'" To je &ilo (o8$ato i ' >'siji i ' Sr&iji, a isto tako i '
>'+'$jskoj" @a taj $ai$, o$o 7to je isti$ski (odr2avalo A'strij' &io je $je$ +o1$i save8$ik, $a koje# je +o#la da se oslo$i" Ali, 7to je &ilo
(rirod$ije od to#a 7to se do ovo# asa ' '+ovi+a vode1i0 a$tia'strijski0 dr2av$ika, kao i ' jav$o+ +$ije$j', stvorila ideja da ('t do Bea
+ora voditi (reko Berli$aM Fto je vi7e dr2ava $astojalo da $aslijedi A'strij', a ' to+e $ije 's(ijevalo 8&o# voj$o# (art$erstva, tako je rastao i
&roj dr2ava ije je $e(rijateljstvo @je+aka $av'kla $a se&e"
@a (rijela8' i8 jed$o# ' dr'#o stolje1e, kolii$e $aor'2a$ja ovi0 $e(rijatelja, koji s' se 8&o# A'strije okre$'li (rotiv @je+ake, &ile s'
+$o#ostr'ko ve1e $e#o 7to je A'strija ikada +o#la da joj (o7alje kao voj$' (o+o1"
Tako je '$'tra7$ji s+isao ove save8$ike (olitike oti7ao ' s'(rot$' kraj$ost"
Stvar je jo7 vi7e 8ako+(li;irala tre1a 8e+lja la$i;a save8a, Italija" Kao 7to je ve1 s(o+e$'to, od$osi Italije (re+a A'striji $ikada $is' &ili
srda$i, i to #otovo &e8 ijed$o# ra8lo#a, ve1 sa+o i8 iste (otre&e" Talija$ski $arod (rije sve#a, kao i Talija$ska i$teli#e$;ija, 'vijek s'
#ajili si+(atije (re+a @je+akoj" @a (rijela8' i8 jed$o# ' dr'#o stolje1e stekli s' se ve1 svi 'vjeti 8a save8 Italije sa @je+ako+" -i7lje$je da
1e Italija &iti $e(o'8da$ save8$ik toliko je #l'(o i $eos$ova$o da #a (olitiari i8 fotelja +o#' (lasirati sa+o (red tako8va$o+ $a;io$al$o+
&'r2oa8ijo+" @aj+o1$iji (rot'ar#'+e$t (r'2a (ovijest $a7e# $aroda, od$os$o, ra8do&lje kada je Italija ve1 jed$o+ &ila save8$ik @je+ake
(rotiv A'strije" Svakako, @je+aka je ' to vrije+e &ila Pr'sija vo?e$a Bis+ar;kovi+ #e$ije+, a $e $eki+ (olitiki+ $es(oso&$jakovi1i+a,
koji s' kas$ije (o#re7$o '(ravljali >ei;0o+"
Italija je ' to vrije+e svakako (retr(jela (ora8e ' ko($e$i+ i (o+orski+ &itka+a, ali je as$o is('$ila o&ve8e kao save8$ik, 7to A'strija $ije 'radila
' Svjetsko+ rat', ' koji je #'r$'la @je+ak'" :er ' to vrije+e Italija je (o$os$o i sa $e#odova$je+ od&ila, 's(rkos voj$i+ (ora8i+a i #'&i;i+a
koje je tr(jela, (o$'?e$i se(arat$i +ir, koji joj je (r'2ao +o#'1$ost da sve ostvari kas$ije" A'strijski vladari $e sa+o da s' (ri2eljkivali takav
+ir, ve1 s' ak &ili s(re+$i da ' to i+e od+a0 i8daj' @je+ak'" To 7to do to#a $ije do7lo, $ije &ilo 8&o# to#a 7to je a'strijska dr2ava (oka8ala
s$a#' karaktera, ve1 8&o# (rirode 8a0tjeva koje joj je (ostavio $e(rijatelj, a koji s' ' stvari 8a so&o+ (ovlaili $je$ slo+ i ras(ad"
Ei$je$i;a da je Italija (retr(jela voj$e #'&itke 3!BB" #odi$e, $ije ' stvari +o#la da se s+atra 8$ako+ $je$e $elojal$osti save8'" H$a &i
svakako i sa+a vi7e 2eljela sk'(ljati (o&jed$ike trofeje $e#o tr(jeti (ora8e, ali se Italija $ikako $ije +o#la 's(orediti sa @je+ako+ ' to vrije+e,
(a $i kas$ije, 8ato 7to joj je $edostajala s'(erior$a +o1 jed$e vrsto 'te+elje$e vojske, koj' je @je+aka stekla ' Pr'siji" @je+aki save8 &e8
(odr7ke (r'ske voj$e +o1i isto tako &i (oklek$'o (red $a(ado+ isk's$i0 i jo7 'vijek jedi$stve$i0 voj$i0 tr'(a, kakve je (osjedovala A'strija,
kao 7to je &io sl'aj sa Italijo+" Ali s'7ti$ska stvar le2i ' i$je$i;i da je Italija ' to vrije+e o+o#'1ila do$o7e$je odl'ke ' Ee7koj ' korist
Gr'#o# $je+ako# >ei;0a, tako 7to je 8a'stavila o#ro+a$ dio a'strijske vojske" :er tko #od 8a+isli kriti$' sit'a;ij' $a da$ &itke kod
Ko$i#s#ra8a $e +o2e tvrditi kako $ije &ilo $i od kakvo# 8$aaja (o s'd&i$' @je+ake da li je A'strija $a rati7t' &ila sa dodat$i0 39"
lj'di, ' e+' je s(rijeila talija$ska vojska"
Sasvi+ je ra8'+ljivo 7to Italija ' to vrije+e $ije sklo(ila ovaj save8 da &i o+o#'1ila $a;io$al$o 'jedi$je$je $je+ako# $aroda, ve1 Talija$a"
Stvar$o je (otre&$a o(1e (o8$ata (olitika $aiv$ost (ri(ad$ika li#e (atriota da &i se ' to+e (re(o8$ao ;ilj $je$o# (rist'(a$ja ili da &i se o$
oklevetao"Tako for+'lira$a ideja 'laska ' save8, koji &i od sa+o# (oetka +orao &iti sa+o ' $a7' korist ili ('te+ koje# je $e7to tre&alo da
'i$i+o, o&i$a je djeti$jarija i #l'(ost, &'d'1i da s' Talija$i ' to vrije+e i+ali (ravo da isto to 8a+jere Pr'siji, kao i sa+o+ Bis+ar;k',
od$os$o, to da s' '7li ' save8 $e i8 lj'&avi (re+a Italiji, ve1 radi vlastiti0 i$teresa" @a2alost, (re+a to+e kako ja vidi+ sve te do#a?aje, +ora+
i8javiti da je (o$i2avaj'1e to 7to je ta #l'(ost (oi$je$a $e sa+o sjever$o od Al(a, ve1 i j'2$o od $ji0"
Takva #l'(ost se +o2e s0vatiti jedi$o ako ra8+otri+o Troj$i save8, ili jo7 &olje, save8 i8+e?' @je+ake i A'strije, koji je stvar$o rijedak sl'aj '
koje+ jed$a dr2ava, A'strija, do&iva sve od save8a, dok dr'#a, @je+aka, $e do&iva $i7ta" Save8 ' koje+ jed$a stra$a riskira svoje i$terese, dok
dr'#a koristi sva sredstva da i0 8a7titi" :ed$a i8a sve#a to#a vidi svoj s+isao,
dr'#a k$ji#a
53
a dr'#a $i&el'$7k' lojal$ost" To se i(ak do#odilo sa+o jed$o+ ' (ovijesti ' takvoj +jeri i $a takav $ai$, ali je @je+aka (retr(jela '2as$e
(osljedi;e svo# dr2av$o# vodstva i save8$ike (olitike"
Pre+a to+e, ako je save8 sa Italijo+, &are+ 7to se tie od$osa A'strije (re+a $joj, od sa+o# (oetka &io (ro&le+atia$, to o$da $ikako $ije &ilo
8&o# to#a 7to s' Ha&s&'r8i, re;i+o, 'i$ili (ot('$o (o#re7a$ i8&or ' (o#led' (art$era, ve1 8ato 7to 8a Italij' sa+ ovaj save8 $ije o&e1avao $i7ta
8a '8vrat"
Italija je &ila $a;io$al$a dr2ava" @je$a &'d'1$ost $ei8ostav$o je +orala le2ati $a o&ala+a -editera$a" @a taj $ai$ je svaka s'sjed$a
dr2ava +a$je vi7e (redstavljala (re(rek' $a ('t' ra8voja ove $a;io$al$e dr2ave" Ako '8 sve to '8+e+o ' o&8ir da je sa+a A'strija '$'tar
svoji0 #ra$i;a i+ala (reko !" Talija$a, i da s' dalje sa+i Ha&s&'r8i koji s', s jed$e stra$e, (re('stili @ije+;e (ro;es' slave$i8a;ije, a s
dr'#e stra$e, vrlo do&ro 8$ali kako da Slave$e i @ije+;e okre$' (rotiv Talija$a i+ali i$teres da ovi0 !" Talija$a i8lo2e 'tje;aji+a
de$a;io$ali8a;ije, o$da je &'d'1i va$jsko(olitiki ;ilj Talija$a &io (ot('$o jasa$ i ra8'+ljiv" H$ je tre&ao &iti a$tia'strijski, a (ro$je+aki
koliko #od je to +o#'1e" I ta (olitika je tako?er (ro$a7la $aje$er#i$ij' (odr7k', (a ak i 8a$os$o od'7evlje$je +ed' talija$ski+ $arodo+
&'d'1i da s' $edjela i $e(ravde koje s' Ha&s&'r8i '8 (o+o1 A'strije kao (olitiko# or'2ja stolje1i+a i$ili (rotiv Italije, #leda$o sa
talija$sko# stajali7ta, dose8ale do $e&a" Stolje1i+a je A'strija (redstavljala (re(rek' 'jedi$je$j' Italije" Ha&s&'r8i s' 'vijek i8$ova (r'2ali
(odr7k' kor'+(ira$i+ talija$ski+ di$astija+aL ' stvari, ak je $a (rijela8' i8 jed$o# ' dr'#o stolje1e te7ko dola8ilo do to#a da se
stra$aki ko$#res klerikal$o# i kr71a$sko# dr'7tve$o# (okreta 8avr7i &ilo i+ dr'#i+ osi+ 8a0tjevo+ da se >i+ (o$ovo vrati Pa(i"
Girekt$o se i8ja7$javalo ' (rilo# i$je$i;i da se to s+atra 8adatko+ a'strijske (olitike, ali s', s dr'#e stra$e, &e8o&8ir$o oekivali da lj'di ' Italiji
$ei8ostav$o i8jave veliko od'7evlje$je ' ve8i save8a sa A'strijo+" Tako a'strijska (olitika (re+a Italiji stolje1i+a $ije i+ala skr'('la" H$o 7to je
Kra$;'ska stolje1i+a (redstavljala 8a @je+ak', to je A'strija 'vijek &ila 8a Italij'" Predjeli $a sjever' Italije 'vijek s' &ili (olje djelova$ja $a
koje+ je a'strijska dr2ava is(oljavala svoj' (rijateljsk' (olitik' (re+a Italiji" Hrvatski ('k i voj$i;i &ili s' do$osio;i i $osio;i k'lt're
a'strijske ;ivili8a;ije, i t'2$o je 7to se sve to, djelo+i$o, tako?er (ri(isalo i+e$' @je+ake" Ako da$as i 'je+o aro#a$t$e os'de i
$eodo&rava$je, ' stvari, &esra+$o vrije?a$je $je+ake k'lt're od stra$e Talija$a, o$da $je+aki $arod +o2e da 8a0vali to+e 7to je dr2ava,
i8va$a ka+'flira$a kao @je+aka, do('stila da karakter $je$o# '$'tra7$je# &i1a Talija$i+a &'de (redstavlje$ (osredstvo+ #r'&i0 voj$ika,
koji s' ' vlastitoj a'strijskoj dr2avi &ili s+atra$i $e sa+o lj'di+a koji s' 2ivjeli o dr2av$o+ tro7k', ve1 i 8&o# to#a ka8$o+ od Bo#a"
>at$a slava a'strijske vojske dijelo+ je i8#ra?e$a $a 's(jesi+a koji s' $'2$o (roistekli i8 vjeite +r2$je Talija$a"
Bila je (rava $esre1a 8a @je+ak' 7to to $ije 's(jela s0vatiti, $esre1a, $a(rotiv, skriva$a i 8ata7kava$a i$direkt$o, ako $e i direkt$o &'d'1i da je
@je+aka $a taj $ai$ i8#'&ila dr2av' koja je, kako s' o$da stvari stajale, +o#la (ostati $a7 vjer$i save8$ik, kao 7to je jed$o+ &ila i8'8et$o
(o'8da$ save8$ik Pr'sije"
Tako je stav 7iroko# jav$o# +$ije$ja ' A'striji (ovodo+ rata ' Tri(olij' &io (res'da$ 8a '$'tra7$ji od$os Italije (re+a Ha&s&'r8i+a" Ga je
Be tre&ao #ledati (o(rijeko $a (ok'7aje Italije da kroi ' Al&a$ij' i(ak je &ila ra8'+ljiva stvar" A'strija je s+atrala da s' t' '#ro2e$i $je$i vlastiti
i$teresi" Ali je 8ato o(1e i $eos(or$o '+jet$i+ ('te+ stvara$o $e(rijateljsko ras(olo2e$je (re+a Italiji, kada je o$a kre$'la ' osvaja$je
Tri(olija, &ilo $era8'+ljivo" Korak koji je Italija $ai$ila, +e?'ti+, &io je jasa$" @i jeda$ ovjek $e &i +o#ao o(t'2iti talija$sk' vlad' 7to
je (ok'7ala od$ijeti talija$sk' 8astav' ' (odr'ja koja s' (o svojoj loka;iji, +orale &iti (ri8$ate kao kolo$ijal$e 8a Italij'" @e sa+o 8ato 7to s'
+ladi talija$ski kolo$isti kre$'li sto(a+a drev$i0 >i+lja$a, ve1 8ato 7to je talija$ska ak;ija i i8 dr'#i0 ra8lo#a tre&ala $ai1i $a (o8itiv$e
reak;ije '(ravo ' @je+akoj i A'striji" Fto je Italija &ila a$#a2ira$ija ' Sjever$oj Afri;i, to se, (o (rirodi stvari, o$a sve vi7e s'(rotstavljala
Kra$;'skoj" S'(erior$o dr2av$o vodstvo @je+ake je tre&alo svi+ sredstvi+a &are+ o+etati (rijete1e 7ire$je fra$;'ske 0e#e+o$ije (reko
Sjever$e Afrike, i, o(1e$ito, $je$o otkriva$je ;r$ako# ko$ti$e$ta, '8i+aj'1i (ri to+e ' o&8ir da 7to je +o#'1e vi7e ote2a (ote$;ijal$o voj$o
jaa$je Kra$;'ske $a e'ro(ski+ rati7ti+a, &'d'1i da fra$;'ska vlada, i (ose&$o $je$i voj$i lideri, $is' ostavljali +jesta $i $aj+a$joj s'+$ji da
s' 8a $ji0 afrike kolo$ije i+ale jo7 $eki 8$aaj osi+ da (redstavljaj' sa+o eks(o$ate fra$;'ske ;ivili8a;ije" Zato 7to s' ' $ji+a odav$o
(re(o8$ali i8'8et$e i8vore i8 koji0 s' +o#li re#r'tirati voj$ike 8a sljede1' e'ro(sk' 'trk' ' $aor'2a$j'" Ga se to +o#lo odi#ravati sa+o '
@je+akoj &ilo je jas$o kao da$" Fto je o$da +o#lo &iti (rirod$ije, sa $je+ako# stajali7ta, $e#o da (ot(o+a2e svako +ije7a$je dr'#e sile,
(ose&$o ako je o$a jo7 i &ila $je$ save8$ik" Ftovi7e, fra$;'ska $a;ija je &ila steril$a i $ije i+ala (otre&e 8a 7ire$je+ svo# 2ivot$o# (rostora,
dok je talija$ski $arod, isto tako kao i $je+aki, +orao $ekako (ro$a1i ('t i8 to# (ro&le+a" @eka $itko $e tvrdi da &i to (odra8'+ijevalo
(ljak' T'rske, jer &i ' to+ sl'aj' sve kolo$ije 8aista &ile 'krade$i teritoriji" Sa+o &e8 $ji0 E'ro(lja$i $e &i +o#li 2ivjeti" -i $e+a+o i$teres, i
$e &i #a tre&ali i+ati, da stvara+o dista$;' i ot'?e$je sa Italijo+ i8 (ot('$o $eos$ova$i0 osje1aja $aklo$osti (re+a T'rskoj" Ako je ikada
(ostojala va$jsko(olitika aktiv$ost ' kojoj &i @je+aka i A'strija +o#le ' (ot('$osti s(re+$e da sta$' i8a Italije, o$da je to '(ravo tre&ala
&iti ova" Bilo je
52
adolf 0itler
$a(rosto ska$dalo8$o kako se a'strijski tisak to# vre+e$a, 8a(ravo ;jelok'($o jav$o +$ije$je, (o$ijelo (re+a talija$skoj ak;iji, iji kraj$ji ;ilj
$ije &io $i7ta dr'#o do (ri(aja$je Bos$e i Her;e#ovi$e od stra$e sa+e A'strije" -r2$ja se i8$e$ada ras(la+sala ' to vrije+e, koje je
o&jeloda$ilo (ravo '$'tra7$je ras(olo2e$je ovo# a'strijskoCtalija$sko# od$osa 'toliko vi7e 7to $ije (ostojalo (ravo# ra8lo#a 8a to" :a sa+ ' to
vrije+e &io ' Be' i (ot('$o +i se s+'io #l'( i &esra+a$ $ai$ $a koji je tada save8$ik' 8a&ije$ $o2 ' le?a" Gakle, (od takvi+ okol$osti+a,
8a0tijevati od isto# to# save8$ika lojal$ost, koja &i ' stvari (redstavljala sa+o'&ojstvo 8a Italij', isto je toliko $era8'+$o koliko i $aiv$o"
B'd'1i da ' sve+' to+e (ostoje i sljede1i faktori: (riroda$ voj$o #eo#rafski (olo2aj Italije 'vijek 1e (risiljavati ov' dr2av' da for+'lira (olitik'
koja je $e1e dovesti ' ko$flikt sa s'(erior$o+ (o+orsko+ silo+, kojoj talija$ska +or$ari;a i flota 8ajed$o $e1e &iti ' sit'a;iji da, (re+a
real$i+ (ro;je$a+a, (r'2e ot(or" Sve dotle dok E$#leska (osjed'je $eos(or$' do+i$a;ij' $a +or', i sve dotle dok ta (revlast +o2e &iti
jo7 vi7e ojaa$a -editera$sko+ fra$;'sko+ floto+, (ri e+' Italija i $je$i save8$i;i $e +o#' da i+ (r'2e (ravi ot(or, Italija $e +o2e $i
(o+i7ljati $a to da 8a'8+e stav (rotiv E$#leske" @e s+ije+o od dr2av$i0 lidera tra2iti da, i8 idiotske $aklo$osti (re+a dr'#oj dr2avi, ija je
'8vra1e$a lj'&av &ila jas$o i8ra2e$a '(ravo rato+ ' Tri(olij', 8avr7i tako 7to 1e vlastiti $arod dovesti do '$i7te$ja" Svatko tko i leti+i$o
(ro'i (o+orske 'vjete talija$ske dr2ave +ora isto# tre$'tka s0vatiti da &or&a ove (rotiv E$#leske ' (ostoje1i+ okol$osti+a $ije sa+o
&e8$ad$a $e#o i a(s'rd$a" Tako se Italija 8atekla ' a(sol't$o istoj sit'a;iji ' kojoj se svojevre+e$o $a7la @je+akaL od$os$o, kao 7to
se $ekada Bis+ar;k' ri8ik 'laska ' rat (rotiv >'sije, (ro'8roe$ od stra$e A'strije, i$io toliko +o$str'o8$i+ da se $a kraj' (osvetio to+e
da, kro8 've$i >eosi#'ravaj'1i +irov$i s(ora8'+, 8a$e+ari stvar i$ae (ostoje1e# save8a" @a slia$ $ai$ je 8a Italij' save8 sa A'strijo+ isto tako
&io $eodr2iv o$o# +o+e$ta kada je od E$#leske 'i$ila svo# $e(rijatelja kao re8'ltat to#a" Svatko tko ovo $e 2eli s0vatiti, (ot('$o je $es(oso&a$
da ra8+i7lja (olitiki, (a 8ato, ' $aj&olje+ sl'aj', $ije ' sta$j' $i da vodi (olitik' ' @je+akoj" Ali $je+aki $arod +o2e vidjeti re8'ltat
(olitike ovo# ti(a lj'di, (a 8ato +ora i s$ositi (osljedi;e"
Sve s' to as(ekti koji s' +orali da svesti vrijed$ost save8a sa A'strijo+ $a +i$i+'+" :er je $a taj $ai$ &ilo i8vjes$o da &i @je+aka, 8&o#
$je$o# save8a sa A'strijo+, (o svoj (rili;i isto tako stvorila $e(rijatelje, $e sa+o ' >'siji i >'+'$jskoj, ve1 isto tako ' Sr&iji i Italiji" :er, kao 7to
je ve1 ree$o, $e+a save8a koji se +o2e i8#raditi $a os$ov' (ot('$e $aklo$osti, lojal$osti ili 8a0val$osti" Save8i 1e &iti 'toliko jai 'koliko
dr2ave 'es$i;e +o#' i8 $je#a i8v'1i ve1' korist 8a se&e" @ereal$a je sa+a 2elja da se save8 for+ira $a &ilo koji+ dr'#i+ os$ova+a" @ikada
$e &i0 oekivao da Italija '?e ' save8 sa @je+ako+ i8 lj'&avi (re+a $joj, sa $a+jero+ da joj $a taj $ai$ do$ese korist" Kao 7to $ikada $e &i0
(o2elio da '?e+ ' taj s(ora8'+$i od$os i8 lj'&avi (re+a dr'#oj dr2avi, i8 iste $aklo$osti, ili i8 2elje da joj sl'2i+" Ako se da$as 8ala2e+ 8a
save8 i8+e?' Italije i @je+ake, to radi+ sa+o 8ato 7to vjer'je+ da te dvije dr2ave $a taj $ai$ +o#' i+ati o&ostra$' korist" Gakle, tako da o&je
dr2ave i8 to#a ostvare $a(redak"
Pred$ost Troj$o# save8a le2i isklj'ivo $a stra$i A'strije" Svakako, 8&o# odl''j'1i0 faktora ' (oliti;i (ojedi$a$i0 dr2ava, sa+o &i A'strija
+o#la i+ati $eke koristi od to# save8a" :er, (o svojoj (rirodi Troj$i save8 $ije i+ao a#resiv$i0 sklo$osti" To je &io o&ra+&e$i save8 koji je kao
$ajvi7i ;ilj, (re+a $je#ovi+ odred&a+a, tre&ao 8adr2ati i sa'vati stat's S" @je+aka i Italija s', 'slijed $e+o#'1$osti da is0ra$e vlastite $arode,
&ile (risilje$e da '(otrije&e a#resiv$' (olitik'" Sa+o je A'strija tre&ala &iti sret$a da $a kraj' sa'va svoj' tr'l' dr2av', 7to je ve1 sa+o (o se&i
&ilo $e+o#'1e" Zato 7to $je$a o&ra+&e$a +o1 $ikada $e &i &ila ' sta$j' 's(jeti ' to+e, ofe$8iv$e tr'(e @je+ake i Italije s' kro8 Troj$i save8,
a$#a2ira$e ' sl'2&i o'va$ja a'strijske dr2ave" @je+aka je &ila o&ve8a$a da osta$e ' toj 'lo8i i $a taj $ai$ &ila '$i7te$a, Italija je &r8o ist'(ila i
tako se s(asila" Sa+o &i ovjek, ko+e (olitika $e (redstavlja d'2$ost o'va$ja $aroda svi+ sredstvi+a i (re+a svi+ ras(olo2ivi+
+o#'1$osti+a, +o#ao 2eljeti da os'di takav (ost'(ak"
Ga je stara @je+aka, kao for+al$a $a;io$al$a dr2ava, (red se&e (ostavila 8a ;ilj sa+o dalj$je 'jedi$je$je $je+ake $a;ije, Troj$i save8 &i se
od+a0 (oeo ras('7tati, to jest, od$os sa A'strijo+ &io &i (ro+ije$je$" H$a &i se&e $a taj $ai$ (o7tedjela &roj$i0 $e(rijatelja, koji $ikako $is' +o#li
&iti (re(la7e$i (arola+a o ;arskoj +o1i"
Pre+a to+e, ak $i (redrat$a @je+aka vi7e $ije tre&ala do('stiti da $je$a va$jska (olitika &'de odre?e$a isto for+al$i+ $a;io$al$i+
#ledi7ti+a ako o$i $is' vodili ' (rav;' $eo(0od$i0 $arod$i0 ;iljeva"
<e1 ' (redrat$o+ ra8do&lj', &'d'1$ost $je+ako# $aroda se sastojala ' (ita$j' rje7ava$ja (ro&le+a $je#ovo# odr2a$ja" @je+aki $arod vi7e
$ije +o#ao se&i osi#'rati os$ov$a sredstva 8a 2ivot '$'tar (ostoje1e# teritorija"
Cjelok'($a i$d'strija i s(oso&$ost, kao i 8$a$stve$e +etode o&ra?iva$ja 8e+lje, +o#li s' ' $aj&olje+ sl'aj' sa+o do$ekle '&la2iti
osk'di;', ali $is' +o#li da je s(rijee" Eak i ' #odi$a+a i8'8et$o visoki0 (ri$osa 2etve, o$i vi7e $is'
dr'#a k$ji#a
55
+o#li (okriti vlastite (otre&e 8a (re0ra+&e$i+ $a+ir$i;a+a" A kada s' o$i &ili (rosje$i ili lo7i, o$da s' ve1 ' 8$aaj$oj +jeri ovisili od
'vo8a" Eak je i s$a&dijeva$je ra8$i0 #ra$a i$d'strije sirovi$a+a 8a(alo ' te7ko1e, i +o#lo se osi#'rati sa+o i8 i$o8e+stva"
Postojali s' ra8liiti $ai$i da se (revlada ova osk'di;a" E+i#ra;ija i ko$trola ra?a$ja +orali s' se kate#ori$o od&a;iti ak i sa stajali7ta tada7$je
$a;io$al$e dr2ave" U to+ sl'aj', 8$a$je o &iolo7ki+ (osljedi;a+a &ilo je +a$je 'vjerljivo $e#o stra0 od desetkova$ja" Pre+a to+e, 8a tada7$j'
@je+ak', (ostojale s' sa+o dvije +o#'1$osti da se stvore 'vjeti 8a o'va$je $aroda ' &'d'1$osti, a da se (ri to+e sta$ov$i7tv' $e $a+et$'
o#ra$ie$ja" Ili s' +orali da se 'lo2e $a(ori kako &i se rije7ila (otre&a 8a (rostoro+, to jest, da se stek$' $ovi teritoriji, ili se >ei;0 +orao
(reo&ra8iti ' velik' i8vo8$' fir+'" To je 8$ailo da (roi8vod$j' odre?e$e ro&e tre&a (ove1ati tako da (rela8i do+a1e (otre&e, kako &i se
('te+ i8vo8a +o#la ra8+je$jivati 8a (re0ra+&e$e $a+ir$i;e i sirovi$e"
Svijest o (otre&i 8a (ro7ire$je+ $je+ako# 2ivot$o# (rostora je (ostojala, +ada ' to vrije+e sa+o djelo+i$o" Postojalo je 'vjere$je da se
$aj&olji $ai$ $a koji se +o2e (o$a7ati ' takvi+ okol$osti+a sastojao ' to+e da se @je+aka svrsta ' redove veliki0 kolo$ijal$i0 $aroda"
-e?'ti+, ' stvar$osti, $edostatak ' ra8+i7lja$j' ve1 se o#ledao ' $ai$' (rovo?e$ja ove ideje ' djelo" B'd'1i da s+isao is(rav$e
teritorijal$e (olitike le2i ' i$je$i;i da se 2ivot$i (rostor $aroda (ove1a (odjelo+ $ovi0 (odr'ja 8a sta$ova$je o$o+ dijel' sta$ov$ika
koji (redstavlja vi7ak, a koji, (oto+, ako $e (o(ri+i karakter e+i#ra;ije, +ora &iti ' &liskoj (olitikoj i dr2av$oj ve8i sa do+ovi$o+" To se
vi7e $ije od$osilo $a kolo$ije koje s' kraje+ devet$aesto# stolje1a i dalje stajale $a ras(ola#a$j'" @ji0ova (rostor$a 'dalje$ost, kao i (ose&$i
kli+atski 'vjeti ti0 (odr'ja s(rijeili s' $aseljava$je kakvo s' E$#le8i +o#li (od'8eti ' $ji0ovi+ a+eriki+ kolo$ija+a, @i8o8e+;i '
:'2$oj Afri;i, i o(et E$#le8i ' A'straliji" Kada se sve+' to+e jo7 dodao ;jelok'(a$ karakter $je+ake kolo$ijal$e (olitike, (ro&le+ $aseljava$ja
je (ao ' dr'#i (la$ da &i se $a to +jesto (ostavili (oslov$i i$teresi, koji s' se ' i8'8et$o +aloj +jeri (okla(ali sa 8ajed$iki+ i$teresi+a
$je+ako# $aroda" Tako od sa+o# (oetka vrijed$ost $je+aki0 kolo$ija le2i vi7e ' +o#'1$osti stje;a$ja odre?e$i0 tr2i7ta, koja &i
(roi8vod$jo+ ra8liiti0 kolo$ijal$i0 (roi8voda i, djelo+i$o, sirovi$a, 'i$ila $je+ak' eko$o+ij' $e8avis$o+ od dr'#i0 8e+alja"
To &i svakako ' i8vjes$oj +jeri &ilo 's(je7$o ' &'d'1$osti, ali $ikako $e &i rije7ilo (ro&le+ (re$aselje$osti @je+ake osi+ ako to $e &i
#ara$tira$o osi#'ralo odr2a$je $je+ako# $aroda $a jeda$ s'7ti$ski $ai$ ('te+ i8vo8$e eko$o+ije" Tako &i $je+ake kolo$ije, ('te+
(ovolj$ije is(or'ke sirovi$a, jed$o# da$a, ra8liiti+ i$d'strija+a (r'2ile ve1e +o#'1$osti da se $ad+e1' $a +e?'$arod$o+ tr2i7t'"
Pre+a to+e, $je+aka kolo$ijal$a (olitika je ' $ajd'&lje+ s+isl' te rijei &ila teritorijal$a, ali je (ostala sredstvo $je+ake eko$o+ske
(olitike" U stvari, ak i veliko olak7a$je ' (o#led' '$'tra7$je (re$aselje$osti @je+ake ('te+ $aseljava$ja kolo$ija &ilo je (ot('$o &e8$aaj$o"
Ako je, osi+ to#a, $eko 2elio (rije1i $a (rav' teritorijal$' (olitik', o$da je kolo$ijal$a (olitika, vo?e$a (rije rata, &ila 'toliko &es+isle$ija
&'d'1i da $ije +o#la dovesti do rje7e$ja (ro&le+a (re$aselje$osti @je+ake"
@as'(rot to+e, +e?'ti+, jed$o# da$a, (re+a svi+ real$i+ (redvi?a$ji+a, sa+o $je#ovo i8vr7e$je i8iskivat 1e isto riskira$je
krvo(roli1a kao 7to je &ilo i8iskiva$o ' $aj#ori+ sl'ajevi+a 8a stvar$o koris$' teritorijal$' (olitik'" :er dok je ova vrsta $je+ake
kolo$ijal$e (olitike ' $aj(ovolj$ijoj sit'a;iji +o#la da do$ese sa+o jaa$je $je+ake eko$o+ije, jed$o# da$a je +orala da (osta$e '8rok
fi8iko# s'ko&a sa E$#lesko+" :er $je+aka svjetska eko$o+ska (olitika $ikada $ije +o#la i8&je#$'ti odl''j'1' &or&' sa E$#lesko+"
I8vo8, svjetska tr#ovi$a, kolo$ije i tr#ovaka +or$ari;a +orali s' o$da da se 8a7tite +ae+ od te sile koja se, sa isto# stajali7ta
sa+oodr2a$ja kao @je+aka, dav$o 8atekla ' sit'a;iji da &'de (risilje$a kre$'ti ti+ ('te+" Zato je ova +irolj'&iva eko$o+ska &or&a 8a
osvaja$je +jesta (od s'$;e+ +o#la da se odi#rava sve dotle dok je E$#leska +o#la ra'$ati $a to da 1e do(ri$ijeti (ro(ada$j' $je+ake
ko$k're$;ije isto eko$o+ski+ sredstvi+a, jer se o$da vi7e $ikada $e &is+o (ojavili i8 sje$e" Ali, da je @je+aka 's(jela ' to+e da (otis$e
E$#lesk' $a +irolj'&iv eko$o+ski $ai$, o$da je jas$o da &i fa$to+ ovo# +ir$o# eko$o+sko# osvaja$ja svijeta &io 8a+ije$je$
ot(oro+ &aj'$eta+a"
Be8 s'+$je, &ila je to, +e?'ti+, (olitika ideja do('stiti $je+ako+ $arod' da (ostaje sve &roj$iji ('te+ (orasta i$d'strijske (roi8vod$je i (rodaje
$a +e?'$arod$o+ tr2i7t'" Hva ideja $ije &ila $arod$a, ali je kores(o$dirala sa do+i$a$t$i+ ideja+a &'r2oasko# $a;io$al$o# svijeta to#
vre+e$a" Hvaj ('t je +o#ao &iti (revalje$ ' svako+ sl'aj', sa+o 7to &i to tada ' (ot('$osti jas$o $a8$ailo i stro#o odredilo d'2$ost
$je+ake va$jske (olitike: kraj svjetske tr#ovi$ske (olitike @je+ake +o#ao je sa+o (redstavljati rat sa E$#lesko+" Ali je ' to+ sl'aj'
8adatak $je+ake va$jske (olitike &io da se $aor'2a, ('te+ dalekose2$i0 save8$iki0 +jera, 8a s'ko& sa dr2avo+, koja $a os$ov' isk'stva
d'2e# od sto #odi$a $e &i (ro('stila (rovesti o(1' +o&ili8a;ij' save8$iki0 dr2ava" Ako je @je+aka 2eljela &ra$iti svoj' i$d'strijsk' i
eko$o+sk' (olitik'
59
adolf 0itler
od E$#leske, o$da je (rvo +orala 8atra2iti od >'sije da joj (r'2a (odr7k' ' (o8adi$i" >'sija je tada &ila jedi$a dr2ava koja se +o#la
s+atrati vrijed$i+ save8$iko+, jer $ije i+ala $ikakvi0 ra8lo#a da se s'7ti$ski (rotivi @je+akoj, &are+ $e ' to+ tre$'tk'" Pri to+e je svakako
;ije$a 8a ovaj save8 sa >'sijo+, s o&8iro+ $a to kako s' stvari stajale, le2ala sa+o ' od'staja$j' od save8a sa A'strijo+" :er &i dvoj$i save8 sa
A'strijo+ &io l'dost, ' stvari, (ravo l'dilo" Tek kada je $je+aka (o8adi$a &ila (ot('$o (okrive$a od stra$e >'sije, o$a je +o#la (re1i $a
(o+orsk' (olitik' koj' je svjes$o 's+jerila $a da$ o&ra'$a" Tek tada je @je+aka +o#la isto tako dodijeliti o#ro+$a sredstva $eo(0od$a 8a
'(ot('$java$je flote koja je, &'d'1i da $ije &ila +oder$i8ira$a ' svi+ detalji+a, 8aostajala (et #odi$a, (ose&$o ' (o#led' &r8i$e, i $a taj $ai$
&ila de(lasira$a"
Ali 8a+ka ' a'strijsko+ save8' je &ila toliko velika da se rje7e$je vi7e $ije +o#lo (ro$a1i, i >'sija, koja je (o$ov$o (oela da se
o&$avlja $ako$ r'skoCja(a$sko# rata, +orala je 8a'vijek &iti ot(isa$a" -e?'ti+, tako je ;jelok'($a $je+aka eko$o+ska i kolo$ijal$a (olitika
&ila vi7e od o(as$e i#re" Ei$je$i;a je da se @je+aka tako?er klo$ila ko$a$o# o&ra'$a sa E$#lesko+, i, ' sklad' s ti+, #odi$a+a je $je$ stav
&io 'vjetova$ (ri$;i(o+ $e(rotivlje$ja $e(rijateljskoj stra$i" To je odredilo sve $je+ake odl'ke koje s' &ile $eo(0od$e 8a $je$' o&ra$'
eko$o+ske i kolo$ijal$e (olitike, sve dotle dok, 9" kolovo8a, 3439" #odi$e, E$#leska deklara;ija o rat' $ije oko$ala ovaj $esret$i (eriod
$je+ake 8aslije(lje$osti"
Ga se @je+aka tada +a$je '(ravljala (re+a &'r2oaskoC$a;io$al$i+ $e#o (re+a $arod$i+ #ledi7ti+a, ra8+atrao &i se sa+o dr'#i ('t do
rje7e$ja siro+a7tva i osk'di;e ' 8e+lji, od$os$o, o$aj koji je &io ' ve8i sa sveo&'0vat$ijo+ teritorijal$o+ (olitiko+ ' sa+oj E'ro(i"
Hd t'da je $je+aka kolo$ijal$a (olitika, koja $as je $'2$o dovela ' s'ko& sa E$#lesko+ J (ri e+' je Kra$;'ska 'vijek +o#la da se s+atra
8e+ljo+ koja staje ra+e '8 ra+e sa $e(rijatelje+ &ila (ose&$o $era8&orita 8ato 7to je $a7a &a8a ' E'ro(i tako &ila sla&ija $e#o &ilo koje#
dr'#o# kolo$ijal$o# $aroda od svjetsko# (olitiko# 8$aaja" Pa je tako, $a kraj', s'd&i$a kolo$ija &ila jas$o odl'e$a ' E'ro(i" Z&o# to#a je
svaka $je+aka va$jska (olitika &ila 's+jere$a (rve$stve$o $a jaa$je i 'va$je $je+ake voj$e (o8i;ije ' E'ro(i" Tako s+o +o#li
oekivati vrlo +al' (o+o1 od $a7i0 kolo$ija" @a(rotiv, svako 7ire$je $a7e teritorijal$e &a8e ' E'ro(i a'to+atski &i vodilo ' (rav;' jaa$ja
$a7e (o8i;ije" @ije isto ako $arod i+a $aselje$o (odr'je od 6B", ili, re;i+o, +ilij'$ kvadrat$i0 kilo+etara" U sl'aj' rata, tako, te7ko1a
&or&e 8a sa+oodr2a$je, koja +ora ostati 7to $e8avis$ija od 'tje;aja $e(rijateljski0 aktiv$osti, kao i to 7to je voj$a 8a7tita o+o#'1e$a ve1 sa+o+
(ovr7i$o+ teritorija, (a ' sklad' sa ti+ i $a7e o(era;ije, koje do(ri$ose to+e da $'2$o vodi+o rat $a $a7oj 8e+lji sve &i to &ilo daleko
(od$o7ljivije"
H(1e$ito #ledaj'1i, dakle, odre?e$a o&ra$a (rotiv i8$e$ad$i0 $a(ada le2i ' velii$i dr2av$o# teritorija"
Prije sve#a, +e?'ti+, sa+o ('te+ teritorijal$e (olitike ' E'ro(i lj'dski res'rsi se +o#' (o+i;ati i &iti sa'va$i 8a $a7 $arod,
'klj''j'1i $ji0ovo voj$o kori7te$je" Godat$i0 6" kvadrat$i0 kilo+etara ' E'ro(i +o#' s$a&dijevati (oljo(rivred$i+ do&ri+a
+ilij'$e $je+aki0 seljaka, i 'i$iti dost'($i+ +ilij'$e voj$ika 8a or'2a$e s$a#e $je+ako# $aroda ' tre$'tk' odl'ke"
:edi$o (odr'je ' E'ro(i koje &i +o#la do1i ' o&8ir 8a takv' teritorijal$' (olitik' sto#a jest >'sija" Sla&o 'tvr?e$e 8a(ad$e #ra$i;e (odr'ja,
koja s' ve1 jed$o+ (ri+ila $je+ake kolo$i8atore kao do$ositelje k'lt're, +o#le &i isto tako da se ra8+otre 8a $ov' teritorijal$' (olitik'
$je+ake $a;ije" Zato je ;ilj $je+ake va$jske (olitike &e8'vjet$o +orao &iti da se oslo&odi (o8adi$e (rotiv E$#leske i, $as'(rot to+e, 7to je
+o#'1e vi7e i8olira >'sija" Poto+, sa $e'stra7ivo+ lo#iko+, +i s+o +orali od'stati od eko$o+ske i svjetske tr#ovi$ske (olitike i, ako je to
&ilo (otre&$o, (ot('$o di#$e+o r'ke i od +or$ari;e da &is+o o(et ko$;e$trirali s$a#' ;jelok'($e $a;ije $a ko($e$' vojsk', kao i $ekada
ra$ije" H$da je, vi7e $e#o ikada, save8 sa A'strijo+ +orao &iti raski$'t, jer o$da $i7ta $e &i stajalo $a ('t' da se >'sija i8olira od dr2ave ija je
o&ra$a &ila 8a#ara$tira$a od stra$e @je+ake, ij' (ro(ast s' 2eljele +$o#e e'ro(ske +o1$e dr2ave, ali koj' s' +o#le ostvariti sa+o '
save8' sa >'sijo+" B'd'1i da s' te dr2ave ' @je+akoj (re(o8$ale $ajve1e# &ra$itelja o(sta$ka A'strije, 'toliko s' &ile (risilje$ije da &'d'
(rotiv i8ola;ije >'sije, jer je ;arska i+(erija vi7e $e#o ikada +o#la da i+ i8#leda kao jedi$i +o#'1i faktor +o1i 8a ko$a$o '$i7te$je
Ha&s&'r#a"
Bilo je oi#led$o, +e?'ti+, da sve te dr2ave 8ase&$o $is' 2eljele jaa$je jedi$e a'strijske o&ra$e (o ;ije$' $ajjae# $e(rijatelja
0a&s&'r7ke dr2ave"
Po7to &i ' ovo+ sl'aj', tako?er, Kra$;'ska 'vijek stala $a stra$' $e(rijatelja @je+ake, +o#'1$ost for+ira$ja a$ti$je+ake koali;ije &i stal$o &ila
(ris't$a 'koliko $e &is+o odl'ili raski$'ti save8 sa A'strijo+ kraje+ stolje1a i (re('stiti je $je$oj
dr'#a k$ji#a
56
s'd&i$i, ali ti+e s(asiti $je+aka (odr'ja 8a >ei;0"
Go#odilo se $e7to (ot('$o dr'kije" @je+aka je 2eljela +ir ' svijet'" Zato je i8&je#avala teritorijal$' (olitik', koja je kao takva jedi$o +o#la da
se vodi $a a#resiva$ $ai$, i $a kraj' se (retvorila ' jalov' eko$o+sk' i tr#ovi$sk' (olitik'" -islili s+o da 1e+o osvojiti svijet +ir$i+
eko$o+ski+ sredstvi+a, i $a taj $ai$ $is+o (odr2ali $i jed$' $i dr'#' +o1, ve1 s+o se 'toliko #revitije dr2ali 0a&s&'r7ke dr2ave koja je
(ost'($o tr'lila i od'+irala, 7to $as je stavljalo ' sve ve1' (olitik' i8ola;ij'" Firoki kr'#ovi '$'tar @je+ake s' to (o8dravili, djelo+i$o i8
(ravo# (olitiko# $e8$a$ja, a djelo+i$o i 8&o# (o#re7$o s0va1e$i0 (atriotski0, sl'2&e$i0 ideja, i $a kraj', i8 $ade, i dalje #aje$e, da &i +rsko
;arstvo Ha&s&'r#a, jed$o# da$a, $a taj $ai$ +o#lo &iti sr'7e$o" Kada je &'k$'o krvavi svjetski rat, 2" kolovo8a 3439" #odi$e, (redrat$a
save8$ika (olitika je ve1 (retr(jela stra7a$ (ora8" Ga &i (o+o#la A'striji, @je+aka je &ila #'r$'ta ' rat, koji se (oto+ vodio sa+o oko $je$e
e#8iste$;ije" Protiv$i;i @je+ake s' 8a(ravo &ili $e(rijatelji $je$e svjetske tr#ovi$e, $je$e velii$e, kao i o$i koji s' i7ekivali (ad A'strije"
Prijatelji @je+ake, $e8a+isliva a'stro'#arska dr2av$a str'kt'ra, s jed$e stra$e, i vjeito sla&a i $evolja+a o(tere1e$a T'rska, s dr'#e" Italija
je, +e?'ti+, $a(ravila korak koji je i @je+aka $'2$o tre&ala $a(raviti, da je $je$a s'd&i$a &ila vo?e$a #e$ije+ Bis+ar;ka, a $e sla&i+
filo8ofi+a i 0valisavi+ 0'raC(atrioti+a" Ei$je$i;a 7to je Italija kas$ije ko$a$o (od'8ela ofe$8iv' (rotiv &iv7e# save8$ika, sa+o se jo7 jed$o+
'kla(a ' Bis+ar;kovo (redvi?a$je, od$os$o, da sa+o dvije vrste 'vjeta +o#' 'o(1e (ostojati i8+e?' Italije i A'strije: save8 ili rat"
G
<oj$a +o1 i (o#re7$o 8a;rta$ ;ilj o vra1a$j' #ra$i;a
odi$e 343!", 33" st'de$o#, (ot(isa$o je (ri+irje" Za to je s'd&i$a i8a&rala ovjeka, koji je &io jeda$ od #lav$i0 kriva;a
8a (ad $a7e# $aroda" -att0ias Er8&er#er, (redstav$ik ;e$tral$e vlasti i, (re+a ra8liiti+ tvrd$ja+a, ko(ile jed$e +lade
sl'7ki$je i 2idovsko# (oslodav;a, &io je $je+aki (re#ovara koji je dodao svoje i+e $a dok'+e$t" Hvaj
(a(ir, ' 's(ored&i sa etiri i (ol #odi$e 0erojsko# dr2a$ja $a7e# $aroda, i8#leda jed$ostav$o $es0vatljiv, ako $e (ret(ostavi+o svjes$' $a+jer'
'$i7te$ja @je+ake"
-att0ias Er8&er#er je &io &e8$aaja$ &'r2oaski a$eksio$ist, to jest, jeda$ od o$i0 lj'di koji s', (ose&$o $a (oetk' rata, $a vlastiti $ai$ (ok'7ali
$adok$aditi $edostatak jas$o# rat$o# ;ilja" :er +ada je ' kolovo8', 3439" #odi$e, itav $je+aki $arod i$sti$ktiv$o osjetio da se ' ovoj &or&i radi o
$ji0ovo+ &iti ili $e &iti, i(ak, $ako$ 7to i+ je s(las$'lo (oet$o od'7evlje$je, vi7e $is' &ili svjes$i $i velike 2ivot$e o(as$osti koja i+ je (rijetila,
$iti (otre&e da o(sta$' i (re2ive" <eliko 8lo ideje (ora8a i $je$e (osljedi;e (olako s' &ile skriva$e i (otiskiva$e kao $e&it$e, kro8 (ro+id2&'
koja je '2ivala $eo#ra$ie$' +o1 '$'tar @je+ake, i koja je i8okre$'la ili (ot('$o de+a$tirala stvar$e ;iljeve A$ta$te $a $ai$ koji je
&io isto toliko vje7t koliko i $eisti$it" U dr'#oj i, (ose&$o, ' tre1oj #odi$i rata, to je isto tako ' i8vjes$oj +jeri 's(jelo oda#$ati stra0 od (ora8a
i8 $je+ako# $aroda &'d'1i da, 8a0valj'j'1i (ro+id2&i, $arod vi7e $ije vjerovao ' $e(rijateljev' $a+jer' da '&ija" To je &ilo ' toliko je8ivije
&'d'1i da, $a(rotiv, $ije &ilo do('7te$o da se 'i$i &ilo 7to, 7to &i +o#lo i$for+irati $arod o +i$i+'+' aktiv$osti koje &i tre&alo (od'8eti i
ostvariti ' i$teres' $je#ovo# &'d'1e# sa+oodr2a$ja, kao i o $a#radi $je#ove &es(ri+jer$e 2rtve" Zato se disk'sija o +o#'1i+ rat$i+ ;iljevi+a
odvijala sa+o ' +a$je vi7e $eod#ovor$i+ kr'#ovi+a i (ro$a7la svoj i8ra8 ' $ai$' ra8+i7lja$ja, kao i ' o(1i+ (olitiki+ ideja+a $je$i0
re(re8e$tativ$i0 (redstav$ika" Gok l'kavi +arksisti, koji s' oso&$o (o8$avali (arali8iraj'1i efekt $edefi$ira$osti rat$o# ;ilja, $is' se&i
do8volili da 8a;rtaj' $i jeda$, i ' to i+e (riali sa+o o (o$ov$o+ 's(ostavlja$j' +ira &e8 (ri(aja$ja teritorija i rat$e od7tete, &are+
$eki &'r2oaski (olitiari $astojali s' da $a o#ro+$o krvo(roli1e i &o#o0'l$i $a(ad od#ovore kate#ori$i+ ko$tra 8a0tjevi+a" Svi ti &'r2oaski
(rijedlo8i ti;ali s' se sa+o is(ravke oko #ra$i;a i $is' i+ali $ikakve ve8e sa #eo(olitiki+ ideja+a" U $aj&olje+ sl'aj', o$i s' i dalje
ra8+i7ljali o to+e da is('$e oekiva$ja $je+aki0 #os(odara, koji se ' to vrije+e $is' &avili stvara$je+ ta+(o$ dr2ava, (a se tako ak i
for+ira$je (oljske dr2ave (ri(ad$i;i+a &'r2oa8ije, '8 (ar i8'8etaka, i$ilo kao +'dra odl'ka ' $a;io$al$o (olitiko+ s+isl'" Pojedi$;i s'
(ose&$o isti;ali eko$o+ska stajali7ta ' (o#led' to#a #dje &i koja #ra$i;a +orala &iti for+ira$aL $a (ri+jer, (otre&a da se osvoji r'darski &a8e$ i
dr'#a strate7ka +i7lje$ja, $a (ri+jer,da je $'2$o &ilo 8a(osjeda$je &el#ijske tvr?ave $a rije;i -aas, i tako dalje" Tre&alo &i &iti oi#led$o da to
$ije &io ;ilj dr2ave koja je &ila ' rat' (rotiv dvadeset 7est dr2ava, ' koje+ &i ova koali;ija +orala $a se&e (re'8eti jed$o od
$aj&es(ri+jer$iji0 krvo(roli1a ' (ovijesti, dok je ' do+ovi$i itav jeda$ $arod doslov$o &io (re('7te$ to+e da #lad'je" @e+o#'1$ost da se
doka2e (otre&a 8a ti+ da se rat i8dr2i do(ri$ijela je $je#ovo+ $esret$o+ is0od'"
Zato je, o$da, kada je ' do+ovi$i do7lo do (ot('$o# kra0a, svijest o rat$i+ ;iljevi+a &ila jo7 +a$ja, &'d'1i da s' $je$i (ret0od$i, sla&i
(redstav$i;i ' +e?'vre+e$' odst'(ili jo7 jeda$ korak od $ji0ovi0 ra$iji0 io$ako $e'vjerljivi0 i kli+avi0 8a0tjeva" A to je &ilo (ot('$o
ra8'+ljivo" :er 2eljeti da se rat tako $e8a(a+1e$i0 ra8+jera vodi 8&o# to#a da &i #ra$i;e '+jesto da (rola8e kro8 Her&esta0l tre&ale
(rola8iti kro8 Nie##e, ili da &i '+jesto r'sko# ko+esara ili vladara +o#ao &iti (ostavlje$ $je+aki (ri$; kao vladar $eke r'ske (rovi$;ije
ili $eko# dr'#o# (odr'ja, &ilo je stvar$o $eod#ovor$o i +o$str'o8$o" To le2i ' (rirodi $je+aki0 rat$i0 ;iljeva: 'koliko &i se o $ji+a 'o(1e
(ovela ras(rava, 'toliko &i se kas$ije o$i (ot('$o (ori;ali" Uisti$', 8&o# takvi0 sit$i;a $arod $ije tre&alo $i jeda$ jedi$i sat d'2e da osta$e ' rat',
ija s' se &oj$a (olja (olako (retvarala ' (ravi (akao"
:edi$i rat$i ;ilj koji &i &io vrijeda$ +o$str'o8$o# krvo(roli1a +o#ao &i se sastojati sa+o ' ja+stv' $je+aki+ voj$i;i+a da 1e &or;i+a sa
fro$ta ' traj$o vlas$i7tvo &iti dodijelje$o toliko i toliko stoti$a tis'1a kvadrat$i0 kilo+etara, ili da 1e i+ isto &iti stavlje$o $a ras(ola#a$je '
okvir' o(1e kolo$i8a;ije od stra$e @ije+a;a" @a taj $ai$ &i rat &r8o i8#'&io karakter i+(erijal$o# (od'0vata i, '+jesto to#a, (ostao ;ilj
$je+ako# $aroda" :er, $a kraj', $je+aki #re$adiri stvar$o $e &i (rolijevali krv kako &i Polja;i +o#li do&iti dr2av', ili da &i $je+aki
(ri$; +o#ao sjediti $a (li7a$o+ tro$'"
Tako s+o 343!" #odi$e stajali $a kraj' $era8'+$o# i &es;ilj$o# (rolijeva$ja $ajdra#o;je$ije $je+ake krvi"
:o7 jed$o+ je $a7 $arod dao sve od se&e i (oka8ao 0erojski d'0, 2rtv', (ravi (rkos s+rti i odva2$o (ri0va1a$je od#ovor$osti, ali je, 's(rkos to+e,
&io (risilje$ $a('stiti &oj$a (olja osla&lje$ i (ot'e$" Po&jed$i;i ' tis'1a+a &itaka i okr7aja, $a kraj' s' i(ak &ili (ora2e$i od stra$e o$i0 koji+a
s' $a$osili (ora8e" To je &ilo 8$a+e$je '2as$e s'd&i$e $je+ake '$'tra7$je i va$jske (olitike (redrat$o# vre+e$a i etvoroi(ol#odi7$je#
krvavo# rata"
dr'#a k$ji#a
5I
Sada s' se, $ako$ (ada, t' (ojavila alar+a$t$a (ita$ja: da li je $je+aki $arod $a'io $e7to i8 te katastrofe, da li o$i, koji s' #a $a+jer$o i8dali i to
i$ili sve do da$as, i dalje odre?'j' $je#ov' s'd&i$', da li 1e o$i koji s' do sada (ravili katastrofal$e #re7ke i dalje '(ravljati &'d'1$o71' '8 (o+o1
svoji0 fra8a, i da li 1e se ko$a$o $a7 $arod ed';irati tako da (o$e ra8+i7ljati $a $ov $ai$ o va$jskoj i '$'tra7$joj (oliti;i i ' sklad' sa ti+
(ro+ije$iti $je$e aktiv$osti"
:er ako se 'do $e do#odi $a7e+ $arod', o$ 1e kre$'ti ('te+ $ajve1e (ro(asti i '$i7te$ja"
U kakvoj je sit'a;iji @je+akaM Koji s' i8#ledi 8a $je$' (ers(ektiv'M I kakva je &'d'1$ost ekaM Slo+ koji je $je+aki $arod (retr(io 343!"
#odi$e $e le2i, a to 2eli+ ovdje jo7 jed$o+ (otvrditi, ' (ora8' $je#ove voj$e or#a$i8a;ije, $iti ' #'&itk' or'2ja, ve1 ' '$'tar$je+
(ro(ada$j' koje je otkrive$o ' to vrije+e, a koje se da$as sve vi7e vidi" To '$'tar$je (ro(ada$je le2i isto toliko ' (o#or7ava$j' $je#ove ras$e
vrijed$osti, kao i ' #'&itk' o$i0 vrli$a koje (redstavljaj' os$ov$i 'vjet velii$e $aroda, #ara$tiraj' $je#ov o(sta$ak i '$a(re?'j' $je#ov'
&'d'1$ost"
Polako (rijeti o(as$ost da (le+e$itost krvi, ideja oso&$osti, i $a#o$ sa+oodr2a$ja i7e8$' i8 $je+ako# $aroda" U+jesto to#a trij'+fira
i$ter$a;io$ali8a+ i '$i7tava vrijed$ost $a7e# $arodaL de+okra;ija se 7iri #'7e1i idej' oso&$osti i, $a kraj', 7tet$i (a;ifi8a+ tr'je
+e$talitet koji $astoji da se i8&ori 8a sa+oodr2a$je" -i vidi+o da se (osljedi;e ovo# (oroka ovjea$stva (ojavlj'j' ' svi+ sfera+a 2ivota
$a7e# $aroda" I $e sa+o da se ve1 $a (rvi (o#led 8a(a2a ' (odr'j' (olitike, ve1 isto tako i ' eko$o+iji, a ta (ojava $e i8ostaje $i ' okvir' 2ivota
$a7e k'lt're, tako da 1e, 'koliko se jed$o+ i 8a'vijek $e 8a'stavi, $a7 $arod &iti i8o(1e$ i8 veliko# &roja $a;ija koje i+aj' &'d'1$ost"
@aj8$aaj$iji do+a1i 8adatak ' &'d'1$osti le2i ' otkla$ja$j' ti0 o(1i0 si+(to+a (ro(ada$ja $a7e# $aroda" To je +isija
@a;io$also;ijalistiko# (okreta" @ova $a;ija +ora $ik$'ti i8 to# rada, koji 1e savladati ak i $aj#ora 8la da$a7$ji;e, ras;je( i8+e?'
klasa, 8a koji s' &'r2oa8ija i +arksi8a+ (odjed$ako krivi"
Cilj ovo# refor+atorsko# rada '$'tra7$jo(olitike (rirode +ora se ko$a$o sastojati ' to+e da se $arod' (o$ovo vrati e$er#i$ost kako &i
(oveo &or&' 8a e#8iste$;ij' i $a taj $ai$ s+o#ao s$a#e da svoje i$terese od vital$o# 8$aaja (redstavlja ' i$o8e+stv'"
@a7oj va$jskoj (oliti;i je to tako?er (ostavlje$o kao 8adatak koji +ora is('$iti" :er 7to vi7e '$'tra7$ja (olitika +ora s$a&dijevati
i$str'+e$t $arod$e s$a#e ' va$jskoj (oliti;i, isto tako va$jska (olitika +ora, kro8 ak;ije i +jere koje 'svaja, vi7e '$a(re?ivati i (odr2avati
stvara$je ovo# i$str'+e$ta"
Ako je 8adatak va$jske (olitike stare, &'r2oaske $a;io$al$e dr2ave &io dalj$je 'jedi$je$je ' E'ro(i o$i0 koji (ri(adaj' $je+akoj $a;iji,
kako &i (ost'($o ra8vili vi7' teritorijal$' (olitik' ' (o#led' $aroda, o$da 8adatak va$jske (olitike i8 (oslijerat$o# ra8do&lja +ora '
(oetk' &iti o$aj koji '$a(re?'je for+ira$je '$'tra7$je# i$str'+e$ta +o1i" :er, va$jsko(olitike as(ira;ije (redrat$o# ra8do&lja i+ale s'
$a ras(ola#a$j' dr2av' koja $ije &ila toliko 8a0tjev$a ' (o#led' $aroda, ali koja je i+ala i8va$red$o 're?e$' vojsk'" Eak i ako je @je+aka i8
to# vre+e$a odav$o (restala toliko i$8istirati $a or'2a$i+ s$a#a+a, kao $a (ri+jer stara Pr'sija, 8&o# e#a je &ila $ad+a7e$a od stra$e dr'#i0
dr2ava, (ose&$o ' st'($j' or#a$i8a;ije vojske, i(ak je '$'tra7$ja kvaliteta stare vojske &ila $e's(oredivo s'(erior$ija ' od$os' $a sve
ostale i$stit';ije" U to vrije+e, ovaj $aj&olji i$str'+e$t vje7ti$e ratova$ja stajao je $a ras(ola#a$j' dr2av$o# vodstva sa odva2$o+ va$jsko+
(olitiko+" Kao (osljedi;a ovo# i$str'+e$ta, kao i o(1e# visoko# st'($ja (o7tova$ja koje je '2ivao, slo&oda $a7e# $aroda $ije &ila sa+o
re8'ltat $a7e stvar$o doka8a$e s$a#e, ve1 o(1e# (ovjere$ja koje s+o i+ali ' re8'ltat ovo# i8va$red$o# voj$o# sredstva, a djelo+i$o i '
re8'ltate (reostalo# '8or$o# dr2av$o# a(arata"
@je+aki $arod vi7e $e (osjed'je $aj8$aaj$ije sredstvo 8a o&ra$' $a;io$al$i0 i$teresa, ili #a &are+ (osjed'je ' $edovolj$oj +jeri, i to daleko od
(ret0od$e os$ove, koja je 'vjetovala $je#ov' ra$ij' s$a#'"
@je+aki $arod je stekao (la1e$ik' vojsk'" U @je+akoj je (rijetila o(as$ost da te (la1e$ike tr'(e $e (ad$' $a $ivo $aor'2a$i0
(oli;aja;a, o(re+lje$i0 (ose&$i+ te0$iki+ or'2je+" A 's(ored&a $je+ake (la1e$ike vojske sa e$#lesko+ is(ostavilo se kao $e(ovolj$o
(o @ije+;e" E$#leska (la1e$ika vojska 'vijek je &ila $ositelj e$#leske voj$e o&ra$e i a#resiv$i0 ideja, kao i $je$e voj$e tradi;ije" U
$je$i+ (la1e$iki+ tr'(a+a i $joj svojstve$o+ (oli;ijsko+ s'stav', E$#leska je ras(ola#ala voj$o+ or#a$i8a;ijo+ koja je, ' (o#led'
$je$o# oto$o# (olo2aja, 8aista, i8#leda, &ila (riklad$a 8a &or&' do kraja ' i+e e$#leski0 vital$i0 i$teresa" E$#leska se &orila '8 (o+o1
(la1e$ike vojske sve dotle dok s' 8adovoljavali o&ra$' e$#leski0 i$teresa" H$a je od+a0 8vala do&rovolj;e i+ &i &or&a 8a0tijevala ve1e
o&ve8e" Uvodila &i o(1' re#r'ta;ij' i+ &i vidjela da 8a ti+ (ostoji (otre&a dr2ave" :er &e8 o&8ira $a to kako je tre$'t$a or#a$i8a;ija e$#leski0
s$a#a ot(ora i8#ledala, 'vijek je &ila oda$a $e'stra7ivoj &or&i 8a E$#lesk'" A sl'2&e$a vojska ' E$#leskoj je 'vijek &ila
5!
adolf 0itler
sa+o sredstvo ' o&ra$i e$#leski0 i$teresa, koja se &orila svojevolj$o, i $ije (re8ala ak $i od to#a da se ako je $eo(0od$o, (rolije krv ;ijele $a;ije"
Kad #od s' e$#leski i$teresi &ili o8&ilj$o dovede$i ' (ita$je, o$a je ' svako+ sl'aj' 8$ala kako da odr2i i o'va jedi$stvo koje, (ro+atra$o
isto te0$iki, ide toliko daleko koliko i 8a0tjev 8a sta$dard +o1i"
Us(oredi+o li ovdje i8ra2e$' &eskraj$o od#ovor$' &ri#' sa frivol$o71' sa kojo+ je @je+aka, kao i $a;io$al$a &'r2oa8ija @je+ake ' to+e,
8a(ostavila or'2a$e s$a#e ' (redrat$o+ ra8do&lj', $as i da$ da$as +ora o&'8eti t'#a" U(ravo tako kao 7to je E$#leska 8$ala da je $je$a
&'d'1$ost, ' stvari sa+a $je$a e#8iste$;ija, ovisila o s$a8i +or$ari;e, isto tako je i $a;io$al$a $je+aka &'r2oa8ija tre&ala 8$ati da
e#8iste$;ija i &'d'1$ost $je+ako# >ei;0a ovise o ko($e$i+ or'2a$i+ s$a#a+a $a7e 8e+lje" U E'ro(i, @je+aka je tre&ala sta$dard dvije sile
$a ko($' s'(rotstaviti sta$dard' dvije sile $a +or'" I da (o('t E$#leske, koja je sa veliko+ odl'$o71' ra8+atrala ra8lo# 8a 'la8ak ' rat
(riliko+ &ilo kakvo# kr7e$ja ovo# sta$darda, i @je+aka ' E'ro(i s(rijei voj$o+ odl'ko+ &ilo kakav (ok'7aj da se $je$oj vojs;i
(ri?e s &oka (reko Kra$;'ske i >'sije, (a ak i takvo+ odl'ko+ koja se +ora $a#lo do$ijeti, i koja sa+a (o se&i (redstavlja do&r' (rilik'"
Eak je i ovdje &'r2oa8ija jed$' od Bis+ar;kovi0 i8java (ri+ije$ila (ot('$o (o#re7$o i $a a(sol't$o &es+isle$ $ai$" Bis+ar;kov'
tvrd$j' da o$ $ije $a+jeravao (od'8eti (reve$tiva$ rat, rados$o s' doekali i iskoristili svi sla&i, +alod'7$i, i isto tako $eod#ovor$i (olitiari i8
fotelja, kao (okri1e 8a '2as$e (osljedi;e $ji0ove (olitike koja $ije vodila $ik'da" Sa+o s' (ri to+e 8a&oravili da s' sva tri rata koja je
vodio Bis+ar;k &ili ratovi 7to s', &are+ (re+a ko$;e(;ija+a ovi0 filo8ofa koji s' &ili (rotiv (reve$tiv$i0 ratova, +o#li &iti i8&je#$'ti"
>a8+islite, $a (ri+jer, kakve &i se 'vrede od stra$e @a(oleo$a III, 3!I" #odi$e, o&r'7ile $a da$a7$j' @je+ak' kada &i odl'ila da 'lo2i
8a0tjev #os(odi$' Be$edettij' da +alo '&la2i svoj to$" @i @a(oleo$ $i itav fra$;'ski $arod $e &i +o#li (otak$'ti da$a7$j' $je+ak'
re('&lik' da kre$e $a Seda$L ili +o2da $etko vjer'je da &i rat i8 3!BB" #odi$e +o#ao &iti s(rijee$ da je Bis+ar;k 2elio dr'#aijeM Sada &i se
ovdje +o#lo (ri#ovoriti da s' ' (ita$j' ratovi sa jas$o (ostavlje$i+ ;ilje+, a $e o$aj ti( rata iji jedi$i ra8lo# le2i ' stra0' od $a(ada $e(rijatelja,
dok je ovo, ' stvari, sa+o ra8+i+oila2e$je ' rijei+a" B'd'1i da je Bis+ar;k &io 'vjere$ da je &itka sa A'strija$;i+a &ila $ei8&je2$a, o$ se 8a
to (ri(re+io i 8a(oeo je o$da kada s' (rilike od#ovarale Pr'siji" >efor+a fra$;'ske vojske od stra$e +ar7ala @ila jas$o je stavila do 8$a$ja
$a+jere fra$;'ske (olitike i fra$;'sko# 7ovi$i8+a da je ' (ita$j' $aor'2ava$je 8a $a(ad $a @je+ak'" U stvari, &e8 s'+$je je &ilo +o#'1e da
Bis+ar;k 3!I" #odi$e ko$flikt ra8rije7i $a +ira$ $ai$, ali je &ilo koris$ije da s'ko& ra8rije7i rato+ ' vrije+e kada or#a$i8a;ija
fra$;'ske vojske jo7 $ije (ostala +aksi+al$o efikas$a" Ftovi7e, sve te i$ter(reta;ije Bis+ar;kovi0 tvrd$ji i+aj' jeda$ $edostatak, $ai+e, o$e
+ije7aj' Bis+ar;ka di(lo+ata sa re('&liki+ (arla+e$tar;e+" Kako je Bis+ar;k sa+ o;je$jivao takve i8jave $aj&olje se vidi ' $je#ovo+
od#ovor' ovjek' koji #a je is(itivao 'oi i8&ija$ja (r'skoCa'strijsko# rata i (oka8ao velik' 8$ati2elj' da li Bis+ar;k 8aista 2eli $a(asti A'strij'"
Hvaj +' je $a to, sa $edok'ivi+ i8ra8o+ li;a, od#ovorio: %@e, ja $e+a+ $a+jer' $a(asti A'strij', ali $e+a+ $a+jer' $i da joj sao(1i+ ako to
&'de+ 2elio 'i$iti"*
Hsi+ to#a, $ajte2i rat koji je Pr'sija ikada vodila &io je (reve$tiv$i rat" Kada je Krederi;k <eliki (reko ra8$i0 (iskarala ko$a$o sa8$ao o
$a+jera+a $je#ovi0 stari0 $e(rijatelja, $ije ekao da #a $a(ad$', &'d'1i da je ' os$ovi od&a;ivao (reve$tiva$ rat, ve1 je od+a0 st'(io '
ak;ij' i sa+ i0 $a(ao" Za @je+ak', svako kr7e$je dva $eo(0od$a sta$darda tre&alo je &iti (ovod 8a (reve$tiv$i rat" :er 8a 7to &i se lak7e +o#lo
od#ovarati (red (ovijesti: 8a (reve$tiv$i rat 349" #odi$e, koji+ se Kra$;'skoj +o#ao $a$ijeti (ora8 ' tre$'tk' kada se >'sija i8#leda &ila 8a(etljala
' Isto$oj A8iji, ili 8a Svjetski rat koji je 'slijedio 8&o# ovo# 8a$e+ariva$ja, a koji je 8a0tijevao +$o#o vi7e krvi i str+o#lavio $a7 $arod ' (akle$i
(ora8M E$#leska $ikada $ije i+ala takvi0 skr'('la" @je$a dva sta$darda +o1i $a +or' i8#leda da s' &ili (red'vjeti 8a o'va$je e$#leske
$e8avis$osti" Sve dok je i+ala s$a#e, $ije do8voljavala $i $aj+a$j' (ro+je$' ' takvoj sit'a;iji" Kada s', +e?'ti+, ta dva sta$darda
+o1i &ili (ov'e$a $ako$ Svjetsko# rata, o$da je do to#a do7lo tek (od (ritisko+ okol$osti, koje s' &ile jae od svake s'(rot$e &rita$ske
$a+jere" Sa A+eriko+ U$ijo+ stvore$a je $ova +o1 takvi0 di+e$8ija da je (rijetila ;jelok'($oj tada7$joj vlasti i voj$o+ (oretk' dr2ava"
U svako+ sl'aj', sve do da$as e$#leska +or$ari;a je 'vijek &ila '(eatljiv doka8 da je, &e8 o&8ira $a to kako kao vid or#a$i8a;ije i8#leda
ko($e$a vojska, o$a odl'$o odredila volj' E$#leske 8a sa+oodr2a$je+" To je &io ra8lo# 8a7to e$#leska (la1e$ika vojska $ikada
$ije stekla lo7a o&ilje2ja dr'#i0 (la1e$iki0 tr'(a" Bila je to &or&e$a voj$a sila sa i8va$red$o+ (ojedi$a$o+ o&'ko+, sa i8'8et$i+
$aor'2a$je+ i ko$;e(;ijo+ sl'2e$ja, $a koje se #ledalo kao $a s(ort" Tako je o$o 7to je ovi+ +ali+ tr'(a+a dalo (ose&a$ 8$aaj &io
direkta$ ko$takt sa lako 'oljivi+ +a$ifesta;ija+a &rita$sko# svjetsko# ;arstva" B'd'1i da se ova (la1e$ika vojska i8&orila 8a slav',
'#led i sjaj$' re('ta;ij' E$#leske ' #otovo svi+ dijelovi+a svijeta, i o$a sa+a se $a taj $ai$ (roslavila" Nj'di koji s' da$as ' :'2$oj Afri;i, E#i(t'
i, (ovre+e$o, ' I$diji, (redstavljali s' i$terese E$#leske kao $ositelji voj$o# (resti2a, i $a taj $ai$ tako?er stekli 'tisak o#ro+$e velii$e
Brita$sko# ;arstva"
dr'#a k$ji#a
54
Takva (rilika ' (ot('$osti $edostaje da$a7$ji+ $je+aki+ (la1e$iki+ tr'(a+a" U stvari, 7to se vi7e osje1a+o (risilje$i+a $a to da i$i+o
'st'(ke ovo+ d'0' ' +aloj vojs;i, (od (ritisko+ (a;ifistiki $astroje$e (arla+e$tar$e ve1i$e, koja ' stvar$osti (redstavlja i8daji;e vlastito#
$aroda i 8e+lje, o$a (olako (restaje &iti rat$o sredstvo" U+jesto to#a, o$a (rerasta ' (oli;ijske jedi$i;e 8a o'va$je reda i +ira, 7to, ' stvari,
8$ai +ir$odo(sko (odi$java$je" @i jed$a vojska veliki0 '$'tra7$ji0 vrijed$osti $e +o2e se o&'iti ako (ri(re+e 8a rat $is' ;ilj $je$e
e#8iste$;ije" @e (ostoje vojske 8a o'va$je +ira, ve1 sa+o 8a ratova$je do sa+o# kraja, do (o&jede" Ukratko, 7to $etko vi7e $astoji da
otr#$e o&ra$' >ei;0a od tradi;ije stare vojske, to 1e o$a (ostati +a$je tradi;io$al$a" :er, 7to se tie tr'(a, vrijed$ost tradi;ije $e le2i '
$ekoliko 's(je7$i0 #'7e$ja '$'tra7$ji0 7trajkova i (o&'$a, ili ' s(reava$j' (ljake 2ivot$i0 $a+ir$i;a, ve1 ' slavi stee$oj kro8 (o&jed$ike
&itke" U stvar$osti, +e?'ti+, o&ra$a $je+ako# >ei;0a $a('7ta tradi;ij' te slave tako 7to i8 #odi$e ' #odi$' sve +a$je oliava $a;io$al$'
idej'" Ukoliko ko$a$o '&ije svjesta$, $a;io$al$i, (a ot'da i $a;io$alistiki d'0 ' vlastiti+ redovi+a i 'klo$i $je#ove (redstav$ike, kako &i
odao (o7tova$je de+okrati+a i o&i$i+, a+&i;io8$i+ lj'di+a, to 1e se vi7e ot'?ivati i (ostajati stra$a; (red vlastiti+ $arodo+" @eka se
li;e+jer$i+ d2e$tl+e$i+a $e do(ada to 7to +o#' 's(ostaviti ko$takt sa $arodo+ i$e1i 'st'(ke (a;ifistikoCde+okratsko+ dijel' $a7e#
$aroda" Svaka voj$a or#a$i8a;ija kao takva d'&oko je o+r8$'ta od stra$e ovo# dijela $je+ako# $aroda sve dotle dok je o$a 8aista voj$a, a $e
ra8&oj$ika o&ra$a i$ter$a;io$al$e (a;ifistike &'r8e i$teresa" :edi$i dio sa koji+ vojska +o2e &iti '$'tra7$je (ove8a$a i $a koji +o2e ra'$ati '
s+isl' voj$e vrijed$osti jest sa+o je8#ra $a;io$al$e svijesti $a7e# $aroda, koja $e +isli $a voj$iki $ai$ sa+o i8 tradi;ije, ve1, (rije &i se
+o#lo re1i, i8 $a;io$al$e lj'&avi, a tako?er je i jedi$i dio koji je s(re+a$ da o&'e siv' &l'8' kako &i o&ra$io ast i slo&od'" @eo(0od$o je,
+e?'ti+, da voj$a sila odr2i &liske od$ose sa o$i+a i8 iji0 redova, ' sl'aj' 0it$e (otre&e, +o2e da se s$a&dijeva lj'di+a, a $e sa o$i+a koji je
i8daj' kad #od i+ se 'ka2e (rilika" Ako se da$a7$ji lideri $a7e tako8va$e o&ra$e >ei;0a +o#' o(0oditi de+okratski koliko i+ je volja,
o$i i(ak $a taj $ai$ $ikada $e1e 's(ostaviti &li2' ve8' sa $je+aki+ $arodo+, jer $je+aki $arod ko+e to dolik'je $e +o2e se $a1i '
de+okratsko+ ta&or'" Hd kako, +e?'ti+, &iv7i starje7i$a o&ra+&e$i0 jedi$i;a $je+ako# >ei;0a, #e$eral vo$ See;kt, $e sa+o da $ije
(r'2io ot(or 'kla$ja$j' (rekalje$i0, svjes$o $a;io$al$o orije$tira$i0 as$ika, ve1 je to i sa+ (odr2ao, o$i sa+i s' ko$a$o stvorili a(arat koji #a je
sr'7io lako# sr;a"
Po7to se #e$eral See;kt (ov'kao, 'tje;aj de+okratsko# (a;ifi8+a je (ostajao sve s$a2$iji sa ;ilje+ da se ok'(e o&ra+&e$e s$a#e koje s' sada7$ji
vladari dr2ave i+ali $a '+' kao ideal: re('&likoCde+okratskoC(arla+e$tar$o vodstvo"
Hi#led$o je da va$jska (olitika $e +o2e &iti vo?e$a takvi+ sredstvo+" Zato se da$as (rvi 8adatak $je+ake '$'tra7$je (olitike +ora
sastojati ' to+e da se $je+ako+ $arod' (r'2i voj$a or#a$i8a;ija koja od#ovara $a;io$al$oj s$a8i" B'd'1i da o&li;i da$a7$ji0 o&ra+&e$i0
s$a#a $ikada $e1e +o1i 8adovoljiti ovaj ;ilj, i da s', $a(rotiv, 'vjetova$i +otivi+a va$jske (olitike, 8adatak $je+ake va$jske (olitike je da
stvori sve (rilike koje &i do('stile reor#a$i8a;ij' @je+ake $a;io$al$e vojske" :er to +ora &iti vrsto 8a;rta$ ;ilj &ilo koje# (olitiko#
liderstva ' @je+akoj, kako &i jed$o# da$a (la1e$ik' vojsk' o(et 8a+ije$ila (rava @je+aka $a;io$al$a vojska"
:er '(ravo tako kao 7to s' da$a7$ji, isto te0$iki, voj$e kvalitete s'(erior$ije, tako o(1e kvalitete $je+aki0 o&ra+&e$i0 s$a#a +oraj' o(adati
' $ji0ovo+ dalj$je+ ra8voj' ' &'d'1$osti" Pret0od$o s(o+e$'ti &i $es'+$jivo tre&alo &iti (ovjere$i 8ajed$o #e$eral' vo$ See;kt' i kor('s'
as$ika o&ra+&e$i0 s$a#a" Tako &i $je+ake o&ra+&e$e s$a#e +o#le, ' stvari, (osl'2iti kao voj$i refere$t$i okvir 8a &'d'1' $je+ak'
$a;io$al$' vojsk'" Isto tako kao 7to, o(1e$ito #ledaj'1i, 8adatak o&ra+&e$i0 s$a#a +ora &iti da, (ri+je$o+ ed'ka;ije ' okvir' 8adatka
$a;io$al$e &or&e, o&'i +as' as$ika i $ared$ika 8a &'d'1' @a;io$al$' vojsk'"
@i jeda$ @ije+a; koji 8aista voli svoj $arod $e &i s+io da se (re(ire oko to#a da li &i ovaj ;ilj stal$o tre&alo i+ati (red oi+a" A ak i +a$je
&i tre&alo dovoditi ' (ita$je to da je $je#ovo ostvare$je +o#'1e sa+o ako lideri $a;io$al$e va$jske (olitike osi#'raj' o(1e $eo(0od$e (red'vjete"
Pre+a to+e, (rvi 8adatak $je+ake va$jske (olitike je (rve$stve$o stvara$je 'vjeta koji o+o#'1avaj' 'skrs$'1e $je+ake vojske" :er 1e sa+o '
to+ sl'aj' &it$e (otre&e $a7e# $aroda +o1i (ro$a1i svoje adekvat$o 8ast'($i7tvo"
S'7ti$ski, +e?'ti+, dalje +ora &iti '8eto ' o&8ir da (olitike ak;ije, koje &i tre&ale #ara$tirati (o$ov$o 's(ostavlja$je $je+ake vojske,
+oraj' le2ati '$'tar refere$t$o# okvira $eo(0od$o# &'d'1e# ra8voja @je+ake kao takve"
Ht'da $e+a $i (otre&e (ose&$o $a#la7avati da do (ro+je$e ' da$a7$joj voj$oj or#a$i8a;iji, a(sol't$o $e8avis$o od da$a7$je
'$'tra7$jo(olitike sit'a;ije, kao i ra8lo#a va$jske (olitike, $e +o2e do1i sve dotle dok isto $je+aki i$teresi i $je+aka #ledi7ta $e (odi#$'
#las ' i+e takvo# (reokreta"
9
adolf 0itler
U (rirodi svjetsko# rata, kao i ' $a+jeri #lav$i0 $e(rijatelja @je+ake, le2i da ov' velik' &itk' $a 8e+lji 'rede i i8jed$ae $a takav $ai$ da '
i$teres' 7to ve1e# &roja dr2ava &'de to da se o$a (rod'2i '$edo#led" To se ostvar'je kro8 s'stav (odjele teritorija, ' okvir' koje# se rav$o(rav$e
dr2ave, koje i$ae i+aj' dr'#aija stre+lje$ja i te2e ra8liiti+ ;iljevi+a, stal$o dr2e ' $e(rijateljstv' (o+o1' stra0a od to#a da &i, ' sl'aj'
da @je+aka o(et jed$o+ (osta$e jaka, +o#le (retr(jeti #'&itke"
Zato, ako je deset #odi$a $ako$ Svjetsko# rata i dalje +o#'1e da se, 's(rkos svi+ isk'stvi+a svjetske (ovijesti, odr2i vrsta koali;ije (o&jed$iki0
dr2ava, o$da ra8lo# le2i sa+o ' i$je$i;i kojo+ se @je+aka +o2e diiti, 7to se (a+ti ta &or&a ' kojoj je $a7a do+ovi$a 0ra&ro 'stala (rotiv
dvadeset 7est dr2ava"
I to 1e tako trajati sve dotle dok stra0 od #'&itaka 'slijed (o$ov$o# 's(ostavlja$ja $je+ako# +o1$o# >ei;0a &'de ve1i od te7ko1a i8+e?'
ti0 dr2ava" Pored to#a, oi#led$o je i da 1e to trajati sve dotle dok $i#dje $e &'de (ostojala volja da se $je+ako+ $arod' do8voli
(o$ov$o $aor'2ava$je, $a koje te (o&jed$ike dr2ave +o#' #ledati kao $a (rijet$j'" @a os$ov' sa8$a$ja da, kao (rvo, (ravo 8ast'(a$je
$je+aki0 vital$i0 i$teresa '&'d'1e $e +o2e da se odvija ('te+ $eadekvat$i0 $je+aki0 o&ra+&e$i0 s$a#a, ve1 kro8 @je+ak'
$a;io$al$' vojsk', da kao dr'#o, stvara$je @je+ake $a;io$al$e vojske $ije +o#'1e sve dotle dok da$a7$je va$jsko(olitiko #'7e$je
@je+ake $e osla&i, i kao tre1e, da je (ro+je$a (re(reka va$jske (olitike ' or#a$i8a;iji @a;io$al$e vojske i8#leda +o#'1a sa+o ako se
takva $ova for+a;ija $e s0va1a kao (rijet$ja, (ojavlj'j' se slijede1e i$je$i;e ' ve8i sa $je+ako+ va$jsko+ (olitiko+, +o#'1o+ ' ovo+
tre$'tk':
@i (od koji+ 'vjeti+a da$a7$ja @je+aka $e s+ije svoj' va$jsk' (olitik' vidjeti kao for+al$' (olitik' #ra$i;a" Kada se (ri$;i( vra1a$ja
#ra$i;a i8 3439" #odi$e jed$o+ 'sta$ovio kao ;ilj va$jske (olitike, @je+aka se s'oila sa 8atvore$i+ fala$#a+a &iv7i0 $e(rijatelja" A tada je &ila
isklj'e$a svaka +o#'1$ost da se 'redi dr'#a vojska, koja &i vi7e sl'2ila $a7i+ i$teresi+a, ' 's(ored&i sa o$o+ iji je defi$itiva$ o&lik odre?e$
+irov$i+ '#ovoro+" Tako je va$jsko(olitiki slo#a$ o vra1a$j' #ra$i;a (ostao sa+o fra8a, jer $ikada $ije +o#ao &iti ostvare$ 'slijed
$edostatka $eo(0od$i0 s$a#a 8a $je#ovo ostvare$je"
Karakteristi$o je da s' '(ravo (ri(ad$i;i tako8va$e $je+ake &'r2oa8ije, (o$ov$o (redvo?e$i li#o+ (atriota, kre$'li ' ostvare$je ovo#
$aj#l'(lje# va$jsko(olitiko# ;ilja" H$i 8$aj' da je @je+aka $e+o1$a" H$i, dalje, 8$aj' da &i (ot('$o $e8avis$o od $a7e# '$'tar$je#
(ro(ada$ja, voj$a sredstva &ila $eo(0od$a radi vra1a$ja $a7i0 #ra$i;a, a isto tako dalje 8$aj' da +i $e ras(ola2e+o ti+ sredstvi+a 8&o#
(osljedi;a +irov$o# '#ovora i, $a (osljetk', da +i $e +o2e+o do1i do $ji0 8&o# vrsto# fro$ta $a7i0 $e(rijatelja" Pa i(ak, o$i (ro#la7avaj'
va$jsko(olitiki slo#a$, koji '(ravo 8&o# svo# s'7ti$sko# karaktera 8a'vijek 'daljava &ilo kakv' (rilik' da se do?e do ti0 sredstava +o1i, koja
&i &ila $eo(0od$a kako &i (or'k' isto# to# slo#a$a 'o(1e 's(jeli ostvariti"
To je o$o 7to se $a8iva &'r2oa8ijski+ dr2av$i7tvo+, a ' $je#ovi+ (lodovi+a, koje i+a+o (rilik' vidjeti, o#leda se $e's(oredivi d'0
koji $ji+e '(ravlja"
Tada7$joj Pr'siji &ilo je (otre&$o sa+o seda+ #odi$a, od 3!B" do 3!35" #odi$e, 8a (re(orod" U isto vrije+e, &'r2oa8ijsko dr2av$i7tvo,
'jedi$je$o sa +arksi8+o+, dovelo je @je+ak' ' (ro(ast" Fto je veliki 's(je0 ' oi+a da$a7$je# %Bis+ar;ka*, #os(odi$a Strese+a$$a, jer $'di
$e7to 7to je +o#'1e, $e7to 7to &i ak i #ore s(o+e$'ti #os(odi$ Strese+a$$ +o#ao ostvariti" I (olitika je '+jet$ost sa#ledava$ja
+o#'1$osti" Ga je Bis+ar;k ikada (o+islio da 1e #a s'd&i$a os'diti da to+ i8javo+ ovlasti dr2av$ike kvalitete #os(odi$a
Strese+a$$a, sasvi+ si#'r$o &i je (ov'kao, ili &i +' kratko+ $a(o+e$o+ 'ki$'o (ravo da se $a $j' (o8ove"
Tako je slo#a$ o vra1a$j' $je+aki0 #ra$i;a kao ;ilj ' &'d'1$osti dvostr'ko #l'( i o(asa$, 8ato 7to, ' stvari, $i $a koji $ai$ $ije korista$,
$iti vrijeda$ &or&e i 2rtvova$ja"
Hdatle s' $je+ake #ra$i;e i8 3439" #odi$e &ile takve da s' (redstavljale $e7to $edovr7e$o $a a(sol't$o isti $ai$ kao 7to s' #ra$i;e svi0 $a;ija '
svi+ vre+e$i+a $edovr7e$e" Teritorijal$a (odjela svijeta je 'vijek tre$'ta$ re8'ltat &or&e i ra8voja, koji $ikako $ije ko$aa$, ve1 (redstavlja traja$
(ro;es" Dl'(o je '8eti #ra$i;' i8 &ilo koje #odi$e kao '8orak ' $a;io$al$oj (ovijesti, i &e8 (ri(re+e, (redstaviti je kao (olitiki ;ilj" -i se
$arav$o, +o2e+o (o8ivati $a #ra$i;e i8 3B9!" #odi$e, ili i8 3532" #odi$e, i tako dalje, isto tako kao i #ra$i;e i8 3439" #odi$e" Ti+ vi7e 7to,
'isti$', #ra$i;e i8 3439" #odi$e $is' &ile 8adovoljavaj'1e ' $a;io$al$o+, voj$o+ ili #eo(olitiko+ s+isl'" To je jed$ostav$o &ila tre$'t$a
sit'a;ija ' &or&i $a7e# $aroda 8a o(sta$ak, koja se odvijala stolje1i+a" Pa ak i da se Svjetski rat $ije odi#rao, ova &or&a se $e &i (rivela kraj' 3439"
#odi$e"
dr'#a k$ji#a
93
Ga je $je+aki $arod, ' stvari, 's(io vratiti #ra$i;e i8 3439" #odi$e, 2rtve Svjetsko# rata $e &i &ile +a$je '8al'd$e" @a(rotiv, ' jed$o+ takvo+
(ovratk' #ra$i;a $e &i &ilo $i tr'$ke koristi 8a &'d'1$ost $a7e# $aroda" Hva isto for+al$a (olitika, koj' je $a7a $a;io$al$a &'r2oa8ija vodila
oko #ra$i;a &ila je isto toliko $e8adovoljavaj'1a ' (o#led' $je$o# is0oda, koliko i $edo('stivo o(as$a" To se ak $e +ora $i o&'0vatiti
i8reko+ o '+jet$osti sa#ledava$ja +o#'1$osti, jer je ovo, i8$ad sve#a, sa+o teoretska fra8a, koja io$ako i8#leda (o#od$a da '$i7ti svak'
(rakti$' +o#'1$ost"
U stvari, takav ;ilj va$jske (olitike tako?er $e +o2e i8dr2ati jed$o (ravo kritiko is(itiva$je" Zato s' i 'i$je$i (ok'7aji da se +otivira +a$je $a
os$ov' lo#ike a vi7e $a $ivo' $a;io$al$e asti"
@a;io$al$a ast 8a0tjeva da (ovrati+o #ra$i;e i8 3439" #odi$e" To je, 'ostalo+, i sadr2aj disk'sija toko+ veeri (rovede$i0 '8 (ivo, koje
(redstav$i;i $a;io$al$e asti odr2avaj' $a sve stra$e"
Prije sve#a, $a;io$al$a ast $e+a $ikakve ve8e sa o&ve8o+ vo?e$ja #l'(e i $e8a+islive va$jske (olitike &'d'1i da (osljedi;a lo7e
va$jske (olitike +o2e (redstavljati #'&itak slo&ode $aroda, ija je direkt$a (osljedi;a ro(stvo, i koja se $i(o7to $e +o2e (ro+atrati kao 'vjet
$a;io$al$e asti" Svakako i8vjesta$ st'(a$j $a;io$al$o# dostoja$stva i asti +o2e da se sa'va ak i (od (ritisko+, ali to o$da $ije (ita$je
'8vikiva$ja (arola ili &'ji;e (ra8$i0 fra8a, ve1 $a(rotiv, i8ra8 koji &i se tre&ao 8as$ivati $a dostoja$stv' koji+ $arod (od$osi svoj' s'd&i$'"
@eka ' da$a7$joj @je+akoj $itko $e (ria, (rije sve#a, o $a;io$al$oj asti, $eka se $itko $e 's'di da (odi#$e #las, kao da &i $a;io$al$' ast $etko
+o#ao sa'vati &ilo kakvo+ vrsto+ retoriko# 8avija$ja" @e, to se $e +o2e raditi i 8&o# to#a $je vi7e jed$ostav$o $e+a" A $je vi7e $e+a $e 8ato
7to s+o i8#'&ili rat, ili 8ato 7to je Kra$;'ska ok'(irala El8as i Notari$#ij', ili 8ato 7to s' Polja;i 'krali #or$j' Fle8ij', ili 8ato 7to s' Talija$i '8eli :'2$i
Tirol" @e, $a;io$al$e asti vi7e $e+a 8ato 7to je $je+aki $arod, ' $ajte2e vrije+e svoje &or&e 8a o(sta$ak, $a svijetlost da$a i8$io sav $edostatak
karaktera, $e(rikrive$' servil$ost, (o('t lji#avo# 'li8i7tva (sa koje se +o2e $a8vati jedi$o sra+$i+" I8 ra8lo#a 7to s+o se tako &ijed$o (o#$'li, a
da $as $a to $iko $ije (ri+orao, ' stvari, 8ato 7to s' lideri ovo# $aroda, $as'(rot vje$oj (ovijes$oj isti$i i $a7e+ vlastito+ sa8$a$j', sa+i
'+islili rat$' krivi;', i $a taj $ai$, isti$ski o(teretili ;jelok'(a$ $a7 $arod, kao i 8ato 7to je i &e8 '#$jetava$ja $e(rijatelj 's(ijevao da '
$a7e+ $arod' (ro$a?e tis'1e kreat'ra koje s' +' s(re+$o (o+a#ale" Zato je, $a(rotiv, &ilo o$i0 koji s' &esra+$o krivili vrije+e veliki0 djela
$a7e# $aroda, (lj'vali $ajslav$ij' 8astav' svi0 vre+e$a i isti$ski je '(rljali, kidali kokard' sa voj$ika koji s' se vra1ali k'1i, a (red koji+a je
svijet dr0tao, #a?ali 8astav' &lato+, skidali trake i odlije asti, i vi7estr'ko sro8ali ak i sa+' 's(o+e$' $a $ajslav$iji $je+aki (eriod" @i
jeda$ $e(rijatelj $ije tako $ar'2io $je+ak' vojsk' kao 7to s' je oskr$avili (redstav$i;i @ove+&arsko# 8loi$a" @i jeda$ $e(rijatelj
$ije ' tolikoj +jeri doveo ' (ita$je slav' i velii$' ko+a$da$ata @je+ake vojske kao 7to s' je oklevetali (od+'kli (redstav$i;i $ove ideje
vladavi$e" A 7to je jo7 si#'r$ije o&e7astilo $a7 $arod: ok'(a;ija $je+aki0 (odr'ja od stra$e $e(rijatelja, ili k'kavil'k koji+ je &'r2oa8ija
(redala $je+aki >ei;0 or#a$i8a;iji svod$ika, d2e(aro7a, de8ertera, ;r$o&'r8ija$a;a i (la1e$iki0 $ovi$araM @eka #os(oda da$as (resta$'
(riati is(ra8$e (rie o $je+akoj asti sve dok se kla$jaj' vladavi$i &e7a71a" H$i $e+aj' (rava da vode va$jsk' (olitik' ' i+e $a;io$al$e
asti ako vode '$'tra7$j' (olitik' o&ilje2e$' $aj&esra+$iji+ a$ti$a;io$ali8+o+ koji je ikada (o#odio velik' $a;ij'"
Tko #od da$as 2eli ist'(iti ' i+e $je+ake asti (rvo +ora (ovesti $e+ilosrda$ rat (rotiv $je$i0 soto$ski0 oskr$avitelja" H$i $is' $e(rijatelji
drev$i0 vre+e$a, ve1 (redstav$i;i @ove+&arsko# 8loi$a: sk'( +arksista, de+okratski0 (a;ifista, destr'ktiv$i0 i8daji;a $a7e 8e+lje, koji s'
$a7 $arod #'r$'li ' sada7$je sta$je $e+o1i"
>'2iti &iv7e $e(rijatelje ' i+e $a;io$al$e asti a 'va2avati i (ri8$avati &estid$e save8$ike isti0 ti0 $e(rijatelja kao vladare '$'tar $ji0ove vlastite
8e+lje to ' (ot('$osti od#ovara $a;io$al$o+ dostoja$stv' ove da$a7$je, tako8va$e, $a;io$al$e &'r2oa8ije"
Iskre$o (ri8$aje+ da &i0 se +o#ao (o+iriti sa svaki+ od $a7i0 &iv7i0 va$jski0 $e(rijatelja, ali 8ato jesa+ i 'vijek 1' &iti 8akleti $e(rijatelj
i8daj$ika $a7e# $aroda, koji se $ala8e ' $a7i+ redovi+a"
<rlo je t'2$o i d'&oko (o$i2avaj'1e sve o$o 7to $a+ je $e(rijatelj 8adao, ali 7teta koj' s' (oi$ili Ij'di @ove+&arsko# 8loi$a (redstavlja
$aj&esra+$iji i $aj+i8er$iji kri+i$al svi0 vre+e$a" :a se 8ala2e+ 8a to da $adok$adi+ sv' $e(ravd' $ai$je$' $je+akoj asti tako 7to
$astoji+ sve te kreat're jed$o# da$a (o8vati $a od#ovor$ost" -ora+ i(ak od&a;iti idej' kako &i &ilo koja dr'#a os$ova +o#la &iti
sta$dard 8a 're?e$je va$jske (olitike i8'8ev od#ovor$osti da osi#'ra slo&od' i &'d'1i 2ivot $a7e# $aroda"
Cjelok'($a &es+isle$ost (olitike #ra$i;a, koj' vodi $a;io$al$a (atriotska &'r2oa8ija, i8ra2ava se $a os$ov' sljede1e#
92
adolf 0itler
ra8+atra$ja:
Ako se (ri0vati da $je+aki, kao +ateri$ji je8ik, &'de +jerilo, $je+aka $a;ija &roji + +ilij'$a sta$ov$ika" Hd te ;ifre, $ +ilij'$a se $ala8e '
do+ovi$i"
Ht'da je P &roj svi0 @ije+a;a ' svijet', dok je sve#a = +ilij'$a '$'tar da$a7$je teritorije >ei;0a, koja (redstavlja 8 (ostotaka od 'k'($o# &roja
sta$ov$ika"
So
Be8$ad$ost rje7e$ja eko$o+sko# (ita$ja
&8iro+ $a to da @ije+;i $is' 'jedi$je$i ' do+ovi$i, 7to 8a (osljedi;' i+a (ost'($o s+a$jiva$je &roja si$ova oda$i0 svojoj $a;iji, +ora se
'8eti ' o&8ir sljede1a stvar, to jest, da 1e se ;jelok'(a$ &roj od (ri&li2$o $ +ilij'$a @ije+a;a 8ate1i ' sit'a;iji ' kojoj 1e, (re+a vjerojat$osti,
jed$o# da$a do1i do $ji0ove de#er+a$i8a;ije" H$i $i ' ko+ sl'aj', +e?'ti+, vi7e $e1e &iti ' sta$j' da '8+' odl''j'1i 'dio ' s'd&o$os$oj
&or&i do+ovi$e, a isto tako $i ' k'lt'r$o+ ra8voj' svo# $aroda" -a 7to @ije+;i (ojedi$a$o 's(jeli ostvariti ' Sjever$oj A+eri;i, to $e1e i1i
' (rilo# $je+ako+ $arod' kao takvo+, ve1 1e do(ri$ijeti k'lt'r$o+ 'jedi$java$j' A+erike U$ije" T' s' @ije+;i 8aista sa+o o$i koji
$ada0$j'j' i i$e (lod$i+ dr'#e $arode" U stvari, velii$a ti0 $a;ija, o(1e$ito #ledaj'1i, $erijetko se +o2e (ri(isati visoko+ (ostotk' $je+aki0
do(ri$osa i dosti#$'1a"
Kada &'de+o i+ali $a '+' ovaj ko$sta$ta$ #'&itak lj'di, isto# tre$'tka 1e+o +o1i (ro;ije$iti koliko je &e8vrijed$a (olitika #ra$i;a,
(odr2ava$a od stra$e &'r2oa8ije"
Eak i ako &i $je+aka va$jska (olitika tre&ala (ovratiti #ra$i;e i8 3439" #odi$e, (ostotak $je+ako# 2ivlja ' okvir' teritorija >ei;0a, to
jest, (ri(ad$ika $a7e $a;ije, rastao &i 's(rkos ovo+e sa+o od P (ostotaka do = (ostotaka" Pre+a to+e, vjerojat$ost rasta ovo# (ostotka te7ko da
&i 'o(1e vi7e +o#la &iti dovede$a ' (ita$je"
Ako, 's(rkos to+e, @ije+;i koji 2ive i rade ' i$o8e+stv' &'d' 2eljeli ostati vjer$i svojoj $a;iji, to ' (oetk' +o2e &iti sa+o (ita$je je8ika i
oda$osti k'lt'ri, a 7to &i ta 2elja vi7e (rerastala ' svjes$o osje1a$je (ri(ad$osti, to &i vi7e do+ovi$a $je+ake $a;ije svoji+ i+e$o+ do(ri$osila
dostoja$stv' $je$i0 (redstav$ika"
Gakle, 7to @je+aka kao >ei;0 &'de svijet' vi7e (re$osila o&ilje2je velii$e $je+ako# $aroda, to 1e vi7e @ije+;i koji $e 2ive ' svojoj dr2avi,
$a taj $ai$, do&iti (oti;aj da se &are+ s ra8lo#o+ +o#' (o$ositi ti+e 7to d'0ov$o (ri(adaj' ovo+ $arod'" S dr'#e stra$e, 7to se &jed$ije
do+ovi$a o(0odi (re+a vlastiti+ i$teresi+a, i ' sklad' sa ti+ ostavlja lo7 'tisak $a dr'#e 8e+lje, 'toliko 1e $a7i e+i#ra$ti &iti sla&ije +otivira$i
da osje1aj' (ri(ad$ost jed$o+ takvo+ $arod'"
B'd'1i da se $je+aki $arod $e sastoji od Oidova, s'7ti$ski dio $je+ako# &i1a, (ose&$o ' a$#losakso$ski+ 8e+lja+a, i(ak 1e se, $a2alost,
sve vi7e a$#li8irati i, (o svoj (rili;i, &iti 1e i8#'&lje$ 8a $as, i d'0ov$o i ideolo7ki, isto o$ako kao 7to s' $je#ova (rakti$a dosti#$'1a ve1 i8#'&lje$a
8a $ji0"
Fto se, +e?'ti+, tie s'd&i$e o$i0 @ije+a;a koji s' raski$'li ve8e sa $je+ako+ $a;ijo+ 8&o# Svjetsko# rata i +irov$o# '#ovora, +ora se re1i
da s' $ji0ova s'd&i$a i &'d'1$ost sko(a$i sa o&$avlja$je+ (olitike +o1i do+ovi$e"
I8#'&lje$i teritoriji $e1e &iti (ovra1e$i ('ki+ (rotesti+a, ve1 (o&jed$iki+ +ae+" Pre+a to+e, tko #od da$as (ri2eljk'je
oslo&o?e$je &ilo koje# teritorija ' i+e $a;io$al$e asti, +ora tako?er &iti s(re+a$ da riskira sve, da se i8&ori or'2je+ i (o$'di svoj 2ivot 8a
oslo&o?e$je, ' s'(rot$o+ sl'aj', o&ia$ &r&ljava; &i tre&ao dr2ati je8ik 8a 8'&i+a" U8 to, $arav$o, slijedi d'2$ost isto tako (a2ljivo#
ra8+i7lja$ja da li s+o dovolj$o jaki da i8dr2i+o takv' &or&', dr'#o, da li krv koj' riskira+o vodi, ili +o2e voditi, 2elje$o+ 's(je0', i tre1e,
da li je (osti#$'t 's(je0 ra8+jera$ krvi koja +ora &iti 2rtvova$a"
:av$o (rotestira+ (rotiv tvrd$je da $a+ d'2$ost $a;io$al$e asti $ala2e da do('sti+o da se $a &oj$o+ (olj' dva +ilij'$a +'7kara;a 2rtv'j'
svojo+ krvlj' kako &is+o, (od 'vjeto+ da se ostvari $aj&olji re8'ltat, &ili ' sta$j' da '$ese+o ;ijeli0 etvrt +ilij'$a +'7kara;a, 2e$a i dje;e '
$a7e (o(is$e k$ji#e" Hvdje $a djel' svakako $ije $a;io$al$a ast, ve1 $edostatak (ri$;i(a, ili l'dilo" U svako+ sl'aj', $a;io$al$' ast 8a jeda$
$arod $e +o2e (redstavljati to da #a vodi l'd ovjek"
<eliki $arod 1e 8ajed$iki+ (od'0vato+ svakako 8a7tititi i (osljed$je# #ra?a$i$a, ali je (o#re7$o (ri(isivati to asti i (o7tova$j', a $e, (rije
sve#a, (ro$i;ljivo+ 'vid' i lj'dsko+ isk'stv'" Sve dotle dok $a;ija tolerira $e(ravd' $ai$je$' $eki+ $je$i+ #ra?a$i+a, to 1e o$a
(olako, ali si#'r$o, sve vi7e sla&iti svoj' (o8i;ij', &'d'1i da 1e takva tolera$;ija (osl'2iti '$'tra7$je+ jaa$j' a#resiv$o# $e(rijatelja, isto
o$ako kao 7to 1e $a#risti vjer' ' s$a#' $ji0ove vlastite dr2ave" Svi +i, vrlo do&ro, i8 (ovijesti 8$a+o koje (osljedi;e $astaj' stal$i+
'st'(;i+a ' +ali+ stvari+a, a ka+oli $e1e+o 8$ati $'2$e (osljedi;e koje o$i ostavljaj' ' (o#led' kr'($i0 stvari" Zato 1e &ri2$o dr2av$o
vodstvo radije voditi ra'$a o i$teresi+a svoji0 #ra?a$a i ' (o#led' $aj+a$ji0 sit$i;a &'d'1i da je $a taj $ai$ ri8ik $je#ovo# o&ve8iva$ja
s+a$je$ to$o toliko koliko ri8ik $e(rijatelja raste" Ako se da$as ' &ilo kojoj dr2avi $a$ese $ekakva $e(ravda e$#lesko+ #ra?a$i$', i o$
iskoristi svoje #ra?a$sko (ravo da se &ra$i, o(as$ost od to#a da 1e E$#leska &iti 'v'e$a ' rat 8&o# to# jed$o# jedi$o#
99
adolf 0itler
E$#le8a $ije $i7ta ve1a 8a E$#lesk' $e#o 8a &ilo koj' dr'#' 8e+lj' ' kojoj se $a$osi $e(ravda" Hdatle vrsta ak;ija vlade ' o&ra$i ak i jed$e
oso&e 'o(1e $e (redstavlja $e(od$o7ljiv ri8ik, jer 1e dr'#a dr2ava, ' stvari, &iti vrlo +alo 8ai$teresira$a 8a to da (ovede rat 8&o# &e8$aaj$e
$e(ravde, koja je &ila $a$ijeta toj jed$oj oso&i" H(1a ideja asti &ila je for+'lira$a $a os$ov' ovo# sa8$a$ja i tis'1'#odi7$je (ri+je$e ovo#
(ri$;i(a, $ai+e, da +o1$a dr2ava '8i+a svako# (ojedi$a$o# #ra?a$i$a (od 8a7tit' i &ra$i #a svi+ svoji+ sredstvi+a"
Galje, kro8 (rirod' e'ro(ske 0e#e+o$ije, toko+ vre+e$a je ra8vije$a i8vjes$a (raksa da se de+o$strira ideja '#leda i asti $a +a$jeCvi7e
jed$ostav$i+ (ri+jeri+a, tako da (odi#$e (resti2 (ojedi$i0 e'ro(ski0 dr2ava, ili da i+ &are+ (r'2i i8vjes$' sta&il$ost" Ei+ se Kra$;'8' ili
E$#le8' $a$ese $eka $avod$a, ili ak la2$a, $e(ravda ' i8vjes$i+ 8e+lja+a koje s' &ile sla&e i +a$je s$a2$e ' voj$o+ s+isl', o&ra$a doti$o#
(red+eta &i se (od'8i+ala or'2a$i+ sredstvi+a" To jest, (ar rat$i0 &rodova &i de+o$striralo voj$' sil', koja &i se ' $aj#ori+ sl'ajevi+a
sastojala ' (alj&i sa &ojevo+ +'$i;ijo+, ili iskr;ava$j' voj$i0 s$a#a, i+e &i se i8vr7ilo ka2$java$je" @erijetko se do#a?alo da se, $a taj $ai$,
(ro$ala8io $eki i8#ovor 8a i$terve$;ij'"
<jerojat$o se E$#leskoj $ikada $e &i do#odilo ak $i da ra8+je$i $ot' sa Sjever$o+ A+eriko+ 8&o# $eko# &e8$aaj$o# i$;ide$ta, 8a koji &i
se krvavo osvetila, re;i+o, Ni&eriji"
Pre+a to+e, 7to se (ojedi$a$i #ra?a$i$ vi7e &ra$i i8 isto (rakti$i0 ra8lo#a i to svi+ ras(olo2ivi+ sredstvi+a ' jed$oj jakoj dr2avi, to se od
>ei;0a, &'d'1i da je ostao (ot('$o &e8 o&ra$e i (ostao $e+o1a$, +o2e +a$je oekivati da (od'8+e va$jsko(olitiki korak $a os$ov'
tako8va$e $a;io$al$e asti, koji $'2$o +ora, $a kraj', dovesti do to#a da sr'7i sve $je#ove i8#lede 8a &'d'1$ost" :er ako $je+aki
$arod o(ravdava svoj' da$a7$j' (olitik' #ra$i;a, 8a koj' se 8ala2' tako8va$i $a;io$al$i kr'#ovi, $'2$o71' da (redstavlja $je+ak' ast,
(osljedi;a $e1e &iti s(ase$je $je+ako# '#leda, ve1 iska8iva$je $je+ako# &e7a71a" Gr'#i+ rijei+a, 'o(1e $ije sra+ota i8#'&iti teritorije,
ali je sra+ot$o voditi (olitik' koja $ei8&je2$o vodi ' (oro&ljava$je vlastito# $aroda" I to sve sa+o 8ato da &i se dalo od'7ka kro8 r'2$e (rie i
da &i se i8&je#la ak;ija,kao i 8ato 7to je to sa+o (ita$je (ra8$e (rie" Ga s+o stvar$o 2eljeli 'sta$oviti (olitik' koja 8a ;ilj i+a $a;io$al$'
ast, o$da &is+o je +orali (ovjeriti oso&a+a vrijed$i+ (o7tova$ja (re+a svi+ 8ajed$iki+ (redstava+a asti" -e?'ti+, sve dotle dok
$je+ak' '$'tra7$j' i va$jsk' (olitik' vode s$a#e koje, sa ;i$i$i+ os+jesi+a, ' Parla+e$t' >ei;0a (ro#la7avaj' da 8a $ji0 $e (ostoji
do+ovi$a koja se 8ove @je+aka, dotle 1e (rvi 8adatak ovi0 (rete$;io8$i0 0eroja, (re('$i0 $a;io$al$o &'r2oa8ijski0 i (atriotski0 fra8a,
&iti da (osredstvo+ $ji0ove '$'tra7$je (olitike osi#'raj' $ajjed$ostav$ije (ri8$a$je ideji $a;io$al$e asti ' @je+akoj" Ali 8a7to o$i to $e
i$eL ' stvari, s'(rot$o to+e, 8a7to 'la8e ' koali;ije sa otvore$i+ i8daj$i;i+a 8e+lje $a ra'$ ove tako8va$e $a;io$al$e astiM Zato 7to &i, '
(rotiv$o+, &ila (otre&$a te7ka &or&a, $a iji is0od #ledaj' +alod'7$o, i koji &i, ' stvari, +o#ao dovesti do $ji0ovo# '$i7te$ja" Pre+a
to+e, $ji0ov oso&$i 2ivot is(ada svetiji od o&ra$e $a;io$al$e asti ' 8e+lji" Us(rkos to+e, s(re+$i s' $a to da riskiraj' &'d'1$ost $a;ije 8a
(ar otr;a$i0 fra8a"
@a;io$al$a (olitika #ra$i;a (ostaje (ot('$o &es+isle$a 'koliko, osi+ da$a7$ji0 $esret$i0 okol$osti i 8adataka,$e o&rati+o (a2$j' $a (otre&' da
'o&lii+o 2ivot $a7e# $aroda ' &'d'1$osti" Zato je (olitika #ra$i;a &'r2oa8ijskoC(atriotski0 kr'#ova $a7e do+ovi$e (ose&$o &es+isle$a, jer
8a0tjeva da se riskira i8'8et$o veliko krvo(roli1e, a (ri to+e i(ak sadr2i i8'8et$o +ale i8#lede 8a &'d'1$ost $a7e# $aroda"
U da$a7$je vrije+e, $je+aka $a;ija je daleko +a$je ' +o#'1$osti da se is0ra$i $a vlastito+ teritorij' $e#o ' +ir$odo(sko vrije+e" Svi (ok'7aji
&ilo kro8 (ove1a$' (roi8vod$j', ili o&ra?iva$je (reostalo# $eo&ra?e$o# 8e+lji7ta da se ostvari (orast $je+ake (roi8vod$je 2ivot$i0
$a+ir$i;a, $is' o+o#'1ili $a7e+ $arod' da 2ivi od vlastite 8e+lje" U stvari, $arod koji da$as 2ivi ' @je+akoj $e +o2e vi7e &iti 8adovolje$
(ri$osi+a ostvare$i+a ' 8e+lji" Svaki dalj$ji (orast ovi0 (ri$osa, +e?'ti+, $e &i &io $a+ije$je$ (orast' (ri0oda $a7e# sta$ov$i7tva, ve1 &i '
(ot('$osti &io (otro7e$ $a to da se 8adovolje o(1e 2ivot$e (otre&e (ojedi$a;a" -odel 2ivot$o# sta$darda koji se ovdje stvara (rve$stve$o
je odre?e$ (o8$ava$je+ 'vjeta i 2ivota ' A+erikoj U$iji" U(ravo tako kao 7to 2ivot$e (otre&e r'ral$i0 8ajed$i;a rast' kao (osljedi;a
(ost'($o# osvje71iva$ja i 'tje;aja 2ivota ' veliki+ #radovi+a, tako rast' i 2ivot$e (otre&e ;ijeli0 $a;ija (od 'tje;aje+ 2ivota &olje
ras(ore?e$i0 i &o#atiji0 $a;ija" @erijetko se 2ivot$i sta$dard sta$ov$i7tva, koji je (rije tridesetak #odi$a i8#ledao tako kao da je dosti#ao
svoj +aksi+'+, s+atra $eod#ovaraj'1i+ i8 jed$ostav$o# ra8lo#a 7to je ' +e?'vre+e$' stvore$ 'vid ' sta$dard dr'#o# $aroda, isto
tako kao 7to se 'o(1e (odra8'+ijeva da ovjek, ak i i8 $aj$i2i0 dr'7tve$i0 kr'#ova, (osjed'je stvari koje s' (rije osa+deset #odi$a &ile
$evjerojata$ l'ks'8 ak i 8a (redstav$ike vi7i0 klasa" Fto se vi7e (rostora (re+osti ('te+ +oder$e te0$olo#ije, a (ose&$o
ko+'$ika;ija, tako se i $a;ije vi7e 8&li2avaj', a ' jaa$j' $ji0ovi0 '8aja+$i0 ve8a dola8i do i$te$8iv$ije ra8+je$e, (ri e+' 2ivot$i 'vjeti
jed$e ostavljaj' tra# $a dr'#oj, 8&o# e#a
dr'#a k$ji#a
96
o$e 'ostalo+ i te2e ka to+e da se (ri&li2e i dosti#$' jed$a dr'#'" Po#re7$o je ra8+i7lja$je da ovjek $a d'#e sta8e +o2e 8adr2ati $arod
odre?e$e k'lt're i isto tako a'te$ti$o# k'lt'r$o# 8$aaja $a (rosje$o+ 2ivot$o+ sta$dard' (o8iva$je+ $a o(i(ljive i$je$i;e ili ak $a ideale"
Firoke +ase (ose&$o $e1e (oka8ati ra8'+ijeva$je 8a ovo" H$e s' te koje tr(e i (od$ose $evoljeL (a ili #'$?aj' (rotiv o$i0 koji s' (o $ji0ovo+
+i7lje$j' $eod#ovor$i 7to je o(as$o, (ose&$o ' de+okratski+ dr2ava+a, &'d'1i da $a taj $ai$ stvaraj' '(ori7te 8a sve (ok'7aje '
revol';io$ar$i+ (revrati+a J ili vlastiti+ +jera+a (ok'7avaj' is(raviti stvari (re+a svo+ s0va1a$j' i $a0o?e$j'" Bitka (rotiv dje;e 8a(oi$je"
H$i 2ele 2ivjeti kao dr'#i, a $e +o#'" I+a li ie# (rirod$ije# od od#ovor$osti (red koj' se (ostavljaj' velike o&itelji, ' koji+a vi7e $e+a
o('7ta$ja kro8 8a&av', i koje s' o#ra$ie$e i o(tere1e$e te7ki+ +'ka+a koliko to sa+o +o#' &iti"
Ht'da je (o#re7$o vjerovati da &i &roj $je+aki0 sta$ov$ika '&'d'1e +o#ao da se (ove1a 8a0valj'j'1i (orast' '$'tra7$je (oljo(rivred$e
(roi8vod$je" U $aj&olje+ sl'aj', is0od 1e se sastojati sa+o ' 8adovolje$j' $arasli0 2ivot$i0 (otre&a" Ali, &'d'1i da (orast ovi0 2ivot$i0 (otre&a
ovisi o 2ivot$o+ sta$dard' dr'#i0 $a;ija koje, +e?'ti+, stoje ' daleko (ovolj$ije+ od$os' $aselje$osti sta$ov$i7tva (re+a teritoriji, o$i 1e, '
&'d'1$osti, tako?er &iti daleko is(red $as ' (o#led' 2ivot$i0 res'rsa" Pre+a to+e, ovaj (oti;aj $ikada $e1e i7e8$'ti, i jed$o# da$a 1e do1i ili
do $esklada i8+e?' 2ivot$o# sta$darda ovi0 $aroda i o$i0 koji i+aj' +a$je 8e+lje, ili 1e ovi (oto$ji &iti real$o (risilje$i ili sa+o 'vjere$i ' to
da $adalje +oraj' da s+a$j'j' &roj sta$ov$ika" I8#ledi $je+ako# $aroda s' &e8$ad$i" @i tre$'t$o (ostoje1i 2ivot$i (rostor, $iti o$o 7to je
(osti#$'to vra1a$je+ #ra$i;a i8 3439" #odi$e, $e1e $a+ o+o#'1iti da 2ivi+o 2ivoto+ kakvi+ 2ivi a+eriki $arod" Ako to 2eli+o, ili teritorij
$a kojoj 2ivi $a7 $arod +ora 8$aaj$o da se (ove1a, ili 1e $je+aka eko$o+ija +orati (o$ovo da kre$e ('te+ koji $a+ je ve1 (o8$at i8
(redrat$o# ra8do&lja" E$er#ija je $eo(0od$a ' o&a sl'aja" Pose&$o, (rije sve#a, ' s+isl' o&$avlja$ja '$'tra7$je e$er#ije $a7e# $aroda, a
(oto+ ' di8a$j' &or&e$e #otovosti i voj$o# jaa$ja" Ga$a7$ja se $a;io$al$a @je+aka, koja is('$je$je $a;io$al$o# 8adatka vidi ' li+itira$oj
(oliti;i #ra$i;a, $e +o2e 8avaravati da 1e $a taj $ai$ rije7iti (ro&le+ $a;io$al$o# odr2a$ja" :er ak i $ajve1i 's(je0 ove (olitike vra1a$ja #ra$i;a
i8 3439" #odi$e, do$io &i sa+o o&$avlja$je eko$o+ske sit'a;ije i8 te #odi$e" Gr'#i+ rijei+a, (ita$je odr2a$ja koje je o$da, kao i da$as, &ilo
(ot('$o $erije7e$o, (ri+orat 1e $as da se vrati+o ('tovi+a svjetske eko$o+ije i svjetsko+ i8vo8'" U stvari, $je+aka &'r2oa8ija, i
tako8va$a Ni#a @aroda, tako?er ra8+i7ljaj' sa+o ' eko$o+skoC(olitiko+ s+isl'" Proi8vod$ja, i8vo8 i 'vo8 jes' klj'$e rijei koji+a
+a$i('liraj' i ' koji+a vide $a;io$al$o s(ase$je ' &'d'1$osti" Postoje $ade da 1e se (orasto+ (roi8vod$je (ove1ati +o#'1$osti i8vo8a, i da 1e
$a taj $ai$ +o1i (roi8vesti dovolj$o 8a (otre&e 'vo8a" Sa+o 7to se (rito+ (ot('$o 8a&oravlja da se 8a @je+ak' ;jelok'(a$ ovaj (ro&le+, kao
7to je ve1 &ilo istak$'to, $e sastoji 'o(1e ' (orast' (roi8vod$je, ve1 ' (ita$j' +o#'1$osti (rodaje, i da (ro&le+i i8vo8a $e &i &ili odstra$je$i
s+a$je$je+ tro7kova $je+ake (roi8vod$je, kako o(et, (ret(ostavljaj' l'kavi &'r2oa8ijski $iko#ovi1i" Zato 7to je ovo, sa+o (o se&i, tek
djelo+i$o +o#'1e 8&o# $a7e# o#ra$ie$o# do+a1e# tr2i7ta, stvara$je 'vjeta da i8vo8 $je+ake ro&e ko$k'rira s$i2ava$je+
tro7kova (roi8vod$je, $a (ri+jer, 'kida$je+ so;ijal$i0 8ako$a, i i8 $ji0 (roistekli0 d'2$osti i od#ovor$osti, sa+o 1e $as odvesti ta+o #dje s+o
se 8atekli 9" kolovo8a 3439" #odi$e" To je 8aista dio sveo(1e, jed$ostav$o $evjerojat$e &'r2oa8ijske $aiv$osti da (ret(ostavi kako &i E$#leska
0tjela ili ak +o#la tolerirati $je+ak' ko$k're$;ij', koja je o(as$a (o $j'" Pa i(ak, isti ti lj'di s' o$i koji do&ro 8$aj' i koji 'vijek isti' da
@je+aka $ije 2eljela rat 3439" #odi$e, ve1 da je &'kval$o &ila #'r$'ta ' $je#a" I da je E$#leska &ila ta koja je, i8 iste ko$k're$tske
8avisti, ok'(ila 8ajed$o &iv7e $e(rijatelje i ('stila i0 da $a(ad$' @je+ak'" Ga$as, +e?'ti+, ovi $e(o(ravljivi eko$o+ski sa$jari 8a+i7ljaj'
da 1e E$#leska, $ako$ 7to je riskirala ;ijelo svoje ;arstvo '('7taj'1i se ' etvoroi(ol#odi7$ji svjetski rat, i $ako$ koje# je i8a7la kao (o&jed$ik,
sada dr'#aije #ledati $a $je+ak' ko$k're$;ij' $e#o o$da" Kao da je 8a E$#lesk' to &ila stvar koja se ti;ala s(orta" @e" Gesetlje1i+a (rije
rata, E$#leska je (ok'7ala slo+iti (rijete1' $je+ak' eko$o+sk' ko$k're$;ij', $arastaj'1' $je+ak' (o+orsk' tr#ovi$', i tako dalje, '8
(o+o1 eko$o+ski0 (rot'+jera" Tek o$da kad s' &ili (risilje$i da s0vate da i+ to $e1e 's(jeti, i o$da kada je @je+aka $a(rotiv, i8#rad$jo+
svoje +or$ari;e, de+o$strirala da je, ' stvari, toliko odl'$a da (ovede svoj eko$o+ski rat da je s(re+$a kre$'ti ak ' +irolj'&ivo osvaja$je
svijeta, E$#leska je (ri&je#la to+e da (o8ove $a $asilje" I da$as, $ako$ 7to je i8a7la kao (o&jed$ik, E$#leska +isli da +o2e (o$ovo i#rati $a ist'
kart', dok, (ovr0 sve#a, @je+aka da$as $ije ' sit'a;iji da od&a;i &ilo koji faktor s$a#e i +o1i, 8a0valj'j'1i, ' stvari, svojoj '$'tra7$joj i va$jskoj
(oliti;i" Pok'7aj da se $a7e+ $arod' (ovrate os$ov$a sredstva 8a 2ivot, kao i s(oso&$ost da se odr2avaj' $a isto+ $ivo' (o+o1' (orasta $a7e
(roi8vod$je i s+a$je$ja $je$i0 tro7kova, $a kraj' 1e (ro(asti 8&o# to#a 7to $e +o2e+o #ara$tirati 8a ko$aa$ is0od ove &or&e 'slijed
$edostatka voj$e s$a#e" Tako &i se sve 8avr7ilo (ro(ada$je+ os$ov$i0 sredstava 8a 2ivot $je+ako# $aroda i svi0 $je#ovi0 $ada$ja ' ve8i s
ti+" A sve to (ot('$o $e8avis$o od i$je$i;e da se, isto tako, da$as ak i A+erika U$ija (ojavlj'je $a svi+ (olji+a kao $ajo7trija
ko$k're$;ija e'ro(ski+ $a;ija+a, koje se &ore 8a i8vo8 $a svjetsko tr2i7te" <elii$a i &o#atstvo $ji0ovo# do+a1e# tr2i7ta $e do8voljava
o&ra'$ (roi8vod$je i $a taj $ai$ (roi8vod$e o(re+e, koja &i s+a$jila tro7kove o&rade jer, 8&o# o#ro+$i0 (la1a, vi7e $is' ' +o#'1$osti
o&oriti ;ije$e (roi8voda" U ovo+ sl'aj' ra8voj a'to+o&ilske i$d'strije +o2e (osl'2iti kao '(o8oravaj'1i (ri+jer" @e sa+o 8&o# to#a
9B
adolf 0itler
7to +i, @ije+;i, 's(rkos $a7i+ s+ije7$i+ (la1a+a, $is+o ' sit'a;iji da, ak i ' i8vjes$o+ st'($j', ostvari+o 's(je7a$ i8vo8 ' 's(ored&i sa
a+eriko+ ko$k're$;ijo+, ve1 se +ora+o s'oiti sa ti+ kako se a+eriki a'to+o&ili alar+a$t$o &roj$o 've1avaj' ak i ' $a7oj vlastitoj
8e+lji" To je +o#'1e sa+o 8&o# to#a 7to velii$a do+a1e# tr2i7ta, $je$o &o#atstvo ' ras(ola#a$j' e$er#ijo+, kao i sirovi$a+a, #ara$tiraj'
a+erikoj a'to+o&ilskoj i$d'striji do+a1e (rodaj$e ;ije$e, koje ve1 sa+e (o se&i o+o#'1avaj' +etode i8rade koje &i ' E'ro(i &ile
$e+o#'1e 8&o# to#a 7to joj $edostaj' ti (ote$;ijali (rodaje '$'tar 8e+lje" Posljedi;e to#a s' o#ro+$e +o#'1$osti i8vo8a a+erike
a'to+o&ilske i$d'strije" Pre+a to+e, ' ovo+ sl'aj' se radi o (ita$j' o(1e# s$a&dijeva$ja svijeta a'to+o&ili+a, koje je od $esa#ledivo#
8$aaja 8a &'d'1$ost" :ed$o+ rijej', 8a+je$a 8a lj'dsk' i 2ivoti$jsk' s$a#' +otori+a tek je $a sa+o+ (oetk' ra8voja, iji se kraj da$as
$e +o2e $i $a8rijeti" U svako+ sl'aj', 8a A+erik' U$ij', #ledaj'1i ' ;jeli$i, s'vre+e$a a'to+o&ilska i$d'strija 8a'8i+a $ajistak$'tije
+jesto od svi0 dr'#i0 (rivred$i0 #ra$a"
Tako 1e se ' +$o#i+ dr'#i+ (odr'ji+a, $a7 ko$ti$e$t sve vi7e i vi7e (ojavljivati kao eko$o+ski faktor, ' jed$o+ a#resiv$o+ vid', i
$a taj $ai$ $a+ (o+o1i da se $ao7tri+o 8a &or&' $a svjetsko+ tr2i7t'" @a os$ov' istra2iva$ja svi0 faktora, (ose&$o ' (o#led' o#ra$ie$osti
$a7i0 sirovi$a i (redstoje1e 8avis$osti od dr'#i0 8e+alja, &'d'1$ost @je+ake $'2$o i8#leda vrlo +ra$o i t'2$o"
Ali ak i kada &i @je+aka 's(ostavila ko$trol' $ad svi+ $je$i+ $arastaj'1i+ eko$o+ski+ (ro&le+i+a, o$a &i i dalje ta(kala ' +jest' $a
koje+ se $ala8ila 9" kolovo8a 3439" #odi$e" Pres'd$a odl'ka ' (o#led' is0oda &or&e 8a svjetsko tr2i7te 1e le2ati ' +o1i, a $e ' eko$o+iji"
Bilo je to $a7e (rokletstvo, i(ak, da je ak i ' +ir$odo(sko vrije+e veliki dio $a;io$al$e &'r2oa8ije, (re;i8$o ree$o, &io (ro2et idejo+ da &i se
+o1 +o#la ste1i kro8 eko$o+sk' (olitik'" Ga$as, $je$e #lav$e (redstav$ike tako?er tre&a tra2iti ' o$i+ +a$jeCvi7e (a;ifistiki+ kr'#ovi+a
koji+a &i, kao (rotiv$i;i+a i $e(rijatelji+a svi0 0erojski0, $arod$i0 vrli$a, &ilo dra#o da vide s$a2$' eko$o+ij' (o+o1' koje &i se dr2ava
sa'vala i odr2ala, ' stvari, ak i for+irala" Ali, 7to $arod vi7e (ri0va1a 'vjere$je da o$a +o2e o(stati sa+o kro8 +irolj'&iv' eko$o+sk'
aktiv$ost, ti+ 1e vi7e sa+a ta eko$o+ija &iti (re('7te$a (ro(asti" Zato 7to je, $a kraj', eko$o+ija, kao isto sek'$dar$a (ojava ' 2ivot' $a;ije,
(ove8a$a sa (rvo&it$i+ (ostoja$je+ jake dr2ave" -a +ora stajati is(red (l'#a, a vojska is(red eko$o+ije"
<jer'je se da 1e, ako +o2e+o ovo (ri8vati ' @je+akoj, $a7a os$ov$a sredstva 8a 2ivot &iti '$i7te$a"
Ei+ $arod, +e?'ti+, jed$o+ is('$i svoj 2ivot +i7lj' da +o2e o(stati sa+o ('te+ +irolj'&ive eko$o+ske aktiv$osti, to 1e +a$je ra8+i7ljati
o $asil$o+ rje7e$j' ' sl'aj' da takav (ok'7aj $e 's(ije, $a(rotiv, 'toliko 1e se vi7e tr'diti da (ro$a?e 7to lak7i ('t da (revlada $e's(je0
eko$o+ije, a da (ri to+e $e +ora riskirati krvo(roli1e" U stvari, @je+aka se ve1 $ala8i 'sred te sit'a;ije" E+i#ra;ija i ko$trola ra?a$ja jes'
lijekovi koje $a+ ' ;ilj' $a7e# $a;io$al$o# s(ase$ja (re(or''j' (redstav$i;i (a;ifistike eko$o+ske (olitike i +arksistiko# vi?e$ja
dr2ave"
Posljedi;e (ra1e$ja ti0 savjeta, (ose&$o 8a @je+ak', &it 1e od s'd&o$os$o# 8$aaja" @je+ak' i$e (ri(ad$i;i toliko ra8liiti0 rasa da 1e
ko$ti$'ira$a e+i#ra;ija silo+ (rilika odstra$iti i8 $a7e $a;ije $ajot(or$ije, $aj0ra&rije i $ajodl'$ije lj'de" Ti, (rije sve#a, drev$i <iki$8i, '
da$a7$je vrije+e 1e &iti $ositelji $ordijske krvi" To (ost'($o sla&lje$je $ordijsko# ele+e$ta vodi ka o(ada$j' o(1e vrijed$osti $a7e rase i tako do
sla&lje$ja $a7i0 te0$iki0, k'lt'r$i0, a isto tako #ra?a$ski0, (olitiki (rod'ktiv$i0 s$a#a" Zato 1e (osljedi;e ovo# sro8ava$ja &iti (ose&$o +'$e '
&'d'1$osti, jer se sada kao di$a+ia$ akter ' svjetskoj (ovijesti (ojavlj'je $ova dr2ava, koja je, (o('t (rave e'ro(ske kolo$ije, stolje1i+a
(ri+ala $aj&olje $ordijske s$a#e E'ro(e ('te+ e+i#ra;ijeL (ot(o+o#$'ti od stra$e 8ajed$i;e $ji0ovo+ i8vor$o+ krvlj', o$i #rade $ov',
ist' 8ajed$i;' lj'di koji (ri(adaj' vi7oj rasi" @ije sl'aj$o to 7to je A+erika U$ija dr2ava ' kojoj je ' da$a7$je vrije+e otkrive$o $ajvi7e
i8'+a, od koji0 s' $eki $evjerojat$o 0ra&ri i odva2$i" A+erika$;i, kao +lad $arod i8a&ra$e rase, s'(rotstavljaj' se staroj E'ro(i, koja
$e(resta$o #'&i veliki &roj lj'di $aj(le+e$itije krvi kro8 ratove i e+i#ra;ij'" Sa+o (olitika koja i+a svijest o vrijed$osti rase &ila &i ' sta$j'
sa'vati e'ro(ske $a;ije od to#a da i8#'&e (rava $a rad ' A+eri;i, kao (osljedi;e +a$je vrijed$osti e'ro(ski0 $aroda ' 's(ored&i sa
a+eriki+ $arodo+" Ako '+jesto to#a, +e?'ti+, $je+aki $arod, 8ajed$o sa s'stav$i+ skr$avlje$je+, 'kr7ta$je+ sa lj'di+a $i2e
vrijed$osti i sro8ava$je+ vrijed$osti rase, (redvo?e$i+ od stra$e Oidova, tako?er do('sti da $je#ovi $ajvrjed$iji lj'di $e(resta$i+
e+i#rira$je+ odla8e ' stoti$a+a i stoti$a+a tis'1a, o$ 1e (oste(e$o (oeti (adati $a $ivo i$ferior$e rase i tako se (retvoriti ' jeda$
$es(oso&a$ i &e8vrijeda$ $arod" H(as$ost je (ose&$o velika &'d'1i da je 'slijed $a7e (ot('$e rav$od'7$osti, sa+a A+erika U$ija, (otak$'ta
'e$ji+a $je$i0 et$olo#a, 'sta$ovila (ose&$e sta$darde 8a e+i#ra;ij' tako 7to je o+o#'1ila 'la8ak $a a+eriko tlo ' 8avis$osti od odre?e$i0
ras$i0 (red'vjeta, s jed$e stra$e, kao i od fi8iko# 8dravlja sa+o# (ojedi$;a" Krvare$je E'ro(e ' (o#led' $je$i0 $ajkvalitet$iji0 lj'di
je, ' stvari, $'2$o &ilo re#'lira$o 8ako$o+" To je $e7to 7to $a7a ;jelok'($a,
dr'#a k$ji#a
9I
tako8va$a, $a;io$al$a &'r2oa8ija i svi $je$i eko$o+ski (olitiari ili $e vide, ili &are+ $e1e da 'j' 8ato 7to i+ to $e od#ovara i 8ato 7to
i+ je jed$ostav$ije da (re?' (reko ti0 stvari '8 $ekoliko i8#ovore$i0 o(1i0 $a;io$al$i0 fra8a"
Hvo+ sro8ava$j' vrijed$osti $a7e# $aroda, $a+et$'to+ od stra$e (rirode i (risil$o+ e+i#ra;ijo+ kao (osljedi;o+ $a7e eko$o+ske (olitike,
dodaje se ko$trola ra?a$ja kao dr'#i #'&itak" <e1 sa+ i8$io (osljedi;e &or&e (rotiv ra?a$ja dje;e" H$e le2e ' red';ira$j' &roja ro?e$e dje;e,
kako se $e &i +o#la odvijati dalj$ja selek;ija" @a(rotiv, lj'di se tr'de da o$e koji se rode odr2avaj' ' 2ivot' (od &ilo koji+ okol$osti+a"
-e?'ti+, &'d'1i da s(oso&$ost, e$er#ija i tako dalje, $is' $'2$o (ove8a$i sa (rvoro?e$i+, ve1 '+jesto to#a dola8e do i8ra2aja, ' svako+
sl'aj', sa+o toko+ &or&e 8a e#8iste$;ij', +o#'1$ost 'kla$ja$ja $ekvalitet$i0 lj'di i selek;ija (re+a takvo+ kriterij' je odstra$je$a" @a;ije
(ostaj' siro+a7$e ' (o#led' tale$ata i e$er#ije" :o7 jed$o+, to je (ose&$o lo7e ' $a;ija+a ' koji+a se ra8liitost os$ov$i0 ras$i0 ele+e$ata
(rote2e ak i $a o&itelji" :er tada, (re+a -e$delija$ovo+ 8ako$' (odjele, dola8i do ra8dvaja$ja ' svakoj o&itelji koja dijelo+ +o2e
(ri(adati jed$oj rasi, a dijelo+ dr'#oj" Ako, +e?'ti+, ove ras$e vrijed$osti variraj' ' $ji0ovo+ 8$aaj' 8a $arod, o$da 1e se ak i vrijed$ost
dje;e '$'tar jed$e o&itelji ra8likovati $a ras$oj os$ovi" B'd'1i da (rvoro?e$i $ikako $e s+ije rasti ' sklad' sa ras$i+ vrijed$osti+a o&a
roditelja, o$da ' i$teres' $a;ije le2i da kas$ije ' 2ivot', kro8 &or&' 8a e#8iste$;ij', od 'k'($o# &roja dje;e &are+ istra2i o$e koji i+aj' odlija
vi7e rase, da i0 sa'va 8a $a;ij' i da i+ stavi $a ras(ola#a$je dosti#$'1a o$i0 (ojedi$a;a koji s' olie$je vi7e rase" Ali, ako sa+ ovjek s(rjeava
stvara$je ve1e# &roja dje;e i ako se o#ra$ii $a (rvoro?e$e ili &are+ $a dr'#oro?e$e, o$ 1e i(ak 2eljeti da o'va o$e +a$je vrijed$e ras$e
ele+e$te $a;ije, jer ta dje;a $e (osjed'j' $ajvrjed$ije oso&i$e" @a taj $ai$, o$ o+eta (riroda$ (ro;es selek;ije, s(reava #a, i tako (o+a2e da
$a;ija osiro+a7i ' (o#led' +o1$i0 oso&$osti" H$ tako, 8a(ravo, '$i7tava vr0'$sk' vrijed$ost $aroda"
@je+aki $arod koji, kao takav, $e (osjed'je (rosje$' vrijed$ost, kao $a (ri+jer E$#le8i, (ose&$o 1e ovisiti o vrijed$i+ (ojedi$;i+a"
@evjerojat$i ekstre+i koje +o2e+o vidjeti sv'da ' $a7e+ $arod' sa+o s' (osljedi;e $a7e# r'7e$ja, odre?e$o# krvlj', $a s'(erior$e i i$ferior$e
(redstav$ike rase" H(1e$ito #ledaj'1i, E$#le8 1e i+ati &olji (rosjek" -o2da o$ $ikada $e1e sti1i do 7tet$i0 d'&i$a $a7e# $aroda, ali 8ato isto
tako $e1e do(rijeti $i do vrto#lavi0 's(je0a" Sto#a 1e $je#ov 2ivot te1i jed$o+ '+jere$ijo+ ('ta$jo+ i &iti is('$je$ ko$ti$'iteto+"
@as'(rot to+e, 2ivot @ije+;a je ' sve+' &eskraj$o $esta&ila$ i $e+ira$, i stie 8$aaj sa+o ako ostvari i8va$red$a dosti#$'1a ('te+
koji0 +i $adok$a?'je+o $e(rijat$e as(ekte $a7e $a;ije" -e?'ti+, kada se ovi oso&$i $ositelji visoki0 dosti#$'1a jed$o+ odstra$e ('te+
'+jet$o# s'stava, o(ada i &roj sa+i0 ti0 dosti#$'1a" A o$da se $a7 $arod kre1e ' (rav;' osiro+a7e$ja oso&$i0 vrijed$osti, i $a taj $ai$ ka
sro8ava$j' ;ijelo# svo# k'lt'r$o# i d'0ov$o# 8$aaja"
Ako &i ovo sta$je (otrajalo jo7 $ekoliko stoti$a #odi$a, $je+aki $arod &i $a kraj' toliko osla&io ' svo+ o(1e+ 8$aaj' da vi7e $e &i &io '
sta$j' da $a &ilo koji $ai$ (odi#$e #las i 8a0tjeva da &'de $a8va$ svjetski 8$aaj$i+ $arodo+" U svako+ sl'aj', vi7e $e &i &io '
sit'a;iji da odr2i korak sa djeli+a 8$at$o +la?e#, 8dravije# a+eriko# $aroda" Poto+, i8 veliko# &roja ra8lo#a, +i 1e+o isk'siti o$o 7to $ije
do2ivjelo $i $ekoliko $ajstariji0 k'lt'r$i0 $aroda ' svo+ (ovijes$o+ ra8voj'" Kro8 $ji0ove (oroke, a 'slijed $ji0ove $e(ro+i7lje$osti,
$ositelji $ordijske krvi s' (olako &ili eli+i$ira$i kao $ajdra#o;je$iji (redstav$i;i rase, $ositelji k'lt're i os$ivai dr2ava, i $a taj $ai$
ostavili i8a se&e o&i$' #o+il' od tako +ale '$'tra7$je vrijed$osti da je 8ako$ di$a+ike jed$ostav$o &io istr#$'t i8 $ji0ovi0 r'k'
kako &i &io (reda$ dr'#i+, +la?i+ i 8draviji+ $arodi+a" Svi i8 j'#oisto$e E'ro(e, (ose&$o starije k'lt're -ale A8ije i Per8ije, kao i o$e i8
-e8o(ota+ije, (r'2aj' 7kolski (ri+jer (rav;a ' koje+ se odvija ovaj (ro;es"
Pre+a to+e, isto tako kao 7to s' ovdje (ovijest o&likovali $arodi 8a(ad$i0 dr2ava, koji s' (ri(ad$i;i vi7e rase, (ojavlj'je se o(as$ost da 1e,
tako?er (ost'($o, $arod sjever$oa+eriko# ko$ti$e$ta $a $ov $ai$ odrediti svjetsk' s'd&i$' ras$o i$ferior$e E'ro(e"
Ga ta o(as$ost (rijeti itavoj E'ro(i, $a kraj' krajeva, da$as s' ve1 8a(a8ili $eki lj'di" A tek $ekoli;i$a $ji0 je 2eljela s0vatiti 7to to 8$ai 8a
@je+ak'" @a7 $arod 1e, ako &'de 2ivio sa isto takvo+ $e(ro+i7lje$o+ (olitiko+ i '&'d'1e kao 7to je 2ivio i ' (ro7losti, +orati 8a sva
vre+e$a da se odrek$e (rava $a to da se s+atra $arodo+ od svjetsko# 8$aaja" Pro+atra$o sa as(ekta rase, &it 1e to $je#ovo (ost'($o
od'+ira$je sve dok ko$a$o $e (ad$e $a $ivo o&i$e vre1e 0ra$e $alik 2ivoti$ja+a, de#e$erika koji se $e sje1aj' slav$e (ro7losti" Kao dr2ava
' &'d'1e+ (oretk' svjetski0 dr2ava, o$a 1e ' $aj&olje+ sl'aj' liiti $a Fvi;arsk' i @i8o8e+sk', 8a kakve s' ' E'ro(i vrijedile do da$as"
Bit 1e to kraj 2ivota $a7e# $aroda, koji i8a se&e i+a dvijetis'1e#odi7$j' svjetsk' (ovijest"
Hva s'd&i$a $e1e +o1i da se (ro+je$i (o+o1' #l'(i0 $a;io$al$oC&'r2oa8ijski0 fra8a iji s' se (rakti$i &es+isao i &e8vrijed$ost
+orali ve1 doka8ati 's(je0o+ dosada7$je# ra8voja" Sa+o $ovi (okret refor+a;ije, koji, $as'(rot (ot('$o+
9!
adolf 0itler
$e0aj' ' (o#led' rase, stavlja svjes$o 8$a$je i i8 $je#a i8vlai sve 8aklj'ke, jo7 'vijek +o2e i8v'1i $a7 $arod i8 to# (o$ora"
Zadatak @a;io$also;ijalistiko# (okreta 1e &iti da to (reo&rati ' (olitik' koja ' (raksi (ri+je$j'je sa8$a$ja i 8$a$stve$e 'vide ras$e teorije,
&ilo o$e ve1 (ostoje1e ili o$e do koji0 do?e ' tok' ra8voja, kao i kro8 o&ja7$je$' svjetsk' (ovijest"
B'd'1i da je da$a7$ja eko$o+ska s'd&i$e @je+ake $as(ra+ a+erike, ' stvari, ' isti +a0 i s'd&i$a dr'#i0 $a;ija ' E'ro(i, ovdje je
(o$ov$o $a djel' (okret lakovjer$i0 sljed&e$ika, (ose&$o +e?' $a7i+ $arodo+, koji E'ro(sk' U$ij' 2ele s'(rotstaviti a+erikoj $e &i li $a taj
$ai$ s(rijeili (rijete1' svjetsk' 0e#e+o$ij' sjever$oa+eriko# ko$ti$e$ta"
Ka2e+ lakovjer$i0 sljed&e$ika 8ato 7to ti lj'di, to jest, (a$e'ro(ski (okret, &are+ $a (rvi (o#led, i8#leda da 8aista (osjed'j' dosta (ri+a+ljivi0
ele+e$ata (o to+ (ita$j'" U stvari, ako &is+o +o#li (ros'?ivati svjetsk' (ovijest (re+a eko$o+sko+ #ledi7t', to &i ak +o#lo &iti (riklad$o"
Gva s' 'vijek vi7e od jed$o# 8a +e0a$i8a+ (ovijesti, (a tako i 8a 7a&lo$ske (olitiare" Ali vrijed$osti, a $e &rojevi jes' o$o 7to je
odl''j'1e ' 2ivot' $a;ija" To 7to s' Sjedi$je$e A+erike Gr2ave &ile ' sta$j' dosti#$'ti tako o(as$e visi$e $e 8as$iva se $a i$je$i;i 7to $
+ilij'$a lj'di for+ira t' dr2av', ve1 $a i$je$i;i 7to P kvadrat$i0 kilo+etara $aj(lod$ije i $aj&o#atije 8e+lje $aseljava $ +ilij'$a lj'di $ajvi7e
rase" Ti lj'di i$e dr2av' od vi7e# 8$aaja 8a dr'#e dijelove svijeta, $e toliko 8&o# velii$e teritorija $a koje+ 2ive, koliko 8&o# or#a$i8a;ije
koja je sveo&'0vat$a i 8a0valj'j'1i kojoj, ' stvari, (ojedi$a$e, vi7e ras$e vrijed$osti ti0 lj'di +o#' (ro$a1i ko+(akt$' &a8' kolektiv$i0
s$a#a kako &i se i8&orile ' &or&i 8a e#8iste$;ij'"
Ga to $ije &ilo is(rav$o, da je, (re+a to+e, 8$aaj A+erike U$ije le2ao sa+o ' &roj' sta$ov$ika, ili ' velii$i teritorija, ili ' od$os' teritorija i
&roja sta$ov$ika, o$da &i >'sija &ila &are+ isto toliko o(as$a 8a E'ro('" Ga$a7$ja >'sija o&'0va1a $ +ilij'$a lj'di $a = +ilij'$a kvadrat$i0
kilo+etara" Ti lj'di s' tako?er o&'0va1e$i dr2av$o+ str'kt'ro+ ija &i vrijed$ost, '8eta tradi;io$al$o, +orala &iti ak i vi7a od o$e A+erike
U$ije" Us(rkos to+e, +e?'ti+, $ikada $ije do7lo do to#a da se &ilo tko $a svijet' (la7i r'ske 0e#e+o$ije" @e+a takve '$'tra7$je vrijed$osti
koja se (ri(is'je &roj' r'sko# $aroda, da &i taj &roj +o#ao (ostati o(as$ost 8a slo&od' svijeta" Bare+ $e ' s+isl' eko$o+ske i (olitike
vladavi$e dr'#i+ dijelovi+a svijeta, ve1 ' $aj&olje+ sl'aj' od 7ire$ja &olesti koje tre$'t$o vladaj' ' >'siji"
Ako, +e?'ti+, 8$aaj (rijete1e (o8i;ije a+eriko# 'jedi$je$ja i8#leda 'vjetova$ (rve$stve$o vrijed$o71' a+eriko# $aroda, (a tek
o$da, sek'$dar$o, velii$o+ 2ivot$o# (rostora koji +' je da$ i (ovolj$o# od$osa i8+e?' &roja sta$ov$ika i 8e+lje koji je (osljedi;a to#a,
ova 0e#e+o$ija $e1e &iti eli+i$ira$a isto for+al$i+ 'jedi$je$je+ 7to ve1e# &roja e'ro(ski0 $a;ija, sve dotle dok $ji0ova '$'tra7$ja
vrijed$ost $e &'de vi7a od o$e a+eriko# save8a" U s'(rot$o+ sl'aj', da$a7$ja >'sija &i $'2$o i8#ledala kao $ajve1a o(as$ost (o ovaj
a+eriki save8, kao 7to &i to, ak i vi7e, &ila Ki$a, koj' $asta$j'je (reko 9 +ilij'$a lj'di"
Zato se, (rije sve#a, (a$e'ro(ski (okret 8as$iva $a os$ov$oj, s'7ti$ski (o#re7$oj (ola8$oj (ret(ostav;i da lj'dske vrijed$osti +o#'
&iti 8a+ije$je$e &roje+ lj'di" To je isto 7a&lo$ska ko$;e(;ija (ovijesti, koja 8a$e+ar'je istra2iva$je svi0 o$i0 sila koje 'o&liavaj' 2ivot, da &i,
'+jesto ' $ji+a, ' ('koj &roj$osti ve1i$e vidjela i8vore stvarala7tva lj'dske k'lt're, kao i faktore koji o&lik'j' (ovijest" Hva ko$;e(;ija se
(od'dara sa svi+ &es+islo+ $a7e 8a(ad$e de+okra;ije, kao i sa k'kaviki+ (a;ifi8+o+ $a7i0 visoki0 eko$o+ski0 kr'#ova" Hi#led$o je
da je to ideal svi0 i$ferior$i0 i $eistokrv$i0 (ri(ad$ika vi7e rase" Isto tako, Oidovi (ose&$o (o8dravljaj' ov' ko$;e(;ij'" :er, lo#i$o ra8+i7ljaj'1i,
to vodi ' ras$' 8&rk' i kaos, ' sro8ava$je kvalitete i $e#rifika;ij' k'lt're ovjea$stva, i, $a taj $ai$, ko$a$o do takvo# o(ada$ja vrijed$osti
rase da 1e se Oidovi, koji &'d' i8'8eti od ovo# (ravila, (olako '8di1i $a takav $ivo da 8avladaj' svijeto+" Zaklj'$o to+e, Oidov 8a+i7lja da 1e
$a kraj' &iti ' sta$j' da se ra8vije ' +o8ak ovo# ovjea$stva koje je (ostalo &e8vrijed$o"
Hsi+ ove, s'7ti$ski (o#re7$e (ola8$e (ret(ostavke (a$e'ro(sko# (okreta, ak i ideja 'jedi$je$ja e'ro(ski0 dr2ava, $a+et$'ta o(1i+
'vido+ koji (roistjee i8 '#ro2e$osti &ijedo+, je fa$tasti$a, (ovijes$o $e+o#'1a djeti$jarija" @a taj $ai$, $e 2eli+ re1i da takvo
'jedi$je$je (od 2idovski+ (rotektorato+ i (risilo+ kao takvo+ $e &i &ilo +o#'1e $a (oetk', ve1 sa+o to da se re8'ltat $e &i +o#ao
(od'dariti sa $ada+a 8&o# koji0 s' sva $eista (osla 'o(1e i (ostavlje$a $a s;e$'" @eka $itko $e vjer'je da &i takva e'ro(ska koali;ija +o#la
+o&ili8irati &ilo kakve s$a#e koje &i se +a$ifestirale i8va$a" Staro je isk'stvo da se traj$o 'jedi$je$je $a;ija +o2e odi#rati sa+o ako s' ' (ita$j'
$a;ije koje s' ' (o#led' rase jed$ake i (ove8a$e, i ako, kao dr'#o, $ji0ovo 'jedi$je$je $ast'(i ' vid' &or&e 8a 0e#e+o$ij', kao jed$o#
(ost'($o# (ro;esa" Tako je jed$o+ >i+ (okorio lati$ske dr2ave, (ost'($o, sve dok ko$a$o $ije (ostao dovolj$o jak da (osta$e sa+
;e$tar svjetsko# ;arstva" I to je istovjet$o (ovijesti stvara$ja E$#lesko# ;arstva" Tako je, dalje, Pr'sija (rivela kraj' ra8jedi$je$ost @je+ake, i
to je jedi$i $ai$ $a koji &i E'ro(a jed$o# da$a +o#la stati $a $o#e i o&ratiti (a2$j' $a i$terese
dr'#a k$ji#a
94
svo# sta$ov$i7tva ' vid' ko+(akt$e '(rave" Pa i(ak, to &i se +o#lo do#oditi jedi$o kao re8'ltat stoljet$e &or&e &'d'1i da se +oraj' $advladati
&e8&roj$i o&iaji i tradi;ije, i (rila#oditi se $arodi koji se ve1 i8'8et$o ra8lik'j' (o svojoj rasi" @ako$ to#a, (ro&le+ da se 's(ostavi jedi$stve$i
dr2av$i je8ik ' jed$oj takvoj str'kt'ri +o2e se isto tako rije7iti sa+o toko+ stolje1i+a d'#o# (ro;esa"
-e?'ti+, sve to $e &i &ila reali8a;ija sada7$je# (a$e'ro(sko# $ai$a ra8+i7lja$ja, ve1 (rije 's(je7$a &or&a 8a e#8iste$;ij' $ajs$a2$iji0 $a;ija
E'ro(e" I o$o 7to &i (reostalo (redstavljalo &i toliko +al' (a$e'ro(' kao 7to je, $a (ri+jer, 'jedi$je$je lati$ski0 dr2ava ra$ije &ilo
(a$lati$i8a;ija" S$a#e koje s' se tada, toko+ (ro;esa 'jedi$je$ja, stolje1i+a &orile, dale s' 8a'vijek i+e ;ijeloj str'kt'ri" A s$a#a koja &i
stvorila (a$e'ro(' jed$i+ tako (rirod$i+ ('te+ $a isti &i $ai$ i ' isto vrije+e 'krala i+e (a$e'ro(i"
Ali, ak i ' to+ sl'aj', $e &i se do7lo do 2elje$o# 's(je0a" :er &i, ' sl'aj' da &ilo koja velika e'ro(ska sila da$as i (rirod$o, to +o2e
(odra8'+ijevati sa+o sil' koja je koris$a 8a (ri(ad$ike $je$o# $aroda, od$os$o, od 8$aaja 8a ras' E'ro(i do$ese 'jedi$je$je ti+
('tovi+a, 8avr7$i i$ to# jedi$stva o8$aio &i #'7e$je rase $je$i0 os$ivaa, i $a taj $ai$ odstra$io i (osljed$ji tra# vrijed$osti i8 ;jelok'($e te
str'kt're" @ikada vi7e $e &i &ilo +o#'1e $a taj $ai$ stvoriti str'kt'r' koja &i +o#la i8dr2ati da &'de (rot'te2a A+erikoj U$iji"
U &'d'1$osti, sa+o dr2ava koja &'de s0vatila kako da (ove1a vrijed$ost svo# $aroda i da $a os$ov' to#a i8#radi $ajkoris$ij'
dr2av', kro8 $je$ '$'tra7$ji 2ivot, kao i ('te+ va$jske (olitike, &it 1e ' sta$j' da se s'oi sa Sjever$o+ A+eriko+" Pret(ostavljaj'1i da
je to rje7e$je +o#'1e, veliki &roj dr2ava 1e +o1i 'estvovati, 7to +o2e i 7to 1e dovesti do jaa$ja s(oso&$osti, ako $e $i 8a 7to dr'#o, o$da 8a
'8aja+$o $ad+eta$je"
To je o(et d'2$ost @a;io$also;ijalistiko# (okreta da do $ajvi7e# st'($ja ojaa i (ri(re+i svoj' do+ovi$' 8a taj 8adatak"
Pok'7aj, +e?'ti+, da se (a$e'ro(ska ideja s0vati kro8 isto for+al$o 'jedi$je$je e'ro(ski0 $a;ija, &e8 ikakve $eo(0od$osti 8a stoljet$' &or&' od
stra$e e'ro(ski0 vladaj'1i0 sila, vodilo &i ' stvara$je str'kt're ij' &i ;jelok'($' s$a#' i e$er#ij' '(ilo '$'tra7$je rivalstvo i ras(rave isto
tako kao 7to se (ret0od$o do#odilo sa s$a#o+ $je+aki0 kla$ova i $je+ako# save8a" Tek o$da kada je '$'tra7$je $je+ako (ita$je ko$a$o
&ilo rije7e$o s'(erior$o+ s$a#o+ Pr'sije, &ilo je +o#'1e (osvetiti se s$a8i $a;io$al$o# 'jedi$je$ja i8va$ $je$i0 #ra$i;a" Krivol$o je,
+e?'ti+, vjerovati ' to da 1e $atje;a$je i8+e?' E'ro(e i A+erike 'vijek &iti sa+o +irolj'&ive eko$o+ske (rirode ako se eko$o+ski
+otivi ra8vij' ' faktore od (res'd$o# 8$aaja" H(1e$ito #ledaj'1i, to le2i ' (rirodi 's(o$a sjever$oa+erike dr2ave da je ' (oetk' +o#la da
i8ra2ava +al' 8ai$teresira$ost 8a (ro&le+e va$jske (olitike" @e sa+o 8&o# $edostatka d'#e dr2av$e tradi;ije, ve1 jed$ostav$o 8&o# i$je$i;e da
s' '$'tar a+eriko# ko$ti$e$ta $evjerojat$o velika (odr'ja stajala $a ras(ola#a$j' 'ro?e$oj lj'dskoj (otre&i 8a 7ire$je+ teritorija" Zato je
(olitika A+erike U$ije, od tre$'tka raskida sa dr2avo+ ' do$edav$o e'ro(skoj do+ovi$i, &ila (rve$stve$o '$'tra7$ja" U stvari, &or&e 8a
slo&od' $is' ' s'7ti$i, sa+e (o se&i, &ile $i7ta vi7e od otresa$ja o&ve8a va$jske (olitike ' korist 2ivota (ro+atra$o# isklj'ivo $a (la$' '$'tra7$je
(olitike" Kako je a+eriki $arod sve vi7e is('$javao 8adatke '$'tra7$je kolo$i8a;ije, (rirod$a (otre&a 8a aktiv$i+ djelova$je+, koja je
tako svojstve$a +ladi+ $a;ija+a, (reokre$'t 1e se ' va$jsko+ s+jer'" Ali &i o$da sa+o 'di+a, $a koja svijet +o2da jo7 'vijek ra'$a, '
$aj+a$joj +jeri o8&ilj$o +o#la da joj se s'(rotstavi (a;ifistikoCde+okratska (a$e'ro(ska, &e8oso&$a dr2ava"
Zaista, $e+a (otre&e o(ovr#avati +i7lje$je da 1e '(ravo tako kao 7to je do7lo do sta(a$ja $aroda ra8liiti0 $a;io$al$osti ' A+erikoj U$iji, to
isto &iti +o#'1e i ' E'ro(i" A+erika U$ija je, +ora se (ri8$ati, ok'(ila lj'de ra8liiti0 $a;io$al$osti ' jed$' +lad' $a;ij'" Ali, d'&lji (o#led
otkriva da o#ro+$a ve1i$a ovi0 ra8liiti0 et$iki0 #r'(a ' (o#led' rase (ri(ada isti+ ili &are+ srod$i+ os$ov$i+ ele+e$ti+a" B'd'1i da je
(ro;es e+i#ra;ije ' E'ro(i &io i8&or $ajjai0, a ta s$a#a i i8dr2ljivost ' svi+ e'ro(ski+ $arodi+a le2i (rve$stve$o ' (ri+jesi $ordijsko#
ele+e$ta, A+erika U$ija je, ' stvari, (riv'kla se&i ras'te $ordijske ele+e$te i8 $aroda koji s' sa+i (o se&i &ili vrlo ra8liiti" Ako, '8 to,
'8+e+o ' o&8ir da s' ti+e o&'0va1e$i i lj'di koji $is' &ili $ositelji &ilo kakve teorije vlada$ja i, s0od$o to+e, $is' &ili o(tere1e$i $ikakvo+
tradi;ijo+, i dalje, di+e$8ije $ovo# 'tje;aja koji+a s' svi lj'di +a$je vi7e &ili i8lo2e$i, (ostaje jas$o 8a7to je $ova $a;ija, sastavlje$a od lj'di i8
svi0 e'ro(ski0 8e+alja, +o#la do2ivjeti 's(o$ 8a +a$je od dvjesto #odi$a" -ora se '8eti ' o&8ir, +e?'ti+, da ve1 ' (osljed$je+ stolje1'
ovaj (ro;es sta(a$ja (ostaje sve te2i" E'ro(lja$i, (ritis$'ti $'2do+, odla8e ' Sjever$' A+erik' i ta+o, kao (ri(ad$i;i e'ro(ski0
$a;io$al$i0 dr2ava, vi7e se osje1aj' 'jedi$je$i kro8 folklor i svoj' $a;io$al$' tradi;ij', $e#o kro8 dr2avlja$stvo ' $ovoj do+ovi$i" Ftovi7e,
ak i da A+erika U$ija $ije &ila ' sta$j' s(ojiti lj'de t'?e krvi, koji s' o&ilje2e$i vlastiti+ $a;io$al$i+ osje1a$je+ ili ras$i+ i$sti$kto+"
A+erika +o1 asi+ila;ije (oka8ala se kao $e's(je7$a kako $as(ra+ ki$esko#, tako i ja(a$sko# ele+e$ta" I sa+i to do&ro osje1aj' i
8$aj', i 8ato
6
adolf 0itler
&i radije isklj'ili te $e(rijateljske ele+e$te i8 i+i#ra;ije" Ali, $a taj $ai$ a+erika i+i#ra;ijska (olitika (otvr?'je da je (ret0od$o sta(a$je
(ret(ostavljalo lj'de koji s' ' (o#led' ras$e (ri(ad$osti (otje;ali i8 isti0 korije$a, i (oka8ivala se kao $e's(je7$a i+ &i o&'0vatila lj'de koji
s' se ' os$ovi vrlo ra8likovali" Ga se A+erika U$ija osje1a kao $ordijska $je+aka dr2ava, a $e kao i$ter$a;io$al$a +je7avi$a $aroda, dalje
se vidi i8 $ai$a $a koji odre?'je 'dio e'ro(ski0 $a;ija ' doseljava$j'" Ska$di$av;i+a, to jest, Fve?a$i+a, @orve2a$i+a, (a Ga$;i+a, (oto+
E$#le8i+a, i ko$a$o @ije+;i+a, dodijelje$i s' $ajve1i ko$ti$#e$ti" >o+a$i+a i Slave$i+a vrlo +ali, dok &i Ki$e8e i :a(a$;e $ajradije
(ot('$o isklj'ili" Z&o# to#a (redstavlja 'to(ij' s'(rotstaviti e'ro(sk' koali;ij' ili (a$e'ro(', koja se sastoji i8 -o$#ola, Slave$a, @ije+a;a,
Nati$a, i tako dalje, ' kojoj &i (revladavali svi dr'#i osi+ @ije+a;a, kao faktor s(oso&a$ da (r'2a ot(or ovoj, (o rasi s'(erior$oj,
$ordijskoj dr2avi" <rlo je o(as$a 'to(ija, sasvi+ si#'r$o, ako '8+e+o ' o&8ir da o#ro+a$ &roj @ije+a;a o(et vidi r'2iast' &'d'1$ost 8a
koj' $e1e +orati (olo2iti $ajte2' 2rtv'" Ga ta 'to(ija o svi+ stvari+a dola8i i8 A'strije (redstavlja (ose&$' ko+edij'" :er, $a kraj' krajeva,
ova dr2ava i $je$a s'd&i$a (redstavljaj' $ajsvje2iji (ri+jer o#ro+$e s$a#e '+jet$o s(oje$i0 str'kt'ra, koje s', +e?'ti+, sa+e (o se&i
$e(rirod$e" To je o&eskorije$je$i d'0 staro# ;arsko# #rada, Bea, to# 0i&rid$o# #rada Istoka i Za(ada, koji $a+ se $a taj $ai$ o&ra1a"
Uo
H (otre&i 8a aktiv$o+ va$jsko+ (olitiko+
kvir' reka(it'la;ije o$o#a 7to je do sada i8lo2e$o, +o2e $e(resta$o se (o$avljati da je $a7a &'r2oa8ijska $a;io$al$a (olitika, iji je ;ilj vra1a$je
#ra$i;a i8 3439" #odi$e, &es+isle$a i 8aista katastrofal$a" H$a $as silo+ (rilika 'vlai ' ko$flikt sa svi+ dr2ava+a koje s' 'estvovale '
Svjetsko+ rat'" @a taj $ai$, o$a #ara$tira ko$ti$'itet koali;ije (o&jed$ika koja $as (olako #'7i" I ti+ ('te+ Kra$;'skoj 'vijek osi#'rava
$aklo$ost jav$o# +$ije$ja ' dr'#i+ dijelovi+a svijeta ' (o#led' vjeiti0 t'2&i (rotiv @je+ake" Eak i da je &ila 's(je7$a, svoji+ re8'ltati+a ova
(olitika $e &i $i7ta 8$aila 8a $je+ak' &'d'1$ost $e#o &i $as, 'stvari, (risilila da se &ori+o (rolijevaj'1i krv" Hsi+ to#a, o$a ' (ot('$osti
s(reava &ilo kakv' sta&il$ost $je+ake va$jske (olitike"
Za $a7' (redrat$' (olitik' &ilo je karakteristi$o to da je (ro+atra' i8va$a o&ve8$o (r'2ala slik' o to+e da s' odl'ke esto &ile isto toliko
$e(ostoja$e i kole&ljive koliko i $ejas$e" @e '8+e+o li ' o&8ir Troj$i Save8, ije odr2ava$je $ije +o#lo &iti va$jsko(olitiki ;ilj ve1 sa+o
sredstvo 8a takav ;ilj, +o2e+o 'sta$oviti kako $e+a (ostoja$e ideje kod vo?a s'd&i$e $a7e# $aroda ' (redrat$o+ ra8do&lj'" To je svakako
$es0vatljivo" H$o# tre$'tka kada ;ilj va$jske (olitike $e o8$aava &or&' 8a i$terese $je+ako# $aroda, ve1 o'va$je svjetsko# +ira, #'&i+o
tlo (od $o#a+a" :a, svakako, +o#' ' #lav$i+ ;rta+a (redstaviti $je+ake i$terese, da i0 'sta$ovi+, i, &e8 o&8ira $a to kako +o#'1$osti
$ji0ovo# (ro(a#ira$ja stoje, ja i(ak +o#' $e(rekid$o dr2ati veliki ;ilj (red oi+a" Post'($o 1e isto tako i (reostali dio ovjea$stva ste1i o(1a
8$a$ja o (ose&$o odre?e$i+, #lav$i+ va$jsko(olitiki+ ideja+a $a;ije" To (oto+ (r'2a +o#'1$osti traj$o# re#'lira$ja '8aja+$i0 od$osa, ili
' s+isl' odre?e$o# ot(ora (rotiv (o8$ato# djelova$ja takve +o1i, ili o(ravda$e svijesti o to+e, ili isto tako ' s+isl' ra8'+ijeva$ja, &'d'1i da,
+o2da, $etko vlastite i$terese +o2e (osti1i $a 8ajed$iko+ ('t'"
Hva sta&il$ost ' va$jskoj (oliti;i +o2e &iti 's(ostavlje$a sa itavi+ $i8o+ e'ro(ski0 dr2ava" Toko+ svoje d'#e (ovijesti, >'sija je i8ra8ila
odre?e$e va$jsko(olitike ;iljeve koji s' do+i$irali ;jelok'($o+ $je$o+ aktiv$o71'" Kra$;'ska je, isto tako, stolje1i+a (redstavljala iste
va$jsko(olitike ;iljeve &e8 o&8ira $a to tko je tre$'t$o 'tjelovljivao (olitik' +o1 ' Pari8'" -o2e+o #ovoriti o E$#leskoj $e sa+o kao o
dr2avi sa tradi;io$al$o+ di(lo+a;ijo+, ve1, i8$ad sve#a, kao o dr2avi sa idejo+ va$jske (olitike koja je (rerasla ' tradi;ij'" Sa
@je+ako+, jed$a takva ideja &i se +o#la (ri+ijetiti sa+o (ovre+e$o ' Pr'siji" <idi+o da je Pr'sija is('$ila svoj' $je+ak' +isij' '
kratkotraj$o+ ra8do&lj' 8a vrije+e Bis+ar;kovo# dr2av$i7tva, ali da se, $ako$ to#a, (restalo sa &la#ovre+e$i+ 8a;rtava$je+
va$jsko(olitiki0 ;iljeva" @ovi $je+aki >ei;0, (ose&$o $ako$ Bis+ar;kovo# (ovlae$ja, vi7e $ije i+ao takav ;ilj &'d'1i da slo#a$ o
o'va$j' +ira, to jest, o odr2ava$j' da$e sit'a;ije, $e (osjed'je traja$ sadr2aj $iti karakter (o('t svako# dr'#o# (asiv$o# slo#a$a os'?e$ je
$a to da ' (oliti;i (osl'2i kao i#raka a#resiv$e volje" Sa+o o$aj ko 2eli sa+ostal$o da djel'je +o2e odrediti svoj' ak;ij' (re+a svojoj
volji" Zato je Troj$a A$ta$ta, koja je $astojala da djel'je, tako?er i+ala sve (red$osti koje le2e ' sa+o o(redijelje$o+ (ost'(a$j', dok je Troj$i
Save8 kro8 svoj' (rod'0ovlje$' te2$j' da o'va +ir ' svijet' ' i8vjes$oj +jeri &io $a #'&itk'" Tako s' to$o vrije+e i (oetak rata 'sta$ovile
$a;ije sa jas$o 8a;rta$i+ va$jsko(olitiki+ ;ilje+, dok s', $as'(rot to+e, sile Troj$o# Save8a &ile i8$e$a?e$e ' tre$'tk' koji je &io sve sa+o $e
(o#oda$" Ako s+o +i ' @je+akoj ak i+ali i $aj+a$j' $a+jer' da rat'je+o, to je &ilo +o#'1e kro8 &roj$e +jere, koje &i se lako +o#le
(rovesti, i tako sa+o+ (oetk' rata dati dr'#i karakter" Ali @je+aka $ikada (red so&o+ $ije i+ala jasa$ va$jsko(olitiki ;ilj, $ikada $ije
ra8+i7ljala o &ilo kakvi+ a#resiv$i+ kora;i+a 8a reali8a;ij' to# ;ilja i, s0od$o to+e, $a7la se 8atee$a do#a?aji+a"
Hd A'stro'#arske se $is+o +o#li $adati dr'#o+ va$jsko(olitiko+ ;ilj' osi+ to#a da se, $a $eki $ai$, (rovlai+o kro8 la&iri$te e'ro(ske
(olitike, tako da ta tr'la dr2av$a str'kt'ra, koliko je #od to +o#'1e, $i#dje $e $aleti $a te7ko1e, kako &i, $a taj $ai$, sakrila od svijeta '$'tra7$ji
karakter ovo# +o$str'o8$o# le7a od dr2ave"
@je+aka $a;io$al$a &'r2oa8ija, o kojoj je ovdje (rije sve#a rije, a &'d'1i da i$ter$a;io$al$i +arksi8a+ kao takav $e+a $ijeda$ dr'#i ;ilj osi+
'$i7te$ja @je+ake J $i da$ da$as $ije 's(jela $i7ta $a'iti i8 (ro7losti" I isto tako, ak $i da$as $e osje1a (otre&' 8a ti+ da (ostavi ;ilj
$a;io$al$e va$jske (olitike koji &i se +o#ao s+atrati 8adovoljavaj'1i+, i $a taj $ai$ (r'2i $a7i+ va$jsko(olitiki+ $astoja$ji+a i8vjes$'
sta&il$ost 8a +a$jeCvi7e d'2i (eriod" :er sa+o ako se $a8$ai jeda$ tako reala$ va$jsko(olitiki ;ilj, +o2e+o detalj$o ras(ravljati o
+o#'1$osti+a koje +o#' voditi ka 's(je0'" Tek tada se (olitika (odi2e $a $ivo $a koje+ (ostaje '+jet$ost sa#ledava$ja +o#'1$osti"
-e?'ti+, sve dotle dok ovi+ ;jelok'($i+ (olitiki+ 2ivoto+ $e (o$e do+i$irati #lav$a, s'7ti$ska ideja, (ojedi$a$e aktiv$osti $e1e i+ati
karakter kori7te$ja svi0 +o#'1$osti 8a (osti8a$je odre?e$o# 's(je0a" U+jesto to#a, o$e se (retvaraj' sa+o ' (ojedi$a$e sit'a;ije $a ('t' &e8
;ilja i (la$a,' ko$f'8$o l'ta$je od da$as do s'tra" Prije sve#a se #'&i i8vjes$a istraj$ost, koja je $eo(0od$a 8a ostvariva$je veliki0 ;iljevaL dr'#i+
rijei+a, ovjek 1e da$as (ok'7ati jed$o, s'tra dr'#o, a da$ $ako$ to#a, i+aj'1i ov' va$jsk' (olitik' ' vid', i8$e$ada (oka8ati (o7tova$je
(re+a $ekoj koja i+a sasvi+ s'(rota$ ;ilj 'toliko (rije 7to se ova lako 'oljiva ko$f'8ija
62
adolf 0itler
kao ko$f'8ija $e sastoji, ' stvari, ' (ridr2ava$j' sve#a o$o#a e+' te2i vlada koja da$as '(ravlja @je+ako+, i 'isti$' $e 2eli (re(orod $a7e#
$aroda" Sa+o i$ter$a;io$al$a 2idovska 8ajed$i;a +o2e &iti 2ivo 8ai$teresira$a 8a $je+ak' va$jsk' (olitik' kojoj, (o svoji+ $e(resta$i+,
$ai8#led ira;io$al$i+, i8$e$ad$i+ tra$8i;ija+a, $edostaje jasa$ (la$, i koja, kao jedi$o svoje o(ravda$je, ' $aj&olje+ sl'aj' (otvr?'je da, '
stvari, $i +i sa+i $e 8$a+o 7to &i tre&alo 'i$iti, ali i$i+o $e7to jed$ostav$o 8ato 7to se $e7to +ora 'i$iti" Ga, $erijetko +o2e+o, ' stvari,
'ti da s' ti lj'di toliko +alo 'vjere$i ' '$'tra7$j' vrijed$ost $ji0ovi0 va$jsko(olitiki0 aktiv$osti da, ak i kada s' $ajjae +otivira$i, +o#'
jedi$o da se (itaj' da $eko dr'#i +o2da $e '+ije (od'8eti $e7to &olje" To je te+elj $a koje+ (oiva dr2av$i7tvo D'stava Strese+a$a"
@as'(rot to+e, '(ravo da$as je (otre&$o vi7e $e#o ikada (rije da $je+aki $arod (ostavi va$jsko(olitiki ;ilj koji is('$java $je#ove
(rave '$'tra7$je (otre&e i, o&r$'to, #ara$tira &e8'vjet$' sta&il$ost va$jsko(olitikoj aktiv$osti ' jed$o+ ra8'+$o oekiva$o+
ra8do&lj' vre+e$a" :er jedi$o ako $a7 $arod &'de s'7ti$ski odredio svoje i$terese i ako se 8a $ji0 &'de '(or$o &orio, +o2e se $adati da 1e ov'
ili o$' dr2av', sada ko$a$o 's(ostavlje$', a iji i$teresi $is' s'(rot$i $a7i+a, i ' stvari +o#' &iti (aralel$i, (otak$'ti $a to da '?e ' vr71e
'te+elje$' '$ij' sa @je+ako+" :er je ideja o to+e da se $evolje i (ro&le+i $a7e# $aroda rije7e ('te+ Ni#e @aroda isto tako $eo(ravda$a kao
7to je &ilo $eo(ravda$o (re('stiti da o @je+ako+ (ita$j' odl'i Kra$kf'rtski Save8$i Parla+e$t"
Zadovolj$e $a;ije vladaj' Ni#o+ @aroda" To je, ' stvari, i$str'+e$t $ji0ove vladavi$e" U velikoj +jeri o$e $e+aj' i$teresa da do8vole (ro+je$'
' teritorijal$oj (odjeli svijeta 'koliko ' to+e (o$ovo $e &'d' (re(o8$ale $eke svoje i$terese" I dok (riaj' o (ravi+a +ali0 $a;ija, ' stvari
i+aj' $a '+' sa+o i$terese o$i0 $ajve1i0"
Ako @je+aka (o$ovo 2eli &iti slo&od$a kako &i, '2ivaj'1i ' svo+ &la#oslov', $je+ako+ $arod' o+o#'1ila da 8aradi os$ov$a sredstva 8a
2ivot, o$da +ora (od'8eti korake ka to+e i8va$ Parla+e$ta Ni#e @aroda ' Oe$evi" Ali 1e ' to+ sl'aj', 'slijed $edovolj$e s$a#e, &iti
$eo(0od$o da (ro$a?e save8$ike koji vjer'j' ' to da (art$erstvo sa @je+ako+ +o2e (osl'2iti i $ji0ovi+ i$teresi+a" Go to#a, +e?'ti+,
$e1e do1i ako (ravi va$jsko(olitiki ;ilj @je+ake $e (osta$e (ot('$o jasa$ ti+ $a;ija+a" I, i8$ad sve#a, sa+a @je+aka $ikada $e1e &iti '
sta$j' da (rik'(i s$a#' i '$'tra7$j' +o1 da (oka2e $eo(0od$' 'straj$ost, i da, ovaj, 8&ri7e (re(reke svjetske (ovijesti" :er o$da $ikada $e &i
$a'ila kako da i+a str(lje$ja ' (ojedi$osti+a i da i0, isto tako, ako se 8a to 'ka2e (otre&a, od&a;i kako &i ko$a$o &ila s(oso&$a ostvariti
;ilj od s'7ti$sko# 8$aaja $a 7iroj dr'7tve$oj skali" :er ak i +e?' save8$i;i+a od$osi $e1e 'vijek &iti ideal$i" Potresi ' '8aja+$i+ od$osi+a
+o#' se (ojavljivati 'vijek i8$ova i (o(ri+ati ak i o(asa$ o&lik ako s$a#a da se savladaj' te +ale $e(rijat$osti i (re(reke $e le2i ' sa+oj
di+e$8iji jas$o $a8$ae$o# va$jsko(olitiko# ;ilja" U to+ (o#led' fra$;'sko $a;io$al$o vodstvo +o2e (osl'2iti kao (ravi (ri+jer"
Kako je o$o la#a$o (re7lo (reko +ali0 stvari, 8aista, (a je ak (re7'tilo i +$o#o #ore do#a?aje da $e &i i8#'&ilo (rilik' da or#a$i8ira
osvet$iki rat (rotiv @je+ake, 7to je, (ak, ' s'(rot$osti sa vje$i+ (ovi;i+a %H'ra)* $a7i0 (atriota i, jed$ako to+e, $ji0ovi+
'o&iaje$o is(ra8$i+ #ovori+a"
Isti;a$je jas$o# va$jsko(olitiko# ;ilja je i8#leda vrlo va2$o, $adalje, i8 to# ra8lo#a 7to 1e, ' s'(rot$o+ sl'aj', o$i koji ' $a7e+ $arod'
8ast'(aj' dr'#e i$terese 'vijek (ro$a1i $ai$ da 8&'$e jav$o +$ije$je, i da $a(rave, a dijelo+ ak is(rovo;iraj', &e8$aaj$e
i$;ide$te i (reo&ra8e i0 ' ra8lo# 8a radikal$' (ro+je$' +i7lje$ja o va$jskoj (oliti;i" Pre+a to+e, osi+ &e8$aaj$i0 sva?a, koje
re8'ltiraj' i8 sa+i0 'vjeta ili koje s' '+jet$o i8a8va$e, Kra$;'ska 1e 'vijek i8$ova (ok'7avati da (ro'8roi lo7e ras(olo2e$je, ' stvari,
ot'?e$ost +e?' $a;ija+a koje &i (o o(1oj (rirodi $ji0ovi0 (ravi0 vital$i0 i$teresa, &ile ovis$e jed$e o dr'#i+a, i koje &i, 0tjele o$e to ili $e,
8ajed$o +orale 'stati (rotiv ove" -e?'ti+, takvi (ok'7aji 1e &iti 's(je7$i sa+o ako $e (ostoji sta&ila$ (olitiki ;ilj, ako $e+a vrsto 8a;rta$e i
's+jere$e (olitike aktiv$osti, i (rije sve#a, ako $e+a 'straj$osti ' (ri(re+a+a +jera koje sl'2e ostvare$j' vlastito# (olitiko# ;ilja"
@je+aki $arod, koji $e (osjed'je $i va$jsko(olitik' tradi;ij' $iti va$jsko(olitiki ;ilj, (rije 1e &iti sklo$ to+e da (o7t'je ideale i 'to(ije, i da $a
taj $ai$, 8a$e+ari vlastite vital$e i$terese" @a kraj' krajeva, 7ta sve $a7 $arod $ije vatre$o 8ast'(ao ' (osljed$ji0 sto #odi$aM Eas s' ' (ita$j' &ili
Dr;i koje s+o 2eljeli s(asiti od T'raka, (oto+ s+o stali $a stra$' T'raka (rotiv >'sa i Talija$a, da &i $ako$ to#a $a7 $arod (o$ovo &io oara$
Polja;i+a koji s' se &orili 8a svoj' slo&od', a (oto+ (ovla?ivao svoji+ osje1a$ji+a 8a B're, i tako dalje" Ali koliko je sva ta #l'(a d'7e&ri2$ost,
(odjed$ako $es(oso&$i0 koliko i &r&ljavi0 (olitiara, ko7tala $a7 $arodM
Tako isto od$os (re+a A'striji, koji je toliko (o$os$o isti;a$, $ije ' se&i sadr2avao toliko (rakti$o# ra8'+ijeva$ja, koliko d'&oko# osje1aja
save8$i7tva ' sr;'" Ga je tada sa+o (ro#ovorio #las ra8'+a '+jesto sr;a, i da je odl'ilo ra8'+ijeva$je, @je+aka &i da$as &ila s(a7e$a" Ali,
'(ravo i8 to# ra8lo#a 7to (ri(ada+o takvo+ ti(' $aroda koji (re+alo do('7ta da $je#ove (olitike odl'ke &'d' odre?e$e $a os$ov' o$o#a
7to je 8aista ra8'+$o, od$os$o, $a te+elj' ra;io$al$o# sa8$a$ja i8 koje# ra8lo#a se $e +o2e+o osvr$'ti $a $ek' velik' (olitik' tradi;ij' +i
+ora+o, &are+ ' i+e &'d'1$osti, dati
dr'#a k$ji#a
65
$a7e+ $arod' vrsto 'te+elje$ va$jsko(olitiki ;ilj, koji i8#leda (o#oda$ da (olitike +jere dr2av$o# vodstva 'i$i ra8'+ljivi+
7iroki+ +asa+a i do $ajsit$ije# detalja" :edi$o $a taj $ai$ 1e &iti +o#'1e da +ilij'$i sa d'&oko+ vjero+ sta$' i8a dr2av$o# r'kovodstva
koje do$osi odl'ke 7to ' svoji+ (ojedi$osti+a +o#' i+ati $e7to &ol$o (o $ji0" To je (red'vjet 8a 's(ostavlja$je '8aja+$o# ra8'+ijeva$ja
i8+e?' $aroda i dr2av$o# vodstva i, kao 7to je svi+a (o8$ato, tako?er (red'vjet 8a to da sa+a vlada (ro$a?e svoje +jesto ' odre?e$oj tradi;iji"
@e radi se o to+e da svaka $je+aka vlada i+a vlastiti va$jsko(olitiki ;ilj" :ed$a se +o2e sva?ati sa+o oko sredstava, dr'#a +o2e ras(ravljati
o $ji+a, ali sa+ ;ilj +ora &iti 'sta$ovlje$ kao $e(ro+je$jiv, 8a;rta$ jed$o+ i 8a'vjek" Tada (olitika +o2e (ostati velika '+jet$ost
sa#ledava$ja +o#'1$osti, od$os$o, to je (ovla7te$i (olo2aj (ojedi$i0 dr2av$i0 lidera &rilja$t$i0 s(oso&$osti da, sa#ledavaj'1i
+o#'1$osti, i8 tre$'tka ' tre$'tak, $arod i >ei;0 (ri&li2avaj' ostvare$j' va$jsko(olitiko# ;ilja"
U da$a7$joj @je+akoj 'o(1e $e+a $ikakvo# 8a;rtava$ja va$jsko(olitiko# ;ilja" Zato (ostaje ra8'+ljivo to 7to $itko $e $ad8ire, ili (ak, $a
jeda$ $esi#'ra$ i $esta&ila$ $ai$ vodi ra'$a o i$teresi+a $a7e# $aroda, 7to tako?er stvara ko$f'8ij' $a7e# jav$o# +$ije$ja" Ht'da sve te
$evjerojat$e l'dosti $a7e va$jske (olitike $ikada, $a2alost, $e ostavljaj' $i $aj+a$j' +o#'1$ost da $arod &are+ (ros'di o to+e koje s'
oso&e od#ovor$e 8a to i da i0 (o8ove $a od#ovor$ost" @e, ovjek (ovodo+ to#a stvar$o $e 8$a 7to da 'i$i"
Svakako $ije +ali &roj lj'di koji da$as d'&oko vjer'j' ' to da $e &i tre&alo $i7ta (od'8eti" H$i s' svoje +i7lje$je sveli $a 'tisak da @je+aka
da$as +ora &iti (a+et$a i s'8dr2a$a, da se $i ' 7to $e '('7ta, da +ora+o (a2ljivo +otriti ra8voj do#a?aja, ali da $e '8i+a+o 'e71a kako
&is+o, jed$o# da$a, (re'8eli 'lo#' tre1e stra$e koja lik'je i '&ire (lod, dok se dr'#e dvije sva?aj'"
Ga, da, $a7i da$a7$ji &'r2oa8ijski dr2av$i;i s' tako (a+et$i i +'dri, a $ji0ovo (olitiko ras'?iva$je je (o+'1e$o $e(o8$ava$je+
(ovijesti" @ije +ali &roj i8reka koje s' (ostale (rava kletva 8a $a7 $arod" @a (ri+jer, (a+et$iji (o('7ta, ili odijelo $e i$i ovjeka, ili ovjek +o2e
o&i1i ;ijel' 8e+lj' sa 7e7iro+ ' r';i ili dok se dvoje sva?aj', tre1i se koristi"
U 2ivot' $a;ija se &are+ (osljed$ja i8reka +o2e (ri+ije$iti isklj'ivo ' 'vjet$o+ 8$ae$j' .i to i8 sljede1e# ra8lo#a/: $ai+e, ako se dvije
stra$e '$'tar $a;ije '(or$o sva?aj', o$da tre1a, koja je i8va$ $a;ije, +o2e i8 to#a i8a1i kao (o&jed$ik" U s'2ivot' $a;ija, +e?'ti+, vr0'$ski
's(je0 1e &iti $a stra$i dr2ava koje se $a+jer$o '('7taj' ' sva?' 8&o# +o#'1$osti da jaa$je $je$i0 s$a#a le2i sa+o ' to+e" @e (ostoji $ijeda$
(ovijes$i do#a?aj $a svijet' koji se $e +o2e (ro+atrati sa dva stajali7ta" @e'tral$i se $a jed$oj stra$i 'vijek s'(rotstavljaj' i$terve$;io$isti+a $a
dr'#oj" i, o(1e$ito #ledaj'1i, $e'tral$i 1e (o (ravil' ' sve+' to+e i8v'1i de&lji kraj, dok i$terve$;io$isti (rije +o#' i8 sve#a to#a i8v'1i oso&$'
korist, 'koliko, ' stvari, stra$a $a kojoj se $ala8e $e i8#'&i"
U 2ivot' $a;ija to 8$ai sljede1e: ako se dvije +o1$e sile s'ko&ljavaj', +a$je ili vi7e +ale ili velike okol$e dr2ave ili +o#' '8eti 'e71a
' ovoj &or&i, ili se +o#' dista$;irati" U i8vjes$o+ sl'aj' +o#'1$ost 's(je0a $ije isklj'e$a 'koliko 'estv'je $a stra$i koja od$osi (o&jed'"
Be8 o&8ira $a to tko (o&jedi, +e?'ti+, $e'tral$e $e eka $ijed$a dr'#a s'd&i$a osi+ +r2$je sa (reostalo+ (o&jed$iko+ dr2avo+" Sve
do da$as, $ijed$a od veliki0 svjetski0 dr2ava $ije se '8di#la $iti ra8vila $a os$ov' $e'tral$osti kao (ri$;i(a (olitike aktiv$osti, ve1 sa+o
kro8 &or&'" Ako se s$a2$e dr2ave ve1 $a takav $ai$ '8di2', sve 7to (reostaje +ali+ dr2ava+a sastoji se ili ' to+e da se (ot('$o odrek$'
svoje &'d'1$osti, ili da se &ore 8a ve1' $aklo$ost koali;ije i &'d' (od $je$o+ 8a7tito+, i tako ojaaj' vlastite s$a#e" :er 'lo#a tre1e stra$e koja
lik'je 'vijek (ret(ostavlja da o$a ve1 i+a +o1, s ti+ da o$a koja je 'vijek $e'tral$a $ikada $e1e (ostati +o1$a" :er koliko +o1 $aroda le2i '
$je#ovoj '$'tra7$joj vrijed$osti, 'toliko vi7e dola8i do i8ra2aja ' or#a$i8a;ijsko+ o&lik' $arod$i0 &or&e$i0 s$a#a $a &oj$o+ (olj',
stvore$i+ voljo+ te '$'tra7$je vrijed$osti" Taj o&lik, +e?'ti+, $ikada $e1e 's(jeti da se ra8vije ako se s vre+e$a $a vrije+e $e stavi $a (ro&'"
Sa+o kalje$je+ kro8 svjetsk' (ovijest vje$e vrijed$osti $aroda (ostaj' elik i 2elje8o, od koji0 se $ji0ova (ovijest i stvara" Ali, o$aj koji
i8&je#ava &itke $e1e $ikada (ostati dovolj$o s$a2a$ da se &ori" A taj koji $ikada $e &ije &itke, $e1e $ikada &iti $asljed$ik o$i0 koji se &ore jed$i
(rotiv dr'#i0 ' rat'" :er (ret0od$i $asljed$i;i svjetske (ovijesti $is' &ili, $a (ri+jer, $arodi sa k'kaviko+ ko$;e(;ijo+ $e'tral$osti, ve1
+ladi $arodi sa &olji+ +aevi+a" @i A$ti;i, $i Sred$je+ vijek', $iti da$a7$je+ do&' $ije (o8$at $i jeda$ jedi$i (ri+jer +o1$e dr2ave koja
$ije $astala ' stal$oj &or&i" Go da$as, +e?'ti+, $asljed$i;i (ovijesti s' 'vijek &ile +o1$e dr2ave" U 2ivot' $a;ija, o(1e je (o8$ata stvar da
ak i tre1a +o2e &iti $asljed$i;a kada se dvije sva?aj'" Ali je ' to+ sl'aj' ta tre1a ve1 $a sa+o+ (oetk' 'tjelovlje$je +o1i, koja $a+jer$o
do('7ta da se dvije dr2ave sva?aj' kako &i i0 kas$ije (ora8ila jed$o+ i 8a'vijek, a da (ri to+e $e $ai$i velike 2rtve" @a taj $ai$, $e'tral$ost '
(ot('$osti #'&i (asiva$ karakter $e'estvova$ja ' do#a?aji+a, i '+jesto to#a (odra8'+ijeva svjes$' (olitik' o(era;ij'" Hi#led$o, $i jed$o
ra8&orito dr2av$o vodstvo $e1e (oeti &or&' a da (rito+ $e od+jeri svoj +o#'1i 'dio ' od$os' $a (rotiv$iki" Ali, ako (ro;je$i sit'a;ij'
tako da $e1e &iti ' sta$j' da se &ori (rotiv i8vjes$i0 +o1$i0 dr2ava, 'toliko 1e &iti (risilje$ije da se (ok'7a &oriti 8ajed$o sa $ji+a"
69
adolf 0itler
:er o$da s$a#a do sada sla&ije sile +o2e $a kraj' $arasti i8 te 8ajed$ike &or&e, kako &i se kas$ije, ako je to (otre&$o, isto tako &orila 8a vlastite
vital$e i$terese" @eka $itko $e ka2e da $i jed$a sila $e &i '7la ' save8 sa dr2avo+ koja &i jed$o# da$a +o#la (ostati o(as$a" Save8$i7tvo $e
(redstavlja (olitike ;iljeve, ve1 sa+o sredstvo do $ji0ovo# ostvare$ja" -i i0 da$as +ora+o koristiti ak i ako 8$a+o da kas$iji ra8voj +o2e
dovesti do s'(rot$o# is0oda" @e+a save8a koji je vjea$" I 8aista s' sret$e o$e $a;ije koje, 'slijed (ot('$o ra8liiti0 i$teresa, +o#' '1i ' save8 $a
odre?e$o vrije+e, a da $e &'d' (risilje$e da jed$e sa dr'#i+a '?' ' ko$flikt $ako$ ra8ila2e$ja" Ali (ose&$o sla&a dr2ava, koja 2eli (ostati +o1$a i
velika, +ora 'vijek (ok'7avati '8eti aktiv$o 'e71e ' o(1i+ (olitiki+ do#a?aji+a svjetske (ovijesti"
Kada je Pr'sija '7la ' 7leski rat, to je tako?er &io fe$o+e$ od dr'#ora8red$o# 8$aaja ' od$os' $a &'ra$ s(or i8+e?' E$#leske i
Kra$;'ske, koji je tada ve1 '8eo +a0a" -o2da se Krederi;k' <eliko+ i +o2e (red&a;iti to 7to je is(rovo;irao (alj&' e$#leski0 ('7a$i0 8r$a"
Ali da li &i Pr'sija ikada 's(jela da se '8di#$e do takvo# $ivoa od koje# je Bis+ar;k 's(io da stvori $ovi >ei;0 da je ' to vrije+e (ri$;
Ho0e$8oller$, st'(iv7i $a (rijestolje, s o&8iro+ $a &'d'1e velike do#a?aje svjetske (ovijesti, odr2ao $je#ov' Pr'sij' ' dr2avi &oja2ljive
$e'tral$ostiM Tri 7leska rata do$ijela s' Pr'siji vi7e $e#o Fle8iji" @a ti+ &oj$i+ (olji+a (o$ikla je >e#i+e$ta, koja 1e ' &'d'1$osti (ro$ijeti
$je+ak' 8astav', da &i $a kraj' ' Stakle$oj dvora$i <ersaillske (alae (o8dravila $ovo# ;ara $ovo# >ei;0a" Pr'sija je ' to vrije+e sasvi+
i8vjes$o &ila +ala dr2ava, &e8$aaj$a ' (o#led' &roja sta$ov$ika i (ovr7i$e teritorija" Ali 'skoiv7i $a s;e$' veliki0 8&iva$ja svjetske
(ovijesti, ta +ala dr2ava je 's(jela se&i osi#'rati le#iti+$o (ravo da os$'je kas$iji $je+aki >ei;0"
:ed$o+ s' ak i (ristali;e $e'tral$e (olitike trij'+firale ' (r'skoj dr2avi" To se do#odilo 8a vrije+e @a(oleo$a I"" U to vrije+e, ' (oetk' se
vjerovalo da Pr'sija +o2e ostati $e'tral$a, 8&o# e#a je kas$ije &ila ka2$je$a $ajstra7$iji+ (ora8o+" H&je ko$;e(;ije s' se o7tro s'(rotstavile
jed$a dr'#oj jo7 3!32" #odi$e" H$a ko$;e(;ija koja je 8ast'(ala $e'tral$ost, i dr'#a, vo?e$a od stra$e Bar'$a vo+ Stei$a, koja je 8a#ovarala
i$terve$;ij'" Ei$je$i;a je da je to 7to s' (ristali;e $e'tral$o# stava od$ijele (o&jed' 3!32" #odi$e, Pr'sij' i @je+ak' ko7talo $esa#ledivo#
krvo(roli1a i do$ijelo i+ &eskraj$e (at$je" A isto tako je i$je$i;a i to da je $aj8ad 3!35" #odi$e (rodor i$terve$;io$ista s(asio Pr'sij'"
Svjetski rat je dao $ajjas$iji od#ovor $a s0va1a$je da se (olitiki 's(je0 +o2e (osti#$'ti o(re8$i+ 8a'8i+a$je+ $e'tral$o# stava kao tre1e sile" Fto
je to 7to s' $e'tral$e stra$e ' svjetsko+ rat' (rakti$o ostvarile i (osti#leM Ga li s' o$e, $a (ri+jer, &ile o$a tre1a stra$a koja lik'jeM Ili, da li
$etko +o2da s+atra da &i, ' ti+ 8&iva$ji+a, @je+aka i#rala dr'#' 'lo#'M I $eka $itko $e +isli da ra8lo# 8a to le2i sa+o ' ra8+jeri+a
svjetsko# rata" @e, ' &'d'1$osti, svi ratovi, 'koliko ' $ji0 &'d' 'klj'e$e velike $a;ije, &it 1e $arod$i ratovi o#ro+$i0 ra8+jera" Kao $e'tral$a
dr2ava ' &ilo koje+ dr'#o+ e'ro(sko+ ko$flikt', @je+aka, +e?'ti+, $e &i &ila 8$aaj$ija od @i8o8e+ske ili Fvi;arske ili Ga$ske i
dr'#i0, ' svjetsko+ rat'" Ga li stvar$o $etko +o2da +isli da &is+o +i $ako$ takvo# is0oda 's(jeli (rik'(iti s$a#e da odi#ra+o 'lo#' o$o#a
tko se s'(rotstavlja (o&jed$ik' sa koji+ se $is+o 's'dili st'(iti ' save8 kao jed$a od 8ara1e$i0 stra$aM
U svako+ sl'aj', Svjetski rat je (ose&$o doka8ao jed$' stvar: tko #od se (o$a7a $e'tral$o ' veliki+ svjetski+ (ovijes$i+ ko$flikti+a, +o2da '
(oetk' +o2e ' to+e do$ekle i (osti1i $ekakav 's(je0, ali, $a (la$' (olitike sile, o$ 1e, $a taj $ai$, $a kraj' isto tako &iti isklj'e$ i8 to#a da
8ajed$o sa dr'#i+a odl''je o s'd&i$i svijeta"
Pre+a to+e, da je A+erika U$ija 8adr2ala svoj' $e'tral$ost ' Svjetsko+ rat', o$a &i se da$as kao sila s+atrala dr'#ora8red$o+,
&e8 o&8ira $a to da li s' E$#leska ili @je+aka i8 $je#a i8a7le kao (o&jed$i;e" Ulasko+ ' rat, o$a se '8di#la $a $ivo s$a#e E$#leske
+or$ari;e, ali se $a $ivo' +e?'$arod$e (olitike deklarirala kao sila od (res'd$o# 8$aaja" Hd sa+o# $je$o# 'laska ' svjetski rat, A+erika U$ija
je okvalifi;ira$a $a (ot('$o dr'#aiji $ai$" U (rirodi ovjea$stva je da $ako$ vrlo kratko# ra8do&lja (o$e 8a&oravljati koja je #e$eral$a
(ro;je$a sit'a;ije (ostojala (rije sa+o $ekoliko #odi$a" U(ravo tako kao 7to da$as $aila8i+o $a (ot('$o 8a$e+ariva$je ra$ije velii$e
@je+ake ' #ovori+a +$o#i0 stra$i0 #ovor$ika, isto tako sla&o '+ije+o (ro;ije$iti ' kolikoj je +jeri vrijed$ost A+erike U$ije ' $a7i+
oi+a (orasla otkako je '7la ' svjetski rat"
Hvo je tako?er $aj'vjerljivije dr2av$o o(ravda$je Italije 8a 'la8ak ' rat (rotiv $je$i0 &iv7i0 save8$ika" Ga Italija $ije $ai$ila taj korak, o$a $e &i
dijelila 'lo#' F(a$jolske, &e8 o&8ira $a kraj$ji is0od to# ri8ika" Ei$je$i;a je da joj je to 7to je (od'8ela tako esto kriti8ira$ korak da '8+e
aktiv$o 'e71e ' Svjetsko+ rat', do$ijelo vi7i (olo2aj i jaa$je isto#, 7to je $a kraj' (ro$a7lo svoj vr0'$ski i8ra8 ' fa7i8+'" Be8 $je$o#
'laska ' rat, sve 7to se (oto+ do#odilo &io &i (ot('$o $e8a+isliv i $e+o#'1 fe$o+e$"
@je+aka o to+e +o2e ra8+i7ljati sa ili &e8 o#ore$osti, va2$o je 'iti i8 (ovijesti, (ose&$o ako $a+ $je$a 'e$ja #ovore $a tako
'vjerljiv $ai$"
dr'#a k$ji#a
66
Pre+a to+e, 'vjere$je da 8a'8i+a$je+ ra8&orito#, re8ervira$o# $e'tral$o# stava (re+a ra8voj' ko$flikata ' E'ro(i i ' dr'#i+ dijelovi+a
svijeta, +o2e+o ste1i do&it da 'slijed to#a o$a tre1a stra$a lik'je, (o#re7$o je i +alo'+$o" Dledaj'1i o(1e$ito, slo&oda se $e 'va $i
(rosjae$je+ $iti vara$je+" Ali isto tako $i rado+ i (roi8vod$jo+, ve1 isklj'ivo &or&o+, ' stvari, vlastito+ &or&o+" Zato je vrlo vjerojat$o da
je va2$ija volja $e#o djelo" @erijetko s', ' okvir' +'dre save8$ike (olitike, $a;ije ostvarile 's(je0 $e8avis$o od 's(je0a $ji0ovo# or'2ja" Ali
s'd&i$a $e o;je$j'je 'vijek $a;ij', koja 0ra&ro riskira svoj 2ivot, (re+a velii$i $je$i0 djela, ve1 (rije, vrlo esto, (re+a s$a8i $je$e volje"
Povijest 'jedi$je$ja Italije ' devet$aesto+ stolje1' je vrijed$a (a2$je ' to+ (o#led'" Ali svjetski rat tako?er (oka8'je da o#ro+a$ &roj dr2ava
+o2e ostvariti i8va$red$e (olitike 's(je0e $e toliko voj$i+ 's(jesi+a, koliko l'do+ odva2$o71' sa kojo+ st'(aj' ' save8 i '(or$o71' sa
kojo+ (r'2aj' ot(or"
Ako @je+aka 2eli da (rivede kraj' (eriod ' koje+ ro&'je svi+a, +ora da, &e8 o&8ira $a okol$osti, aktiv$o (ok'7ava st'(iti ' ve8' sa
sila+a kako &i 'estvovala ' &'d'1e+ i8#ra?iva$j' 2ivota E'ro(e $a (la$' (olitike sile"
Pri#ovor da takvo 'e71e ' se&i sadr2i veliki ri8ik je $a +jest'" Ali, $a kraj' krajeva, da li $etko 8aista vjer'je da 1e+o se oslo&oditi &e8
(od'8i+a$ja ri8i$i0 korakaM Ili, da li +o2da $etko +isli da je ikada $a svijet' toko+ svjetske (ovijesti (ostojao (odvi# koji ' se&i $ije i+ao
ri8ikaM Zar odl'ka Krederi;ka <eliko#, $a (ri+jer, da s'djel'je ' Prvo+ 7lesko+ rat', $ije &ila (ove8a$a sa ri8iko+M Zar 'jedi$je$je
@je+ake od stra$e Bis+ar;ka $ije i+alo o(as$ostiM @e, tis'1' ('ta $e) Poev7i od ovjekovo# ro?e$ja (a do s+rti, sve je $ei8vjes$o"
:edi$o je s+rt i8vjes$a" Ali, '(ravo i8 to# ra8lo#a, +aksi+al$a s(re+$ost $ije o$o $aj#ore 8ato 7to 1e jed$o# da$a, $a ovaj ili o$aj
$ai$, o$a &iti 8a0tijeva$a"
@arav$o, stvar je (olitike +'drosti oda&rati ri8ik $a takav $ai$ da do$osi $ajve1i +o#'1i do&itak" Ali $e riskirati $i7ta i8 stra0a, +o2da, da
1e se $a(raviti (o#re7a$ i8&or 8$ai (ori;a$je &'d'1$osti $aroda" Pri+jed&a da jed$a takva aktiv$ost +o2e i+ati karakter ko;ka$ja +o2e se
i8'8et$o lako o(ovr#$'ti jed$ostav$i+ skreta$je+ (a2$je $a (ret0od$o (ovijes$o isk'stvo" Pod ko;ka$je+ +i (odra8'+ijeva+o i#r' '
kojoj s' 7a$se 8a (o&jed' (odre?e$e s'd&i$i" To $ikada $e1e &iti sl'aj ' (oliti;i" :er 7to ko$a$a odl'ka vi7e le2i ' +a#lovitoj
&'d'1$osti, ti+ se vi7e 'vjere$je o +o#'1$osti ili $e+o#'1$osti 's(je0a #radi $a ovjek' lako sa#ledivi+ faktori+a" Zadatak
$a;io$al$o# (olitiko# vodstva sastoji se ' to+e da od+jeri ove faktore" >e8'ltat ovo# istra2iva$ja, o$da, +ora tako?er dovesti do odl'ke"
Tako je ova odl'ka ' sklad' sa ovjekovi+ 'vido+, a odr2a$a vjero+ ' +o#'1$ost 's(je0a $a os$ov' to# sa8$a$ja" Zato, te7ko da &i0 (res'da$
(olitiki i$ +o#ao $a8vati ko;ka$je+, '(ravo i8 to# ra8lo#a 7to $je#ov is0od $ije sto (osto i8vjesta$, kao 7to (od'0vat (od'8et od stra$e
kir'r#a isto tako $ije sto (osto 's(je7a$" Hd (a+tivijeka, 'vijek je &ilo (rirod$o da veliki lj'di '8 kraj$je $a(ore i$e djela iji je 's(je0 &io
kraj$je s'+$jiv i $ei8vjesta$ ako se 8a to 'ka8ala (otre&a, i ako je $ako$ 8relo# is(itiva$ja svi0 okol$osti sa+a ta ak;ija +o#la da se '8+e
' o&8ir"
Zadovoljstvo koje do$osi od#ovor$ost ' (la$ira$j' veliki0 odl'ka ' &or&i $a;ija 1e, svakako, &iti 'toliko ve1e 7to akteri, $a os$ov'
(ro+atra$ja $ji0ovo# $aroda, &'d' vi7e +o#li da 8aklj'e da ak i to ako (o#rije7e, to $e1e +o1i '$i7titi vital$' s$a#' $a;ije" :er, $a d'#e sta8e,
$arod, koji je i8$'tra 8drav, $ikada $e +o2e &iti i8&risa$ kro8 (ora8e $a &oj$o+ (olj'" Tako ' +jeri ' kojoj $arod (osjed'je '$'tra7$je
8dravlje, '8 (red'vjete da je dovolj$o 8$aaja$ kao rasa, 0ra&rost da (od'8+e o(as$e (od'0vate +o2e &iti 'toliko ve1a &'d'1i da ak
$i (ora8 $e +o2e vi7e $a#ovijestiti (ad takvo# $aroda"
@e'tral$ost, +e?'ti+, koj' da$as (re(or''j' $a7e+ $arod' kao jedi$i +o#'1i (ost'(ak, $ije 8aista $i7ta dr'#o do &e8volj$o
(re('7ta$je s'd&i$i odre?e$o od stra$e va$jski0 sila" I sa+o ' to+e le2i si+(to+ i +o#'1$ost $a7e# (ada" Ako je, s dr'#e stra$e, $a7 $arod
(ok'7avao da se oslo&odi i ' to+e $ije 's(io, faktor koji &i &io &la#otvora$ (o $je#ov' s$a#' le2ao &i ' sa+o+ i8ra2ava$j' ovo# stava" :er $eka
se $e tvrdi da je (olitika +'drost ta koja $a+ #ovori da se s'8dr2i+o od takvi0 koraka" @e, to je &ijed$i k'kavil'k i $edostatak (ri$;i(a
koji ' ovo+ sl'aj', kao 7to je to esto sl'aj ' (ovijesti, (ok'7avaj' da se (o+ije7aj' sa i$teli#e$;ijo+" Hi#led$o, $arod (od (ritisko+
stra$i0 sila +o2e &iti (risilje$ okol$osti+a da i8dr2i #odi$e stra$o# '#$jetava$ja" Ali, 7to +a$je $arod +o2e o8&ilj$o $e7to (od'8eti (rotiv
$ad+o1$i0 sila, to 1e #a vi7e, +e?'ti+, $je#ov '$'tra7$ji 2ivot $avoditi da te2i ka slo&odi i (ok'7at 1e sve +o#'1e 7to &i +o#lo &iti (otre&$o
da jed$o# da$a (ro+je$i tre$'t$o sta$je tako 7to 1e 'lo2iti ;jelok'($' svoj' s$a#'" Tako 1e o$ i8dr2ati (or'#' stra$o# osvajaa, ali
ste#$'ti0 (es$i;a i '8 7kr#'t 8'&a, ekat 1e tre$'tak koji 1e +' (r'2iti (rv' (rilik' da se otrese tira$i$a" Tako $e7to je +o#'1e (od
(ritisko+ okol$osti" -e?'ti+, o$ako kako se (olitika +'drost da$as (redstavlja, jest ' stvari, d'0 svojevolj$o# (odi$java$ja,
$e(ri$;i(ijel$o# odri;a$ja od &ilo kakvo# (r'2a$ja ot(ora, od$os$o &estid$o (ro#a$ja$je o$i0 koji se 's'de ra8+i7ljati o takvo+ ot(or' i
ije djelo oi#led$o +o2e (osl'2iti (re(orod' $ji0ovo# $aroda" To je d'0 '$'tra7$je# ra8or'2ava$ja vlastito# $a;io$al$o# &i1a, '$i7te$ja
svi0 +oral$i0 faktora, koji &i jed$o# da$a +o#li (osl'2iti 'skrs$'1' $a7e# $aroda i dr2ave" Taj d'0 8aista $e +o2e &iti i8ra8 (olitike
+'drosti, jer je o$, '
6B
adolf 0itler
stvari, &e7as$o '$i7te$je dr2ave"
I, $arav$o, ovaj d'0 +ora +r8iti svaki (ok'7aj aktiv$o# s'djelova$ja $a7e# $aroda ' &'d'1$osti e'ro(sko# ra8voja 8&o# e#a $ei8&je2$ost
&or&e (rotiv takvo# d'0a, ' stvari, le2i ' sa+o+ (ok'7aj' takvo# s'djelova$ja"
Ako je, +e?'ti+, dr2av$o vodstvo 8a0va1e$o ovi+ (okvare$i+ d'0o+, 8adatak o(o8i;ije (ostaje da 8a(a2a, (re8e$tira i tako (odr2ava (rave
vital$e s$a#e $aroda da se (osvete &or&i 8a $a;io$al$i (re(orod, i, kro8 to, 8a $a;io$al$' ast, (od svoji+ slo#a$o+" I $e s+ije se&i do8voliti
da &'de 8a(la7e$a tvrd$ja+a kako je va$jska (olitika 8adatak od#ovor$o# dr2av$o# vodstva, jer ovdje d'#o $ije &ilo takvo# jed$o#
r'kovodstva" @a(rotiv, o$a se +ora dr2ati ko$;e(;ije da, (ored for+al$i0 8ako$a tre$'t$e vlasti, (ostoje tako8va$i $e(isa$i, '$iver8al$i 8ako$i
koji (risiljavaj' svako# (ri(ad$ika $a;ije da 'i$i o$o 7to se s+atra $eo(0od$i+ 8a o(sta$ak $arod$e 8ajed$i;e" Eak i ako je to a(sol't$o
s'(rot$o $a+jera+a lo7e i $es(oso&$e vlade"
Zato &i se '(ravo ' @je+akoj da$as $ajvi7a o&ve8a tre&ala (redati tako8va$oj @a;io$al$oj o(o8i;iji, ' (o#led' &e8vrijed$osti
8ajed$iko# vodstva $a7e# $aroda da 'sta$ovi jasa$ va$jsko(olitiki ;ilj, i da (ri(re+i i ed';ira $a7 $arod da te ideje (rovede ' djelo" Prije sve#a,
o$a +ora (ovesti $ajo7triji rat (rotiv $ade, da$as tako ras(rostra$je$e, da $a7a s'd&i$a do$ekle +o2e da se (ro+je$i aktiv$o+ s'rad$jo+ sa Ni#o+
@aroda"
H(1e$ito #ledaj'1i, o$a +ora raditi $a to+e da $a7 $arod (ost'($o s0vati kako $e s+ije+o oekivati (o&olj7a$je sit'a;ije ' @je+akoj od
i$stit';ija sai$je$i0 od (redstav$ika koji (ri(adaj' stra$i kojoj je ' i$teres' $a7a da$a7$ja $esre1a" Galje, o$a +ora (rod'&iti 'vjere$je kako s'
sve $a7e dr'7tve$e as(ira;ije la2$a o&e1a$ja li7e$a &ilo kakve (rave vrijed$osti &e8 (ovratka slo&ode @je+akoj" H$a dalje +ora osvijestiti $a7
$arod da, 8a t' slo&od', $a jeda$ ili dr'#i $ai$, +ora da se i8&ori sa+o vlastiti+ s$a#a+a" I da, 8ato, $a7a ;jelok'($a '$'tra7$ja i va$jska
(olitika +ora &iti takva da se 8a0valj'j'1i $je$o+ visoko+ +oral' i '$'tra7$ja s$a#a $a7e# $aroda ra8vija i raste" Ko$a$o, o$a +ora (rosvijetliti
$arod ' to+ s+isl' da o$ +ora (rik'(iti s$a#' ' i+e 8aista vrijed$o# ;ilja, i da ' t' svr0' $e +o2e+o sa+i kre$'ti ' s'sret s'd&i$i, ve1 da 1e
$a+ &iti (otre&$i save8$i;i"
R
@je+aka i >'sija
a8+jer +o#'1e# voj$o# a$#a2ira$ja, kao i od$os ovi0 sredstava sile (re+a o$i+a 8e+alja ' okr'2e$j' je, osi+
'$'tra7$je +o1i $a7e# $aroda, $je#ove s$a#e i (ro;je$e karaktera, od odl''j'1e# 8$aaja 8a (ita$je &'d'1e# for+ira$ja
$je+ake va$jske (olitike"
@e &i0 tre&ao dalje #ovoriti o '$'tra7$joj +oral$oj sla&osti $a7e# $aroda da$as, ' ovo+ (o#led'" Hve sla&osti, koje se djelo+i$o
8as$ivaj' $a krvi, a djelo+i$o le2e ' sa+oj (rirodi $a7e da$a7$je or#a$i8a;ije vlasti, ili,(ak, se +oraj' (ri(isati (osljedi;a+a lo7e#
vodstva, +o2da s' +a$je (o8$ate $je+akoj jav$osti $e#o, $a2alost, (reostalo+ dijel' svijeta, koji i0 do&ro (o8$aje" Po8$ava$je ovi0 sla&osti
dalo je (ovoda $a7i+ '#$jetavai+a 8a ve1i$' +jera" Ali '8 'va2ava$je ko+(let$o# i$je$i$o# sta$ja i(ak $e &i tre&alo 8a&oraviti da isti ti
da$a7$ji lj'di te7ko da &i (rije deset #odi$a ostvarili djela &e8 (re+;a ' (ovijesti" @je+aki $arod, koji tre$'t$o djel'je tako o&es0ra&r'j'1e,
i(ak je vi7e $e#o jed$o+ doka8ao svoje velike 8asl'#e ' svjetskoj (ovijesti" Sa+ Svjetski rat je $ajsjaj$iji doka8 0erojstva i
(o2rtvov$osti $a7e# $aroda, $e'stra7ive dis;i(li$e i &rilja$t$e s(oso&$osti ' &e8&roj$i+ (odr'ji+a or#a$i8a;ije 2ivota" @je#ovo
;jelok'($o voj$o r'kovodstvo tako?er je ostvarilo &es+rt$e 's(je0e" Sa+o je (olitiko r'kovodstvo &ilo $e's(je7$o" H$o je (retea ovo#
da$a7$je#, sa+o +$o#o #ore#"
-a koliko '$'tra7$je kvalitete $a7e# $aroda da$as +o#' &iti lo7e, o$e 1e (o(ri+iti (ot('$o dr'#aij' slik' ' jed$o+ jedi$o+ +a0',
i+ dr'#a r'ka '8+e do#a?aje (od svoj' ko$trol' i i8&avi $arod od (ro(ada$ja"
Dledaj'1i ' (ovijes$i+ okviri+a, koliko je sa+o div$a ta s(oso&$ost $a7e# $aroda da se tra$sfor+ira" Pr'sija i8 3!B" #odi$e i Pr'sija i8
3!35" #odi$e" Kakve li ra8like) Dodi$e 3!B", dr2av' je o&ilje2ila $aj&jed$ija ka(it'la;ija, $e've$i (olo2aj #ra?a$stva, a ' 3!35" #odi$i,
dr2av' s' okarakteri8irali $ajd'&lja +r2$ja (rotiv stra$e do+i$a;ije i (atriotsko 2rtvova$je 8a vlastiti $arod, kao i $ajodva2$ija
s(re+$ost da se &ori 8a do+ovi$') Fto se, ' stvari, i8+ije$ilo od tadaM @arodM @e, d'&oko ' d'7i, o$ je ostao isti kao (rije, sa+o je $je#ovo
vodstvo (re7lo ' dr'#e r'ke" @ovi d'0 s0vatio je sla&osti (r'ske dr2av$e ad+i$istra;ije i oko7talo i 8astarjelo vodstvo (ost Krederi;kovo#
(erioda" Bilo je (otre&$o jedva desetlje1e 8a $ovi >ei;0, koji se ' oi+a +$o#i0 i$io kao $aj+o1$ije 'tjelovlje$je $je+ake +o1i i
vlasti, 'skrs$'o i8 (ada ra8jedi$je$e @je+ake i o(1e at+osfere (olitiko# &e7a71a" :eda$ jedi$i ovjek, koji se '8di#ao i8$ad svi0,
(o$ov$o je 's(ostavio slo&oda$ ra8voj $je+ako+ #e$ij' ' &or&i (rotiv +ediokriteta ve1i$e" Hstavi+o li (o stra$i Bis+ar;ka i
$ajslav$iji (eriod ' (ovijesti $a7e# $aroda &io &i (re('$ &ijed$i0 +ediokriteta" Koliko #od da je $je+aki $arod, 8&o# +ediokritetstva
$je#ovo# liderstva, 8a sve#a $ekoliko #odi$a &io o&ore$ sa tro$a $a koje+ je '2ivao stat's &es(ri+jer$e velii$e, i &ae$ ' sada7$ji kaos, o$
se isto tako +o2e (o$ov$o (odi#$'ti '8 (o+o1 2elje8$e r'ke" @je#ova '$'tra7$ja vrijed$ost 1e o$da tako do1i do i8ra2aja (red itavi+ svijeto+
da ve1 sa+o to 7to stvar$o (ostoji +ora (o&'diti (o7tova$je i (ro;je$' jed$e takve i$je$i;e"
Ako $a sa+o+ (oetk', +e?'ti+, ova vrijed$ost &'de 's(ava$a, o$da je vi7e $e#o ikada (otre&$o da se osvijesti ' (o#led' (rave $je+ake
vrijed$osti koja tre$'t$o (ostoji"
<e1 sa+ (ok'7ao ' #lav$i+ ;rta+a (rika8ati tre$'t$o $je+ako sredstvo voj$e +o1i, H&ra+&e$e s$a#e >ei;0a" Hvdje 2eli+ sa+o ski;irati
o(1' $je+ak' voj$' sit'a;ij' ' od$os' $a svijet koji je okr'2'je"
@je+ak' da$as okr'2'j' tri +o1$a faktora ili +o1$e #r'(e"
E$#leska, >'sija i Kra$;'ska s' da$as, ' voj$o+ s+isl', $ajo(as$iji $je+aki s'sjedi" U isto vrije+e, Kra$;'ska je ojaa$a (oretko+ e'ro(ske
alija$se, koja se2e od Pari8a do Beo#rada, (reko <ar7ave i Pra#a"
@je+aka le2i 'klije7te$a i8+e?' ti0 dr2ava, sa (ot('$o otvore$i+ #ra$i;a+a" H$o 7to je ' sve+' to+e (ose&$o (rijete1e jest da 8a(ad$a
#ra$i;a >ei;0a (rola8i kro8 $ajve1' $je+ak' i$d'strijsk' re#ij'" Ta 8a(ad$a #ra$i;a, +e?'ti+, 8&o# svoje d'2i$e i $edostatka &ilo kakve
(rirod$e &arijere, (r'2a sa+o $ekoliko +o#'1$osti 8a o&ra$' dr2ave, ija s' voj$a sredstva i8#leda +aksi+al$o o#ra$ie$a" Eak $i >aj$a se $e
+o2e (ro+atrati kao (ot('$o efikas$a li$ija voj$o# ot(ora" @e sa+o 8&o# to#a 7to s' +o#'1$osti da se (ro$a?' $eo(0od$e te0$ike (ri(re+e
od'8ete @je+akoj +irov$i+ '#ovoro+, ve1 8ato 7to sa+a rijeka (r'2a jo7 +a$je (re(reka 8a (rola8ak vojska sa s'vre+e$i+
$aor'2a$je+ $e#o $e8$at$a sredstva $je+ake o&ra$e, koja +oraj' &iti ras'ta d'2 (red'#o# fro$ta" Ftovi7e, ova rijeka (rola8i kro8 $ajve1'
$je+ak' i$d'strijsk' 8o$', i 8ato &i &or&e oko $je $a sa+o+ (oetk' 8$aile '$i7te$je i$d'strijski0 (odr'ja i tvor$i;a te0$iki $aj&it$iji0
8a $a;io$al$' o&ra$'" Ali, kada &i 'slijed fra$;'skoC$je+ako# s'ko&a, tre&alo '8eti Ee0oslovak' ' o&8ir kao
6!
adolf 0itler
slijede1e# (rotiv$ika @je+ake, dr'#o veliko i$d'strijsko (odr'je, Sakso$ija, koja &i +o#la (osl'2iti ' i$d'strijske svr0e 8a vo?e$je rata, &ila &i
i8lo2e$a $ajve1oj o(as$osti od rata" I ovdje se #ra$i;a, &e8 (rirod$e (re(reke, s('7ta kro8 Bavarsk', tako (rostra$o i otvore$o da se 7a$sa 8a
(r'2a$je ot(ora te7ko +o2e '8eti ' o&8ir" Ako &i Poljska tako?er i+ala 'e71e ' takvo+ rat', '8 to &i itava isto$a #ra$i;a, osi+ $ekoliko
'tvr?e$ja, (rakti$o &ila $eo&ra$jiva od $a(ada"
I dok s', s jed$e stra$e, #ra$i;e @je+ake $eo&ra$jive i okr'2e$e tako da se otvore$o, ' d'#i+ li$ija+a, (r'2aj' (red $e(rijatelji+a, $a7a
o&ala Sjever$o# +ora je (ose&$o +ala i o#ra$ie$a" -or$ari;a koja &i je tre&ala &ra$iti jed$ostav$o je s+ije7$a i (ot('$o &e8vrijed$a sa+a
(o se&i" Klota koj' da$as 8a0tijeva+o, (oev7i sa $a7i+ tako8va$i+ &or&e$i+ &rodovi+a, ' $aj&olje+ sl'aj' je i8vrs$a +eta 8a $e(rijatelja
koji (';a $a $as" Gva $ovosa#ra?e$a &roda, +oder$e krstari;e, $e+aj' o&ra+&e$' vrijed$ost, ' stvari, ak $i o$e koje &i to (o svo+
i8#led' +o#le &iti" Klota kojo+ ras(ola2e+o $eadekvat$a je ak i 8a Baltiko +ore" Sve ' sve+', jedi$a vrijed$ost $a7e flote jest ' to+e 7to
se ' okvir' $je odvija voj$a o&'ka"
Pre+a to+e, ' sl'aj' s'ko&a sa &ilo kojo+ (o+orsko+ silo+, $e sa+o da &i $je+aka i$d'strija &ila ' tre$'tk' '$i7te$a, ve1 &i t' isto tako
(ostojala o(as$ost od iskr;ava$ja $e(rijatelja"
@e(ovolj$ost $a7e# voj$o# (olo2aja (roi8la8i i8 ovo# dr'#o# ra8+atra$ja:
Berli$, #lav$i #rad >ei;0a, jedva je 3I6 kilo+etara 'dalje$ od (oljske #ra$i;e" H$ le2i sve#a 34 kilo+etara od $aj&li2e e7ke #ra$i;e" Pre+a
to+e, to 8$ai da avio$ s'vre+e$e te0$olo#ije +o2e od ti0 #ra$i;a (a do Berli$a sti1i 8a +a$je od jed$o# sata" Ako (ov'e+o li$ij' koja se
(r'2a B kilo+etara isto$o od >aj$e, ' $je$o+ okvir' 1e le2ati #otovo itava 8a(ad$o $je+aka i$d'strijska 8o$a" Hd Kra$kf'rta do
Gort+'$da (ostoji sa+o jeda$ #lav$i $je+aki i$d'strijski (redio koji $e le2i '$'tar te 8o$e" Sve dok Kra$;'ska 8a'8i+a dio lijeve o&ale >aj$e,
o$a se $ala8i ' (olo2aj' da se 8rako(lov$i+ jedi$;i+a (ro&ije ' sa+o sr;e $a7e# 8a(ad$o$je+ako# i$d'strijsko# (odr'ja 8a #otovo 5
+i$'ta" -A$;0e$ je od e7ke #ra$i;e 'dalje$ isto toliko koliko je Berli$ 'dalje$ od #ra$i;a Poljske i Ee0oslovake" Ee7ko+ voj$o+
8rako(lovstv' &ilo &i (otre&$o oko B +i$'ta da sti#$e do -A$;0e$a, 9 +i$'ta do @Ar$&er#a, 5 +i$'ta do >e#e$s&'r#aL ak i
A'#s&'r# le2i sa+o 2 kilo+etara od e7ke, kao i od fra$;'ske #ra$i;e" Hd A'#s&'r#a do Strass&'r#a li$ija leta i8$osi 25 kilo+etara, ali to
je sve#a 23 kilo+etara do $aj&li2e fra$;'ske #ra$i;e" Zato A'#s&'r# tako?er le2i '$'tar 8o$e do koje $e(rijateljski avio$i +o#' sti1i 8a
jeda$ sat" U stvari (ro+atraj'1i #ra$i;' @je+ake i8 ovo# as(ekta, is(ostavlja se da se 8a jeda$ sat leta +o2e do1i do slijede1i0 toaka:
;jelok'($o# i$d'strijsko# (odr'ja ' 8a(ad$oj @je+akoj, 'klj''j'1i Hs$a&rA;k, Bielefeld, Kassel, WAr8&'r#, St'tt#art, Ul+,
A'#s&'r#"@a istok': -A$;0e$, A'#s&'r#, WAr8&'r#, -a#de&'r#, Berli$, Stetti$"Gr'#i+ rijei+a, (re+a to+e kako da$as stoje
stvari ' (o#led' $je+aki0 #ra$i;a, (ostoji sa+o jed$o vrlo +alo (odr'je, koja o&'0va1a $ekoliko kvadrat$i0 kilo+etara, koje se $e &i
+o#lo $a1i $a +eti $e(rijateljski0 avio$a 8a sat vre+e$a"
Zato se Kra$;'ska +o2e s+atrati $ajo(as$iji+ $e(rijatelje+, jer je sa+o o$a, 8a0valj'j'1i $je$i+ save8$i;i+a, ' sit'a;iji da 8rako(lov$i+
s$a#a+a +o2e '#ro8iti #otovo ;ijel' @je+ak', i to ak sa+o jeda$ sat $ako$ i8&ija$ja s'ko&a"
U da$a7$je vrije+e, voj$o (rot'djelova$je @je+ake koje &i se +o#lo (od'8eti (rotiv ovo# or'2ja je, sve ' sve+', rav$o $'li"
<e1 sa+o ovo jed$o 8a(a2a$je 'ka8'je $a &e8i8la8$' sit'a;ij' ' koj' &i ot(or @je+ake (rotiv Kra$;'ske, oslo$je$ sa+o $a vlastite s$a#e,
+o+e$tal$o &io dovede$" Tko #od se esto $a7ao $a otvore$o+, i8lo2e$ (osljedi;a+a $e(rijateljsko# 8ra$o# $a(ada, $aj&olje 8$a kako da
okvalifi;ira +oral$e (osljedi;e koje (roi8la8e i8 to#a"
-e?'ti+, $i Ha+&'r# $i Bre+e$, tako?er, 'o(1e svi $a7i (rio&al$i #radovi, da$as $e &i 's(jeli i8&je#$'ti t' s'd&i$' &'d'1i da s' velike +or$ari;e
' sta$j' da (o+o1' $osaa avio$a vrlo &li8' o&ali (ri+ak$' (okret$e (iste"
:ed$o+ rijej', @je+aka da$as $e sa+o da $e ras(ola2e dovolj$o+ kolii$o+ te0$iki $a(red$o# $aor'2a$ja da se s'(rotstavi 8ra$i+
$a(adi+a, ve1 je io$ako lo7a te0$ika o(re+a $a7i0 +ali0 H&ra+&e$i0 s$a#a >ei;0a '2as$o i$ferior$a ' od$os' $a $e(rijateljske" @edostatak
te7ke artiljerije &i jo7 i +o#ao da se $a8ove do$ekle (od$o7ljivi+, ali $e i $edostatak &ilo kakvi0 real$i0 7a$si 8a o&ra$' (rotiv $aor'2a$i0
te$kova" Ako &i @je+aka da$as &ila #'r$'ta ' rat (rotiv Kra$;'ske i $je$i0 save8$ika, a da (rito+ $e+a (rilike da (ravovre+e$o o&avi
(rijeko (otre&$e (ri(re+e 8a o&ra$', s'ko& &i &io rije7e$ 8a sve#a $ekoliko da$a 'slijed isto te0$ike s'(erior$osti $a7i0 (rotiv$ika"
-jere koje i8isk'je o&ra$a (rotiv takvo# $e(rijateljsko# $a(ada $e &i se +o#le o&avljati toko+ sa+e &or&e"
dr'#a k$ji#a
64
Po#re7$o je i +i7lje$je kako 1e+o &iti ' sta$j' da, &ar 8a $eko vrije+e, (r'2a+o ot(or i+(rovi8ira$i+ sredstvi+a, &'d'1i da sa+e te
i+(rovi8a;ije ve1 8a0tijevaj' odre?e$o vrije+e, koje $a+ $e &i stajalo $a ras(ola#a$j' ' sl'aj' s'ko&a" Utoliko vi7e 7to &i se do#a?aji odvijali
daleko &r2e i $a taj $ai$ (roi8veli vi7e ak;ija $e#o 7to &i $a+ (reostalo vre+e$a da or#a$i8ira+o +jere (rotiv $ji0" Z&o# to#a, i8 koje#
#od as(ekta da (ro+atra+o +o#'1$osti va$jske (olitike, 8a @je+ak' jeda$ sl'aj ' (ri$;i(' +ora &iti isklj'e$: $ikada se $e1e+o +o1i &oriti
(rotiv sila koje s' se da$as +o&ili8irale ' E'ro(i, osla$jaj'1i se sa+o $a $a7a voj$a sredstva" Zato svako 'jedi$je$je koje @je+ak'
dovodi ' s'ko& sa Kra$;'sko+, E$#lesko+, Poljsko+ i Ee0oslovako+ i dr'#i+a, $e dola8i ' o&8ir"
Hvo s'7ti$sko 8a(a2a$je je va2$o 8ato 7to +e?' $a+a ' @je+akoj jo7 'vijek i+a $a;io$al$o o(redijelje$i0 lj'di, koji iskre$o vjer'j' kako
+ora+o '1i ' save8 sa >'sijo+"
Eak i ako se (ro+atra sa+o sa isto voj$e toke #ledi7ta, takva ideja je $eodr2iva ili ak katastrofal$a 8a @je+ak'"
Isto kao i (rije 3439" #odi$e, +i i da$as +o2e+o (ret(ostaviti kao &e8'vjet$' i 8a'vijek 'sta$ovlje$' isti$' da 1e ' &ilo koje+ s'ko&' '
koje+ &i 'estvovala @je+aka, &e8 o&8ira $a koje+ tl', +a koji+ (ovodo+, Kra$;'ska 'vijek &iti $a7 (rotiv$ik" Be8 o&8ira $a to
kakvi se da$asCs'tra save8i (ojave ' E'ro(i, Kra$;'ska 1e 'vijek ' $ji+a s'djelovati kao $e(rijatelj @je+ake" To le2i ' tradi;io$al$o
'sta$ovlje$oj $a+jeri fra$;'ske va$jske (olitike" Po#re7$o je vjerovati da je is0od rata $e7to i8+ije$io ' to+ (o#led'" @a(rotiv, Svjetski rat
Kra$;'skoj $ije do$io (ot('$o ostvare$je rat$o# ;ilja koji je i+ala $a '+'" :er taj ;ilj se $ikako $ije sastojao sa+o ' vra1a$j' El8asa i Notari$#ije,
ve1 je, $a(rotiv, to (redstavljalo sa+o +ali korak ' (rav;' ostvare$ja ;ilja fra$;'ske va$jske (olitike" Ga (osjedova$je El8asa i Notari$#ije $ikako
$ije 8a'stavilo te$de$;ije fra$;'ske va$jske (olitike, a#resiv$o 's+jere$e (rotiv @je+ake, $aj'(eatljivije doka8'je i$je$i;a da &i o$e '
Kra$;'skoj ve1 (ostojale '(ravo ' to vrije+e kada je o$a ras(ola#ala ti+ (odr'ji+a" Dodi$a 3!I" (oka8ala je jo7 jas$ije od 3439" 8ad$je
$a+jere Kra$;'ske" U to vrije+e $ije (ostojala (otre&a 8a (rikriva$je+ a#resiv$o# karaktera fra$;'ske va$jske (olitike" Dodi$e 3439",
+o2da +'drija 8a0valj'j'1i isk'stvi+a, ili (ak, (od 'tje;aje+ E$#leske, Kra$;'ska je s+atrala da je korekt$ije da (ro(ovijeda o(1e ideale
0'+a$osti, s jed$e stra$e, i da o#ra$ii svoj ;ilj $a El8as i Notari$#ij', s dr'#e" To takti$o ra8+i7lja$je, +e?'ti+, $ije o8$ailo $i $aj+a$je
'$'tra7$je odst'(a$je od (ret0od$i0 ;iljeva fra$;'ske (olitike, ve1 sa+o (rikriva$je isti0" @ako$ to#a, kao i ra$ije, vode1a ideja fra$;'ske
va$jske (olitike &ila je osvaja$je #ra$i;a $a rije;i >aj$i, a 8ati+, ' ko+ada$j' @je+ake $a (ojedi$a$e dr2ave, (ove8a$e jed$e s dr'#i+a
7to la&avije, ' e+' je o$a vidjela $aj&olj' o&ra$' ove #ra$i;e" To 7to je 8a7tita Kra$;'ske ' E'ro(i, ostvare$a $a taj $ai$, tre&alo sl'2iti
is('$je$j' dalekose2$ije# svjetsko# (olitiko# ;ilja $ije (ro+ije$ilo i$je$i;' da 8a @je+ak' te fra$;'ske ko$ti$e$tal$e (olitike $a+jere jes'
(ita$je 2ivota i s+rti"
U stvari, Kra$;'ska isto tako $ikada $ije '8ela 'e71a ' koali;iji ' kojoj s' $a &ilo koji $ai$ (ro+ovira$i i$teresi @je+ake" U (osljed$ji0 tristo
#odi$a, @je+aka je &ila $a(ad$'ta od stra$e Kra$;'ske, sve ' sve+', dvadeset devet ('ta do 3!I" #odi$e" Fto i jest i$je$i;a koja je 'i$ila
da se, 'oi &itke oko Seda$a, Bis+ar;k $ajo7trije s'(rotstavi fra$;'sko+ #e$eral' Wi+(ffe$' kada je ovaj (ok'7ao (osti#$'ti olak7avaj'1e
'vjete (redaje" Bis+ar;k je ' to vrije+e &io o$aj koji je, ' od#ovor' $a deklara;ij' da Kra$;'ska $e1e 8a&oraviti 'st'(ak @je+akoj, ve1 da
1e joj to (a+titi i &iti 8a0val$a 8a'vijek, 'stao i s'(rotstavio se fra$;'sko+ (re#ovara' te7ki+, #oli+ (ovijes$i+ i$je$i;a+a" Bis+ar;k je, ' to+
s+isl', istak$'o da je Kra$;'ska, &e8 o&8ira $a o(1eva2e1i o&lik vladavi$e, toliko esto $a(adala @je+ak' ' (osljed$ji0 tristo #odi$a, da je
'vjere$ ' to kako 1e Kra$;'ska i '&'d'1e i 8a sva vre+e$a, &e8 o&8ira $a to kako ka(it'la;ija &ila for+'lira$a, od+a0 (o$ov$o $a(asti
@je+ak' i+ se osjeti dovolj$o jaka 8a to, &ilo vlastiti+ s$a#a+a ili (reko save8$ika"
@a taj $ai$, Bis+ar;k je is(rav$ije (ro;ije$io fra$;'ski +e$talitet od da$a7$ji0 (olitiki0 lidera @je+ake" U to+e je 's(io 8ato 7to je o$, koji je i
sa+ i+ao ' vid' (olitiki ;ilj, tako?er +o#ao (ro$ik$'ti ' (olitike ;iljeve dr'#i0" Za Bis+ar;ka je $a+jera fra$;'ske va$jske (olitike &ila jas$o
'sta$ovlje$a" -e?'ti+, $a7i+ da$a7$ji+ lideri+a je o$a $ejas$a 8ato 7to i+ $edostaje &ilo kakva jas$a (olitika ideja"
Ga je, 7tovi7e, Kra$;'ska, (riliko+ $je$o# 'laska ' Svjetski rat, i+ala sa+o $a+jer' da (ovrati El8as i Notari$#ij' kao svoj jedi$i ;ilj, e$er#ija
fra$;'sko# rat$o# vodstva $e &i $i (ri&li2$o &ila o$akva kakva je &ila" Politiko vodstvo, (ose&$o, $e &i do7lo do rje7e$ja koje je i8#ledalo
vrijed$o $ajve1e# divlje$ja toko+ +$o#i0 sit'a;ija 8a vrije+e Svjetsko# rata" To le2i, +e?'ti+, ' (rirodi ove $ajve1e rat$e koali;ije svi0 vre+e$a
da je (ot('$o ostvare$je svi0 2elja &ilo 'toliko +a$je +o#'1e 7to s' '$'tra7$ji i$teresi $a;ija 'es$i;a (oka8ivali ve1e ra8like" Kra$;'ska
2elja (ot('$o# &risa$ja @je+ake sa karte E'ro(e i dalje stoji $as'(rot 2elje E$#leske da s(rijei &e8'vjet$' (revlast Kra$;'ske, kao i
@je+ake"
Pre+a to+e, 7to se tie o#ra$ie$ja fra$;'ski0 rat$i0 ;iljeva, &ilo je va2$o da se (ad @je+ake odi#ra ' takvo+ vid' da
B
adolf 0itler
jav$o +$ije$je $e &'de (ot('$o svjes$o ra8+jera katastrofe" U Kra$;'skoj s', +ora &iti, '(o8$ali $je+ake #re$adire $a takav $ai$ da s' s
veliki+ oklijeva$je+ ra8+atrali +o#'1$osti da &i $ji0ova 8e+lja +o#la &iti (risilje$a da sa+a ist'(i $a(rijed kako &i ostvarila svoj kraj$ji
(olitiki ;ilj" Kas$ije, +e?'ti+, (od 'tje;aje+ '$'tra7$je# (ro(ada$ja @je+ake, koje sada (ostaje vidljivo, kada s' +o#li da se odva2e $a
takv' ak;ij', rat$a (si0o8a ' dr'#i+ dijelovi+a svijeta se ve1 tako ra7irila da '$ilateral$a ak;ija Kra$;'ske ' i+e ostvare$je kraj$je# ;ilja
takvi0 ra8+jera vi7e $e &i +o#la da se ostvari &e8 (rotivlje$ja dijela $je$i0 &iv7i0 save8$ika"
@a taj $ai$ +i $e 2eli+o re1i da se Kra$;'ska odrekla svo# ;ilja" @a(rotiv, o$a 1e '(or$o (ok'7avati, kao i ra$ije, da ' &'d'1$osti ostvari
o$o ' e+' s' je tre$'t$e okol$osti s(rijeile" Kra$;'ska 1e tako?er ' &'d'1$osti (ok'7ati da, i+ &'de osjetila kako je sa+a s(oso&$a
da (o+o1' svoji0 ili save8$iki0 s$a#a, '$i7ti @je+ak' i da ok'(ira o&al' rijeke >aj$e kako &i $a taj $ai$ +o#la 's+jeriti svoje s$a#e $a
$eko dr'#o +jesto #dje $e (ostoji (rijet$ja $je$i+ jedi$i;a+a ' (o8adi$i" Ga $a taj $ai$ Kra$;'ska ' $je$oj $a+jeri $ije $i $aj+a$je iritira$a
(ro+je$o+ ' o&li;i+a $je+ake vladavi$e 'toliko je jas$ije 7to se sa+ fra$;'ski $arod, ' stvari, &e8 o&8ira $a svoje tre$'t$o 're?e$je, vrsto dr2i
ti0 va$jsko(olitiki0 ideja" @arod koji 'vijek te2i odre?e$o+ va$jsko(olitiko+ ;ilj' i $e o&ra1a (a2$j' $a to da li kao dr2av$i s'stav
i+a re('&lik' ili +o$ar0ij', &'r2oask' de+okra;ij' ili jako&i$ski teror, $e1e s0vatiti da &i dr'#i $arod +o2da, (ro+je$o+ o&lika vlasti,
tako?er +o#ao (rovesti i (ro+je$' svoji0 va$jsko(olitiki0 ;iljeva" Zato $i7ta $e1e (ro+ije$iti stav Kra$;'ske (re+a @je+akoj, &e8 o&8ira $a to
da li ' @je+akoj >ei;0 ili >e('&lika (redstavljaj' $a;ij', ili +o2da ak dr2avo+ vlada so;ijalistiki teror"
Hi#led$o, Kra$;'ska $ije rav$od'7$a (re+a 8&iva$ji+a ' @je+akoj, ali je ' isto vrije+e $je$ stav odre?e$ sa+o vjerojat$o71'
ve1e# 's(je0a, to jest, '$a(re?e$je+ $je$e va$jsko(olitike aktiv$osti odre?e$i+ o&liko+ vladavi$e ' @je+akoj" Kra$;'ska 1e 2eljeti
da ' @je+akoj (ostoji takvo 're?e$je koje 1e joj do('stiti da oek'je $aj+a$ji +o#'1i ot(or ' (o#led' to#a da je '$i7ti" Ako, sto#a,
$je+aka re('&lika, kao (ose&a$ 8$ak svoje vrijed$osti, (ok'7a (o&'diti (rijateljstvo Kra$;'ske, to je o$da $aj'2as$ija (otvrda $je$e
$es(oso&$osti" :er to je $ai7lo $a lije( od8iv ' Pari8' sa+o 8ato 7to Kra$;'ska ' to+e vidi +al' vrijed$ost 8a @je+ak'" @ikako ti+e $e 2eli
re1i da 1e se Kra$;'ska s'ko&iti sa ovo+ $je+ako+ re('&liko+ $a dr'#aiji $ai$ $e#o da i+a dr'kije 'vjete ' (o#led' sla&osti $a7e vlade '
(ro7li+ vre+e$i+a" H$i se 'vijek vi7e rad'j' $je+aki+ sla&osti+a $e#o (red$osti+a, jer to i8#leda #ara$tira lak7i 's(je0
fra$;'skoj va$jskoj (oliti;i"
Hv' fra$;'sk' te2$j' $ikako $e1e (ro+ije$iti i$je$i;a da fra$;'ski $arod $e tr(i 8&o# $edostatka teritorija" :er je ' fra$;'skoj (oliti;i
stolje1i+a +alo to#a &ilo odre?e$o isto eko$o+ski+ (ro&le+i+a i te7ko1a+a, ve1 vi7e osje1aji+a" Kra$;'ska je klasia$ (ri+jer i$je$i;e
da se (olitika koja 8a#ovara (rirod$o 8ado&iva$je teritorija vrlo lako +o2e (retvoriti ' svoj' s'(rot$ost kada se vi7e $e r'kovodi (ri$;i(i+a
$aroda, ve1 tako8va$i+ dr2av$i+ $a;io$al$i+ (ri$;i(i+a" Kra$;'ski $a;io$al$i 7ovi$i8a+ se odvojio od $arod$o# stajali7ta ' tolikoj +jeri
da je, radi isto# 8adovoljstva, vlastit' krv (o+ije7ao sa ;r$ako+ kako &i 8adr2ao o&ilje2je +$o#o&roj$e $a;ije" Zato 1e Kra$;'ska 'vijek &iti
o$a stra$a koja re+eti svjetski +ir sve dok jed$o# da$a ovaj $arod $e $a'i (res'd$' i s'7ti$sk' lek;ij'" Ftovi7e, $itko $ije &olje okarakteri8irao
(rirod' fra$;'ske ta7ti$e $e#o S;0o(e$0a'er ' i8re;i: Afrika i+a svoje +aj+'$e, a E'ro(a svoje Kra$;'8e"
Kra$;'ska va$jska (olitika je od'vijek do&ivala '$'tra7$ji (oti;aj i8 te +je7avi$e ta7ti$e i +e#alo+a$ije" Tko ' @je+akoj 2eli ekati i $adati se
kako 1e Kra$;'ska, 's(rkos to+e 7to se sve vi7e 'daljava od ra;io$al$o#, jas$o# ra8+i7lja$ja, 'slijed $je$e o(1e $e#rifika;ije jed$o# da$a i(ak
(ro+ije$iti (rirod' svoji0 $a+jera (re+a $a+aM
@e" Be8 o&8ira $a dalj$ji ra8voj ' E'ro(i, Kra$;'ska 1e, koriste1i tre$'t$e sla&osti @je+ake i sve di(lo+atske i voj$e +o#'1$osti koje joj
stoje $a ras(ola#a$j', 'vijek $astojati da $a+ $a$ese 7tet' i (odijeli $a7 $arod, da &i $a kraj' do(ri$ijela $a7e+ (ot('$o+ ras(ad'"
Zato je 8a @je+ak' $edo('stiva &ilo koja koali;ija, koja $a#ovje7tava da je (ove8a$a sa Kra$;'sko+"
Uvjere$ost ' to da (ostoji '8aja+$o ra8'+ijeva$je i8+e?' @je+ake i >'sije sa+a (o se&i je fa$tasti$a sve dok je vladaj'1i re2i+ '
>'siji (ro2et jed$i+ jedi$i+ ;ilje+: (re&a;iti 8atrova$e &olj7evike ' @je+ak'" Ht'da je sasvi+ (rirod$o to 7to (redstav$i;i
ko+'$ista 8a#ovaraj' r'skoC$je+aki save8" H$i se, s (ravo+, $adaj' da 1e &iti ' sta$j' da ti+ ('te+ i @je+ak' (oved' '
&olj7evi8a+" Pot('$o je $es0vatljivo, +e?'ti+, da @ije+;i vjer'j' kako je +o#'1e 's(ostaviti ra8'+ijeva$je sa dr2avo+ kojoj je $ajvi7e '
i$teres' '$i7te$je sa+e @je+ake" Hi#led$o, kada &i se da$as ko$a$o i ofor+io takav save8, (osljedi;e &i se sastojale ' to+e da &i Oidovi
(ot('$o 8avladali ' @je+akoj $a isti $ai$ kao 7to vladaj' ' >'siji" Podjed$ako je $es0vatljivo i +i7lje$je da &i $etko sa to+ >'sijo+ +o#ao
(ovesti rat (rotiv
dr'#a k$ji#a
B3
ka(italistiko# 8a(ad$oe'ro(sko# svijeta" :er, (rije sve#a, da$a7$ja >'sija je sve sa+o $ije a$tika(italistika dr2ava" H$a je, svakako, 8e+lja
koja je '$i7tila vlastit' $a;io$al$' eko$o+ij', (a i(ak, sa+o 8ato da &i o+o#'1ila a(sol't$' ko$trol' +e?'$arod$o+ fi$a$;ijsko+ ka(ital'"
Ga to $ije tako, kako &i se o$da +o#lo do#oditi da, $adalje, sa+ taj ka(italistiki svijet ' @je+akoj 8a'8+e stav (re('$ $aklo$osti 8a jeda$
takav save8M @is' li, $a kraj' krajeva, 2idovske $ovi$arske or#a$i8a;ije, koje $ajotvore$ije (oka8'j' i$terese &'r8e, te koje se 8ala2' 8a
for+ira$je $je+akoCr'sko# save8a ' @je+akoj" Ga li $etko stvar$o +o2e (ovjerovati da &erli$ske $ovi$e G$ev$i list ili Kra$kf'rtsko
<rije+e i sve $ji0ove il'strira$e $ovi$e #ovore vi7e ili +a$je otvore$o 8a &olj7evik' >'sij' 8ato 7to o$a (redstavlja a$tika(italistik' dr2av'M U
(olitiki+ stvari+a, 'vijek (redstavlja kletv' tre$'tak kada 2elja (osta$e tvora; +isli" @arav$o, ra8'+ljivo je to da ' >'siji '$'tra7$ja (ro+je$a '
okvir' &olj7eviki0 kr'#ova +o2e 'slijediti ' tolikoj +jeri da Oidovi, +o2da, +o#' &iti (rotjera$i od stra$e $eki0 (redstav$ika r'ske
$a;io$al$osti" H$da $e &i &ila isklj'e$a +o#'1$ost da &i da$a7$ja &olj7evika >'sija, a ' stvari 2idovska ka(italistika, +o#la &iti (riv'e$a
$a;io$al$i+ a$tika(italistiki+ te$de$;ija+a" U to+ sl'aj', $a koji 'ka8'j' +$o#e stvari, &ilo &i ra8'+ljivo da 8a(ad$oe'ro(ski ka(itali8a+
8a'8+e vrlo $e(rijateljski stav (re+a >'siji" Ali &i o$da save8 @je+ake sa >'sijo+ tako?er &io (ot('$a l'dost" :er ideja da &i takav save8
+o#ao $ekako da se dr2i ' taj$osti isto je tako $eo(ravda$a kao i $ada da &is+o se 8a rat +o#li $aor'2ati toko+ voj$i0 (ri(re+a,
(rovede$i0 ' taj$osti" H$da &i ovdje (reostale sa+o dvije real$e +o#'1$osti: ili &i 8a(ad$oe'ro(ski svijet, s'(rotstavljaj'1i se >'siji, ' ovoj
alija$si vidio o(as$ost, ili $e" Ako &i 8aista ' to+e (re(o8$ao $ekakv' o(as$ost, o$da stvar$o $e 8$a+ tko &i +o#ao o8&ilj$o vjerovati ' to da
1e+o i+ati vre+e$a da se $aor'2a+o &are+ tako da &i s+o s(rijeili (ad ' (rvi0 dvadeset etiri sata" Ili, da li lj'di 8aista o8&ilj$o vjer'j'
da 1e Kra$;'ska ekati dok +i $e i8#radi+o 8rako(lov$' i (rot'te$kovsk' o&ra$'M Ili da +o2da $e vjer'j' kako se to +o2e taj$o do#oditi '
8e+lji ' kojoj se i8daja $e s+atra &esra+$o+, a 0ra&ar i$ '8or$i+ (o$a7a$je+M @e, ako @je+aka 8aista 2eli '1i ' save8 sa >'sijo+
(rotiv Za(ad$e E'ro(e, o$da 1e se ve1 s'tra (retvoriti ' (ovijes$o &oj$o (olje" Povr0 sve#a, (otre&$a je 8aista i8'8et$a +a7ta da se 8a+isli
kako &i >'sija $ekako +o#la &iti od (o+o1i @je+akoj, +ada ja 8aista $e 8$a+ $a koji $ai$" :edi$i 's(je0 takvo# i$a &ilo &i to 7to &i $a taj
$ai$ >'sija 8a i8vjes$o vrije+e 's(ijevala da i8&je#$e katastrof', jer &i o$a (rvo (o#odila @je+ak'" Po8$ati (ovod 8a takv' &or&' (rotiv
@je+ake te7ko da &i +o#ao (ostojati, (ose&$o ' 8a(ad$i+ dr2ava+a" Za+islite sa+o @je+ak' ' save8' sa (ravo+ a$tika(italistiko+
>'sijo+, a (oto+ 8a+islite kako &i ovaj de+okratski svijet 2idovski0 tiskovi$a (ro&'dio sve i$sti$kte dr'#i0 $a;ija (rotiv @je+ake"
Kako &i se, (ose&$o ' Kra$;'skoj, +o+e$tal$o 's(ostavila $evjerojat$a 0ar+o$ija i8+e?' fra$;'sko# $a;io$al$o# 7ovi$i8+a i
2idovsko# tiska" I $eka $itko $e +ije7a takav (ro;es sa &or&o+ &jelor'ski0 #e$erala (rotiv &olj7evi8+a ra$ije# do&a" U #odi$a+a 3434" i 342",
$a;io$al$a Bjelor'sija se &orila (rotiv 2idovske revol';ije, ' stvari, i$ter$a;io$al$e ka(italistike ;rve$e revol';ije, ' $ajvi7e+ s+isl' te
rijei" Ga$as &i, +e?'ti+, a$tika(italistiki &olj7evi8a+, (ostav7i $a;io$al$i, ' &or&i stao $a stra$' (rotiv 2idovsko# svijeta" Tko #od ra8'+ije
8$aaj $ovi$arske (ro+id2&e i $je$i0 &eskraj$i0 +o#'1$osti da (odi$java $a;ije i o(sjeda lj'de, +o2e 8a+isliti kakv' &i (o+a0$ital' +r2$j'
(rotiv @je+ake 8a(ad$oe'ro(ske $a;ije &ile ' sta$j' (o&'diti" A tada, @je+aka vi7e $e &i &ila 'dr'2e$a sa >'sijo+ kao $ositelje+ velike,
8$aaj$e, 0ra&re ideje, ve1 sa (ljaka7i+a k'lt're ovjea$stva" Prije sve#a, fra$;'skoj vladi se $e &i +o#la 'ka8ati &olja (rilika da 's(ostavi
ko$trol' $ad vlastiti+ te7ko1a+a $e#o da ' takvo+ sl'aj' (ovede (ot('$o &e8o(as$' &or&' (rotiv @je+ake" Kra$;'ski $a;io$al$i
7ovi$i8a+ &io &i 'toliko 8adovolje$iji &'d'1i da &i o$da, (od okrilje+ $ove svjetske koali;ije, +o#ao ('$o vi7e da se (ri&li2i ostvare$j'
kraj$je# rat$o# ;ilja" :er &e8 o&8ira $a (rirod' save8$i7tva i8+e?' @je+ake i >'sije, ' voj$o+ s+isl', sa+a @je+aka $e &i +o#la i8dr2ati
$ajstra7$ije 'dar;e" Be8 o&8ira $a i$je$i;' 7to se >'sija $e #ra$ii direkt$o sa @je+ako+ i 7to &i, 'slijed to#a, +orala (rvo 8a'8eti Poljsk'
ak i ' sl'aj' (odi$java$ja Poljske od stra$e >'sije, 7to je sa+o (o se&i $evjerojat$o, ' $aj&olje+ sl'aj' takva (o+o1 >'sije &i +o#la sti1i
$a $je+aki teritorij sa+o o$da kada @je+ake vi7e $e &i &ilo"
Ali ideja o iskr;ava$j' r'ski0 divi8ija &ilo #dje ' @je+akoj (ot('$o je isklj'e$a sve dotle dok E$#leska i Kra$;'ska (ot('$o ko$troliraj'
Baltiko +ore" Ftovi7e, iskr;ava$je r'ski0 tr'(a ' @je+ak' $e &i 's(jelo 8&o# &e8&roj$i0 te0$iki0 $edostataka"
Pre+a to+e, kada &i se $je+akoCr'ski save8 jed$o# da$a +orao (odvr#$'ti (rovjeri ' stvar$osti, a $e (ostoji takva stvar kao save8 &e8 ideje
rata, @je+aka &i &ila i8lo2e$a ko$;e$trira$i+ $a(adi+a ;ijele Za(ad$e E'ro(e tako da $e &i &ila ' sta$j' da se (ri(re+i 8a o&ra$' $a te+eljit
$ai$"
Ali, sada (reostaje (ita$je o to+e koje &i 8$ae$je $je+akoCr'ski save8 tre&ao i+ati" Sa+o o$o koje se tie 8a7tite >'sije od '$i7te$ja i
2rtvova$ja @je+akeM Be8 o&8ira $a to kakvi+ &i se ovaj save8 $a kraj' is(ostavio, @je+aka $e &i 's(jela 8a;rtati odl'a$ va$jsko(olitiki
;ilj, jer se $a taj $ai$ $e &i $i7ta (ro+ije$ilo ' (o#led' s'7ti$ski 8$aaj$i0 (ita$ja, ' stvari vital$i0 (otre&a $a7e# $aroda" @a(rotiv,
@je+aka &i, $a taj $ai$, +orala vi7e $e#o ikada raski$'ti sa isklj'ivo ra;io$al$o+ teritorijal$o+ (olitiko+ kako &i (revladala &'d'1e
sva?e i ras(rave oko $eva2$i0 kori#ira$ja #ra$i;a" :er
B2
adolf 0itler
(ita$je (rostora 8a $a7 $arod $e +o2e &iti rije7e$o $iti $a 8a(ad' $iti $a j'#' E'ro(e"
U8da$je ' $je+akoCr'ski save8, (ris't$o ak kod veliko# &roja $je+aki0 $a;io$al$i0 (olitiara, +e?'ti+, vi7e je $e#o s'+$jivo i8 jo7 jed$o#
ra8lo#a"
H(1e$ito, ' $a;io$al$i+ kr'#ovi+a i8#leda oi#led$o da se $e +o2e+o &a7 $aj&olje 'dr'2iti sa 2idovsko+ &olj7eviko+ >'sijo+, &'d'1i da
&i re8'ltat, (re+a sve+' s'de1i, &io &olj7evi8a;ija @je+ake" A o$o 7to je jo7 oi#led$ije jest da +i to $e 2eli+o" Ali (ro$ala8i+o oslo$a; '
$adi da &i jed$o# da$a 2idovski karakter i $a taj $ai$ s'7ti$ski +e?'$arod$i ka(italistiki karakter &olj7evi8+a ' >'siji +o#ao
i7e8$'ti kako &i $a(ravio +jesto $a;io$al$o+ ko+'$i8+', a$tika(italistiko+ ' svjetski+ ra8+jeri+a" H$da &i ova >'sija, (o$ov$o
(ro2eta $a;io$al$i+ stre+lje$ji+a, +o#la vrlo lako &iti '8eta ' o&8ir ' (o#led' save8$i7tva sa @je+ako+"
Hvo je i8'8et$o velika #re7ka" H$a (oiva $a d'&oko+ $e(o8$ava$j' d'7e slave$sko# $aroda" >a8+isli+o li +alo &olje, $iko#a $e &i tre&alo
'diti to 7to ak i (olitiki $astroje$a @je+aka toliko +alo 8$a o d'0ov$oj (rirodi $je$i0 save8$ika" U (rotiv$o+ +i $ikada $e &is+o (ali
tako $isko" Ako sto#a, da$as $a;io$al$i (olitiari ' i+e (rijateljstva sa >'sijo+ (ok'7avaj' +otivirati $ji0ov' (olitik' '('1iva$je+ $a
Bis+ar;kove stavove, 8a$e+ar'j'1i (ri to+e itavo +$o7tvo 8$aaj$i0 faktora koji s' ' to vrije+e, ali $e i da$as, #ovorili ' (rilo#
r'sko+ (rijateljstv'"
>'sija kakv' je Bis+ar;k (o8$avao $ije &ila ti(i$a slave$ska dr2ava, &are+ 7to se tie (ita$ja $je$o# (olitiko# liderstva" H(1e$ito #ledaj'1i,
slave$sko+ $arod' $edostaj' dr2avotvor$e s$a#e" U >'siji (ose&$o, o for+ira$j' vlade 'vijek s' &ri$'li (ri(ad$i;i dr'#i0, stra$i0
$aroda" Hd vre+e$a Petra <eliko# (ostojali s', (rije sve#a, &altiki Der+a$i koji s' for+irali str'kt'r' i idej' r'ske dr2ave" Toko+
stolje1a, &e8&roj tis'1a ti0 Der+a$a s' &ili slave$i8ira$i, ali sa+o ' s+isl' ' koje+ &i $a7a &'r2oa8ija, $a7a $a;io$al$a &'r2oa8ija, 2eljela
#er+a$i8irati te'to$ske Poljake ili Ee0e" Kao i ' ovo+ sl'aj', $ovo$astali @ije+a; je, ' stvari, sa+o @ije+a; koji #ovori (oljski ili e7ki, kao
7to s' tako la2$i >'si ostali @ije+;i, ili &olje, Te'to$;i, (re+a $ji0ovoj krvi, (a ot'da i s(oso&$osti+a" >'sija d'#'je ovo+ te'to$sko+
vi7e+ sloj' $je$' (olitik' dr2av', kao i sve o$o 7to je vrijed$o ' $je$oj k'lt'ri" <elika >'sija se $ikada $e &i (odi#la $iti &i &ila s(oso&$a da se
8a7titi &e8 to# (ravo# $je+ako#, vi7e# i i$telekt'al$o# sloja" Sve dotle dok je >'sija &ila dr2ava sa a'tokratski+ o&liko+ vladavi$e, taj vi7i sloj,
koji 'isti$' $ije 'o(1e &io r'ski, tako?er je (res'd$o 'tje;ao $a (olitiki 2ivot o#ro+$o# ;arstva" Eak i Bis+ar;k je djelo+i$o 8$ao ov'
>'sij'" U(ravo je sa to+ >'sijo+ taj vele+ajstor $je+ako# (olitiko# dr2av$i7tva 's(ostavljao (olitike od$ose" Ali, ak s' i 8a vrije+e
$je#ovo# 2ivota, (o'8da$ost i sta&il$ost r'ske (olitike, i '$'tra7$je i va$jske, (rola8ile kro8 fa8e 's(o$a i (adova i (ostale djelo+i$o
$e(redvidive" >a8lo# je le2ao ' (ost'($o+ (otiskiva$j' $je+ako# vi7e# sloja" Hvaj (ro;es tra$sfor+a;ije r'ske i$teli#e$;ije (ro'8roe$ je,
jed$i+ dijelo+, krvare$je+ r'ske $a;ije 'slijed +$o#i0 ratova, koji s' kao 7to je +alo (rije ' ovoj k$ji8i s(o+e$'to, (rije sve#a,
desetkovali s$a#e koje s' (ri(adale vi7oj rasi" U stvari, dr2av$i kor('si s' (ose&$o i+ali (retke $eslave$sko# (orijekla, ali ' svako+ sl'aj'
$is' &ili r'ske krvi" Povr0 sve#a, dola8i do &la#o (ove1a$e (ris't$osti vi7e# sloja kod i$telekt'ala;a i, ko$a$o, '+jet$e o&'ke (ravo# r'sko#
$aroda ('te+ 7kola" @e(ridava$je vrijed$osti o'va$j' dr2ave od stra$e $ove r'ske i$teli#e$;ije te+eljilo se $a krvi i o&jeloda$ilo, +o2da,
$ajjas$ije ' $i0ili8+' r'ski0 sve'ili7ta" U sa+oj s'7ti$i, +e?'ti+, ovaj $i0ili8a+ $ije $i7ta dr'#o do s'(rotstavlja$je, krvlj' (redodre?e$o#,
(ravo# r'sko# &i1a stra$o+ vi7e+ sloj'"
Pa$slave$ska ideja je (ostavlje$a $as'(rot r'skoj ideji dr2ave ' istoj +jeri kao 7to je r'ski te'to$ski, dr2avotvor$i vi7i sloj &io ras$o 8a+ije$je$
isto+ r'sko+ &'r2oasko+ klaso+" Hd (rvo# sata $je$o# ro?e$ja o$a je &ila $arod$a, slave$ska i a$ti$je+aka" A$ti$je+aki stav
$ovostvore$o# r'sko# &i1a, (ose&$o ' sloj' tako8va$e i$teli#e$;ije, +e?'ti+, $ije &io isto refleksiva$ (okret (rotiv &iv7e# a'tokratsko#
save8$ika vi7e klase ' >'siji, $a (ri+jer, $a te+elji+a (olitiko#, li&eral$o# $ai$a ra8+i7lja$ja" Prije &i se +o#lo re1i da je to, '
$ajd'&lje+ s+isl' te rijei, &io (rotest slave$ske (rirode (rotiv $je+ake" To s' dvije d'7e $aroda, koje i+aj' vrlo +alo to#a 8ajed$iko#, $a
os$ov' e#a se, ' stvari, +ora (rvo 'sta$oviti da li to 7to i+aj' tako +alo 8ajed$iko# ' se&i i+a '8rok ' ko$f'8$o ras'ti+ (ojedi$a$i+
ele+e$ti+a rase od koji0 s' kako r'ski, tako i $je+aki $arod i8#leda sastavlje$i" Pre+a to+e, to 7to je $a+a i >'si+a 8ajed$iko isto tako je
+alo ' sklad' sa $je+aki+ koliko i sa r'ski+ karaktero+ da &i, '+jesto to#a, tre&alo da se (ri(i7e sa+o $a7oj +je7avi$i krvi, koja je
do$ijela isto toliko ('$o isto$oslave$ski0 ele+e$ata ' @je+ak', koliko $ordijskoC$je+aki0 ' >'sij'"
Ali, ako &is+o, testiraj'1i dvije d'0ov$e kvalitete, '8eli isto $ordijskoC$je+aki, re;i+o i8 West(0alije, i s'(rotstavili +' isto slave$skoCr'ski,
(ojavio &i se &eskraja$ ja8 i8+e?' ovi0 (redstav$ika dva $aroda" U stvari, slave$skoCr'ski $arod je to od'vijek osje1ao, i 8&o# to#a #ajio
#otovo i$sti$ktiv$' a$ti(atij' (re+a @ije+;i+a" Hdl'$a te+eljitost, kao i 0lad$a lo#ika ra8&orito# ra8+i7lja$ja, jes' $e7to 7to (ravi >'s
d'&oko ' d'7i osje1a kao $esrod$o, a djelo+i$o ak i $es0vatljivo"
dr'#a k$ji#a
B5
@a7 osje1aj 8a red i dis;i(li$' $e sa+o da $e1e $ai1i $a ra8'+ijeva$je i (ri0va1a$je, ve1 1e 'vijek (o&'?ivati a$ti(atij'" H$o 7to se kod $as
s+atra oi#led$i+, kod >'sa se, +e?'ti+, (ri0va1a kao $esre1a, jer to (redstavlja o#ra$iava$je $je#ovo# (rirod$o#, dr'#aije# sklo(a
d'0ov$o# i i$sti$ktiv$o# 2ivota" Ht'da 1e slave$ska >'sija osjetiti da je sve vi7e i vi7e (rivlai Kra$;'ska" Na#a$, (ovr7a$, +a$jeCvi7e
ra8$je2e$ 2ivot ' Kra$;'skoj vi7e 1e fas;i$irati Slave$e, jer +' je d'0ov$o srod$iji $e#o o8&ilj$ost $a7e $je+ake &or&e 8a o(sta$ak" Zato
$ije $i+alo sl'aj$o 7to je (a$slave$ska >'sija (ostala tako (olitiki od'7evlje$a Kra$;'sko+, i 7to je isto tako r'ska i$teli#e$;ija slave$ske
krvi ' Pari8' $a7la sredi7te vlastiti0 (otre&a 8a ;ivili8a;ijo+"
Pro;es 's(o$a r'ske $a;io$al$e &'r2oa8ije ' isto vrije+e je (ro'8roio '$'tra7$je dista$;ira$je od ovo# $ovo# od$osa >'sije (re+a
@je+akoj, koji se sada vi7e $ije +o#ao #raditi $a r'sko+ vi7e+ sloj'"
U stvari, $a (rekret$i;i stolje1a, a$ti$je+aka orije$ta;ija (redstav$ika $arod$e (a$slave$ske ideje je ve1 toliko ojaala, a $je$ 'tje;aj $a r'sk'
(olitik' se toliko (ove1ao da ak $i vi7e $e#o '+jere$ stav @je+ake (re+a >'siji, ' ve8i sa r'sko ja(a$ski+ rato+, vi7e $ije +o#ao ko$trolirati
dalj$je ot'?e$je ove dvije dr2ave" Poto+ je do7lo do Svjetsko# rata, koji je, $e ' +aloj +jeri, &io tako?er (otak$'t (a$slave$ski+
djelova$je+" Pravi $ositelji vlasti ' >'siji, koje je ' tolikoj +jeri re(re8e$tirao (rvo&it$i vi7i sloj, te7ko da s' vi7e ikada +o#li (osredovati '
okvir' ovo# od$osa"
Sa+ Svjetski rat je (oto+ do$io dalj$je krvare$je r'ski0 $ordijskoC$je+aki0 ele+e$ata, i o$i (osljed$ji osta;i ko$a$o s' &ili iskorije$je$i
>evol';ijo+ i &olj7evi8+o+" @ije rije o to+e da je sa+ slave$ski i$sti$kt $a+jer$o (oveo &or&' 8a iskorje$jiva$je (ret0od$o# $eCr'sko#
vi7e# sloja" @e, to s' ' +e?'vre+e$' (osti#li $ovi lideri +e?' Oidovi+a" Oidovi s', vr7e1i (ritisak $a vi7i sloj, (a (re+a to+e i $a vr0ov$o
r'kovodstvo, iskorije$ili taj &iv7i vi7i sloj, koji je (otje;ao i8 dr'#i0 dr2ava '8 (o+o1 slave$sko# ras$o# i$sti$kta" Zato je (ot('$o ra8'+ljiv
(ro;es koji 1e se odvijati 'koliko Oidovi &'d' (re'8eli vodstvo ' svi+ (odr'ji+a r'sko# 2ivota (osredstvo+ &olj7evike revol';ije, jer
sa+o+ slave$sko+ $arod' (ot('$o $edostaje s(oso&$ost or#a$i8a;ije, (a $a taj $ai$, i +o1 da for+ira i 8a7titi dr2av'" Hdstra$i+o li sve
ele+e$te koji $is' isto slave$ski i8 slave$sko# $aroda, od+a0 1e do1i do od'+ira$ja i de8i$te#ra;ije dr2ave" Svakako da, ' os$ovi, svaki i$
for+ira$ja dr2ave ' (oetk' i+a svoj $ajd'&lji (oti;aj ' s'sret' i8+e?' $aroda vi7e# i $i2e# (oretka, (o+o1' e#a vrijed$ost (le+e$itije
krvi ' ;ilj' sa+oodr2a$ja ra8vija odre?e$i 8ajed$iki d'0, koji i+ (rije sve#a o+o#'1ava or#a$i8a;ij' i vladavi$' $ad i$ferior$i+
$arodi+a" Sa+o se (revladava$je+ 8ajed$iki0 8adataka +o#' 'svojiti o&li;i or#a$i8a;ije" Ali ra8lika i8+e?' ele+e$ata koji for+iraj' dr2av'
i koji je $e for+iraj' le2i '(ravo ' i$je$i;i da for+ira$je or#a$i8a;ije 8a odr2a$je $ji0ovi0 la$ova $as(ra+ dr'#i0 ti(ova (ostaje +o#'1e 8a
&iv7e, dok ele+e$ti koji je $e for+iraj' $is' ' sta$j' da (ro$a?' o$e adekvat$e o&like koji &i #ara$tirali $ji0ov' e#8iste$;ij' ' od$os' $a dr'#e"
Tako je da$a7$ja >'sija ili, to$ije ree$o, da$a7$ji (ri(ad$i;i r'ske $a;io$al$osti koji kao slave$ska #r'(a $aroda 2ive i rade sv'da (o svijet',
do&ila Oidove 8a #os(odare, koji s' (rvo eli+i$irali &iv7i vi7i sloj, a sada +oraj' doka8ati svoj' dr2avotvor$' +o1" U (o#led' 8ala#a$ja
Oidova, koje je, $a kraj' krajeva, isklj'ivo destr'ktiv$o, o$o 1e ak i ovdje djelovati sa+o kao (ovijes$i fer+e$t ra8#rad$je" H$o je
(o8va$o $a d'0 +ilosr?a koje# se vi7e $e +o2e otarasiti, tako da 1e se &or&a '$'tra7$je, a$tidr2av$e (a$slave$ske ideje (rotiv ideje
&olj7evikoC2idovske dr2ave 8avr7iti '$i7te$je+ Oidova" H$o 7to 1e $a kraj' ostati &it 1e >'sija toliko &e8$aaj$a (o svojoj dr2av$oj s$a8i
koliko i d'&oko 'korije$je$a ' a$ti$je+ako+ stav'" B'd'1i da ova dr2ava vi7e $e1e (osjedovati vi7i sloj, koji je (osv'da i+ao va2$' 'lo#' '
o'va$j' dr2ave, (ostat 1e i8vor stal$o# $e+ira i vje$e $esi#'r$osti" H#ro+$o (odr'je 1e tako &iti (re('7te$o 1'di+a s'd&i$e, a '+jesto
sta&ili8a;ije od$osa i8+e?' dr2ava $a ;ijeloj 8e+lji, 8a(oet 1e ra8do&lje $aj&'r$iji0 (ro+je$a"
Tako 1e se (rva fa8a ovo# ra8voja sastojati ' to+e 7to 1e $ajra8liitije $a;ije svijeta (ok'7ati '1i ' od$os sa ovi+ o#ro+$i+ ko+(lekso+ dr2ava
kako &i, $a taj $ai$, do(ri$ijele jaa$j' vlastite (o8i;ije i stre+lje$ja" S ti+ 7to 1e jeda$ takav (ok'7aj 'vijek &iti (ove8a$ sa $ji0ovi+ $a(oro+ da
tako?er, ' isti +a0, (ro7ire $ji0ov vlastiti i$telekt'al$i i or#a$i8a;ijski 'tje;aj $a >'sij'"
@je+aka +o2da $e1e $i $a koji $ai$ &iti '8eta ' o&8ir toko+ ovo# ra8voja" Cjelok'(a$ +e$talitet da$a7$je i &'d'1e >'sije se (rotivi to+e"
Ht'd, save8 @je+ake sa >'sijo+ $e+a s+isla 8a @je+ak', $iti sa stajali7ta (rakti$o# ra8+i7lja$ja, $iti sa as(ekta lj'dske 8ajed$i;e" @a(rotiv,
do&ro je ' (o#led' &'d'1$osti to 7to s' se stvari '(ravo tako ra8vijale 8ato 7to je, $a taj $ai$, $estala o$a o(i$je$ost koja &i $as i$ae s(rijeila
da (otra2i+o ;ilj $je+ake va$jske (olitike ta+o #dje o$ jedi$o i isklj'ivo +o2e le2ati: ' teritorij' $a istok'"
U&'d'ed'$&e+$ad$e $je+ake voj$e sit'a;ije, sljede1a se stvar +ora i+ati ' vid' (riliko+ for+'lira$ja 1ej
@je+aka va$jska (olitika
ke va$jske (olitike" @je+aka $e +o2e sa+a (ro+ije$iti svoj' sada7$j' sit'a;ij', s o&8iro+ da to +ora ostvariti (o+o1'
voj$e sile" @je+aka se $e +o2e $adati (ro+je$i svoje sit'a;ije +jera+a Ni#e @aroda, sve dok s' odl''j'1i (redstav$i;i te
i$stit';ije ' isto vrije+e i la$ovi stra$aka koji rade $a '$i7te$j' @je+ake" Isto tako @je+aka se $e s+ije $adati
(ro+je$i svoje tre$'t$e sit'a;ije 'jedi$je$je+ s$a#a koje 1e j' dovesti ' ko$flikt s fra$;'ski+ save8$i;i+a koji okr'2'j'
@je+ak', a da $e stek$e (rvo (rilik' 8a (ot('$' (ro+je$' svoje voj$e $e+o1i, kako &i se ' sl'aj' o&ve8iva$ja, od$os$o
'laska ' save8$i7tvo &ila ' sta$j' od+a0 (ojaviti s veliki+ i8#ledi+a 8a voj$i 's(je0"
@je+aka se $e +o2e $adati (ro$alask' takvo# 'jedi$je$ja s$a#a sve dok $je8i$ kraj$ji va$jsko(olitiki ;ilj $e i8#leda
jas$o odre?e$ i ' isto vrije+e, $e sa+o da (rot'rjei i$teresi+a ti0 dr2ava koje +o#' &iti '8ete ' o&8ir (o (ita$j'
save8$i7tva s @je+ako+ C ve1 ' &iti ak id' $ji+a ' (rilo#" @je+aka se $e s+ije $adati (ro$alask' ti0 dr2ava i8va$ Ni#e
$aroda" @a(rotiv, +o2e se jedi$o $adati da 1e $a kraj' 's(jeti i8v'1i (ojedi$e dr2ave i8 koali;ije (o&jed$iki0 dr2ava i
for+irati $ov' #r'(' stra$aka, 8ai$teresira$i0 8a $ove ;iljeve, koji se $e +o#' ostvariti kro8 Ni#' $aroda 8&o# sa+e $je8i$e
(rirode" @je+aka se +o2e $adati sa+o to+e da 1e ostvariti 's(je0 $a $ai$ ako ko$a$o od&a;i svoj' (ret0od$' $esta&il$'
(olitik' i s veliko+ odl'$o71' kre$e ' jed$o+ (rav;', a ' isti +a0 (ret(ostavlja i s$osi sve (osljedi;e" @je+aka se $e &i
tre&ala $adati to+e da 1e stvoriti svjetsk' (ovijest save8$i7tvo+ s $a;ija+a ija je voj$a s(oso&$ost ' velikoj +jeri
o&ilje2e$a o8raje+ ra$iji0 (ora8a, ili ija je rasa #e$eral$o $i2e vrijed$osti" Sto#a 1e &or&a 8a to da @je+aka (o$ovo
(osta$e slo&od$a i8$ova '8di#$'ti $je+ak' (ovijest $a ra8i$' svjetske (ovijesti" @je+aka $ikada $e &i tre&ala $i $a
tre$'tak 8a&oraviti da 1e Kra$;'ska, &e8 o&8ira kako, i $a koje sve $ai$e ra8+i7ljala (ro+ije$iti svoj' s'd&i$', 'vijek &iti
$je8i$ $e(rijatelj, i da o$a od sa+o# (oetka ra'$a $a &ilo kakvo 'jedi$je$je s$a#a koje se okre1' (rotiv @je+ake"
N
@je+aki ;iljevi
e +o2e+o istra2ivati +o#'1$osti $je+ake va$jske (olitike, a da (rije to#a $e+a+o jas$' slik' o
to+e 7to 2eli+o ' sa+oj @je+akoj, to jest, o to+e kako @je+aka +isli o&likovati svoj' &'d'1$ost" @adalje,
(oto+ +ora+o (ok'7ati jas$o odrediti ;iljeve va$jske (olitike o$i0 sila ' E'ro(i koje s'
kao la$ovi (o&jed$ike koali;ije 8$aaj$e ' svjetski+ ra8+jeri+a"
:a sa+ se ve1 &avio ra8liiti+ +o#'1$osti+a $je+ake va$jske (olitike ' ovoj k$ji8i" U$ato to+e, jo7 jed$o+ 1' 'kratko
(redstaviti +o#'1e ;iljeve va$jske (olitike da &i $a taj $ai$ +o#li (osl'2iti kao os$ova 8a kritiko istra2iva$je od$osa
ovi0 (ojedi$a$i0 ;iljeva s ;iljevi+a dr'#i0 e'ro(ski0 dr2ava"
3/ @je+aka +o2e ' (ot('$osti od'stati od (ostavlja$ja va$jsko(olitiko# ;ilja" To &i 8$ailo da ' stvar$osti o$a +o2e
odl'ivati o sve+', a da se $e +ora o&ve8ati $a $i7ta"
Zato 1e ' &'d'1$osti o$a $astaviti (olitik' i8 (osljed$ji0 trideset #odi$a, ali (od dr'#i+ 'vjeti+a" Kada &i se da$as svijet
sastojao sa+o i8 dr2ava sli$i0 (olitiki0 te2$ji, @je+aka &i to vjerojat$o +o#la i8dr2ati, +akar te7ko da &i +o#lo do1i do
tako jed$aki0 'vjeta" Ali to $ikako $ije sl'aj" Pre+a to+e, kao 7to 1e ovjek koji ' svakod$ev$o+ 2ivot' i+a 8a;rta$ ;ilj
'vijek &iti s'(eriora$ ' od$os' $a o$e koji 2ive &es;ilj$o, isto vrijedi i ' 2ivot' $a;ija" Ali (rije sve#a, ovi+e se $e 2eli re1i
kako 1e dr2ava &e8 (olitiko# ;ilja 's(jeti i8&je1i o(as$osti koje o$ sa so&o+ $osi" :er &a7 kao 7to i8#leda oslo&o?e$a '
(o#led' aktiv$o# vr7e$ja f'$k;ije 8&o# vlastite (olitike &es;ilj$osti, o$a '(ravo 8&o# sa+e (asiv$osti lako +o2e (ostati
2rtva (olitiki0 ;iljeva dr'#i0" B'd'1i da djelova$je dr2ave $ije odre?e$o sa+o $je8i$o+ voljo+, ve1 isto tako i voljo+
dr'#i0, '8 jedi$' ra8lik' 7to ' jed$o+ sl'aj' o$a sa+a +o2e odrediti 8ako$ djelova$ja, dok je ' dr'#o+ sl'aj' (ri+ora$a
$a to" ak i ako $e 2eli rat jer je +irolj'&iva, 'o(1e $e 8$ai da se o$ isto tako +o2e i8&je1i" A 'koliko $astoji i8&je1i rat (od
svak' ;ije$' to svakako $e 8$ai da 1e s(asiti 2ivote svoji0 (ri(ad$ika dok &'d' #ledali s+rti ' oi"
Polo2aj @je+ake ' E'ro(i da$as je takav da se o$a $ikako $e s+ije $adati to+' kako &i +o#la (rije1i ' 'vjete
(o8itiv$o# +ira '8 svoj' (olitik' &es;ilj$ost" Takva +o#'1$ost $e (ostoji 8a $a;ij' s+je7te$' ' sa+o+ sr;' E'ro(e"
@je+aka 1e ili te2iti vlastito+ aktiv$o+ s'djelova$j' ' o&likova$j' 2ivota, ili 1e &iti (asiva$ o&jekt aktiv$osti dr'#i0
$a;ija, koje odre?'j' svoj $ai$ 2ivota" Sva dosada7$ja +'drost, koja $avod$o +o2e i8v'1i $a;ije i8 (ovijes$i0 o(as$osti
deklarira$je+ o(1e $e8ai$teresira$osti, 'vijek se do sada (oka8ala (o#re7$o+, (ri e+' je ' isti +a0 k'kavika koliko i #l'(a"
Tko #od ' (ovijesti $e &'de eki1, &iti 1e $akova$j" U ;jelok'($o+ svo+ dosada7$je+ ra8voj', $je+aki je $arod 'vijek &io
' sit'a;iji kada +o2e &irati i8+e?' te dvije +o#'1$osti" Kada je 0tio stvarati (ovijest, i (ri to+e rados$o i 0ra&ro riskirao sve,
i(ak je &io eki1" A kada je (ovjerovao ' to da +o2e od&iti o&ve8' '('7ta$ja ' &or&' 8a e#8iste$;ij', (o (ravil' &i +', kao
7to je to &ilo i do sada, (reostajala 'lo#a $akov$ja $a koje+ s' dr'#i &orili svoje &itke &ore1i se 8a o(sta$ak, ili &i (ak
(osl'2io stra$o+ svijet' kao 0ra$a" Zato, ako @je+aka 2eli 2ivjeti, +ora sa+a &ra$iti svoj 2ivot, (ri e+' i ' ovo+ sl'aj'
vjera (redstavlja $aj&olje or'2je"
U &iti, @je+aka se $e +o2e $adati kako 1e i dalje +o1i (od'8eti $e7to ' ve8i i8#rad$je svo# 2ivota ako $e (osti#$e veliki
$a(or ' (ostavlja$j' jas$o# va$jsko(olitiko# ;ilja koji 1e, (o sve+' s'de1i, &iti os+i7lje$ tako da $je+ak' e#8iste$;ijal$'
&or&' $a +'dar $ai$ dovede ' ve8' s i$teresi+a dr'#i0 $a;ija"
-e?'ti+, ako to $e 'i$i+o, &es;ilj$ost 1e (ro'8roiti ods't$ost (la$a ' +$o#i+ (odr'ji+a" To $as (oste(e$o +o2e (retvoriti
' dr'#' Poljsk' ' E'ro(i" :ed$ako to+' koliko 1e+o $a7i+ s$a#a+a do('stiti sla&lje$je, 8a0valj'j'1i $a7e+ o(1e+
(olitiko+ defeti8+' i jedi$oj aktiv$osti ' okvir' '$'tar$je (olitike, toliko 1e+o se i s('stiti $a ra8i$' +ario$eta (ovijes$i0
do#a?aja ija +otiva;ija (roi8la8i i8 &or&e 8a e#8iste$;ij' i i$terese dr'#i0 $a;ija" Ftovi7e, $a;ije koje $is' ' sta$j' do$ijeti jas$e
odl'ke ' ve8i svoje &'d'1$osti i koje &i ' sklad' s ti+e, $ajvi7e 2eljele $e s'djelovati ' i#ri svjetsko# ra8voja, &iti 1e od stra$e
dr'#i0 i#raa s+atra$e kvaritelji+a ras(olo2e$ja, i isto tako od&ae$e" U &iti +o2e se ak do#oditi i to da se ods'stvo (la$a
8a (ojedi$a$' (olitik' ak;ij', 8as$ova$o $a o(1oj (olitikoj &es;ilj$osti, s+atra vrlo l'kavo+ i $edok'ivo+ i#ro+ $a
koj' se +o2e od#ovoriti adekvat$o" To je &ilo $e7to 7to $as je 8adesilo kao $esre1a ' (redrat$o+ (eriod'"
BB
adolf 0itler
Fto s' $era8'+ljivije &ile (olitike odl'ke $je+ake vlade to# vre+e$a, to s' s'+$jivije i8#ledale" Ftovi7e, '(ravo s' o$e
ideje 8a koje se s'+$jalo kako se krij' i8a $aj#l'(lje# koraka &ile s+atra$e o(as$i+a"
Pre+a to+e, ako @je+aka da$as vi7e $e &'de $astojala do1i do (olitiko# ;ilja ' stvar$osti 1e i8#'&iti i $aj+a$j'
+o#'1$ost reka(it'la;ije svo# isk'stva ' (ro7losti i sa#ledava$ja re8'ltata svoje da$a7$je s'd&i$e, 8&o# e#a 1e (ostati kraj$je
$es(oso&$a ' i8&je#ava$j' &'d'1e o(as$osti"
2/ @je+aka 2eli 'tje;ati $a odr2a$je $je+ako# $aroda +irolj'&ivi+ eko$o+ski+ sredstvi+a, kao i sada" U sklad' s ti+e,
o$a 1e, i ' &'d'1$osti, odl'$o s'djelovati ' svjetskoj (roi8vod$ji, i8vo8' i tr#ovi$i" Po$ov$o 1e 0tjeti velik' tr#ovak' flot',
$ala8i7ta '#lje$a i &a8e ' dr'#i+ dijelovi+a svijeta, i ko$a$o, $e sa+o i$ter$a;io$al$o tr2i7te, ve1 isto tako i vlastite
i8vore sirovi$a, (o +o#'1$osti, ' vid' kolo$ija" U &'d'1$osti 1e se takav ra8voj $eo(0od$o +orati 7tititi (ose&$o s$a#a+a
+or$ari;e"
Hvaj ;jelok'($i (olitiki ;ilj ' (o#led' &'d'1$osti (redstavljati 1e 'to(ij' 'koliko se E$#leska ' $a(rijed $e &'de s+atrala
(ora2e$o+" To i8$ova (ostavlja sve ;iljeve koji s' 3439" #odi$e re8'ltirali svjetski+ rato+" Bilo koji (ok'7aj @je+ake 8a
o2ivljava$je+ svoje (ro7losti tijeko+ ovo# (ro;esa +ora 8avr7iti vje$o+ +r2$jo+ E$#leske, $a koj' Kra$;'ska od sa+o#
(oetka +o2e ra'$ati kao $a svo#a $aj(o'8da$ije# (art$era"
Sa stajali7ta kako se ovaj va$jsko(olitiki ;ilj +o2e odra8iti $a $arod, ;ilj je ko&a$ i (redstavlja l'dilo s as(ekta (olitike sile"
5/ Svoji+ va$jsko(olitiki+ ;ilje+, @je+aka 'tvr?'je vra1a$je #ra$i;a i8 3439" #odi$e"
Hvaj ;ilj je s $a;io$al$o# stajali7ta $edovolja$, s voj$o# stajali7ta $e8adovoljavaj'1i, ' (o#led' sa+o# $aroda i $je#ove
&'d'1$osti $e+o#'1, sa stajali7ta $je#ovi0 (osljedi;a $e(ro+i7lje$" @a taj $ai$ &i @je+aka (rotiv se&e 'jedi$ila i
okre$'la ;ijel' koali;ij' &iv7i0 (o&jed$ika" U8i+aj'1i ' o&8ir da$a7$ji voj$i (olo2aj, koji 1e se (re+a to+e kako stvari
tre$'t$o stoje i kako se i dalje ra8vijaj' (o#or7avati i8 #odi$e ' #odi$', ve1 sa+o to $a koji $ai$ $a+jerava+o vratiti stare
#ra$i;e je $edok'iva taj$a $a7e $a;io$al$e &'r2oa8ije i (atriotski0 (olitiara $a vlasti"
9/ @je+aka odl''je (rije1i $a jas$', dalekovid$' teritorijal$' (olitik'"
H$a $a taj $ai$ od'staje od svi0 (ok'7aja ' svjetskoj i$d'striji i svjetskoj tr#ovi$i i, '+jesto to#a 'sredoto'je sve svoje s$a#e
$a to da dodjelo+ dovolj$o# 2ivot$o# (rostora svo+ $arod' 8a slijede1i0 stoti$' #odi$a 8a;rta 2ivot$i ('t" B'd'1i da taj
teritorij +o2e &iti sa+o $a istok', o&ve8a da &'de (o+orska sila isto tako (ada ' dr'#i (la$" @je+aka (ok'7ava 8a7tititi
svoje i$terese #ra?e$je+ odva2$e sile $a ko($'"
Hvaj ;ilj se (odjed$ako sastoji ' to+' da se (odr2e $ajvi7i $a;io$al$i kao i $arod$i 8a0tjevi" To isto tako (ret(ostavlja
velika voj$a sredstva 8a $je#ovo i8vr7ava$je, ali @je+ak' $e dovodi $'2$o ' s'ko& sa svi+ veliki+ e'ro(ski+ sila+a" Isto
toliko koliko je si#'r$o da 1e Kra$;'ska ovdje ostati 8akleti $e(rijatelj @je+ake, tako i ' (rirodi ovo# (olitiko# ;ilja
i+a +alo ra8lo#a 8&o# koje# &i E$#leska, a (ose&$o Italija 8adr2avala $e(rijateljstvo i8 Svjetsko# rata"
P
E$#leska kao save8$ik
riklad$o je i8vr7iti (re#led veliki0 va$jski0 ;iljeva dr'#i0 e'ro(ski0 sila radi &olje# ra8'+ijeva$ja +alo
(rije s(o+e$'ti0 +o#'1$osti" Hvi ;iljevi s' djelo+i$o (re(o8$atljivi ' (ret0od$i+ aktiv$osti+a i
djelova$j' ti0 dr2ava, a djelo+i$o s' 8a;rta$i (raktiki (ro#ra+ski, ili (ak le2e ' vital$i+ (otre&a+a
koje s' tako lako 'oljive da &i i0, ak i ' sl'aj' da dr2ave odjed$o+ kre$' dr'#i+ ('tovi+a, $eodoljiva i$je$i;a s'rove
real$osti $'2$o vodila $atra# k ti+ ;iljevi+a"
Ga E$#leska i+a jasa$ va$jsko(olitiki ;ilj doka8'je i$je$i;a sa+o# (ostoja$ja i i$je$i;a 's(o$a ovo# o#ro+$o# ;arstva"
@eka se $itko $e 8a$osi, $a kraj' krajeva, da se ikada ijed$o svjetsko ;arstvo stvorilo, a da 8a to $ije (ostojala vrsta volja"
Hi#led$o $ije svaki (ri(ad$ik takve $a;ije svakod$ev$o radio $a ideji (ostavlja$ja veliko# va$jsko(olitiko# ;ilja, ve1 je
(ot('$o s(o$ta$o ;jelok'(a$ $arod &io o&'8et $ji+e, tako da se ak i (ojedi$a$i+ $esvjes$i+ (ost'(;i+a i(ak kretao '
(rav;' to# 8a;rta$o# ;ilja i do(ri$osio $je#ovo+ ostvare$j'" Dlav$i (olitiki ;ilj se, ' &iti, (ost'($o 'tiskivao ' sa+ karakter
takvo# $aroda, tako da se (o$os da$a7$ji0 E$#le8a $e ra8lik'je od (o$osa tada7$ji0 >i+lja$a" -i7lje$ja da svjetsko ;arstvo
svoj 's(o$ d'#'je sl'aj', ili da s' &are+ do#a?aji koji s' doveli do $je#ovo# os$iva$ja &ili sl'aj$i (ovijes$i (ro;esi koji s'
'vijek $ekako $a kraj' is(adali koris$i 8a $a;ij', (ot('$o je (o#re7$o" Grev$i >i+ je svoj' velii$' d'#ovao, '(ravo $a isti
$ai$ kao da$a7$ja E$#leska, os$ova$oj -oltkeovoj tvrd$ji da je, $a kraj' krajeva, sre1a 'vijek $a stra$i jae#a" S$a#a
$aroda $ikako $e le2i sa+o ' ras$oj vrijed$osti ve1 i ' s(oso&$osti i vje7ti$i s koji+a se te vrijed$osti (ri+je$j'j'" Svjetsko
;arstvo velii$e drev$o# >i+sko# ;arstva, ili da$a7$je <elike Brita$ije, 'vijek je re8'ltat vrsto# save8a i8+e?' vr0'$ske
vrijed$osti rase i $ajjas$ije# (olitiko# ;ilja" Kada do?e do to#a da jeda$ od ova dva faktora (oi$je $estajati, (rvo dola8i do
sla&lje$ja, a $a kraj' +o2da ak i do (ada"
Ga$a7$ji ;ilj E$#leske 'vjetova$ je ras$o+ vrijed$o71' a$#losakso$stva kao takvo#, kao i $je$i+ oto$i+ (olo2aje+" Ta
&or&a 8a teritorij jed$ostav$o le2i ' sa+oj ras$oj kvaliteti a$#losasa" I kao te2$ja se $'2$o +o#la ostvariti sa+o i8va$
da$a7$je E'ro(e" @e radi se o to+e da E$#le8i, s vre+e$a $a vrije+e, $is' isto tako (ok'7avali 8a'8eti 8e+lj' ' E'ro(i 8&o#
svoje 2elje 8a eks(a$8ijo+, ve1 o to+e da svi ti (od'0vati $is' 'rodili (lodo+ 8&o# i$je$i;e 7to s' i+ se s'(rotstavljale
dr2ave koje s' ' to vrije+e &ile (odjed$ako jake" Kas$ija eks(a$8ija E$#le8a ' tako8va$e kolo$ije vodila je od sa+o#
(oetka $evjerojat$o+ jaa$j' e$#leske +or$ari;e" Za$i+ljivo je vidjeti kako E$#leska, koja je ' (oetk' slala lj'de i8va$
svoji0 #ra$i;a, $a kraj' (re7la $a i8vo8 (roi8voda, i, $a taj $ai$, sla&ila vlastit' (oljo(rivred'" -akar je da$as veliki dio
e$#lesko# $aroda, dod'7e o$aj (rosjea$, i$feriora$ ' od$os' $a vr0'$sk' kvalitet' $je+ako#, i(ak je vjekov$a tradi;ija ovo#
$aroda (ostala ' tako velikoj +jeri dio $ji0ovo# vlastito# +esa i krvi da ' 's(ored&i s $a7i+ $arodo+ (osjed'je 8$aaj$e
(olitike (red$osti" Ako $a 8e+aljskoj k'#li da$as (ostoji e$#lesko svjetsko ;arstvo, o$da, $a jed$ak $ai$ ree$o, $e
(ostoji $arod koji &i se, $a os$ovi svoji0 o(1i0 #ra?a$skoC(olitiki0 o&ilje2ja, kao i svoje (rosje$e (olitike +'drosti, &olje
'klo(io ' to"
Hs$ov$a ideja koja je do+i$irala e$#lesko+ kolo$ijal$o+ (olitiko+, s jed$e se stra$e sastojala ' (ro$alask' tr2i7ta 8a
E$#le8e, kao i ' odr2ava$j' $ji0ove dr2av$e ve8e s do+ovi$o+ i s dr'#e stra$e ' osi#'rava$j' e$#lesko# eko$o+sko#
tr2i7ta i i8vora sirovi$a" >a8'+ljivo je to 7to s' E$#le8i 'vjere$i ' to da @ije+;i $is' ' sta$j' i8vr7iti kolo$i8a;ij', kao 7to je, '
o&r$'to+ sl'aj', (ot('$o ra8'+ljivo 7to to isto @ije+;i +isle 8a E$#le8e" H&a $aroda 8a'8i+aj' ra8liita stajali7ta ' (o#led'
to#a kako ra8+i7ljaj' o s(oso&$osti $eo(0od$oj 8a kolo$i8a;ij', (a je tako e$#lesko stajali7te &ilo daleko, daleko (rakti$ije i
'+jere$ije, dok je $je+ako o&ilje2e$o vi7e $ekakvi+ 8a$oso+" Kada se @je+aka &orila 8a (rve kolo$ije, o$a je ve1 &ila
voj$ika dr2ava ' E'ro(i (a, (re+a to+e, i +o1$a dr2ava (rvo#a reda" H$a se i8&orila 8a tit'l' svjetske sile &es+rt$i+
dosti#$'1i+a ' svi+ (odr'ji+a lj'dske k'lt're, kao i $a (la$' voj$e vje7ti$e" Sada se +o#lo (ri+ijetiti da je, oso&ito '
dvadeseto+ stolje1' o(1a te2$ja ka kolo$ijali8+' (ro2ela sve $a;ije, dok je (rvo&it$o vode1a ideja ve1 (oela sla&iti" @a
(ri+jer, @je+aka je 8a0tjev 8a kolo$i8a;ijo+ +otivirala svoji+ s(oso&$osti+a i 2eljo+ 8a 7ire$je+ $je+ake k'lt're" To
je sa+o (o se&i (redstavljalo &es+isli;'" Prije sve#a 8ato 7to k'lt'ra, koja je s'7ti$ski 2ivot$i i8ra8 odre?e$o# $aroda, $e
+o2e &iti (re$ijeta dr'#o+ $arod' koji je (o svoji+ (si0iki+ (redis(o8i;ija+a (ot('$o dr'#aiji" To +o2e, ' $aj&olje+
sl'aj', $ast'(iti s tako8va$o+ i$ter$a;io$al$o+ ;ivili8a;ijo+ koja stoji ' isto+ od$os' s k'lt'ro+ kao :a88 #la8&a sa
Beet0ove$ovo+ si+fo$ijo+" Ali, osi+ to#a, $ikada se $ije do#odilo da E$#le8i, ' to vrije+e, os$iva$je e$#leski0 kolo$ija
B!
adolf 0itler
+otiviraj' $ei+ dr'#i+ osi+ kraj$je real$i+ i ra8'+$i+ (red$osti+a koje &i i+ to +o#lo do$ijeti" Ako se kas$ije
E$#leska i 8alo2ila 8a slo&od$' (lovid&' +ore+ ili 8a '#$jetava$e $a;ije, to $ikada $ije 'i$ila kako &i o(ravdala svoje
kolo$ijal$e aktiv$osti, ve1 kako &i '$i7tila o(as$' ko$k're$;ij'" Zato je e$#leska kolo$ijal$a aktiv$ost +orala &iti 's(je7$a
djelo+i$o i8 $aj$or+al$iji0 ra8lo#a" :er 7to s' E$#le8i +a$je (o+i7ljali $a $a+eta$je svoje k'lt're ili od#oja do+oroda;a,
to se $ji+a takva vlada i$ila s'osje1aj$ijo+, s o&8iro+ da $is' 'o(1e $i osje1ali (otre&' 8a k'lt'ro+" Povr0 to#a, svakako
da je ovdje tako?er (ostojala +o#'1$ost (ri+je$e sile, (rije 8&o# to#a da se $a taj $ai$ $e &i odst'(ilo od k'lt'r$e +isije"
E$#leskoj je &ilo (otre&$o tr2i7te i i8vori sirovi$a 8a (roi8vode, 7to si je i osi#'rala (olitiko+ sile" To je s+isao e$#leske
kolo$ijal$e (olitike" Ako je kas$ije E$#leska ak i i8#ovorila rije k'lt'ra, to je &ilo isto i8 (ro+id2&e$i0 ra8lo#a, kako &i
+o#la +oral$o 'lje(7ati svoje odvi7e jas$e rad$je" U stvar$osti s' E$#le8i (oka8ivali (ot('$' rav$od'7$ost (re+a
2ivot$i+ 'vjeti+a do+oroda;a sve dok ti 'vjeti $e &i (oeli '#ro2avati $ji0ove vlastite 2ivot$e 'vjete" To 7to s' kas$ije jo7
$eke ideje, koje s' se ti;ale (olitiko# (resti2a, &ile (ove8a$e s kolo$ija+a velii$e I$dije (ot('$o je ra8'+ljivo" Ali $itko $e
+o2e (rot'rjeiti to+e da i$dijski i$teresi $ikada $is' odre?ivali 2ivot$e 'vjete E$#le8a, ve1 da s' '+jesto to#a e$#leski
2ivot$i 'vjeti odre?ivali i$dijske" Kao 7to se $e +o2e dovoditi ' (ita$je $i to da s' E$#le8i ak i ' I$diji (ostavljali k'lt'r$e
i$stit';ije &ilo koje vrste kako &i $a (ri+jer, ta+o7$ji sta$ov$i;i +o#li s'djelovati ' e$#leskoj k'lt'ri ve1 (rije da &i +o#li
i8v'1i jo7 ve1' korist i8 svoji0 kolo$ija" Ga li +o2da $etko vjer'je da je E$#leska i8#radila ('tove ' I$diji sa+o 8ato da &i
I$dij;i+a (r'2ila +o#'1$ost e'ro(sko# tra$s(orta, a $e 8ato da &i o+o#'1ila &olje iskori7te$je kolo$ije, kao i da &i
osi#'rala lak7' do+i$a;ij'M Kada &i da$as ' E#i(t' E$#leska (o$ov$o kre$'la sto(a+a farao$a i 'skladi7tila vod' @ila
(o+o1' #ole+i0 &ra$a, to si#'r$o $e &i 'i$ila kako &i olak7ala ovo8e+aljski 2ivot siro+a7$i+ rad$i;i+a ve1 sa+o 8ato da &i
e$#leski (a+'k oslo&odila a+eriko# +o$o(ola" Ali sve to s' stajali7ta o koji+a se @je+aka ' svojoj kolo$ijal$oj (oliti;i
$ikada $ije 's'dila oitovati jav$o" E$#le8i s' &ili ed'katori starosjedio;a 8a svoje i$terese, a @ije+;i s' &ili $astav$i;i" Ga
s' se $a kraj' starosjedio;i +o#li osje1ati &olje s $a+a $e#o (od E$#le8i+a, to &i 8a $or+al$o# E$#le8a &ilo $e7to
$e(oj+ljivo, $e7to o e+' se $e &i +o#lo $i ra8#ovarati s o&8iro+ $a $a7' vrst' kolo$ijal$e (olitike, ve1 &i sasvi+ si#'r$o
favori8irao e$#lesk' varija$t'"
Hva (olitika (ost'($o# osvaja$ja svijeta, ' koje+ eko$o+ska +o1 i (olitika s$a#a 'vijek id' r'k' (od r'k', 'vjetovala je
(olo2aj E$#leske ' od$os' $a dr'#e dr2ave" 7to je E$#leska vi7e rasla ' svojoj kolo$ijal$oj (oliti;i, to je vi7e 8a0tijevala
do+i$a;ij' $ad +ore+, a 7to je vi7e do+i$irala +ore+, to je vi7e kao re8'ltat sve#a to#a, (o$ovo (ostajala kolo$ijal$a sila"
Ali je o$da, isto tako, $a kraj' sve 8avid$ije (a8ila $a to da $itko $e do?e ' sit'a;ij' #dje se 'o(1e +o2e $ad+etati s $jo+
' do+i$a;iji $ad +ore+ ili kolo$ijal$i+ (osjedi+a"
Zato je vrlo (o#re7$o i ras(rostra$je$o +i7lje$je, (ose&$o ' @je+akoj, (re+a koje+ &i se E$#leska od+a0 's(rotivila i (oela
se &oriti (rotiv &ilo kakve $a7e (revlasti ' E'ro(i" To ' &iti $ije to$o, E$#lesk' 8a(ravo o(1e$ito +alo 8a$i+aj' e'ro(ski
'vjeti sve dok se i8 $ji0 $e i8dvoji o(asa$ svjetski ko$k're$t, tako da je o$a (rijet$j' od'vijek vidjela ' o$o+ ra8voj' koji &i
jed$o#a da$a +o#ao $ad+a7iti $je8i$' do+i$a;ij' $ad +ore+ i kolo$ija+a"
@e+a s'ko&a s E$#lesko+ ' E'ro(i sve dok o$a $e &'de +orala 7tititi svoj' tr#ovi$' i (reko+orske i$terese" Bor&e (rotiv
7(a$jolske, @i8o8e+ske i kas$ije Kra$;'ske $is' $astale 8&o# voj$e +o1i ti0 dr2ava, ve1 sa+o 8&o# $ai$a $a koji je $astala, kao i
8&o# re8'ltata koji s' i8 to#a (roi8a7li" Ga 7(a$jolska $ije &ila (reko+orska sila i ti+e, ko$k're$t$a E$#leskoj, +alo (rije
s(o+e$'ta &i vjerojat$o jedva o&ratila (a2$j' $a $j'" Isto vrijedi i 8a @i8o8e+sk'" Pa ak i kas$ija &or&a veliki0 ra8+jera
(rotiv Kra$;'ske $ije $ikada vo?e$a (rotiv @a(oleo$ove ko$ti$e$tal$e Kra$;'ske, ve1 (rije (rotiv $a(oleo$ske Kra$;'ske,
koja je svoj' ko$ti$e$tal$' (olitik' vidjela sa+o kao odsko$' dask' i (ola8$' tok' 8a ve1e, i$terko$ti$e$tal$e ;iljeve"
H(1e$ito #leda$o, Kra$;'ska ;e s da$i+ #eo#rafski+ (olo2aje+, &iti $ajo(as$ija sila i (redstavljati 1e $ajve1' (rijet$j'
E$#leskoj" To je &ila +o2da jedi$a dr2ava ' kojoj je ak i o#ra$ie$i ko$ti$e$tal$i ra8voj +o#ao ' se&i sadr2avati o(as$ost 8a
&'d'1$ost E$#leske" Utoliko je vrjed$ije $a7e (a2$je i (o'$ije 8a $as @ije+;e da je, 's(rkos to+e, E$#leska odl'ila '1i '
svjetski rat 8ajed$o s Kra$;'sko+" Po'$o je 8ato 7to to doka8'je da se, 's(rkos (rivr2e$osti veliki+ te+elj$i+ ideja+a
e$#leske va$jske (olitike, 'vijek '8i+aj' ' o&8ir tre$'t$o (ostoje1e +o#'1$osti i $ikada se $e od&a;'j' sa+o 8&o# to#a 7to
&i se $a slia$ $ai$, ' &li2oj ili daljoj &'d'1$osti, +o#la (ojaviti (rijet$ja 8a E$#lesk' od stra$e jed$e od $ji0" @a7i
$je+aki ,Bo2e ka8$i E$#lesk'% (olitiari 'vijek 8ast'(aj'
dr'#a k$ji#a
B4
+i7lje$je, $ai+e, da do&ri od$osi s E$#lesko+ ' &'d'1$osti +oraj' 'vijek (asti $a i$je$i;i da se o$a $ikada $e &i o8&ilj$o
(o8a&avila '$a(rje?e$je+ $je+aki0 i$teresa '8 (o+o1 save8$i7tva s $jo+ kako ov' jed$o# da$a $e &i vidjela kao se&i
s'(rotstavlje$', o(as$' i (rijete1' sil'" Hi#led$o, E$#leska $e1e sklo(iti save8 kako &i '$a(rijedila $je+ake i$terese, ve1
sa+o 8ato da &i (od'(rla &rita$ske" Pa i(ak, E$#leska je do da$as (r'2ila +$o#o (ri+jera kako je vrlo esto 's(ijevala
s(ojiti svoje i$terese s i$teresi+a dr'#i0 $a;ija i da s', 's(rkos to+e, ak i o$i save8i, ' koji+a je (rvo i+ala i8vor (o+o1i i
(odr7ke, (re+a real$i+ (redvi?a$ji+a, kas$ije &ili os'?e$i $a (ro+je$' i (retvorili &i se ' $e(rijateljstvo" :ed$ostav$o
raskidi, kako se is(ostavi (rije ili kas$ije, le2e ' os$ovi (olitiki0 &rakova, &'d'1i da o$i ' &iti $e sl'2e 8ast'(a$j'
8ajed$iki0 i$teresa, ve1 '+jesto to#a, te2e sa+o to+e da 8ajed$iki+ sredstvi+a (ro+oviraj' ili &ra$e i$terese dvij'
dr2ava koje s', sa+e (o se&i, ra8liite, ali koje ' to+ tre$'tk' $is' s'(rotstavlje$e" Hd$osi E$#leske (re+a Pr'skoj doka8'j'
da o$a ' &iti $e (r'2a ot(or veliki+ e'ro(ski+ sila+a s'(erior$o# voj$o# 8$aaja sve dok s' va$jsko(olitiki ;iljevi ove
sile isto ko$ti$e$tal$o# karaktera" Ili +o2da $etko 2eli os(oriti i$je$i;' da je (od Krederi;ko+ <eliki+ (r'ska voj$a +o1
do sada &ila $ajjaa ' E'ro(iM @eka $itko $e vjer'je ' to da se E$#leska $ije &orila (rotiv Pr'ske to# vre+e$a sa+o i8
ra8lo#a 7to se, 's(rkos svojoj voj$oj $ad+o1i, +orala '&rojiti ' +ale dr2ave ' (o#led' velii$e teritorija ' E'ro(i" @e, to
$ije to$o" :er kada je E$#leska (ret0od$o (o&ijedila @i8o8e+;e, $i8o8e+ski teritorij ' E'ro(i jo7 je 'vijek &io (rili$o +a$ji
od Pr'ske i8 kas$ije# do&a Krederi;ka" I t' stvar$o $ije +o#lo &iti rijei o o(as$oj 0e#e+o$iji ili (olo2aj' do+i$a$t$e sile '
(o#led' @i8o8e+ske" To 7to je 's(rkos to+e E$#leska desetlje1i+a d'#o+ &or&o+ vr7ila s$a2a$ (ritisak $a @i8o8e+sk',
ra8lo# le2i isklj'ivo ' o+eta$j' e$#leske do+i$a;ije $a +or' i tr#ovi$i, kao i ' o(1i+ kolo$ijal$i+ aktiv$osti+a
@i8o8e+a;a" Zato $eka se $itko $e 8avarava: da se (r'ska dr2ava $ije tako (reda$o (osvetila isto ko$ti$e$tal$i+ ;iljevi+a,
od E$#leske &i $a(ravila vje$o# i $ajlj'1e# $e(rijatelja &e8 o&8ira $a kolii$' (r'ski0 isto voj$i0 sredstava ' E'ro(i, ili
o(as$osti 0e#e+o$i8a;ije E'ro(e od stra$e Pr'ske" Kada s' $a7i $a;io$al$oC(atriotski (olitiari +alo ra8+islili o to+e,
$erijetko s' s o#ore$je+ 8a+jerali $asljed$i;i+a veliko# (ri$;a to 7to s' 8a$e+arili (reko+orske (osjede koje je o$
stekao, ' stvari, $a to+e 7to s' i0 (re('stili i tako vi7e $is' i+ali i$teresa 8a dalj$je odr2ava$je i #rad$j' &ra$de$&'r7ke
(r'ske flote"
Bila je to sre1a 8a Pr'sk', i kas$ije 8a @je+ak', 7to s' se stvari '(ravo tako odi#rale" @i7ta $e #ovori tako do&ro ' (rilo#
i8va$red$o+ dr2av$i7tv', (ose&$o Krederi;ka Wil0el+a I, kao i$je$i;a da se sa svi+ osk'd$i+ i &eskraj$o o#ra$ie$i+
sredstvi+a +ale (r'ske dr2ave, 'sredotoio isklj'ivo $a '$a(re?e$je ko($e$e vojske" @e sa+o i8 ra8lo#a 7to je, $a taj $ai$,
ov' +al' dr2av' 's(io odr2ati ' s'(erior$o+ (olo2aj' (o+o1' jed$o# roda vojske, ve1 7to je $a taj $ai$ isto tako &io (o7te?e$
+r2$je E$#le8a" Pr'ska, ako &i i7la sto(a+a @i8o8e+a;a, $e &i &ila ' sta$j' &oriti se ' tri 7leska rata, s E$#lesko+ kao
dodat$i+ $e(rijatelje+ i8a le?a" Hsi+ to#a i 8&o# i$je$i;e 7to &ilo kakav 's(je0 (rave rat$e +or$ari;e, koja &i &ra$ila +al'
(r'sk' dr2av', $a kraj' krajeva, jed$ostav$o $e &i &io +o#'1 8&o# 8e+ljo(is$o# (olo2aja do+ovi$e, koja je vrlo o#ra$ie$a
i $e(ovolj$o s+je7te$a ' voj$o+ s+isl'" Eak i ' to vrije+e 8a E$#le8e &i &ila djeja i#ra rije7iti se o(as$o# ko$k're$ta '
E'ro(i kro8 8ajed$iki koali;ijski rat" H(1e$ito #ledaj'1i, i$je$i;a da se +alo(rije s(o+e$'ta Pr'ska 's(jela ra8viti i8 +alo#
Bra$de$&'r#a i da se (oto+ $ovi $je+aki >ei;0 ra8vio i8 iste te dr2avi;e, +o2e se 8a0valiti sa+o to+ d'&oko+ 'vid' '
od$ose (rave +o1i, kao i ' +o#'1$osti P'ske to# vre+e$a, ' ko+e s' se Ho0e$8oller$i, sve do Bis+ar;kovo# do&a,
o#ra$iili sa+o $a jaa$je ko($e$i0 s$a#a" To je &ila jedi$a jas$a, dosljed$a (olitika" Ako s' $je+aka Pr'ska, i kas$ije
@je+aka, 'o(1e 0tjele kre$'ti ka &'d'1$osti, to je &ilo +o#'1e jedi$o do&iva$je+ (revlasti $a ko($', koje je &ilo jed$ako
e$#leskoj (revlasti $a +or'" Bila je $esre1a 8a @je+ak' to 7to s+o se (olako 'daljavali od te 8a+isli i $edovolj$o i8#ra?ivali
$a7' +o1 $a ko($', a '+jesto to#a (re7li $a (la$ira$je rat$e +or$ari;e, iji je ko$aa$ is0od &io io$ako $e8adovoljavaj'1i"
Eak i @je+aka (ost&is+ar;kovo# (erioda $ije +o#la se&i (ri'7titi l'ks'8 i8#rad$je i odr2ava$ja $ad+o1$e or'2a$e s$a#e
i $a ko($' i $a +or' ' isto vrije+e" Bio je to jeda$ od $ajva2$iji0 (ri$;i(a svi0 vre+e$a da $a;ija (re(o8$a koje joj je
or'2je $aj$eo(0od$ije i $e8a+je$jivo 8a $je8i$o odr2a$je i o'va$je, i da #a (oto+ '$a(rijedi do kraj$ji0 #ra$i;a 'la2'1i
sva svoja sredstva" E$#leska je (re(o8$ala i slijedila taj (ri$;i(" Za E$#lesk', do+i$a;ija $a +or' (redstavljala je sa+' &it
$je$o# (ostoja$ja" Pa ak i $ajsjaj$iji (eriodi ratova$ja $a ko($', 've$i ratovi, $e$ad+a7$e voj$e odl'ke, $is' +o#le
(reokre$'ti stav E$#le8a da ' ko($e$i+ s$a#a+a vide $e7to od s(ored$o# 8$aaja 8a E$#lesk', i da ;jelok'($' s$a#' $a;ije
'sredotoe $a odr2a$je (revlasti $a +or'"
U @je+akoj si, $arav$o, do('7ta+o da $as (o$es' veliki valovi kolo$ijali8+a devet$aesto# stolje1a, i ojaa$i
I
adolf 0itler
+o2da ro+a$ti$i+ 's(o+e$a+a $a stari Ha$8eatski save8, kao i (otak$'ti +irolj'&ivo+ eko$o+sko+ (olitiko+, stavi+o
' stra$' ekskl'8iv$o '$a(rje?e$je ko($e$e vojske i lati+o se stvara$ja flote" Ta (olitika (ro$a7la je svoj ko$aa$ i8ra8 '
tvrd$ji, koliko &es+isle$oj toliko i 8los't$oj: @a7a &'d'1$ost le2i $a vodi" @e, '(ravo s'(rot$o, o$a se 8a $as ' E'ro(i
(rostire i le2i $a ko($', '(ravo tako kao 7to ;e '8ro;i $a7e# (ada 'vijek &iti isto ko$ti$e$tal$o# karaktera: $a7 $esret$i
teritorijal$i i '2as$i voj$oC8e+ljo(is$i (olo2aj"
Sve dok se Pr'ska o#ra$iavala sa+o $a e'ro(ske ;iljeve ' va$jskoj (oliti;i, $ije i+ala ra8lo#a (ri&ojavati se E$#leske"
Pri#ovor da je 's(rkos to+e (rofra$;'sko ras(olo2e$je ve1 (revladavalo ' E$#leskoj ' #odi$a+a 3!I"C3!I3", $ije
releva$ta$, i ' svako+ sl'aj' $i7ta $e 8$ai" :er je ' to vrije+e (ro$je+aki stav isto tako (revladavao ' E$#leskojL ' stvari,
fra$;'ska ak;ija je &ila o&ilje2e$a kao sveto#r?e sa (ro(ovjedao$i;a ' e$#leski+ ;rkva+a 7tovi7e, &io je to kate#oriki jav$o
(ri0va1e$ stav" @ai+e, (ot('$o je jas$o da 1e Kra$;'ska 8aista $astaviti (oka8ivati $aklo$ost i ra8'+ijeva$je 8a dr2av' koja
je 8$aaj$a (o('t E$#leske, ti+ vi7e sto se 'tje;aj $je8i$o# tiska $erijetko vr7i kro8 stra$i ka(ital" Kra$;'ska je od'vijek
8$ala (o&'diti si+(atije i $aklo$ost dr'#i0" Tako je o$a 'vijek koristila Pari8 kao svoje $aj+o1$ije (o+o1$o or'2je" Ali, to
se $ije odi#ralo sa+o ' E$#leskoj, $a (ri+jer, ve1 ak i ' @je+akoj" Usred rata, ' ra8do&lj' od 3!I" do 3!I3" #odi$e,
os$ova$a je $e tako +ala &a$da ' &erli$sko+ dr'7tv', ' stvari $a Berli$sko+ dvor', koja je otvore$o (oka8ivala $aklo$ost
(re+a Kra$;'skoj" U svako+ sl'aj', o$i s' 8$ali koliko &i d'#o tre&ali od#a?ati &o+&ardira$je Pari8a" I (ot('$o je
ra8'+ljivo to 7to s' e$#leski kr'#ovi $a $je+aki voj$i 's(je0 #ledali is('$je$i (o+ije7a$i+ osje1aji+a" Ali, ' svako+
sl'aj', $is' +o#li (reokre$'ti java$ stav &rita$ske vlade ' (o#led' i$terve$;ije" Eak i +i7lje$je da &i se to tre&alo (ri(isati
sa+o i$je$i;i da je (o8adi$a &ila (okrive$a od stra$e >'sije, ' sto je Bis+ar;k &io 'vjere$, $ije +ije$jalo $i7ta" :er se ovo
(okriva$je (o8adi$e $a+jeravalo (rve$stve$o (rotiv A'strije" Ga je, +e?'ti+, E$#leska od'stala od svo# $e'tral$o# stava '
to vrije+e, ak $i r'sko (okriva$je (o8adi$e $e &i +o#lo s(rijeiti i8&ija$je rata veliki0 ra8+jera" B'd'1i da &i tada A'strija
lo#i$o (ostala '+ije7a$a i, $a jeda$ ili $a dr'#i $ai$, te7ko da &i &ilo 's(je0a i8 3!I3" #odi$e"
U &iti, Bis+ar;k se (otaj$o (ri&ojavao +ije7a$ja od stra$e stra$i0 dr2ava $e sa+o ' rat$i+, ve1i ' +ir$odo(ski+ (re#ovori+a"
@ai+e, o$o 7to se do#odilo $ekoliko #odi$a kas$ije (rotiv >'sije, i$terve$;ija dr'#i0 sila, +o#la je i$s;e$irati E$#leska
(rotiv @je+ake" P't a$ti$je+ako# stava E$#le8a to$o se +o2e (ratiti" H$ se odvija 's(ored$o s $a7i+ ra8voje+ $a
+or', s $a7o+ kolo$ijal$o+ aktiv$o71' (rerasta ' otvore$' a$ti(atij', i s voj$o (o+orsko+ (olitiko+ ko$a$o 8avr7ava
$e(rekrive$o+ +r2$jo+" @e s+ije se (o#re7$o 8aklj'iti kako ' E$#leskoj d'&oko 8a&ri$'to dr2av$o vodstvo $ije vidjelo
velik' o(as$ost ' &'d'1e+ ra8voj' $aroda efikas$o#a kao sto je $je+aki" @ikada $e s+ije+o $a os$ovi svoji0 $je+aki0
#re7aka i (ro('sta (ros'?ivati aktiv$osti dr'#i0" Nako+isle$ost s kojo+ je (ost&is+ar;kova @je+aka se&i do('stila '
(o#led' (olitike sile takav (olo2aj ' koje+' se $ala8i ' o(as$osti od Kra$;'ske i >'sije, $e (od'8i+aj'1i (rito+ &ilo kakve
o8&ilj$e (rot'+jere daleko od to#a da $a+ do8voljava da (ri(is'je+o sli$o 8a$e+ariva$je dr'#i+ sila+a, ili da i0 sa
+oral$i+ $e#odova$je+ o(t'2i+o ako 8aista &olje vode ra'$a o vital$i+ (otre&a+a $ji0ovi0 $aroda" Ga je (redrat$a
@je+aka do$ijela odl'k' o $astavlja$j' (ret0od$e (r'ske ko$ti$e$tal$e (olitike, '+jesto +irolj'&ive i eko$o+ske, koja je
i+ala ko&$e (osljedi;e, ' to+ sl'aj' je, (rije sve#a +o#la ojaati ko($e$e s$a#e do s'(erior$o# st'($ja, koje# je (ret0od$o
dosti#la Pr'ska, i dr'#o, $ije se tre&ala &ojati &e8'vjet$o# $e(rijateljstva s E$#lesko+"
U &ilo ko+ sl'aj', jed$o je si#'r$o: da je @je+aka sva svoja o#ro+$a sredstva koja je (otro7ila $a flot' '(otrije&ila 8a
jaa$je ko($e$e vojske, 8a svoje &i se i$terese +o#la &oriti $a dr'#aiji $ai$, &are+ $a (res'd$o+, e'ro(sko+ &oj$o+
(olj'" I tako &i $a;ija &ila (o7te?e$a #leda$ja kako ko($e$a vojska, $aor'2a$a da #ore $e +o2e &iti, (olako krvari ' s'ko&' s
$ad+o1$o+ svjetsko+ koali;ijo+, dok voj$oC(o+orske s$a#e, &are+ ' o$i+ odl''j'1i+ &or&e$i+ jedi$i;a+a, 0r?aj' '
l'ka+a kako &i $a kraj' sko$ale vi7e $e#o sra+$o+ (redajo+" @e1e+o (ro$ala8iti i8#ovore 8a lidere, ve1 1e+o sk'(iti
0ra&rosti i (ri8$ati kako to 8a $as le2i ' sa+oj (rirodi takvo# or'2ja" :er, ' isto vrije+e, ko($e$a vojska je &ila vra1a$a i8
jed$e da &i (oto+ 0rlila ' dr'#' &itk', &e8 o&8ira $a #'&itke i dr'#e te7ko1e" Ko($e$a vojska je &ila (ravo $je+ako or'2je,
i8rasla i8 sto#odi7$je tradi;ije, a $a7a flota je $a kraj' is(ala sa+o jed$a ro+a$ti$a i#raka, or'2je 8a (arad', $a(ravlje$o
se&e radi i koje o(et 8&o# $je#a sa+o# $ije s+jelo riskirati" Cjelok'($a do&it koj' $a+ je to do$ijelo $e +o2e se 's(orediti
s '2as$i+ #$jevo+ koji+ $as je to o(teretilo"
dr'#a k$ji#a
I3
Ga @je+aka $ije kre$'la ti+ (rav;e+ ra8voja, (oetko+ stolje1a jo7 s+o +o#li s E$#lesko+, koja je ' to vrije+e &ila
s(re+$a $a takvo $e7to, i8#raditi od$os ('$ ra8'+ijeva$ja" I(ak, jed$o takvo ra8'+ijeva$je trajalo &i sa+o 'koliko &i &ilo
(ra1e$o te+eljito+ (ro+je$o+ $a7e# va$jsko(olitiko# ;ilja" Eak $a sa+o+ (rijela8' i8 jed$o# stolje1a ' dr'#o,
@je+aka je i+ala (rilik' o&$oviti (ret0od$' ko$ti$e$tal$' (r'sk' (olitik', i 8ajed$o s E$#lesko+ i8vr7iti odl''j'1i
'tje;aj $a kas$iji ra8voj svjetske (ovijesti" Prito+ je (ri#ovor $a7i0 vje$i0 ske(tika da &i to &ilo $ei8vjes$o os$ova$ $a
oso&$i+ +i7lje$ji+a" U svako+ sl'aj' dosada7$ja e$#leska (ovijest #ovori s'(rot$o to+e" S koji+ (ravo+ takvi ske(ti;i
(ret(ostavljaj' da @je+aka $ije +o#la i+ati 'lo#' kao :a(a$M Dl'(a fra8a, da &i @je+aka $a taj $ai$ +o#la 8a'staviti
e$#leska ('7a$a 8r$a , isto tako se +o#la (ri+ije$iti i $a Krederi;ka <eliko# koji je $a kraj' $a e'ro(ski+ &oj$i+ (olji+a
(o+o#ao ' olak7ava$j' e$#lesko# ko$flikta s Kra$;'sko+ i8va$ E'ro(e" Bes+isle$o je dalje $avoditi (ri+jed&e kako &i se
E$#leska jed$o# da$a i(ak +o#la okre$'ti (rotiv @je+ake" :er ak &i i ' to+ sl'aj' (olo2aj @je+ake, $ako$ (ora8a
>'sije ' E'ro(i, &io &olji $e#o 7to je &io (oetko+ Svjetsko# rata" @a(rotiv, da se r'skoCja(a$ski rat vodio ' E'ro(i i8+e?'
@je+ake i >'sije, @je+aka &i +oral$o toliko ojaala da &i ' slijede1i0 trideset #odi$a, &ilo koja sila ' E'ro(i (rvo (a2ljivo
odl'ila da li (reki$'ti +ir i do('stiti si 'la8ak ' koali;ij' (rotiv @je+ake" Ali sve te 8a+jerke 'vijek (roi8la8e i8 +e$taliteta
(rijerat$e @je+ake, koja je i sa+a, kao o(o8i;ija, 8$ala sve ali $ije (od'8i+ala $i7ta"
Ei$je$i;a jest da se ' to vrije+e E$#leska (ri&li2ila @je+akoj, kao sto i dalje stoji i$je$i;a da se @je+aka, 7to se tie
$je8i$o# 'djela, $ije +o#la (redo+isliti i $a('stiti +e$talitet vje$o# oklijeva$ja i od'#ovlae$ja, i 8a'8eti jasa$ stav" H$o 7to
je @je+aka tada od&ila &ilo je (a2ljivo +otre$o od stra$e :a(a$a i $a taj $ai$ stekla je re('ta;ij' svjetske sile $a relativ$o
lo7 $ai$" Ako to $ije 0tio 'i$iti $itko ' @je+akoj o$da s+o se svakako tre&ali (ridr'2iti dr'#oj stra$i" Poto+ s+o +o#li
iskoristiti 349" ili 346" #odi$' 8a s'ko& s Kra$;'sko+ i do&iti i8a se&e >'sij'" Ali ta 8ate8ala i odla#ai to #otovo $is' $i
0tjeli" I8 (reveliko# o(re8a, isto# oklijeva$ja i $edovolj$o# 8$a$ja, $i ' jed$o+ tre$'tk' $is' &ili ' sta$j' 'tvrditi 7to
'isti$' 2ele" I sa+o ' to+e le2i s'(erior$ost e$#lesko# dr2av$i7tva, jer to+ 8e+ljo+ $e '(ravljaj' (a+et$jakovi1i koji se
&oje djelovati, ve1 lj'di koji ra8+i7ljaj' ' sklad' s okol$osti+a i 8a koje je (olitika svakako '+jet$ost (ro$ala2e$ja +o#'1$osti,
ali koji isto tako '8i+aj' ' o&8ir sve +o#'1$osti i s $ji+a se i s'oavaj'"
S o&8iro+ $a to da je @je+aka jed$o+ i8&je#la takvo isti$sko ra8'+ijeva$je s E$#lesko+ koje &i, kao sto je ve1 ree$o,
i+alo traja$ 8$aaj sa+o da se ' Berli$' 's(io (ostaviti jasa$ ko$ti$e$tala$ teritorijal$oC(olitiki ;ilj, o$a je (oela
or#a$i8irati svjetski ot(or (rotiv 8e+lje koja je (rijetila $je8i$i+ i$teresi+a ' (o#led' (revlasti $a +or'"
Svjetski rat $ije tekao ' sklad' s (oet$i+ oekiva$ji+a i (ro;je$o+ voj$e s(re+$osti i efikas$osti $a7e# $aroda, (a ak $i s
(ret(ostavka+a E$#le8a" Svakako, @je+aka je &ila ko$a$o svlada$a, ali tek $ako$ 7to se $a rati7t' (ojavile Sjedi$je$e
A+erike Gr2ave, a +i i8#'&ili (odr7k' 8&o# '$'tar$je# (ro(ada$ja do+ovi$e" Ali $a taj $ai$ $ije (osti#$'t (ravi e$#leski
rat$i ;ilj" Zaista, $je+aka (rijet$ja e$#leskoj (revlasti $a +or' &ila je odstra$je$a, ali se 8ato (ojavila (rijet$ja A+erike, i to
daleko 'te+elje$ija" U&'d'1e $ajve1a o(as$ost 8a E$#lesk' vi7e $e1e vre&ati ' E'ro(i, ve1 ' Sjever$oj A+eri;i" U E'ro(i, '
ovo vrije+e, 8a E$#lesk' je $ajo(as$ija Kra$;'ska" @je8i$a voj$a (revlast i+a (ose&$o o(asa$ 8$aaj 8a E$#lesk' 8&o#
+e?'od$osa #eo#rafsko# (olo2aja ove dvije dr2ave" @e sa+o 8&o# to#a 7to veliki &roj e$#leski0 ;e$tara od 2ivot$o#
8$aaja i8#leda (raktiki $eo&ra$jiv od fra$;'ski0 8ra$i0 $a(ada, ve1 i 8&o# &roj$i0 #radova ' E$#leskoj koje se s o&ala
Kra$;'ske lako +o#' $a1i $a +eti to($i7tva" U stvari, ako se '8 (o+o1 +oder$e te0$olo#ije 's(ije '$a(rijediti i (ove1ati
&or&e$a +o1 $ajte2e artiljerije, o$da &o+&ardira$je No$do$a s fra$;'sko# ko($a 'o(1e $e1e &iti $e+o#'1e" Pa i(ak, jo7 je
va2$ije to 7to &i fra$;'ski (od+or$iki rat (rotiv E$#leske i+ao sasvi+ dr'#aij' os$ov' od (ret0od$o# $je+ako# tijeko+
svjetsko# rata &'d'1i da &i fra$;'ski 7iroki fro$t $a dva +ora ote2ao E$#leskoj (od'8i+a$je o&ra+&e$i0 +jera, koje s' se
+o#le (oka8ati efikas$i+a s o&8iro+ $a o#ra$ie$i vode$i (ojas"
Tko #od ' da$a7$joj E'ro(i (ok'7a (ro$a1i (rirod$e $e(rijatelje E$#leske 'vijek 1e i0 +o1i $a1i ' Kra$;'skoj i >'siji:
Kra$;'skoj, kao sili s ko$ti$e$tal$i+ (olitiki+ ;iljevi+a, koji s', +e?'ti+, sa+o (okri1e 8a vrlo 7iroko $a8$ae$e $a+jere
o(1e# i$ter$a;io$al$o# (olitiko# karakteraL >'siji, kao o(as$o+ $e(rijatelj' I$dije i vlas$i;i svi0 i8vora $afte, koji da$as
i+aj' isti 8$aaj kao r'd$i;i '#lje$a, 8a koje se $ekada, tijeko+
I2
adolf 0itler
(ro7li0 stolje1a, i8&orila eki1e+ i or'2je+"
Ako E$#leska osta$e vjer$a svoji+ veliki+, svjetski+ (olitiki+ ;iljevi+a, $je$i (ote$;ijal$i (rotiv$i;i &iti 1e Kra$;'ska i
>'sija ' E'ro(i, a ' dr'#i+ dijelovi+a svijeta, Sjedi$je$e A+erike Gr2ave"
@as'(rot to+e, $e (ostoji ra8lo# koji &i ' E$#leskoj (o&'dio vje$' +r2$j' (rotiv @je+ake" I$ae &i e$#leska va$jska (olitika
&ila odre?e$a +otivi+a koji daleko (rela8e (rav' lo#ik', i ot'da +o#la i8vr7iti (res'da$ 'tje;aj $a karakter (olitiki0 od$osa
i8+e?' $a;ija +o2da sa+o ' #lavi $je+ako# (rofesora" @e, i '&'d'1e ;e stavovi E$#leske &iti ' sklad' sa isto (rakti$i+
stajali7ti+a i isto tako tre8ve$i kao i ' (osljed$ji0 tri stoti$a #odi$a" I '(ravo tako kao 7to s' trista #odi$a stari save8$i;i
+o#li (ostati $e(rijatelji E$#leske, a $e(rijatelji (o$ovo save8$i;i, isto tako 1e se do#a?ati i '&'d'1e sve dok 8a to &'de
&ilo o(1e i (ose&$e (otre&e" Ako, +e?'ti+, @je+aka '8+e (ot('$o $ovi (olitiki (rava;, koji se vi7e $e1e (rotiviti e$#leskoj
do+i$a;iji $a +or' i tr#ovaki+ i$teresi+a, ve1 se (osvetiti ko$ti$e$tal$i+ ;iljevi+a, o$da lo#i$o# ra8lo#a 8a e$#lesko
$e(rijateljstvo, koje &i ' to+ sl'aj' &ilo $e(rijateljstvo radi $e(rijateljstva, vi7e $e &i &ilo, &'d'1i da ak i rav$ote2a
e'ro(ski0 sila E$#lesk' 8a$i+a sa+o 'koliko o+eta ra8voj svjetske tr#ovi$e i (revlast $a +or', (a $a taj $ai$ '#ro2ava i
$j' sa+'" @e+a takvo# vo?e$ja va$jske (olitike koje se +a$je sl'2i doktri$a+a a(sol't$o $e(ove8a$i+ sa 2ivot$i+
i$je$i;a+a od e$#lesko#" Svjetsko ;arstvo $e stvara se sredstvi+a se$ti+e$tal$e ili isto teoretske (olitike"
Zato 1e ra8&orito 8a(a2a$je &rita$ski0 i$teresa &iti isto tako (res'd$o 8a $je8i$' va$jsk' (olitik'" Tko #od se s'(rotstavi
$je8i$i+ i$teresi+a isto tako 1e ' &'d'1$osti (ostati $je8i$ $e(rijatelj" Ko#a #od o$a $e 8a$i+aj', $e1e se $i E$#leska
8a$i+ati 8a $je#a" A tko #od +o2e &iti korista$, s vre+e$a $a vrije+e, &iti 1e (o8va$ $a e$#lesk' stra$' &e8 o&8ira $a to da
li joj je &io $e(rijatelj ' (ro7losti ili &i to +o#ao (o$ov$o (ostati ' &'d'1$osti"
Sa+o (olitiar koji (redstavlja &'r2oa8ij' $a;io$al$e @je+ake +o2e se&i do('stiti od&ija$je koris$o# save8a i8 ra8lo#a 7to o$
kas$ije +o2e 8avr7iti $e(rijateljstvo+" Pri(isati takv' idej' E$#le8' (redstavlja 'vred' 8a (olitiki i$sti$kt $je#ovo# $aroda"
Svakako, ako @je+aka se&i $e (ostavi $ikakav (olitiki ;ilj, o$da 1e+o l'tati &e8 (la$a i8 da$a ' da$ i &iti &e8 ikakve
+isli vodiljeL ili ako se ;ilj vra1a$ja #ra$i;a i teritorijal$i0 'vjeta i8 3439" #odi$e, $a kraj' okre$e (oliti;i svjetske
tr#ovi$e, kolo$i8a;ije i +or$ari;e, &'d'1e $e(rijateljstvo E$#leske ;e 8aista &iti kraj$je i8vjes$o" H$da ;e se @je+aka
eko$o+ski #'7iti (od GaTesovi+ $a+eti+a, (olitiki (ro(asti (od s(ora8'+i+a i8 No;ar$a, i sve vi7e i vi7e kvariti kvalitet'
svoje rase da &i $a kraj' oko$ala 2ivot kao @i8o8e+ska ili dr'#a Fvi;arska ' E'ro(i" Go to#a svakako +o#' dovesti $a7i
&'r2'jskoC$a;io$al$i i (atriotski (olitiari i8 fotelja, jer da &i se to stvar$o do#odilo sa+o +oraj' 'strajati $a svo+
sada7$je+ ('t' is(ra8$i0 rijei , &'$i0 (rosvjeda, ratova$ja s ;ijelo+ E'ro(o+ i (oto+ k'kaviko# &ije#a (rije ikakve
ak;ije" To &i o$da &ilo o$o 7to $a;io$al$a &'r2'jskoC(atriotska (olitika (odra8'+ijeva (od $je+aki+ (re(orodo+" Pre+a
to+e, kao 7to je $a7a &'r2oa8ija tijeko+ #otovo 7e8deset #odi$a 8$ala kako de#radirati i ko+(ro+itirati $a;io$al$' idej',
isto tako je $je8i$i+ sla&lje$je+ '$i7tila div$' idej' do+ovi$e svode1i j' sa+o $a fra8' ' svoji+ (atriotski+ 'dr'2e$ji+a"
Svakako, t' se (ojavlj'je i dr'#i va2a$ faktor ' (o#led' stava E$#leske (re+a @je+akoj: (res'da$ 'tje;aj 2idova '
svijet', koji tako?er (ostoji i ' E$#leskoj" Kao 7to je si#'r$o da sa+o E$#leska +o2e (rije1i (reko rat$e (si0o8e (rotiv
@je+ake, isto tako 2idovi ' svijet' si#'r$o $e1e 8a$e+ariti $ijeda$ detalj kako &i (ove1ali stara $e(rijateljstva i sva?e s
;ilje+ s(rjeava$ja $astaja$ja +ira ' E'ro(i, i $a taj $ai$ o+o#'1ava$ja aktivira$ja &olj7evistiki0 destr'ktiv$i0 te2$ji 'sred
o(1e 8&'$je$osti i $e+ira" @e +o2e+o ras(ravljati o svjetskoj (oliti;i, a da $e '8+e+o ' o&8ir t' $ajstra7$ij' sil'" Zato 1'
se dalje ' ovoj k$ji8i (ose&$o &aviti ti+ (ro&le+o+"
S
Italija kao save8$ik
vakako, ako E$#leska &e8 ikakvo# (ritiska $ije 8a'vijek 8adr2ala d'&oko rat$o $e(rijateljstvo (re+a
@je+akoj, Italija je i+ala jo7 +a$je ra8lo#a 8a to" Italija je dr'#a dr2ava ' E'ro(i koja $ikako $e s+ije
&iti isti$ski $e(rijatelj @je+ake" U stvari, $je8i$i se va$jsko(olitiki ;iljevi $e &i 'o(1e tre&ali
ra8likovati od $je+aki0" @a(rotiv, $i s jed$o+ dr2avo+ @je+aka $e+a toliko 8ajed$iki0 i$teresa kao '(ravo s Italijo+,
i o&r$'to" U vrije+e kada je @je+aka $astojala (osti1i $ovo $a;io$al$o 'jedi$je$je, isti se (ro;es odvijao i ' Italiji"
@arav$o, Italiji je $edostajala ;e$tral$a vlast iji &i 8$aaj (ost'($o rastao i ko$a$o dosti#ao vrto#lave visi$e, kakv' je
@je+aka ' (ro;es' $astaja$ja i+ala ' Pr'siji" Ali dok s' se $je+ako+ 'jedi$je$' (rije sve#a s'(rotstavljale Kra$;'ska i
A'strija kao (ravi $e(rijatelji, tako je i (okret talija$sko# 'jedi$je$ja +orao tr(jeti, '#lav$o+ od te dvije sile" Dlav$i '8rok
$arav$o le2i ' 0a&s&'r7koj dr2avi koja je +orala i+ati i 8aista je i i+ala vital$i i$teres Italij' dr2ati i odr2ati rasko+ada$o+"
B'd'1i da je dr2ava velii$e A'stroCU#arske $e8a+isliva &e8 direkt$o# (rist'(a +or', a da s' $a jedi$o+ teritorij' koji je
+o#ao (osl'2iti ' te svr0e 2ivjeli Talija$i, A'strija se &e8'vjet$o s'(rotstavila (ojavi 'jedi$je$ja talija$ske dr2ave 8&o#
stra0a da &i +o#la i8#'&iti ta (odr'ja" U to vrije+e ak i $aj0ra&riji (olitiki ;ilj talija$sko# $aroda +o#ao je &iti jedi$o '
$ji0ovo+ $a;io$al$o+ 'jedi$je$'" To je o$da tako?er $'2$o 'vjetovalo va$jsko(olitiki stav"
I 8ato je, ' tre$'tk' kada je talija$sko 'jedi$je$je .(reko Savo=ske di$astije/ (olako (oelo (o(ri+ati karakteristike
sl'2&e$o# for+ira$ja, #rof Cavo'r, $je8i$ &rilja$ta$ i veliki dr2av$ik, iskoristio sve +o#'1$osti koje s' +o#le (osl'2iti
ovo+ (ose&$o+ ;ilj'" Italija ras(ola2e +o#'1$o71' 8a 'jedi$je$je+ $evjerojat$o do&ro (ro+i7lje$i+ i8&oro+ save8$ike
(olitike" @je8i$ je ;ilj &io, (rije sve#a, (arali8irati #lav$o# $e(rijatelja $je$o# 'jedi$je$ja, A'stroCU#arsk', to jest $a kraj'
$avesti t' dr2av' da $a('sti (rovi$;ije $a sjever' Italije" U8 to, ak i $ako$ (ri(aja$ja (rovi$;ija Italiji, (ostojalo je jo7
!" Talija$a sa+o ' A'stroCU#arskoj" @a;io$al$i ;ilj dalj$je# 'jedi$je$ja lj'di talija$ske $a;io$al$osti &io je (rvi korak
koji se +orao 'i$iti i koji se vi7e $ije +o#ao od#a?ati kada se, (o (rvi ('t, (ojavila o(as$ost talija$skoCfra$;'sko#
'daljava$ja i ot'?e$ja" Italija je odl'ila '1i ' Troj$i save8, '#lav$o+ 8ato da &i do&ila vrije+e 8a svoje '$'tar$je
'vr71iva$je"
Svjetski rat je ko$a$o doveo Italij' ' ta&or A$ta$te i8 ra8lo#a koje sa+ ve1 s(o+e$'o" @a taj $ai$, talija$ska 8ajed$i;a je
$a(ravila +o1a$ korak $a(rijed" Eak i da$as, +e?'ti+, taj (ro;es $ije dovr7e$" U svako+ sl'aj', 8a talija$sk' dr2av' je, i(ak,
veliki do#a?aj &io '$i7te$je 0a&s&'r7ko# ;arstva" Svakako, $je#ovo +jesto s' 8a'8eli :'2$i Slave$i, koji s' ve1
(redstavljali (odjed$ako velik' o(as$ost 8a Italij' $a te+elj' o(1i0 $a;io$al$i0 stajali7ta"
@ai+e, kao 7to &'r2'jska $a;io$al$a (olitika i ko$;e(;ija (olitike #ra$i;a ' @je+akoj $a kraj' krajeva $is' +o#le
8adovoljiti vital$e (otre&e $a7e# $aroda, isto tako $ije $i &'r2'jsko $a;io$al$a (olitika 'jedi$je$ja talija$ske dr2ave +o#la
8adovoljiti talija$ski $arod"
Po('t $je+ako#, talija$ski $arod 2ivi $a +aloj (ovr7i$i 8e+lje, koja je jed$i+ dijelo+ sla&o (lod$a stolje1i+a, ' &iti,
tijeko+ +$o#o, +$o#o stolje1a, (re$a('e$ost je (ri+orala Italij' $a stal$o sla$je lj'di i8va$ svo# teritorija" Pa ak iako se
veliki dio ti0 e+i#ra$ata, kao se8o$ski rad$i;i, vrati ' Italij' da &i t' 2ivio od '7te?evi$e, to vi7e $e#o ikada vodi do dalj$je#
(o#or7ava$ja sit'a;ije" I $e sa+o da se $a taj $ai$ $ije rije7io (ro&le+ sta$ov$i7tva, ve1 se jo7 vi7e (rod'&io" Ba7 kao 7to je
@je+aka kro8 i8vo8 ro&e (ostala ovis$a o s(oso&$osti, (ote$;ijali+a i s(re+$osti dr'#i0 +o1$i0 sila i 8e+alja ' (o#led'
to#a da li 1e (ri+iti te (roi8vode, '(ravo tako je (ro7la i Italija sa svoji+ i8vo8o+ rad$e s$a#e" U o&a sl'aja, 8atvara$je
tr2i7ta koje (ri+a (roi8vode ili rad$ike, do koje#a &i +o#lo do1i stje;aje+ ra8$i0 okol$osti, $'2$o &i dovelo do
katastrofal$i0 (osljedi;a '$'tar ti0 8e+alja"
Z&o# to#a (ok'7aj Italije da ko$trolira (ro&le+ odr2a$ja (ove1a$je+ i$d'strijske aktiv$osti $e +o2e &iti 's(je7a$ jer
joj ve1 $a sa+o+ (oetk' $edostatak sirovi$a 'velike ote2ava +o#'1$ost $ad+eta$ja i ko$k're$t$osti"
Kao 7to je ' Italiji ko$;e(;ija for+al$e &'r2'jskoC$a;io$al$e (olitike (revlada$a i 7to je $je8i$o +jesto 8a'8eo osje1aj
od#ovor$osti (re+a $arod', isto tako 1e ova dr2ava &iti (risilje$a i odst'(iti od ra$iji0 (olitiki0
I9
adolf 0itler
ko$;e(;ija da &i se vratila teritorijal$oj (oliti;i veliki0 ra8+jera" Zaljevi o&ala Sredo8e+$o# +ora i$e, (a tako i ostaj',
(rirod$o (odr'je talija$sko# 7ire$ja" Fto da$a7$ja Italija vi7e $a('sti svoj' (ret0od$' (olitik' 'jedi$je$ja i (rije?e $a
i+(erijalistik', to 1e vi7e kre$'ti ('tovi+a drev$o# >i+a, $e i8 $ekakve 2elje da (osta$e sila, ve1 i8 d'&oke, '$'tar$je
(otre&e" Ako da$a7$ja @je+aka tra#a 8a 8e+lji7te+ ' Isto$oj E'ro(i, to $ije 8$ak ekstrava#a$t$e 2elje 8a +o1i, ve1
sa+o re8'ltat $je8i$e (otre&e 8a teritorije+" A ako Italija da$as te2i k (ove1a$j' 'tje;aja $a o&ale -editera$sko# +ora i
ako je kao kraj$ji ;ilj se&i 8a;rtala os$iva$je kolo$ija, to je tako?er sa+o i8ra8 koji je $astao i8 iste (otre&e, i8 (rirod$e
o&ra$e i$teresa" Ga $je+aka (rijerat$a (olitika $ije &ila (ot('$o 8aslije(lje$a, svakako &i (odr2ala i (otakla ovaj ra8voj
svi+ ras(olo2ivi+ sredstvi+a" @e sa+o 8ato 7to &i to 8$ailo o(ravda$o jaa$je save8$ika, ve1 8ato 7to &i to +o2da +o#lo
(r'2iti jedi$' +o#'1$ost 'daljava$ja talija$ski0 i$teresa od :adra$sko# +ora i $a taj $ai$ s+iriva$je s'ko&a s A'stroC
U#arsko+" Takva (olitika &i, (ored to#a, (ojaala $aj(rirod$ije $e(rijateljstvo koje se +o#lo ra8viti, $ai+e i8+e?' Italije i
Kra$;'ske, ije &i (osljedi;e &ile jaa$je Troj$o# save8a ' (o8itiv$o+ s+isl'"
Bila je (rava $esre1a 8a @je+ak' 7to je ' to vrije+e $e sa+o vodstvo >ei;0a do2ivjelo (ot('$i $e's(je0 ' to+ (o#led',
ve1 7to je, (ovr0 sve#a, jav$o +$ije$je C (redvo?e$o s'l'di+ $je+aki+ $a;io$al$i+ (atrioti+a i va$jsko(olitiki+
8a$ese$ja;i+a C 8a'8elo stav (rotiv Italije" Pose&$o i8 ra8lo#a 7to je A'strija sa8$ala 8a $ekakav $e(rijateljski ele+e$t o
talija$skoj o(era;iji ' Tri(olij'" U to vrije+e, +e?'ti+, s+atralo se (olitiko+ +'dro71' $a7e $a;io$al$e &'r2oa8ije (odr2ati
svak' #l'(ost ili (odlost &eke di(lo+a;ije, da &i, ' stvari, i sa+a (od'8ela isti taj #l'(i ili (okvare$i korak, i, $a taj $ai$,
' $aj&olje+ svijetl' (oka8ala '$'tar$ji sklad i solidar$ost ovo# srda$o# save8a (red ;ijeli+ svijeto+"
Sada je A'stroCU#arska i8&risa$a" Ali @je+aka i+a ak i +a$je ra8lo#a $e#o ra$ije 2aliti 8&o# ra8voja Italije, koja se
jed$o# da$a $'2$o +ora (ro7iriti $a ra'$ Kra$;'ske" S o&8iro+ $a to da 7to vi7e Italija da$as otkriva svoje $aj8$aaj$ije
8adatke ' i$teres' $aroda i 7to vi7e, ' sklad' s ti+e, (rela8i $a teritorijal$' (olitik' koja se tie $je8i$i0 #ra$i;a, to vi7e +ora
'la8iti ' s'ko& sa svoji+ $ajve1i+ ko$k're$to+ $a Sredo8e+$o+ +or', Kra$;'sko+" Kra$;'ska $ikada $e1e tolerirati to da
Italija (osta$e vode1a sila $a -editera$'" H$a 1e to (ok'7ati s(rijeiti, ili vlastiti+ s$a#a+a, ili (osredstvo+ save8$ika"
Kra$;'ska 1e (ostaviti (re(reke $a ('t' talija$sko# ra8voja kad #od joj se 8a to 'ka2e (rilika, a $a kraj' se $e1e s'8dr2ati
$i od '(otre&e sile" Eak $i tako8va$a srod$ost ove dvije ro+a$ske $a;ije $e1e i8+ije$iti $i7ta ' to+ (o#led', jer o$a $ije ve1a
od srod$osti i8+e?' E$#leske i @je+ake" Pored to#a, to$o o$oliko koliko Kra$;'ska sla&i ' (o#led' s$a#e vlastito#
$aroda, 'toliko vi7e otvara re8ervat ;r$a;a" A o$da se o(as$ost $e8a+islivi0 ra8+jera (ri&li2ava E'ro(i" Ideja o to+e da se
fra$;'ski ;r$;i, (ote$;ijal$i 8a#a?ivai krvi &ijela;a $asele $a >aj$i ' 'lo8i 'vara k'lt're (rotiv @je+ake toliko je
+o$str'o8$a da je (rije sa+o $ekoliko desetlje1a s+atra$a (ot('$o $e+o#'1o+" Svakako da &i sa+a Kra$;'ska (retr(jela
$ajve1' 7tet' $aseljava$je+ sta$ov$i7tva te krvi, ali sa+o ako i dr'#e e'ro(ske $a;ije 8adr2e svijest o vrijed$osti $ji0ove
&ijele rase" Dleda$o ' isto voj$o+ s+isl', Kra$;'ska vrlo lako +o2e do('$iti svoje e'ro(ske (ostroj&e, i, kao 7to je
Svjetski rat (oka8ao, isto tako i0 vrlo 'i$kovito o&ve8ati" Ko$a$o, ova vojska ' (ot('$osti sastavlje$a od $efra$;'8a ' &iti
o+o#'1ava i8vjes$' o&ra$' (rotiv ko+'$istiki0 de+o$stra;ija, &'d'1i da 1e se (ot('$a (odre?e$ost ' svi+ sit'a;ija+a
lak7e odr2ati ' vojs;i koja 8a(ravo $ije krv$o (ove8a$a s fra$;'ski+ $arodo+" Hvaj ra8voj i+a $ajo(as$ije (osljedi;e (rije
sve#a 8a Italij'" Ako talija$ski $arod 2eli odre?ivati svoj' &'d'1$ost (re+a vlastiti+ i$teresi+a, o$da 1e $a kraj' 8a
$e(rijatelja i+ati ;r$ak' vojsk', koj' 1e +o&ili8irati Kra$;'ska" U svako+ sl'aj' Italiji $i $aj+a$je $ije ' i$teres'
's(ostavlja$je $e(rijateljski0 od$osa s @je+ako+, jer je to $e7to 7to ak $i ' $aj&olje+ sl'aj' $e &i (o(ravilo $je8i$
2ivot ' &'d'1$osti" @a(rotiv, ako ijed$a dr2ava ko$a$o +o2e 8ako(ati rat$' sjekir', to je Italija" @ai+e, Italija $e+a
$ikakvo# i$teresa ' dalj$je+ ot'?iva$j' od @je+ake, ako se ' &'d'1$osti o&je dr2ave 2ele (osvetiti svoji+ $aj$or+al$iji+
8ada;i+a"
Bis+ar;k je ve1 8a(a8io ov' (ovolj$' okol$ost" <i7e ('ta je (otvr?ivao (ot('$' (od'dar$ost i8+e?' $je+aki0 i talija$ski0
i$teresa" U(ravo je o$ &io taj koji je 'ka8ivao $a to da &'d'1a Italija +ora te2iti svo+ ra8voj' $a o&ala+a Sredo8e+$o# +ora
i o$ je &io taj koji je kas$ije 'sta$ovio 0ar+o$ij' $je+aki0 i talija$ski0 i$teresa, $a#la7avaj'1i da &i sa+o Kra$;'ska +o#la
ra8+i7ljati o re+e1e$j' ovo# stvara$ja 2ivota Italije, dok &i se s dr'#e stra$e, ' @je+akoj o$o o&ve8$o doekalo s
(o8dravo+" U stvari, ' itavoj &'d'1$osti o$ $ije vidio $ijeda$ $'2a$ ra8lo# 8a ot'?e$je, a ka+oli $e(rijateljstvo, i8+e?'
Italije i @je+ake" Ga je Bis+ar;k, a $e Bet0+a$$ HolTe#, '(ravljao s'd&i$o+ @je+ake (rije Svjetsko# rata, ' stvari $e &i
$ikada $i do7lo do ovo#
dr'#a k$ji#a
I6
'2as$o# $e(rijateljstva, koje je $a se&e $av'kla (rije sve#a A'strija"
Eak 7tovi7e, ' sl'aj' kako Italije, tako i E$#leske, (ostoji jas$a i$je$i;a da ko$ti$e$tal$o 7ire$je @je+ake ' Sjever$oj
E'ro(i $e (redstavlja (rijet$j' i o(as$ost, (a ot'da $e +o2e (r'2iti ra8lo# 8a ot'?e$je Italije od @je+ake" S'(rot$o to+e,
$aj(rirod$iji i$teresi Italije #ovore (rotiv dalj$je# jaa$ja fra$;'ske (revlasti ' E'ro(i"
Ht'da &i Italija, (rije sve#a, o(ravda$o tre&ala '8eti ' o&8ir skla(a$je save8a sa @je+ako+"
@e(rijateljstvo s Kra$;'sko+ je ve1 (ostalo oi#led$o otkako je fa7i8a+ ' Italij' '$io $ov' idej' dr2ave i s ti+e 'da0$'o
$ov' volj' 8a 2ivot talija$sko+ $arod'" Zato Kra$;'ska, kro8 ;jelok'(a$ s'stav save8a, $e sa+o da (ok'7ava (rik'(iti s$a#e
8a +o#'1i ko$flikt s Italijo+, ve1 #a isto tako (ok'7ava s(rijeiti i i8dvojiti svoje (ote$;ijal$e (rijatelje" Cilj Kra$;'ske je
jasa$" Kra$;'ski sklo( dr2ava tre&ao &i &iti i8#ra?e$ tako da od Pari8a (reko <ar7ave, Pra#a, Bea, do?e sve do Beo#rada"
Pok'7aj da se A'strija 'v'e ' ;jelok'(a$ s'stav dr2ava save8$i;a 'o(1e $ije tako &e8$ada$ kao sto +o2da i8#leda $a
(rvi (o#led" S o&8iro+ $a do+i$a$ta$ 'tje;aj koji Be sa svoji0 dva +ilij'$a sta$ov$ika vr7i $ad ostatko+ A'strije, 7to
o&'0va1a sa+o 7est +ilij'$a lj'di, (olitika ove 8e+lje 'vijek 1e &iti odre?e$a (rije sve#a od stra$e te (rijestol$i;e" Pa tako i
i$je$i;a 7to je save8 s Pari8o+ vjerojat$iji $e#o s Italijo+ le2i '(ravo ' ko8+o(olit$oj (rirodi Bea, koja je ' (osljed$je+
desetlje1' jo7 vi7e do7la do i8ra2aja" Za to se ve1 (o&ri$'la +a$i('la;ija jav$i+ +$ije$je+ koj' ja+i <ie$$a(ress" Ta
aktiv$ost &i, +e?'ti+, 'skoro +o#la (ostati (rijet$jo+, s o&8iro+ $a to da s' ove $ovi$e (o+o1' #ala+e koja se (odi#la
oko :'2$o# Tirola, 's(jele kod $ei$t'itiv$e (rovi$;ijske &'r2oa8ije (roi8vesti $e(rijateljsko ras(olo2e$je (re+a Italiji" Tako
se (ri&li2ila o(as$ost $esa#ledivi0 ra8+jera &'d'1i da @je+ak', vi7e $o ijed$' dr'#' dr2av', dosljed$o vo?e$a tijeko+
d'#o# $i8a #odi$a $ovi$ska ka+(a$ja (ot(iriva$ja, +o2e dovesti (red $aj$evjerojat$ije, ' &iti, isti$ski sa+o'&ilake odl'ke"
Ako, +e?'ti+, Kra$;'ska 's(ije A'strij' 'i$iti jed$o+ od karika ' la$;' svo# (rijateljstva, Italija 1e jed$o# da$a &iti
(risilje$a ili voditi rat $a dva fro$ta, ili 1e se +orati o(et odre1i (ravo# 8ast'(a$ja i$teresa talija$sko# $aroda" U o&a sl'aja, 8a
@je+ak' (ostoji o(as$ost od to#a da $a kraj' &'de li7e$a svo# (ote$;ijal$o# save8$ika $a $eodre?e$o vrije+e, i da
Kra$;'ska tako sve vi7e i vi7e (osta$e #os(odar e'ro(ske s'd&i$e"
@eka se $itko $e 8a$osi il'8ija+a kakve to (osljedi;e +o2e i+ati (o @je+ak'" @a7i &'r2'jski $a;io$al$i (olitiari, koji se
&ave (ita$je+ #ra$i;a, i (rosvjed$i;i i8 (atriotski0 save8a 1e o$da (o$ov$o i+ati ('$e r'ke (osla da ' i+e $a;io$al$e asti,
'klo$e tra#ove +altretira$ja koje s' +orali i8dr2ati od stra$e Kra$;'ske, 8a0valj'j'1i $ji0ovoj dalekovid$oj (oliti;i"
B'd'1i da se @a;io$also;ijalistiki (okret &avi ideja+a va$jske (olitike, $astojao sa+ #a 'i$iti $osio;e+ jas$o#
va$jsko(olitiko# ;ilja, '8i+aj'1i ' o&8ir sve ar#'+e$te o koji+a s+o do sada disk'tirali" U to+ s+isl', 8a+jerka da je to
(rve$stve$o 8adatak vlade a(sol't$o $ije 'te+elje$a, s o&8iro+ $a to da '(ravo i8 ove tako8va$e dr2av$e vlade (otie
i8vjesta$ &roj stra$aka koje $iti i+aj' (rav' (er;e(;ij' o @je+akoj $iti joj 2ele lije(' &'d'1$ost" B'd'1i da s' o$i, iako
od#ovor$i 8a (rire?iva$je st'de$sko# 8loi$a, do7li do vlasti, vi7e se $e (redstavljaj' i$teresi $je+ake $a;ije, ve1 '+jesto
to#a i$teresi o$i0 stra$aka koje se (o$a7aj' $a (o#re7a$ $ai$" H(1e$ito #leda$o, +i $e +o2e+o oekivati da o $je+aki+
vital$i+ (otre&a+a &ri$' lj'di koji+a s' do+ovi$a i $a;ija sa+o sredstva (o+o1' koji0 1e do1i do ;ilja, i koje s' o$i
s(re+$i ako je $eo(0od$o, &esra+$o 2rtvovati 8a svoje vlastite i$terese" Zaista, &'d'1i da ve1 sa+ i$sti$kt sa+oodr2a$ja
ovi0 lj'di i stra$aka tako esto $edvos+isle$o #ovori (rotiv (re(oroda $je+ake $a;ije, otvore$' &or&' 8a $je+ak' ast
tre&ale &i (ovesti s$a#e koje $'2$o +oraj' o+esti i '$i7titi $je8i$e &iv7e oskrv$ivae" @e (ostoji $e7to (o('t &or&e 8a
slo&od' &e8 o(1e# $a;io$al$o# (re(oroda" Ali (re(orod $a;io$al$e svijesti i $a;io$al$e asti $e8a+isliv je &e8 (rivo?e$ja
od#ovor$i0 (red li;e (ravde 8a (ret0od$' de#rada;ij'" Sa+ i$sti$kt sa+oodr2a$ja (risiliti 1e ove i8rode i $ji0ove stra$ke da
o+et' sve korake koji &i +o#li dovesti do (ravo# 'skrs$'1a $a7e# $aroda" I to&o2$je l'dilo +$o#i0 (ost'(aka ovi0
Herostrata $a7e# $aroda, $ako$ +alo d'&lje (ro;je$e '$'tar$ji0 +otiva, ra8otkriva se ' svo+ (ravo+ svjetl' kao (o+$o
is(la$ira$o, ali $eas$o i sra+$o djelo"
IB
adolf 0itler
U da$a7$je vrije+e, kada jav$i 2ivot (o(ri+a svoj o&lik stra$ka+a ove vrste i &iva (redstavlje$ sa+o lj'di+a $i2e
vrijed$osti, d'2$ost $a;io$al$oCrefor+istiko# (okreta jest da ide svoji+ ('te+ ak i ' va$jskoj (oliti;i, koja 1e jed$o#a
da$a, (re+a svi+ real$i+ (redvi?a$ji+a i oekiva$ji+a, do+ovi$' +orati dovesti do 's(je0a i sre1e" Zato, sve dok
8a+jerke ' (o#led' vo?e$ja (olitike $e kores(o$diraj' sa sl'2&e$o+ va$jsko+ (olitiko+ (roisteklo+ i8 +arksistikoC
de+okratsko# ;e$tra, +o#' se (ro+atrati s (re8iro+ i 8a$e+ariti se, jer to i 8asl'2'j'" Ali ako &'r2oa8ija $a;io$al$i0 i
tako8va$i0 do+ovi$ski0 kr'#ova (odi#$e #las, o$da je to stvar$o sa+o i8ra8 i si+&ol sta$ja svijesti (rofesio$al$i0 stra$ara,
koji se isti' sa+o (rosvjedi+a, i jed$ostav$o $e +o#' o8&ilj$o s0vatiti da 1e dr'#i (okret koji ras(ola2e $e'$i7tivo+ voljo+ $a
kraj' (rerasti ' +o1, i da jeda$ takav (okret, (redvidjev7i ov' i$je$i;', ve1 vr7i $eo(0od$' ed'ka;ij' svoji0 (redstav$ika"
Go 342" sa+ #odi$e svi+ sredstvi+a i $aj'(or$ije (ok'7avao (rivik$'ti $a;io$also;ijalistiki (okret $a idej' save8$i7tva
i8+e?' @je+ake, Italije i E$#leske" To je &ilo vrlo te7ko, (ose&$o ' (rvi+ #odi$a+a $ako$ rata, &'d'1i da je stajali7te Bo2e
ka8$i E$#lesk', (rije sve#a, i dalje o$e+o#'1avalo $a7e+ $arod' jas$o i ra8&orito ra8+i7lja$je ' (odr'j' va$jske (olitike,
i $astavilo #a dr2ati ' ro(stv'"
Sit'a;ija Pokreta ' (oet$oj fa8i ra8voja &ila je &eskraj$o te7ka ak i ' okvir' od$osa (re+a Italiji, (ose&$o 8ato 7to je
jedi$stve$a reor#a$i8a;ija talija$sko# $aroda, (redvo?e$a &rilja$t$i+ dr2av$iko+ Be$ito+ -'ssoli$ije+, $ai7la $a
(rosvjed svi0 dr2ava, koje#a s' 8a(oeli Slo&od$i 8idari" :er dok, s jed$e stra$e, do 3422" #odi$e, stvaratelji jav$o#
$je+ako# +i7lje$ja $is' $i o&ra1ali (a2$j' $a (at$je ovi0 dijelova $a7e# $aroda, ra8dvoje$i0 od @je+ake $ji0ovi+
8loi$o+, tako s' sada, s dr'#e stra$e i8$e$ada (oeli o&ra1ati (ose&$' (o8or$ost $a :'2$i Tirol" Svi+ sredstvi+a l'kavo#
$ovi$arstva i (od+'kle dijalektike, (ro&le+ :'2$o# Tirola &io je tako (re'velia$, sve do (ita$ja od $evjerojat$o# 8$aaja,
da je $a kraj' Italija $av'kla $a se&e 'lo#' i8o(1e$e dr2ave ' @je+akoj i A'striji, koj' joj $ije dodijelila $ijed$a dr'#a
(o&jed$ika dr2ava" Ga je @a;io$also;ijalistiki (okret iskre$o 0tio 8ast'(ati svoj' va$jsko(olitik' +isij', (otkre(lje$'
'vjere$je+ da je o$a &e8'vjet$o $'2$a, o$ se $e &i +o#ao (ov'1i i8 &or&e (rotiv siste+a koji je sklo$ la2i+a" @a taj $ai$,
' isto vrije+e, $ije +o#ao ra'$ati $iti $a jed$o# save8$ika, ve1 je +orao &iti vo?e$ idejo+ kako &i 7to (rije tre&ao (ovratiti
jefti$' (o('lar$ost, a $e djelovati (rotiv$o oevid$oj isti$i, $'2$osti koja je (red $ji+ le2ala, i #las' vlastite savjesti" Pa ak
i da je &io (ora2e$ $a taj $ai$, to &i i(ak &ilo +$o#o (o7te$ije od s'djelova$ja ' 8loi$' koje#a je &io svjesta$"
Kada sa+ 342" #odi$e 'ka8ao $a +o#'1$ost kas$ije# save8$i7tva s Italijo+, i$ilo se da, &are+ ' (oetk', $edostaj' svi
(red'vjeti 8a to" Italija je &ila ' kr'#' dr2ava (o&jed$i;a i i+ala 'dio ' stvar$i+ ili sa+o teoretski+ (red$osti+a ovo#
(olo2aja" Dodi$e 3434" i 342", $ije i8#ledalo kao da ' do#led$o vrije+e 'o(1e (ostoji +o#'1$ost (o('7ta$ja '$'tar$je
or#a$i8a;ije A$ta$te" -o1$a svjetska koali;ija jo7 'vijek je (ridavala veliki 8$aaj to+e da se (rika2e ' svjetl' sa+o'vjere$e
sile koja ja+i (o&jed', a $a taj $ai$ i +ir" Pote7ko1e koje s' ve1 i8a7le $a vidjelo ' ve8i s $a;rto+ +irov$o# '#ovora 'toliko
s' +a$je do(rle do svijesti jav$o# +$ije$ja 8&o# to#a sto s' re2iseri l'kavo os+i7lje$e (o8or$i;e 8$ali kako da, &are+
i8va$a, o'vaj' doja+ savr7e$o# jedi$stva" Hva 8ajed$ika ak;ija 'te+elje$a je isto toliko $a jav$o+ +$ije$j', koje je
stvorila o(1a 0o+o#e$a rat$a (ro+id2&a, koliko i $a jo7 'vijek $ei8vjes$o+ stra0' od i8'8et$o +o1$e i velike @je+ake" Svijet
je vrlo (olako, sl'aj$i+ (o#ledo+ 's(ijevao 8a(a8iti ra8+jere '$'tar$je# (ro(ada$ja @je+ake" Kas$iji ra8lo# do(ri$io je
i8#leda #otovo stal$oj solidar$osti i8+e?' (o&jed$iki0 dr2ava, kao i $adi (ojedi$a$i0 dr2ava da i0 se $e1e 8a&oraviti kada
do?e do (odjele (lije$a" Ko$a$o, i dalje je (ostojao stra0 $eki0 dr2ava da, ako se ' to+ tre$'tk' (ov'k', s'd&i$a @je+ake
i(ak $e1e (ro+ije$iti svoj tok, i da 1e ' to+ sl'aj' sa+o Kra$;'ska (rofitirati od $a7e# (ro(ada$ja" :er se ' Kra$;'skoj,
$or+al$o, $ije $i ra8+i7ljalo o (ro+je$i stava (re+a @je+akoj, koji je 8a'8et tijeko+ rata %Za +e$e je +ir (rod'2etak rata"*
Hvo+ i8javo+, sjedokosi stari Cle+e$;ea' i8ra8io je (rave $a+jere fra$;'sko# $aroda"
Pot('$a $e(ro+i7lje$ost $je+aki0 te2$ji s'oila se s ovo+, &are+ $ai8#led, $e(okole&ljivo+ odl'$o71' (o&jed$ike
koali;ije ' ostvare$j' vrsto 8a;rta$o# ;ilja, (otak$'to# od stra$e Kra$;'ske, koji se sastojao ' to+e da se ak i $ako$ rata
$astavi sa djelova$je+ $a (ot('$o+ '$i7te$j' @je+ake" Pored odvrat$e (odlosti o$i0 koji s' ' vlastitoj 8e+lji, 's(rkos
;ijeloj isti$i i (rotiv svoje vlastite savjesti, (re&a;ili krivi;' 8a rat $a @je+ak' i drsko i8 to#a i8veli 8aklj'ak kako &i
o(ravdali $e(rijateljsko ';je$jiva$je, stajala je dijelo+ 8astra7e$a, a dijelo+ $esi#'r$a $a;io$al$a stra$a, koja je vjerovala
da sada, $ako$ slijede1e# kola(sa, +o2e (o(raviti sit'a;ij' $aj+'$ijo+ reko$str'k;ijo+ $a;io$al$e (ro7losti" -i s+o
i8#'&ili rat 8ato 7to ;ijela
dr'#a k$ji#a
II
$a;ija $ije &ila dovolj$o fa$ati$a (rotiv $e(rijatelja" U $a;io$al$i+ kr'#ovi+a je vladalo +i7lje$je kako +ora+o
$adok$aditi ovaj 7tet$i $edostatak tako 7to 1e+o +', 8a vrije+e +ir$odo(sko# (erioda, 'saditi +r2$j' (rotiv &iv7i0
$e(rijatelja" U isto vrije+e 8$aaj$o je i to 7to je od (oetka ova +r2$ja &ila 'sredotoe$a '#lav$o+ (rotiv E$#leske, i kas$ije
Italije, a $e (rotiv Kra$;'ske" Protiv E$#leske 8ato 7to, 8a0valj'j'1i $e8ai$teresira$oj (oliti;i Bet0+a$$ HollTe#ia$a, $itko
$ije vjerovao ' rat s $jo+ sve do (osljed$je# tre$'tka" Zato je $a7 'la8ak ' rat (rotiv E$#leske &io s+atra$ i8'8et$o
sra+ot$i+ 8loi$o+ (rotiv oda$osti i vjere" U sl'aj' Italije, $e(rijateljstvo je &ilo ak i ra8'+ljivije ' (o#led' (olitike
$e(ro+i7lje$osti $a7e# $aroda" @ji0 s' toliko 8aslije(ili kr'#ovi vlade il'8ijo+ Troj$o# save8a da je ak i $ei$terve$ira$je Italije
' korist A'stroCU#arske i @je+ake s+atra$o kr7e$je+ oda$osti" @a taj $ai$, o$i s' vidjeli &eskraj$' i8daj' ' kas$ije+
(ridr'2iva$j' talija$sko# $aroda $a7i+ $e(rijatelji+a" Ta $a#o+ila$a +r2$ja $a7la je +jesto ' 2estoki+ os'da+a i
&or&e$i+ (ovi;i+a, ti(i$i+ 8a $a;io$al$' &'r2oa8ij': Bo2e ka8$i E$#lesk'" A &'d'1i da je Bo# isto tako $a stra$i jai0 i
odl'$iji0, kao i vi7e $a stra$i (a+et$iji0, o$ je kate#ori$o od&io ka8$iti" Pa i(ak, &are+ tijeko+ rata, $a#o+ilava$je
$a;io$al$e +r2$je i &ijesa svi+ sredstvi+a $e sa+o da je &ilo do('7te$o, ve1 je i 8a0tijeva$o" Sve to je &io sa+o (ok'7aj
s(rjeava$ja &ilo kakve +o#'1$osti da sa+i (osta$e+o svjes$i odre?e$i0 i$je$i;a, +akar se &ijes ' $a+a $ikada $ije jako
ra8&'ktao"
U (oliti;i $ije (ostojalo s'(rot$o stajali7te, (a je 8ato, ak i tijeko+ rata, &ilo (o#re7$o (riv'1i dr'#e (osljedi;e, (ose&$o 'slijed
'laska Italije ' svjetsk' koali;ij', i8'8ev ras(la+sa$o# &ijesa i 8lovolje" @a(rotiv, tada s+o tre&ali osjetiti kao (ose&$'
d'2$ost da $astavi+o s (o$ov$i+ istra2iva$je+ +o#'1$osti ' (o#led' sit'a;ije kako &is+o do$ijeli odl'ke koje s' +o#le
ja+iti da ;e se '8eti ' o&8ir s(a7ava$je '#ro2e$e $je+ake $a;ije" S o&8iro+ da je 'lasko+ Italije ' (rve redove A$ta$te
&ilo $ei8&je2$o i8'8et$o (o#or7a$je rat$e sit'a;ije, $e sa+o 8&o# $a#o+ilava$ja or'2ja koje je A$ta$ta 8a0tijevala, ve1 vi7e
'slijed +oral$o# jaa$ja koje $'2$o le2i ' (ojavljiva$j' takve +o1i $a stra$i svjetske koali;ije, (ose&$o 8a Kra$;'sk'" Fto se tie
d'2$osti, (olitike vo?e $a;ije ' to vrije+e s' silo+ (rilika tre&ali odl'iti (od svak' ;ije$' 8atvoriti dvije ili tri &oji7$i;e"
@je+aka $ije &ila od#ovor$a 8a dalj$je odr2ava$je kor'+(ira$e, $e're?e$e a'strijske dr2ave" @iti se $je+aki voj$ik
&orio 8a (olitik' +o1 kraljevske (orodi;e koj' je $aslijedila di$astija Ha&s&'r#a" To je ' $aj&olje+ sl'aj' ' #lava+a
$a7i0 #las$o#ovor$ika koji $a (rosvjedi+a s(re+$o vi' 0'ra i $e 2ele se &oriti, ali $e i o$i0 koji $a &oji7$i;i (rolijevaj'
krv" Pat$je i te7ko1e $je+aki0 voj$ika &ile s' $ei8+jer$e ve1 3436" #odi$e" Ta strada$ja s' +o#la &iti 8a0tijeva$a ' i+e
&'d'1$osti i o'va$ja $je+ako# $aroda, ali $e i 8&o# s(asa 0a&s&'r7ke o(ije$osti veliko+ +o1i" Bila je to +o$str'o8$a
ideja J do('stiti +ilij'$i+a $je+aki0 voj$ika da krvare ' rat' &e8 ikakvi0 i8#leda sa+o 8ato da &i di$astija +o#la o'vati
dr2av', svoje $ajoso&$ije i$terese, koji s' stolje1i+a &ili a$ti$je+aki" Ta l'dost 1e $a+ ' ;jeli$i (ostati (ot('$o ra8'+ljiva
sa+o ako &'de+o i+ali ' vid' da se krv $aj(le+e$itiji0 @ije+a;a +orala (roliti kako &i, ' $aj&olje+ sl'aj', Ha&s&'r8i
+o#li do&iti jo7 jed$' (rilik' 8a de$a;io$ali8a;ij' $je+ako# $aroda 8a vrije+e +ira" @e sa+o da s+o se +orali '('stiti '
$aj+o$str'o8$ije krvo(roli1e $a dvije &oji7$i;e i8 isto# l'dila, koje je (rela8ilo sve #ra$i;e, ve1 s+o ak &ili d'2$i j'ri7ati
'vijek i8$ova kako &is+o r'(e, koje s' i8daja i kor'(;ija $a(ravili $a $a7e+ vrijed$o+ save8$iko+ fro$t', (o('$ili
$je+aki+ +eso+ i krvlj'" I +i s+o se $a taj $ai$ 2rtvovali 8a di$astij', koja je &ila s(re+$a ve1 (rvo+ (riliko+ koja &i joj
se 'ka8ala $a('stiti sve svoje (o2rtvov$e save8$ike i ostaviti i0 ' $aj#ore+ +o#'1e+ (olo2aj'" Fto je kas$ije 8aista i
'i$ila" Svakako, $a7i &'r2'jski, do+a1i do+olj'&i #ovore isto tako +alo o toj i8daji kao i o stal$oj i8daji save8$iki0,
a'strijski0 tr'(a slave$ski0 $a;io$al$osti, koje s' (re7le $a stra$' $e(rijatelja ' itavi+ ('kov$ija+a i &ri#ada+a, da &i se
ko$a$o ' $ji0ovi+ le#ija+a (ridr'2ile &or&i (rotiv o$i0 koji s' ' ov' stra7$' $esre1' &ili 'v'e$i djelova$je+ svoje
dr2ave" Ftovi7e, sa+a (o se&i, A'stroCU#arska $ikada $ije s'djelovala ' rat' koji &i 'klj'io i @je+ak'" To 7to &i t' i
ta+o $etko stvar$o (ovjerovao ' to da 1e '2ivati 8a7tit' Troj$o# save8a, 'te+elje$' $a re;i(ro;itet', +o2e se (ri(isati
sa+o &eskraj$o+ $e8$a$j' i $e(o8$ava$j' a'strijski0 'vjeta koji s' 'o(1e 8avladali @je+ako+" @aj#ore ra8oara$je 8a
@je+ak' &i se ostvarilo da je Svjetski rat i8&io 8&o# $je" A'strijska dr2ava, sa svojo+ slave$sko+ ve1i$o+ i vladavi$o+
di$astije Ha&s&'r#a, ' os$ovi (rotiv >ei;0a i a$ti$je+aki orije$tira$a, $ikada se $e &i latila or'2ja i &ra$ila ili (o+o#la
@je+akoj ' &or&i (rotiv ostatka svijeta, kao 7to je to #l'(o 'i$ila @je+aka" U stvari, ' 's(ored&i s A'stroCU#arsko+,
@je+aka je tre&ala is('$iti sa+o jed$' d'2$ost: svi+ sredstvi+a s(asiti $ije+stvo od te dr2ave i eli+i$irati $ajve1e i8rode,
$aj#or' di$astij' koj' je $je+aki $arod ikada +orao tr(jeti"
Za @je+ak' &i 'la8ak Italije ' Svjetski rat $ei8&je2$o tre&ao &iti (rilika 8a te+elj$o (reis(itiva$je $je8i$o#
I!
adolf 0itler
stava (re+a A'stroCU#arskoj" @ije (olitiki ;i$, a ka+o li i8ra8 +'drosti i s(oso&$osti (olitiki0 voda, ' to+ sl'aj'
(ro$a1i dr'#aiji od#ovor od +ra$e 8lovolje i $e+o1$o# &ijesa" Takva stvar o&i$o $a$osi 7tet' ak i ' (rivat$o+ 2ivot', ali
' (olitiko+ 2ivot' (redstavlja $e7to 7to je #ore od 8loi$a" To je djelo #l'(osti"
Pa ak i da ovaj (ok'7aj (ro+je$e (ret0od$o# $je+ako# stava $ije 'rodio (lodo+, &are+ &i (olitiko vodstvo &ilo oslo&o?e$o
krivi;e da to $ije i (ok'7alo" U svako+ sl'aj', $ako$ 'laska Italije ' Svjetski rat, @je+aka je tre&ala (ok'7ati 8a'staviti
rat $a dvije &oji7$i;e" H$a se (oto+ tre&ala &oriti 8a skla(a$je se(arat$o# +ira s >'sijo+, $e sa+o $a te+elj' od'staja$ja
od kori7te$ja (red$osti 's(je0a, koje#a je $je+aka vojska ve1 (osti#la $a istok', ve1 ak, ako je (otre&$o i 2rtvovati
A'stroCU#arsk'" Sa+o (ot('$o dista$;ira$je $je+ake (olitike od 8adatka 'va$ja a'strijske dr2ave i $je8i$a isklj'iva
'sredotoe$ost $a 8adatak (o+a#a$ja $je+ako+ $arod' jo7 'vijek &i +o#lo, ' sklad' s real$i+ (ro;je$a+a, stvoriti 'vjete
8a (o&jed'" Ftovi7e, r'7e$je+ A'stroCU#arske i (ri(aja$je+ devet +ilij'$a $je+aki0 A'strija$a;a >ei;0' &i &io 's(je0
vrjed$iji &or&e (red li;e+ (ovijesti i &'d'1$osti $a7e# $aroda $e#o stje;a$je s'+$jivi0 (o svoji+ (osljedi;a+a, $ekoliko
fra$;'ski0 r'd$ika '#lje$a i 2elje8$e r'de" Ali, +ora se $a#lasiti 'vijek i8$ova da 8adatak C ak i $je+ake va$jske (olitike,
koja je sa+o &'r2'jskoC$a;io$al$a C $e &i tre&ao &iti o'va$je 0a&s&'r7ke dr2ave, ve1 isklj'ivo s(as $je+ake $a;ije,
'klj''j'1i devet +ilij'$a @ije+a;a ' A'striji" I$ae $i7ta dr'#o, 8aista a(sol't$o $i7ta dr'#o"
Kao 7to je (o8$ato, reak;ija vo?a >ei;0a $a sit'a;ij' stvore$' talija$ski+ 'lasko+ ' Svjetski rat &ila je svakako (ot('$o
dr'#aija" H$i s' vi7e $o ikada (ok'7avali sa'vati a'strijsk' dr2av' sa svojo+ slave$sko+ &ra1o+, koja je +asov$o
de8ertirala, riskiraj'1i $je+ak' krv ' jo7 ve1oj +jeri, i (ri8ivaj'1i ' do+ovi$i osvet' $e&a $evjer$i+ $ekada7$ji+
save8$i;i+a" Ga &i se o#radili od svake +o#'1$osti oko$ava$ja dvije &oji7$i;e, do('stili s' da i0 (re(rede$a i l'kava
&eka di(lo+a;ija $avede $a os$iva$je (oljske dr2ave" @a taj $ai$, svaka $ada da 1e se (osti1i $eko ra8'+ijeva$je s
>'sijo+, 8a koje se svakako +o#lo i8&oriti $a ra'$ A'stroCU#arske, &ila je l'kavo s(rijee$a od stra$e Ha&s&'r#a" Tako
je voj$i;i+a i8 Bavarske, Po+era$ije, West(0alije, T0Ari$#ie i Isto$e Pr'ske, i8 Bra$de$&'r#a, Sakso$ije i >aj$e,
'ka8a$a $ajvi7a ast da ' $aj'2as$iji+, krvavi+ &itka+a svjetske (ovijesti, 2rtv'j' stoti$e tis'1a svoji0 2ivota, $e 8a s(as
$je+ake $a;ije, ve1 8a for+ira$je (oljske dr2ave kojoj &i, ' sl'aj' (ovolj$o# is0oda svjetsko# rata, Ha&s&'r8i dali
(redstav$i7tvo, i koja &i (oto+ &ila vje$i $e(rijatelj @je+ake" B'r2'jska $a;io$al$a dr2av$a (olitika) Ali ako je ova
reak;ija $a (ote8 Talija$a ve1 &ila $eo(rostiva #l'(ost tijeko+ rata, to 7to se ta e+o;io$al$a reak;ija odr2ala i $ako$ rata
&ila je jo7 ve1a, isti$ska #l'(ost"
Svakako, Italija je &ila ' koali;iji s dr2ava+a (o&jed$i;a+a ak i $ako$ rata, (a tako i $a stra$i Kra$;'ske" Ali, to je &ilo
(rirod$o, jer Italija svakako $ije '7la ' rat i8 (rofra$;'ski0 $astoja$ja" Pres'da$ +otiv koji je (riv'kao talija$ski $arod to+e
&ila je isklj'ivo +r2$ja i $e(rijateljstvo (re+a A'striji i jas$a +o#'1$ost da 1e, $a taj $ai$, do(ri$ijeti vlastiti+ i$teresi+a"
To je &io ra8lo# 8a ovakav korak Italije, a $ikako $e $eka velika $aklo$ost (re+a Kra$;'skoj" Iako je @je+aka
svojevre+e$o &ila d'&oko (ovrije?e$a 8&o# to#a 7to je Italija (od'8ela velike korake, sada, kada je do7lo do (ro(ada$ja
$je8i$o# stoljet$o# $e(rijatelja, i(ak se $e s+ije i8#'&iti i8 vida 'vjerljiv ra8lo# 8a sve to" S'd&i$a se (ro+ije$ila" @ekada je
A'strija i+ala vi7e od !" Talija$a (od svojo+ vlasti, dok se da$as 2" A'strija$a;a $a7lo (od talija$sko+ vlasti"
U8rok $a7e &oli je ' to+e sto s' ti0 2" koji $as 8a$i+aj' $je+ake $a;io$al$osti"
B'd'1i ;iljevi $a;io$al$e i $arod$o s+i7lje$e talija$ske (olitike i dalje ' se&i sadr2e vjea$ late$ta$ a'strijskoCtalija$ski s'ko&"
Ftovi7e, i8'8et$o (ove1a$a sa+osvijest i svijest talija$sko# $aroda (rod'&lje$a rato+, a (ose&$o fa7i8+o+, sa+o 1e joj dati
ve1' s$a#' 8a (ostavlja$je jo7 vi7i0 ;iljeva" Tako 1e se sve vi7e (ojavljivati (riroda$ s'ko& i$teresa i8+e?' Italije i Kra$;'ske"
-o#li s+o ra'$ati $a $ji0 i $adati i+ se ve1 342" #odi$e" U stvari, (rvi 8$a;i '$'tar$je# $esklada i8+e?' dvije dr2ave ve1
s' &ili vidljivi ' to vrije+e" Gok s' j'2$oslave$ski i$sti$kti 8a dalj$je s+a$jiva$je a'strijsko C $je+ako# ele+e$ta '2ivali
(odr7k' Kra$;'ske, stav Italije ve1 ' vrije+e oslo&o?e$ja Kor'7ke od Slave$a (oka8ao se kao (rijateljski ras(olo2e$
(re+a $je+ako+ faktor'"
U$'tar$ji (reokret (re+a @je+akoj tako?er je i8&io $a vidjelo ' stav' talija$sko# (rista$ka ' sa+oj @je+akoj,
$ajodl'$ije (ovodo+ Dor$je Fle8ije" U svako+ sl'aj', ' to se vrije+e +o#ao 8a(a8iti (oetak
dr'#a k$ji#a
I4
'$'tar$je# ra8dvaja$ja, iako ' (oetk' sa+o ' +a$joj +jeri, i8+e?' dvije ro+a$ske $a;ije" U sklad' s real$i+
(ro;je$a+a i lo#iko+, a $a te+elj' svi0 (ovijes$i0 isk'stava ' to+ (o#led', ovo ot'?e$je ;e se sve vi7e 'korje$jivati i
jed$o# da$a 8avr7iti otvore$o+ &or&o+" Svi?alo joj se to ili $e, Italija 1e se +orati &oriti 8a o(sta$ak svoje dr2ave i 8a svoj'
&'d'1$ost (rotiv Kra$;'ske, (o('t sa+e @je+ake" @ije $'2$o da Kra$;'ska 'vijek &'de ' (rvo+ (la$' o(era;ija" Ali 1e
o$a iskoristiti svoj' ko$trol' $ad o$i+ dr2ava+a koje je (a+et$o dovela ' (olo2aj ' koje+ fi$a$;ijski i voj$o ovise o $joj,
ili o$e s koji+a je (ove8a$a isti+ i$teresi+a" Talija$skoCfra$;'ski s'ko& &i isto tako +o#ao i8&iti $a Balka$', kao 7to
+o2e 8avr7iti ' $i8i$a+a No+&ardije"
Dlede ove velike vjerojat$osti kas$ije# i8&ija$ja $e(rijateljstva i8+e?' Kra$;'ske i Italije, ve1 342" #odi$e, sa+a ova dr2ava
dola8i ' o&8ir (rve$stve$o kao &'d'1i save8$ik @je+ake" <jerojat$ost je rasla sve vi7e kada je (o&jedo+ fa7i8+a, sla&a
talija$ska vlada, (ret0od$o i8lo2e$a +e?'$arod$i+ 'tje;aji+a &ila sr'7e$a, a fa7istiki s'stav 8a'8eo $je8i$o +jesto, i+e je
(re'8eo 'lo#' ekskl'8iv$o# 8ast'(a$ja talija$ski0 i$teresa ' vid' slo#a$a (od svojo+ 8astavo+" Sla&a talija$ska
de+okratskoC&'r2'jska vlada je, 8a$e+ariva$je+ (ravi0 talija$ski0 &'d'1i0 8adataka, ve8' s Kra$;'sko+ +o2da +o#la
odr2ati $a '+jeta$ $ai$" Ali $a;io$al$o svjesta$ i od#ovora$ talija$ski re2i+, $ikada" Bor&a $ovo#a >i+a 8a &'d'1$ost
talija$sko# $aroda stekla je (ovijes$' o&jav' $a da$ kada s' Ka7isti (ostali si+&olo+ talija$ske dr2ave" Tako 1e jeda$ od
dva lati$ska $aroda +orati $a('stiti svoje +jesto $a Sredo8e+$o+ +or', dok 1e dr'#i ste1i $ad+o1 kao $a#rad' 8a ov'
&or&'"
Kao @ije+a;, koji ra8+i7lja ra8'+$o i koji je $a;io$al$o svjesta$, vrsto se $ada+ i s$a2$o 2eli+ da ta dr2ava &'de Italija, a $e
Kra$;'ska" Z&o# to#a 1e +oj stav (re+a Italiji &iti (otak$'t +otivi+a &'d'1i0 oekiva$ja, a $e $e(rod'ktiv$i+ sje1a$ji+a
$a rat"
Stajali7te Geklara;ije o to+e da je rat ovdje (ri0va1e$, kao $at(is $a (rijevo8$i+ sredstvi+a tr'(a, &io je do&ar 8$ak
(o&jed$iko# sa+o(o'8da$ja $e$ad+a7$e stare vojske" Kao (olitika tvrd$ja, +e?'ti+, to je s'l'da #l'(ost" Ga$as je to
ak jo7 l'?e i &es+isle$ije ako se '8+e ' o&8ir stav da, 8a @je+ak', $ijeda$ save8$ik koji je ' Svjetsko+ rat' stajao $a
$e(rijateljskoj stra$i i s'djelovao ' (ljaki $as, $e +o2e oekivati (rot''sl'#'" Ako +arksisti, de+okrati i ;e$tar '8di#$'
takv' +isao do te+e svoje (olitike aktiv$osti, to je jas$o i8 jed$ostav$o# ra8lo#a da ta $aji8o(ae$ija koali;ija 'o(1e $iti
$e 2eli $asta$ak $je+ako# (re(oroda" Ali, ako $a;io$al$a &'r2oa8ija i do+a1i kr'#ovi (re'8+' takve ideje, o$da je t'
#ra$i;a" :er '8+i+o kao (ri+jer &ilo koj' +o1$' dr2av' koja &i 'o(1e +o#la &iti $a7 save8$ik ' E'ro(i, i koja se $ije
o&o#atila i teritorijal$o (ro7irila $a $a7 ra'$ ili $a ra'$ dr'#i0 save8$ika ' to vrije+e" @a te+elj' to# stajali7ta,
Kra$;'ska je isklj'e$a od sa+o# (oetka 8ato 7to je 'krala Al8asCNotari$#ij', a 2eli 'krasti i Poraj$je, (a Bel#ij', 8ato 7to
(osjed'je E'(e$ i -al+ed=, i E$#lesk', 8ato 7to, ak iako $e (osjed'je $a7e kolo$ije, o$a $ji+a ' velikoj +jeri '(ravlja" A
svako dijete 8$a 7to to 8$ai ' 2ivot' $a;ija" Ga$ska je isklj'e$a 8ato 7to je '8ela Sjever$i S;0lesTi#, Poljska 8ato 7to se
$ala8i ' (osjed' Za(ad$e Pr'ske, Dor$je 7le8ije i dijelove Isto$e Pr'sije, Ee0oslovaka, 8ato 7to '#$jetava #otovo etiri
+ilij'$a @ije+a;a, >'+'$jska, 8ato 7to je $a slia$ $ai$ (ri(ojila vi7e od +ilij'$ @ije+a;a, :'#oslavija, 8ato 7to i+a
#otovo B" @ije+a;a, i Italija, 8ato 7to :'2$i Tirol $a8iva svoji+" Pre+a to+e, 8a $a7' $a;io$al$' &'r2oa8ij' i (atriotske
kr'#ove, +o#'1$osti save8$i7tva s', sve ' sve+', svede$e $a $'l'"
Ali, ' to+ sl'aj' o$i $joj $is' $i (otre&$i s o&8iro+ da 1e o$i, lavi$o+ (rosvjeda i kli;a$je+ (ovika %H'ra)*,
djelo+i$o o&'8dati ot(or dr'#i0 dijelova svijeta, a djelo+i$o #a i (ot('$o slo+iti" A o$da, &e8 ijed$o# save8$ika, ' stvari,
&e8 or'2ja, (odr2a$i sa+o #las$i+ $e#odova$je+ svo# &r&ljavo# je8ika, o$i 1e (ovratiti 'krade$e teritorije, 'i$iti da
E$#lesk' ka8$i Bo#, stro#o (ri#ovoriti Italiji i i8lo2iti je 8asl'2e$o+ (re8ir' ;ijelo#a svijeta C $astavljaj'1i tako sve dok i0
jed$o# tre$'tka $e o&jese o st'(ove $ji0ovi tre$'t$i va$jsko(olitiki save8$i;i, &olj7evistiko i +arksistiko $astroje$i
2idovi"
U isto vrije+e, va2$o je $a(o+e$'ti kako $a7i $a;io$al$i kr'#ovi, &'r2'ji i (atrioti, $ikako $e 's(ijevaj' s0vatiti da $ajjai
doka8 (o#re7$o# stava $ji0ove va$jske (olitike le2i ' ko$k're$;iji +arksista, de+okrata i ;e$trista, i, (rije sve#a, 2idova"
Ali, ovjek +ora do&ro (o8$avati $a7' &'r2oa8ij' da &i od+a0 s0vatio 8a7to je to tako" H$i s' svi &eskraj$o sret$i 7to s'
'o(1e $a7li jed$' stvar ' kojoj se i8#leda (osti2e (ret(ostavlje$o
!
adolf 0itler
jedi$stvo $je+ako# $aroda" @e+a ve8e ako se to tie #l'(osti" Us(rkos to+', $evjerojat$o je 'tje7$o 8a 0ra&r' &'r2oa8ij'
i do+ae (olitiare to 7to s' ' sta$j' (riati to$o+ $a;io$al$e &or&e, a da (rito+ $e do&ij' 'dara; ' li;e od $aj&li2e#
ko+'$ista" To#a s' (o7te?e$i sa+o 8ato 7to je $ji0ova (olitika ko$;e(;ija isto tako steril$a ' $a;io$al$o+ (o#led', kao 7to je
vrijed$a ' (o#led' 2idovski0 +arksista, ali ovi+ lj'di+a to ili $e (ada $a (a+et ili je skrive$o ' $ajd'&lji+ dijelovi+a
$ji0ovo# &i1a" >a8+jer ' koje+ s+o $a se&e (re'8eli sv' (okvare$' la2 i k'kavil'k je $e7to $e've$o"
Kada sa+ se 342" #odi$e 's+jerio $a va$jsko(olitiki stav Pokreta (re+a Italiji, (rvo sa+ $ai7ao $a (ot('$o
$era8'+ijeva$je jed$o# dijela $a;io$al$i0 kr'#ova, kao i +e?' tako8va$i+ do+ovi$ski+ kr'#ovi+a" Ti+ lj'di+a je &ilo
jed$ostav$o $es0vatljivo kako, s'(rot$o o(1oj d'2$osti 8a stal$i+ (rosvjedi+a $etko +o2e for+'lirati (olitik' idej' koja C
sa isto (rakti$o# stajali7ta J $a#ovje7tava '$'tar$je (o+ire$je, od$os$o, oko$a$je jed$o# od $e(rijateljstava
Svjetsko#a rata" H(1e$ito #leda$o, $a;io$al$i kr'#ovi s+atrali s' $e(oj+ljivi+ to 7to $isa+ stavio $ajve1i $a#lasak
$a;io$al$i0 aktiv$osti $a (rosvjede, koji s' tr'&ili do $e&a (red Keld0err$0alle, ' -A$;0e$', ili $a $eki+ dr'#i+ +jesti+a,
da$as (rotiv Pari8a, s'tra (rotiv No$do$a, (a o(et, (rotiv >i+a, ve1 7to sa+ se '+jesto 8a to, 8alo2io 8a to da se (rvo '
@je+akoj 'klo$e o$i koji s' od#ovor$i 8a $je8i$' (ro(ast" >as(la+sali (rosvjedi $a de+o$stra;ija+a (rotiv Pari8a
tako?er s' se odr2ali ' -A$;0e$' (ovodo+ diktat're to# #rada, koji s' svakako +orali (o+alo 8a&ri$'ti Cle+e$;a'a"
-e?'ti+, '(ravo +e to (otak$'lo da i8 sve s$a#e ra8radi+ $a;io$also;ijalistiki stav (rotiv l'dila (rosvjeda" Kra$;'ska je
'i$ila $e7to 7to je svaki @ije+a; +o#ao (ret(ostaviti i e#a je 0tioC$e 0tio tre&ao &iti svjesta$" Ga sa+ $a +jest' Kra$;'8a,
i ja &i0, $arav$o, (odr2ao Cle+e$;a'a" -e?'ti+, vikati &jeso+'$o i8 sve#a #lasa $a $ad+o1$o# $e(rijatelja, i to i8 dalji$e,
$edostoja$stve$o je koliko i idiotski" @a(rotiv, $a;io$al$a o(o8i;ija do+ovi$ski0 kr'#ova tre&ala je svoje 8'&e (oka8ati
o$i+a i8 Berli$a, o$i+a koji s' &ili od#ovor$i i krivi 8a sav '2as i ra8lo# $a7e (ro(asti" @arav$o, lak7e je &ilo vri7tati (rotiv
Pari8a i o&asi(ati #a kletva+a, koje se 'ostalo+ $is' +o#le ostvariti i $is' od#ovarale (ravo+ sta$j' stvari, $e#o s'oiti se s
Berli$o+ ist'(iv7i s ko$kret$i+ djeli+a"
Hvo se (ose&$o od$osi $a (redstav$ike dr2av$e (olitike Bavarske, koji, $arav$o, i$je$i;o+ svoji0 dosada7$ji0 's(je0a
dovolj$o (oka8'j' koliko s' &rilja$t$i" :er &i (rva d'2$ost ti0 isti0 lj'di, tako '(or$i0 ' svojoj 2elji 8a o'va$je+
s'vere$iteta Bavarske, i ' isto vrije+e 'straj$i0 ' $astoja$j' 8adr2ava$ja (rava $a vo?e$je va$jske (olitike, (rvo tre&ala
&iti afir+ira$je jed$e real$e va$jske (olitike takvo# ti(a kako &i Bavarska, $a taj $ai$, $'2$o +o#la do&iti vodstvo (rave
$a;io$al$e o(o8i;ije ' @je+akoj, os+i7lje$e ' #lav$i+ as(ekti+a" U (o#led' (ot('$e $edosljed$osti (olitike >ei;0a ili
svjes$e $a+jere i#$orira$ja svi0 (ravi0 ('tova 's(je0a, '(ravo je &avarska dr2ava ta koja &i se tre&ala '8di1i do 'lo#e
#las$o#ovor$ika va$jske (olitike, koji &i, ' sklad' s real$i+ (redvi?a$ji+a, jed$o#a da$a +o#ao (rivesti kraj' '2as$'
i8ola;ij' @je+ake"
Ali ak i ' ovi+ kr'#ovi+a, o$i se s'ko&ljavaj' s va$jsko(olitiko+ ko$;e(;ijo+ save8$i7tva s Italijo+, koj' ja
8a#ovara+, i to i8 (ot('$e #l'(osti i $e(ro+i7lje$osti" U+jesto da se odl'$o '8di#$' do 'lo#e #ovor$ika i 'vara $ajvi7i0
$je+aki0 $a;io$al$i0 i$teresa ' &'d'1$osti, o$i s' sklo$iji to+e da s vre+e$a $a vrije+e jed$i+ oko+ 8a2+ire (re+a
Pari8', a (odi2'1i dr'#o visoko k $e&', svea$o o&jave svoj' oda$ost >ei;0', s jed$e stra$e, a s dr'#e (oka2' svoj'
odl'$ost ' o'va$j' Bavarske, do('7taj'1i ras(la+sava$je &olj7eviko# (la+e$a $a sjever'" Ga, ' &iti Bavarska je dr2ava
(ovjerila 'lo#' 'vara svoji0 s'vere$i0 (rava stvar$o i$telekt'al;i+a (ose&$e velii$e"
U (o#led' jed$o# takvo# +e$taliteta, $iko#a $e &i tre&alo i8$e$aditi to 7to se od (rvo# da$a +oja ko$;e(;ija va$jske (olitike
s'srela s ako $e direkt$i+ od&a;iva$je+, o$da &are+ total$i+ $era8'+ijeva$je+" Iskre$o #ovore1i, ja ' to vrije+e $isa+ $i
oekivao $i7ta dr'#o" :a i dalje '8i+a+ ' o&8ir o(1' rat$' (si0o8' i sa+o $astoji+ ' svoj Pokret (ost'($o '#raditi
ko$;e(;ij' va$jske (olitike, ra8'+ljive ' ko$tekst' svjetski0 8&iva$ja"
U to vrije+e, jo7 $isa+ +orao tr(jeti ra8$e otvore$e $a(ade $a ra'$ svoje (rotalija$ske (olitike" >a8lo# 7to je to tako
vjerojat$o le2i s jed$e stra$e ' i$je$i;i da je ' odre?e$o vrije+e o$a s+atra$a (ot('$o &e8o(as$o+, i s dr'#e da je i sa+a
Italija i8lo2e$a +e?'$arod$i+ 'tje;aji+a" U &iti, ' taj$osti s' +o2da ak (ostojale $ade da &i Italija +o#la (odle1i k'#i
&olj7evi8+a, a tada &i &ila do&rodo7la kao save8$ik, &are+ 8a $a7e kr'#ove
dr'#a k$ji#a
!3
koji (ri(adaj' ljevi;i"
U8 to, ' redovi+a ljevi;e ' to vrije+e ovjek $ije +o#ao $a (ravi $ai$ 8a'8eti stav (rotiv 8ako(ava$ja rat$e sjekire,
&'d'1i da s' ' sa+o+ ovo+ ta&or' stal$o (od'8i+a$i $a(ori ' iskorje$jiva$j' $e#ativ$i0, (o$i2avaj'1i0 i C 8a @je+ak' C
tako $eo(ravda$i0 osje1aja +r2$je $astali0 ' Svjetsko+ rat'" Hvi+ redovi+a $e &i &ilo lako '('titi kritik' $a +oj ra'$ i
s'(rotstaviti +i se oko ko$;e(;ije va$jske (olitike, koja &i, $a kraj' krajeva, kao (red'vjet svo# (rovo?e$ja, (ostavila
&are+ 'kla$ja$je rat$e +r2$je i $e(rijateljstva i8+e?' @je+ake i Italije"
-e?'ti+, +ora+ jo7 jed$o+ $a#lasiti kako +o2da #lav$i ra8lo# 8&o# koje# sa+ $ai7ao $a tako +ali ot(or od stra$e +oji0
$e(rijatelja le2i ' to+e 7to s' +oj' aktiv$ost '8eli 8dravo 8a #otovo, s+atraj'1i j' &e8a8le$o+ i ti+e &e8o(as$o+"
Hva sit'a;ija se ' jed$o+ jedi$o+ +o+e$t' (ro+ije$ila kada je -'ssoli$i 8a(oeo -ar7 $a >i+" Kao $ekakvo+
aro&$o+ rijei, isto# tre$'tka je od stra$e 2idovsko# tiska, kre$'la lavi$a r'2$i0 rijei i 'vreda (rotiv Italije" I ve1 (oslije
3422" #odi$e, (ostavilo se (ita$je :'2$o# Tirola, koje se (retvorilo ' sto2er $je+akoCtalija$ski0 od$osa, 0tjeli to
sta$ov$i;i :'2$o# Tirola ili $e" @ed'#o $ako$ to#a +arksisti s' (ostali (redstav$i;i $a;io$al$e o(o8i;ije" I sada je ovjek
+o#ao (ris'stvovati jedi$stve$o+ s(ektakl' ' okvir' koje#a 2idovi i $je+aki $arod, so;ijalde+okrati i la$ovi Save8a
(atriota, ko+'$isti i $a;io$al$a &'r2oa8ija, r'k' (od r'k', slo2$o +ar7iraj' (reko Bre$$era kako &i (o$ov$o osvojili ovaj
teritorij +o1$i+ &itka+a ali svakako, &e8 (rolijeva$ja krvi" Pose&$' ar ovo+ 0ra&ro+ $a;io$al$o+ fro$t' dala je i$je$i;a
7to s' se ak i o$i (ose&$i (redstav$i;i Bavarske i &avarski0 s'vere$i0 (rava, iji s' d'0ov$i (re;i vi7e od stoti$' #odi$a (rije
(redali do&ro# A$dreasa Hofera Kra$;'8i+a i do('stili i+ da #a strijeljaj', isto tako 2ivo 8ai$teresirali 8a &or&' 8a
oslo&o?e$je 8e+lje A$dreasa Hofera"
B'd'1i da s' 'tje;aji &a$de 2idovski0 $ovi$ara, 8ati+ $a;io$al$e &'r2oa8ije i (atriotski0 #l'(a$a koji &e8'+$o tre 8a $ji+a,
's(jeli (re'veliati (ro&le+ :'2$o# Tirola do ra8+jera vital$o# (ita$ja $je+ake $a;ije, +orao sa+ 8a'8eti jasa$ stav
(re+a to+e"
Kao 7to je ve1 &ilo istak$'to, stara je a'strijska dr2ava i+ala (reko !6" Talija$a '$'tar svoji0 #ra$i;a" Sasvi+ sl'aj$o,
ovaj (odatak o $a;io$al$osti+a 'sta$ovlje$ a'strijski+ (o(iso+ $ije ' (ot('$osti (re;i8a$" @ai+e, (o(is $ije i8vr7e$
(re+a $a;io$al$osti+a (ojedi$a;a, ve1 (re+a je8ik' koji je o8$ae$ kao #ovor$i" Hi#led$o, ovo $ije +o#lo (r'2iti
(ot('$o jas$' slik', ali ' (rirodi sla&osti $a;io$al$e &'r2oa8ije le2i sa+o8avarava$je" Ako $etko $e 'i (red+et, ili ako o
$je+' &are+ $e #ovori otvore$o, o$da to isto tako $e (ostoji" @a te+elj' to#a, Talija$i, ili &olje, lj'di koji #ovore talija$ski
je8ik, veliki+ s' dijelo+ 2ivjeli ' Tirol'" Pre+a &rojka+a (o(isa i8 343" #odi$e, Tirol je i+ao P sta$ov$ika, od koji0 je =
(osto #ovorilo talija$ski je8ik, dok s' se ostali ra'$ali kao @ije+;i ili jed$o+ dijelo+ isto tako kao >o+a$i" Z&o# to#a je
oko $ Talija$a &ilo ' $advojvodstv' Tirola" B'd'1i da je ;jelok'(a$ &roj (ri(isa$ (rostor' $a koje+ da$as 2ive Talija$i, &roj
@ije+a;a ' od$os' $a Talija$e $a ;ijelo+ dijel' teritorija Tirola $asta$je$o+ Talija$i+a i8$osi P @ije+a;a (re+a = Talija$a"
To je $eo(0od$o 'sta$oviti 8ato 7to (rili$o velik &roj lj'di ' @je+akoj, 8a0valj'j'1i la2ljivosti $a7e#a tiska, $e+a
$ikakv' (redod2&' o to+e da ' (odr'j' (od koji+ se (odra8'+ijeva teritorij :'2$o# Tirola, 8a(ravo dvije tre1i$e
sta$ov$ika i$e Talija$i, a jed$' tre1i$' @ije+;i" Pre+a to+e, tko #od o8&ilj$o 8a#ovara (o$ov$o osvaja$je :'2$o# Tirola,
8a(ravo &i (ro+ije$io stvari sa+o 'toliko 7to &i '+jesto 2" @ije+a;a (od vlasti Talija$a, stavio 9" Talija$a (od
vlast @ije+a;a"
@arav$o, $je+aki je ele+e$t ' :'2$o+ Tirol' sada ko$;e$trira$ (rije sve#a ' sjever$o+ dijel', dok talija$ski $asta$j'je j'2$i
dio" Pre+a to+e, ako &i $etko (ro$a7ao rje7e$je ' isto $a;io$al$o+ s+isl', (rije sve#a &i +orao isklj'iti ko$;e(t :'2$o#
Tirola i8 o(1e ras(rave" :er $e +o2e (ostojati +oral$o o(ravda$je 8a ratova$je s Talija$i+a 8ato 7to s' '8eli (ovr7i$'
teritorija ' kojoj 2" @ije+a;a 2ivi '8 9" Talija$a, ako +i sa+i, o&r$'to, 2eli+o (o$ovo osvojiti ovaj teritorij 8a
@je+ak' kao is(ravak $e(ravde, to jest, ako 2eli+o (oi$iti jos ve1' $e(ravd' $e#o ' sl'aj' s Italijo+"
!2
adolf 0itler
Tako 1e (o8iv $a (o$ov$o osvaja$je :'2$o# Tirola i+ati iste +oral$e #re7ke (o('t ovi0 koje sada otkriva+o ' vladavi$i
Talija$a ' :'2$o+ Tirol'" Zato ovaj (o8iv tako?er #'&i +oral$o o(ravda$je" U8 ovo, +o#' se (otvrditi i dr'#a stajali7ta, koja
o$da +oraj' 8a#ovarati (ovratak ;ijelo# :'2$o# Tirola" Pre+a to+e, $a te+elj' +oral$o o(ravda$i0 osje1aja, +o2e+o, '
$ajve1oj +jeri, 8a#ovarati (ovratak to# dijela ' koje+, ' stvari, 2ivi ve1i$a @ije+a;a" To je (rostor$o o#ra$ie$ teritorij od =
kvadrat$i0 kilo+etara" Eak i $a $je+', +e?'ti+, i+a ot(rilike 34" @ije+a;a, B9" Talija$a i Nati$a i 29" dr'#i0
stra$a;a, tako da ;jelok'($i $je+aki teritorij o&'0va1a #otovo 3B" @ije+a;a"
U da$a7$je vrije+e te7ko da (ostoji #ra$i;a koja $e ra8dvaja @ije+;e od do+ovi$e, kao 7to je sl'aj ' :'2$o+ Tirol'" U stvari,
sa+o je ' E'ro(i, $e +a$je od $ +ilij'$a @ije+a;a ra8dvoje$o od >ei;0a" Hd $ji0, P +ilij'$a 2ivi (od t'?o+ vlasti, a sa+o =
+ilij'$a ' $je+akoj A'striji i Fvi;arskoj, iako ' 'vjeti+a koji $i $a tre$'tak $e (redstavljaj' o(as$ost (o $a;io$al$ost" U
isto vrije+e, t' je i itav $i8 sl'ajeva koji o&'0va1aj' 'k'($e i8$ose (ot('$o dr'#aije# karaktera ' 's(ored&i s lj'di+a
$a7e $arod$osti ' :'2$o+ Tirol'" Koliko je ova i$je$i;a '2as$a 8a $a7 $arod, isto toliko s' krivi o$i koji da$as (odi2' tolik'
#ala+' oko :'2$o# Tirola" A +i isto tako +alo, ' svako+ sl'aj', +o2e+o 'i$iti da s'd&i$a (reostalo# >ei;0a 8avisi sa+o od
i$teresa ovi0 i8#'&lje$i0 teritorija, a ka+oli od 2elja jed$e od $ji0, ak i (re'8i+a$je+ isto &'r2'jske (olitike #ra$i;a" :er,
(rije sve#a, jed$a stvar odl'$o +ora &iti od&ae$a: $e+a Sveto# $je+ako# $aroda ' :'2$o+ Tirol', kao 7to (ri(ad$i;i
Save8a (atriota &'dalasto &r&ljaj'"
Prije &i se tre&alo re1i kako svi koji +oraj' &iti 'ra'$ati kao (ri(ad$i;i $je+ake 8ajed$i;e +oraj' &iti (odjed$ako sveti"
@e s+ij' se @ije+;i i8 :'2$o# Tirola s+atrati vrjed$iji+a od o$i0 ' Fle8iji, Isto$oj ili Za(ad$oj Pr'skoj, koji s' (odi$je$i
(od vladavi$o+ Poljske" Tako?er se @ije+;i ' Ee0oslovakoj $e s+ij' s+atraj' vrjed$iji+a od @ije+a;a ' Sarsko+
(odr'j' ili tako?er ' Al8asCNotari$#iji" Pravo da se $je+aki ele+e$t, ras(ore?e$ $a ra8liiti+ teritoriji+a, ra$#ira
(ose&$i+ vrijed$osti+a, ' $aj&olje+ sl'aj' (roi8la8i i8 a$alitiki0 istra2iva$ja $ji0ovi0 s(e;ifi$i0, (revladavaj'1i0 i
te+elj$o do+i$a$t$i0 ras$i0 vrijed$osti" -e?'ti+, to je '(ravo o$o +jerilo koje #r'(e koje (rosvjed'j' (rotiv Italije
(ri+je$j'j' $aj+a$je" :er &'d'1i da s' i sta$ov$i;i Tirola da$as ra8dvoje$i i ras'ti (o (rostori+a, to $e +o2e dati st'(a$j
ve1e# (ovjere$ja $e#o, re;i+o, 8a sta$ov$ike Isto$e i Za(ad$e Pr'ske"
Ga$as, va$jsko(olitiki 8adatak $je+ako# >ei;0a kao takvo# $e +o2e &iti odre?e$ i$teresi+a dijelova $aroda ras'ti0 i8va$
$je#a" H$ se $a taj $ai$ ' stvar$osti $e1e sl'2iti i$teresi+a, s o&8iro+ da ' &iti, kao (red'vjet 8a (rakti$' (o+o1 i+a
(o$ov$o 8ado&iva$je +o1i ' do+ovi$i" Zato jedi$o stajali7te koje ja+i (ro;je$' ' (o#led' va$jsko(olitike (o8i;ije +o2e
&iti o$o o $aj&r2e+ i (ravovre+e$o+ (ovratk' $eovis$osti i slo&ode (reostalo+ dijel' $a;ije, 'jedi$je$o+ (od $je+ako+
vlado+"
Gr'#i+ rijei+a, to 8$ai da ak i ako $je+aka va$jska (olitika $e &'de svjes$a $i jed$o# dr'#o# ;ilja osi+ s(a7ava$ja
Sveto# $aroda ' :'2$o+ Tirol', to jest, 34" @ije+a;a koji se stvar$o +o#' '8eti ' o&8ir, (rvi (red'vjet 8a to &io &i
ostvare$je (olitike $eovis$osti @je+ake, kao i sredstava voj$e +o1i" @a kraj' krajeva, tre&alo &i &iti jas$o da a'strijska
dr2ava $e1e oteti :'2$i Tirol od Talija$a" Ali, (odjed$ako +ora &iti jas$o da ak i ' sl'aj' kada $je+aka va$jska (olitika
$e1e i+ati $iti jeda$ dr'#i ;ilj osi+ oslo&o?e$ja :'2$o# Tirola, $je8i$e aktiv$osti +oraj' &iti odre?e$e takvi+ stajali7ti+a i
faktori+a koji ja+e (o$ov$o 8ado&iva$je (olitike i voj$e +o1i" @a taj $ai$ svakako $e &is+o (ostavili :'2$i Tirol ' ;e$tar
va$jsko(olitiki0 ra8+atra$ja, ve1 &is+o $a(rotiv, (ose&$o tada +orali &iti vo?e$i i r'kovo?e$i o$i+ ideja+a koje $a+, '
stvari, o+o#'1avaj' sla+a$je (ostoje1e svjetske koali;ije 's+jere$e (rotiv @je+ake" :er $a kraj' ak $i (osredstvo+
@je+ake, :'2$i Tirol $e1e &iti vra1e$ @ije+;i+a +o$oto$i+, (o('t ti&eta$ske +a$tre, (o$avlja$je+ (rosvjeda i
(ovi;i+a $e8adovoljstva, ve1 '(otre&o+ +aa" Pre+a to+e, ako &i @je+aka i 8a;rtala se&i ovaj ;ilj, (rvo &i si +orala
(ro$a1i save8$ika koji &i joj (o+o#ao ' vra1a$j' +o1i" Ga$as se +o2e re1i kako &i Kra$;'ska ' to+ (o#led' +o#la &iti '8eta '
o&8ir" :a sa+ se to+', kao $a;io$also;ijalist, 2estoko s'(rotstavio" I 8aista &i Kra$;'ska +o#la &iti s(re+$a s @je+ako+
+ar7irati (rotiv Italije" U &iti ak &i se +o#lo do#oditi da $as, ' 8$ak (ri8$a$ja 8a 2rtvova$je lj'di $a7e krvi, i ' vid' sla&i0
8avoja 8a $a7e ra$e, $a#rade :'2$i+ Tirolo+" Ali 7to &i takva (o&jeda 8$aila 8a @je+ak'M Ga li &i $a7a $a;ija $a (ri+jer tada
+o#la 2ivjeti s o&8iro+ $a jo7 2" sta$ov$ika :'2$o# TirolaM Ga li +o2da $etko s'+$ja ' to da &i se Kra$;'ska, $ako$ 7to
je jed$o+
dr'#a k$ji#a
!5
(ora8ila svo# lati$sko# ko$k're$ta $a -editera$' '8 $je+ak' voj$' (o+o1, svakako o(et okre$'la (rotiv @je+akeM Ili
da &i ' svako+ sl'aj' 'strajala ' svo+ staro+ (olitiko+ ;ilj' '$i7te$ja @je+akeM
@e, ako 8a @je+ak' osta$e &ilo kakva +o#'1$ost 8a &ira$je i8+e?' Kra$;'ske i Italije" Pre+a svi+ real$i+ (ro;je$a+a,
sa+o Italija dola8i ' o&8ir kao ja+stvo 8a @je+ak'" :er (o&jeda $ad Italijo+ ' save8$i7tv' s Kra$;'sko+ do$ijela &i $a+
:'2$i Tirol, ali &i stvorila i ja' Kra$;'sk', koja &i kas$ije kao $a7 $e(rijatelj (rofitirala" Po&jeda $ad Kra$;'sko+, '8
talija$sk' (o+o1, do$ijela &i $a+ &are+ Al8asCNotari$#ij' i ' $aj&olje+ sl'aj', velik' slo&od' ' (rovo?e$j' i vo?e$j'
teritorijal$e (olitike"
@a kraj' krajeva, sa+o $a taj $ai$ @je+aka +o2e '&'d'1e 2ivjeti, a $e kro8 :'2$i Tirol" @iti 1e do1i ' o&8ir oda&ira$je
jed$o# od svi0 odvoje$i0 teritorija, ' stvari, o$o# koji $a+ je $aj&e8$aaj$iji ' te+elj$o+ s+isl', i riskira$je i$teresa $a;ije
od I"" lj'di, ' &iti odri;a$je svoje &'d'1$osti, sa+o 8ato da &i &ijed$i, fa$ati$i $je+aki (atrioti +o#li do&iti
tre$'t$o 8adovolje$je" I sve to i8 iste o&ijesti, jer &i ' stvari :'2$i Tirol &io isto tako od +ale (o+o1i kao 7to je i sada"
@a;io$also;ijalistiki (okret kao takav +ora (od'iti $je+aki $arod da se $e s+ije s'8dr2avati od (rolijeva$ja krvi ' svr0'
o&likova$ja svo# 2ivota" Ali, $a slia$ $ai$, $a7 se $arod +ora (od'iti i to+' da &are+ '&'d'1e, $ikada vi7e $e s+ije do('stiti
(rolijeva$je krvi 8&o# $ekakvi0 #l'(i0 ideja"
@eka $a7i (atrioti, tako '(or$i ' svoji+ (rosvjedi+a, kao i (ri(ad$i;i do+ovi$ske li#e, &are+ jed$o+ lije(o ka2' kako o$i
vide 'o(1e i 8a+i7ljaj' +o#'1e 8a'8i+a$je :'2$o# Tirola dr'#aije $e#o voj$o+ silo+" @eka &are+ jed$o+ s+o#$'
s$a#e i (o7te$o (ri8$aj', ako o8&ilj$o vjer'j' ' to, da 1e Italija jed$o# da$a J s+ek7a$a jed$ostav$o lavi$o+ $ji0ovi0
is(ra8$i0 rijei i vatre$i0 (rosvjeda C (redati :'2$i Tirol, ili da $is' +o2da isto tako 'vjere$i da 1e dr2ava s isto+ (ostoje1o+
$a;io$al$o+ svije71', sa+o (od (ritisko+ voj$e (rijet$je, od'stati od teritorija 8a koje#a se &orila etiri d'#e #odi$e" @eka $e
&r&ljaj' stal$o da s+o se +i, ili ja, odrekli :'2$o# Tirola" Ti $evi?e$i la2ljiv;i 8$aj' vrlo do&ro da sa+ se ja oso&$o &orio $a
&oji7$i;i ' vrije+e kada je s'd&i$a :'2$o# Tirola odl'ivala, 7to $e +alo+ &roj' da$a7$ji0 (rosvjed$ika $a sk'(ovi+a ' to
vrije+e $ije (alo $i $a (a+et" I da s' ' isto vrije+e, +e?'ti+, s$a#e s koji+a s' $a7i (ri(ad$i;i Save8a (atriota i
$a;io$al$e &'r2oa8ije vodili va$jsk' (olitik' i (ot(irivali $e(rijateljstvo (re+a Talija$i+a, svjes$o o+etali (o&jed' svi+
sredstvi+a, da i$ter$a;io$al$i +arksi8a+, de+okra;ija i ;e$tar ak i ' vrije+e +ira $is' &irali sredstva ' svr0' osla&lje$ja i
(arali8ira$ja voj$e +o1i $a7e# $aroda, i da s' ko$a$o or#a$i8irali revol';ij' tijeko+ rata, koja je $'2$o vodila do
(ro(ada$ja @je+ake, a s ti+e i $je+ake vojske"
:'2$i Tirol je isto tako &io i8#'&lje$ 8a $je+aki $arod kro8 aktiv$osti ti0 lj'di i 'klet sla&o71' i $es(oso&$o71' &'r2'jsko
fa$ati$i0 (rosvjed$ika" Gostoj$o je (re8ira to 7to ovi tako8va$i $a;io$al(atrioti da$as (riaj' o odri;a$j' od :'2$o# Tirola"
@e, dra#a #os(odo, $e+ojte 'vijati i 8avijati $a tako k'kaviki $ai$ (rav' rije" @e &'dite tolike k'kavi;e da ist'(ite i ka2ete
kako &i se da$as +o#lo (ostaviti sa+o (ita$je osvaja$ja :'2$o# Tirola" :er odri;a$je je, #os(odo i8 Ni#e @aroda, re8'ltat
djelova$ja va7i0 vrijed$i0 da$a7$ji0 save8$ika, +arksista, koji s' i8dali svoj' 8e+lj' ' svi+ le#al$i+ dr2av$i+ o&li;i+a" A
jedi$i koji s' i+ali 0ra&rosti 8a'8eti otvore$ stav (rotiv 8loi$a ' to vrije+e $iste &ili vi, ;ije$je$i la$ovi Ni#e @aroda i
&'r2'jske di(lo+a;ije, ve1 +ali @a;io$also;ijalistiki (okret i, (rije sve#a, ja sa+" U stvari, #os(odo, kada ste vi &ili tako ti0i
da $itko ' @je+akoj $ije $i 8$ao da (ostojite, kada ste &r8o (o&je#li ' svoje +i7je r'(e, te 3434" i 342" #odi$e, ja sa+
ist'(io (rotiv sra+ote (ot(isiva$ja +irov$o# '#ovora C i to $e taj$o, i8a etiri 8ida, ve1 jav$o" U to vrije+e, +e?'ti+, vi ste
i dalje &ili takve k'kavi;e da se $ijeda$ jedi$i ('t $iste 's'dili (ojaviti $a jed$o+ od $a7i0 sasta$aka i8 stra0a da 1ete &iti
(ret'e$i od stra$e va7i0 da$a7$ji0 va$jsko(olitiki0 save8$ika, +arksistiki0 'li$i0 (ro&isvijeta"
Eovjek koji je (ot(isao -irov$i s(ora8'+ ' St" Der+ai$' &io je isto tako +alo $a;io$also;ijalist, kao i o$i koji s' (ot(isali
<ersaillski +irov$i s(ora8'+" H$i s' &ili la$ovi stra$aka koji s', (ot(isav7i to, sa+o oko$ali desetljet$' i8daj' svoje
8e+lje" Tko #od da$as $a &ilo koji $ai$ 2eli (ro+ije$iti s'd&i$' :'2$o# Tirola $e +o2e od&a;iti $e7to 7to je ve1 od&ae$o
' svi+ o&li;i+a od stra$e da$a7$ji0 (rosvjed$ika" U $aj&olje+ sl'aj', o$ to sa+o +o2e (o$ov$o osvojiti"
!9
adolf 0itler
:a se vrsto (rotivi+ to+e, svakako, i i8javlj'je+, da 1' (r'2iti $ajjai +o#'1i ot(or to+ $astoja$j', i da 1' se &oriti s
$ajvatre$iji+ fa$ati8+o+ (rotiv lj'di koji (ok'7avaj' $a7 $arod (ovesti ' ava$t'r', koliko krvav' toliko i l'd'" :a o rat'
$isa+ 'io 8a stolovi+a restora$a re8ervira$i+ 8a redov$e #oste" @iti sa+ ' ovo+ rat' &io jeda$ od o$i0 koji s' +orali
davati $ared&e ili 8a(ovijedati" Bio sa+ o&ia$ voj$ik koji je sl'7ao $ared&e i 8a(ovijedi ('$e etiri i (ol #odi$e, i koji je
's(rkos to+e as$o i iskre$o is('$javao svoj' d'2$ost" Ali ja sa+ $a taj $ai$ i+ao sre1' rat '(o8$ati o$akvo#a kakav o$
stvar$o jest, a $e o$akvo#a kakvo# &i #a $etko 0tio vidjeti" Kao o&ia$ voj$ik, koji je '(o8$ao sa+o $je#ove +ra$e stra$e, ja
sa+ &io 8a taj rat sve do (osljed$je# tre$'tka C 8ato 7to sa+ &io 'vjere$ da &i s(as $a7e# $aroda +o#ao &iti sa+o ' (o&jedi"
-e?'ti+, &'d'1i da je da$as +ir stvorila dr'#a stra$a, ja se kate#ori$o 8ala2e+ (rotiv rata koji $e ide ' korist $je+ako#
$aroda, i (rotiv o$i0 koji s' ve1 jed$o+ ra$ije &e8&o2$o tr#ovali krvavo+ 2rtvo+ $a7e# $aroda 8&o# vlastiti0 i$teresa"
Uvjere$ sa+ da 1' jed$o# da$a iska8ati odl'$ost ', ako je $eo(0od$o, (re'8i+a$j' ak i ;ijele od#ovor$osti ' ve8i
'la#a$ja krvi $je+ako# $aroda" Ali se 8ato &ori+ (rotiv to#a da ijeda$ jedi$i @ije+a; &'de odv'e$ $a rati7te kako &i &'dale
ili kri+i$al;i svoje (la$ove $a(ajali $je#ovo+ krvlj'" Tko #od ra8+isli o $evi?e$o+ '2as' i 8astra7'j'1oj $esre1i
s'vre+e$o# rata, ili ra8+otri &eskraj$e 8a0tjeve koji+a je i8lo2e$a (si0ika s$a#a $aroda, +ora se '(la7iti ideje da '(ravo
takv' 2rtv' 8a0tjeva 's(je0 koji ' $aj&olje+ sl'aj' $ikada $e &i &io ' sklad' s o#ro+$i+ $a(oro+" I isto tako 8$a+ da '
sl'aj' kada &i se da$as lj'di i8 :'2$o# Tirola, ako se (od ti+ (odra8'+ijevaj' sa+o o$i koji 2ive d'2 $je+aki0 #ra$i;a,
sk'(ili ' jeda$ fro$t i kada &i se stoti$e i stoti$e tis'1a 2rtava, koje &i $a7a $a;ija +orala (od$ijeti ' &or&i 8a $ji0ovo do&ro,
(ojavilo (red ovi+ #ledatelji+a, 5" r'k' &i se (odi#lo 8a7tit$iki (re+a $e&' i va$jska (olitika $a;io$also;ijalista &ila
&i o(ravda$a"
H$o 7to je $ajstra7$ije ' sve+' to+e je to 7to se o$i (oi#ravaj' s +o#'1$o71' stra7$o# is0oda, a da (ri to+e $i $e (o+i7ljaj',
$iti 2ele stvar$o (o+o1i sta$ov$i;i+a :'2$o# Tirola"
B'd'1i da &or&' oko :'2$o# Tirola da$as vode o$i koji s' jed$o+ ('stili da ;ijela @je+aka &'de '$i7te$a, koji+a ak i
sa+ :'2$i Tirol sl'2i sa+o kao sredstvo, koje koriste s 0lad$o+ &eskr'('lo8$o71' kako &i 8adovoljili svoje sra+ot$e
a$ti$je+ake C ' $ajekstre+$ije+ vid' i8ra2e$e C i$sti$kte" -r2$ja (re+a da$a7$joj, $a;io$al$o svjes$oj, Italiji, i i8$ad sve#a
+r2$ja $ove (olitike ideje o ovoj 8e+lji, i ' $ajve1oj +jeri +r2$ja (re+a talija$ski+ dr2av$i;i+a ' 's(o$', je o$o sto i0 (otie
' (revira$j' $je+ako# jav$o# +$ije$ja (o+o1' :'2$o# Tirola" :er, ' stvari, koliko s', $a kraj' krajeva, i$difere$t$i svi ti
(redstav$i;i (re+a $je+ako+ $arod'" Gok s'd&i$' :'2$o# Tirola o(lak'j' krokodilski+ s'8a+a ' oi+a, ;ijel' @je+ak'
vode s'd&i$i koja je #ora od o$e i8dvoje$o# teritorija" Gok (rosvjed'j' (rotiv Italije ' i+e $a;io$al$e k'lt're, o$i 8a#a?'j'
k'lt'r' $je+ake $a;ije i8$'tra, '$i7tavaj' ;ijeli k'lt'r$i se$8i&ilitet, tr'j' i$sti$kte $a7e# $aroda, i r'7e ak i dosti#$'1a
(ro7li0 vre+e$a" Ga li vrije+e, koje je '$'tar 8e+lje tlailo i '#$jetavalo vlastito ka8ali7te, k$ji2ev$ost, slikarstvo do
$aj$i2e ra8i$e, i+a (ravo ist'(iti (rotiv da$a7$je Italije, ili 7tititi $je+ak' k'lt'r' od $je ' i+e k'lt'reM Dos(oda i8
Bavarske stra$ke, $je+aki $a;io$alisti, (a ak i +arksistiki oskrv$ivai k'lt're, &ri$' oko k'lt're :'2$o# Tirola, ali
(ot('$o +ir$o do('7taj' da k'lt'r' $ji0ove do+ovi$e vrije?aj' $aj&jed$iji i $aj$e8#ra($iji (ost'(;i i (redaj' $je+ak' s;e$'
sra+ot$o+ (redstav$ik' rase, :o$$= S(ielt A'f'" I o$i (ri to+e, li;e+jer$o, 2ale 8&o# #'7e$ja $je+ako# k'lt'r$o# 2ivota '
:'2$o+ Tirol', dok sa+i $ajokr't$ije (ro#a$jaj' sve o$e lj'de ' do+ovi$i koji 2ele 8a7tititi $je+ak' k'lt'r' od svjes$o# i
$a+jer$o# '$i7te$ja" U to+ (o#led', Bavarska stra$ka (otie dr2av$' vlast (rotiv o$i0 koji se (rotive $e've$o+
'$i7tava$j' $a7e $arod$e k'lt're" Fto ovi 'sa+lje$i 8a7tit$i;i $je+ake k'lt're ' :'2$o+ Tirol' (od'8i+aj' kako &i '
@je+akoj 8a7titili $je+ak' k'lt'r'M
Go('stili s' da ka8ali7te (ad$e $a ra8i$' &ordela, ' ki$a s' '$ijeli stvari koje oi#led$o (rljaj' i oskvr$j'j' $a7' ras', i
(otko(ali s' sve te+elje 2ivota $a7e# $aroda fil+ovi+a koji (o7te$je i +oral s+atraj' s+ije7$i+L o$i s' (ovla?ivali
dadaistiko+ i k'&istiko+ 8a$os' ' slikarstv', 8a7titili tvor;e ove $iske o&+a$e i l'dila, do('stili da $je+aka
k$ji2ev$ost (ad$e ' &lato i #li&, i ;jelok'(a$ i$telekt'al$i 2ivot $a7e# $aroda (re('sti 2idovi+a i8 ;ijelo#a svijeta" I ista ta
#r'(a dostoj$a (re8ira toliko je &e8o&ra8$a ' s'oava$j' s ti+ (ro&le+o+ da se 8ala2e 8a $je+ak' k'lt'r' ' :'2$o+ Tirol', a
(ri to+e i+a sa+o jeda$ ;ilj $a '+', $arav$o, da (otak$e dva $aroda da kre$' jeda$ (rotiv dr'#o# kako &i i0 $a kraj' 7to
lak7e &a;ili $a $ivo svoje vlastite $i7tav$e k'lt're"
dr'#a k$ji#a
!6
-e?'ti+, tako stvari stoje ' sve+'" H$i se 2ale $a (ro#o$ @ije+a;a ' :'2$o+ Tirol', dok se isti ti lj'di ' @je+akoj
(ojavlj'j' ' 'lo8i $ajokr't$iji0 (rotiv$ika koji se o&r'7avaj' $a svako#a tko (od $a;io$al$o+ (ri(ad$o71' (odra8'+ijeva
$e7to vi7e od (o+irljive (redaje svo# $aroda 2idovsko+ i ;r$ako+ oskvr$'1'" Isti lj'di koji se 8ala2' 8a slo&od' svijesti
@ije+a;a ' :'2$o+ Tirol' $a $aj#ori +o#'1i $ai$ vr7e (ritisak $a $ji0 ' @je+akoj" @ikada ra$ije slo&oda i8ra2ava$ja
vlastiti0 $a;io$al$i0 stavova ' @je+akoj $ije &ila #'7e$a kao (od vla71' to# (od+'klo# stra$o# olo7a, koji s' se dr8$'li
(relo+iti ko(lje ' i+e (rava $a svijest i $a;io$al$' slo&od', (rije sve#a ' :'2$o+ Tirol'" H$i jadik'j' $ad svako+
$e(ravdo+ koja (o#a?a @ije+;e ' :'2$o+ Tirol', ali 7'te kao 8alive$i o '&ojstvi+a koje s' +arksistiki 'li$i (ro&isvijeti
i$ili i8 +jese;a ' +jese; (rotiv vlastito# $aroda ' @je+akoj" I t' 7't$j' dijele 8ajed$o s ;ijelo+ fi$o+ $a;io$al$o+
&'r2oa8ijo+, 'klj''j'1i i do+olj'&$e (rosvjed$ike" Za jed$' jedi$' #odi$' C to jest, sa+o $ako$ (et +jese;i ove #odi$e C
devet je lj'di i8 redova @a;io$also;ijalistiko# (okreta '&ije$o ' okol$osti+a koje s' jed$i+ dijelo+ 8aista 8vjerske, a (reko
7est stoti$a je ra$je$o" Hva la2ljiva i (okvare$a #r'(a $ije+o 7'ti ' ve8i ti0 do#a?aja, ali kako &i sa+o (oela di8ati #ala+'
da je 8a sa+o jed$o takvo i8vr7e$o djelo (rotiv @ije+a;a ' :'2$o+ Tirol' kriv fa7i8a+" Kako &i sa+o (o8vali ;ijeli svijet
$a (rosvjede da je jed$o# jedi$o# @ije+;a 8aklao fa7ist (od okol$osti+a sli$i+ o$i+a ' koji+a je +arksist '&io
$e'#led$e rad$ike ' @je+akoj, $e (o8ivaj'1i $a (o&'$' i jav$o iska8iva$je $e8adovoljstva ove fi$e fala$#e 8a s(as
$je+ako# $aroda" I kako 8aista isti ti lj'di, koji jav$o (rosvjed'j' (rotiv dr2av$e tort're $ad @ije+;i+a ' :'2$o+ Tirol',
tlae @ije+;e koji i+ s+etaj' ' sa+oj @je+akoj" Poev7i od 0eroja $je+ake (od+or$i;e, (a sve do s(asitelja Dor$je
7le8ije, lj'di koji s' &ili s(re+$i (roliti krv 8a @je+ak' C kako s' i0 sa+o odv'kli s lisi;a+a $a r'ka+a (red s'dove i
os'dili i0 $a 8atvorske ka8$e, i to sve sa+o 8ato 7to s' 2rtvovali svoje 2ivote $a stoti$e i stoti$e ('ta i8 iste lj'&avi (re+a
do+ovi$i, dok se (re8ira vrijeda$ olo7 (rosvjed$ika sakrio $e#dje #dje #a $itko $e &i +o#ao $a1i" I tako s' i0 sve os'dili $a
8atvor koji je ' @je+akoj &io odre?e$ 8a djela kakva &i $a;io$al$o svjes$a dr2ava $a#radila $ajvrjed$iji+ odliji+a" Ako
Italija da$as (o7alje @ije+;a ' 8atvor ' :'2$o+ Tirol', ;jelok'($i+ $je+aki+ $a;io$al$i+ i +arksistiki+ tisko+ isto# 1e
tre$'tka odjek$'ti kri;i kao da je ' (ita$j' krvavo '&ojstvo" Ali (ot('$o 8a&oravljaj' da ' @je+akoj ovjek +o2e &iti
+jese;i+a ' 8atvor' sa+o 8&o# i8daje, (retresa k'1e, (rekr7aja ' ve8i (o7ta$ske (o7iljke, telefo$ske dojave C to jest, isto#
(rot''stav$o# 'skra1e$ja oso&$i0 slo&oda ja+e$i0 $a te+elj' #ra?a$ski0 (rava ove dr2ave C i da je to os$ov$o o&ilje2je
svakod$evi;e" I $eka $e #ovore $a7e tako8va$e $a;io$al$e stra$ke da je to +o#'1e sa+o ' +arksistikoj Pr'siji" Prije sve#a,
o$i s' ' &ratski+ od$osi+a s isti+ ti+ +arksisti+a ' (o#led' va$jske (olitike, i dr'#o, o$i ' istoj +jeri s'djel'j' '
#'7e$j' iskre$o#, sa+osvjes$o# $a;io$ali8+a" H$i s' ' $a;io$al$oj Bavarskoj (ostavili $a s+rt &oles$o# Gietri;0a
E;karta (od tako8va$o 8a7tit$o skr&$i7tvo 8&o# $e(od+itljivo# $a;io$al$o# stajali7ta, '$ato dost'($i+ +edi;i$ski+
i8vje7taji+a, i &e8 ikakvo# osje1aja kriv$je" I tako s' #a d'#o dr2ali ' (ritvor' da je $a kraj' kola&irao i '+ro dva da$a
$ako$ 7to s' #a ('stili" Ftovi7e, o$ je &io $ajve1i (jes$ik Bavarske" @arav$o, o$ je &io @ije+a; i $ije $i '&io :o$$= S(ielt A'fa,
te sto#a $ije $i (ostojao 8a ove &or;e 8a $a;io$al$' k'lt'r'" I '(ravo s' #a ti $a;io$al(atrioti '&ili, kao 7to s' '$i7tili i $je#ovo
djelo, jer je o$ $a kraj' i(ak &io @ije+a;, a '8 to (o7te$ i oda$ Bavara;, a $e svjetski (okvare$i 2idov i8 @je+ake" Tada &i
o$ &io $e7to sveto 8a ovaj Save8 (atriota, ali, ' ovo+ sl'aj', o$i s' djelovali ' sklad' sa svoji+ $a;io$al$oC&'r2'jski+
stajali7ti+a, i otvore$i+ i8java+a ' ad+i$istra;iji +A$;0e$ske (oli;ije: U+rite, $a;io$al$e svi$je) Ali to s' isti ti @ije+;i,
koji svjes$o (okre$' val $e8adovoljstva itavo# svijeta kada $etko ' Italiji $e 'i$i $i7ta vi7e osi+ 7to @ije+;a str(a '
8atvor" Kada je $ekoliko @ije+a;a (rotjera$o i8 :'2$o# Tirola, ovi lj'di s' o(et (o8vali $je+aki $arod $a &'r$o
(rotivlje$je" Za&oravili s' (rito+ sa+o dodati da je (ot(iriva$je, +e?'ti+, &ilo 's+jere$o (rotiv @ije+a;a ' sa+oj
@je+akoj" Pod &'r2'jsko+ $a;io$al$o+ vlado+, $a;io$al$a Bavarska je (rotjerala $a deseti$e i deseti$e @ije+a;a, i to
sa+o 8ato 7to $is' &ili (olitiki (odo&$i 8a kor'+(ira$i, vladaj'1i &'r2'jski sloj ve1 s' i+ali stav &esko+(ro+is$o#
$a;io$ali8+a" I8$e$ada vi7e $ije 0tjela (ri8$ati A'strija$;e kao &ra1', ve1 sa+o stra$;e" -e?'ti+, $ije se sve to svelo sa+o
$a (rotjeriva$je tako8va$i0 @ije+a;a stra$a;a" @e, isti ti &'r2'jski $a;io$al$i li;e+jeri, koji s' &'r$o (rosvjedovali (rotiv
Italije 8&o# to#a 7to je (rotjerala @ije+;a i8 :'2$o# Tirola i $aj'rila #a ' dr'#' (rovi$;ij', (rotjerali s' i8 Bavarske $a
deseti$e @ije+a;a s $je+aki+ dr2avlja$stvo+, koji s' se etiri i (ol #odi$e ' $je+akoj vojs;i &orili 8a @je+ak', i koji
s' ' to+ rat' &ili te7ko ra$je$i i do&ili $ajvi7a odlikova$ja" U &iti, to je (ravi $ai$ $a koji ovi &'r2'jski $a;io$al$i li;e+jeri
#ledaj' $a o$e koji se sada &'r$o (rotive Italiji, dok o$i sa+i $ose $aj#ore &re+e sra+ote +e?' vlastiti+ $arodo+"
H$i se 2ale 8&o# de$a;io$ali8a;ije ' Italiji, a ' isto vrije+e de$a;io$ali8iraj' $je+aki $arod ' svojoj vlastitoj
!B
adolf 0itler
do+ovi$i" Bore se (rotiv svi0 o$i0 koji se &ore (rotiv trova$ja $a7e# $aroda ' (o#led' krvi, a, ' stvari, (ro#o$e svako#
@ije+;a koji vodi &itk' (rotiv de#er+a$i8a;ije, $e#rifika;ije i j'dai8a;ije $a7e# $aroda ' veliki+ #radovi+a, koje sa+i
(okre1' i fi$a$;iraj', i to $a $ajsra+$iji i $aj$e+ilosrd$iji $ai$" I $avo?e$je+ la2$i0 i8#ovora o to+e kako (redstavljaj'
o(as$ost (o ;rkve$e 'sta$ove (ok'7avaj' i0 str(ati ' 8atvor"
Kada je '8&'?e$i Talija$ ' -era$' o7tetio s(o+e$ik kralji;e Eli8a&ete, o$i s' di#li takv' #ala+' da se $is' +o#li '+iriti
$i kada je talija$ski s'd ka8$io (rijest'($ika dvo+jese$o+ 8atvorsko+ ka8$o+" Ali, to 7to s' s(o+e$i;i i #ra?evi$e koje
(redstavljaj' tra#ove k'lt'r$e &a7ti$e $a7e# $aroda $e(rekid$o oskr$avlje$i ' sa+oj @je+akoj, to i0 se 'o(1e $e tie" To 7to
je Kra$;'ska #otovo ' (ot('$osti '$i7tila sve s(o+e$ike @je+ake (ro7losti ' Al8asCNotari$#iji je 8a $ji0 (ot('$o $e&it$a
stvar" @e '8&'?'je i0 $i to 7to Polja;i siste+atski ('sto7e sve 7to 'o(1e sa+o (odsje1a $a i+e @je+ake" U stvari, $ji0 $i
$aj+a$je $e '8&'?'je i$je$i;a da je '(ravo ovo# +jese;a ' Bro+&er#' Bis+ar;kova tvr?ava jav$o de+olira$a od stra$e
vlade Csve to ove (rvake $a;io$al$e asti $a7e# $aroda ostavlja (ot('$o rav$od'7$i+" -e?'ti+, 8lo i $esre1a je ako se
$e7to to+' sli$o do#odi ' :'2$o+ Tirol', jer to je 8a $ji0 i8$e$ada (ostala Sveta 8e+lja" Ali 8ato sa+a do+ovi$a +o2e i1i k
vra#'"
Svakako, $a talija$skoj stra$i se do#odilo +$o#o vi7e od jed$o# $e(ro+i7lje$o# do#a?aja ' :'2$o+ Tirol', dok je (ok'7aj
siste+atske de$a;io$ali8a;ije $je+ako# ele+e$ta isto toliko $etaktia$ koliko i (ro&le+atia$" Ali, o$i koji s' dijelo+ krivi
8a to i koji, ' stvari, $e 8$aj' $i7ta o $a;io$al$oj asti svo# $aroda, $e+aj' (rava (rotiv to#a (rosvjedovati" U stvari, to
(ravo (ri(ada sa+o o$i+a koji s' se do sada &orili 8a $je+ake i$terese i ast" A ' @je+akoj je to (ravo (ri(alo isklj'ivo
$a;io$also;ijalistiko+ (okret'"
Isti$ska la2 i $eos$ova$ost svo# to# stvara$ja o(1e# ras(olo2e$ja (rotiv Italije (ostaje jas$a 's(orede li se (ost'(;i Talija$a
s (ost'(;i+a Kra$;'8a, Poljaka, Bel#ija$a;a, Ee0a, >'+'$ja i :'2$i0 Slave$a (rotiv @ije+a;a" To 7to je Kra$;'ska
(rotjerala vi7e od etvrt +ilij'$a @ije+a;a i8 Al8asCNotari$#ije 7to je vi7e lj'di od 'k'($o# &roja sta$ov$ika :'2$o# Tirola,
$e (redstavlja 8a $ji0 $ikakav 'dara;" Kao 7to i0 $i to 7to Kra$;'8i da$as (ok'7avaj' '$i7titi svaki tra# $je+ake
$a;io$al$osti ' Al8asCNotari$#iji $e s(rjeava ' (rijateljeva$j' s Kra$;'sko+, 's(rkos to+e 7to se ti 'dar;i i dalje
$astavljaj' kao od#ovor od stra$e Pari8a" @i to 7to Bel#ija$;i (ro#a$jaj' $je+aki $arod s $e's(oredivi+ fa$ati8+o+L to
7to s' Polja;i +asakrirali (reko
3I" @ije+a;a, i to $a (ot('$o 8vjerski $ai$ is(red (ris't$i0 svjedoka, i0 $i+alo $e '8$e+iravaL to 7to s' o$i,
ko$a$o, (rotjerali $a desetke tis'1a lj'di i8 k'1a i sa 8e+lje, (raktiki sa+o ' ko7'lja+a, i (re&a;ili i0 (reko #ra$i;e, s'
stvari koje &'r2'jske la2$e (rosvjed$ike i rodolj'&e i8 $a7e do+ovi$e $e +o#' dovesti do &ijesa" U stvari, tko #od (o2eli
'(o8$ati (ravi stav ove #r'(e sa+o se +ora sjetiti $ai$a $a koji se i8&je#li;a+a ak i tada (o2eljela do&rodo7li;a" @ji0ova sr;a
s', ' to vrije+e, krvarila isto tako +alo kao i da$as kada s' se deset;i tis'1a $esret$i0 i8&je#li;a (o$ovo 8atekli $a tl' svoje
dra#e do+ovi$e, jed$i+ dijelo+ ' (ravi+ i8&je#liki+ lo#ori+a, da &i (oto+ skitali od jed$o# do dr'#o# +jesta kao
;i#a$i" :a i sada vidi+ (ri8or i8 to# vre+e$a kada s' (rve i8&je#li;e i8 >'0ra do7le ' @je+ak', a 8ati+ &ile '('1iva$e i8
jed$e (oli;ijske '(rave ' dr'#' (o('t veliki0 (rijest'($ika" @e, tada sr;a ovi0 (redstav$ika i 8a7tit$ika $a;io$al$o# &i1a '
:'2$o+ Tirol' 'o(1e $is' krvarila" Ali 8ato kada s' Talija$i (rotjerali jed$o# @ije+;a i8 :'2$o# Tirola, ili +' $a$ijeli
$ekakv' $e(ravd', dr0tali s' $e#od'j'1i (o('t 'vrije?e$i0 (raved$ika $ad ti+ &eskr'('lo8$i+ 8loi$o+ (rotiv k'lt're i
$ajve1i+ &ar&arstvo+ koji je svijet ikada vidio" Kako s' sa+o o$da #ovorili: @je+aki $arod $ikada ra$ije i $i#dje $ije &io
tlae$ tako stra7$i+ i tira$ski+ +etoda+a kao ' ovoj 8e+lji" A 8a(ravo se to sve odvijalo, $arav$o '8 jeda$ i8'8etak, $ai+e, '
sa+oj @je+akoj, od stra$e do+a1i0 tira$i$a"
:'2$i Tirol, ili to$ije (ri(ad$i;i $je+ake $a;io$al$osti $a to+ (odr'j', se +oraj' o'vati 8&o# $je+ako# $aroda, ali '
sa+oj @je+akoj, o$i s' &e8'+$o+ (olitiko+ $e$a;io$al$e $easti, o(1e kor'(;ije, i 'li8iva$ja +e?'$arod$i+
fi$a$;ijski+ #os(odari+a, '&ili dvostr'ko vi7e lj'di $e#o 7to 'o(1e i+a @ije+a;a ' :'2$o+ Tirol'" H$i ostaj' $ije+i ' (o#led'
3I" do 22" lj'di, koji s', (re+a #odi7$joj statisti;i, (ret0od$i0 #odi$a &ili dovede$i do sa+o'&ojstva $ji0ovo+
katastrofal$o+ (olitiko+, a taj &roj, 8ajed$o s dje;o+, i8ra2e$ ' (rosjek', 8a deset #odi$a daleko (rela8i &roj @ije+a;a '
:'2$o+ Tirol'" H$i (oti' e+i#ra;ij', jer $a;io$al$a &'r2oa8ija #os(odi$a Strese+a$$a &ilje2i (orast e+i#ra;ije, i8ra2e$e '
(osto;i+a, kao i8va$reda$ 's(je0 va$jske (olitike" A to o(et 8$ai da svake etiri #odi$e @je+aka #'&i ve1i &roj lj'di od
&roja sta$ov$ika $je+ake $a;io$al$osti :'2$o# Tirola" Ali a&ort'si+a i ko$trolo+ ra?a$ja, i8 #odi$e ' #odi$', o$i '&ij'
dr'#a k$ji#a
!I
#otovo dvostr'ko ve1i &roj lj'di od ;jelok'($o# &roja sta$ov$ika $je+ake $a;io$al$osti ' :'2$o+ Tirol'" I ta #r'(a
$eo(ravda$o se&i daje +oral$o (ravo #ovora ' i+e i$teresa $je+ako# $aroda ' i$o8e+stvo"
Isto tako, ti $je+aki sl'2&e$i;i jadik'j' oko de$a;io$ali8a;ije $a7e# je8ika ' :'2$o+ Tirol', ali 8ato ' sa+oj @je+akoj
de#er+a$i8iraj' $je+aka i+e$a ' Ee0oslovaka, ili ' o$a karakteristi$a (okraji$i Al8asNotari$#iji, i tako dalje, (ro$ala8e1i
sve +o#'1e sl'2&e$e $ai$e i +etode" U stvari, (ostavlje$i s' sl'2&e$i ('toka8i $a koji+a s' ak $je+aki $a8ivi #radova
(revede$i $a e7ki kako &i sl'2ili Eesi+a Ali, to je 8a $ji0 &ilo ' red'" -e?'ti+, kada s' Talija$i (ro+ije$ili sveto i+e
Bre$$er ' Bre$$ero, ' to+e je (re(o8$at i$ koji je 8a0tijevao $eod#odivi $aj2e71i +o#'1i ot(or"
I jeda$ takav s(ektakl svakako $ije tre&alo (ro('stiti kada &i takvi &'r2'jski (atrioti (oeli (adati ' vatr' 8&o# $e8adovoljstva,
(ose&$o kada &i (ris't$i 8$ali da je sve to 8a(ravo sa+o ko+edija" Dl'+aka 'lo#a $a;io$al$e strasti (ristaje $a7oj &estras$oj,
(ro(aloj &'r2oa8iji kao 7to ostarjeloj (rostit'tki (ristaje #l'+iti lj'&av" Sve s' to sa+o (revara$ti i, ' $aj#ore+ sl'aj',
(oka8'je se ' svo+ $ajvjer$ije+ i8da$j' ako se jed$o takvo '8&'?e$je $a?e $a s;e$i ' A'striji" Cr$o 8lat$i (redstav$i;i
sl'2&e$e vlasti, 8a koje je (ret0od$i $je+aki ele+e$t ' Tirol' &io (ot('$o &e8$aaj$a stvar, sada se 'dr'2'j' ' sveto+
$a;io$al$o+ $e8adovoljstv'" Takva at+osfera stvara '8&'?e$je ' svi+ 'sko#r'd$i+ &'r2'jski+ 'dr'2e$ji+a, (ose&$o ako
$ako$ to#a 'j' da i0 2idovi ' to+e (odr2avaj' i i8ra2avaj' svoj' s(re+$ost $a s'djelova$je" To 8$ai da (rosvjed'j' 8ato 7to
8$aj' da 1e i+ (ose&$o ovo# ('ta &iti do('7te$o (ovi7e$i+ to$o+ i8ra8iti svoje $a;io$al$e osje1aje C a da i0 ' to+e $e1e
(red'0itriti 2idovski tisak" @a(rotiv" @a kraj' krajeva, lije(o je kada (o7te$i (redstav$ik &'r2oa8ije (o8iva $a $a;io$al$'
&or&', a ' isto #a vrije+e ak (o0vali -osesa Israela A&ra0a+so$a" U stvari, ak i vi7e od to#a" 2idovske $ovi$e vri7te
8ajed$o s $ji+a, i $a taj $ai$ (o (rvi se ('t 's(ostavlja (ravi &'r2'jskoC$a;io$al$i $je+aki jedi$stve$i fro$t, od
Krotos;0i$a (reko Bea, (a sve do I$s&r';ka, i $je+aki $arod, (olitiki 8a#l'(lje$, ' to+ tre$'tk' se&i do('7ta &iti
8avede$ ovo+ (redstavo+, kao 7to s' si (ret0od$o $je+aka di(lo+a;ija i $je+aki $arod ve1 jed$o+ do('stili &iti
(revare$i i iskori7te$i od stra$e Ha&8&'r#a"
@je+aka je ve1 jed$o+ do('stila da $je8i$a va$jska (olitika &'de odre?e$a isklj'ivo a'strijski+ i$teresi+a" A
ka8$a koj' je 'slijed to#a (retr(jela &ila je stvar$o stra7$a" Te7ko $a+a ako +ladi (okret $je+ako# $a;io$ali8+a do('sti
da (olitik' '&'d'1e odre?'j' teatral$i &r&ljav;i (okvare$e &'r2oa8ije, ili, ' stvari, +arksisti, (ravi $e(rijatelji @je+ake" I
te7ko $a+a ako, ' isto vrije+e, 8a0valj'j'1i (ot('$o+ $era8'+ijeva$j' isti$ski0 +otiva a'strijske dr2ave ' Be', (o$ovo
do&ije+o $ared&e i8 to# ;e$tra" U(ravo 1e to &iti 8adatak @a;io$also;ijalistiko# (okreta, (ri(re+iti 8avr7$i i$ teatral$i0
jadikovki i (ovika i i8a&rati od+jere$ ra8lo# koji 1e '(ravljati &'d'1o+ $je+ako+ va$jsko+ (olitiko+"
Italija, svakako, s$osi krivi;' 8&o# ovo# ;jelok'($o# ra8voja" :a oso&$o s+atra+ da &i &ilo #l'(o i (olitiki $e8relo '('titi
Italiji (rijekor 8&o# i$je$i;e da je (riliko+ (ada A'strije (o+ak$'la svoje #ra$i;e k Bre$$er'" -otivi koji s' je ' to vrije+e
vodili $is' &ili $i7ta 'te+elje$iji od +otiva koje s' jed$o+ odredili &'r2'jski a$eksio$istiki (olitiari, 'klj''j'1i i
#os(odi$a Strese+a$$a, da se (odr2e $je+ake #ra$i;e (rotiv &el#ijsko# 'tvr?e$ja kod -e'se" U svi+ vre+e$i+a
od#ovor$a, (ro+i7lje$a i djelotvor$a vlada (otr'diti 1e se (ro$a1i strate7ki (rirod$e i si#'r$e #ra$i;e" Svakako, Italija $ije
(ri(ojila :'2$i Tirol da &i tako do&ila (ar stoti$a tis'1a @ije+a;a, i Talija$i+a &i svakako vi7e od#ovaralo da s' $a to+ teritorij'
2ivjeli sa+o Talija$i '+jesto @ije+a;a" Zato 7to i0, ' stvari, $ikada (rve$stve$o strate7ka ra8+atra$ja $is' $avela $a
(ostavlja$je #ra$i;e (reko Bre$$era" -e?'ti+, $ijed$a dr'#a dr2ava se $e &i dr'#aije (o$a7ala ' $ji0ovoj sit'a;iji" Zato je
&e8ra8lo2$o kriti8irati ovo o&likova$je #ra$i;a kao takvo, s o&8iro+ $a to da svaka dr2ava +ora odrediti svoje (rirod$e
#ra$i;e (re+a vlastiti+ i$teresi+a, a $e (re+a i$teresi+a dr'#i0" U +jeri ' kojoj (osjedova$je Bre$$era +o2e (osl'2iti
voj$i+ i$teresi+a i ' strate7ke svr0e, $ije &it$o to da li 1e 2" @ije+a;a 2ivjeti '$'tar ove strate7ki 'tvr?e$e i osi#'ra$e
#ra$i;e kao takve ako (o('la;ija 8e+lje o&'0va1a 92 +ilij'$a lj'di, a voj$a se djelotvor$ost $e(rijatelja $a sa+oj toj #ra$i;i
$e '8i+a ' o&8ir" Bilo &i +'drije (o7tedjeti ti0 2" @ije+a;a &ilo kakvo# (ritiska i (risile, i $e $a+etati i+ silo+ stav iji
&i re8'ltat, $a te+elj' isk'stva, &io (ot('$o &e8vrijeda$" Isto tako 8ajed$i;a $aroda $e +o2e &iti iskorije$je$a 8a dvadeset ili
trideset #odi$a, &e8 o&8ira $a (ri+ije$je$e +etode, i da li to $etko 2eli ili $e" @a talija$skoj stra$i, ovjek +o2e od#ovoriti $a
$ai$ da sasvi+ i8vjes$o i8#leda ' (rav' ' to+e da to (rvo&it$o $ije &ila $ji0ova $a+jera, i da se to do#odilo
!!
adolf 0itler
sa+o (o se&i kao (osljedi;a (rovokativ$i0 (ok'7aja stal$o# +ije7a$ja a'strijski0 i $je+aki0 va$jski0 tr'(a ' '$'tar$j' (olitik'
Italije, i (osljedi;a $astali0 $a sa+i+ sta$ov$i;i+a :'2$o# Tirola" To je ' red', jer s', ' stvari, Talija$i (rvo vrlo (o7te$o i
iskre$o (o8dravili (ris'tstvo (ri(ad$ika $je+ake $a;ije ' :'2$o+ Tirol'" Ali, kako se ta+o (ojavio fa7i8a+, stvara$je
$e(rijateljsko# ras(olo2e$ja (re+a Italiji ' @je+akoj i A'striji, $astalo $a te+elj' to# (ri$;i(a, dovelo je do '8aja+$e
$etr(eljivosti koja je ' :'2$o+ Tirol' ko$a$o +orala ostaviti (osljedi;e koje vidi+o da$as" U sve+' ovo+e $ajlo7iji
'tje;aj je i8vr7ilo Udr'2e$je A$dreasa Hofera koje je, '+jesto da @ije+;i+a ' :'2$o+ Tirol' s$a2$o (re(or'i da (oka2'
+'drost i jas$o i+ stavi do 8$a$ja da je $ji0ova +isija &ila i8#raditi +ost i8+e?' @je+ake i Italije, ' $ji+a stvorilo
$ereal$a oekiva$ja ' (o#led' sta$ov$ika :'2$o# Tirola, ali koja s', +e?'ti+, &ila (redodre?e$a 8a (oti;a$je $a#li0
(ote8a" I ako s' 'vjeti i8+ak$'li ko$troli i oti7li ' ekstre+ 8a to je, (rije sve#a, krivo ovo Udr'2e$je" Tko #od je (o('t
+e$e i+ao +$o#o (rilika oso&$o '(o8$ati va2$e la$ove ovo# Udr'2e$ja isto tako +ora &iti 8adivlje$ $eod#ovor$o71' s
kojo+ je ova aso;ija;ija, 'isti$' tako +ale +o1i i s$a#e, +o#la $a$ijeti toliko velik' 7tet'" :er kada se&i ' ;jeli$i (redstavi+
ove likove $a r'kovode1i+ +jesti+a, i 8a+isli+ $eko#a od $ji0 (ojedi$a$o ' 'red' ' +A$;0e$skoj (oli;ijskoj '(ravi,
ra8lj'ti+ se ve1 i $a sa+' (o+isao da s' to +'7kar;i koji $ikada $e &i riskirali svoj' krv i ko2' ist'(a$je+ ' sredi7te do#a?aja
koje $ei8&je2$o vodi ' krvavi rat, &'d'1i da $ji+a do to#a 'o(1e $ije stalo, kao 'ostalo+ $i do sa+e $je+ake $a;ije" U
stvari, to je sa+o (ita$je od#ovaraj'1i0 sredstava 8a 8&'$jiva$je i 8&rk' ' jav$osti (rotiv Italije, (ose&$o ' @je+akoj" Zato
7to je '(ravo to o$aj te+elj$i ele+e$t koji 8a$i+a ov' #os(od'" Pa i8 to# ra8lo#a (ostoji i8vjes$a os$ova 8a o(ravda$je
talija$ske (ri+jed&e da 1e, &e8 o&8ira $a to kakav tret+a$ @ije+;i i+ali ' :'2$o+ Tirol', o$i 'vijek (ro$a1i $eko
od#ovaraj'1e sredstvo 8a '8$e+irava$je jav$osti, jer je to '(ravo o$o 7to 2ele" I '(ravo i8 to# ra8lo#a 7to ' @je+akoj
da$as, isto kao i ' Italiji, i8vjes$i ele+e$ti i+aj' i$teres '$i7titi ra8'+ijeva$je i8+e?' ovi0 $a;ija svi+ sredstvi+a, &ila &i
d'2$ost +'dri0 lj'di da odstra$e ta sredstva od $ji0 7to je dalje +o#'1e, ak i 's(rkos o(as$osti da 1e to i dalje (ok'7avati"
S'(rot$a stvar &i i+ala s+isla sa+o o$da kada ' @je+akoj $e &i &ilo $iko#a tko &i sk'(io 0ra&rosti 8a 8a#ovara$je
ra8'+ijeva$ja $as'(rot svi+ ti+ a#itatori+a" To, +e?'ti+, $ije sl'aj" @a(rotiv, 7to se da$a7$ja Italija vi7e tr'di i8&je1i
i$;ide$te, to je $je8i$i+ (rijatelji+a ' @je+akoj lak7e jav$o+ +$ije$j' i8lo2iti i$i;ijatore +r2$je, de+askirati li;e+jerje
$ji0ovi0 ra8lo#a, i 8a'staviti $ji0ov' aktiv$ost trova$ja $aroda" Ali, ako ' Italiji 8aista vjer'j' kako $ikako $e +o#' (ro$a1i
$eki ko+(ro+is ' (o#led' ;jelok'($e #ala+e, (ovika i 8a0tjeva stra$i0 or#a$i8a;ija, i da to $e vide kao ka(it'la;ij' ve1 kao
+o#'1i dalj$ji (orast aro#a$;ije ti0 ele+e$ata, o$da se $eki $ai$i +o#' (ro$a1i" U stvari, takva o&ve8a +o#la &i se '
os$ovi (ri(isati o$i+a koji $e sa+o da $is' 'klj'e$i ' to 7ire$je +r2$je ve1, $a(rotiv (rijatelji s' koji se 8ala2' 8a
ra8'+ijeva$je s Italijo+ i @je+ako+, i sa+i vode $aj2e71' &or&' (rotiv trovaa jav$o# +$ije$ja ' @je+akoj"
<a$jsko(olitiki ;ilj @a;io$also;ijalistiko# (okreta $e+a $ikakve ve8e $i s eko$o+ijo+ $i s &'r2'jsko+ (olitiko+ #ra$i;a"
Teritorijal$i ;ilj $a7e# $aroda 1e kao i '&'d'1e, &iti odre?iva$je $je#ovo# ra8voja, koji #a $ikada $e &i tre&ao dovesti '
s'ko& s Italijo+"
-i isto tako $ikada $e1e+o 2rtvovati krv $a7e# $aroda 8&o# +ali0 korek;ija #ra$i;a, ve1 sa+o 8&o# teritorija, i to ' ;ilj'
$je#ovo# dalj$je# (ro7ire$ja i odr2a$ja" Taj ;ilj $as vodi ' (rav;' istoka" Isto$e o&ale Baltiko# +ora s' 8a @je+ak' o$o
7to je Sredo8e+$o +ore 8a Italij'" S+rt$i $e(rijatelj dalj$je# ra8voja @je+ake, ' stvari ak i ' (o#led' sa+o# odr2a$ja
jedi$stva $a7e# >ei;0a, je Kra$;'ska, ' istoj +jeri kao 7to to (redstavlja i 8a Italij'" @a;io$also;ijalistiki (okret se $ikada
$e1e 8a$ositi (ovr7$i+ i $i7tav$i+ (ovi;i+a: 0'ra) @e1e 8ve;kati +ae+" @je#ovi lideri s', #otovo &e8 i8'8etaka,
i8'8et$o svjes$i i '(o8$ati s (rirodo+ rata kakav o$ ' stvari jest" Sto#a, o$ $ikada $e1e (rolijevati krv $i 8a kakav dr'#i
;ilj osi+ 8a o$aj koji sl'2i ;jelok'($o+ &'d'1e+ ra8voj' $a7e# $aroda" Z&o# to#a o$ od&ija (rovo;irati rat s Italijo+ 8&o#
is(ravlja$ja #ra$i;a, koje je 8a(ravo s+ije7$o ' (o#led' $je+ake ras'tosti ' E'ro(i" @a(rotiv, o$ 2eli 8a'vijek (rivesti
kraj' sve $esret$a te'to$ska stre+lje$ja ka j'#', i 2eli 8ast'(ati $a7e i$terese tako da kre$' ' $ovo+ (rav;', koji 1e
o+o#'1iti rje7e$je teritorijal$o# (ita$ja 8a $a7 $arod" Hvi+ oslo&o?e$je+ i i8vo?e$je+ @je+ake i8 (erioda ro(stva i
8avis$osti, +i se tako?er, (rije sve#a, &ori+o 8a $je8i$ (re(orod, (a $a taj $ai$, i 8a $je+ak' ast" Ako da$a7$ja Italija
vjer'je da &i se (ro+je$a ' :'2$o+ Tirol' +o#la s+atrati ka(it'la;ijo+ (red stra$i+ s'dio$i;i+a, koja (rito+ $e &i vodila
2elje$o+ ra8'+ijeva$j', $eka o$da (rovede t' (ro+je$' isklj'ivo 8&o# o$i0 lj'di ' @je+akoj koji se 8ala2' 8a
ra8'+ijeva$je s Talija$i+a C i $a taj $ai$ i0 (ot('$o o(ravdavaj' C a koji $e sa+o da se od&ijaj' ide$tifi;irati sa
8a#ovarai+a $e(rijateljstva, ve1, ' stvari, #odi$a+a vode 2estok'
dr'#a k$ji#a
!4
&or&' (rotiv ti0 ele+e$ata i koji (ri8$aj' s'vere$a (rava talija$skoj dr2avi kao $e7to 7to joj $aj(rirod$ije (ri(ada"
@je+akoj je isto tako va2$o ostati (rijatelj s Italijo+, kao 7to je Italiji va2$o to ostati s @je+ako+" I '(ravo tako kao 7to
je fa7i8a+ talija$sko+ $arod' dao $ov' vrijed$ost, isto tako se vrijed$ost $je+ako# $aroda $e +o2e '&'d'1e (ro;je$jivati
$a te+elj' $je#ovo# tre$'t$o# sta$ja, ve1 (re+a s$a8i koj' je tako esto iska8ivao ra$ije ' (ovijesti i koj', +o2da, s'tra +o2e
(o$ov$o (oka8ati"
Pre+a to+e, kao 7to je 8a @je+ak' skla(a$je (rijateljstva sa Italijo+ vrijed$o 2rtve, isto toliko i 8a Italij' 8$ai $je+ako
(rijateljstvo" Bila &i to 8aista (rava sre1a 8a o&a $aroda ako te s$a#e ' o&je 8e+lje, koje s' $osio;i ove s(o8$aje, &'d' +o#le
(osti1i od$os ('$ ra8'+ijeva$ja" Gakle, kao 7to je ' @je+akoj (oti;a$je $e(rijateljstva (re+a Italiji od#ovor$o 8a ov'
$esret$' +r2$j', isto tako i $a Italiji le2i od#ovor$ost ako, ' (o#led' i$je$i;e da je ' @je+akoj stvore$ ra8dor i da se
odvija &or&a (rotiv $a(adaa $e(rijateljsko# ras(olo2e$ja, i sa+a $e (od'8+e sve 7to je ' $je8i$oj +o1i da i+ ta sredstva
istr#$e i8 r'k'"
Ako se fa7istiki re2i+ svojo+ ra8&orito71' i8&ori i 's(ije B6 +ilij'$a @ije+a;a (retvoriti ' (rijatelje Italije, to 1e o$da &iti
8$aaj$ije i vrjed$ije od (od'ava$ja 2" lj'di da (osta$' lo7i Talija$i"
@a slia$ $ai$ je &io $eos$ova$ stav Italije koji+ se &ra$ilo 'jedi$je$je A'strije s @je+ako+" <e1 sa+a i$je$i;a da se
Kra$;'ska (rve$stve$o 8ala2e 8a t' 8a&ra$' $ei8&je2$o &i tre&alo dovesti do to#a da >i+ 8a'8+e s'(rota$ stav &'d'1i da
se Kra$;'ska $ije odl'ila 8a taj korak kako &i to, $a $eki $ai$, koristilo Italiji, ve1 (rije $adaj'1i se da 1e joj ti+e $a$ijeti
7tet'" Postoje, (rije sve#a, dva ra8lo#a koji s' $aveli Kra$;'sk' da se svi+ sredstvi+a &ori (rotiv 'jedi$je$ja: (rvo, 8ato 7to
je $a taj $ai$ 0tjela s(rijeiti jaa$je @je+ake, i dr'#o, 8ato 7to je 'vjere$a da 1e jed$o# da$a +o1i ' a'strijskoj dr2avi ste1i
8e+lj' la$i;' 8a fra$;'sko J e'ro(ski save8" Gakle, >i+ $e &i tre&ao i+ati il'8ije o to+e da je fra$;'ski 'tje;aj ' Be'
daleko (res'd$iji $e#o $je+aki, a ka+oli talija$ski" Kra$;'ski (ok'7aj da (re&a;i sjedi7te Ni#e $aroda ' Be, ako je to
ikako +o#'1e, (roi8la8i sa+o i8 $a+jere da ojaa ko8+o(olitski karakter ovo# #rada kao takvo#, i da #a dovede ' ve8' sa
8e+ljo+ iji karakter i k'lt'ra $aila8e $a jai oda8iv ' da$a7$joj at+osferi koja vlada ' Be', $e#o ' $je+ako+ >ei;0'" I
kako se ' a'strijski+ (rovi$;ija+a o8&ilj$o te2i k '$iji, s isto se tako +alo o8&ilj$osti ta stre+lje$ja s0va1aj' ' Be'"
@a(rotiv, ako ' Be' 8aista '8i+aj' ' o&8ir idej' o '$iji to 'vijek i$e sa+o 8ato da &i se i8v'kli i8 $eke fi$a$;ijske te7ko1e,
s o&8iro+ $a to da je Kra$;'ska o$da (rije s(re+$a (r'2iti r'k' dr2avi od (ovjere$ja" -e?'ti+, (ost'($o 1e sa+a ova ideja
o '$iji (res'7iti kako &'de do7lo do '$'tar$je ko$solida;ije a'strijske federa;ije i kada Be vrati svoj' do+i$a$t$'
(o8i;ij'" Povr0 sve#a to#a, (olitiki ra8voj ' Be' (ret(ostavlja jaa$je a$titalija$sko# i a$tifa7istiko# karaktera, dok
+arksi8a+ ' A'striji otvore$o (oka8'je velik' $aklo$ost (re+a Kra$;'skoj"
Tako 1e i$je$i;a da je ' to vrije+e for+ira$je '$ije $a sv' sre1' &ilo s(rijee$o djelo+i$o (o+o1' Italije, jed$o# da$a dovesti
do to#a da se karika koja $edostaje i8+e?' Pra#a i :'#oslavije stavi ' s'stav fra$;'sko# save8a"
Za Italij' je +e?'ti+, s(rjeava$je a'strijsko# save8a s @je+ako+ &ilo (o#re7$o $a (si0olo7ko+ $ivo'" Fto je a'strijska
dr2ava (ostajala rasko+ada$ija, to s' o#ra$ie$ije (ostajali $je8i$i va$jsko(olitiki ;iljevi" Cilj va$jske (olitike, (ro+atra$
' 7ire+ ko$tekst', $ije se +o#ao oekivati od dr2av$e str'kt're koja te7ko da je i+ala P kvadrat$i0 kilo+etara i jedva =
+ilij'$a sta$ov$ika" Ga je $je+aka A'strija (ri(oje$a @je+akoj 3434"C342" #odi$e, te$de$;ije $je8i$e (olitike +isli &i
(ost'($o &ile odre?e$e veliki+ (olitiki+ ;iljevi+a @je+ake, koji s' &are+ &ili +o#'1i, to jest, real$i 8a $a;ij' od #otovo
I"" sta$ov$ika" S(rjeava$je ovo# do#a?aja ' to vrije+e 'daljilo je va$jsk' (olitik' s ve1i0 ;iljeva i o#ra$iilo j'
$a stare i $e8$at$e reko$str'ktiv$e ideje A'strije" Sa+o je $a taj $ai$ &ilo +o#'1e da (ita$je :'2$o# Tirola (o(ri+i tako
veliki 8$aaj" :er &'d'1i da je A'strija &ila tako +ala dr2ava, &ila je &are+ dovolj$o velika da &'de $ositelj
va$jsko(olitike ideje koja je &ila isto tako +ala, kao 7to je $as'(rot to+e, +o#la (olako 8atrovati (olitiko +i7lje$je ;ijele
@je+ake" Fto s' (olitike ideje A'strije (ostajale o#ra$ie$ije 8&o# vlastite teritorijal$e o#ra$ie$osti, to s' se lak7e
+o#le ra8vijati ' (ro&le+e, koji s' svakako &ili od 8$aaja 8a ov' dr2av', ali koji se $is' +o#li (ro+atrati kao (res'd$i '
for+ira$j' $je+ake va$jske (olitike 8a $je+ak' $a;ij'"
4
adolf 0itler
Italija &i se tre&ala 8ala#ati 8a save8 A'strije s @je+ako+ ako $i i8 jed$o# dr'#o# ra8lo#a, o$da 8ato da &i $advladala
fra$;'ski s'stav save8$i7tva ' E'ro(i" H$a &i to isto tako tre&ala 'i$iti kako &i '8rokovala ra8voj dr'#i0 8adataka 8a
$je+ak' (olitik' #ra$i;a, koji &i se (ojavili kao (osljedi;a $je8i$o# 'klj'iva$ja ' veliki >ei;0"
Ftovi7e, ra8lo8i koji s' jed$o+ (otakli Italij' da 8a'8+e stav (rotiv save8a $is' sasvi+ jas$i" @i da$a7$ja A'strija $iti
da$a7$ja @je+aka $e +o#' se $ikada i $i ' ko+ sl'aj' s+atrati voj$i+ (rotiv$iko+ Italije" -e?'ti+, ako Kra$;'ska i
's(ije okre$'ti (rotiv Italije 8ajed$iki save8 ' E'ro(i, ' koje+ &i 'estvovale A'strija i @je+aka, voj$a sit'a;ija se $i
tada $e &i i8+ije$ila &e8 o&8ira $a to da li je A'strija $eovis$a ili je s @je+ako+" Ftovi7e, ' sve+' to+e io$ako $e +o2e
&iti rijei o (ravoj $eovis$osti s tako +alo+ str'kt'ro+" A'strija 1e 'vijek &iti (odre?e$a 'tje;aji+a vrlo s$a2$i0 dr2ava"
Fvi;arska se $e +o2e (oka8ati kao 8e+lja koja se to+e (rotivi, &'d'1i da ras(ola2e +o#'1$osti+a 8a sa+ostala$ o(sta$ak,
(a ak i sa+o $a te+elj' t'ristiko# (ro+eta" Za A'strij' to ve1 $ije +o#'1e 8&o# dis(ro(or;ije ka(itala ove 8e+lje s
&roje+ ;jelok'($o# sta$ov$i7tva" -e?'ti+, &e8 o&8ira $a stav A'strije (re+a Italiji, ' sa+oj i$je$i;i $je8i$e e#8iste$;ije
ve1 le2i (o&olj7a$je voj$oCstrate7ko# (olo2aja Ee0oslovake, koja jed$o# da$a $a ovaj ili o$aj $ai$, +o2e 8a'8eti oevid$o
$e(rijateljski stav (re+a (rirod$o+ save8$ik' Italije kao takve: -a?arskoj" Za Talija$e, voj$i i (olitiki ra8lo8i &i #ovorili '
(rilo# to+e da se 8a&ra$a skla(a$ja save8a s+atra &are+ $ei+e $e&it$i+, ako $e i $ei+e 7to $e od#ovara svrsi" @e +o#'
8aklj'iti ovo (o#lavlje, a da $e 'tvrdi+ detalj$o tko je ' &iti kriv 7to (ita$je :'2$o# Tirola 'o(1e (ostoji"
Za $as $a;io$also;ijaliste, (olitiki, odl'ka je do$ese$a" I ko$a$o ja C koji sa+ 2estoki (rotiv$ik to#a da se +ilij'$i
@ije+a;a dov'k' $a rati7te i da t' iskrvare 8&o# i$teresa Kra$;'ske, a da ' sve+' to+e @je+aka $e+a $ikakv' korist, koj'
&i s o&8iro+ $a krvave 2rtve tre&ala i+ati C ja tako?er od&a;'je+ stajali7te da je ' to+e (res'd$a &ila $a;io$al$a ast" :er $a
te+elj' to# stajali7ta, ja &i0 '&r8o +orao kre$'ti ' (o0od (rotiv Kra$;'ske, koja je ;jelok'($i+ svoji+ (o$a7a$je+ 'vrijedila
ast @je+ake $a sasvi+ dr'#aiji $ai$ $e#o Italija" :a sa+ ' 'vod' ove k$ji#e ve1 7ire (rika8ao i 'ka8ao $a +o#'1$ost
for+'lira$ja va$jske (olitike $a te+elj' $a;io$al$e asti, tako da ovdje dalje $e+a (otre&e 8a'8i+ati stav (re+a to+e" Ako
da$as ' #r'(a+a lj'di koji (rosvjed'j' (rotiv (ostoji te2$ja da se ovaj $a7 stav (redstavi kao i8daja i odri;a$je od :'2$o# Tirola,
to &i se +o#lo (oka8ati kao isti$ito sa+o ' sl'aj' da, $eovis$o o $a7e+ stajali7t', :'2$i Tirol 'o(1e $ije &io i8#'&lje$, ili da
je tre&ao &iti vra1e$ dr'#o+ Tirol' ' $eko do#led$o vrije+e ' &'d'1$osti" Zato se osje1a+ (risilje$i+ da jo7 jed$o+ '
ovo+ i8la#a$j' to$o 'tvrdi+ tko je &io taj koji je i8dao :'2$i Tirol i (osredstvo+ iji0 (ost'(aka je to (odr'je i8#'&lje$o
8a @je+ak'" :'2$i Tirol je i8da$ i i8#'&lje$ aktiv$osti+a o$i0 stra$aka koje s', svoji+ d'#otraj$i+ 8ala#a$je+ 8a +ir,
osla&ile ili (ot('$o o&e8vrijedile or'2a$e s$a#e $je+ako# $aroda, koje s' +' &ile $eo(0od$e kako &i se afir+irao '
E'ro(i, i, (ost'(aj'1i $a taj $ai$, (otko(ale i sr'7ile $je#ov' s$a#' $eo(0od$' kako 8a (o&jed', tako i 8a o'va$je
:'2$o# Tirola ' (res'd$o+ tre$'tk'"
Te stra$ke, koje s' d'#otraj$i+ 8ala#a$je+ 8a +ir (otko(ale +oral$i i etiki te+elj $a7e# $aroda, (rije sve#a s' '$i7tile
$je#ov' vjer' ' $je#ovo (ravo $a o&ra$'"
Tako je :'2$i Tirol tako?er i8da$ od o$i0 stra$aka koje s', kao tako8va$e Stra$ke 8a o'va$je i o&ra$' dr2ave i $a;ije,
#ledale $a ov' aktiv$ost (ot('$o rav$od'7$o ili, &are+, $is' (r'2ale o8&ilja$ ot(or" Iako i$direkt$o, o$e s' isto tako
(osl'2ile kao +ediji ('te+ koji0 je do7lo do sla&lje$ja $a7e# $aroda i $je#ove s$a#e i s(oso&$osti 8a o&ra$'"
:'2$i Tirol je i8da$ i i8#'&lje$ aktiv$osti+a o$i0 (olitiki0 stra$aka koje s' $je+aki $arod svele $a +ario$et' 0a&s&'r7ke
ideje o velikoj +o1i i koje s', '+jesto da @je+akoj (ostave va$jsko(olitiki ;ilj $a;io$al$o# 'jedi$je$ja, ' o&ra$i i
o'va$j' a'strijske dr2ave vidjele +isij' $je+ako# $arodaL koje s' sto#a tako?er ' vrije+e +ira, desetlje1i+a sa+o
(ro+atrale kako Ha&s&'r8i siste+atski (rovode de#er+a$i8a;ij', (o+a2'1i i+ 8a(ravo ' to+e" @a taj $ai$ s' i o$e od#ovor$e
8&o# to#a 7to je @je+aka 8a$e+arila rje7ava$je a'strijsko# (ita$ja i $ije &ila odl'$a (o (ita$j' s'rad$je" U to+ se sl'aj'
:'2$i Tirol +o#ao sa'vati 8a $je+aki $arod" :'2$i Tirol je i8#'&lje$ 8&o# o(1e &es;ilj$osti i $edostatka &ilo kakvo# (la$a
$je+ake va$jske (olitike, koja se 3439" #odi$e isto tako (ro7irila i $a 'tvr?iva$je (ro+i7lje$i0 rat$i0 ;iljeva, ili $a $ji0ovo
s(rjeava$je"
dr'#a k$ji#a
43
:'2$i Tirol s' i8dali tijeko+ rata o$i koji $is' s'ra?ivali $a +aksi+al$o+ jaa$j' $je+ako# ot(ora i a#resiv$e sile, kao i stra$ke
koje s' $a+jer$o (arali8irale $je+ake s$a#e ot(ora, ali i o$i koji s' to tolerirali"
:'2$i tirol je i8#'&lje$ 8&o# $es(oso&$osti da se ak i 8a vrije+e rata (reorije$tira $je+aka va$jska (olitika i s(asi $je+aki
'dio ' a'strijskoj dr2avi $e (ri8$ava$je+ +o1$e 0a&s&'r7ke dr2ave" :'2$i Tirol je i8#'&lje$ i i8da$ aktiv$osti+a o$i0 koji s'
tijeko+ rata 7irili la2$e $ade o +o#'1e+ (osti8a$j' +ira &e8 (o&jede, koji s' slo+ili +oral$' s$a#' $je+ako# $aroda 8a
(r'2a$je ot(ora i koji s' '+jesto s(re+$osti da (oved' rat do$ijeli re8ol';ij' o +ir' koja je &ila katastrofal$a 8a @je+ak'"
:'2$i Tirol je i8#'&lje$ tako 7to s' #a i8dale o$e stra$ke i lj'di koji s' ak i 8a vrije+e rata la#ali $je+ako+ $arod' o to+e
da A$ta$ta $e+a $ikakvi0 i+(erijal$i0 ;iljeva i $a taj $ai$ #a o&+a$'li, 'daljili #a od &e8'vjet$e (otre&e (r'2a$ja ot(ora i
ko$a$o #a $aveli da vi7e vjer'je A$ta$ti $e#o o$i+a koji s' (odi#li #las ' 8$ak '(o8ore$ja" :'2$i Tirol je, dalje, i8#'&lje$
8&o# (oste(e$o# sla&lje$ja i '$i7tava$ja fro$ta, 8a koji se tre&ala (o&ri$'ti do+ovi$a i 8ato 7to s' (revara$tske i8jave
WoodroT Wilso$a 8a#adile $ai$ $a koji se ra8+i7ljalo ' @je+akoj" :'2$i Tirol je i8da$ i i8#'&lje$ aktiv$osti+a o$i0
stra$ka i o$i0 lj'di koji s', (oev7i sa savjes$i+ (ri+jed&a+a $a ra'$ voj$e sl'2&e, (a sve do or#a$i8a;ije voj$i0
7trajkova, '$i7tili vojs;i osje1aj da se $'2$o +ora &oriti i i8&oriti 8a (o&jed'"
:'2$i Tirol je i8da$ i i8#'&lje$ or#a$i8a;ijo+ i i8vr7e$je+ st'de$sko# 8loi$a, kao i k'kaviko+ i (re8ira vrijed$o+
tolera$;ijo+ ovo# &esra+$o# (o$a7a$ja tako8va$i0 @a;io$al$i0 s$a#a 8a o'va$je dr2ave"
:'2$i Tirol je i8#'&lje$ i i8da$ &esra+$i+ (o$a7a$je+ lj'di i stra$ka koji s', $ako$ (ada, oskvr$'li ast @je+ake, '$i7tili
sa+o(o7tova$je $a7e# $aroda (red svijeto+ i $a taj $ai$ sa+o o0ra&rili $a7e (rotiv$ike ' (ostavlja$j' jo7 ve1i0 8a0tjeva"
I8#'&lje$ je, dalje, 8&o# $edostoj$o# k'kavil'ka $a;io$al$oC&'r2'jski0 stra$aka i (atriotski0 save8a, koje s' se sv'da
'$a(rijed sra+ot$o (redavale i8 (odlosti i (okvare$osti"
:'2$i Tirol je ko$a$o i8#'&lje$ i i8da$ (ot(isiva$je+ +irov$o# '#ovora, a ti+e i sl'2&e$i+ (ri8$a$je+ da je taj teritorij
i8#'&lje$"
Sve $je+ake stra$ke 8ajed$o s' krive 8a to" @eke s' svjes$o i $a+jer$o '$i7tile @je+ak', a dr'#e s' to 'i$ile o(1e
(o8$ato+ $es(oso&$o71' i k'kavil'ko+ koji je dose8ao do $e&a, kao i ti+e 7to $e sa+o da $is' (od'8ele $i7ta kako &i
8a'stavile o$e koji s' '$i7tavali &'d'1$ost @je+ake, ve1 7to s', $a(rotiv, &ili 8a(ravo $ji0ova (rod'2e$a r'ka, $es(oso&$i
da '$'tar$j' i va$jsk' (olitik' (oved' ' dr'#o+ (rav;'" @ikada ra$ije $ijeda$ $arod $ije &io (ovede$ ' to+ s+jer' da se
(o('t $je+ako#, '$i7ti takvi+ sklo(o+ (odlosti, $iskosti, k'kavil'ka i #l'(osti"
Hvi0 da$a $a+ se 'ka8ala (rilika da 8aviri+o ' aktiv$osti i djelotvor$ost ove stare @je+ake ' (odr'j' va$jske (olitike
(rika8a$e ' djel' >at$i +e+oari, #lav$o# 8a(ovjed$ika a+erike o&avje7taj$e sl'2&e, #os(odi$a Kl=$$a"
Gaje+ rije &'r2'jski+ de+okratski+ $ovi$a+a ' (o#led' ove stvari sa+o ' ;ilj' &olje# ra8'+ijeva$ja"
.2B" li($ja 342!" #odi$e/
Kako je A+erika '7la ' rat
Kl=$$ (i7e o di(lo+atskoj taj$oj sl'2&i
Hd E" <" Elvi$a, do(is$ika -A$;0e$ Natest @eTs C Ci$;i$$ati, sredi$o+ li($ja
Willia+ :"Kl=$$ o&javio je dio svoji0 >at$i0 +e+oara ' tjed$ik' Ni&ert=, koji je ovdje dosta ita$" Tijeko+ rata, Kl=$$ je &io 7ef
Taj$e sl'2&e Sjedi$je$i0 Gr2ava" Sl'2&a o&'0va1a ;ijel' 8e+lj' i i8va$red$o je or#a$i8ira$a" U vrije+e +ira, o$a
(rve$stve$o radi kao oso&$a 8a7tita Predsjed$ika" @je8i$a d'2$ost je a$#a2irati se #dje
42
adolf 0itler
#od je ' #lav$o+ #rad' dr2ave $eo(0od$a 8a7tita, ili #dje se $je8i$o (ris'tstvo s+atra (otre&$i+" H$a (od stal$i+ $ad8oro+
dr2i sve s'+$jive ele+e$te 8a koje (ostoje i$di;ije da s' ' ve8i s (olitiki+ te$de$;ija+a $e(rijateljski $astroje$i+ (re+a
vladi i $je8i$i+ (redstav$i;i+a" Tijeko+ rata, $je8i$ os$ov$i 8adatak &io je dr2ati $a ok' sve o$e koji +a$jeCvi7e jas$o i
#las$o ist'(aj' (rotiv rata, ili o$e $a koje se sa+o s'+$jalo da se $e sla2' s Wilso$ovo+ rat$o+ (olitiko+" @ije+;i s' tako?er
'2ivali (ose&$' (a2$j' i ' to vrije+e s' +$o#i '(ali ' 8a+ke koje je sv'da (ostavljala Save8$a taj$a sl'2&a"
I8 Kl=$$ovi0 +e+oara, +e?'ti+, sa8$aje+o da je Taj$oj sl'2&i &ila dodijelje$a vrlo va2$a +isija ak i +$o#o (rije $e#o 7to
s+o '7li ' rat" Dodi$e 3436", ('$e dvije #odi$e (rije o&jave rata, $aj'i$kovitiji str'$ja;i 8a telefo$ske ko+'$ika;ije
ok'(ili s' se ' Was0i$#to$', #dje i+ je 8ada$o srediti, od$os$o o8v'iti vode1e telefo$ske li$ije ' $je+akoj i a'strijskoj
a+&asadi $a takav $ai$ kako &i sl'2&e$i;i Taj$e sl'2&e +o#li (risl'7kivati svaki ra8#ovor i8 &ilo koje# i8vora koji se vodi
i8+e?' a+&asadora i $ji0ovo# oso&lja, kao i svaki (o8iv i8 a+&asadorski0 'reda" So&a je (ostavlje$a tako da s' sve 2i;e
&ile (ove8a$e $a #e$ijala$ $ai$, 8&o# e#a $ijeda$ ra8#ovor $ije +o#ao &iti (ro('7te$" Nj'di i8 sl'2&e s' ' toj so&i sjedili da$
i $o1, diktiraj'1i to 7to s' 'li ste$o#rafi koji s' sjedili (ored $ji0" Svake $o1i 7ef Ureda taj$e sl'2&e, to jest, a'tor la$ka '
Ni&ertij', (ri+ao je ste$o#ra+e svi0 ra8#ovora o&avlje$i0 ' (osljed$ja dvadeset etiri sata, tako da je te iste veeri +o#ao
dati $ajva2$ije i$for+a;ije -i$istarstv' va$jski0 (oslova i (redsjed$ik' Wilso$'"
I+aj+o ' vid' vrije+e kada je ta i$stala;ija stvore$a, (oetko+ 3436" #odi$e, to jest, ' vrije+e kada s' Sjedi$je$e Gr2ave
jo7 'vijek &ile ' +ir' s @je+ako+ i A'stroCU#arsko+, a Wilso$ $e'+or$o (otvr?ivao kako $e+a $ikakve $e(rijateljske
$a+jere (re+a @je+akoj i $je+ako+ $arod'" To je tako?er &ilo vrije+e kada $je+aki a+&asador ' Was0i$#to$', #rof
Ber$storff, $ije (ro('stio $ijed$' (rilik' da iska2e d'2$o (o7tova$je Wilso$ovo+ (rijateljsko+ ras(olo2e$j' i s'osje1a$j'
8a @je+ak' i $je+aki $arod" To je isto tako &ilo vrije+e kada je Wilso$ svo+ (ovjere$ik' Bar';0' dao $ared&' o
8a(oi$ja$j' (ost'($e +o&ili8a;ije i$d'strije 8a ratL tako?er vrije+e ' koje+ je (ostajalo sve oevid$ije, kao 7to je a+eriki
(ovjes$iar Harr= El+er Bar$es istak$'o ' svojoj k$ji8i H$ t0e Hri#i$s Hf T0e Dreat War, da je Wilso$ vrsto odl'io '1i
' rat i odlo2io i8vr7e$je svoji0 &or&e$i0 (la$ova sa+o 8ato 7to je (rvo tre&alo (rido&iti jav$ost 8a $ji0"
Kl=$$ovi +e+oari +oraj' ko$a$o od&a;iti (ola8$' (ret(ostavk' i8 $e(ro+i7lje$o# #ovorka$ja da je Wilso$ &io #'r$'t '
rat (rotiv svoje volje, $je+aki+ (od+or$iki+ rato+" Prisl'7kiva$je telefo$a ' $je+akoj a+&asadi se odvijalo '8
$je#ovo 8$a$je" I to sa8$aje+o i8 Kl=$$ovi0 +e+oara" A'tor dodaje da je tako (rik'(lje$ +aterijal (rotiv @je+ake '
velikoj +jeri do(ri$io kraj$je+ slo+'" Taj (odatak +o2e doka8ati sa+o da je to ' Wilso$ove r'ke stavilo sredstva 8a
(rido&iva$je jav$osti 8a rat, koji je d'#o (la$irao" I, ' stvari, taj +aterijal +' je ' (ot('$osti i savr7e$o od#ovarao ' te svr0e"
-e+oari (ot('$o (otvr?'j' o$o 7to se i dalje +ora re1i, da je @je+aka ' to vrije+e &ila (redstavlje$a ' Was0i$#to$' $a
$evjerojat$o $eko+(ete$ta$ i $edostoja$ $ai$" Ako (roita+o ' jed$o+ (o#lavlj' kako Kl=$$ i8$osi da ste$o#rafski i8vje7taji,
svakod$ev$o (ri(re+a$i 8a $je#a, sadr2e dovolj$o +aterijala da jeda$ odvjet$ik 8a &rakora8vod$e (ar$i;e +jese;i+a i+a (osla,
o$da stjee+o (redod2&' o to+e 7to se 8&ivalo"
Taj$a sl'2&a je dr2ala 2e$e a#e$te ' Was0i$#to$' i @eT Uork', iji je 8adatak &io is(itati la$ove $je+ake a+&asade,
'klj''j'1i i Ber$storffa, kad #od &i se $e7to va2$o do#odilo" :ed$a od ti0 2e$a a#e$ata i+ala je l'ks'8$i a(art+a$ '
Was0i$#to$', ' koje+ s' se sastajali +'7kar;i i 2e$e i #dje je (ovre+e$o ak i dr2av$i taj$ik Na$si$# $avra1ao kako &i 'o
$ovosti" @a @ov' #odi$', 343B", kada je #lav$i+ #rado+ odjek$'la vijest o to+e da je (oto$'o ('t$iki &rod Persia,
Ber$storff je telefo$ski+ ('te+ ko$taktirao (et 2e$a, jed$' 8a dr'#o+, kako &i i+ '('tio ko+(li+e$te i 8a'8vrat (ri+io
iste, +ada je, ' (o#led' ras(olo2e$ja koje je vijest o (ota(a$j' Persije ostavila ' -i$istarstv' va$jski0 (oslova i ' Bijeloj
K'1i, 8aista i+ao daleko o8&ilj$ija (osla" :ed$a od da+a je Ber$storffa o&as'la ko+(li+e$ti+a ' (o#led' to#a da je sjaja$
lj'&av$ik i da 1e to 'vijek &iti, ak i kada +' &'de sto #odi$a" @i (reostala #os(oda i8 a+&asade $is' &ila dr'#aija" :eda$,
ko#a je Kl=$$ okarakteri8irao kao $aj&olje# di(lo+atsko# (o+o1$ika ' a+&asadi, i+ao je (rijatelji;' ' @eT Uork', koja je &ila
'da$a, i s kojo+ je o$ svakod$ev$o ra8#ovarao telefo$o+, 7to je svaki ('t $je+aki >ei;0 ko7talo dvadeset dolara, i koj'
je esto (osje1ivao" H$ joj je is(riao sve 7to se do#odilo, $ako$ e#a se o$a (o&ri$'la t' i$for+a;ij' dostaviti $a (rava
+jesta" Eak i (roste (ri+jed&e o Wilso$' i $je#ovi+ dr'2i;a+a s' stvore$e tijeko+ telefo$sko# ra8#ovora, (a tako &e8
te7ko1a +o2e+o 8a+isliti kako ras(olo2e$je Bijele K'1e (re+a
dr'#a k$ji#a
45
@je+akoj 'o(1e $ije (ostalo (rijateljskije"
I8 ra8#ovora vo?e$o# (oetko+ o2'jka 343B" #odi$e, sa8$aje+o koliko s' a+&asade +alo 8$ale o 8e+lji i $arod', i kakvi+
s' se djeti$jasti+ (la$ovi+a &avile" U to vrije+e, $a;rt 8ako$a (redstavlje$ od stra$e se$atora Dorea le2ao je (red Ko$#reso+
sa 8$ae$je+ da 1e &iti o&javlje$o '(o8ore$je da a+eriki $arod $e koristi rat$e (lov$e o&jekte" Predsjed$ik Wilso$ se
2estoko 's(rotivio ovo+ (rijedlo#'" @je+' je &ilo (otre&$o da A+erika$;i i8#'&e 2ivote kako &i (ro&'dio osje1aje (rotiv
@je+ake" Nj'di ' $je+akoj a+&asadi s' 8$ali da i8#ledi $a;rta 8ako$a $is' &ili (ovolj$i, (a s' se o8&ilj$o (o8a&avili
(la$ovi+a o k'($ji Ko$#resa" Sa+o, ' (oetk' $is' 8$ali #dje $a&aviti $ova;" Tre1e# o2'jka, Se$at je odl'io (rivre+e$o
odlo2iti Doreov $a;rt" Dlasa$je ' Go+' tre&alo je 'slijediti $ekoliko da$a kas$ije" Sto#a je (la$ da se (rvo k'(i Go+ &io
dalje ra8ra?e$, ali je ' ovo+ sl'aj' &are+ Ber$storff &io dovolj$o ra8'+a$ da odl'$o savjet'je da se (la$ $e (ri0vati"
Eita$je Kl=$$ovo# la$ka +ora (ro'8roiti ras(olo2e$je d'&oko# $e8adovoljstva ' ve$a+a ovjeka 8drave $je+ake krvi, $e
sa+o 8&o# Wilso$ove (od+'kle i i8daj$ike (olitike, ve1 (rije, 8&o# $evjerojat$e #l'(osti s kojo+ je @je+aka a+&asada
i7la $a r'k' ovoj (oliti;i" Wilso$ je i8 da$a ' da$ sve vi7e o&+a$jivao Ber$storffa" I kada se ('kov$ik Ha's, $je#ov
savjet$ik, ' svi&$j' vratio s ('tova$ja (o E'ro(i 343B" #odi$e, Ber$storff je ot('tovao ' @eT Uork kako &i se ta+o sreo s
$ji+" Wilso$, +e?'ti+, koji se (re+a Ber$storff' od$osio kao da $e+a $i7ta (rotiv to#a, taj$o je '('tio Ha'sa da se s $ji+
$e '('7ta ' &ilo 7to i da #a i8&je#$e (od svak' ;ije$'" Tako se do#odilo da je Ber$storff ' @eT Uork' ekao '8al'd" Poto+
je oti7ao $a o&li2$j' (la2' i do('stio si foto#rafira$je ' k'(a1i+ #a1i;a+a s dvije da+e ' vrlo i$ti+$o+ (olo2aj'"
Koto#rafija je (ratila Kl=$$ov la$ak" I tada je to do7lo ' r'ke r'sko# a+&asadora Bak0+ateffa, koji j' je 've1ao i (oslao '
No$do$, #dje je o&javlje$a ' $ovi$a+a (od $aslovo+, U#led$i a+&asador, i stavlje$a $a ras(ola#a$je #lav$oj sl'2&i '
save8$ikoj (ro+id2&i"
To je o$o 7to tre$'t$o (i7' -A$;0e$ Natest @eTs" Eovjek tako karakteri8ira$, +e?'ti+, &io je ti(ia$ (redstav$ik
$je+ake va$jske (olitike (rije rata, kao 7to je isto tako ti(ia$ (redstav$ik va$jske (olitike re('&like @je+ake" Hvaj
+o+ak, koji &i &io os'?e$ $a ka8$' vje7a$je+ ' &ilo kojoj dr'#oj dr2avi, je $je+aki (redstav$ik ' Ni#i $aroda ' 2e$evi"
Ti lj'di s$ose kriv$j' i od#ovor$ost 8a (ad @je+ake, (a, 8ato, isto tako i 8a #'&itak :'2$o# Tirola" A 8ajed$o s $ji+a, kriv$ja
(ada i $a sve stra$ke i lj'de koji s' ili (ro'8roili takve 'vjete, ili s' i0 8ata7kavali, ili i0 tako?er 7'tke (odr2avali ili se (rotiv $ji0
$is' 2estoko &orili"
-'7kar;i koji da$as, +e?'ti+, &e8o&ra8$o (ok'7avaj' (o$ov$o o&+a$'ti jav$ost, i koji $astoje doka8ati kako s' dr'#i
krivi 8a #'&itak :'2$o# Tirola, (rvo +oraj' (olo2iti detalja$ ra'$ o to+e 7to s' to o$i sve 'i$ili kako &i #a sa'vali"
Fto se +e$e tie, ' svako+ sl'aj', (o$os$o i8javlj'je+ da sa+ se, otkako sa+ stasao ' 8relo# +'7kar;a, od'vijek 8ala#ao
8a jaa$je svo# $aroda" A kada je i8&io rat, ja sa+ se &orio $a 8a(ad$o+ $je+ako+ fro$t' etiri i (ol #odi$e, a otkako se o$
8avr7io, &orio sa+ se (rotiv kor'+(ira$i0 lj'di koji+a @je+aka +o2e 8a0valiti ov' $esre1'" Hd tada, $isa+ 'la8io $i '
kakav ko+(ro+is s i8daj$i;i+a $je+ake do+ovi$e, $i ' stvari+a '$'tar$je $iti va$jske (olitike, ve1 kao ;ilj svo#
2ivot$o# djela i +isij' $a;io$also;ijalistiko# (okreta $e(okole&ljivo o&javio $ji0ovo '$i7te$je jed$o# da$a"
:a +o#' jo7 0lad$okrv$ije i8dr2ati (ovike k'kaviki0 &'r2'jski0 kleveta, kao i o$e (ri(ad$ika Save8a (atriota, &'d'1i da
(o8$aje+ $ji0ov o(1i k'kavil'k, koji je 8a +e$e vrijeda$ $aj#ore# (re8ira" To 7to i o$i +e$e isto tako 8$aj' je ra8lo# sve te
0ajke i (ovika"
J
Zaklj'ak
a, kao $a;io$also;ijalist, vidi+ ' Italiji (rvo# (ote$;ijal$o# save8$ika @je+ake koji +o2e ist'(iti i8 stare koali;ije
$e(rijatelja, a da (ri to+e ovaj save8 8a @je+ak' $e $a#ovijesti +o+e$tal$i rat 8a koji $is+o voj$o s(re+$i" Pre+a +o+
'vjere$j', ovaj save8 1e &iti od velike koristi kako 8a @je+ak', tako i 8a Italij'" Eak i ako od $je#a, $a
kraj', $e &i (ostojala direkt$a korist, ' svako+ sl'aj' o$ sa+ (o se&i $ikako $e &i (ostao $i 7teta$, sve dotle dok 8ast'(a
i$terese o&je $a;ije, ' $ajvi7e+ s+isl' te rijei" Galje, sve dotle dok @je+aka vidi o&ra$' slo&ode i $e8avis$osti $a7e#
$aroda kao $ajvi7i ;ilj svoje va$jske (olitike i $astoji da +' osi#'ra os$ov$e (red'vjete 8a $or+ala$ 2ivot, toliko d'#o
1e i $je$o ra8+i7lja$je ' okvir' va$jske (olitike &iti 'vjetova$o teritorijal$i+ (otre&a+a $aroda" I sve dotle $e1e+o i+ati $i '$'tra7$ji $i
va$jski (oti;aj da i8#radi+o $e(rijateljski od$os sa dr2avo+ koja $a+ $i $a koji $ai$ $e (redstavlja (re(rek'"
A 'koliko Italija 2eli sl'2iti $je$i+ real$i+ vital$i+ (otre&a+a kao (rava $a;io$al$a dr2ava, o$da 1e, o&ra1aj'1i (a2$j' $a $je$e teritorijal$e
(otre&e, +orati 8as$ivati svoje (olitiko ra8+i7lja$je i aktiv$ost $a (ro7iriva$j' talija$sko# teritorija" Fto (o$os$iji, $e8avis$iji i $a;io$al$iji
talija$ski $arod (osta$e, 'toliko 1e +a$je se&i do8voliti da ' svo+ ra8voj' 'o(1e '?e ' ko$flikt sa @je+ako+"
Podr'ja i$teresa ove dvije 8e+lje, $a $aj(ovolj$iji $ai$, le2e toliko ra8dvoje$a, $a s'(rot$i+ stra$a+a, da $e (ostoji $ikakvo (odr'je koje
&i (redstavljalo i8vor s'ko&a"
@a;io$al$o svjes$a @je+aka i (odjed$ako (o$os$a Italija 1e isto tako $a kraj' +o1i da 8a&orave $a ra$e (reostale i8 Svjetsko# rata i
da, isto tako, $a kraj' 'vide da se $ji0ovo (rijateljstvo 8as$iva $a iskre$i+ i '8aja+$o (ove8a$i+ i$teresi+a"
:'2$i Tirol 1e tako jed$o# da$a +orati ostvariti '8vi7e$' +isij' ' sl'2&i o&a $aroda" Ako Talija$i i @ije+;i sa ovo (rostora jed$o+ osjete velik'
od#ovor$ost 8a 8ajed$i;' vlastito# $aroda i (osta$' svjes$i veliki0 8adataka koje o&je dr2ave +oraj' rije7iti, sit$e svakod$ev$e sva?e 1e &iti
(otis$'te ' korist '8vi7e$ije +isije, koja 1e se sastojati ' #ra?e$j' +osta iskre$o#, '8aja+$o# ra8'+ijeva$ja $a ra$iji+ #ra$i;a+a @je+ake i
Italije"
Z$a+ da je to, (od tre$'t$i+ re2i+o+ ' @je+akoj, isto tako $e+o#'1e kao 7to $e &i &ilo $i (od $efa7istiki+ re2i+o+ ' Italiji, &'d'1i da
s$a#e koje da$as odre?'j' $je+ak' (olitik' $e 2ele &ilo kakav $a7 (re(orod, ve1 $a7e '$i7te$je" H$e $a slia$ $ai$ (ri2eljk'j' '$i7te$je
da$a7$je talija$ske fa7istike dr2ave, (a 1e 8&o# to#a (ok'7ati sve 7to je ' $ji0ovoj +o#'1$osti kako &i o&je $a;ije 'v'kle ' $e(rijateljski
od$os" Kra$;'ska 1e jedva doekati da '#ra&i t' (rilik', +akar to &io $e(ro+i7lje$i i$, i sa (ose&$i+ 8adovoljstvo+ je '(otrije&iti ' svoj'
korist"
Sa+o $a;io$al$a so;ijalistika @je+aka 1e (ro$a1i $ai$ da 's(ostavi od$os ('$ ra8'+ijeva$ja sa fa7istiko+ Italijo+ i ko$a$o 'klo$i
o(as$ost od rata i8+e?' ova dva $aroda, &'d'1i da je stara E'ro(a 'vijek (redstavljala teritorij koji+ s' vladali (olitiki s'stavi, a to se $e1e $i
(ro+ije$iti &are+ ' do#led$o vrije+e" H(1' e'ro(sk' de+okra;ij' 1e s+ije$iti ili s'stav 2idovsko# +arksistiko# &olj7evi8+a, koje+ 1e se
(odi$iti sve dr2ave, jed$a 8a dr'#o+, ili s'stav slo&od$i0 i $e(ove8a$i0 dr2ava koje 1e, ' $es('ta$o+ $ad+eta$j' +o1i, iska8ati svoja
$a;io$al$a o&ilje2ja ' sklad' sa &roj$o71' i 8$aaje+ 8ajed$i;e $ji0ovi0 $aroda koji 2ivi i radi ' svi+ dijelovi+a svijeta"
Isto tako $ije do&ro da fa7i8a+ ' E'ro(i (ostoji kao i8olira$a ideja" Ili 1e se $je#ova ideja (ro7iriti i $a ostali dio svijeta, ili 1e Italija jed$o# da$a
(o$ovo &iti (odre?e$a o(1i+ (redstava+a o dr'#oj E'ro(i"
Pre+a to+e, (ro'i+o li +alo te+eljitije +o#'1$osti $je+ake va$jske (olitike, (reostaj' sa+o dvije dr2ave ' E'ro(i kao (ote$;ijal$o
8$aaj$i save8$i;i ' &'d'1$osti: Italija i E$#leska" Hd$osi Italije sa E$#lesko+ s' ve1 do&ri, i to i8 ra8lo#a o koji+a sa+ ve1 #ovorio ' dr'#o+
(o#lavlj', tako da (ostoje i8'8et$o +ale 7a$se da 1e i0 $e7to (ore+etiti" To isto tako $e+a $ikakve ve8e sa $aklo$osti+a, ve1 (rije sve#a, 7to
se tie Italije, (oiva $a real$oj (ro;je$i (ravo# od$osa s$a#a" Gakle, aver8ija (re+a &eskraj$oj i $eo#ra$ie$oj fra$;'skoj 0e#e+o$iji '
E'ro(i 8ajed$ika je o&je+a dr2ava+a" Za Italij': 8ato 7to s' '#ro2e$i $je$i s'7ti$ski vital$i i$teresi ' E'ro(iL 8a E$#lesk': 8ato 7to ' da$a7$je
vrije+e Kra$;'ska, kao velesila, ' E'ro(i +o2e (redstavljati $ov' (rijet$j' e$#leskoj +or$ari;i i $je$oj $ad+o1i ' svijet', koje $a taj $ai$, kao
takve, +o#' &iti dovede$e ' (ita$je"
To 7to se F(a$jolska i -a?arska, (o svoj (rili;i, +o#' ve1 da$as svrstati kao 8e+lje la$i;e ' ov' 8ajed$i;' isti0 i$teresa,
dr'#a k$ji#a
46
+akar i sa+o taktiki, 8as$iva se $a aver8iji F(a$jolske (re+a kolo$ijal$i+ aktiv$osti+a Kra$;'ske ' Sjever$oj Afri;i, kao i $a $e(rijateljstv'
-a?arske (re+a :'#oslaviji, koj' ' isti +a0 (odr2ava Kra$;'ska"
Kada &i @je+aka 's(jela i+ati 'e71a ' $ovoj dr2av$oj koali;iji ' E'ro(i, koje &i ili +oralo dovesti do (ro+je$e sta$ja ' sa+oj Ni#i $aroda,
ili do('stiti da do?e do ra8voja (res'd$i0 faktora +o1i i8va$ $je, o$da &i (rvi (red'vjet '$'tra7$je (olitike 8a kas$ij' aktiv$' va$jsk' (olitik'
&io ostvariv" To 7to $a+ je <ersaillski i s(ora8'+ $a+et$'o ra8or'2a$je, tako da s+o (rakti$o o$e+o#'1e$i da se &ra$i+o, +o#lo &i se
8avr7iti, iako (olako"
Uostalo+, to &i &ilo +o#'1e sa+o kada &i (o&jed$ika koali;ija, +ada $ikada ' save8' sa >'sijo+, a ka+oli ' save8' sa dr'#i+ tako8va$i+
'#$jete$i+ $a;ija+a, oko to# (ita$ja '7la ' ko$flikt (rotiv fro$ta koali;ije &iv7i0 dr2ava (o&jed$i;a koje $as okr'2'j'"
Poto+ &i ' dalj$joj &'d'1$osti &ilo +o#'1e ra8+i7ljati o $ovi+ save8i+a $a;ija, koji &i se sastojali od dr2ava velike $a;io$al$e
vrijed$osti, koje &i se (oto+ +o#le 0ra&ro s'oiti sa (rijete1o+ $ad+o1$o71' A+erike U$ije, &'d'1i da +i se i$i da E$#leska kao velesila
8adaje +a$je te7ko1a i $evolja da$a7$ji+ $a;ija+a $e#o (ojava a+erike velesile"
Pa$e'ro(a $e +o2e &iti (o8va$a da rije7i ovaj (ro&le+, ve1 sa+o E'ro(a koja &i se sastojala od slo&od$i0 i $e8avis$i0 $a;io$al$i0 dr2ava,
ija s' (odr'ja i$teresa ra8liita i jas$o ra8#ra$ie$a"
Sa+o tada +o2e $ast'(iti (ravi tre$'tak 8a @je+ak', a 'vjeti &i se stekli tako 7to &i Kra$;'ska &ila (otis$'ta '$'tar $je$i0 #ra$i;a, dok &i o$a,
(odr2a$a o&$ovlje$o+ vojsko+, kre$'la ('te+ ostvare$ja svoji0 teritorijal$i0 (otre&a" Kada $a7 $arod, +e?'ti+, jed$o+ &'de 's(io
8a;rtati ovaj veliki #eo(olitiki ;ilj $a istok', to $e1e re8'ltirati sa+o jas$o defi$ira$o+ $je+ako+ va$jsko+ (olitiko+, ve1 isto tako i $je$o+
sta&il$o71', &are+ 8a jeda$, ra8+jer$o d'# (eriod, koja 1e joj o+o#'1iti da i8&je#$e &es+isle$e (olitike (ost'(ke, (o('t o$i0 koji s' $a
kraj' $a7 $arod '(leli ' Svjetski rat" I tada 1e+o ko$a$o 's(jeti da (re&rodi+o i (revlada+o (eriod ovi0 svakod$ev$i0, (ot('$o
&e8$aaj$i0, #ro+o#las$i0 $eodo&rava$ja i (ot('$o steril$e eko$o+ske (olitike i (olitike #ra$i;a"
@je+aka 1e (oto+, tako?er ' okvir' '$'tra7$ji0 (rilika, +orati (od'8eti korake ' (rav;' +aksi+al$e ko$;e$tra;ije $je$i0 voj$i0
sredstava" @a taj $ai$, o$a 1e a'to+atski, kao $ajve1i 8adatak, i8a&rati for+ira$je $ad+o1$e ko($e$e vojske, s o&8iro+ da $a7a
&'d'1$ost, ' stvari, $e le2i ' &or&e$i+ s$a#a+a $a vodi, ve1 ' E'ro(i"
Sa+o 'koliko &'de+o ' (ot('$osti s0vatili 8$ae$je ovo# (od'0vata i &'de+o ostvarili teritorijal$e (otre&e $a7e# $aroda, $a istok' i ' 7iri+
okviri+a, $je+aka eko$o+ija 1e, i+aj'1i to stal$o ' vid', (restati &iti faktor desta&ili8a;ije ' svijet', koja $a+ do$osi vi7estr'ke o(as$osti"
H$a 1e $a kraj' sl'2iti 8adovolje$j' $a7i0 '$'tra7$ji0 (otre&a ' #lav$i+ as(ekti+a, i 'i$iti da $arod vi7e $e1e +orati slati &'d'1e #e$era;ije
(oljo(rivred$ika i8 seoski0 sredi$a ' velike #radove da rade kao tvor$iki rad$i;i, ve1 1e &iti ' sit'a;iji da i+ osi#'ra da kao slo&od$i selja;i
2ive $a vlastitoj 8e+lji i otvore do+a1e (rodaj$o tr2i7te ' $je+akoj i$d'striji, koje 1e i0 (ost'($o oslo&oditi to#a da se #ro8$iavo &ore i
oti+aj' 8a tako8va$o +jesto (od s'$;e+ ' (reostalo+ dijel' svijeta"
<a$jsko(olitiki 8adatak @a;io$also;ijalistiko# (okreta sastoji se ' to+e da (ri(re+i i $a kraj' (rovede ovaj ra8voj" Eak i ' ovo+ sl'aj' o$ se
+ora stal$o (ridr2avati (ri$;i(a da se +i $e &ori+o 8a s'stave, ve1 8a 2iv $arod, to jest, 8a lj'de od krvi i +esa, koji se +oraj' sa'vati i
ras(ola2' ele+e$tar$i+ sredstvi+a 8a 2ivot, jer &i sa+o $a taj $ai$, 7to &i sa'vali svoje fi8iko 8dravlje, +o#li ostati i d'0ov$o 8dravi"
Kao 7to +ora (revladati tis'1e (re(reka, $es(ora8'+a i (akosti ' svojoj &or&i 8a refor+' '$'tra7$je (olitike, isto tako ' va$jskoj (oliti;i
+ora ra7istiti $e sa+o sa i8dajo+ 8e+lje od stra$e +arksi8+a, ve1 i #o+ilo+ #l'(i0, &e8vrijed$i0, ' stvari 7tet$i0 fra8a i ideja $a7e#
$a;io$al$oC&'r2oasko# svijeta" Pre+a to+e, 7to ' ovo+ tre$'tk' &'de+o +a$je svjes$i 8$aaja $a7e &or&e, 'toliko 1e $je$ 's(je0 jed$o#
da$a &iti ve1i"
>a8lo# 8&o# koje# se Italija da$as (rve$stve$o +o2e s+atrati save8$iko+ @je+ake le2i ' i$je$i;i 7to je to jedi$a 8e+lja ija je '$'tra7$ja i
va$jska (olitika 'vjetova$a isto talija$ski+ $a;io$al$i+ i$teresi+a" Ti talija$ski $a;io$al$i i$teresi s' jedi$i koji $e (rot'rjee $je+aki+, i
o&r$'to, $je+aki i$teresi se $e (rotive $je$i+" A to je va2$o $e sa+o i8 real$i0 ra8lo#a, ve1 i $a os$ov' slijede1i0 stvari:
>at (rotiv @je+ake je vodila $ad+o1$a svjetska koali;ija, ' okvir' koje s' sa+o $eke dr2ave +o#le i+ati direkta$ i$teres da se @je+aka '$i7ti"
U $e +alo+ &roj' 8e+alja, $a odl'k' da se (ovede rat $ikako $is' 'tje;ali (ravi '$'tra7$ji i$teresi
4B
adolf 0itler
ti0 $a;ija, $iti $ekakva korist" -o$str'o8$a rat$a (ro+id2&a je &ila ta koja je (oela stvarati ko$f'8ij' jav$o# +$ije$ja ti0 $aroda, i 8aista,
(o$ekad i7la direkt$o (rotiv $ji0ovi0 (ravi0 i$teresa"
Oidovska 8ajed$i;a 7iro+ svijeta &ila je #lav$a (ol'#a koja je (ot(irivala ov' rat$' (ro+id2&' o#ro+$i0 ra8+jera" :er +a koliko &es+isle$o
'e71e ' rat' ovi0 $a;ija +o2e i8#ledati, (ro+atra$o i8 '#la $ji0ovi0 vlastiti0 i$teresa, toliko je o$o i+alo s+isla i &ilo lo#i$o kada se
(ro+atra sa stajali7ta i$teresa Oidova"
@ije +oj 8adatak da ovdje 'la8i+ ' ras(rav' o 2idovsko+ (ita$j', sa+o+ (o se&i" H $je+' $e +o2e &iti rijei ' ko$tekst'
i8la#a$ja koje $'2$o +ora &iti sa2eto i jas$o" Slijede1e i8la#a$je 1e &iti (redstavlje$o sa+o ' i$teres' &olje# ra8'+ijeva$ja:
Oidovi (redstavljaj' $arod koji, ' s'7ti$i, $e te2i ' (ot('$osti 8a jedi$stvo+" Pa i(ak, kao $arod, Oidovi (osjed'j' (ose&$e '$'tra7$je
karakteristike, koje i0 i8dvajaj' od svi0 ostali0 $aroda $a svijet'" H$i $is' reli#io8$a 8ajed$i;a, ve1 $arod (ove8a$ reli#ijo+ i vi7e s', '
stvari, o&'0va1e$i (rola8$i+ dr2av$i+ s'stavo+" Oidovi $ikada $is' i+ali vlastit' teritorijal$o (ove8a$' dr2av' (o('t arijski0 dr2ava .Hitler
2eli istak$'ti dis(er8iv$i karakter 2idovsko# d'0a, 8a ra8lik' od arijsko# ko0e8iv$o# koji o8$aava jedi$stve$' idej' vjere, $a;ije, tla,
dr2ave, dok je kod Oidova to $e(resta$i i$ter$a;io$ali8a+/"
Pa i(ak, $je#ova reli#io8$a (ove8a$ost je (rava dr2ava, &'d'1i da #ara$tira o'va$je, 7ire$je i &'d'1$ost 2idovsko# $aroda" Ali to i jest isklj'ivo
8adatak dr2ave" To 7to 2idovska dr2ava $e (odlije2e teritorijal$o+ o#ra$ie$j', kao 7to je to sl'aj sa arijevski+ dr2ava+a, (ove8'je se sa
karaktero+ 2idovsko# $aroda, koji $e ras(ola2e s(oso&$osti+a da i8#radi i o'va vlastit' teritorijal$' dr2av'"
U(ravo kao 7to svaki $arod, kao $ajd'&lj' od svi0 ovo8e+aljski0 te2$ji i+a $eodoljiv' (otre&' 8a sa+oodr2a$je+, isti je sl'aj i sa Oidovi+a"
Sa+o 7to se, ' ovo+ sl'aj', ' sklad' sa $ji0ovi+, s'7ti$ski dr'#aiji+ (oretko+, &or&a 8a e#8iste$;ij' arijsko# $aroda i Oidova (ot('$o ra8lik'je
(o svojoj for+i" Te+elj arijske &or&e 8a e#8iste$;ij' jest 8e+lja koj' o&ra?'je, i koja (r'2a #lav$' &a8' 8a eko$o+ij', 8adovoljavaj'1i $a taj
$ai$ (rve$stve$o vlastite (otre&e (roi8vod$i+ s$a#a+a svo# $aroda"
Uslijed $edostatka vlastiti0 (roi8vod$i0 ka(a;iteta, 2idovski $arod $e +o2e os$ovati dr2av', (ro+atra$o ' teritorijal$o+ s+isl', ve1 s' +', da
&i o(stao, (otre&$i rad i stvaralaka aktiv$ost dr'#i0 $aroda" @a taj $ai$, Oidovi (o('t (ara8ita 2ive ' okvir' dr'#i0 $aroda, (a je ot'da
kraj$ji ;ilj 2idovske &or&e 8a e#8iste$;ij' (oro&ljava$je (rod'ktiv$i0 $aroda" Ga &i ostvarili taj ;ilj, koji, ' stvari, (redstavlja vje$'
2idovsk' &or&' 8a e#8iste$;ij', Oidovi se koriste svi+ +o#'1i+ sredstvi+a ' okvir' $ji0ovo# karaktera"
Zato se ' (o#led' '$'tra7$je (olitike ' okvir' (ojedi$i0 $a;ija (rvo &ori 8a jed$aka, a (oto+ 8a jo7 ve1a (rava" Pri to+e +', l'kavost,
i$teli#e$;ija, (re(rede$ost, (odlost, dvoli$ost i tako dalje, 'korije$je$e ' $je#ovo+ karakter', sl'2e kao or'2je ' toj &or&i" Ta o&ilje2ja s'
strate#ija $je#ove &or&e 8a o(sta$ak kao 7to dr'#i $arodi i+aj' svoj'"
U va$jskoj (oliti;i, ovaj $arod te2i ka to+e da desta&ili8ira od$ose +e?' $a;ija+a, da i0 'dalji od $ji0ovi0 (ravi0 i$teresa i 'v'e ' rat, kako &i $a
taj $ai$ (ost'($o 's(ostavio ko$trol' $ad $ji+a '8 (o+o1 $ov;a i (ro+id2&e"
@je#ov kraj$ji ;ilj je de$a;io$ali8a;ija, (ro+isk'itet i stvara$je va$&ra$o# (oto+stva ' dr'#i+ $arodi+a, sro8ava$je kvalitete lj'di koji se
re#r'tiraj' ' $ajvrjed$iji+ $arodi+a, kao i do+i$a;ija ovi0 lj'di, +je7ovite rase, ('te+ istre&ljiva$ja i$teli#e$;ije i $ji0ovi+ 8a+je$jiva$je+
(ri(ad$i;i+a vlastito# $aroda"
Is0od svjetske &itke Oidova 8ato 1e 'vijek &iti krvava &olj7evi8a;ija" U stvari, to 8$ai '$i7te$je ;jelok'($i0 vi7i0 klasa i$telekt'ala;a, koje
(ostoje ' odre?e$i+ $arodi+a $e &i li se o$, $a taj $ai$, '8di#ao do 'lo#e #os(odara kada ovjea$stvo ' jed$o+ tre$'tk' osta$e &e8 lidera"
Dl'(ost, k'kavil'k i (okvare$ost s', sto#a, karte $a koje i#ra" A ' lj'di+a +je7ovite rase o$ se&i osi#'rava (rvi (rola8 kro8 koji 1e (rodrijeti
kao t'?a $a;ija"
Zato 2idovska do+i$a;ija 'vijek i+a 8a (osljedi;' '$i7te$je ;jelok'($e k'lt're i, $a kraj', +a0$itost sa+i0 Oidova" Zato 7to s' o$i (ara8iti
$a;ija, $ji0ova (o&jeda o8$aava $je$ kraj, kao i s+rt $ji0ove 2rtve"
Sa (ro(a71' staro# svijeta, 2idovski $arod se sreo sa +ladi+, djelo+i$o jo7 'vijek $eiskvare$i+ $arodi+a, si#'r$i+ '
dr'#a k$ji#a
4I
svoj ras$i i$sti$kt, koji i0 je 8a7titio od $je#ovo# i$filtrira$ja" H$ je &io stra$a;, i sve $je#ove la2i i dvoli$ost s' +' +alo (o+a#ale toko+
ra8do&lja d'#o# tis'1' i (etsto #odi$a"
Ke'dal$a vlast i kraljevski tro$ &ili s' (rvi koji s' stvorili o(1' sit'a;ij' koja i+ je do('stila da se (riklj'e &or&i '#$jetava$e dr'7tve$e klase, i da
je, ' stvariL $akratko 'i$e vlastito+" Tako je ovaj $arod do&io rav$o(rav$a #ra?a$ska (rava sa Kra$;'sko+ revol';ijo+" @a taj $ai$
je i8#ra?e$ +ost (reko koje# je +o#ao kre$'ti kako &i osvojio (olitik' +o1 '$'tar $a;ija"
Gevet$aesto stolje1e +' je dalo do+i$a$t$' (o8i;ij' ' $a;io$al$oj eko$o+iji stvara$je+ 8aj+ov$o# ka(itala, 8as$ova$o+
$a ideji ka+ate" Ko$a$o, +a$i('la;ijo+ ak;io$arski0 dio$i;a, doveo je se&e ' sit'a;ij' da (osjed'je veliki dio (roi8vod$i0 sektora i, '8
(o+o1 &'r8e, (ost'($o (ostao $e sa+o #os(odar jav$o# eko$o+sko# 2ivota, ve1, $a kraj', isto tako i (olitiko#" Podr2avao je svoj' vlast
i$telekt'al$i+ 8a#a?iva$je+ $a;ija '8 (o+o1 slo&od$i0 8idara, kao i (o+o1' +edija koji s' o $je+' (ostali ovis$i" Oidovski $arod je
(ro$a7ao (ote$;ijal$' s$a#' 8a '$i7te$je &'r2oa8ijsko# i$telekt'al$o# re2i+a ' $ovostvore$o+ etvrto+ stale2' 8a$atlija, &a7 kao 7to je
jed$o+ ra$ije &'r2oa8ija (osl'2ila kao sredstvo 8a r'7e$je fe'dal$e vlasti" U isto vrije+e, $ji0ovi ad'ti s' &ili kako #l'(ost i $e(ri$;i(ijel$ost
&'r2oa8ije, tako i (o0le(a i k'kavil'k" Poto+ se stale2 kvalifi;ira$i0 8a$atlija for+irao ' (ose&$' klas', kojoj je do8volio da (ovede &or&'
(rotiv $a;io$al$e i$teli#e$;ije" -arksi8a+ je (ostao d'0ov$i ota; &olj7evikoj revol';iji" Bilo je to or'2je stra0ovlade, koje s' Oidovi sada
$e+ilosrd$o i &r'tal$o (ri+je$jivali"
Eko$o+sko osvaja$je E'ro(e od stra$e Oidova &ilo je ' velikoj +jeri (rivede$o kraj' $a (rijela8' i8 jed$o# ' dr'#o stolje1e, tako da s' sada (oeli
'vati stee$e (o8i;ije (olitiki+ ('te+" Ta sredstva, (rve (ok'7aje iskorje$jiva$ja $a;io$al$e i$teli#e$;ije, i8vodili s' ' vid'
revol';ija"
Tako je 2idovski $arod koristio stvara$je te$8ija i8+e?' e'ro(ski0 $a;ija, koje je veliki+ dijelo+ tre&alo (ri(isati $ji0ovoj (otre&i 8a teritorije+
i i8 to#a (roistekli+ (osljedi;a+a, da &i i0 (oto+ i8 vlastiti0 i$teresa s'stav$o (oti;ao i #'rao ' svjetski rat"
Cilj je destr'k;ija a$tise+itske >'sije, kao i '$i7te$je $je+ako# >ei;0a, koje s' ' okviri+a vlade i vojske jo7 'vijek (r'2ale ot(or
Oidovi+a" Poto+ &i ;ilj &io 8&a;iva$je di$astija, jo7 'vijek $e(odi$je$i0 de+okra;iji, koja $e sa+o da ovisi o, ve1 koj' i (redvode
Oidovi"
Hvaj 2idovski rat$i ;ilj je $a kraj' &are+ djelo+i$o &io ostvare$" Cari8a+ i Kaiseri8a+ ' @je+akoj s' &ili eli+i$ira$i" U8 (o+o1
&olj7evike revol';ije (ri(ad$i;i r'ske vi7e klase i isto tako r'ske $a;io$al$e i$teli#e$;ije &ili s' '&ije$i i (ot('$o iskorije$je$i '
at+osferi je8ive a#o$ije i 8vjerski0 8loi$a &'d'1i da je 'k'(a$ &roj 2rtava ove 2idovske &or&e 8a (revlast ' >'siji i8$osio od 2! do 5
+ilij'$a +rtvi0" To je (et$aest ('ta vi7e $e#o 7to je svjetski rat ko7tao @je+ak'" @ako$ 's(je7$e revol';ije, o$ je ' >'siji (ot('$o sr'7io
8ako$e reda, +orala, o&iaja, i tako dalje, (o$i7tio &rak kao '8vi7e$' i$stit';ij', i '+jesto to#a (rokla+irao (ri$;i( seks'al$i0 slo&oda,
i+aj'1i 8a ;ilj ra?a$je i od#aja$je lj'di $i2e vrijed$osti, stvara$je kaosa, jer &i $a svijet dola8ilo sve vi7e lj'di +je7ovite rase, koji &i &ili
$es(oso&$i da &'d' vo?e, 8&o# e#a vi7e $e &i +o#li voditi 8e+lj' &e8 Oidova, kao jedi$o# i$telekt'al$o# ele+e$ta"
B'd'1$ost 1e (oka8ati ' kojoj +jeri i+ je to (o7lo 8a r'ko+, i ' kojoj +jeri $ove s$a#e, koje $a sve to rea#iraj' (ot('$o
(rirod$o, +o#' jo7 'vijek (ro+ije$iti $e7to ' (o#led' ovo# $ajstra7$ije# 8loi$a svi0 vre+e$a (rotiv ovjea$stva"
U ovo+ tre$'tk', Oidovi jo7 'vijek 'la2' $a(ore da (oved' (reostale dr2ave ' isto+ (rav;' i doved' i0 ' isto sta$je" @a taj $ai$, $ji0ove
ak;ije i te2$je (odr2avaj' i (okrivaj' $a;io$al$e stra$ke tako8va$e @a;io$al$e do+ovi$ske li#e, dok +arksi8a+, de+okra;ija i tako8va$i
Kr71a$ski ;e$tar, for+iraj' 'dar$e tr'(e"
@ajo#ore$ija &itka 8a (o&jed' $ad Oidovi+a ' da$a7$je vrije+e se vodi ' @je+akoj" I '(ravo je @a;io$also;ijalistiki (okret taj koji je $a
se&e (re'8eo d'2$ost da se &ori (rotiv odvrat$o# 8loi$a $ad ovjea$stvo+"
U svi+ e'ro(ski+ dr2ava ' ovo+ tre$'tk' se vodi &or&a 8a (olitik' +o1 J &itka, djelo+i$o ti0a, ali silovita, +ada esto vrlo do&ro (rikrive$a"
I8va$ >'sije, ova &or&a je (rvo &ila odl'e$a ' Kra$;'skoj" Ta+o s' Oidovi, &'d'1i da '2ivaj' (ovla7te$ (olo2aj &roj$i+ okol$osti+a, '7li '
(ore dr'7tva tako 7to s' (ro$a7li 8ajed$ike i$terese sa fra$;'ski+ $a;io$al$i+ 7ovi$i8+o+" Hd tada
4!
adolf 0itler
s' 2idovska &'r8a i fra$;'ske &aj'$ete save8$i;i"
Hva &or&a jo7 $ije odl'e$a ' E$#leskoj" T' i$va8ija Oidova jo7 'vijek $aila8i $a star' &rita$sk' tradi;ij'" I$sti$kti a$#losakso$ske
8ajed$i;e jo7 'vijek s' jaki tako da se $e +o2e #ovoriti o (ot('$oj (o&jedi Oidova, ve1 &i se (rije +o#lo re1i, jed$i+ dijelo+, da s' o$i jo7
'vijek (risilje$i da svoje i$terese (rila#o?avaj' i$teresi+a E$#le8a"
Kada &i Oidovi trij'+firali ' E$#leskoj, i$teresi E$#le8a &i +orali odst'(iti ' (o8adi$', kao 7to da$as i$teresi @je+ake vi7e $is' od
(res'd$o# 8$aaja, ve1 s' to i$teresi Oidova" S dr'#e stra$e, kada &i Brita$;i trij'+firali, tada &i +o#lo do1i do (ro+je$e e$#lesko# stava (re+a
@je+akoj"
Bor&a Oidova 8a (revlast tako?er je odl'e$a ' Italiji" Sa (o&jedo+ fa7i8+a ' Italiji, talija$ski $arod je trij'+firao" Eak i da se Oidovi (ok'7aj'
(rila#oditi da$a7$je+ fa7i8+' ' Italiji, $ji0ov stav (re+a fa7i8+' i8va$ te 8e+lje i(ak otkriva $ji0ov' (rav' s'7ti$'" Sa+o s' $je$i vlastiti
$a;io$al$i i$teresi (res'd$i i odl''j'1i 8a s'd&i$' Italije, od $e8a&orav$o# da$a kada s' fa7istike le#ije +ar7irale >i+o+"
U(ravo i8 to# ra8lo#a, $ijed$a dr2ava kao Italija $e od#ovara ' tolikoj +jeri da &'de save8$ik @je+ake" U to+ s+isl', i$ &eskraj$e #l'(osti
i li;e+jerja $a7i0 tako8va$i0 (redstav$ika $aroda sastoji se ' to+e 7to od&a;'j' jedi$' dr2av' koja &ra$i vlastite $a;io$al$e i$terese i 7to kao
(redstav$i;i a'te$ti$o# $je+ako# $aroda (oka8'j' da s' vi7e sklo$i to+e da '?' ' save8 sa Oidovi+a" @a sre1', vrije+e ovi0 &'dala '
@je+akoj je (ro7lo, (a je tako ko$;e(t $je+ako# $aroda istr#$'t i8 r'k' ovi0 kreat'ra, koliko &e8$aaj$i0 toliko i &e8vrijed$i0"
Za0valj'j'1i to+e, $je+aki $arod 1e ('$o do&iti"
Sadr2aj
Uvod$a rije >at i +ir
@eo(0od$ost &or&e
>asa i volja ' &or&i 8a +o1 Ele+e$ti va$jske (olitike
@a;io$also;ijalistika va$jska (olitika @je+ake (otre&e i ;iljevi
Politiki (la$ovi Gr'#o# >ei;0a
<oj$a +o1 i (o#re7$o 8a;rta$ ;ilj o vra1a$j' #ra$i;a Be8$ad$ost rje7e$ja eko$o+sko# (ita$ja H (otre&i 8a aktiv$o+ va$jsko+
(olitiko+ @je+aka i >'sija
@je+aka va$jska (olitika @je+aki ;iljevi
E$#leska kao save8$ik Italija kao save8$ik Zaklj'ak